Közbeszerzési szabályzat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 27.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi közbeszerzési szabályzatot adja ki:

I. FEJEZET

A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

 

1.§ (1) A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Badacsonytomaj Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét.

(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményei nevében eljáró személyekre, lebonyolító szervezetekre és mindazokra, akik a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában részt vesznek.

(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzés tárgyát képező – árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatás megrendelésére, amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az önkormányzat ajánlatkérő.

 

II. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. Alapelvek

2.§ (1) Az önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett.

(2) A Kbt. 26. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.

(3) A Kbt. 29. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott meghatalmazásról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

(4) Jelen szabályzat alkalmazása során a Kbt. értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A közbeszerzési eljárásokkal összefüggően kötelezettség-vállalásra a képviselő-testület, illetve felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(6) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a Kbt. előírásaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi.

(7) A Kbt. 36. § (2) szerinti panaszt vagy bejelentést a bírálóbizottság állítja össze és a polgármester jóváhagyását követően a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal műszaki osztályvezetője (továbbiakban: közbeszerzésekért felelős ügyintéző) vagy a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg a Gazdasági Versenyhivatalnak.

(8) A képviselő-testület határozattal az adott közbeszerzési eljárás előkészítését, megindítását megelőzően a jelen szabályzatban szabályozott felelősségi rendtől részben vagy egészben eltérő felelősségi rendet is megállapíthat.

2. Dokumentálás, iratkezelés

 

3.§ (1) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell dokumentálni. A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását, illetve a szerződés teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Az őrzésről az önkormányzat iratkezelési szabályzatának előírásait figyelembe véve a közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.

(2) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes szerv a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a közbeszerzésekért felelős ügyintéző vagy a megbízott közbeszerzési tanácsadó végzi el a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett.

 

3. Hirdetmények feladása

4.§ (1) A Közbeszerzési Értesítőben, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában történő közzétételi kötelezettséget elektronikus úton történő feladás formájában kell teljesíteni.

(2) Az elektronikus rendszerben történő regisztrációért, az adatokban bekövetkezett változások bejelentéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.

(3) Az elektronikus feladás teljesíthető úgy is, hogy az önkormányzat – eseti vagy állandó jelleggel – közbeszerzési tanácsadót bíz meg e feladat ellátására.

(4) Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárással összefüggésben hirdetmény közzétételét írja elő, úgy a hirdetményt – amennyiben a szabályzat másként nem rendelkezik a megbízott közbeszerzési tanácsadó adja fel a Kbt. szabályai szerint.

 

III. FEJEZET

A Közbeszerzési Bírálóbizottság

5.§ (1) Az önkormányzat a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján 5 tagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot (a továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre.

(2) A bírálóbizottság tagjai:

a)       közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: megbízott közbeszerzési tanácsadó

b)      jogi szakértelmet biztosító személy: az önkormányzat jegyzője

c)       pénzügyi szakértelmet biztosító személy: a költségvetési- és adóosztály vezetője

d)      a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személyt közbeszerzési eljárásonként – figyelemmel a közbeszerzés tárgyára – a polgármester jelöli ki.

e)       közbeszerzésért felelős ügyintéző

 

(3) A bírálóbizottság elnöke a közbeszerzésekért felelős ügyintéző.

(4) A bírálóbizottságot a képviselő-testület az egyes eljárások során eseti taggal bővítheti.

(5) A képviselő-testület a testület tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bizottságba.

(6) Az egyes beszerzések esetén a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében a bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője. A bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti.

(7) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a (2) pont a)-d) alpontjában jelzett szakértelmek mindegyikének képviselője jelen van. A bírálóbizottság döntéseit név szerinti szavazással a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza.

(8) A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a II. fejezet (9) pont szerint kell megőrizni.

(9) A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel.

(10) A bírálóbizottság tagjai bírálati lapot nem készítenek, a bírálóbizottság szakmai álláspontját az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza, melyet a bírálóbizottság valamennyi tagja aláír.

 


IV. FEJEZET

A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése

 

4. Éves összesített közbeszerzési terv és előzetes tájékoztató

 

6.§        (1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során törekszik arra, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny, továbbá hogy az eljárás során a lehető legrövidebb időn belül sor kerülhessen a szerződés megkötésére. Mindezeket szem előtt tartva kerülhet meghatározásra a lefolytatandó eljárás.

(2) Az önkormányzat a beszerzése során a Kbt.-ben szabályozott bármely eljárást lefolytathatja, amennyiben a Kbt-ben meghatározott feltételek fennállnak.

(3) Az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít a szabályzat 1. függelékének formai és tartalmi előírásai szerint. A közbeszerzési terv összeállításáért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel. A közbeszerzési tervhez szükséges adatokat, információkat a közös önkormányzati hivatal érintett vezetői szolgáltatnak. A közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozatban fogadja el.

(4) Az egyes beszerzések megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a képviselő-testület a közbeszerzési tervben hagyja jóvá.

(5) A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a képviselő-testület határozatban dönt.

(6) Amennyiben az önkormányzat érdekei megkívánják, a Kbt. szabályaira figyelemmel az eljárás közbeszerzési tervben meghatározott fajtáját a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület módosíthatja.

(7) A közbeszerzési terv módosításának előkészítéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.

(8) A közbeszerzési terv és annak módosításai Kbt. szerinti közzétételéért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.

 

7.§ (1) Az önkormányzat a beszerzéseiről előzetes tájékoztatót nem készít. A képviselő-testület ettől eltérően dönthet.

(2) Amennyiben előzetes tájékoztató elkészítéséről dönt a képviselő-testület, úgy a tájékoztatót az éves összesített közbeszerzési terv alapján a bírálóbizottság készíti el és a közbeszerzésekért felelős ügyintéző intézkedik a hirdetmény útján, illetve a honlapon történő közzétételéről.

(3) Az előzetes tájékoztató alapján benyújtott szándéknyilatkozatokat a közbeszerzésekért felelős ügyintéző dokumentálja és kezeli az előkészítés és a közbeszerzési eljárás során.

 

5. Éves statisztikai összegezés

8.§ (1) Az éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges adatokat a közbeszerzésekért felelős ügyintéző gyűjti össze, és ez alapján legkésőbb május 20-ig elkészíti.

(2) Az éves statisztikai összegezést a polgármester legkésőbb május 25-ig hagyja jóvá, majd azt a közbeszerzési ügyintéző legkésőbb május 31-ig megküldi a Közbeszerzési Hatóság részére.

 

V. FEJEZET

A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága

6. Összeférhetetlenség

9.§ (1) A Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az önkormányzat által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személynek vagy szervezetnek a szabályzat 2. függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie írásban a közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt. A nyilatkozatok beszerzéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.

(2) A képviselő-testület tagjai a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala előtt a szabályzat 3. függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek írásban. A nyilatkozatok beszerzéséért a közbeszerzési ügyintéző felel.

(3) Az önkormányzati képviselők megbízatása során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban az összeférhetetlenség fenn nem állásának biztosítása a képviselő feladata és felelőssége. Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell a polgármester felé.

(4) Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben nem vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig.

 

7. A becsült érték meghatározása

10.§ (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározásának módját és megalapozottságát írásban kell dokumentálni.

(2) A becsült érték meghatározásához szükséges a Kbt. 28. § (2) bekezdése szerinti vizsgálatok lefolytatásáért a polgármester felelős.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálatok dokumentálásáért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel. A dokumentálással az eljárásba bevont megbízott külső szakértő is megbízható.

 

8. Előzetes piaci konzultáció

11.§ A Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti konzultációt a bírálóbizottság folytatja le. A közbeszerzési alapelvek érvényesüléséért a bírálóbizottság elnöke felel.

9. Szakértők bevonása

12.§ (1) Amennyiben az önkormányzat a közbeszerzési eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót von be, a tanácsadó személyéről a polgármester dönt.

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésébe, lebonyolításába megbízási jogviszony keretében, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy vagy szervezet bevonható. Erről a polgármester dönt. Feladatait és felelősségét a megbízási szerződésben részletesen rögzíteni kell.

(3) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő elláthatja a bírálóbizottság, a bírálóbizottság elnökének, a közbeszerzésekért felelős ügyintézőnek a szabályzatban rögzített egyes feladatait. Ilyen esetben erről a megbízási szerződésben tételesen rendelkezni kell.

(4) Az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő – elbírálását és értékelését kizárólag a bírálóbizottság végezheti el.

 

10. Nyilvánosság, iratbetekintés

13.§ (1) A Kbt. 43. § (1) bekezdése szerinti kötelező információknak a Közbeszerzési Adatbázisban illetve a saját honlapon történő közzétételéért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.

(2) Iratbetekintési kérelem esetén az iratbetekintést a bírálóbizottság elnöke biztosítja és bonyolítja le. Az iratbetekintésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a közbeszerzésekért felelős ügyintéző készít el.

(3) A Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző állítja össze és a polgármester jóváhagyását követően megküldi az érintettek részére.

 

VI. FEJEZET

Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések általános szabályai

11. A felhívás elkészítése

14.§ (1) Az eljárást megindító ajánlati, részvételi, ajánlattételi, közvetlen részvételi felhívást, tárgyalási meghívót (továbbiakban: felhívás) az önkormányzat érdekeit maradéktalanul szem előtt tartva a megbízott közbeszerzési tanácsadó készíti el, az ajánlattétel feltételeit, szabályait a bírálóbizottság dolgozza ki és terjeszti a polgármester elé. A felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért a bírálóbizottság elnöke és a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel.

(2) A felhívást a képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) A felhívás jóváhagyását megelőzően a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.

 

12. A közbeszerzési dokumentumok

15.§ (1) A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok összeállításáért a bírálóbizottság felel. A dokumentáció összeállításába külső szakértő is bevonható.

(2) A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester hagyja jóvá.

(3) A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 39. § (1) bekezdése szerinti hozzáférhetővé tételéért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.

(4) A közbeszerzési műszaki leírás összeállítását a közbeszerzésekért felelős ügyintéző koordinálja. Építési beruházás esetén a jogszabályokban előírt részletezettségű tervdokumentáció és műszaki leírás elkészítéséért, illetve elkészíttetéséért a Hivatal Műszaki osztályának vezetője felel. Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a Hivatal a beszerzés tárgyával kapcsolatos szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője felel.

(5) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is megbízható. A feladat- és felelősségi kört a megbízási szerződésben rögzíteni kell.

 

13. Az ajánlattételi illetve részvételi szakasz eseményei

16.§ (1) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések beérkezésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A döntésről és annak indokolásáról a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(2) Az eljárást megindító felhívás visszavonásáról a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt. A döntést megelőzően a polgármester kikérheti a bírálóbizottság véleményét.

(3) Az érintett gazdasági szereplők Kbt. 53. § (2) és (3) bekezdése szerinti tájékoztatásáért a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel.

(4) A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításáról a Kbt. szabályai szerint a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt. A módosításról az érintett gazdasági szereplőket a megbízott közbeszerzési tanácsadó tájékoztatja.

 

17.§ (1) A Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatást a megbízott közbeszerzési tanácsadó állítja össze a Kbt. szabályai szerint, és azt a polgármester hagyja jóvá. Jóváhagyás előtt kikérheti a bírálóbizottság véleményét.

(2) A kiegészítő tájékoztatás gazdasági szereplők részére történő megküldése a megbízott közbeszerzési tanácsadó feladata.

(3) A konzultáció, helyszíni bejárás lebonyolítása a megbízott közbeszerzési tanácsadó feladata. A konzultáció, helyszíni bejárás jegyzőkönyv formájában történő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv érintett gazdasági szereplők részére történő megküldéséért a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel.

(4) Az ajánlatokat illetve a részvételi jelentkezéseket megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg kell győződni a csomagolása zártságáról és sérülésmentességéről.

(5) A csomagolásra rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját, valamint az átvevő kézjegyét.

(6) Az ajánlatok illetve részvételi jelentkezések átvételéről és azok bontásig történő őrzéséről a megbízott közbeszerzési tanácsadó gondoskodik.

 

14. Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések felbontása

18.§ (1) A bontást a Közbeszerzési Bizottság végzi.

(2) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel.

(3) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv Kbt. 68. § (6) bekezdése szerinti megküldéséről a megbízott közbeszerzési tanácsadó gondoskodik.

 

15. A bírálat folyamata, az eljárás eredménye

19.§ (1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések Kbt. 69-70. § szerinti elbírálását – ideértve az elektronikus nyilvántartásokban történő adatellenőrzést is – a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke felel.

(2) Az elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért a bírálóbizottság testületként felel.

(3) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az érintett gazdasági szereplő részére a releváns dokumentumokat, tájékoztatásokat a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg.

(4) Az ajánlatok, részvételi jelentkezések hiányosságait a bírálóbizottság állapítja meg, és a megbízott közbeszerzési tanácsadó hiánypótlásra hívja fel az érintett gazdasági szereplőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a megbízott közbeszerzési tanácsadó gondoskodik.

(5) A nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az érintett gazdasági szereplőtől a bírálóbizottság döntése alapján a megbízott közbeszerzési tanácsadó kéri meg a felvilágosítást. A felvilágosítást kérő felhívás megküldéséről a megbízott közbeszerzési tanácsadó gondoskodik.

(6) A Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hibajavítást a bírálóbizottság végzi el, és erről a megbízott közbeszerzési tanácsadó tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőket. A tájékoztatást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg.

(7) A Kbt. 72. § szerinti megalapozó adatokat és indokolást a bírálóbizottság döntése alapján a megbízott közbeszerzési tanácsadó kéri be az érintett gazdasági szereplőktől. A felszólítást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg.

 

20.§ (1) Az ajánlat érvényességéről, illetve érvénytelenségéről a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület vagy az általa kijelölt bizottsága dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.

(2) Az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület vagy az általa kijelölt bizottsága dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.

 

21.§ (1) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, továbbá a nyertes ajánlattevő személyéről a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület név szerinti szavazással határozatban dönt. Amennyiben a képviselő-testület a bírálóbizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni.

(2) A Kbt. 77. § (5) bekezdése szerinti sorsolás koordinálásáért a bírálóbizottság elnöke vagy az általa megbízott személy felel.

(3) Az ajánlati biztosíték Kbt. 54. § (5) és (6) bekezdése szerinti visszafizetését illetve megfizetését a közbeszerzésekért felelős ügyintéző kezdeményezi a Hivatal költségvetési- és adó osztály vezetőjénél. A visszafizetésről, illetve a megfizetésről a Hivatal Adó és költségvetési osztály vezetője a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik.

 

 

16. Tájékoztatás az ajánlatkérői döntésekről

22.§ (1) Az írásbeli összegezést a megbízott közbeszerzési tanácsadó készíti el és azt a polgármester hagyja jóvá.

(2) Az írásbeli összegezés módosításáról, kijavításáról a polgármester dönt.

(3) Az írásbeli összegezést, illetve annak módosítását az érintett gazdasági szereplő részére a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg a Kbt. szabályai szerint.

 

17. Előzetes vitarendezés

23.§ (1) Az előzetes vitarendezési kérelemre az önkormányzat álláspontját a bírálóbizottság alakítja ki és a polgármester hagyja jóvá.

(2) A választ a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az érintett gazdasági szereplők részére.

(3) A vitarendezésről és annak eredményéről a bírálóbizottság elnöke a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

 

VII. FEJEZET

Az egyes eljárásfajták speciális szabályai

24.§ (1) Az e fejezet alá tartozó eljárásfajták tekintetében – a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – a képviselő-testület határozattal felhatalmazhatja a polgármestert az eljárás lefolytatására.

(2) Az egyes eljárásfajtákban a tárgyalást, a párbeszédet a bírálóbizottság folytatja le.

(3) A tárgyalás, a párbeszéd során a közbeszerzési szabályok betartásáért a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel.

(4) A tárgyalásról, a szóbeli párbeszédről szóló jegyzőkönyv elkészítéséért a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel. A jegyzőkönyvet a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az érintett ajánlattevőknek.

(5) Az ajánlat Kbt. 89. § a) pontja szerinti érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

 

18. A meghívásos eljárás

25.§ (1) Az összegzést a megbízott közbeszerzési tanácsadó állítja össze és a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi ki.

(2) A részvételre jelentkezés érvényességéről, illetve érvénytelenségéről a bírálóbizottság javaslata alapján képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.

(3) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.

(4) A részvételi felhívás Kbt. 82. § (3) bekezdése szerinti megküldéséért a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel.

(5) Az ajánlattételi felhívás Kbt. 83. § (3) bekezdése szerinti megküldéséért a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel.

(6) Az önkormányzat az alkalmasnak minősített jelentkezőkkel az ajánlattételi határidőről a Kbt. 84. § (6) bekezdése szerinti egyeztetést csak indokolt esetben folytatja le. Általános szabály szerint a legalább tíz napos időtartamot alkalmazza. Az egyeztetés lefolytatásáról a polgármester dönt, és az egyeztetést a megbízott közbeszerzési tanácsadó folytatja le.

 

19. Tárgyalásos eljárás

26.§ (1) A részvételre jelentkezés érvényességéről, illetve érvénytelenségéről a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.

(2) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.

(3) A tárgyalásos eljárás során az ajánlatok Kbt. 89. § szerinti bírálatát a bírálóbizottság végzi.

 

20. Versenypárbeszéd

27.§ (1) A részvételre jelentkezés érvényességéről, illetve érvénytelenségéről a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.

(2) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.

(3) Az ajánlattételi felhívás Kbt. 91. § (1) bekezdése szerinti megküldéséért a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel.

(4) A párbeszéd(ek) lezárását követően az ajánlattevőket ajánlatuk benyújtására a polgármester szólítja fel. A felszólítást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az ajánlattevőknek.

 

 

 

 

21. Innovációs partnerség

28.§ A partnerség létesítéséről, megszüntetéséről vagy a partnerek számának csökkentéséről képviselő-testület dönt.

 

22. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

29.§ (1) Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számát és személyét a polgármester határozza meg.

(2) Az ajánlattételi felhívást vagy a tárgyalási meghívót az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg.

(3) A Kbt. 103. § (1)-(3) bekezdése szerinti dokumentumokat és tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg.

 

VIII. FEJEZET

Sajátos beszerzési módszerek

 

23. Keretmegállapodások

30.§ (1) A keretmegállapodás során a Kbt. 104. § (7) bekezdése szerinti új eljárás indításáról a képviselő-testület dönt. A keretmegállapodást kötött ajánlattevők részére az értesítést a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg.

(2) A Kbt. 105. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzés megvalósításának módjáról a polgármester dönt.

(3) A konzultációra szóló felhívást a bírálóbizottság készíti el és azt a polgármester hagyja jóvá, majd ezt követően a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az ajánlattevő részére.

(4) Az írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról a polgármester dönt.

(5) Az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról az ajánlattevőt a megbízott közbeszerzési tanácsadó értesíti.

(6) A Kbt. 105. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzés megvalósításának módjáról a polgármester dönt.

(7) A Kbt. 105. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi felhívást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az ajánlattevők részére.

 

24. Dinamikus beszerzési rendszer

31.§ (1) A dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A dinamikus beszerzési rendszer működtetése esetén a meghívásos eljárás szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(3) A részvételi jelentkezések elbírálásáról, a jelentkezők dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételéről vagy annak elutasításáról a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A döntés jogát a képviselő-testület átruházhatja a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára.

(4) A részvételre jelentkezőt a dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételéről vagy annak elutasításáról a döntést követően a megbízott közbeszerzési tanácsadó írásban értesíti.

(5) Az ajánlattételi felhívást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg a rendszerbe felvett gazdasági szereplők részére.

(6) A dinamikus beszerzési rendszer működtetésének technikai feltételeiért a polgármester felel.

 


25. Elektronikus árlejtés

32.§ Az ajánlattevőket Kbt. 108. § (8) bekezdése szerinti elektronikus árlejtésről a megbízott közbeszerzési tanácsadó értesíti.

 

26. Elektronikus katalógusok

33.§ (1) Elektronikus katalógus létrehozásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A verseny frissített katalógusok alapján történő újranyitásáról a polgármester dönt, egyben meghatározza a Kbt. 109. § (6) bekezdésben szereplő módszerek egyikének alkalmazását.

(3) A Kbt. 109. § (6) bekezdés a) pontja szerinti felhívást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az ajánlattevőknek.

(4) A Kbt. 109. § (6) bekezdés b) pontja szerinti információgyűjtést a megbízott közbeszerzési tanácsadó koordinálja.

(5) Az információgyűjtés megkezdése előtt az ajánlattevőket a megbízott közbeszerzési tanácsadó értesíti a Kbt. 109. § (8) bekezdése szerint.

(6) Az ajánlatok értékelése előtt az összegyűjtött információkról az érintett ajánlattevőket a megbízott közbeszerzési tanácsadó értesíti.

(7) Az elektronikus katalógus működtetésének technikai feltételeiért a polgármester felel.

 

IX. FEJEZET

Az uniós értékhatár alatti eljárások szabályai

27. Alkalmazandó eljárási szabályok

34.§ (1) Az uniós értékhatár alatti eljárások esetén a szabályzat uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó előírásai az e §-ban foglalt kivételekkel alkalmazandóak összhangban a Kbt. rendelkezéseivel.

(2) A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatást a megbízott közbeszerzési tanácsadó állítja össze és arról a polgármester dönt.

(3) Az összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg.

(4) Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőkről a megbízott közbeszerzési tanácsadó nyilvántartást vezet.

(5) Az összefoglaló tájékoztatás visszavonásáról a polgármester dönt.

(6) Az összefoglaló tájékoztatás visszavonásáról a Közbeszerzési Hatóságot valamint az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket a megbízott közbeszerzési tanácsadó értesíti.

(7) Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről a polgármester dönt. Az ajánlattételi felhívást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg a polgármester által megjelölt, valamint – adott esetben – az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő részére.

(8) A Kbt. 113. § (4) és (6) bekezdése szerinti tájékoztatást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az érintett gazdasági szereplők részére.

(9) A Kbt. 115. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az érintett gazdasági szereplők részére.

28. Elektronikus licit

35.§ (1) Elektronikus licit alkalmazásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Elektronikus licit esetén a gazdasági szereplők regisztrációs kérelméről a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a polgármester dönt. A döntésről a visszaigazolást az érintett gazdasági szereplő részére a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg.

 


29. Saját beszerzési szabályok alkalmazása

36.§ (1) A Kbt. 117. § (8) bekezdése szerinti tájékoztatást a polgármester hagyja jóvá és a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg a gazdasági szereplők részére.

(2) Amennyiben az önkormányzat a saját beszerzési szabályok alkalmazása mellett folytatja le a közbeszerzési eljárást, és olyan feladatot, kötelezettséget ír elő az eljárás során, melyről a szabályzat nem rendelkezik, köteles meghatározni a feladat, kötelezettség tekintetében a felelősségi rendet.

 

X. FEJEZET

A koncessziós beszerzési eljárások szabályai

37.§ (1) Koncessziós beszerzési eljárás esetén a szabályzat uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó előírásai az e §-ban foglalt kivételekkel alkalmazandóak összhangban a Kbt. rendelkezéseivel.

(2) A gazdasági szereplők részére a Kbt. 118. § (4) és 119. § (3) bekezdése szerinti értesítést a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg.

(3) A tárgyalás kezdeményezéséről vagy újranyitásáról a polgármester dönt.

(4) Az értékelési szempontok súlyszámának vagy az alszempontok fontossági sorrendjének módosításáról a képviselő-testület dönt. Az erről szóló tájékoztatást és az új ajánlattételre vonatkozó felhívást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az ajánlattevők részére.

(5) Az ajánlat érvényességéről illetve érvénytelenségéről valamint bármely gazdasági szereplő kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület vagy az általa kijelölt bizottsága dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.

(6) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, továbbá a nyertes ajánlattevő személyéről a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület név szerinti szavazással határozatban dönt. Amennyiben a képviselő-testület a bírálóbizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni.

(7) A Kbt. 127. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást a bírálóbizottság állítja össze és a polgármester jóváhagyását követően a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az érintett gazdasági szereplő részére.

(8) Hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás esetén az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőkről a képviselő-testület dönt.

(9) Hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás esetén az eljárást megindító felhívást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg a gazdasági szereplőknek.

(10) A közbeszerzési dokumentumokban történt változásról az értesítést a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők részére.

 

XI. FEJEZET

A szerződésekkel kapcsolatos rendelkezések

38.§ (1) A szerződés megkötését az önkormányzat ügyvédje készíti elő.

(2) A szerződést az önkormányzat nevében a polgármester írja alá.

(3) A szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozatot a polgármester adja ki.

(4) A szerződéses ellenszolgáltatás határidőre történő kiegyenlítéséért az önkormányzat Adó és költségvetési osztály vezetője felel.

(5) A Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti, az értékeléskor meghatározó szakember személyét érintő változáshoz a hozzájárulást a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester adja meg.

(6) A szerződés Kbt. 140. § (7) bekezdése szerinti felmondásáról a képviselő-testület dönt.

(7) A szerződés Kbt. 141. § szerinti módosításáról a polgármester dönt.

(8) A szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséért felelős személyt a polgármester jelöli ki.

(9) A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok dokumentálásáért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.

(10) A Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentést a polgármester hagyja jóvá és a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg a Közbeszerzési Hatóság részére.

(11) A szerződés Kbt. 143. § (1) bekezdése szerinti felmondásáról vagy a szerződéstől történő elállásról a képviselő-testület dönt.

 

XII. FEJEZET

A közbeszerzések ellenőrzése

39.§ (1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartását és végrehajtását az önkormányzat a belső ellenőrzés keretében ellenőrzi.

(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatok különösen az alábbiakra terjednek ki:

a)       a Kbt.-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése;

b)      a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése;

c)       a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése.

(3) Szabálytalanság észlelése, feltárása esetén az ellenőrzést végző szervezet vagy személy köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni a polgármestert.

 

XIII. FEJEZET

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok szabályai

40.§ (1) A Kbt. 148. § (2) bekezdése szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és a 151. § (7) bekezdése szerinti visszavonásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A jogorvoslati eljárásban történő képviseletbe külső szakértő bevonható. A kérelmet megküldése előtt a polgármester hagyja jóvá.

(3) A kérelemre indított eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a közbeszerzési közbeszerzésekért felelős ügyintéző a polgármester jóváhagyását követően kezdeményezi az Adó és költségvetési osztály vezetőjénél. A díj megfizetéséről az Adó és költségvetési osztály vezetője gondoskodik.

(4) Jogorvoslati eljárás esetén a közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről a polgármester dönt.

(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát a képviselő-testület kezdeményezheti.

 

XIV. FEJEZET

Közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó különös szabályok

41.§ (1) Amennyiben az önkormányzat a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltató minőségében folytat le közbeszerzési eljárást, a szabályzat általános szabályai az e fejezetben foglalt kivételekkel alkalmazandóak.

(2) Az eljárás lebonyolítása során a Kbt. rendelkezései mellett a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: közszolgáltatói rendelet) előírásait is alkalmazni kell.

(3) A közszolgáltatói rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti értesítést a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg a gazdasági szereplők részére.

(4) Az ajánlattevő közszolgáltatói rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kizárásáról a képviselő-testület dönt.

 

42.§ (1) Előminősítési rendszer létrehozásáról és a bírálóbizottság javaslata alapján annak működtetésének részleteiről a képviselő-testület dönt.

(2) Az előminősített gazdasági szereplők listáját a megbízott közbeszerzési tanácsadó vezeti és gondoskodik az önkormányzat honlapján való közzétételéről.

(3) A gazdasági szereplők közszolgáltatói rendelet 13. § (4) és (6) bekezdése szerinti tájékoztatása a megbízott közbeszerzési tanácsadó feladata.

(4) Az előminősítési kérelmet a bírálóbizottság bírálja el és a kérelemről a polgármester dönt.

(5) Az előminősítési kérelemről hozott döntésről az érintett gazdasági szereplőt a megbízott közbeszerzési tanácsadó értesíti.

(6) Az előminősítési listáról való törlésről a bírálóbizottság kezdeményezésére a polgármester dönt.

(7) Az előminősítési listáról való törlésről a gazdasági szereplőt a megbízott közbeszerzési tanácsadó tájékoztatja.

(8) Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett eljárás alkalmazásáról a képviselő-testület dönt.

(9) A közszolgáltatói rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése szerint a közvetlen részvételi felhívást a megbízott közbeszerzési tanácsadó küldi meg az érintett gazdasági szereplők részére.

(10) Az előminősített gazdasági szereplők közszolgáltatói rendelet 11. § (4) bekezdése szerinti értesítéséért a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel.

 

XV. FEJEZET

A tervpályázati eljárásokra vonatkozó szabályok

43.§ (1) Amennyiben az önkormányzat a Kbt. 3. § 40. pontja szerinti tervpályázat céljából folytat le közbeszerzési eljárást, a szabályzat általános szabályai az e fejezetben foglalt kivételekkel alkalmazandóak.

(2) Az eljárás lebonyolítása során a Kbt. rendelkezései mellett a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: tervpályázati rendelet) előírásait is alkalmazni kell.

(3) A pályázók adatainak kezelését a közbeszerzésekért felelős ügyintéző végzi a tervpályázati rendelet előírásai szerint.

(4) A pályázatok elbírálására az önkormányzat a tervpályázati eljárás megindítása előtt tervpályázati bírálóbizottságot hoz létre. A tervpályázati bírálóbizottság tagjait és elnökét a képviselő-testület választja. A tervpályázati bírálóbizottság tagjainak kiválasztásakor a tervpályázati rendelet 13. § (1) bekezdésében és 14. §-ában előírtakra figyelemmel kell lenni.

(5) Amennyiben jelen fejezet másként nem rendelkezik, a tervpályázati eljárás során, a szabályzat egyéb fejezetei alkalmazása esetén a bírálóbizottságon a tervpályázati bírálóbizottságot kell érteni.

(6) A tervpályázati bírálóbizottság tagjainak megbízását a polgármester írja alá.

(7) A tervpályázati kiírást a tervpályázati bírálóbizottság készíti el és a képviselő-testült jóvá.

(8) A tervpályázati kiírás közzétételére, megküldésére a szabályzat általános rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) A tervpályázati rendelet 19. § (4) bekezdése és 33. § (3) bekezdése valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti közzétételért a megbízott közbeszerzési tanácsadó felel.

(10) A tervpályázati dokumentációt a tervpályázati bírálóbizottság készíti el és a polgármester hagyja jóvá.

(11) A benyújtott pályaművek átvételéről a jegyzőkönyvet a megbízott közbeszerzési tanácsadó készíti el.

(12) A pályaművek bontását a tervpályázati bírálóbizottság végzi. A bontásról a jegyzőkönyvet a megbízott közbeszerzési tanácsadó készíti el.

(13) A tervpályázati eljárás eredményhirdetését az önkormányzat közbeszerzési bírálóbizottsága bonyolítja le. Az eredményhirdetésre a polgármester hívja meg az érintetteket, a meghívót a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.

(14) Egyszerű tervpályázati eljárás esetén a tervpályázaton való indulásra felkért pályázókat a képviselő-testület határozza meg.

(15) Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén, az eljárás megindítását megelőzően, az adott eljárásra vonatkozóan jogosult a képviselő-testület a jelen fejezetben szabályozott döntési és felelősségi rendtől eltérő rendet meghatározni.

 

XVI. FEJEZET

Záró rendelkezések

44.§ (1) Az önkormányzat közbeszerzéseit lebonyolító szervezeti egységek és személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

(2) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Jelen szabályzat 2016. július 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(I.28.) határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata hatályát veszti.

 

 

Krisztin N. László sk.

polgármester

Wolf Viktória sk.

jegyző

 

Záradék:

Jelen szabályzatot Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 263/2016.(VI.29.) határozatával hagyta jóvá.

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. függelék

… évi Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve:                           Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye:                   8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

beszerzés éve:             …

 

 

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

Árubeszerzések

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatás beszerzések

 

 

 

 

 

 

 

2. függelék

Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I

É S  T I T O K T A R T Á S I  N Y I L A T K O Z A T

 

Alulírott …………………………………. mint …………………………………..Badacsonytomaj Város Önkormányzat (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárás előkészítésébe és lefolytatásába bevont személy kijelentem, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25.§-ában foglaltakat áttanulmányoztam, megértettem, és ez alapján nyilatkozom, hogy velem szemben az eljárás során kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

 

Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.

 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ajánlatkérő és a Közbeszerzési Bizottság munkáját és a döntéshozó döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem.

 

Tudatában vagyok annak, hogy az eljárás előkészítése során olyan információkat ismerhetek meg, melyek ismerete ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén magában hordozza a versenytorzítás lehetőségét, ezáltal összeférhetetlenséget eredményezhet. Amennyiben ilyen körülmény áll elő, azt haladéktalanul jelzem az ajánlatkérő felé.

 

Jelen nyilatkozatot az önkormányzat által … tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

 

Kelt:…………………….

 

 

...........................................................…………..

aláírás

3. függelék

Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I  É S  T I T O K T A R T Á S I

N Y I L A T K O Z A T

A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  T A G J A I  S Z Á M Á R A

 

 

Alulírott …………………………………. mint ……………………………… Badacsonytomaj Város Önkormányzat (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) ajánlatkérő döntéshozó testületének tagjaként nyilatkozom, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25.§-ában foglaltakat áttanulmányoztam, megértettem, és ez alapján nyilatkozom, hogy velem szemben az eljárás során kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

 

Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.

 

Jelen nyilatkozatot az önkormányzat által ………… tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

 

Kelt:…………………….

 

 

...........................................................…………..

 

aláírás

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!