2024.03.27 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 4/2024.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. március 27.-én (szerdán) 09.04 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                     alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Hartai Béla                                         képviselő                                              (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                     Költségvetési- és Adóosztályvezető-h.

Molnár Mihály                                        pályázati referens

Dr. Végh József                                      ügyvéd

Rakics Anna                                           VN Kft. ügyvezető

Molnár Péter tű. alezredes                       Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Simonné Visi Erzsébet                            BÖÉE

 

Lakosság részéről jelen van:     (…. fő)

 

                       

                                                              

                                                       NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a televíziónézőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Forintos Ervin képviselő előzetesen jelezte késését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hartai Béla képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

71/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban véletlenül a Két ülés közötti beszámoló kimaradt, mely már a forgatókönyvben szerepel, így ezt a napirendi pontot fel kell venni. Javasolja az így kiegészült sort 21 napirendi ponttal elfogadni. Kéri, hogy aki a napirendi sor kiegészítésével egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

72/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sor kiegészítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. március 27-ei soros ülésén, 21 nyílt napirendi pontot tárgyal.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a PÜB ülésen egy sürgősségi indítványt is tárgyaltak, kéri, hogy aki az így 22. napirendi pontra kiegészített napirendi sor tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

73/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámoló jelentése 2023. év

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Molnár Péter tű. alezredes tűzoltóparancsnokság

 

 1. Szociális Tűzifa támogatási igény benyújtása 2024.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi- és adóosztály vezető-helyettes

 

 1. Civil szervezeteknek 2023. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 1. Tátika info pont / Kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes            

 

 1. Badacsonytomaj, Fő utca ivóvíz kiváltás- szolgalmi jogi bejegyzéshez hozzájárulás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Napelemes lámpák telepítéséről II. ütem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Badacsonytomaji egészségház VRV javítás árajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Szabó Patrik Gergő műszaki ügyintéző, Gyimesi Mónika műszaki-ig. ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj 1180 hrsz-ú ingatlan tekintetében elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 1. A Balatoni Szövetség megalakulásának 120 éves jubileumi ünnepség és könyvkiadás ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 1. Seprőgép beszerzésére kiegészítő támogatás kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Árusító pavilonok beszerzése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Tájékoztatás a Tátika műemléki épület üzemeltetéséhez, megnyitásához szükséges feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

 1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről – szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. StanceLake autós találkozó megrendezésére kérelem (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet elfogadását azzal a módosítással, miszerint a helyi irányjárat állomás helye 605.000,-Ft/db/év összegre módosul.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd elmondja, hogy Kovács Ágnes kolléganő utána nézett a részleteknek. Kiosztotta az anyagot. Az előző képviselő-testületi ülésen 600.000,-Ft került elfogadásra, ezért a rendelet-módosításba is ez került be. A bérleti idő hosszát is módosítani kellett. Kérdezi a jegyző urat, kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nem.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024 (III.27) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámoló jelentése 2023. év

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a tűzoltóság részéről megjelenteket. Megkérdezi, hogy kiegészítést tesznek-e?

 

Molnár Péter tű. alezredes köszöni nem. Annyit szeretne elmondani, hogy kollégája Tóth István 2007-ben kezdett velük dolgozni. Sokat segít a mindennapokban. Villanyszerelő, s ebből kifolyólag sokat tud segíteni a karbantartásban is. Alapos, tapasztalatait sokszor hasznosították már. Aktívan részt vesz a munkában. Bármiben lehet rá számítani. Köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Annyi hozzáfűzni valója lenne, hogy először is köszöni a czempini látogatáshoz a hozzá járulást és tevékenységüket. Jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Kérdezi, hogy számíthatnak e idén is hőség esetén a közterületek locsolására?

 

Forintos Ervin képviselő 09,11órakor megérkezik az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Az év rendőrét és tűzoltóját szokták támogatni. A jelöltekkel kapcsolatban az anyag az április képviselő-testületi ülésen lesz majd. Felkéri Tóth István jelöltek mondjon néhány szót.

 

Molnár Péter tű. alezredes elmondja, hogy Tóth István lenne a javasolt személy. Köszöni a meghívás, Czempinből jó tapasztalatokkal jöttek haza. A kapcsolatot azóta is tartják. A kolléga a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságról jött, gépjárművezetőként dolgozott 2007. óta.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, elmondja, hogy mindezeket az előterjesztés anyaga is tartalmazza.

 

Molnár Péter tű. alezredes elmondja, a locsolás úgy fog menni, mint eddig, kérni kell majd.

 

Krisztin N. László polgármester összegzi, hogy a menet ugyanaz. A testület nevében köszöni a munkájukat, s egyben jó munkát is kíván. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

74/2024.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámoló jelentése 2023. év

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámoló jelentését a 2023. évről az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

3./ Napirendi pont

Szociális Tűzifa támogatási igény benyújtása 2024.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a televíziónézők tudják, hogy ez minden évben a testület előtt van napirenden. A javaslat az, hogy adják be a pályázatot most is. Az államhoz pályáznak és nyert pályázatot követően a lakók igényelhetik. Jelenleg a javaslatban 154m3 fára pályáznak. Illetve szükséges elmondani, hogy az önerő összegét, 391.160,-Ft-ot biztosít a testület. Megkérdezi, hogy kérdése van-e valakinek?

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy tavaly amit külön vásároltak, abból maradt-e?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy igen maradt és a vállalkozónál van eltárolva.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, gondolja, hogy az elszámolás megtörtént.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. válasza, igen.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy tudják mennyi maradt?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i oszt.vez.h. elmondja, 57m3-re emlékszik. Pontos számot most nem tud mondani. 80m3 el lett számolva és a maradékot a vállalkozó tárolja.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozza az alábbi határozatot:

 

75/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatására a maximálisan igényelhető 154 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 2.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 391.160,- Ft erejéig a várható pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Bodnár Attila jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:       2024. április 30.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 

4./ Napirendi pont

Civil szervezeteknek 2023. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi, hogy jegyző úrnak, Tóth Zsuzsanna kolléganőnek van-e kiegészíteni valója?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nincs.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i oszt.vez.h. köszöni, neki sincs.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyagban minden benne van. Röviden elmondja, hogy a szervezetek igényeltek támogatást, melyet a testület döntő többségében megad. Elszámolás kötelezettségük van.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, az idei évben a költségvetésben tervezésre került az összeg. Mikor számíthatnak a pénzre?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i oszt.vez.h. válaszában elmondja, hogy a szerződések készítése folyamatban van. Történtek már kiutalások, többek között a Céhnek is. Havonta kapják az összeget. Folyamatosan készülnek a szerződések.

 

Hartai Béla képviselő köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

76/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Civil szervezeteknek 2023 évben nyújtott támogatások elszámolása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a civil szervezetek részére 2023. évben nyújtott támogatás elszámolásáról szóló beszámolókat megismerte, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

tájékoztatásra 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi előadó

 

5./ Napirendi pont

Tátika info pont / Kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd elmondja, arról van szó, hogy a pályázat beadásával vállalták, hogy az épületben egy információs pontot fognak működtetni. A Tourinform irodát kérték fel erre, s ezzel az anyaggal jelentkeznek. Javasolja, hogy az önkormányzat és a Tourinform iroda közötti szerződésbe ezt emeljék be. Kérdezi a jegyző urat, hogy van-e kiegészítése?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nincs.

 

Krisztin N. László megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

77/2024. (II.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelme - Tátika info pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület (8261 Badacsony, Park u. 14.) kérelmét megvizsgálta és az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az Egyesület között fennálló együttműködési megállapodás tartami módosítását, feladatkör bővítését elfogadja,
 2. dönt abban, hogy a kért kiegészítő támogatást, 8.146.616.-Ft-ot biztosít a 2023. évi várható pénzmaradvány terhére.
 3. felkéri Dr. Végh József ügyvédet az együttműködési megállapodás elkészítésére
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő:       aláírásra: 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

            Dr. Végh József ügyvéd

Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Fő utca ivóvíz kiváltás- szolgalmi jogi bejegyzéshez hozzájárulás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Gyimesi Mónika kolléganő beteg, tőle most sajnos nem tudnak segítséget kérni. Azt gondolja, hogy érthető az anyag. Ha van kérdés, akkor válaszolnak.

 

Hartai Béla képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a csapadékvízzel kapcsolatban az egyeztetéssel mi a helyzet?

 

Krisztin N. László polgármester válaszul elmondja, hogy a testület mindent megtett, hogy a probléma megoldódjon. Először is nem vették át a beruházást, mert ezt meg kell oldani. Lefolytattak egy beszerzési eljárást, amit a Vértesút nyert, a testület elfogadta. Erre 10millió forintot biztosított a testület. Elkészült a Vértesút részéről a szerződés tervezet. Az ügyvéd úr írt bele még dolgokat, amit a vállalkozó nem akart elfogadni. Úgy érzi a vállalkozó, hogy ezzel a felelőssége merül fel. Ő úgy érzi, hogy a tervnek megfelelően hajtotta végre a munkát. Kérték, hogy írja alá, de a vállalkozó azt mondta, hogy amíg ez a rész benne van, nem írja alá. Az eredmény az lesz, hogy szakértőt kérnek fel, aki megállapítja, hogy tervnek megfelelően végezte-e a munkát. Ha nem, akkor nyilván egy új beszerzési eljárást kell lefolytatni. Lehet, hogy itt akkor az ügyvéd urat kérik fel, dolgozza át a tervezetet és akkor aláírják. Megkeresték a műszaki ellenőrzést végző céget is. Megteszik a nyilatkozatot. Ha más nincs, akkor ezt az utat járják. Egy hete kapott ígéretet, hogy megkapják a nyilatkozatot, még nem érkezett meg. Nem várnak sokáig. Mindenki tudja, hogy ez a dolog megoldásának egy része. A helyi utakról és a Római útról ide folyó víz okozza a problémát. A Hősök kertjénél és a Római útnál kell építeni vízcsapdákat. A vizet meg kell fogni. Ennyit tud.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, arról volt szó, hogy a műszaki ellenőröket az egész áttekintésére is kérnek. Az is benne van?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy szerinte csak beszéltek erről. Az igaz, hogy határozati javaslatot tettek és az egyik pont, hogy legyen a BTTF felkérve, hogy a műszaki gondokat vizsgálja meg. A felkérés megtörtént. Azért nem vették még át a beruházást. Ha az az igény, akkor teljesítik. Határozat kell róla.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, úgy emlékszik van. Nézzék meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, felmerült a napokban Brájer Évával folytatott beszélgetéssel kapcsolatban, hogy a Fő utca bizonyos részeinek átvételét szakszerűen meg kéne tenni. Például a Kegytárgy bolt – régi pékség helyén van egy üzlet -, amit először a Tourinformmal tárgyaltak, hogy akarják-e üzemeltetni. Pályázaton szeretnék kiírni. Amíg nincs átvéve, nem tudják kiírni a pályázatot sem. Indokolt az átvétele a résznek. Az alsó részen is indokolt lenne. Szerinte meg is kell tenni. Köszöni szépen.

 

Török Zoltán alpolgármester annyit szeretne hozzátenni, csatlakozva Hartai Béla képviselőhöz, hogy megvizsgálták, a terveknek megfelelő volt ez a munka. Lehet igen, akkor is ez nem sikerült. Nem a vállalkozót okolják, de mindenképpen javasolja, hogy döntsenek, hogy vannak tervezők, akik hibáztak. Jogilag vizsgálják meg és tereljék jogi útra. Keressék meg a felelőst, és ha kell, jogi úton hajtsák be az összeget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ilyen döntést már hoztak. Az utolsó pont erről szól.

 

Hartai Béla képviselő kérdez, Dr. Végh József ügyvéd tud mondani valamit?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, amíg a műszaki vélemény nem jön meg, addig nem. Ha megkapták a szakértői anyagot, akkor lehet tovább menni. Beszéltek az ügyvéd úrral, de addig nincs értelme. Javasolja az elfogadást. Megkérdezi, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

78/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Fő utca ivóvíz kiváltás – szolgalmi jogi bejegyzéshez hozzájárulás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a “Badacsonytomaj, Fő utca ivóvíz kiváltás – szolgalmi jogi bejegyzéshez hozzájárulás” tárgyában előkészített előterjesztés megismerte, és dönt abban, hogy a Badacsonytomaj, Fő utca ivóvíz kiváltás projekt kapcsán hozzájárul Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában levő

 

  1. a Badacsonytomaj 37 helyrajzi számú ingatlant 481 m2 területnagyságban,
  2. a Badacsonytomaj 120/3 helyrajzi számú ingatlant 34 m2 területnagyságban,
  3. a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú ingatlant 15 m2 területnagyságban,
  4. a Badacsonytomaj 508 helyrajzi számú ingatlant 19 m2 területnagyságban,
  5. a Badacsonytomaj 542/4 helyrajzi számú ingatlant 1.810 m2 területnagyságban,
  6. a Badacsonytomaj 642 helyrajzi számú ingatlant 10 m2 területnagyságban,
  7. a Badacsonytomaj 694 helyrajzi számú ingatlant 20 m2 területnagyságban,
  8. a Badacsonytomaj 996/1 helyrajzi számú ingatlant 126 m2 területnagyságban
 1. történő Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályánál történő vízvezeték vezetése szolgalmi jogi bejegyzéshez.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről a szolgalmi joggyakorlót tájékoztassa

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

7./ Napirendi pont

Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy kiegészítése van-e?

 

Rakics Anna ügyvezető köszöni, nincs.

 

Krisztin N. László polgármester kérdése, hogy ez a Kisfaludy útra vonatkozó? Ott két illemhely van.

 

Rakics Anna ügyvezető válaszában elmondja, a három illemhely együtt.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése a közüzemi díjakkal kapcsolatban mit kell tudni?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy tovább számlázásra kerül.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy beszéltek arról, hogy amennyiben nem sikerül a pályázat, akkor a VN Kft. nézze meg a fizetős bejáratokat.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy megnézték már tavaly is. Kiegészítené a javaslatot, hogy amennyiben nem lesz pályázó, akkor lépjék meg. Kérdezi van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

79/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 1239 hrsz-ú ún. Felső-bazársoron, illetve a Kisfaludy út mentén levő nyilvános illemhelyek hasznosítása okán pályázat kiírását dönti el az alábbiak szerint:

 

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában lévő 8261 Badacsony, Kisfaludy út felső részén lévő 14 m2 nagyságú, a 8261 Badacsony, Kisfaludy út középső részén található 21 m2 nagyságú, és a 8261 Badacsony ún. Felső bazársoron lévő 21 m2 nagyságú   nyilvános illemhely.
 1. műszaki állapota: felújított
 2. vagyon jellege: üzleti vagyon (üzleti vagyon)
 1. A hasznosítás módja: bérbeadás
 2. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:
 1. Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2024. április 22. napja 10,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban a Dr. Végh Ügyvédi Iroda Dr. Végh József ügyvéd 8300 Tapolca, Batthyány u. 8. szám alatti címre (a borítékra rá kell írni „Pályázat nyilvános illemhelyekre”)
 2. Pályázat bontásának helye, ideje: 2024. április 22. napja 12,30 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Rózsakő terem (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 3. A pályázati tárgyalás helye: 2024. április 22. napja 13,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
 4. A bérleti szerződés időtartama: 5 év.
 5. Bérleti díj: 1.500.000,- Ft/év + rezsiköltség. A bérleti díj minden január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, első alkalommal 2025. január 1. napjától.
 6. Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely a bérleti díjon felül fizetendő.
 7. Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)
 8. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés közlését követő 15. napig.
 9. Licitösszeg emelésének mértéke: 100.000 Ft

A szerződéskötés feltétele a bérleti díj Badacsonytomaj Város Önkormányzata számlaszámára történő beérkezése.

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és egyben felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

Határidő:       azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:          Rakics Anna ügyvezető

Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra nem javasolja, de a „B” pontot javasolja, miszerint egy fő rendelkezésre áll és ügyeletben lesz, valamint folytassanak egyeztetést a DRV-vel, a Képviselő-testületnek.

Hozzáteszi, hogy hosszas vita volt a bizottság ülésén. Javaslat érkezett, hogy a polgármester úr egyeztessen a DRV-vel, illetve arról volt szó, hogy más formában kellene a megoldás. Itt is van most Simonné Visi Erzsébet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez a probléma leegyszerűsítése. Amikor a vízrendszerrel kapcsolatban beszéltek és döntöttek is benne, ez volt a javaslatban. Egyszer a VN Kft. megvizsgálta és nem került elfogadásra akkor. Most arról van szó, hogy működik a rendszer, a lakosok egyénileg vannak szerződésben. A fő óra az önkormányzat nevén van. Egy évben 3-5 alkalommal adódik gond, amelyet meg kell oldani. Erre van ez a javaslat. Két lépcső van. Az egyik, hogy a VN Kft.-t megbízzák azzal, hogy 2024.-ben lássa el a feladatot. A másik, hogy 2024. június 30.-ig lássa el ezt a feladatot. Idő közben tárgyaljanak a DRV-vel, s amennyiben ők vállalják, akkor a testület tárgyal majd róla. Amennyiben a DRV 2024. július 01.-től elfogadja, már ők látnák el ezt a feladatot. Nagyjából ez az egész. Köszöni szépen, s megkérdezi a VN Kft. ügyvezetőjét, van-e kiegészítése ehhez.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nincs. Az anyagban minden benne van és a bizottsági ülésen is megbeszélték.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdése van-e valakinek? Megadja a szót a BÖÉE képviselőjének.

 

Simonné V. Erzsébet köszöni a szót, valamint köszöni, hogy beszélnek erről a helyzetről. Tudja mindenki, hogy évek óta, évtizedek óta gond van Örsön. Kérdése, melyre tegnap jött rá, hogy az előterjesztés címe a karbantartásról szól, viszont csak a csőtörésekről van benne szó. Mást akkor nem tartalmaz?

 

Krisztin N. László polgármester hozzászólva elmondja, szerinte legyen minden dolog. Úgy nem tud működni, hogy a lakosságtól elvárják, hogy jelezzék a hibát, hiszen onnantól van a megoldás. Lehet több dolog is, amikor nem folyik a víz, vagy más gond van. Tehát a hiba jelzésére mozdul a rendszer és onnantól kell megoldani. Így jó?

 

Simonné V. Erzsébet elmondja, zavarja, hogy a csőtörés van beleírva. Nem a karbantartás. Módosítani lenne jó. Téma volt, hogy meg kéne bízni egy vállalkozót, hogy a javítást intézze.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, elhangzott.

 

Rakics Anna ügyvezető helyesel. Elmondja, azért így szólt, mert nem ismerik a rendszert. Volt egy egyeztetés, de szeretnének segítséget kérni, hogy átnézzenek mindent. Onnantól értendő, hogy a hívás után tesznek valamit. Ő a csőtörésre kapott kérést. Szerződés kell egy vállalkozóval, aki meg van erre. Szerinte ezzel a vállalkozóval lenne jó, benne van az anyagban is. Kérdés, hogy ki köti meg a szerződést.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e?

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen tartózkodott a szavazáskor, ez kérdés volt. Ez azért volt, mert nincs elég információ. A döntést számon kérték, hogy miért így döntött. Nehéz úgy felszólalni, hogy pénteken kapják meg az anyagot és hétfőn ülés van. Amikor ez elindult, arról döntöttek, hogy a vízórákat megoldják és felülvizsgálják a hatásokat. Nincs elég információ, a gond complex. Az Önkormányzat engedi fel a nagy autókat az utakra, akik a gondokat okozzák. Ha a vízórát átveszik, akkor megoldás kell. Ennyi pénze nincs az önkormányzatnak. Júniusban lesz pályázat és megoldás. Kell találni valamit. Azt gondolja, hogy az érintett részre be kéne tartani, hogy 5 tonnánál nagyobb autókat nem engednek fel. Védeni kell a hálózatot, mivel az önkormányzat órájánál folyik el a víz. A lakóknak van szerződése a DRV-vel, így a csőtörés összege az önkormányzatnál jelentkezik majd. A megoldás gyorsan kell. Itt ugyan Anna elmondja, hogy nincs ember aki nézegeti és kell a lakók támogatása is, hiszen ha sokára tudja meg, abból is gond van. Egyetért, hogy jó, ha egy helyre fut be a telefonhívás. Simonné V. Erzsi biztosan segít. Legalább a pályázati lehetőségig meg kell oldani.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s hozzáteszi, hogy most ez zajlik. Akkor a javaslat az, hogy nem menjen 5 tonnánál nagyobb autó. Rendben a határozatban benne lesz.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella képviselő és Dr. Bodnár Attila jegyző beszéltek, hogy az önkormányzat egy olyan személlyel, aki már ebben részt vett, talán be tudják vonni.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy mindenkit be lehet vonni. Ő is ugyanezt tudja csinálni, vagyis a telefont tudja felvenni. Szerinte jobban számonkérhető a VN Kft, mint bárki más. Tiszteli Visi Bálint munkáját, ő is segíteni fog majd. Módosító javaslat lehet. Mi így láttuk jónak.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, csak azért, mert már jobban ismeri a rendszert. Jobban tudna segíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, szerinte lesz az Annának annyi esze, hogy a kapcsolatot felveszik és együttműködnek. Hatékonyabb tud lenni.

 

Mékli Bernadett képviselő azt gondolta, hogy marad így minden és Visi Bálintot kérik fel a pályázatig. Az egyesületi pénzt megtoldják és úgy támogatják.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a képviselőt, hogy módosító javaslat?

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy a testvére vállalja? Mindig ingyen csinálta és ha van hozzájárulás, akkor talán. Mivel nincs itt, így nem tud döntést hozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, módosító indítvány van akkor. Megkérdezi, hogy további észrevétel van-e? Mivel nincs, így Mékli Bernadett képviselő módosító indítványáról kell dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a módosító indítvány elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza:

 

80/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év – módosító indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a “Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év” tárgyú előterjesztést megismerte.
 2. Dönt abban, hogy NEM TÁMOGATJA Mékli Bernadett képviselő javaslatát, miszerint Visi Bálint, badacsonyörsi lakost felkérik a telefonos ügyeletre és az egyesületet megemelt összeggel támogatják.

 

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most az eredeti indítványról kell dönteni.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy a kiegészítéssel együtt?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy az külön. Tehát a bizottság nem támogatja, viszont 2024. június 30. napjáig a VN Kft. megbízással elvállalja. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza:

 

81/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a “Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év” tárgyú előterjesztést megismerte.

 

 1. dönt abban, hogy a badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat (vízmérő órák és a gerinc közötti szakaszon) a Badacsonytomaj VN Kft. által megküldött ajánlat alapján a karbantartás költségeit – a rendelkezésre állás és telefonos ügyfelet költségeit elfogadja, és a bruttó 1.086.700,- Ft összeget biztosítja a Társaság részére a 2024. Június 30. napjáig az önkormányzat 2023. évi várható pénzmaradványa terhére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

                        intézkedés megtételére: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, most arról döntenek, hogy támogatják a javaslatot, miszerint az érintett területen 5 tonna felett nem jut be autó. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

82/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a “Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év” tárgyú előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a badacsonyörsi ivóvízhálózattal érintett utakra 5 tonna összsúlyt meghaladó járműre behajtási engedély kiadását nem támogatja.
 3. felhatalmazza a polgármestert az intézkedések megtételére.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez egy lépés a gond megoldása felé. Egy hét múlva erről még beszélni fognak szerinte.

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződésbe az infláció követés kerüljön bele.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az utasellátó Badacsonyban jelenleg fagyizóként működik. A pályázati kiírást szeretnék elfogadni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, meghatározta a funkciót. Vendégellátó-ipari és információs pont. Mit takar?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jó kérdés. Nem kell a pályázónak mindent teljesíteni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, mi van, ha olyan jelentkezik, akit nem akarnak?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ettől eltérő funkcióval nem pályázhat. Más nem lehet. Nem tud mást elképzelni, minthogy kiadványok. Szerinte csak úgy nem fog kelleni. Azért az fontos, hogy ez a vasút területe és üzlete volt. Sokat harcoltak, hogy az önkormányzaté legyen. Az egész átjárót bepakolta annak idején az üzemeltető és nem lehetett látni a vonatot. Gyermekhalállal végződött sajnos. Ha olyan pályázó jön, akkor bele fog szólni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, módosító javaslat, hogy a pályázó arculati tervet is tegyen a pályázat mellé.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, benne van a pályázatban.

 

Forintos Ervin képviselő hozzáteszi, csak azért, hogy ne pakolhasson.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a hegy felé pakolhat.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, mindegy mit pakol?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nem mindegy. A közterület és az üzlet bérlést két dolog.

 

Mékli Bernadett képviselő hozzászólásában elmondja, gondolkodott, hogy ez a pályázat nagyon előre van. Egy szezon előtt van. A szezon előtt hogyan pályázzon valaki? Nem tudni mit hoz a nyár. Miért nem ősszel, amikor látja, hogy mit hozott a szezon. Szerinte ez nagyon korán van. Mi van, ha nem vállalja?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindig a fordítottja szokott lenni, de számítani kell üres körökre is. Ha javaslat, hogy nem tárgyalják, akkor az lesz.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, szerinte még ősszel is jó.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy Takács Lajos tett egy javaslatot, hogy minden szerződést nézzenek át.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, ezt szeretné is bele építeni.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, pont ez nyitotta fel a szemét.

 

Takács Lajos képviselő kérdezi a képviselő asszonyt, hogy bele lát a fejébe?

 

Mékli Bernadett képviselő válaszában elmondja, hogy igen. Itt van a szezon előttük, s nem látni, hogy a nyár milyen lesz. Ki fog így pályázni? Senki sem tudja milyen infláció várható. Úgy pályázni, hogy nem tudod mi várható?

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, az igaz, hogy sok minden bizonytalan.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, javasolja, hogy tegyék át ezeket őszre. Szerinte most korai. Ha éves üzlet, akkor nem számít.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nyilván a javaslatokat meghallgatják, szavaznak róla. Kéri, hogy ne bántsanak senkit, ki mikor szól hozzá a napirendekhez.

 

Harta Béla képviselő annyit szeretne, hogy 2019-től 2024 év végéig voltak a határidők, azért, hogy a következő testületnek ne nyúljanak bele a szerződések. A kérdése Dr. Végh Józsefhez irányul, hogy a 3.e pont az óvadékról szól, beszámítható a bérleti díjba. Viszont kaució is szerepel. Az viszont végig megy bérleti időszakon. Kárrendezésre jó. Módosító javaslata, hogy az óvadék akkor kerüljön át a kaucióba. Ha nem lehetséges, akkor a szerződés aláírásakor a pénzt le kéne tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezt már egyszer átbeszélték. Biztos úgy lesz bele írva, ahogy helyes.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, arról van szó, hogy a 3.e pontot nem is éri miért így szerepel a kiírásban. Ez értelmezhetetlen. Miért kerülne beszámításba? Ezt húzzák ki. Ez egy óvadék. A szerződésekben is óvadék szerepel. Jogi szakkifejezés az óvadék. Nem számítható bele a bérleti díjba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezt kiveszik.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, jogos felvetés, hogy ne legyen ellentét a szerződések között. Ezt ki kell venni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 10,02 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy lehet olyat, hogy általában a szerződés a kiírás része? Ezt is hozzá lehetne tenni? Akkor nincs kérdés a szerződéssel sem.

 

Dr. Végh József ügyvéd válasza, igen. Az elmúlt évben bele tették a pályázatba, hogy elfogadja a tervezetet. Az utóbbi 4-5 szerződésben működik. Előzőknél, két évvel ezelőtt, ebből voltak gondok. Végül nem lett az adott szerződés megkötve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, szerinte nem kell feladni ezeket az elveket.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 10,03 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, elfogadták végül azokat, tehát jó volt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy hozzászólás, módosító javaslat van-e?

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy igen. Javaslata, hogy tegyék át szeptember hónapra.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, neki is van módosító javaslata, hogy legyen a szerződésben benne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezt majd külön. Egyik annulálja a másikat. Ha elfogadják, hogy a szerződés kerüljön bele, akkor nehéz. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ebben a kérdésben ne döntés legyen, hanem majd csak szeptemberben foglalkozzanak vele, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

83/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a “Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. Utasellátó épület hasznosításáról” tárgyú előterjesztést megismerte.
 2. Dönt abban, hogy NEM TÁMOGATJA Mékli Bernadett képviselő javaslatát, miszerint jelen Képviselő-testületi ülésen ne hozzanak döntést, azt halasszák 2024. szeptember havára.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a második szavazás arról szól, hogy a szerződést tegyék a pályázati anyag mellé. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

84/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a “Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. Utasellátó épület hasznosításáról” tárgyú előterjesztést megismerte.
 2. Dönt abban, hogy pályázathoz kapcsolódó szerződés-tervezet képezze részét a pályázati felhívásnak, és kerüljön együtt közzétételre.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a harmadik szavazás arról szól, hogy támogatják az alap határozatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

85/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 3. 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület
 4. területe: 19 m2
 5. megnevezése: ún. „Utasellátó”
 6. műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas
 7. vagyon jellege: bérlemény
 8. a hasznosítás módja: bérbeadás
 9. a pályázati feltételek meghatározása:
 10. Pályázat beérkezésének ideje, módja: május 9. napja 14,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban a Dr. Végh Ügyvédi Iroda Dr. Végh József ügyvéd 8300 Tapolca, Batthyány u. 8. szám alatti címre (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása”)
 11. Pályázat bontásának helye, ideje: május 9. napja 14,30 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)
 12. Minimálisan megajánlandó bérleti díj: 500.000,- Ft/év + rezsiköltség
 13. Licitösszeg emelésének mértéke: 000 Ft.
 14. Óvadék: 400.000,- Ft, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.
 15. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntésről való kiértesítést követő 15. napig.
 16. A bérleti jogviszony időtartama: január 1. – 2029. december 31.
 17. Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.
 18. Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.
 19. Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.
 20. Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.
 21. Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.
 22. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 23. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap, amely az ajánlattevők nyilatkozatával meghosszabbítható.

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

 • felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:       pályázat kiírására azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez azzal jár, hogy vissza kell még egyszer a testület elé hozni. Köszöni szépen.

 

 

10./ Napirendi pont

Napelemes lámpák telepítéséről II. ütem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a jegyző urat, hogy van-e kiegészítése?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nincs.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdése van-e valakinek?

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a napelemes összegre nincs javaslat, hogy hol lenne jobb helyen elkölteni, mint a Tóti úton?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hozhatnak döntés más területtel kapcsolatban. Itt elkezdődött egy fejlesztés, ez annak a II. üteme.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, tett már javaslatot, melyet fenntart. Badacsonytomaj – Tomaj strand – Badacsony között és Badacsonyörsön rengeteg helyen lenne igény rá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, rendben. Hozzáteszi, hogy ezzel Molnár Mihály kolléga megkapta a feladatot.

Forintos Ervin képviselő elmondja, este elment egy-két helyre. A Vadrózsa utca, Kiserdő utcában állandó lakosok vannak és megoldás kellene. Beszélték, hogy ott vannak nagy hiányosságok. Egyetért azzal, hogy miért itt a II. ütem?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, rendben.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzászólásában elmondja, akkor minden képviselő Molnár Mihálynak adja a javaslatokat a következő ülésig.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ahol van kiépített hálózat oda is napelemest tesznek? Lehet?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, most a Sári Lacitól mennének.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, kifelé van még áram.

 

Rakics Anna ügyvezető hozzászólásában elmondja, hogy terveztetni kell a közvilágítást. Ez volt az egyszerűbb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, tegyenek javaslatokat. Ne a másik hibáját várják. Az óvoda előtti sarkon kértek lámpát. Beszéltek a vállalkozóval, de három hónapja várják az EON nyilatkozatát. Nem ők rakják fel, csak az oszlopra engedélyt kértek. Ahol még lehet.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az örsi részen tavaly 20 lámpa lett telepítve. Azokra a helyekre, ahol a BÖÉE kérte. Gondok voltak néhány helyen. Nem könnyű a telepítés sem.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, terveztetési megoldásnál figyelembe kell venni, hogy zajlik egy program, melyben a LED lámpatestekre való csere zajlik.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a tervezési fázisban tart. Abban az esetben, ha bővíteni akarják, akkor a tervezés és az engedély külön lesz. Azokat a részeket, amelyeket javasolnak, azokra átfogó tervezésre ajánlatot kell kérni. Tervezés kell hozzá. A napelemes egy megoldás. Ahol néhány lámpával kell megoldani, ott egyszerűbb a LED lámpa. A bővítés külön engedélyeztetés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselőket kéri a javaslatok megküldésére. Molnár Mihály kolléga szortírozza, hogy hol mi a jobb megoldás. Ezek alapján kérnek a következő képviselő-testületi ülésen erről egy anyagot.

 

Mékli Bernadett képviselő hozzáteszi, már tettek javaslatot, és nem lett elfogadva. Az nem valós, hogy nem tettek javaslatot. A lámpát egyébként nem ő kérte, de már 5-6 éve kérik. Javaslatok érkeztek.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért. Elmondja, hogy vitatták a 71-es út melletti világítást is és nem volt egyhangú a vélemény. Ezt is vegyék hozzá akkor.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzászólásában elmondja, most van két hét, hogy Molnár Mihálynak elküldjék a javaslatokat. Legyen egyben az egész. Minden ötletet küldjenek el és a kolléga majd elmondja, mi hol lehet.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a Tóti úton több vállalkozás jelezte, hogy kell a lámpa. Kikéri magának, hogy a névtelen írogatók őt becsmérlik, mert a borászatukig építették ki. Nekik 5 éve van kivilágítva a területük. Köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, egyben értelmezték a beruházást, viszont két pénzügyi ütemben. Ezzel a vitát lezárja. Elmondja, hogy két határozati javaslat van. Az egyik az előterjesztésben szereplő határozati javaslat, illetve a másik az, hogy két héten belül Molnár Mihálynak megküldik a javaslatokat, a következő ülésen pedig tárgyalják az előterjesztést.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

86/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Napelemes lámpák telepítéséről II. ütem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti „8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út elnevezésű közterületre további 18 db napelemes lámpa telepítésének megvalósítása” – előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 

 

 1. a „Napelemes lámpák telepítéséről II. ütem” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi napelemes közvilágítás megvalósítását támogatja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út elnevezésű közterületre további 18 db napelemes lámpa telepítésének megvalósítása” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő a Surányi-Építő Kft. képviseletében Surányi Norbert ügyvezető (8314 Vonyarcvashegy, Petőfi utca 93.3.) a vállalkozási szerződés megkötésével nettó 9.180.000,- Ft + ÁFA = 11.658.600,- Ft összegben, így az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a fedezetet a 2023. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a vállalkozási szerződés előkészítésére.
 4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket, és a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a vállalkozási szerződés megkötésére 15 nap

                        tájékoztatásra 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, mely szerint a javaslatokat két héten belül megküldik Molnár Mihály részére, majd a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalják az előterjesztést, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

87/2024. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítási javaslatok megküldése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. dönt abban, hogy a képviselők Molnár Mihály pályázati referens részére megküldik javaslataikat a település közvilágításával kapcsolatban, melyről a soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalnak.

 

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        Javaslatok beérkezésére: 14 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

11./ Napirendi pont

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Kriszti N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester annyit fűzne hozzá, mint véleménye, hogy érdemes lenne megpróbálni annak kiharcolását, hogy a zöldhulladékot is vigyék el. Már sokszor visszautasították, de próbálják meg újra. Vannak olyan hírek, melyek azt mondják, hogy elhalkulnak az ellenállások ezzel kapcsolatban.

 

Hartai Béla képviselő hozzászólásában elmondja, ha már felmerül a lehetőség gondolata, az szerencsés. Annak idején próbálkoztak a hulladékudvar kialakításával a VN Kft. telephelyén. Bejöttek az üveg díjak és hasonló költségek. Így a településen nincs olyan rész, ahol visszaváltás lehetne. Azt is meg lehetne vizsgálni, hogy ez megoldható lenne-e a VN Kft. telephelyén. Kérdezi az ügyvezetőt, hogy ez megoldható-e?

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a hozzászólást, majd elmondja, hogy felhívások is jelentek meg, hogy szolgáltatóként megvalósítja-e valaki. Úgy tudja senki nem jelentkezett. Most jelenleg a VN Kft. telephelyén konténerekbe gyűjtik.

 

Rakics Anna ügyvezető hozzáteszi, szelektíven.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészíti annyival, hogy pénzt nem kérnek ezért. Vállalhatónak tartja, hogy együtt kérdezik meg ezeket. Annak idején, amikor a posta bezárások voltak, ott szó volt akkor is erről, de az önkormányzatnak alig adtak volna valamit. Támogatja az ötletet.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

88/2024. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot arra vonatkozóan, hogy a polgármester folytasson egyeztetéseket a zöld- és üveghulladák elszállításával kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

89/2024. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulással egyeztetéseket folytat a zöldhulladék és az üveghulladék elszállításáról.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy az egyeztetést folytassa le.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyeztetésre 30 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

 

12./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Kriszti N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megadja a szót Molnár Mihálynak a tájékoztatásra.

 

Molnár Mihály pályázati referens első körben annyit szeretne mondani a pályázatokkal kapcsolatban, hogy a Tátika záró beszámolóját elfogadta a hatóság. Napokon belül a fenntartási időszakban lépnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi a kollégát, hogy a hölgy hívta-e?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, két dolog lehetőségként merült fel. A Balaton Fejlesztési Tanács kiírta a lakásokra a pályázatokat. Még nem nézte át, de megteszi és készít összefoglalót. A másik a testvérvárosi települések kapcsán is lehet pályázni. Küldeni fogja majd az anyagot. Jövő hét szerdán kell beadni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy csak a szomszédos ország lehet?

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, igen. Magyar lakta település, közös országhatárral. Csak Marcelháza jöhet szóba.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kéri, hogy ezek az anyagok hamar legyenek meg.

 

Hartai Béla képviselő kérése, hogy a pályázati beszámolóban is legyen benne ilyen anyagok.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, most kapta ezt meg.

 

Krisztin N. László polgármester összegzi a képviselő kérését, hogy az induló pályázatok is legyenek benne a beszámolóban.

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, rendben.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, múltkor a lakás tekintetében volt igényfelmérés és benyújtották az anyagot. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy ezentúl az induló pályázatok is feltüntetésre kerülnek a beszámolóban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

90/2024.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kiegészítve azzal, hogy a pályázati referens a beszámolóban tüntesse fel az induló pályázatokat is.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaji egészségház VRV javítás árajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megadja a szót az alpolgármester úrnak.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen is elmondta már, hogy nem az összeg miatt jött az anyag a testület elé. A rendszer egy része elromlott. Kihívták a kivitelezőt, hogy garanciában megoldható-e a javítás, de sajnos nem. Több hibát állapítottak meg, valamint árajánlat is érkezett, mely árat fenntartanak. Elmondta már, hogy ez az első lépés, mely 70-80% valószínűséggel megoldja a hibát. De ezt első lépésként meg kell oldani.

 

Hartai Béla képviselő javaslata, mivel az összeg nagysága nem indokolja, hogy itt legyen az anyag, hogy egészítsék ki azzal, hogy ha és amennyiben nem ezen összegen felül is kell még javítani, akkor automatikusan legyen elvégezve a javítás. Nem kell újra behozni a testület elé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azért került be, mert nem tudni mi a vége. Nem akarta egyedül intézni, de ha a 3millió forintot nem haladja meg, akkor vigyék végig a folyamatot.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, ez akkor módosító indítvány.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy nyilatkozott a vállalkozó?

 

Török Zoltán alpolgármester válasza, igen.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a módosító indítványt, melyben 3millió forintig külön döntés nélkül elvégeztetik a javítást szükség esetén, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

91/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji egészségház VRV javítás árajánlat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaji egészségház VRV javítás árajánlat tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a Vetsey Kft. által adott árajánlat alapján 663.300,- Ft összegen a 2023. évi várható pénzmaradvány terhére megrendeli a tárgyi munkálatokat.
 2. Dönt abban, hogy polgármesteri hatáskörben 3.000.000.-Ft-ot meg nem haladó és minden szükséges javítást, végezzék el.
 1. felkéri a hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Patrik Gergő műszaki ügyintéző

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1180 hrsz-ú ingatlan tekintetében elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megadja a szót Forintos Ervin képviselőnek.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogyan lett erre a területre elővásárlási joguk?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy nem tudja, de úgy döntöttek, hogy képviselő-testületi döntés kell róla. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottság határozati javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

92/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1180 hrsz-ú ingatlan tekintetében elővásárlási jog gyakorlásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ”Badacsonytomaj 1180 hrsz-ú ingatlan tekintetében elővásárlási jog gyakorlásáról„ tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 1180 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, megnevezésű 1026 m2 területű belterületi ingatlan, természetben 8261 Badacsonytomaj, Park utca 90. szám alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányad tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        értesítésre 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

15./ Napirendi pont

A Balatoni Szövetség megalakulásának 120 éves jubileumi ünnepség és könyvkiadás ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot ELVI elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy az ülésig utána néznek a kért összegnek és a helyes mellékletet csatolják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ki lett osztva a kért anyag, támogatást kérnek. A szövetség elnöke elmondja, hogy eddig négy önkormányzat nyilatkozott, az összeg változó. Az önkormányzat arra gondot, hogy 100.000,-Ft támogatást adnak. Javasolja elfogadásra.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a szövetségnek a város is tagja. Tudni lehet mennyi város van?

 

Krisztin N. László polgármester válaszul elmondja, fejből nem tudja, de nagyon sok. Szerinte a Balaton körül mindenki.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy a 10.000,-Ft kevés az lenne, de vajon a 100.000,-Ft jó lenne?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy igen, jó lenne, az elnök ezt mondta. Megkérdezi, hogy kérdés, kiegészítés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

93/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Balatoni Szövetség megalakulásának 120 éves jubileumi ünnepség és könyvkiadás ügyében támogatási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balatoni Szövetség kérelmére (székhely: 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3., képviseli: Lombár Gábor Elnök) a jubileumi ünnepség és könyvkiadás tekintetében vissza nem térítendő támogatást biztosít 100.000 Ft összegben, azaz Egyszázezer forint összegben a 2023. évi várható pénzmaradvány keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Balatoni Szövetség megalakulásának 120. évfordulója alkalmából kiadásra kerülő, a Szövetség történetét feldolgozó könyv kiadásának, valamint az ünnepi közgyűlés megrendezésének költségeinek támogatása.
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2024. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2025. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 2024. április 30.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

16./ Napirendi pont

Seprőgép beszerzésére kiegészítő támogatás kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, köszöni a bizottságnak, hogy támogatták. Régóta téma a gépek beszerzése. Új csak pályázatban lehetne. Volt egy hasonló, de új gépre nem volt lehetőség az ára miatt. A megnövekedett feladatok kapcsán, mint például a Tátika körüli terület, jogos az igény egy ilyen gépre. A VN Kft. üzleti tervében ehhez kapcsolódóan kaptak pénzt.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, a gépet akkor megnézték, de rossz állapotban volt, nem érte meg megvenni. Most találtak egy másik, használat gépet, nagyon jó állapotban van, érvényes műszakival.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, az előterjesztésben az szerepel, hogy a kilométeróra állása: 1km. Akkor állt a gép?

 

Rakics Anna ügyvezető válaszában elmondja, ezeknek a gépeknek nem a kilométer állás az üzemideje. Ugyan nem fiatal a gép, de megnézték, hogy ár-érték arányban jó, s működik. Jónak látták a megtekintéskor. Érdemes megvásárolni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mikor tudják ide szállítani?

 

Rakics Anna ügyvezető szerint április közepén.

 

Hartai Béla képviselő kérdése az ügyvéd úrhoz szól, hogy hat hónap a szavatosság használt gép esetén?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, nem mindegy, hogy ki veszi, és kitől.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem kereskedő, hanem egy cég az eladó.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzászólásában elmondja, hogy 12 hónap jótállás magánszemélyeknek is.

 

Dr. Végh József ügyvéd kérdése, ez pontosan mire vonatkozik? Ezzel vigyázni kell. A rejtett hibák esetével számolni kell. Ezt érvényesíteni nehezebb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, szerinte fontos, hogy az anyagot az ügyvéd úrnak küldjék át.

 

Rakics Anna ügyvezető elfogadja, egyetért.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, vezető van a gépre?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, sima jogosítvánnyal lehet vezetni, nem kell a „C”, de van rá ember.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja nagy igény van erre. Elmondja, hogy a VN Kft. és a Menü Kft. is embert keres. Nem tudja elképzelni, hogy 8-10 ember kézzel seperjen, arra nem lesz kapacitás. Ahol lehet, ott ez segíthet. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot azzal a bizottsági javaslattal, hogy az ügyvéd úr nézze át a szerződést a vétel előtt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

94/2024. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Seprőgép beszerzésére kiegészítő támogatás kérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a “Seprőgép beszerzésére kiegészítő támogatás kérése” tárgyú előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. által megküldött ajánlat alapján a Bucher CC 2020-50 típusú úttisztító kiegészítő költségeit elfogadja, és a 2.266.950,- Ft összeget biztosítja a Társaság részére a 2023. évi várható pénzmaradvány terhére.
 3. dönt abban, hogy az adás-vételi szerződést Dr. Végh József ügyvéd tekintse át aláírás előtt.
 4. felkéri az ügyvezetőt a beszerzés lebonyolítására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

                        intézkedés megtételére 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 

17./ Napirendi pont

Árusító pavilonok beszerzése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Forintos Ervin képviselő a Képviselő-testületi ülésre az újabb árajánlatot behozza, s akkor döntenek az előterjesztésről.

 

Krisztin N. László polgármester megadja a szót Forintos Ervin képviselőnek, hogy ismertesse a részleteket.

 

Forintos Ervin képviselő köszöni a lehetőséget. Elmondja, hogy Molnár Mihállyal ment el, s a kiosztott két ajánlat a jó. Szerződés kötésre még alkalmatlan. Sok kérdés merült még fel. A terület szerinte nem elég a faház felhelyezésére. Az árajánlatot pontosítani kell még. Felmerültek olyan kérdések, hogy oldal nyitással a gyalogos forgalom nehéz lesz. Véleménye szerint a szállításoknál a VN Kft. járműve kell, ami kevesebb összeg is lenne. A területet pedig ki kell alakítani. A tetőt ferdének mondták, fémlemezből van. A víz lecsapódásra csak fólia van benne, valamint alapozó festés. A 2,5 méter mélységet megnézték, nem biztos, hogy szükséges. Az 5x2-esre kértek ajánlatot. Elég lehet?

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, hogy utána néztek. Annyit tud, hogy a 3x2-re és 12m2-re szoktak szerződni. Ilyen helyek vannak.

 

Molnár Mihály pályázati referens annyival egészítené ki, hogy két opció van, a 3,2m és az 5,2m. Véleményes szerint, ha lehetséges, akkor a kisebb.

 

Krisztin N. László polgármester rövid válasza, a nagy.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, akkor a 3,2. Plusz költség, hogy a 3x2 és az 5x2 el kell hozni. Újra kell tér kövezni is. Valóban, az ajánlatban nincs benne a festés, ami plusz költség, nagyjából 200ezer forint.

 

Török Zoltán alpolgármester véleménye, ha ennyi, akkor meg kell csinálni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, jobb, ha a helyszínen van festve, azt mondták. Egyszerűbb helyi vállalkozóval vagy a VN Kft.-vel megoldani. A bádogozás merült még fel, mely itt készülne el. Ez külön tétel. A fa szerkezetű házat hozzák csak. A vállalkozó sem bádoghoz, megbíz valakit.

 

Krisztin N. László polgármester rövid hozzászólása, csak ne nekik kelljen bádogost is keresni.

 

Molnár Mihály pályázati referens véleménye, el kell dönteni, mit akarnak.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdése, zsindely?

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hajópadló és párazáró fólia, ezzel szállítják. Át kell nézni a fák belógását, a tetőt és az oldal kinyitás kérdését.

 

Molnár Mihály pályázati referens véleménye, csak az előre nyitás, hiszen a fák miatt más nem lehet. Előre nyílik és oldalt a bejárat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, legyen esztétikus, de nem lakásnak veszik, ezt vegyék figyelembe. Nem ért hozzá, de olyan plusz elemek, amelyeknek nincs értelme, ne legyen.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, nem tudja, ha a tető 1,5méter, az azért nem lenne rossz. 750ezer Ft a trapéz és 1,5millió a korcolt tető. Szerinte be kell vállalni, véleménye szerint a 1,5milliós jobb lenne, mert jobban nézne ki.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzáteszi, azért csinálják, hogy szép legyen.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ennek a két ajánlatnak a műszaki tartama ugyanaz. Az egyik bruttó 5.156.200,-Ft. A térkövezéssel együtt plusz 2-2,5millió, maximum 3millió költség jönne erre. Nagyjából 8-8,5millió körül lenne, s jó néhány évig rendben lenne.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, mindkettőt el tudja fogadni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ha az egyes, akkor az árban jobban választják, azt, aki a legjobb ajánlatot adta. Kért egy újabb ajánlatot, hogy minden ugyan olyan legyen. Az ár a tényező.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, kérdezték a határidőt, s tartható a május 15.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy szavazzák meg az olcsóbbat a hat házra, mellé téve, hogy korcolt, antracit tetővel és a VN Kft. festi le, 3millió biztosítanak, hogy gyorsan meg legyen.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, a térkövet akkor bővíteni kell.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, szerinte megoldják.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, a lényeg, hogy ember legyen.

 

Rakics Anna ügyvezető is egyetért azzal,

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 10,53 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Hogy szélességben nem tudnak terjeszkedni, csak a park felé, ha növelni kell a térköves területet. A fák felé nem tudnak menni. Pontosítani kell a méreteket.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy 3x2m és 5x2m jó.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, melyiket javasolják?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az 5.156.200,-Ft.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy akkor a plusz 3millió forint biztosítása még.

 

Krisztin N. László polgármester összegzi, hogy akkor az5,1millió és plusz a 3millió. Megkérdezi, hogy kérdés, kiegészítés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

 

95/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Árusító pavilonok beszerzése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére árusító pavilonok beszerzése és telepítése a Badacsonyban” beszerzési eljárás során beérkezett, a Németh Zoltán E.V. (9374 Iván, Kossuth telep) által nyújtott ajánlatot a 3x2 m-es pavilon 4db, 5x2 m-es pavilon 2 db műszaki tartalommal elfogadja
 2. dönt abban, hogy kiegészítő keretként 3.000.000,-Ft-ot biztosít az egyéb munkálatok elvégzésére
 3. dönt abban, hogy az árajánlat alapján 5.156.200,- Ft-ot, valamint a kiegészítő keretre 3.000.000,- Ft-ot a 2023. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja
 4. felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó szerződés megkötésére és az ehhez szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 10,54 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

18./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Tátika műemléki épület üzemeltetéséhez, megnyitásához szükséges feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, kiegészítés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

96/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Tátika műemléki épület üzemeltetéséhez, megnyitásához szükséges feladatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tátika műemléki épület megnyitásához és működtetéséhez szükséges feladatokról készült tájékoztatást elfogadja, az ehhez kapcsolódó valamennyi árajánlatot (takarításához és egyéb működéséhez szükséges eszközök beszerzése, oltóvízpont kiépítése, belső kamerarendszer kiépítése) elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert azok megrendelésére a költségvetésben szereplő Tátika épület költségkerete terhére.
 2. a Bahart Zrt-vel és a Tourinform Pontot üzemeltető turisztikai egyesülettel megkötendő megállapodásokat, az épület házirendjét és nyitvatartási rendjét elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodások megkötésére és az ehhez szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály műszaki csoportvezető

 

19./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

97/2024. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

20./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a jegyző urat és a pénzügyi kolléganőt, hogy kiegészítésük van-e?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nincs.

 

Tóth Zsuzsanna pü.-i oszt.vez.h. elmondja, szintén nincs.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a borászok figyeljék a felhívást, mert a Hegyközség a versenyre kiírta az időt és ne feledjék, hogy minden bort indítani kell, aki részt szeretne venni.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a VN Kft. meg tudja-e oldani a szilárd burkolatot a Kert utcával és a stranddal kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, előkészítés alatt van, hamarosan a testület elé jön. Elmondja, a Nagykörúton a vállalkozó felajánlása volt a javítás, s egyeztet a Molnár Mihállyal. Van a Palackozó úton is feladat, valamint van még néhány járda javítás, amit előkészítettek. A 71-es út melletti járdát és a Kert utcát is vegyék bele, hogy melyik menne. De hozzá kell tennie, hogy benyújtottak a Kert utca egy szakaszára egy pályázatot, ezt figyelembe kell venni. Ebben a csomagban legyen benne.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, sokszor látja, hogy olyan helyeken parkolnak az emberek, ahol nem kéne. Például a templom előtt és sok helyen a Fő utcán.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nem új, hogy a tábla nem jelent semmit. Nem tud vele mit kezdeni. Április 01-től lesz közterület felügyelő, akinek a végzettsége meg van. Egyik feladata ez lesz. Ő intézkedni is tud. Folyamatos harc van egyéb területen is. Sokaknak nem tetszik, hogy a Fő utca rendje, amely nem könnyű helyzet, de intézkedni kell.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, figyeljenek arra, hogy az utcabútoroknak egységesek legyenek a Fő utcán. Ha valamit kitesznek, az illő legyen a helyhez. Köszöni, hogy van előrelépés a kérdések terén. Amit múltkor két, a szállítói helyett a követelést kapta meg. Kérdése, hogy az önkormányzatnak van-e tartozása, vagy sem? Két javaslata van. Az egyik, hogy Dr. Végh József ügyvéd úr az útdíjak fizetési lehetőségét vizsgálja meg. A másik az, hogy a szóba került szerződés állásfoglalására kíváncsi.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azt megküldte az ügyvéd úr.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy megkaphatja?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, igen.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, az útdíjakról a képviselő-testületi ülés előtt beszéltek, mégy egy hónapnyi időt kérne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy érdeklődött közben. Nagyjából egyik település sem kezeli ezt a dolgot. Szigliget kért segítséget, hogy az önkormányzat hogyan kezeli. A legtöbb helyen a nagy járművekkel szemben nem tudnak mit tenni.

 

Nagy-Kónya Katalin ügyintéző elmondja, ők sem tudnak mit kezdeni ezzel és összefogást kérnek, hogy jussanak valamire.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, helyi vállalkozóval beszéltek, mert felmerült, hogy kicsi autóra pakoljanak át. Azt mondta a vállalkozó, hogy bárhol, ha építkeznek, akkor időtartamhoz kötött, jelentős összeget kell minden járművel kapcsolatban letenni és a végén, ha van károkozás, abból oldják meg.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, nem lustaságból nem készült el. Egy dolgot rögzíteni kell, hogy egyrészt a múlt ülésen kérte, hogy melyik út, milyen jogállású. Nem mindegy, hogy hol vezethető be. Nem biztos, hogy például Badacsonyörsön bevezethető. Pontosan tudni kell ezzel kapcsolatban mindent, s akkor lehet megoldani a kérdést. A második az valóban egy óvadék jellegű megoldás, melynek lehetőségét is át kell gondolni, s ne utólag kelljen a pénzt behajtani. Viselje az, aki ezekkel az autókkal bemegy oda. A harmadikat nyilvánvalóan meg kell vizsgálni, hogy a megkötendő rendelet lehetőséget adjon az önkormányzatnak, hogy a leginkább részt vevő vállalkozásokkal együttműködési megállapodást tudjunk kötni, vagy magas pénzeket lehessen kérni. Szerinte itt Badacsonytomajon meg kell előzni, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, hogy 20-30 ember reklamáljon. Ezt el kell kerülni. Várják ki, mert a rendelet-tervezetet letenni nem könnyű feladat. Nem elég csak leírni, meg kell vizsgálni.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd elmondja, megvédi Nagy-Kónya Katalin kolléganőt, mivel az nem baj, hogy érdeklődött. Lehetett volna ötletet is kapni.

 

Dr. Végh József ügyvéd hozzáteszi, nem szempont.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, de ötletek még a mai ötleteken kívül nem voltak. Köszöni.

 

Hartai Béla képviselőnek annyi kiegészítése van, hogy a javaslatára indult el ez az egész. Elmondja, hogy mivel Gyimesi Mónika nincs, így nem tudja megkérdezni, hogy a Zsálya utcával mi van? Vagy akár a Kodály utcával.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, a jogi képviselője felvette vele a kapcsolatot. Válaszolt neki. Azt követően a válasz az, hogy az ügyvédekkel felveszi a kapcsolatot és írnak levelet. Az önkormányzat, mint örökös szóba jöhet. 2023.július 01.-től a törvény-módosítással onnantól érvényes. Így itt nem.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a választ. Megkérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, ígéretet tett bizonyos ügyekben. Ilyen például a Csendes dűlő, ahol nem késlekedik. A változási vázrajzot

 

Mékli Bernadett képviselő 11,12 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

Újra kell készíteni, mert az EON változtatott. Ingatlan-nyilvántartási átvezetésre most nem alkalmas. Azután lehet majd a szerződés tervezetet aláíratni. Az érintettek egy része jelezte, hogy szeretne időpontot kérni, mert nem értik a szerződést. A Bogyai úttal kapcsolatban, itt a szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatban megkapta az anyagot. Gond, hogy az egyik érintettel kapcsolatban haláleset akadályozza az aláírást. A másik pedig, a kérdéseket tette fel a fölmérőnek, de nem jelzett vissza még. Folyamatosan egyeztetnek. Szeretné kiemelni, hogy a Szőlő utcával kapcsolatban 2024. április 18. 14,00 órakor

 

Mékli Bernadett képviselő 11,14 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 7 fő.

 

Személyes egyeztetést tartanak.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

98/2024.(III.27.) képviselő-testületi határozata

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

21./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről – Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester a fontosabb dolgokat emeli ki beszámolójából:

 • a rendezvények lebonyolításra kerültek, elmondható, hogy sikeresek voltak,
 • a Tátika április 01.-jén nyit,
 • Csali úrral tárgyalt az elektromos fejlesztésekkel kapcsolatban,
 • Március 15.-i ünnepséget jónak értékeli,
 • Az autós találkozóval kapcsolatban alpolgármester úrral egyeztettek, az anyag a mai ülés részét képezi,
 • Badacsonytördemic polgármesterével tárgyalt a táncegyüttessel kapcsolatban. A képviselő-testület elé is jönni fog az anyag, hogy az egyesület és a város közötti kapcsolat testületi szinten is megerősítve legyen,
 • Nagy Krisztiánnal tárgyalt a Városháza térrel kapcsolatban már második alkalommal. Az eredményekről majd beszámol,
 • Az iskolával kapcsolatban beszélt Fenyvesi Zoltánnal, sajnos sok jót nem tudott mondani a fejlesztésekkel kapcsolatban,
 • PÜB ülésen vett részt,
 • Gyűléseken vett részt,
 • Polgárőr Egyesületnél vezető váltás volt, beszéltek arról, hogy a klasszikus bűnözés kezd eltűnni, viszont az internetes visszaélések kezdenek előre nyomulni. A Polgárőr Egyesület szeretne egy kis ünnepséget, ahol köszönetüket fejeznék ki a konténerért,
 • Molnár Mihály kapott feladatot a régi önkormányzati épület elbontásával kapcsolatban. Jelentkezett egy befektető, aki elképzelhető, hogy megvenné. Amennyiben a vétel mellett dönt, abban az esetben ír majd kérelmet, s azt követően pályázatot kell kiírni. Ha ez nem valósul meg, akkor javaslatot tesznek az elbontásra. Köszöni szépen.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, látta a platán fával kapcsolatban, hogy volt kint szakrétő. Kérdezi, hogy mi a helyzet? Kell még szakember, aki elvégzi a feladatot?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, az egészbe csak bele keveredett. Éppen szabadsága alatt kellett ezt megoldani. Az ügy gazdája az egyház közösség. Az ő területükön van a fa. A két szakértői vélemény beszerzését vállalta el. Ezek a vélemények azt mondták, hogy a fa egészséges, csak karbantartás kell neki. Csak ágakat kell levágni, nem kell a fát kivágni. Az atyával erről is beszélt. Az atya felhívta, hogy beszélt a favágóval és vállalta, hogy alpin technikával megoldják az ágak karbantartását, hiszen nagy géppel oda be nem lehet menni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy vegyszeres kezelés vagy más nem kell?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a legfontosabb, hogy ne essen ág az emberekre, autókra.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi a temetőkkel kapcsolatban a vaddisznó problémát meg lehet oldani?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, nincs olyan, hogy Rakics Anna ügyvezető ne beszélne ezzel kapcsolatban. Megadja neki a szót.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, minden temetőt átnéztek. A badacsonytomaji egyik temetőben volt hiba, amit ki kellett javítani a kerítésen. Tanácstalanok, de a nyitott kapukon keresztül jöhetnek be véleménye szerint. Kéri a lakosokat, hogy a kapukat mindig csukják be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, sok településen gond van a vadakkal. Még megoldást nem látott máshol sem. A belterületi kilövést betiltották, így az sem megoldás.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, arra is megoldás kell, hogy az örsi temetőhöz hogyan jussanak fel az emberek.

 

Krisztin N. László polgármester válaszul elmondja, sajnos mindig magánterületbe futnak.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, ami régen volt feljáró, az is magánterület. Az erdő felől van még bejutási lehetőség, valamint marad az Orgona utca felőli megközelítés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az ott folyó építkezés pozitív oldala, hogy a tulajdonossal megbeszélték, hogy ahol régen parkoltak, azt szabadon hagyja és lehet továbbra is parkolni. Ez mindig nehéz ügy. Több magán tulajdonossal kéne megállapodni.

 

Rakics Anna ügyvezető válaszul elmondja, megvizsgálják.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

99/2024.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről – szóbeli előterjesztés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről” szóbeli előterjesztését elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

22./ Napirendi pont:

StanceLake autós találkozó megrendezésére kérelem (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, megkeresték a rendezéssel kapcsolatban azzal, hogy tavaly is sikeresen zajlott a rendezvény az akkori területeken. Azóta a terület megváltozott. Kértek tőlük egy rajzot, hogy hogyan szeretnék megoldani az járművek elhelyezését. Felvetette, hogy nem biztos, hogy ott kéne ennek lennie. Elmondták, mindenképpen - olyan igényesen helyre állított és nagy értékű autókról van szó -, hogy ilyen helyen szeretnék.  

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a szerdai ülésre kérjenek be a szervezőtől helyszínrajzot, melyen látható lesz az autók elhelyezése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nyilván vannak bennük olyan kérdések, hogy nehogy károkozás legyen belőle. A burkolat állítólag elbírja. Javasolja, amit Brájer Éva is mondott, hogy mivel lesz egy bejárás a garanciával kapcsolatban, nyilatkozzanak a kivitelezők, hogy nem okoz ez a rendezvény garanciális gondokat. Arra gondoltak, hogy az április 27.-i időpontban nincsen program a városban, ezért talán a parkoló bevételnek is jót tesz, ha jegyet vesznek az ide jövő vendégek.

 

Forintos Ervin képviselő támogatja. Egy gondolata van, hogy az első és az utolsó hajó között nem biztonságos, ha mozognak a járművek. Véleménye szerint ez legyen a rendezvény ideje, egész napos rendezvény keretén belül. Nem tetszik neki, hogy a sok ember között mozogjanak az autókkal. Az egy nagy gondnak tartja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, ezt, hogy mondja el? 10 órakor kezdődik a rendezvény, 8 órakor beviszik az autókat.

 

Forintos Ervin képviselő hozzáteszi, akkor este 20 óráig maradjanak ott az autók.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, a tömeg az első hajóval érkezik meg. Azt, hogy emberek ne legyenek ott, azt nem lehet megoldani. Jobban féltik az autókat, minthogy balesetet okozzanak. A felső edzőpályára már nem is akartak menni.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáfűzi, tesznek az autók alá valamit.

 

Hartai Béla képviselő csatlakozik Forintos Ervin véleményéhez. A biztonság az első. Kérdés, hogy a rendezvény biztosítását hogyan oldják meg? Alap, hogy semmi szemét és egyebek ne maradjon ott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a szemetet is elviszik. Sok mindenről beszéltek, de itt dől el minden.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy a nagy tömeg mozgatásában a polgárőrök is segítenek?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, tavaly is voltak embereik a szervezőknek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot a kiegészítésekkel, miszerint, a füvet nem használják, vázrajz szerint lesznek elhelyezve az autók, reggel 8 óra legyen az autók elhelyezése és este 20 óráig ott maradjanak, amennyiben nincs biztonsági szolgálatuk, akkor a polgárőrséget kell felkérni segíteni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy az este 20 óra jó? Amikor megy a hajó?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, korábban megy.

 

Hartai Béla képviselő válasza, akkor jó. Valamint az emberek között nem mozogj autó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy rendben. Akkor aki egyetért az előbb felsorolt kiegészítésekkel a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

100/2024. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

StanceLake autós találkozó megrendezésére kérelem – sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a “StanceLake autós találkozó megrendezésére kérelem” tárgyú előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a “StanceLake autos találkozó” megrendezését támogatja
 3. dönt abban, hogy a vázrajz szerint kell a járműveket elhelyezni
 4. dönt abban, hogy a füves területre járművet nem helyezhet el a szervező
 5. dönt abban, hogy a rendezvény napján reggel 8,00 órától este 20,00 óráig a járművek a helyszínen legyenek
 6. dönt abban, hogy ha nincs biztosági szolgálata a szervezőnek, annak megoldásáról gondoskodjanak
 7. felhatalmazza a polgármestert az érintettek tájékoztatására

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 10 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Nagy-Kónya Katalin ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 11,46 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

     Krisztin N. László                                                                                  Dr. Bodnár Attila                                      

         polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

                       Hartai Béla

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!