Elektronikus ügyintézés

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről


bankszámlaszámok ->


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a következő – az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges vagy azt segítő, a Kormány által rendeletben meghatározott tartalmú – tájékoztatást nyújtja az ügyfelek számára:

Az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. a) pontja alapján az államigazgatási szervek, így a Hivatal is elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv.

Az E-ügyintézési tv. 2.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy esetében kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az E-ügyintézési tv. 3. § (1) bekezdése szerint Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben meghatározott módon - elektronikusan intézze.

Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

A (2) bekezdés alapján nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége

Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az E-ügyintézési tv. 15.§ (1) bekezdése értelmében az erre irányuló nyilatkozatukat, és hivatalos elérhetőségüket a rendelkezési nyilvántartásban rögzíthetik.

Az E-ügyintézési tv. 16. § (2) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza.

Kötelező elektronikus ügyintézés

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bekezdés aa), illetve b) pontja értelmében, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője.

Az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél a nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában létrejöttét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét.

A 14. § (3) bekezdés alapján e kötelezettségének a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó nyilvántartásba történő bejelentéssel is eleget tehet.

A 14. § (2) bekezdés alapján a hivatalos elérhetőség megváltozását a változás bekövetkezését megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével köteles bejelenti a rendelkezési nyilvántartásba.

A 14. § (8) bekezdése alapján, ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése értelmében kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan.


Az elektronikus ügyintézés gyakorlati megvalósítását biztosító SZEÜSZ-ök, illetve KEÜSZ-ök

Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF):

A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget.

https://szuf.magyarorszag.hu


Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY):

Az RNY a személyek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi.

Itt elsősorban azonosítási, kapcsolattartási és képviseletre vonatkozó rendelkezések tehetők meg. Az E-ügyintézési tv. a nyilvántartásban szereplő adatok kötelező lekérdezését írja elő az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.

A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és később fokozatosan a szervezetek - számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal kizárólag személyesen tehető (személyazonosításra alkalmas érvényes okmány bemutatásával, illetve ügyintézői közreműködéssel):

-        az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán

(http://nyilvantarto.hu/hu/oik)

-        a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltató helyeken,

-        a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt ügyfélszolgálatain.

Nem szükséges személyes regisztráció, ha az ügyfél rendelkezik az Ügyfélkapu regisztrációval, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (a továbbiakban: Telefonos Azonosítással). Ezek bármelyikének megléte esetén a Rendelkezési Nyilvántartás felülete elérhető a fenti azonosítási módok használatát követően.

Lehetőség van - az első ügyintézési rendelkezés kivételével - a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is rendelkezéseket tenni.

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell készíteni, e nélkül további rendelkezés nem tehető.


Az alaprendelkezés nyilatkozatai

-        internetes ügyintézésre;

-        telefonos ügyintézésre;

-        elektronikus kapcsolattartásra;

-        a postai úton történő kapcsolattartásra vonatkoznak.

Az alaprendelkezést követően személyesen, elektronikusan vagy telefonon további rendelkezések tehetők.

A Rendelkezési Nyilvántartás elérhetősége: https://rendelkezes.gov.hu


Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír):

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket - gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt - nem indokolt szakrendszeri ügyintézéssel (ÁNYK űrlappal) támogatni.

Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.

Az e-Papír elérhetősége:
https://epapir.gov.hu/

e-Papír Használati Útmutató:

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/epapir.html

Önkormányzati hivatali portál

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) tájékoztatója: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato


A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal elektronikus elérhetőségei

http://badacsonytomaj.hu/hu/polgarmesteri-hivatal/polgarmesteri-hivatal


A Hivatali Kapuk listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html (Naponta frissül.)


A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálata

http://badacsonytomaj.hu/hu/polgarmesteri-hivatal/polgarmesteri-hivatal

Üzemszünet, üzemzavar

Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdése értelmében nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

a)       az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

b)      az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

c)       az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

Az E-ügyintézési tv. 27. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.

A (2) bekezdés szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.

A (3) bekezdés alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei

pénzforgalmi számláiPénzintézet neve


Pénzforgalmi számla


Pénzforgalmi számla megnevezése

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504

Badacsonytomaj Város Önkormányzata költségvetési számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-02440000

Építményadó számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-02510000

Telekadó számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-03090000

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-03470000

Illeték beszedési számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-03540000

Iparűzési adó beszedési számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-03610000

Bírság és végrehajtási költség számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-03780000

Késedelmi pótlék számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-03920000

Talajterhelési díj számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-04400000

Idegen bevétlek elszámolási számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-05120000

Állami hozzájárulások számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-06080000

Bérlakás értékesítés lebonyolítási számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-08110000

Befizetési viziközmű beruházás elszámolási számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-08660000

Termőföld bérbeadásából származó bevételek elszámolási számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-08800000

Egyéb bevételek beszedési számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-08970000

Gépjárműadó számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-10180000

Környezetvédelmi alap elszámolási számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-10190009

Közfoglalkoztatás elszámolási számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-10200005

Badacsonytomaj magánfőző párlat jövedéki adó számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-10210004

Települési adó beszedési számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-10220003

EFOP-1.5.2-16.-2017-00032 pályázati elszámolási számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-10230002

Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázati elszámolási számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-10240001

Kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása pályázati elszámolási számla

Otp Bank Nyrt.

11748052-15427504-10250000

Egészségház minőség és energetikai fejl. pályázati elszámolási számla

Magyar Államkincstár

10048005-00337782-00000017

EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla- Zöld Város kialakítása pályázati elszámolási számla

Magyar Államkincstár

10048005-00337782-00000024

EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla- Balaton-felvidéki Világörökség várományosi helyszín turisztikai fejlesztése pályázati elszámolási számla

Magyar Államkincstár

10048005-00337782-00000031

EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati elszámolási számla

Magyar Államkincstár

10048005-00337782-00000048

EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla- Zöld Város kialakítása 2. pályázati elszámolási számla

Magyar Államkincstár

10048005-00337782-00000055

EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla- Helyi termék értékesítése és szolgáltatás pályázati elszámolási számla

Magyar Államkincstár

10048005-00337782-00000062

EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla- Badacsonytomaj fenntartható közlekedésfejlesztési pályázat elszámolási számla

Magyar Államkincstár

10048005-00337782-00000079

EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla- EFOP-1.5.2-16.-2017-00032 pályázati elszámolási számla

Magyar Államkincstár

10048005-00337782-00000086

EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla­- Egészségház min. és energetikai fejlesztés pályázati elszámolási számla

Magyar Államkincstár

10048005-00337782-00000093

EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla- Kerékpár komfortérzetének javítása pályázati elszámolási számla

Magyar Államkincstár

10048005-00337782-00000103

EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla- Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése pályázati elszámolási számla

OTP Bank Nyrt.

11748052-15822727

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulási költségvetési számla

OTP Bank Nyrt.

11748052-15830690

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési számla

OTP Bank Nyrt.

11748052-16881606

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési számla

OTP Bank Nyrt.

11748052-16881606-10010000

TÁMOP. 3.1.7-11/2-2011-02 pályázati elszámolási számla

OTP Bank Nyrt.

11748052-16883770

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye költségvetési számla

OTP Bank Nyrt.

11748052-16883770-10010000

Folyékony szerelem- Badacsonyi szüret elszámolási számla 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!