2024.04.10 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 5/2024.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 10.-én (szerdán) 15,13 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                     alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő                                            (5fő)

Forintos Ervin                                    képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                      költségvetési- és Adóosztályvezető-h.

Gyimesi Mónika                                      műszaki-igazgatási ügyintéző

Molnár Mihály                                        pályázati referens

Molnár Péter tű. alezredes                       Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

 

Lakosság részéről jelen van:     (1 fő)

 

                       

                                                              

                                                       NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a munkájukat segítő kollégákat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Két képviselő, Mékli Bernadett és Hartai Béla jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

101/2024. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 5 napirendi pont szerepel, melyet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalt. Kéri, hogy aki a napirendi sor tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

102/2024. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna ktgv. osztályvezető-helyettes

Meghívott: Molnár Péter tű. alezredes Tűzoltóparancsnok

 

 1. Badacsonytomaj Város Év Rendőre címre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna ktgv. osztályvezető-helyettes

Meghívott: Szoboszlai Tibor r.ezredes

 

 1. Útfelújításokra vonatkozó beszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. BABU buszok felújítása

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Tátika előtti közterület elnevezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Meghívott: Molnár Péter tű. alezredes Tűzoltóparancsnok

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, Tóth István c.tű főtörzsőrmester nettó 50.000,-Ft-os jutalmazására.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd elmondja, hogy a bizottsági ülésen mindent átbeszéltek. Minden itt jelen levő tudja miről van szó. Kérdezi a jegyző urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

 

Dr. Bodnár Attila jegyzőnek nincs mit hozzá fűznie, köszöni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

103/2024.(IV.10.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság javaslatára Tóth István c. tű főtörzsőrmester urat, Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javasolja és nettó 50.000,-Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyéb külső személyi juttatásai terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert az érintett értesítésére, és a kifizetés teljesítésére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

kifizetésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Év Rendőre címre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szoboszlai Tibor r.ezredes

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Sztrik Ákos r.őrnagy őrsparancsnok nettó 50.000,-Ft-os jutalmazására..

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

104/2024. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

Az Év Badacsonytomaji Rendőre Kitűntetésre javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolcai Rendőrkapitányság javaslatára Sztrik Ákos r. őrnagy őrsparancsnok urat, az Év Badacsonytomaji Rendőre címre javasolja és nettó 50.000,-Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyéb külső személyi juttatásai terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert az érintett értesítésére, és a kifizetés teljesítésére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

kifizetésre 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

3./ Napirendi pont

Útfelújításokra vonatkozó beszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi az előkészítő kollégát, kíván-e hozzáfűzni valamit.

 

Molnár Mihály pályázati referens köszöni, nem.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáfűzi, hogy végig beszélték az anyagot a bizottsági ülésen. Forintos Ervin képviselőnek volt javaslata, amit beépítenek, hogy a Badacsonytomaj strandtól a Bányász strandig a járda javításáról az anyag a következő soros képviselő-testületi ülésre bekerüljön. Pontosabban, amikor elkészül az anyag.

 

Molnár Mihály pályázati referens hozzáteszi, megpróbálja elkészíteni minél hamarabb.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, ha jól emlékszik, a 71-es út melletti járdaszegély bazalt volt. Az marad?

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, a bazalt meg van. A másik oldalra kell szegély.

 

Forintos Ervin képviselő rövid válasza, rendben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ahol kell, majd megbeszélik, hogy azt az 1-2 követ, amire ráfér, hozza helyre a javításkor. A legnagyobb baj az, hogy nincs szegély a másik oldalon. Megkérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozza az alábbi határozatot:

 

105/2024. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

Útfelújításokra vonatkozó beszerzési eljárás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő utak javítási, aszfaltozási munkái a költségvetésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a beszerzési eljárás nyertesének a Szorgos Fuvar Kft-t nyilvánítja bruttó 10.187.076 Ft árral, továbbá felhatalmazza a polgármestert a Szorgos Fuvar Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi várható pénzmaradványénak terhére biztosítja.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

4./ Napirendi pont

BABU buszok felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a kis busz javítására elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni s elmondja, hogy ez az összeg szerepel a költségvetésben is. Ez átcsoportosítást, mozgósítást nem igényel, hanem megtakarítás lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő hozzáteszi, hogy lehetőleg 2024. május 01.-ig legyen megoldva.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért. Elmondja, nagyon korrekt a vállalkozó. Mindig rendelkezésre állnak. Ezúton is köszöni Szekeres Tamás úrnak, hogy az engedélyével nála tudják tárolni a buszokat a téli időszakban. Nem találtak más helyet, mint itt. Megkérdezi Molnár Mihályt és a jegyző urat, hogy van-e kiegészítésük?

 

Molnár Mihály pályázati referens köszöni, nincs.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, neki sincs.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az irányító hatóságtól állásfoglalást kérnek, a további teendőkről a nagy busszal kapcsolatban. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

106/2024. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

BABU buszok felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Birdiecar Hungary Kft. által adott bruttó 3.924.046,-Ft összegű ajánlatot a kisbusz felújítására vonatkozóan elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a felújítások megrendelésére, az ehhez szükséges lépések megtételére.
 2. dönt abban, hogy a hivatal kérjen az irányító hatóságtól állásfoglalást a nagy busszal kapcsolatos további teendőkről.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

5./ Napirendi pont

Tátika előtti közterület elnevezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a bizottsági ülésen mindent átbeszéltek. Van egy érvényes döntés, aminek a végrehajtása zajlik. A Badacsony Tájegységi Értéktár Bizottság vezetője írt levelet és elgondolkodtatta a testületet. Dr. Bodnár Attila jegyző és Borbélyné Galambos Gabriella a pénzügyi bizottság elnöke figyelmeztetett, hogy van erről határozat és az most a lehetőség, hogy a testület hagyja az első döntést végig menni. Ha nem sikerül, akkor elfogadja a Esterházy nevet. A másik, hogy most a korábbi határozatot visszavonja a testület.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzáteszi, akkor vissza kell hozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az egyik lehetőség, hogy az előző döntéssel végig mennek és ha nincs gond, akkor visszajön a testület elé. A másik lehetőség, hogy visszavonják a korábbi határozatot és most döntenek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a bizottsági döntést nem mondta még el.

 

Krisztin N. László polgármester elnézést kér, s elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Lányi Antal név használatáról, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester érti, rendben van.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, valamilyen szinten az előterjesztést nem érti. Valahol igen, de ők is megkapták a lehetőséget a korábbi döntés előtt. Nagyon kellemetlen, hogy utólag jelentkeznek ezzel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nem védve őket, de nem volt ilyen rendezett a mechanizmus. Az értéktár később alakult meg. Összeállt, mindenki delegált 1 főt, az egyesület 3 főt. A 6 tagból bizottság lett. A vezetője Dr. Rab Irén. Volt a Tátikában egy program, ami alatt beszámoltak a történtekről, ott volt az alakuló ülés. Nem tudja a dátumokat fejből, de lehet, nem volt a javaslatok tételéhez olyan helyzetben még akkor az egyesület.

 

Forintos Ervin képviselő véleménye, hogy akkor a polgármester által mondott utat járják végig. Viszont akkor csak az Esterházyt fogja már támogatni. Akkor ne legyen több gond ezzel, legyen akkor az Esterházy.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye, hogy az jó, amit a jegyző úr javasolt, hogy legyen egy új döntés. De azt is elfogadja, hogy akkor az Esterházy.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, nem tud evidens lenni.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáfűzi, például, ha van egy csomó Lányi örökös és látták a döntést, s most vissza visszafordul a testület, az is kellemetlen. Abból nagyon jól kijönni nem lehet.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, szerinte a februári döntés alapján menjenek a Lányi névvel, s amennyiben 2-3 hónapon belül nem találnak örököst, vagy az örökös nyilatkozik, akkor döntenek, hogy mi legyen, jön a testület elé.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért. Megkérdezi, hogy egyéb észrevétel van-e?

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdése, hogy a Tátika címe a bejegyzett? Mert ezért is fontos lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, kérték, mert nincs pontos címe a Tátikának. Brájer Évától indult. Ő Móló sétányt szeretett volna. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, ami az alpolgármester javaslata alapján van, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

107/2024. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

Tátika előtti közterület elnevezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Tátika előtti közterület elnevezése” tárgyában előkészített előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
 1. a) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghozott 53/2024.(II.28.) képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint folytatják a Lányi Antal név használatának folyamatát.
 2. b) Amennyiben nem találnak 2-3 hónapon belül Lányi Antal örököst, vagy a fellelt örökös nem nyilatkozik a névhasználat ügyében, úgy a Képviselő-testület újra tárgyalja a napirendet.
 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Illésné Rácz Andrea ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester egy-két információt szeretne még elmondani. Egyrészt, hogy április 11.-én véradás lesz a művelődési házban. Aki tud menjen el. Pénteken a Földi úr, biztonsági szakértő tart előadást. Szombaton iskola bál lesz. Kérdezi a képviselőket, hogy ki tudja, hogy eljön-e?

 

Forintos Ervin képviselő jelzi, hogy természetesen elmegy.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ami még lényeges, hogy Brájer Évával, azaz a BTTF-el kötöttek egy megállapodást a Tátika üzemeltetéséről és az infó pont működtetéséről. A BAHART-hoz igazodva nyitva volt a Tátika, sokan voltak. Az épületben az illemhely is üzemel már és az infó pont is. Az emeleten kiállítás van. Millió probléma merül fel. Ezt nem azért mondja, hogy élvezkedjen, csak, hogy egy picit igazolja a BTTF-el a megállapodást. Ők intézik a problémák megoldását. Majd lesz pillanat, amikor be kell számolni, hogy mit hozott és vitt ez a megállapodás. Két programmal bízták meg a művelődési házat és a BTTF-et. Az egyik április 20.-án a Hajózási Évadnyitó. Egyébként érdekes rendezvény lesz. A hivatalos része zárkörű lesz. A két testület és a meghívottak találkoznak. Megkoszorúzzák a Balatont és meghívják a vendégeket a Tátikába. Az épületet bemutatják, s minden vele összefüggő dolgot. Után lesz egy sajtótájékoztató, mert a Tomaj hajó szállítja a küldötteket és felavatják a hajót. Majd nyilvánossá válik a rendezvény. A polgárok ingyenesen utazhatnak három órán keresztül a hajóval. Majd június 01.-én a Tátika épületének, környezetének az átadása lesz. Ez egy örömünnep lesz, ahol a badacsonytomaji polgárok tölthetnek el egy kellemes napot. A programok a parkban lesznek, például a Fanyűvő játékok is ott lesznek. Lesz egy mesejáték is. Laposa Julcsi koncert is lesz. A korabeli üzemelésről is lesz beszélgetés. A Mini együttessel megállapodtak, mivel a karrierjük innen indult. Az együttes vállalta, hogy eljön. Fellép a PartYssimo együttes is. Nagyjából 6millió forintba kerül ez az esemény. Lesznek még közben programok a kultúrházban is. Például Koltai Róbert is jön ide. Mindenkit hívnak a rendezvényekre. Városnap május végén lesz. Köszöni. Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 15,40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

      

     Krisztin N. László                                                                                  Dr. Bodnár Attila                                      

         polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

                       Takács Lajos

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!