2024.04.10 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 5/2024.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2024. április 10.-én (szerda) 14.34 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag

                           Takács Lajos                                      bizottsági tag

                           Vercz Attila                                       bizottsági tag                  (4 fő)

                           

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                           polgármester

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

                           Tóth Zsuzsanna                               osztályvezető-helyettes

                           Gyimesi Mónika                               műszaki-igazgatási ügyintéző

                           Molnár Mihály                                  pályázati referens

                           Molnár Péter                                    tű.alezredes tűzoltóparancsnok

                                                                                                         

                          

  Lakosság részéről megjelent: 1 fő

                                                              

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 4 fő jelen van, három bizottsági tag távolmaradását jelezte, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

99/2024. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Takács Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban a nyílt üléshez 5 napirendi pont szerepel. Kéri, hogy aki egyetért az 5 napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze,

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

100/2024. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek és napirendi sor elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2024. április 10.-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 5 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna ktgv. osztályvezető-helyettes

Meghívott: Molnár Péter tű. alezredes Tűzoltóparancsnok

 

  1. Badacsonytomaj Város Év Rendőre címre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna ktgv. osztályvezető-helyettes

Meghívott: Szoboszlai Tibor r.ezredes

 

  1. Útfelújításokra vonatkozó beszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

  1. BABU buszok felújítása

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Molnár Mihály pályázati referens

 

  1. Tátika előtti közterület elnevezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő:  Azonnal

Felelős:     Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

  1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna ktgv. osztályvezető-helyettes

Meghívott: Molnár Péter tű. alezredes Tűzoltóparancsnok

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a címre javasolt személy Tóth István tűzoltó, majd megadja a szót a polgármester úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnár Péter tű. alezredes urat a tűzoltóság részéről. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen már felvezette a napirend kapcsán, hogy minden évben az „Év tűzoltója cím” kitüntetéssel ismerik el a tűzoltók munkáját. Egy személy szoktak jutalmazni. A Tűzoltóság a Flórián napon tartja ennek átadását. Viszont a rendőrségtől jött egy levél, hogy április 22.-én az állományi gyűlés keretében gondolták az „Év rendőre cím” kitüntetést átadni. Ezért nem vártak ezekkel a soros képviselő-testületi ülésig. Nyilván a jelölteket támogatják. Ez az összeg nettó 50.000,-Ft volt az előző évben. Köszöni szépen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, nettó 50.000,-Ft összegre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

101/2024. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója jutalmazására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság javaslatára Tóth István c. tű főtörzsőrmester urat, Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre, és javasolja nettó 50.000,- Ft összegű jutalomban részesíteni a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. Javasolja az önkormányzat 2024. évi költségvetéséből a fedezetet biztosítani.

 

Határidő:  Azonnal

Felelős:     Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Év Rendőre címre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna ktgv. osztályvezető-helyettes

Meghívott: Szoboszlai Tibor r.ezredes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az előző napirendnél minden elmondott már polgármester úr. A jelölt személy Sztrik Ákos r.őrnagy őrsparancsnok úr, szintén nettó 50.000,-Ft jutalomra javasolva. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

102/2024. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Év Badacsonytomaji Rendőre Kitűntetésre javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Tapolcai Rendőrkapitányság javaslatára Sztrik Ákos r. őrnagy őrsparancsnok urat, az Év Badacsonytomaji Rendőre címre, és javasolja nettó 50.000,- Ft összegű jutalomban részesíteni a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. Javasolja az önkormányzat 2024. évi költségvetéséből a fedezetet biztosítani.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

3./ Napirendi pont

Útfelújításokra vonatkozó beszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot, majd megadja a szót a polgármester úrnak.

Krisztin N. László polgármester inkább felvezetésként mond néhány dolgot. Tavalyi évben a testület több alkalommal is útfelújításokat végzett. Volt, amit pályázatból, s volt, amit saját zsebből oldottak meg. Idén is folytatni akarják az elkezdett munkát. Egy sor parkoló lett megterveztetve több helyre is. Aminek a megvalósítására már talán idén szükség lehet. A művelődési ház előttinek még nem jött meg eddig az engedélye. Ez a csomag azért van itt a rendkívüli ülésen, mert mostanra jöttek meg az ajánlatok. Gyorsítani kell, mivel nem jó, ha a turisztikai szezon közepén végzik a munkálatokat. A Nagykörút esetében a vállalkozó vállalta az út helyreállítását saját költségen. Volt egyeztetés. Igazodva a vállalkozó ütemtervéhez, viszont ahol keskenyedik az út, ott az önkormányzatnak lesz feladata. A Palackozó úttal együtt nagy terhelést kapott az út. Ígéretet tettek, hogy megpróbálják a javítást megoldani, egy kis járda részen kívül. Erről szól az anyag.

Molnár Mihály pályázati referens hozzászólásában elmondja, a polgármester úr már mindent elmondott. A beszerzési eljárást lefolytatták és az anyag tartalmazza az eredményt.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés van-e?

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a járda a Kert utcától a strandig van benne, és a másik oldal?

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy a hídig. Addig van nagyon rossz állapotban.

Forintos Ervin bizottsági tag következő kérdése, hogy a Palackozó út felső részéről van szó?

Krisztin N. László polgármester válasza, a Pál Laci előtt.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a badacsonytomaji strandtól a Bányász strandig a járdával mi van?

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, az egy következő szakasz. Ott a szezon főleg a júliusi hónaptól van, még van idő. Felmérik és a soros képviselő-testületi ülésre behozzák.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a hídtól a badacsonytomaji strandig kimarad?

Krisztin N. László polgármester válaszul elmondja, az használható állapotban van. A most felújítandó részen valamikor a Matáv kábelek miatt lett felbontva a járda, azóta rossz.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mi a határidő?

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ha jól emlékszik, akkor május vége.

Krisztin N. László polgármester elmondja, át kellett venni a területet. Az önkormányzat a kezelője.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, melyben a legjobb ajánlatot adó Szorgos Fuvar Kft adta, bruttó 10.187.076,-FT-tal, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

103/2024. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Útfelújításokra vonatkozó beszerzési eljárás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozat elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

4./ Napirendi pont

BABU buszok felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy mindenki megkapta az előterjesztést, azt ismeri. Megadja a szót a polgármester úrnak.

Krisztin N. László polgármester az elvi részét tudja elmondani. A költségvetésben meghatározták az összeget, hogy a buszok működő képesek legyenek. A kisbusz látta el az előző évben a feladatokat. Viszont a mellékletben látni, hogy a nagy busznál nemcsak az akkumulátorral van baj, hanem a vezérlés is rossz. Azt is meg kell javítani. Viszont az már olyan összeg, ami fáj. Molnár Mihállyal és Marton Istvánnal arról beszéltek, hogy talán célszerű lenne, ha a kisbusz akkumulátorát hoznák rendbe, s jó lenne, ha már május 01.-jén működni tudna. Rendezvényeken szükség lehet rá. Az üzemszerű működés határidejét a testület fogja eldönteni. Eddig változó volt, de majd dönteni kell róla. Igény van rá. A kettő együtt nagy falat. A két busz annyiba került, mint amennyit rá kéne most költeni. Tehát itt azt javasolják, hogy visszafogottan tegyék meg a javításokat. Az iránymutató hatóság felé is fordultak kéréssel, hogy adjanak iránymutatást a buszokkal kapcsolatban.

Molnár Mihály pályázati referens hozzászólásában elmondja, hogy minden fontosan a polgármester úr elmondott. A hatósághoz is megy majd a levél. Azért kell az iránymutatás, hogy tudják majd mi a teendő. Szükséges a nagy buszt is üzemeltetni, vagy elég a kis buszt üzemeltetése.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni. Hozzászólva elmondja, nem ért hozzá, de úgy gondolja, hogy magas az összeg. Nem lehet pályázni elektromos buszokra? Önkormányzat a mostani pályázatokra pályázhat?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két útja van a pályázathoz jutásnak. Az egyik, hogy megjelenik egy pályázat és kapnak róla értesítést. A másik, hogy Molnár Mihály kolléga kutatja fel ezeket. Erre nem volt eddig javaslat. Nem is találkozott ilyennel. Ezek a buszok is pályázati pénzből lettek beszerezve. Megnézik, hogy van-e.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, vállalkozásoknak van.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, az a pályázat csak vállalkozásoknak van.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, fura lenne a javításokat pályázatból megoldani, mivel a buszok is pályázaton keresztül lettek beszerezve.

Vercz Attila bizottsági tag hozzáteszi, az egyiket össze kell rakni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy hány év van még?

Molnár Mihály pályázati referens válaszul elmondja, 2-3 év.

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, nem azt vállalták, hogy helyi járatot működtetnek. Ha kétszer kiviszik az iskolásokat egy rendezvényre, akkor már teljesítették a kötelezettségüket.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, a nagy buszba az akkumulátor, ha jó, akkor meg tudja oldani a rövid utakat.

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, kipróbálják.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, az üzembiztonság nem jön létre. Az akkumulátorok ideje lejárt. Egy pillanat alatt megadhatja magát. A lítium akkumulátorok hosszú távon jók, viszont drágák is.

Török Zoltán alpolgármester véleménye, nesze neked energia takarékosság.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a költségvetésben a kis busz felújítására van forrás. A nagyhoz már nincs, ahhoz kell forrás.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, amennyiben elfogadják, hogy a kis busz felkészítését, nem kell külön forrást biztosítani akkor.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az ember adott garanciát erre?

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, az eredeti szerződés alapján már nincs garancia, az lejárt. Ezeknek az akkumulátoroknak van garanciája. A termékre van a garancia, általában 5-10 év.

Forintos Ervin bizottsági tag hozzáteszi, ha más nem nyúl hozzá.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, nem. A rendeltetés szerű használat mellett van garancia.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy akitől az ajánlat van és plusz garancia van.

Krisztin N. László polgármester elmondja, azt kérte, hogy május 01-től álljanak rendelkezésre. Megtett óra alapján fizetik a sofőröket. A környező településekkel való kapcsolat ápolása során kölcsön szokták a buszt kérni. A települések között kölcsönös a segítség. Véleménye szerint jó a május 01. dátum.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök hozzáteszi, reális is.

Krisztin N. László polgármester egyetért, s hozzáteszi, a kis busz minél előbb.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal a kis busz javításáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

104/2024. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BABU buszok felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozat elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

5./ Napirendi pont

Tátika előtti közterület elnevezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, majd megadja a szót a polgármesternek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, itt furcsa helyzet van, hiszen ott van az ügy a testület asztalán. Döntés volt, hogy a Lányi Antal név felvételét kell megvizsgálni. Hozzá járulnak-e az örökösök? Volt Dr. Laposa József úrnak is javaslata, de az nem kapott többséget, ezért vizsgálta a témát Tájegységi Értéktár Bizottsága. Javasolják az Esterházy Pál elnevezést. Dr. Rab Irén elnök megfogalmazta írásban is, ezért hozta az anyagot a testület elé. Egyre komolyabb az ügy, a facebookon is megjelentek vélemények. Egyik ilyen vélemény méltatlannak nevezte a döntést. Ez személy szerint nem esett jól neki. Kéri, hogy vizsgálják meg és határozzák el, milyen irányba mennek tovább.

 

Takács Lajos bizottsági tag véleménye, hogy várják meg, hogyan reagál a Lányi család.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, még a felkutatás megy, hogy van-e örökös. Ez sok időbe telik. A mellékelt levélben benne van, hogy megkérdezte Dr. Rab Irén az Esterházy névvel kapcsolatban az érintetteket, ők támogatják.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, elnevezési folyamat zajlik?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, nem. Az örökösök felkutatása zajlik. Nem elég egy személy véleménye, minden örökösé kell. De a levélben minden benne van.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a levelet olvasva a kiderültekkel kapcsolatban igazat tud adni neki is. Viszont Lányi Antal is komoly dolgot hajtott végre. Az is nagy teljesítmény volt, hogy elsőként átrepülte a Balatont. Viszont a levél is elfogadható. Ez a véleménye.

 

Vercz Attila bizottsági tag egyetért Forintos Ervinnel, hiszen az is elfogadható.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót a lakosság részéről megjelent Hrabovszki Lászlónak a szót.

 

Hrabovszki László röviden annyit szeretne mondani, hogy Lányi Antal utca már van Fonyódon és Budapesten is. Azt gondolja, hogy ők már lejátszották ez az örökösödést. Régóta el vannak ezek az utcák már nevezve. Februárban hozott egy döntést a testület. Ennyi.

 

Krisztin N. László polgármester egyik mondanivalója az, amit már ma elmondott. Annak idején gond volt a strand elnevezésével is, nem kértek engedélyt a badacsonytomaji stranddal kapcsolat Udvardi Erzsébet örökösétől, aki később jelezte, nem engedi. Lehet, Fonyód szerencsés és nem lesz gond. Egy megmozdulással is lehet örök dicsőséget szerezni, ahogy akár évtizedeken keresztül is lehet. Ez a probléma kör a kitüntetéseknél is szerepet játszik. Nagyon nehéz megítélni ezeket. Érti, de mégsem. Véleménye szerint nem méltatlan, hogy a demokratikusan megválasztott testület döntött egy névvel kapcsolatban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök magánvéleményét mondja el, hogy el tudja fogadni a levélben levő javaslatot is. De ha hozott a testület döntést, akkor nem tudja mi lesz a következménye.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, nincs következménye, de akkor azt a határozatot meg kell változtatni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, akkor a testület elé kell hozni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, ha most Esterházy Pálnak nevezik el, akkor az xy számú határozatot hatályon kívül kell helyezni. A lehetőség meg van.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, ha azt nézzük, ott van a téren egy repülő – igaz játszótéri játék – és egy tábla is Lányi Antal emlékére. Már emlékeznek rá. Ha az Esterházy Pál névvel nincs semmi gond, akkor el tudja fogadni. Benne az az érzés van, hogy hoztak egy döntést és akkor most egy egyesület kedvéért változtassák meg?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy másnak is voltak ügyei a Tanácsköztársaság alatt például. Ha ideológiai kérdésként kezelik, akkor tud ő is mondani jó néhányat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, Lányi Antal ide köthető, míg az Esterházy több helyen is ismert, s viseli a nevet, nagyobb a mozgástér. Lányit viszont csak ide lehet kötni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző kérdezi, akkor a hozott döntés mellett kiáll a testület vagy megváltoztatja?

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, neki ez lelkiismereti kérdés is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, hogy marad a korábban meghozott döntés Lányi Antallal kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

105/2024. (IV.10.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika előtti közterület elnevezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozat elfogadását, vagyis javasolja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2024. (II. 28.) képviselő-testületi határozata maradjon hatályban.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a bizottság nyílt ülése véget ért, azt 15,09 órakor lezárja. Mindenkinek köszöni a munkát.

 

 

K.m.f.

 

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                                Takács Lajos

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő              

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!