2024.03.25 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 4/2024.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2024. március 25.-én (hétfőn) 14.07 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag

                           Hartai Béla                                        bizottsági tag

                           Mékli Bernadett                                 bizottsági tag            

                           Takács Lajos                                      bizottsági tag

                           Rádulyné Halász Ibolya                     bizottsági tag                    (6 fő)

                           

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                           polgármester

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

                           Tóth Zsuzsanna                               osztályvezető-helyettes

                           Rakics Anna                                      VN. Kft. ügyvezető

                           Dr. Végh József                                 ügyvéd

                           Tasner Mónika                                  Tourinform Iroda              (6 fő)

                           Molnár Anna                                     Tourinform Iroda

                          Simonné V. Erzsébet                          BÖÉE

                                                                                                         

                          

  Lakosság részéről megjelent:  0 fő

                                                              

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 6 fő jelen van, Vercz Attila bizottsági tag távolmaradását jelezte, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

75/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Forintos Ervint bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban a nyílt üléshez 20 napirendi pont szerepel és érkezett egy sürgősségi indítvány. Ezzel együtt 21. napirendi pontot szükséges tárgyalni. Kéri, hogy aki egyetért a 21 napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze,

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

76/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek és napirendi sor elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2024. március 25-i soros, nyílt ülésének napirendjét 21 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámoló jelentése 2023. év

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Molnár Péter tű. alezredes tűzoltóparancsnokság

 

 1. Szociális Tűzifa támogatási igény benyújtása 2024.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi- és adóosztály vezető-helyettes

 

 1. Civil szervezeteknek 2023. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 1. Tátika info pont / Kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes            

 

 1. Badacsonytomaj, Fő utca ivóvíz kiváltás- szolgalmi jogi bejegyzéshez hozzájárulás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Napelemes lámpák telepítéséről II. ütem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Badacsonytomaji egészségház VRV javítás árajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Szabó Patrik Gergő műszaki ügyintéző, Gyimesi Mónika műszaki-ig. ügyintéző

 

 1. Badacsonytomaj 1180 hrsz-ú ingatlan tekintetében elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 1. A Balatoni Szövetség megalakulásának 120 éves jubileumi ünnepség és könyvkiadás ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 1. Seprőgép beszerzésére kiegészítő támogatás kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Árusító pavilonok beszerzése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Tájékoztatás a Tátika műemléki épület üzemeltetéséhez, megnyitásához szükséges feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

 1. StanceLake autós találkozó megrendezésére kérelem – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő:  Azonnal

Felelős:     Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy van-e a napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a legutóbbi döntések átvezetését tartalmazza a rendelet módosítás. A taxisok kérelme alapján lett módosítva, illetve szerződések miatt szükséges a módosítás, melyet az anyag tartalmaz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, majd hozzáteszi, hogy a taxisoknál az összeg 600.000,-Ft-ra emelkedett.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy akkor kerek összeg lesz?

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök válasza, igen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag hozzáteszi, hogy szerinte 605.000,-Ft volt.

 

Török Zoltán alpolgármester válaszul elmondja, hogy 600.000,- Ft lett elfogadva.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy lehet módosítani. Az elfogadott határozat alapján készítette el Gyimesi Mónika az anyagot.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag hozzáteszi, hogy a taxisok ajánlották ezt az összeget.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi Forintos Ervin bizottsági tagot, hogy módosító indítvány ad be?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ő a 600.000,-Ft-ra emlékszik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a taxisok kérték a 10% emelést, ezzel lenne 605.000,-Ft. Javasolja a 605.000,-Ft-ot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért a módosító javaslattal 605.000,-Ft-ról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozza:

 

77/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Módosító indítvány a Helyi irányjárat állomáshely összegéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága:

 

 1. Javasolja a Helyi irányjárat állomás helye 605.000,-Ft/db/év összegre módosítását a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:  Azonnal

Felelős:     Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a rendelet módosításról is kell külön szavazni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a rendelet módosításának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozza:

 

78/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelete módosítását javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:  Azonnal

Felelős:     Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámoló jelentése 2023. év

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Molnár Péter tű. alezredes tűzoltóparancsnokság

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az anyagot mindenki megkapta, elolvasta. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

79/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámoló jelentése 2023. év

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámoló jelentését a 2023. évről elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:  Azonnal

Felelős:     Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

3./ Napirendi pont

Szociális Tűzifa támogatási igény benyújtása 2024.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi- és adóosztály vezető-helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirendhez?

Tóth Zsuzsanna pü-i ov. Helyettes elmondja, hogy az idei évben is kiírták a pályázatot, amely értelmében, ha a testület úgy dönt, akkor 154m3 szociális tűzifára lehet pályázni. Az önerőről is kell dönteni, illetve az előző évekhez hasonlóan rögzíteni kell, hogy ellenszolgáltatást nem kérnek senkitől. A határozat szükséges a pályázat beadásához.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

80/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatására a maximálisan igényelhető 154 m3 mennyiségre.

 1. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 2.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 391.160.,- Ft erejéig a várható pénzmaradvány terhére javasolja biztosítani. 
 2. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 3. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztálya a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 4. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Bodnár Attila jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

4./ Napirendi pont

Civil szervezeteknek 2023. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy minden szervezet elszámolt a pénzzel.

Tóth Zsuzsanna pü-i ov. helyettes elmondja, hogy minden rendben volt. Nagy terjedelmű az anyag, mindenki csatolta a számla másolatokat és szöveges beszámoló is készült. Visszafizetés volt, amely megérkezett a számlára.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

81/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Civil szervezeteknek 2023 évben nyújtott támogatások elszámolása

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a civil szervezetek részére 2023. évben nyújtott támogatás elszámolásáról szóló beszámolókat megismerte, és javasolja jóváhagyólag tudomásul vételre a Képviselő-testületnek.
 2. javasolja Krisztin N. László polgármesternek, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

5./ Napirendi pont

Tátika info pont / Kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes            

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót Tasner Mónikának, hogy mondja el gondolatait.

 

Tasner Mónika köszöni a lehetőséget. Elmondja, hogy a Tátikával kapcsolatos pályázat benyújtásának köszönhetően kialakításra került egy iroda, melynek működtetéséről van most szó. A fenntartási időszak részleteit megkérdezték. Éves üzemeléssel, igazodva a BAHART jegypénztárhoz, együtt kell működni. A szükséges pénzforrásokat csak részben tudják megoldani, ezért adták be a kérelmet. Köszöni szépen.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a SZÉP kártya járulékai is benne vannak ebben?

 

Tasner Mónika válasza, nem, azt saját büdzséből oldják meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

82/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelme - Tátika info pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Fő utca ivóvíz kiváltás- szolgalmi jogi bejegyzéshez hozzájárulás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót Dr. Bodnár Attila jegyzőnek.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az anyagban minden benne van.  

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

83/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj, Fő utca ivóvíz kiváltás – szolgalmi jogi bejegyzéshez hozzájárulás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

7./ Napirendi pont

Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi Rakics Anna ügyvezetőt kíván-e kiegészítést tenni.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnék bérbe adni az illemhelyeket. A bérleti díja ugyanazok, mint tavaly. A határozati javaslatban nincs dátum, a pályázati anyagban viszont van, melyek javaslatok. A bérleti díj javaslata 1.500.000,-Ft inflációval növelve. A benyújtás határideje 2024. április 22. 10,00 óra. A pályázatok bontásának ideje 2024. április 22. 12,30 óra. A tárgyalás ideje 2024. április 22. 13,00 óra. Felhívja a figyelmet, hogy a javaslatban 2024. január 01. dátum szerepel, melyet módosítani kell 2025. január 01. napra.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a licit mértékére mi a javaslat?

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy 100.000,-Ft, de természetesen lehet rajta változtatni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök véleménye szerint az jó. Kérdezi, hogy a szerződés időtartama 5 év legyen?

Rakics Anna ügyvezető válasza, igen, de hozzáteszi, hogy ez egy javaslat.

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy nem beszéltek arról, hogy a beléptetési működéssel mi a helyzet.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy de, már beszéltek korábban erről. Ajánlatokat is kértek. A pörgő kapus megoldás 1,5-2millió forint lenne. A Kisfaludy úton az alsó illemhelynél nehéz ezt megoldani. Ott pénz bedobós megoldás lehetne, az 4-500.ezer forint lenne ajtónkként. Volt szó arról, hogy kipróbálják, de nem került beszerzésre egyik sem. Úgy gondolja, hogy ha sikerül a pályázat, akkor nem, egyébként kell valamilyen megoldás. Akkor illemhelyenként 7-800.ezer forintos tétel lenne.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s kérdezi, hogy van-e javaslat.

Krisztin N. László polgármester 14,25 órakor megérkezik az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ha nem lesz pályázó, akkor természetesen az illemhelyeket működtetni fogják, napi 1x-i takarítással, de jó lenne bérlőt találni.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy csak egyben akarják kiadni?

Rakics Anna ügyvezető válasza, hogy lehet külön is, de a felső illemhely lényegében nem hoz pénzt, ezért jó lenne egyben a hármat.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

84/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori és Kisfaludy úti nyilvános illemhelyek hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

8./ Napirendi pont

Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti Simonné Visi Erzsébetet a BÖÉE részéről, s megadja neki a szót.  

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök köszöni a szót és azt, hogy a testület elé került az anyag. Az elmúlt héten is volt gond a vízzel. Három napig nem volt sok helyen ivóvíz. Jelenleg, ha valaki észreveszi a hibát neki szól telefonon és ő továbbítja a hibát. Mai napon is volt áramszünet Badacsonyörsön egy hiba miatt. Sajnos sok gond van a rendszerrel. Sok szakember volt kint és a harmadik napra találták meg a hibát. A szelepcsere segített, de sajnos valaki jött és a nyomáskapcsolót önhatalmúlag elállította, ezzel az egész rendszert is. Polgármester úrral beszéltek, hogy hogyan tudna segíteni a megoldásban. Ezt meg kell oldani. Kicsit sok már neki. Köszöni, hogy eljutottak idáig. A DRV-t nem lehet bele vonni vajon? Az egyik szivattyú három éve rossz. A szivattyú csere kb 3millió forint lenne a beszerzéssel és beszereléssel együtt. Jó lenne, ha a DRV is bele szállna. Most egy átmeneti megoldás van, de később a DRV segíteni tudna a szivattyú cserében. Még egy kérdése van, hogy a lakók felé a tájékoztatás legyen majd meg, kit tudnak majd felhívni, ez fontos lenne. Nem szeretné, ha hozzá érkeznének a hívások.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ez egy tájékoztató anyag. Ha a testület támogatja valamelyiket, akkor lesz telefonszám, amit hívni kell majd. A feladatok között is szerepel a telefonos elérhetőség. Elfogadás esetén közzé lesz téve. A megbízott fogja ezt megoldani, minden az elfogadást követően lesz rögzítve. Minden lakoshoz eljuttatják majd az információt.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, azért is rövid a határidő, mert beszélt Horváth Attilával és ezek után tudja mondani, hogy sokkal többe fognak ezek a javítások kerülni, ha a DRV-n keresztül oldják meg. Ha lesz egy hivatalos anyag, akkor azt megküldik a DRV részére és meg lehet próbálni velük megoldani. Ha mégsem működne a DRV velük együtt, akkor meghosszabbítják ezt a döntést és megkötik a megállapodást, de gazda nélkül ne maradjon semmi. Nem lehet, hogy egy ilyen rendszer ne működjön. Köszöni mindenki eddigi segítségét. Tovább kell menni és természetesen megpróbálják a DRV-vel az együttműködést létrehozni. Köszöni szépen.

 

Simonné V. Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, akkor javasolja a bizottságnak, hogy ezeket tegyék bele és úgy legyen a tárgyalás. Ha bármikor szükség van rá egy megbeszélésen, természetesen jönni fog.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdése, hogy szerepel-e az anyagban a tolózár beépítése is? Másik kérdése, hogy egynek az ára ennyi? Munkadíjjal együtt ennyi az ár vagy csak a zár?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igazán két dolog van. A VN Kft is benne van, az eseti javítás is, 4-5 alkalommal volt csőtörés az elmúlt évben. Változó a mérték, attól függően, hogy mekkora a baj. 100-250.ezer forint között van egy javítás. Az anyag végén szerepel a 395.000,-Ft + ÁFA a zárra. A jelenlegi rendszert nem lehet szakaszosan lezárni. Azért lenne jó, mert ha gond van, akkor egy-egy részt lehetne lezárni. A javaslat alapján a legelső a Felsőbüki úton beszerelendő elzáró van, minden együtt ennyibe kerül. Ha a rendszert megismerik, akkor később kialakul minden. Ez, mint már mondta, egy tájékoztató anyag.

 

Simonné V. Erzsébet BÖÉE elnök véleménye, hogy szükség van ilyen elzárókra. Sajnos az egyik most le lett aszfaltozva és nem látszik. Most 3-4 ilyen elzáró van. Ha több lenne, akkor szakaszosan le lehetne zárni gond esetén. A Felsőbüki úton történik a legtöbb csőtörés.

 

Krisztin N. László polgármester hozzászólva elmondja, hogy pontosítani is kell még. A VN Kft a szerződésben az vállalja, hogy ügyeleti rendszerben figyelik az eseményeket és cselekednek, ha szükség van rá. A hibajelzést kivizsgálják és lefolytatják a dolgokat. Minden fontos kitétel még nincs benne. Az, hogy mire kell költeni változó, ezért csak utólag lehet elszámoltatni a VN Kft-t. A másik pedig, hogy a zárak beépítésével várjanak addig, hogy valamikor júniusban lesz egy pályázat, ahol tudnak pályázni a vízrendszerek felújítására. Azzal akkor lehet rendbe tenni mindent. Ha nem nyernek a pályázaton, akkor majd újra kell gondolni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a 24 órás ügyeleti díj nem magas?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a VN Kft egy nonprofit cég, nem tudja megtenni, hogy kisebb legyen az összeg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkérték a VN Kft.-t mérje fel a tevékenységet, mennyiért tudja ellátni. Megbeszélték és pontosították, hogy a 24 órás ügyeletnek nincs értelme. Nem mindig könnyű észrevenni a hibát. Kérte, hogy

 

Hartai Béla bizottsági tag 14,42 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 5 fő.

 

Legyen másik megoldás is. Azt gondolja, hogy az egymilliós irányba kellene elmenni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, azt gondolta, hogy az anyag egyértelmű lesz. Elmondja, hogy két dolgozója van, akik ez eltudják látni. Ha ügyeletben van, akkor azt ki kell neki fizetni. Járulékkal együtt szerepel az összeg hétfőtől – péntekig 12 órában. Hétvégén 24 órás ügyelet. Nem tudja ezt a bért lecsökkenteni. A 48 óra a javításra van. Számára úgy logikus, hogy rendelkezésre kell állni telefonon, mint minden más cégnél is így van, ilyen összegért.

 

Hartai Béla bizottsági tag 14,44 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy sok pénzbe került ennek a rendszernek a működtetése. Nem érti, hogy a lakóközösség miért nem vállal benne szerepet. Mindig az önkormányzat kerül előtérbe. Kötelező feladat, de 100%-ban mindig mindent az önkormányzatnak kell fizetni, szerinte ez sok.

 

Simonné V. Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy azért nagy a különbség, mert ő eddig ingyen végezte ezt el.

 

Dr. Végh József ügyvéd ezt érti, de elmondja, hogy ők is családilag oldották meg a csőtörést. Másoknak ez kényelmesebb lenne.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy mint már korábban is elmondta, rendszer-használati díjat is fizethetnének az érintettek. Fizessenek be 500ezer forintot / család a társulás külön számlájára, akkor abból meg lehet oldani az elfolyt víz kifizetését. Azt, hogy a csőtöréshez a szakember kimegy és elhárítja, az önkormányzat fizetné. Ez így most sok. Olyanra gondol, mint a közösköltség.

 

Simonné V. Erzsébet BÖÉE elmondja, hogy ami a tárulásnál félre van téve az az áramra van, a számla kifizetésére. Ebből fizetik ki az EON számlát. Hatalmas az összeg. A hozzájárulás kérdése nagyon kényes, mert már sokan folyamatosan fizetnek, míg mások semmit. Nagyon régi történet ez már.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy az illető számát mindenki tudni fogja?

 

Rakics Anna ügyvezető rövid válasza, igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslat elfogadásával, hogy 1 fő rendelkezésre áll és ügyeletben lesz, valamint folytassanak egyeztetést a DRV-vel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással meghozza:

 

85/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi településrészen levő ivóvíz hálózat karbantartása 2024. év

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága nem javasolja elfogadásra az előterjesztés szerinti B határozati javaslatot, vagyis, hogy 1 fő rendelkezésre álljon, és ügyeletben legyen, továbbá folytassanak egyeztetést a DRV-el.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Simonné V. Erzsébet BÖÉE elnök kérdezi, hogy a többi javaslatról nem szavaznak?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző javaslata a bizottságnak, hogy a VN Kft. ne legyen megbízva, viszont kéri Simonné Visi Erzsébetet, hogy a nemmel szavazóknak is továbbítsa a hívásokat és a hibát. Így értelmezi a döntést. A polgármester próbálja megoldani a helyzetet és erre ez a válasz.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy nála is rengeteg baj volt és nem hív senkit. Az ott lakóknak tudomásul kell venni, hogy ne az Erzsit hívják és várják a megoldást, hanem a DRV-t vagy egy szakember hívjanak fel. Szerinte nem a VN Kft-t kell megbízni. Mindent az önkormányzat fizet az örsieknek. A fejekben kell rendet tenni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem egy álmatlan hétvégéjük volt ezzel kapcsolatban. Próbáltak segíteni a polgármesterrel és azt gondolta, hogy a képviselők is így gondolják. 

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy őt is sokan megkeresik és nógatja őket. Nem az a megoldás, hogy a polgármestert hívják fel. Nem az a megoldás, hogy az önkormányzat oldjon meg mindent. Szerinte az önkormányzat már segítséget nyújtott az örsi vízvezetékkel kapcsolatban. Szerinte nem tudják hogyan állnak a pénzek és a vízórákkal kapcsolatban sem tudják mi a helyzet. Nem mondja senkinek, hogy az önkormányzat nem tett már így is eleget. A megoldás szerinte egy pályázat lesz. Máshol nem történt semmi.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző kérdezi Forintos Ervin bizottsági tagot, hogy mire gondol? Mondja ki!

 

Forintos Ervin bizottsági tag válasza, hogy nem mondja ki.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy minden gondot elfogultság nélkül igyekeznek megoldani.

 

Simonné V. Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, tényleg azt gondolja, hogy nem tudják átérezni ezt a gondot. Ebben a helyzetben, amiben 10 éve benne van, nagyon nehéz megoldani a dolgokat. Megérti, hogy sokallják a pénzt. A döntés arról szólt volna, hogy neki segítenek. Ha sok az összeg, akkor inkább beszéljenek erről az Annával. 10 év már szó volt róla, hogy bízzanak meg valakit és fizetnek érte. Megért mindenkit, de ezt meg kell oldani. Köszöni szépen.

 

Rakics Anna ügyvezető azt szeretné elmondani, hogy más, ha önkéntesként teszi valaki és más a munkavállaló. Ha ügyeletet rendel el, akkor nem mehet el az illető sehova. Mindent törvényesen intéz el, de tudomásul kell venni, hogy cégvezetőként nehéz mindent megoldani, de csak törvényesen tesz mindent. Nem tud kevesebbet adni. Köszöni szépen.

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy az összeg eddig mennyi volt?

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a testületi ülésen Gyimesi Mónika kolléganő elmondja.

Török Zoltán alpolgármester elmondja Mékli Bernadett bizottsági tagnak, hogy ha szeretne, akkor tehet módosító javaslatot.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök 15,03 órakor 5 perc szünetet rendel el.

15,13 órakor az ülés folytatódik.

Tóth Zsuzsanna pü-i oszt.vez helyettes a szünetben utána nézett, s elmondja, hogy 3,3millió forint + rezsi volt az összeg.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy mennyit fizetnek a MÁV-nak?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felét.

Forintos Ervin bizottsági tag hozzáteszi, hogy akkor 2,5 milliót fizetnek a MÁVnak.

Dr. Bodnár Attila jegyző és Hartai Béla bizottsági tag 15,14 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 5 fő.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy az inflációkövetés benne van?

Hartai Béla bizottsági tag 15,15 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

Jogosultak száma 6 fő.

Tóth Zsuzsanna pü-i oszt.vez.h. válasza, nincs benne.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy miért nincs benne az inflációkövetés? Kiinduló ár?

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy úgy kéne, hogy 3,5millió + rezsi + inflációkövetés.

Takács Lajos bizottsági tag javaslata, hogy a többi szerződést is nézzék meg a következő ülésre, hogy melyik jár le.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szerződésbe az inflációkövetés kerüljön be, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

86/2024.(III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra az előterjesztés szerinti határozatot azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződésbe az infláció követés kerüljön bele.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

10./ Napirendi pont

Napelemes lámpák telepítéséről II. ütem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a három ajánlat közül ugyanaz a cég adta a legjobb ajánlatot, aki az I. ütemet lebonyolította.

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy melyik szakasz lenne? A fodrászattól tovább?

Török Zoltán alpolgármester válasza, igen.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozza:

 

87/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napelemes lámpák telepítéséről II. ütem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága nem hoz döntést a napelemes lámpák telepítésére beérkezett beszerzési eljárás vonatkozásában.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

11./ Napirendi pont

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítők: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ez egy beszámoló. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

88/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

12./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot. Elmondja, hogy Molnár Mihály kolléga ma nincs itt.

Dr. Bodnár Attila jegyző kérdésre válaszol, ha van.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza:

89/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaji egészségház VRV javítás árajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Szabó Patrik Gergő műszaki ügyintéző, Gyimesi Mónika műszaki-ig. ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismereti a napirendet.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy mindenki tudja, hogy télen leállt a fűtés, majd nagyon gyenge volt. A kivitelezőt megkeresték, megnézte, s kiderült a gáz kevés volt a rendszerben. Az egyik kültéri egység nem volt jó. Egy kültéri egységgel, ha nagyon hideg a tél, nem lehet majd fűteni, nem fogja bírni. Megkeresett mást is ezzel kapcsolatban. A garanciát próbálták érvényesíteni, de már lejárt. A szakember elmondta, hogy ami biztos, hogy az alaplapja rossz. Azért hozták a bizottság és a testület elé, mert az alaplap cseréje után derül ki, hogy van-e más hiba is. Az akkor akár 1millió forint is lehet. Ezért hozták a testület elé. Kért ajánlatot, de nem kapott mástól. Első körben 663.300,-Ft + ÁFA, s ha kicserélik az alaplapot, akkor derül ki, hogy kell-e még mást is javítani, cserélni.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy az alaplapra garancia van?

Török Zoltán alpolgármester válasza, hogy megkérdezi.

Hartai Béla bizottsági tag kér, hogy a testületi ülésig legyen egy nyilatkozat, hogy az említett árat még fenntartja-e.

Török Zoltán alpolgármester megígéri, hogy a testületi ülésre kér nyilatkozatot.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

90/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji egészségház VRV javítás árajánlat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1180 hrsz-ú ingatlan tekintetében elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Lászlóné ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot, s elmondja, hogy lemondásról van szó. Gondolja, hogy az önkormányzatnak ennyi pénze nincs erre.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy közigazgatás szerint ide tartozik?

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen. Azért nekik kell lemondani róla.

Forintos Ervin bizottsági tag köszöni. Kérdezi, hogy ki van még ebben sorban?

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy teljesen mindegy.

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzáteszi, hogy a Magyar Állam és mi.

Dr. Végh József ügyvéd kiegészíti, hogy a Nemzeti Park.

Dr. Bodnár Attila jegyző pontosít, hogy ez a Magyar Államhoz tartozik.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza:

91/2024. (III. 25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 1180 hrsz-ú ingatlan tekintetében elővásárlási jog gyakorlásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

15./ Napirendi pont

A Balatoni Szövetség megalakulásának 120 éves jubileumi ünnepség és könyvkiadás ügyében támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő. Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot s elmondja, hogy látja, hogy az elmúlt évben 300ezer forint keret volt és most is ezt kérik.

Mékli Bernadett bizottsági tag véleménye, hogy a lehetőségekhez mérten támogatják.

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a BTTF a kérelmező?

Borbélyné Galambos Gabriella elnök válasza, nem. Valószínűleg tévedésből rossz melléklet került az anyag mellé.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a kérelmező Lombár Gábor úr, de a 300ezer az javaslat.

Hartai Béla bizottsági tag javasolja, hogy a támogatási kérelmet küldjék meg és úgy döntsenek.

Forintos Ervin bizottsági tag a polgármester út véleményét szeretni kérni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a város régóta tagja a szövetségnek. Sok témában sikerült érdeket egyeztetni. A szúnyoggyérítést is velük oldják meg állami támogatással. Az előző javaslat szerinte jó, hogy kérdezzék meg milyen összeget várnak el és úgy támogassák.

Tóth Zsuzsanna pü-i oszt.vez.h. elmondja, hogy az anyag elején össze van foglalva, hogy mire kérnek. Körülbelüli összeg van, ami 1,5millió forint. Nem nevesítik, csak a lehetőséghez mérten. A testületi ülésre a mellékletet kijavítják.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi a testületi ülésre milyen összegre gondoltak pontosabban.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat ELVI elfogadásával, azzal a kiegészítéssel, hogy az ülésig utána néznek a kért összegnek és a helyes mellékletet csatolják, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

92/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Balatoni Szövetség megalakulásának 120 éves jubileumi ünnepség és könyvkiadás ügyében támogatási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozat elvi elfogadását a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a szerdai testületi ülésig utána néznek a kért összegnek és a helyes mellékletét csatolják az előterjesztéshez.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

16./ Napirendi pont

Seprőgép beszerzésére kiegészítő támogatás kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, s megadja a szót Rakics Anna ügyvezetőnek.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az előző ülésen bent volt egy másik géppel kapcsolatban egy kérelem, de megtekintés után kiderült, hogy nem volt jó állapotban, nem vették meg. Az összeget nem költötték el. Most találtak egy lényeges jobb állapotban levő gépet. Megnézték a kollégák a gépet és az eladási összeg valósan jónak mondható. Ennek a gépnek valóban van értéke.

Krisztin N. László polgármester 15,30 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

Az előző összeg pótlására kének még támogatást. Ezt a döntést kérik a testülettől, hogy a gépet megtudják venni.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy ez fontosabb, mint egy lombszívó gép?

Rakics Anna ügyvezető válaszában elmondja, hogy mindegyik gépre szükség lenne. Látni, hogy a beruházásokkal egyre több a burkolt terület. Kézi erővel seprik most ezeket a területeket. Úgy gondolja, hogy hosszútávon kifizetődő. Ha tudnak megfelelő személyzetet találni, akkor még vállalhatnak is plusz munkát is. Nem 1-2 évben kell gondolkodni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy ez a gép önjáró?

Rakics Anna ügyvezető válasza, igen. A régebbi időkben a Remondistól is ilyen gépet kölcsönöztek. A pótalkatrészt, ha szükséges lehet gyártatni, mint most a Multicarhoz is. Mivel használt gép, javításra biztos szükség lesz, de jó állapotban van. Egy új gép több 10millió forint.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni a választ, s leszögezi, hogy akkor a különbözetről van most szó.

Rakics Anna ügyvezető válasza, igen.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

93/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Seprőgép beszerzésére kiegészítő támogatás kérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

17./ Napirendi pont

Árusító pavilonok beszerzése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az előkészítő kolléga sajnos most nincs itt az ülésen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy beszélt egy céggel, aki gyárt pavilonokat, szoktak együtt dolgozni. Rég ismeri őket. Beszéltek, s kérdezte, hogy műszaki anyagot tudnak-e adni. Ezeket a pavilonokat ők gyártják le. Kérdezte, meg tudják-e oldani. Azt mondták, hogy valaki menjen oda, majd rögtön adnak ajánlatot és letudják időben gyártani a pavilonokat. Ebben az ajánlatban nagyon sok kérdés van még. Úgy gondolja, célszerű lenne, ha velük is beszélnének. Biztos, hogy jól és jó anyaggal dolgoznak.

 

Török Zoltán alpolgármester Forintos Ervin bizottsági tagnak mondja, hogy fél éve erről beszélnek, eddig hol volt? Eddig miért nem hozott anyagot?

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Tourinform lett megbízva és nem akart beleszólni. Az első szempont a Tourinform volt. Most van egy ilyen variáció.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy a szerdai ülésre hozzon ajánlatot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy holnap Molnár Mihállyal elmegy szívesen és hoz ajánlatot is.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy akkor beszélje meg a képviselő úr ezt Molnár Mihály kollégával.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy valóban a Tourinform már a testület elé tette a lehetőségeket. Most itt az ajánlat. A testület kérte és itt van. Megkapták és nem érti, hogy ezzel mi a gondja, de akkor az ülésig kérjen ajánlatot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag válaszában elmondja, hogy meg kell beszélnie Molnár Mihállyal. Szeretné, ha készül valami, akkor jó legyen. Ha a többség úgy dönt.

 

Hartai Béla bizottsági tag 15,41 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, az elmúlt ülésen ez már meg lett beszélve. Nem érti, hogy mi van most.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy akkor elmegy a kollégával és hozz az adatokat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elfogadja, s kéri, hogy legyen az ülésre anyag.

 

Török Zoltán alpolgármester véleménye, hogy a sátortető nem jó, hanem más kellene.

 

Hartai Béla bizottsági tag 15,43 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 6 fő.

 

Rakics Anna ügyvezető azt szeretné elmondani, hogy ott térköves terület van. Molnár Mihály kért egy ajánlatot, hogy a térköves területeket bővítsék ki. Mivel térkő lesz, szerinte nem célszerű a padozat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy mi lesz, ha esik az eső és aláfolyik a víz?

 

Török Zoltán alpolgármester véleménye hasonló, esőben jó lehet, ha van padozat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök szerint ez fontos.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy legkésőbb pünkösd előtt legyen kész.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, a lényeg, hogy ne kezdjék elölről, mert nem lesz időre semmi.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja újra, hogy akkor a testületi ülésre hozzák be az új anyagot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testületi ülésen tárgyalják az újabb ajánlattal kiegészített anyagot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

94/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Árusító pavilonok beszerzése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek azzal, hogy Forintos Ervin képviselő a Képviselő-testületi ülésre az újabb ajánlatot behozza, és akkor döntenek az árusító pavilonok ügyében.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

18./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Tátika műemléki épület üzemeltetéséhez, megnyitásához szükséges feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismereti az előterjesztést.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a felügyelő bizottság tagjaként Dr. Bodnár Attila jegyző mondana-e valamit.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy dolgozik a 2024-es üzleti terven a BTTF. Mással nem tud szolgálni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy olvasta magukat is az anyagban. A takarítással kapcsolatban kell-e számolnia, mivel április 01. napján nyit az épület. Nem kereste meg még őt Brájer Éva ezzel kapcsolatban és nem tudja, hogy a hétvégi takarítás hogyan lesz megoldva.

 

Hartai Béla bizottsági tag véleménye, hogy készüljön fel rá.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza:

 

95/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a Tátika műemléki épület üzemeltetéséhez, megnyitásához szükséges feladatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

19./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi a jegyzőt, hogy felvetődött a behajtási engedélyekkel kapcsolatban, ami lejárt az megújul vagy mi a helyzet?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy nem polgármester, nem tud válaszolni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza:

 

96/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

20./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a kis buszokról mit lehet tudni? Beszerzés?

 

Török Zoltán alpolgármester rövid válasza, igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök tájékoztat mindenkit, hogy a Bor7 szabályzata alá lett írva és a BVKI-nak szólt, hogy küldje ki a borászatoknak az anyagot. Mai napon jelezte neki, hogy minden rendben legyen. Kulcsár-Székely Attila azt mondta, hogy kiküldi az anyagot.  Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

97/2024. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

21./ Napirendi pont

StanceLake autós találkozó megrendezésére kérelem – sürgősségi indítvány

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, majd elmondja, hogy az ülés elején kapták meg.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzáteszi, ugyanaz, mint tavaly.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a helyszín nincs megjelölve. Hol lenne?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tátika és a Secki közötti területen, a burkolt részeken.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy vigyáznak rá?

 

Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tag elmondja, hogy igen, írják is.

 

Brájer Éva BTTF kérdezi, ez azt jelenti, hogy a burkolt részre állnak fel? Milyen autók ezek?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy személyautókról van szó.

 

Brájer Éva BTTF elmondja, még élő garancia van és nem akar gondot ebből. Ma kapta meg, hogy bejárás lesz a garancia miatt. Csak azért kérdezi, hogy a garancia ne vesszen el. Erre figyelni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt az ülésig tisztázzák. Szerződés lesz kötve. Tavaly is ők csinálták, csak más körülmények voltak.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag hozzáteszi, hogy 100 autóról van szó.

 

Brájer Éva BTTF kérdezi, hogy a fűre nem mennek?

 

Krisztin N. László polgármester tömör válasza, nem, oda nem mennek.

 

Hartai Béla bizottsági tag egy kiosztási tervet szeretne kérni majd.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ülésig bekérik ezeket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért az előbb említett kiegészítéssel, hogy a szerdai ülésre kérjenek be a szervezőtől helyszínrajzot, melyen látható lesz az autók elhelyezése, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

98/2024. (II.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

StanceLake autós találkozó megrendezésére kérelem – sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozatot a Képviselő-testületnek azzal, hogy a szerdai testületi ülésig kérjen be a szervezőtől egy helyszínrajzot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a bizottság nyílt ülése véget ért, azt 16:01 órakor lezárja. Mindenkinek köszöni a munkát.

 

K.m.f.

 

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                               Forintos Ervin

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő              

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!