Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évben meghozott határozatai II.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


172/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0173/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 30-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

 1. 1. Pályázatokról szóló tájékoztató
 2. 2. VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról
 3. 3. Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

című napirendelet.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

174/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 30-i nyílt ülésének módosított napirendjét 34 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Menü Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 2. Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 3. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Ruda Gábor elnök

 1. 4. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradvány felosztása és létszámbővítési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 1. 5. VN. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 7. Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Az adóztatásról szóló 2018. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Önkormányzati fejlesztésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének felajánlása az önkormányzatnak

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. 2265. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj Csendes dűlő ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése – 1874/1. hrsz. ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 24. Oroszi András ingatlan felajánlása a Bt. 2932., 2933., 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. 041/16. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. E-jetski elleni petíció

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

175/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2018. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 2.532 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

176/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-III. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2019. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a kiegészített támogatási kérelem szerinti 526.700,- Ft összeget a Kft. részére működési célra biztosítja az önkormányzat 2019. évi általános tartaléka terhére.
 3. felkéri a hivatalt, a támogatási szerződés, valamint a soron következő képviselő-testületi ülésre az előirányzat módosítását készítse elő.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

177/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szt.János u. 8.; képviseli: Ruda Gábor adószám: 18679078-1-13) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az általános tartalék terhére 200.000 Ft összegben, azaz Kettőszázszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Péntek Róbert verses kötete kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2019. június 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

178/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradvány felosztása és létszámbővítési kérelme.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulásnál keletkezett 2.506.134,- Ft szabad pénzmaradvány önkormányzat részére történő visszautalását tudomásul veszi azzal, hogy abból az óvoda vezető által kérelmezett, kismotorozásra, biciklizésre alkalmas terasz kialakítását és a kerítés, kapu felújítását, ezen összeg erejéig az önkormányzat megvalósítja.
 2. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi pénzmaradványát 4.069.440,-Ft összegben javasolja a TT részére elfogadásra azzal, hogy a kötelezettségvállallással terhelt részt a szállítói számlák fedezetéül biztosítsa, a szabad pénzmaradványt, 4.062.440,-forint összegben az intézmény részére az előterjesztés szerinti feladatokra biztosítsa.
 3. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde létszámbővítési kérelmét az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
 4. felkéri Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a soron következő ülésén a szükséges döntéseket, különösen a 2019. évi költségvetésmódosítását, meghozni szíveskedjenek

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

179/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2018.01.01-2018.12.31. – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal és 13.306 e Ft adózótt eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.
 3. elfogadja, hogy a VN Kft. a 2018. évi eredményét a közhasznú feladatok ellátására fordítja.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

180/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. I-III. havi beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2019. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

181/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozata

2018. évi ellenőrzési jelentésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2018.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

182/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadási beszámolójáról nyilatkozatok és mérlegek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 4. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

183/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi pénzmaradvány felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a)       az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                     2 206 746 210,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                  7 151 778,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                   12 668 162,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                                     2 064 456 773,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                       48 693,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                        335 344,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                        142 289 437,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                  7 103 085,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                   12 332 818,-Ft

b)       az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a képviselő-testület döntései alapján a 2019. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 142.289.437,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

c)       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére a szállítói kötelezettségre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány összegéből 1.000.000,- Ft-ot rendezvény költségre átcsoportosít, 6.103.085,- Ft-ot az intézménytől elvonja, az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

d)       a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 12.332.818,- Ft összegéből 8 000 000,- Ft-ot az intézménynél hagy, 4.332.818,- Ft-ot elvonja és az önkormányzat tartalékába javasolja helyezni.

e)       felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a következő rendeletmódosítás

Felelős:             Krisztin N. László polgármester, Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

184/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

185/2019 (V.29.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2018. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Kovács Katalin adóigazgatási ügyintéző

Vasárosné Molnár Katalin adóigazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

186/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2557/3/A helyrajzi számú ingatlanon levő egyéb épület elbontásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 2557/3/A helyrajzi számú ingatlanon levő egyéb épület elbontása tárgyban készített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj 2557/3/A helyrajzi számú ingatlanon levő egyéb épület elbontásából visszamaradt betonlábazat bontási munkáival Takács Zsolt ev. Badacsonytomaj, József Attila utca 14. szám alatti ajánlatot adót 650.000 Ft + ÁFA összegen bízza meg, melyet a költségvetésben a 2019. évi tartalék keret terhére biztosít. Drénkaviccsal történő visszatöltésre kéri fel a vállalkozót a területen.
 3. felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.
 4. felkéri a hivatalt, hogy az építési törmelék elszállításának igazolását kérje be a vállalkozótól.

Határidő:       azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


187/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Kishableány előtti szegélyezés építési munkáinak

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kishableány előtti szegélyezés építési munkáinak tárgyában készített előterjesztést megismerte
 2. dönt abban, hogy a Kishableány előtti szegélyezés építési munkáival PRODIGE Kft. Balatonederics, Petőfi utca 11. szám alatti ajánlatot adót 1901.994 Ft összegen bízza meg, melyet a költségvetésben a 2019. évi tartalék keret terhére biztosít.
 3. felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.
 4. felkéri a hivatalt, hogy az építési törmelék elszállításának igazolását kérje be a vállalkozótól.


Határidő:       azonnal,

teljesítésre 2019. június 14.

szerződéskötésre azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

188/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkái

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkái tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkáival a Szorgos Fuvar Kft. (8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2900/9. szám alatti ajánlatot adót bruttó 377.190 Ft összegen bízza meg, melyet a költségvetésben a 2019. évi tartalék keret terhére biztosít.
 3. felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.


Határidő:       azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

189/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/991-4/2019. ügyszámú határozatát és VE/53/991-5/2019. ügyszámon kiadott záradékot megismerte.
 2. a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., cégjegyzékszám: 14-10-300113, adószám: 11238326-2-14, statisztikai számjel: 11238326-5030-114-14, képviseli: Kollár József vezérigazgató) az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj 2561/10 és 2561/4 hrsz-ú és a BAHART Zrt. tulajdonát képező Badacsonytomaj 2559/5 és 2559/6 hrsz-ú ingatlanok tárgyában a telekalakítással vegyes csereszerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a szerződés ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

190/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LNL Group Kft. által küldött pályázati tájékoztatót megismerte, a pályázaton nem kíván részt venni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

191/2019. (V.30. ) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és egyben új pályázat kiírását rendeli el. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz. (Alsó-bazársor) 2. sz. üzlet

b)      megnevezése: kivett bolt, udvar

c)       műszaki állapota: új

d)      vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. június 18. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Alsó-bazársori 2. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. június 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2.500.000,-Ft/év+rezsiköltség.

d)      A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)       A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 1. – 2023. október 31.

g)      Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000,- Ft

h)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:       azonnal

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

192/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és egyben új pályázat kiírását rendeli el. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlanra új pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

e)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz.

f)       területe: kb. 50 m2

g)      megnevezése: kivett bolt, udvar

h)      műszaki állapota: új

i)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. június 18. 10,00, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Badacsonyi nyilvános WC bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. június 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 1.000.000,-Ft/év + rezsiköltség.

d)      A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)       A bérleti jogviszony időtartama: jogerős használatbavételi engedélytől kezdődően – 5 éves határozott időtartam

g)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000,- Ft

h)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

i)        Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

j)        Az üzlet nyitvatartására köteles a pályázó legalább a szomszédos üzeletek nyitvatartásához igazodóan.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.Határidő:       azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

193/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)     a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség (Badacsonytomaj 1239 hrsz. ingatlan)

b)    hasznosítás módja: bérbeadás

c)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

d)    a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: raktározási tevékenység

e)     a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 25.000,- Ft/hó

f)     A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a soron következő Képviselő-testületi döntés követő 15. nap – határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

g)    a pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a, melyet melyet Badacsonytomaj Város Önkormányzat 11748052-15427504 számú számlájára kell befizetni.

h)    A pályázat beérkezésének határideje, módja: 2019. június 18. 10,00 óra, kizárólag postai úton a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

i)A pályázat bontásának időpontja, és helye: 2019. június 18. 10,00 óra, a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsa kő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

j)Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

k)    Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft

l)Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a pályázati felhívás előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebek a pályázat kiírására 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

193/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének felajánlása az Önkormányzatnak


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, a helység bérleményként való hasznosítását nem támogatja. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a MÁV Zrt-t tájékoztassa a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin Németh László polgármester,

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

194/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Hegyi Taxis szerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. informális egyeztetés összehívását kezdeményezi e tárgyban, ahol az érintettekkel a hivatal a szükséges egyeztetéseket lefolytatja a képviselő-testület jelenlétében a jogszabályi megfelelés érdekében.
  1. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.


Határidő:       azonnal,

folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

195/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának 19. pontjára vonatkozó módosítást a következők szerint  jóváhagyja.

„A napi nyitvatartási idő hétfőtől- csütörtökig kötelező: 17:00-22.00 óra, javasolt és engedélyezett: 10:00-24:00 óra között tart; péntek- szombat kötelező: 14:00-24:00, javasolt és engedélyezett 10:00-02:00 óra, vasárnap kötelező: 14:00-22:00 óra, javasolt és engedélyezett 10:00-24:00 óra.”

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

196/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 2265 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 2265 hrsz-ú kivett saját használatú út megnevezésű 1243 m2 területű  belterületi ingatlan, ( tulajdoni hányad 6/24-ed rész)tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával élni kíván. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelezze az önkormányzat vételi szándékát kérelmező felé, illetve, hogy az elővásárlási szándékról szóló nyilatkozatot és adásvételi szerződést írja alá.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

197/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Csendes dűlő ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése - 1874/1 hrsz. ingatlan felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az 1874/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlása tárgyában előkészített előterjesztést megismerte;
 2. az ingatlan tulajdonos tulajdoni hányadára vonatkozó felajánlását köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerüljön;
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő;
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin Németh László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

198/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Oroszi András ingatlan felajánlása Badacsonytomaj 2932, 2933, 2934 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Oroszi András (1138 Budapest, Párkány u. 12. 10/59.) szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 2932, 2933, 2934 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlanokat.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

199/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaj 041/16. hrsz. vagyonkezelésbe vételéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan

 1. Kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj 041/16. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe történő átvételét.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljáráshoz kapcsolódó nyilatkozatokat, szerződéseket aláírja..


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

200/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Bakó Ambrus és Bakó Lenka (8258 Badacsonytomaj, Erdős u. 23.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint)    kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2019. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

201/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásárólcímű előterjesztést és annak mellékleteit megismerte és azt jóváhagyólag tudomásul veszi, és a finanszírozási szerződés módosításának aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. eszközhasználati szerződés határidejének 2019. december 31-ig történő módosítására felhatalmazza Krisztin N. lászló polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

202/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

E-jetski elleni petíció

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. nem támogatja, hogy nagy sebességű, elektromos meghajtású vízi sporteszközök kerüljenek a Balatonra, ezért csatlakozni kíván a Nők a Balatonért Egyesület e-jetski elleni kezdeményezéhez.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert az e-jetski elleni petíció aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

203/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

204/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

205/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

206/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

207/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat megvalósításához, az I. világháborús emlékmű (Katona szobor) restaurálása érdekében a Bodor István ev. (8283 Káptalantóti, Rózsadomb út 11.) szobrászművésszel köt szerződést bruttó 1.180.000 Ft összegben, melyet a pályázati forrás terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármester a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

208/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:


c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra – a Badacsonytomaj 1233. hrsz-ú, Park utcai útkereszteződés körüli járda egy szakaszának és a József Attila út menti 542/3. és 234/3. hrsz-ú járdaszakasz, illetve a 196. hrsz-ú Kisörsi út felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-        pályázat költségét összesen:                16.971.873,- Ft-ban,

-        az önerő mértékét (35%):                   5.940.155,- Ft-ban,

-        az igényelt támogatás összegét (65%):            11.031.718,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.


Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

209/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Badacsonytomaj VN Kft. részére, hogy a gazdasági társaság könyvvizsgálatára a Székely Könyvvizsgáló Kft-vel (8300 Tapolca, Bányász utca 21.) 400.000 Ft/év összegen kössön szerződést 5 éves időtartamra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

210/2019.(V.18.) Képviselő-testületi határozat

Kamerarendszer telepítése (3) – Ajánlatok elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kamerarendszer telepítése – ajánlatok elbírálása” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. a benyújtott árajánlatok alapján az Ábrahám Sat Bt. (8256 Ábrahámhegy, Patak utca 40.) bízza meg 5.234.560 Ft összegen a kamerarendszer telepítésével, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási keret terhére és a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt a kamerarendszer telepítéséhez kapcsolódó engedélyeztetések lefolytatására.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


211/2019. (VI.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Lapsa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0212/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 6-i nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. GINOP 7-1-9-17-2018-00018 közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Bölcsődefejleszésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

213/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 projekt – közbeszerzés indításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” címú projekt keretében tervezési szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az eljárás műszaki tartalmát

1. részajánlat: A „Tátika” műemléki épület felújításának és funkcióváltásának tervezése

2. részajánlat: Az „alsó bazársor” és környező területek megújításának tervezése

 1. A szolgáltatás becsült értéke összesen: nettó 100.514.298,- Ft, amelyből

I. részfeladat becsült értéke nettó 47.737.346,- Ft,

II. részfeladat becsült értéke nettó 52.776.952,- Ft.

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)     közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Lukács Tamás BB elnök

b)    pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)     a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjaiSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

214/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kivitelezéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

 1. a kivitelező akadályoztatás miatti kimentését jóváhagyja abban az esetben, ha a műszaki ellenőr valamennyi tényező tekintetében jegyzőkönyvben foglalt nyilatkozatával elismeri a munkák valós tartalmát.
 2. pótmunka szükségességét a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján újratárgyalja 2019. június 13. napon 8 órára rendkívüli ülés napirendjeként.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

215/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

Bölcsőde fejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyar Falu programhoz kapcsolódóan a mini bölcsőde fejlesztése/bővítése érdekében a tervezési feladatok ellátására újabb ajánlattételi felhívás kiírását rendeli el.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlatoka kérje be.


Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

216/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján, a 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.


Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat benyújtására 2019.július1.

Felelős: Krisztin N. lászló polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

217/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


218/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 26-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

22.       TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről

23.       ,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban megjelenés

24.       BVKI intézményvezetői, közalkalmazotti álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról”

című napirendelet.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

219/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 26-i nyílt ülésének módosított napirendjét 24 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Rendőrkapitány kinevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 1. 3. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

 1. 4. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Krisztián Sorgos Fuvar Kft, Balogh Zoltán Perfektum Kft, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Településkép védelemről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. HÉSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Beszámoló az önkormányzati Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Majer Péter Alsó-bazársori 2. sz. üzlet átalakítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Bölcsőde fejlesztésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Régi hivatal oldalfalának felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Turistakalauz hirdetési ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. ,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban megjelenés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24.  BVKI intézményvezetői, közalkalmazotti álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

220/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendiségére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26-i nyílt ülésének napirendjében a 21. napirendet 5. napirendként tárgyalja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

221/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Rendőrkapitány kinevezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a rendőrségről 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Loránd György r.alezredes Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatinak ellátására támogatóan javasolja, kinevezéséhez sok sikert kíván.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Dr. Fellegei Norbert r.ezredes mb.megyei rendőrfőkapitányt tájékoztassa.
 3. megköszöni Rausz István r.ezredes szakmai hozzáállását és munkáját, további sikereket kíván a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

222/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

223/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000 Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2019. évi költségvetésében elfogadott általános tartalék terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2019. július 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő:       a megállapodás megkötésére: 15 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

224/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a Szorgos Fuvar Kft. kivitelező által benyújtott pótmunkákra vonatkozó költségvetéseket és a Balogh Zoltán (Perfektum Kft.) műszaki ellenőri szakvéleményt megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

 1. a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 16.426.669 Ft + ÁFA összegben a pótmunkát elismeri.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy vállalkozási szerződésmódosítást aláírja.
 3. az 1. pontban meghatározott összeget a pályázatban elszámolható támogatási keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd a szerződésmódosítás tekintetében

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

225/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Szörfklub kérelméről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Szörfklub SE (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. 2. emelet 17. ajtó; képviseli: Kruchina Károly elnök) kérelmét megismerte és a badacsonytomaji strandon a szörftároló használatára vonatkozó szerződés megkötését javasolja 5 év határozott idejű időtartamra a vagyonkezelő Badacsonytomaj VN Kft. felé azzal, hogy az egyesület legalább 3 millió forint összegű beruházási munkát elvégez 2019. december 31. napjáig az érintett ingatlanon. A beruházást a szezonzárást követően javasolja megkezdeni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

226/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Save a Life Ambulance Kft. szolgáltatási díjáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Save a Life Ambulance Kft. (1224 Budapest, IV. utca 11.; adószám: 13874869-2-43) egyéb humán egészségügyi ellátás 2018. évi tevékenységéhez kapcsolódó 600.000 Ft összegű díjazás kifizetését elrendeli a 2019. évben kibocsátott számla birtokában és ismeretében.

2019. évben az egyéb humán egészségügyi feladatok ellátására szerződés megkötését javasolja átruházott hatáskörében eljárva Krisztin N. László polgármester felé, melynek aláírására felhatalmazza.

A fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

227/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

228/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/053/801/2019. számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja és annak figyelembevételével, elrendeli a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításának a partnerségi és szakmai véleményeztetésre történő előkészítését.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az elfogadás előtti véleményezési eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel, a Veszprém Megyei Kormányhivataltól kérjen ismételt határidő hosszabbítást

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

229/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök módoításának elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérésére és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével a településrendezési szerződések megkötésére. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja a képviselő-testület megkeresni:

a)       Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)      Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)       Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)


Határidő:       három tervezési ajánlat bekéréséhez: 5 nap

településrendezési szerződés aláírásához: 30 nap

módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Melléklet 229/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozathoz


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások:

a)       Hableány környezetében zöldterület kijelölés módosítása a Badacsonytomaj 0164 hrsz alatti ingatlanra 4634 m2 zöldterület áthelyezésével

b)      övezeti határ és gyalogút kijelölés korrekciója: gyalogút kijelölés megszüntetése és Vt övezet növelése az Lfkü felé a 1335/1. és 1332/2. hrsz. alatti ingatlanok at érintően.

 1. HÉSZ normaszöveget és szabályozási tervet egyaránt érintő kezdeményezések:

a)       Táncsics utca felső szakaszán különálló gépkocsi-tároló melléképület létesítésének lehetővé tétele társított funkció nélkül, ennek érdekében Lf1 övezetben újabb Lf1* övezet kialakítása önálló garázsépület építhetőségének szabályozásával

b)      Petőfi utca új övezet kialakítása kertészeti tevékenység folytatására figyelemmel

c)       031/10 hrsz-ú kérelemben az szerepel, hogy a beépítésre nem szánt, legfeljebb 2 %-ban beépíthető kertes mezőgazdasági területen átsorolás után beépítésre szánt, 15 % mértékig beépíthető, építési övezet kialakítását kérik. Az érintett ingatlan belterülethez, beépítésre szánt területhez nem csatlakozik. Szigetszerűen új beépítésre szánt terület kialakítás a jelenleg megengedett beépíthetőség 7,5-szeres mértékével nem indokolt. Ha a kérelemben felsorolt tervezett rendeltetések életszerűen megvalósíthatóak (út, közmű, tájképvédelem) akkor erre tekintettel a szintén beépítésre nem szánt különleges területbe (K-bt*) történő átsorolás reális. Az átsorolást megelőző településrendezési szerződésben szükséges kikötni, miszerint az átsorolás okán az önkormányzatot semminemű beruházási kényszer nem terheli, az érintett telken kívül szükséges fejlesztéseket (út, közmű) a beruházás terhére kérelmező finanszírozza.

 1. Csak szabályozási tervet érintő kezdeményezések:

a)       Kiskör út egy szakaszának lakóterületi átsorolása, út-kiszabályozás megszüntetése

b)      Fő utca templommal szemközti szakaszán a beépítési mód tekintetében a zárt sorú lehetőség megteremtése (O/Z) és evvel együtt az építési övezeti paraméterek újragondolása

c)       Kert utca befejezetlen panzió befejezésének elősegítése, amennyiben korrekciót igényel

d)      Kossuth utca kijelölt építési terület – 043/70 hrsz – építési hely korrekciója új építési hely kijelölésével az ingatlanon belül a csatlakozó meglévő beépítés figyelembe vételével

e)      A 1435 hrsz alatti ingatlan déli telekhatárához kötődő, 1434 hrsz-ú ingatlan közterületi megközelítését biztosító kiszabályozásnak a 1435 hrsz-ú ingatlan északi telekhatára mellé történő áthelyezési lehetőségének vizsgálata, korrekciója, kizárólag a 1435 hrsz alatti ingatlannal rendelkezni jogosultak egyetértése esetén

f)       070/3 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának kérelmére, a kérelmező által elkészítendő, a saját és a szemközti ingatlan, építmények feltüntetésével előálló geodéziai felmérés alapján a HÉSZ 11.§ ** előírás szükséges szöveges (HÉSZ) illetve rajzi (SZT) kiegészítése a megvalósíthatóság érdekében. Megvizsgálandó a lehetséges és jogszerű korrekció.

 1. Csak HÉSZ normaszöveget érintő kezdeményezések:

a)       Lfk-ü övezetben az előírt minimális zöldfelületi arány egyértelműsítése és 60%-ra történő korrekciója


Az 1-3. programpontokban szereplő módosítások megindításának előfeltétele a kérelmezőkkel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.


A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „teljes” egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2019. december 31-re változott.


A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az OTÉK 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

230/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatának


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatát jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 13. ah) ponthoz 5 pontot, a 13. ai) ponthoz 15 pontot kér rögzíteni.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

231/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Rendkívüli szociális támogatási kérelemről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.10. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot kíván benyújtani, rendkívüli szociális támogatás igénylésére, a települési támogatások kifizetéséhez. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a nyilatkozatok aláírására, felkéri a Költségvetési- és Adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és beadására.


Határidő:       elfogadásra azonnal

pályázat benyújtására 2019. augusztus 15.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

232/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.


Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

233/2019. (VI.26. ) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a hiánypótlásban becsatolt okiratot elfogadva az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlant 2.500.000,- Ft/év + rezsiköltség összegen bérbe adja Horváth Normann (8258 Badacsonytomaj, Vasút utca 11.) szám alatti pályázónak.
 2. a bérleti jogviszony időtartamát a jogerős használatba vételi engedélytől kezdődően – 5 éves határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.
 4. a bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 5. elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 6. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 7. 3 fős bizottság létrehozását javasolja, akinek állásfoglalását a pályázó köteles előzetesen beszerezni és az abban foglaltakat betartani a bérleti jogvsizony teljes időtartama alatt a városarculati kérdések, rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozóan. Felkéri a jegyzőt, hogy az ehhez szükséges előterjesztést készítse elő.
 8. a bizottsági véleményekkel történjen meg az új építésű, felújított és jövőben hasznosított ingatlanok tekintetében szerződések kiegészítése.
 9. javasolja a jövőbeni pályázati kiírásokat úgy közzétenni, hogy nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben fennálló tartozása van

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

234/2019. (VI.26. ) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi nyilvános WC hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a hiánypótlásban becsatolt okiratot elfogadva az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlant 1.000.000,- Ft/év + rezsiköltség összegen bérbe adja Hidvéginé Mejlinger Anita egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 13.) szám alatti pályázónak.
 2. a bérleti jogviszony időtartamát a jogerős használatba vételi engedélytől kezdődően – 5 éves határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.
 4. a bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 5. elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 6. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 7. 3 fős bizottság létrehozását javasolja, akinek állásfoglalását a pályázó köteles előzetesen beszerezni és az abban foglaltakat betartani a bérleti jogvsizony teljes időtartama alatt a városarculati kérdések, rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozóan. Felkéri a jegyzőt, hogy az ehhez szükséges előterjesztést készítse elő.
 8. a bizottsági véleményekkel történjen meg az új építésű, felújított és jövőben hasznosított ingatlanok tekintetében szerződések kiegészítése.
 9. javasolja a jövőbeni pályázati kiírásokat úgy közzétenni, hogy nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben fennálló tartozása van

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

235/2019. (VI.26. ) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a hiánypótlásban becsatolt okiratot elfogadva az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj Park utca 6. szám alatti Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiséget 25.000 Ft/hó bérleti díj ellenében bérbe adja a BestBike Kft. képviseletében Farkas István, 1071 Budapest, Peterdy u. 33. 2/25. pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát a képviselő-testületi döntést követő 15. naptól, de legfeljebb az üzlet fennállásáig vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig, 60 napos felmondási határidővel határozza meg.
 2. felkéri a Műszaki Osztályt a bérleti, és a közterület-használati szerződés előkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről.


Határidő:       azonnal,

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

236/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Majer Péter Alsó-bazársori 2. sz. üzlet átalakítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a tárgyban tett előterjesztést, és a 233/2019.(VI.26.) határozat ismeretében okafogyottá vált a kérelemben meghozandó döntés.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a javaslatot tevőt értesítse a döntésről.

Határidő:       a testület soron következő ülése

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

237/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyvhitelesítőről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

238/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bölcsőde fejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyar Falu programhoz kapcsolódóan a mini bölcsőde fejlesztése/bővítése érdekében a tervezési feladatok ellátására a Harmónia Bt-vel (székhely: 8300 Tapolca, deák Ferenc utca 17.; képviseli: Papp Zoltán Tamás köt szerződést bruttó 1.905.000 Ft (azaz bruttó egymillió-kilencszázötezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.


Határidő:       azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

239/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Régi hivatal oldalfalának felújítása (II)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a régi hivatal oldalfalának felújítására vonatkozó előterjesztést, és új ajánlattételi felhívás kiküldését rendeli el.
 2. felkéri a Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a szükséges dokumentumokat készítse elő.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

240/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Turistakalauz hirdetési ajánlat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Turistakalauz kiadvány hirdetési ajánlatát megismerte, de 2019. évre nem kíván a kiadványban hirdetni. 
 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő:       15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

241/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 projekt lebonyolítása érdekében elrendeli bruttó 24.823.052,- Ft pénzeszköz átadását a konzorciumi partner, Badacsonytomaj VN. Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére a BaBi telepítése céljából azzal, hogy a partner az átadott pénzösszeg visszautalásáról gondoskodik a projektben történő elszámolást követően haladéktalanul az önkormányzat felé. Az összeget a 2019. évi tartalék keret terhére biztosítja.
 3. javasolja ajánlatok bekérését a Művelődési Ház teraszfelújítására.
 4. a Kisfaludy úti pályázattal kapcsolatosan lakossági kozultáció tartását kéri.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

242/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

243/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

244/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybani előterjesztést megismerte és az abban szereplő határidők, feladatok, összegek tekintetében azt elfogadja, 2019. július 10-ével a próbaüzemet megindítja és azt követően a tapasztalatok ismeretében kiegészítő döntést hoz, ha szükséges. Az autóbusznak a „BABU” nevet adja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Lukács László


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

245/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban megjelenés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban való  megjelenési ajánlatát megismerte, de 2019. évre nem kíván a kiadványban hirdetni. 
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

246/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői, közalkalmazotti álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berecz Nikolett Erika Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye magasabb vezetői beosztásáról és közalkalmazotti jogviszonyáról 2019. október 1-jével történő – Kjt. 28.§-a szerinti – lemondását az okiartban foglalt tartalom szerint tudomásul veszi, a lemondást elfogadja.

Az intézményvezető munkáját megköszönve felhatalmazza az egyéb munkáltató jogokat gyakorló Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a jogviszonyt megszüntető iratok aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

247/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázati kiírás elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadja azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2019. október 1. napja legyen. Felkéri Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat közzétételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

248/2019. (VII.18.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

249/2019. (VII.18.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. július 18-i nyílt ülésének napirendjét 8 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. GINOP -7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 projekt kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 pályázathoz kapcsolódóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Pályázat a települési fejlesztések támogatására – zártkerti földrészletek vonatkozásában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Greznár Attila vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Régi Hivatal oldalfalának felújítása (3)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Földházi János ingatlanvételi szándéka (2)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

Név szerinti szavazás eredménye:

Forintos Ervin képviselő                  igen

Krisztin N. László polgármester       igen

Kun István képviselő                      igen

Laposa Bence képviselő                   igen

Nagy Miklós képviselő                   igen

Orbán Péter alpolgármester              igen

250/2019. (VII.18.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 projekt kviitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

„Badacsonytomaj Zöld Város Kialakítása – II. ütem – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban (EKR elnevezés és azonosító: „Badacsonytomaj Zöld Város Kialakítása – II. ütem”; EKR000618092019) 3 részben tárgyú közbeszerzési eljárást – a bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve – eredménytelennek nyilvánítja.

Az eredménytelenség indoka:

a)       Az 1. és a 2. rész tekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen az eljárás, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

b)      A 3. részben a beérkezett ajánlatok alapján nem áll rendelkezésre elegendő fedezet, így az eljárás eredménytelen.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – ajánlattételi felhívás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

BB tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

251/2019. (VII.18.) Képviselő-testületi határozat

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 pályázathoz kapcsolódóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a szemléletformáló kampány lebonyolítása tárgyban Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményével (székhely: 8258 Badaonytomaj, Fő u. 14.) köt szerződést bruttó 1.587.500,-Ft (azaz bruttó egymillió-ötszáznyolcvanhétezer-ötszász forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

252/2019. (VII.18.) képviselő-testületi határozat

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 pályázathoz kapcsolódóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan a e-busz arculati kialakítása tárgyban a NAGY PR Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczút tér 4.) köt szerződést bruttó 835.660,-  Ft (azaz bruttó Nyolcszázharmincötezer-hatszázhatvan forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    2

253/2019. (VII.18.) Képviselő-testületi határozat

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 pályázathoz kapcsolódóan eszközök beszerzése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan eszközök beszerzése tárgyában az MMCITÉ3 Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 83/3.) bruttó 4.000.500 eFt összegű ajánlatát nem fogadja el.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6                                                                                               nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

254/2019. (VII.18.) Képviselő-testületi határozat

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 pályázathoz kapcsolódóan eszközök beszerzése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan eszközök beszerzése tárgyában újabb árajánlatok bekéréséről dönt.
 2. Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy három árajánlatot kérjen be, illetve a projekt vonatkozásában a módosítási igényt nyújtsa be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

255/2019. (VII.18.) Képviselő-testületi határozat

Pályázat a települési fejlesztések támogatására - zártkerti földrészletek vonatkozásában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. 1. elrendeli az Agrárminisztérium által kiírt pályázaton a 4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése célterület tekintetében támogatásra pályázat benyújtását a kiskerti ingatlanok védelme érdekében, melyhez kapcsolódóan

a) pályázat költségét összesen:                                     10.000.000,- Ft-ban,

b) az igényelt támogatás összegét (100%):                   10.000.000,- Ft-ban

határozza meg.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, pályázat benyújtására kiírás szerint

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

256/2019. (VII.18.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására a maximálisan igényelhető 144 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz:182.880,- Ft erejéig a 2019. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő:       2019. augusztus 1.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

257/2019. (VII.18.) Képviselő-testületi határozat

Greznár Attila támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Happy New World Kft. (székhely: 1239 Budapest Szitás u. 156. Képviseli: Greznár Attila) kérelmét megismerte.
 2. Felkéri a Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a Rózsakő Fesztivál részletes programtervét és költségvetését kérelmezőtől kérje be, majd a képviselő-testület annak ismeretében rendkívüli ülés keretében hozza meg döntését.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben rendkívüli testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

258/2019.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat

Régi hivatal oldalfalának felújítása (II)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Régi hivatal oldalfalának felújítása (III)” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. a benyújtott árajánlat alapján a Pro-Di-Ge Kft. (székhely: 8312 Balatonederics, Petőfi u. 11.) képviseletében Domonkos Zoltán ügyvezetőt bízza meg bruttó 674.129,- Ft, azaz bruttó hatszázhetvennégyezer-egyszázhuszonkilenc forint összegben a régi hivatal oldalfalának felújításával, - a költségvetésben lévő 5., 9., és 10., munkanemek kivételével, - mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási keret terhére és a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

259/2019.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat

Földházi János ingatlan vételi szándéka (II)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. hozzájárul a Badacsonytomaj 34/3 hrsz-ú és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanon fennálló (friss változási vázrajz szerinti) Badacsonytomaj 34/3/A hrsz-ú és a kérelmező tulajdonában levő 29 m2 nagyságú garázs rendeltetésszerű használatához kapcsolódó és szükséges mértékű földhasználati jog bejegyzéséhez azzal, hogy a földhasználati jog ellenértékét 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegben határozza meg.
 2. megismerte, és elfogadja a dr. Gáli Mihály ügyvéd által készített ráépítési és földhasználati jogot alapító szerződés tartalmát.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 4. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a megállapodás ellenjegyzésére.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 15 nap

szükség szerint a testület soron következő ülése(i)

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

260/2019.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztése - GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósítása napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

261/2019. (VII.18.) Képviselő-testületi határozat

Hőszivattyú  cseréje

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Egészségháznál lévő hőszivattyú zajvédelmének kiépítésével a Pro-Di-Ge Kft-vel köt szerződést bruttó 1.290.043,- Ft (azaz bruttó Egymillió-kettőszázkilencvenezer-negyvenhárom forint) összegben, melyet a önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőt a döntésről értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

262/2019. (VII.18.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a Szorgos Fuvar Kft. kivitelező által benyújtott pótmunkákra vonatkozó költségvetéseket és a Balogh Zoltán (Perfektum Kft.) műszaki ellenőri szakvéleményt megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

 1. 1. a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 18.746.479 Ft + ÁFA összegben a pótmunkát elismeri.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy vállalkozási szerződésmódosítást aláírja.
 3. az 1. pontban meghatározott összeget a pályázatban elszámolható támogatási keret terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd a szerződésmódosítás tekintetében

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

263/2019. (VII.18.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt kivitelezését a turisztikai forgalomra tekintettel szünetelteti.

Felkéri a műszaki ellenőrt, a kivitelezőt, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a munkaterületet 2019. július 22-én vegye vissza, majd szeptember 9-én ismételten adja át.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Balogh Zoltán műszaki ellenőr Perfektum Kft. részéről

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

264/2019. (VII.18.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt vonatkozásában kivitelezői – turisztikai forgalom miatti – akadályközlés okán a kivitelezési határidőt a módosított határidőt követő további 15 nappal meghosszabbítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

265/2019. (VII.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

266/2019. (VII.18.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. július 30-i nyílt ülésének napirendjét 8 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. MENÜ Kft. I-VI. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Greznár Attila vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő Fesztivál megrendeléséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Intelligens gyalogos átkelőhely (3)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Támogatási kérelem a hirbalaton.hu régiós hírportál részére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

267/2019.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-VI. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2019. évi I-VI. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a támogatási kérelmére 3.500.000,- Ft összeget, a Kft. részére működési célra biztosítja az önkormányzat 2019. évi általános tartaléka terhére.
 3. Felkéri a hivatalt, a támogatási szerződés, valamint a soron következő Képviselő-testületi ülésre az előirányzat módosítását készítse elő.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         4

 

268/2019.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat

Greznár Attila támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Happy New World Kft. (székhely: 1239 Budapest, Szitás u. 156.; képviseli: Greznár Attila ügyvezető) részére 2019. évben a Rózsakő fesztivál megrendezés támogatására nem biztosít vissza nem térítendő támogatást.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

Határidő:         elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 3 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

269/2019.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat

Intelligens gyalogos átkelőhely (3)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az Intelligens gyalogos átkelőhely tárgyában készített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 1.173.822,- Ft összeget biztosít, a projekt megvalósítási helyszínét a badacsonytomaji vasútállomás – Kert utca közötti kijelölt gyalogosátkelőhely tekintetében jelöli meg.
 3. dönt abban, hogy a projekt üzemeltetési költségére az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 10.000,- Ft/év/gyalogosátkelőhely összeget biztosít, továbbá dönt abban, hogy a projekt fenntartási időszakát a kivitelezés befejezésétől számított 5 évig vállalja 10.000,- Ft/év/gyalogosátkelőhely összegen.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Osztályát tájékoztassa a döntésről.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések megtételére, és a szükséges nyilatkozatok aláírására.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

270/2019. (VII.30.) Képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a TOP-1.4.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtását a mini bölcsőde, egy csoportszobával történő bővítése céljából.

a)          pályázat összköltségét:                           75.000.000,- Ft-ban,

b)         az igényelt támogatás összegét (100%):    75.000.000,- Ft-ban

határozza meg.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal, pályázat benyújtására kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

271/2019.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem”

közbeszerzési eljárásról – közbeszerző kiválasztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-vel (1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. III/1.) köt szerződést nettó 1.400.000 Ft + Áfa (azaz bruttó egymillióhétszázhetvennyolcezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

272/2019.(VII.30.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása II. ütem”

közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Zöld Város Kialakítása – II. ütem – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a kivitelezés becsült értékét:

1. rész - Felső-bazársor:       nettó 106.749.439 Ft

2. rész - Halászkert parkoló:  nettó 35.595.500 Ft

3. rész - Központi park:        nettó 9.152.320 Ft határozza meg

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke mindösszesen nettó 141.904.724 Ft.

 1. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       SVANOMAK ÉP. Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Halastó utca 6.) Adószám: 26623670-2-19

b)      GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 9/1. földszint 2.) Adószám: 13518057-2-13

c)       Sipos Zsolt egyéni vállalkozó Adószáma: 66427162-2-39

d)      GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) Adószám: 14076899-2-19

e)       SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, belterület utca 2900/9.) Adószám: 13459260-2-19

f)        Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2881 Ászár, József A utca 4.) Adószám: 10712434-2-11

g)       ZEBU 2005 Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8256 Ábrahámhegy, Cseresznye utca 12.) Adószám: 22181606-2-19

h)      DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (8227 Felsőörs, Fenyves utca 37.) Adószám: 13139766-2-19

i)        Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2060 Bicske, Arany János utca 2.) Adószám: 25516416-2-07

j)        FOLLY ARBORÉTUM ÉS FAISKOLA Mezőgazdasági és Szolgáltató Betéti Társaság (8257 Badacsonytomaj, Kiserdő utca 7.) Adószám: 27257652-2-19

k)       KPM-Generál Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Pozsony utca 22.) Adószám: 22714938-2-18

l)        APG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (9022 Győr, Batthyány tér 23. 8. em. 29.) Adószám: 26559195-2-08

m)    Lamandert Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) Adószám: 24300634-2-41

n)      ROSTFREI-PROFI Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Római út 168.) Adószám: 24362403-2-19

 • o)      DA-TA TRADE S.R.O Rozmarinova 5, 94501 Komarno Szlovákia (adószám: SK2021309290)
 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)     közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Halász Erik BB elnök

b)    pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)     a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

273/2019. (VII.30.) képviselő-testületi határozat

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/053/801/2019. számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadva és annak figyelembevételével, a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet partnerségi és szakmai véleményeztetése előtti tervezetét elfogadja.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott rendeletmódosítás-tervezetnek a partnerségi és szakmai véleményeztetés lefolytatáshoz szükséges további intézkedéseit tegye meg.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi és szakmai véleményeztetés után, a beérkezett vélemények értékelését követően, az azokban tett észrevételek figyelembevételével előkészített önkormányzati rendeletmódosítást jóváhagyásra, terjessze a képviselő-testület elé.
 4. felkéri a polgármestert, hogy az elfogadás előtti véleményezési eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel, a Veszprém Megyei Kormányhivataltól kérjen határidő hosszabbítást.

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:         4

 

 

274/2019.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat

Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Hópihe Gyermek Alapítvány részére 2019. évben nem nyújt támogatást.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

tájékoztatásra 3 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  6

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

275/2019 (VII.30.) képviselő-testületi határozat

Balatoni Szövetség támogatási kérelme a hirbalaton.hu régiós portal működtetéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Szövetség részére (székhely: Balatonfüred, Kossuth Lajos u.3., képviseli: Balassa Balázs elnök) a hirbalaton.hu régiós hírportál működtetéséhez 2019. évben nem nyújt támogatást.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:         azonnal

tájékoztatásra 3 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

276/2019. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

277/2019. (VII.18.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 14-i nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Rózsakő Fesztiválhoz kapcsolódó kérelemről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

278/2019.(VIII.14.) Képviselő-testületi határozat

Rózsakő Fesztiválhoz kapcsolódó kérelemről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. BVKI bevonásával a Díszteret és Nagy Parkot a Rózsakő Fesztivál teljes idejére térítésmentesen biztosítja Happy New World Kft. (székhely: 1239 Budapest, Szitás u. 156.; képviseli: Greznár Attila ügyvezető) részére.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

279/2019.(VIII.14.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Választási Bizottság tagjairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában biztosított jogkörében eljárva – Wolf Viktória jegyző javaslatára –

-          Lichtneckert Gyula 8258 Badacsonytomaj, Rózsaköz 17. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává

-          Bujtorné Kapcsos Judit 8258 Badacsonytomaj, Római út 108. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává

-          Háriné Márkus Hajnalka 8258 Badacsonytomaj, Nagykör utca 10. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává

-          Fekete Ferencné 8258 Badacsonytomaj, József Attila utca 20. szám alatti lakost a helyi választási bizottság póttagjává

-          Vercz Attiláné 8258 Badacsonytomaj, Kápolna utca 10. szám alatti lakost a helyi választási bizottság póttagjává

választja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

280/2019. (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

281/2019. (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 28-i nyílt ülésének napirendjét 20 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 2. Hegyi irányjárat közterület ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bíró László, Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Szőke Gábor, Vízkeleti István

 1. 3. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonytomaj Város önkormányzat Kulturális Intézménye vezetőjének jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. BAHART Alaptőke emelés és Alapszabály módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. 899/11. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Folly Ágnes kérelme Kápolna utca meghosszabbítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14. hrsz-ú ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Egészségház, ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkái – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Útkopró Építőipari Kft. felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

282/2019 (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, bejáró gyermekek bérletének átvállalásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolába Tapolcáról bejáró 10 fő gyermek bérlet költségét átvállalja. A fedezetet 123.600,- Ft összegben  a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. felkéri a hivatalt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról a soron következő ülésen gondoskodjon.
 3. felkéri a Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy teljesítést követően, gondoskodjon az önkormányzat nevére szóló számla átutalásáról.

Határidő:         elfogadás azonnal

előirányzat módosítás a soron következő ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

283/2019 (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, Badacsony és Badacsonyörs településrészről gyermekek szállításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 2019/2020. tanévre biztosítja önkormányzati gépjárművel Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a bejáró gyermekek intézménybe, valamint haza történő szállítását az előző évek gyakorlatának megfelelően.

Határidő:         elfogadás azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

284/2019 (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, szakkörök biztosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és biztosítja az iskolai szakkörök 2019/2020 tanév I. féléves működtetéséhez szükséges fedezetet 1.700.000,- Ft összegben, amelynek 50%-át a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére, 50%-át pedig kötelezettségvállalásként a 2020. évi költségvetés terhére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.

 

Határidő:         elfogadás azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

285/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Hegyi irányjáratok közterület ügyéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli informális fórum megtartását a napirend tárgyában az érintettek részvételével, azt követően rendkívüli ülésen hozza meg döntését, amennyiben a fórum eredményes.

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

286/2019. (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei  2019. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         6

287/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kultúrális Intézménye vezetőjének jutalmazására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja jutalmazni Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kultúrális Intézményének vezetőjét az elmúlt 4,5 éves munkájáért.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

288/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Bahart ZRt. alaptőke emelés és alapszabály módosítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bahart Zrt. előterjesztését, a Társaság alaptőkéjének felemelése tárgyában a határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.
 2. a Bahart Zrt előterjesztését, a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása tárgyában, a határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Határidő:         azonnali

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költésgvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

289/2019.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök módosításának elhatározása – 229/2019.(VI.26.) határozat kiegészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 229/2019.(VI.26.) határozatának 1. mellékletének 1. pontját {1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások} a következő c) alponttal egészíti ki:

„c) Szent Imre templom és Szent István kápolna között egy szakrális, Kálvária út létesítése, útkorrekcióval és parkoló építésével.”

Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

290/2019.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján, a 2019. évi közművelődési és érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 3. a pályázathoz szükséges önrészt, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/B mellékletében a K64 soron szereplő előirányzat terhére 350.000,- Ft összegben biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, pályázat benyújtására 2019.szeptember 9.

Felelős: Krisztin N. lászló polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

291/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan pályázat kiírását az önkormányzati választások utáni időszakban javasolja kiírni.
 2. felkéri a Műszaki Osztály az előterjesztés előkészítésére.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

pályázati kiírás előkészítésére az önkormányzati választásokat követően

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

292/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 2. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan pályázat kiírását az önkormányzati választások utáni időszakban javasolja kiírni.
 2. felkéri a Műszaki Osztály az előterjesztés előkészítésére

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

pályázati kiírás előkészítésére az önkormányzati választásokat követően

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

293/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú telek hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan – értékesítés útján történő – hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen területre vonatkozó pályázat kiírásának előkészítését rendeli el az alábbiak szerint:

-          a pályázati kiírás részletes kidolgozása az ügyvéd úr bevonásával,

-          értékbecslés bekérése,

-          szerződéstervezet előkészítése ügyvéd úr bevonásával, mely tervezet képezze a pályázati kiírás részét.

Felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat és a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk és az előterjesztés előkészítésére.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben soron következő ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

294/2019.(VIII. 28.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 899/11 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 899/11 hrsz-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű 653 m2 területű „műemlék jellegű” besorolású belterületi ingatlan, természetben 8261 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 12. szám alatt található ingatlan ½ tulajdoni hányad tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

295/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Folly Ágnes kérelme Kápolna utca meghosszabbítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Folly Ágnes 8258 Badacsonytomaj, Római út 141. szám alatti kérelmező a Kápolna utca meghosszabbítására vonatkozó kérelmét.
 2. dönt abban, hogy megkereséssel él a Kápolna utcai érintett ingatlantulajdonosok – Badacsonytomaj 969 helyrajzi számú, 968/1 helyrajzi számú, Badacsonytomaj 964 helyrajzi számú, Badacsonytomaj 963 helyrajzi számú – felé egy tájékoztató levél, és szándéknyilatkozat formájában a Kápolna utca meghosszabbításához való hozzájárulás érdekében.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki osztályát az erre vonatkozó dokumentáció előkészítésében.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben a következő soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

296/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14 hrsz. ingatlan vételi szándéka

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14 helyrajzi számú ingatlan vételi szándékával kapcsolatos előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában levő Badacsonytomaj 0163/14 helyrajzi számú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

297/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkáira – ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Egészségház, ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkáira – ajánlatok elbírálása” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. a benyújtott árajánlat alapján a Török Zoltán egyéni válallkozót (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 6.) bízza meg bruttó 1.830.000 Ft összegen a ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkáival, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőt értesítse a döntésről.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

298/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Egészségház munkáiról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy vizsgálja meg a társasházi szerződés és tulajdoni viszonyok ismeretében, hogy a felújítás tekintetében a tulajdonosok mire kötelezettek. Ugyanazen kör vonatkozásában felkéri a közműszerződések tekintetében is a felülvizsgálatra.
 2. felkéri Gaál Arnold műszaki közreműködőt, hogy az Egészégház épületét érintő felújítás tekintetében (asztalosmunka, felületkezelés, beázás megszüntetése, lapostető javítása, stb.) árazatlan költségkiírást.
 3. felkéri a hivatalt a fentiek birtokában ajánlatok bekérésére és az előterjesztés előkészítésére.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben testület következő ülése

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gaál Arnold műszaki szekértő

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

299/2019.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Útkopró Építőipari Kft. felajánlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Útkopró Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1035 Budapest, Polgár utca 5.) képviseletében Tatai Tibor jelen előterjesztés mellékletét tartalmazó felajánlását, és dönt abban, hogy a felajánlást köszönettel elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert Tatai Tiborral való további egyeztetésre az ajánlat elfogadásával kapcsolatban.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a felajánlót értesítse a döntésről.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

tájékoztatásra 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

300/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

301/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 255/2019. (VII.18.) Képviselő-testületi határozatot kiegészíti/módosítja az alábbiak szerint:

 1. 1. elrendeli az Agrárminisztérium által kiírt pályázaton a 1.) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút fejlesztések, illetve a 4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése célterület tekintetében támogatásra pályázat benyújtását a kiskerti ingatlanok védelme érdekében, melyhez kapcsolódóan
  1. 1. pályázat költségét összesen:                        10.000.000,- Ft-ban,
  2. 2. az igényelt támogatás összegét (100%):       10.000.000,- Ft-ban

határozza meg.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

302/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) szerződést köt bruttó 937.260,- Ft (azaz bruttó kilencszázharminchétezer-kettőszázhatvan forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

303/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj klímastratégiájának kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemléletformálása” című, KEHOP-1.2.1-18-2018- 00095 kódszámú projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-1.2.1-18-2018-00095 kódszámú „Badacsonytomaj klímastratégiájának kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemléletformálása” című projekthez kapcsolódóan a

 1. projekthez kapcsolódó (tematika szerinti) programsorozat lebonyolítása feladatok ellátása tárgyában TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet) szerződést köt bruttó 17.399.000,- Ft (azaz bruttó tizenhétmillió-háromszázkilencvenkilencezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

304/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

305/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. 2. javasolja Városarculati Bizottság lértehozását. Javasolja tagjainak Kun István, Laposa Bence, Nagy Miklós képviselőket, kültagjának Bérczi Lászlót. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse elő a képviselő-testület rendívüli ülésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

306/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester akét ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

307/2019. (IX.20.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

308/2019. (IX.20.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 20-i nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. 2019/2020-as tanévben általános iskolába járó diákik díjmentes szállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    1

309/2019 (IX.20.) képviselő-testületi határozat

Gyermekek közoktatási intézményekbe történő bejuttatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek- és a nyugdíjasok szállításával 2019. október 13. napjáig Nagy Lajos képviselőt bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:               0

tartózkodás szavazatok száma:    0

310/2019 (IX.20.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

311/2019 (IX.20.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő:       2019. október 2.

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

312/2019. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

313/2019. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 25-i nyílt ülésének napirendjét 15 nyílt napirendi ponttal elfogadja

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karaszon Diána, Poszlovszky Krisztina

 1. 2. Hegyi irányjáratok közterület ügyéről II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bíró László, Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Szőke Gábor, Vízkeleti István

 1. 3. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 4. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 5. A közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/20126. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Egry József Emlékmúzeum (Badacsonytomaj 1334. hrsz.) vagyonértékelése, vagyonkezelési adatok módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. BaBi üzemeltetési feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Kultúrház külső terasz felújítási munkáira – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Mészáros Gábor és társai kérelme tűzcsap kiépítése tárgyában Badacsonytomaj Móricz Zsigmond utca és Zalai köz kereszteződésében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

314/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 6

nem szavazatok száma:                 0

tartózkodás szavazatok száma:       0

 

315/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Hegyi irányjáratok közterület ügyéről II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Hegyi irányjáratok közterület ügyéről II.” szóló előterjesztést megismerve javasolja az 5 fő helyi vállalkozó – Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Vizkelety István, Szőke Gábor József, Bíró László – hegyi irányjáratok üzemeltetésére vonatkozó bérleti keretszerződés megkötését, Dr. Gáli Mihály ügyvéd által előkészített és jelen előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet szerint a 2020. január 1. és 2024. december 31. napja közötti határozott időtartamra a  közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletben foglalt díjtétel figyelembe vételével és azzal kiegészítve, hogy a szerződésben a gépjárművek típusai és rendszámai kerüljenek rögzítésre.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közterület bérleti szerződéseket előbbiek ismeretében készítse elő, melynek aláírására felkéri a hatáskört gyakorló polgármestert.
 3. a bérleti keretszerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a bérlet és tárgyban érintett közterület vonatkozásában a vonatkozó és szükséges közlekedési táblákat és útburkolati felfestés megrendelését készítse elő, melyhez szükséges forrást az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja. A megrendelő aláírására a polgármestert felhatalmazza.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a 4. pontban rögzítettek végrehajtását megelőzően a rendőrséggel előzetesen egyeztessen.
 6. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő:         azonnal

szerződéskötésre 15 nap

rendőrségi egyeztetésre 15 nap

útburkolati jelek felfestésére és közlekedési táblák kihelyezésére 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

316/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú telek hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítés útján történő hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen területre vonatkozó pályázat kiírását rendeli el az azzal, hogy az előterjesztés melléklete szerinti felhívást a következő kiegészítéssel rendeli el meghirdetni:

-          beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 2. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé,

-          15 napon belül adásvételi szerződést köteles aláírni a nyertes pályázó, ellenkező esetben a pályázatot semmisnek tekinti,

-          tervdokumentációban foglaltak szerinti megépítés vállalását írja elő,

-          kikiáltási árként az értékbecslésben meghatározott összeget és a terv dokumentáció arányosított költségét határozza meg,

-          az ingatlan vételára tartalmazza a tervdokumentáció árát is,

-          pályázat beadási beadási határidee: 2019. október 18. 10,00 óra,

-          a pályázó bankgaranciát köteles vállalni a pályázó a beruházás bekerülési értékének 50%-ára.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:       azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

317/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

318/2019.(IX. 25.) képviselő-testületi határozat

az Egry József Emlékmúzeum (Badacsonytomaj 1334 hrsz) vagyonértékeléséről, vagyonkezelési adatok módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 1334 hrsz-ú ingatlan (Egry József Múzeum) tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatását tudomásul veszi.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonnyilvántartásában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által megadott számviteli adatokat rögzítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

a vagyonnyilvántartásban történő rögzítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

319/2019. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

BaBi üzemeltetési feladatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BaBi elnevezésű kerékpáros kölcsönző rendszer üzemeltetési költségei tekintetében üzemeltetési szerződést köt a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) és a T-Systems ZRt. felé fizetendő 126.873 Ft/hó összeget 2019. december 31. napjáig biztosítja, továbbá javasolja a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. felé, hogy az üzemeltetéshez szükséges költségeket építse be a következő évi üzleti terveibe.
 2. az üzemeltetési szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: azonnal

szerződés hatálya: 2019. december 31. napjáig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Bolla József ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

320/2019. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2019/2020. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalt (8200 Veszprém, Mindszenty József tér 3-5.; veszprem.hatfo@veszprem.gov.hu) értesítse.

Határidő:       azonnal

értesítésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

321/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Kultúrház külső terasz felújítási munkára – ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kultúrház külső terasz felújítási munkáira – ajánlatok elbírálása” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. a benyújtott árajánlatok alapján a GY-VILL Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) bízza meg bruttó 5.833.697 Ft összegen a terasz felújítási munkáinak elvégzésére, mely összegből az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 5.000.000 Ft összeget a 2019. évi felhalmozási keret terhére és 833.679 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi tartalék terhére biztosítja.
 3. elrendeli, hogy az elbontandó bazalkövet a kivitelező a VN Kft. telephelyére depózza be.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

322/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

a Mészáros Gábor és társai kérelme tűzcsap kiépítése tárgyában Badacsonytomaj Móricz Zsigmond utca és Zalai köz kereszteződésében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Mészáros Gábor 8261 Badacsonytomaj Móricz Zsigmond u. 23. szám alatti lakos és társai kérelmét megismerte és a Badacsonytomaj, Móricz Zsigmond utca és Zalai köz kereszteződésében, közterületre történő tűzcsap létesítés költségeihez nem járul hozzá.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

323/2019. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

324/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

325/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. az Alsó-bazársor üzlethelyiségeire vonatkozó szerződéseket a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő soros ülésen újratárgyalja az ügyet.

Határidő: azonnal

2.pontban foglaltakra soron következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd 2. pont vonatkozásában

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző 2. pont vonatkozásában

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

326/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

327/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati dolgozók jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati és intézményi munkavállalók, intézményvezetők és gazdasági társaságok vezetői, munkavállalói részére nettó 40.000 Ft/fő összegű jutalom kifizetését kéri a munkáltatói jogkör gyakorlójától, és felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy ennek kifizetéséről intézkedjen. Az ehhez szükséges összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

intézményvezetők, ügyvezetők

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

328/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

329/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Alakuló ülés napirendjeinek elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 21. napi alakuló ülésének napirendjét az alábbiak szerint – a meghívóban szereplő napirendekkel azonos tartalommal – elfogadja:

 

 1. 1. Helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
 2. 2. Képviselő-testület tagjainak eskütétele
 3. 3. Polgármester eskütétele
 4. 4. A polgármesteri program ismertetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A polgármester, alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


10. Egyebek:

10.1. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről    tájékoztatás

10.2. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás

10.3. gazdasági program előkészítése

10.4.  feladat vállalásának előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

330/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás lebonyolítására a következő tagokból álló Szavazatszámláló Bizottságot hozza létre:

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Forintos Ervin képviselő

Mékli Bernadett képviselő

Török Zoltán képviselő

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének Forintos Ervin képviselőt jelöli ki.

 

A Képviselő-testület utasítja a Szavazatszámláló Bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szavazatszámláló Bizottság tagjai


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

331/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester megválasztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 78.§-a alapján főállású alpolgármesternek 2019. október 21. napjától Hartai Béla 8257 Badacsonyörs, Orgona u. 15. szám alatti lakos képviselőt választja meg.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

332/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Polgármester illetményéről és költségtérítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Mötv. 71.§ (4) bekezdése alapján Krisztin N. László polgármester illetményét 2019. október 13. napjától bruttó 548.400 Ft/hó, azaz bruttó ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint/hó összegben állapítja meg.
 2. a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján Krisztin N. László polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától bruttó 82.260 Ft/hó, azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhatvan forint/hó összegben állapítja meg.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

333/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Mötv. 80.§ (1) bekezdése alapján Hartai Béla főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 2019. október 21. napjától bruttó 383.880,- Ft/hó, azaz bruttó Háromszáznyolcvanháromezer-nyolcszáznyolcvan forint/hó összegben állapítja meg.
 2. a Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján Hartai Béla alpolgármester költségtérítését 2019. október 21. napjától bruttó 57.582,- Ft/hó, azaz ötvenhétezer-ötszáznyolcvankettő forint/hó összegben állapítja meg.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

334/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak megválasztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése, 57.§ (1) bekezdése és az 58.§ (1) bekezdése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság elnökének Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt, tagjának

-        Forintos Ervin képviselőt

-        Mékli Bernadett képviselőt

-        Takács Lajos képviselőt

-        Török Zoltán képviselőt

választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

335/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Képviselői tiszteletdíjakról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről szóló 11/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletében foglaltakat tudomásul veszi.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

336/2019. (X.21.) képviselő-testületi határozat

Gazdasági Programról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági programját a polgármesteri program szempontjaninak figyelembevételével készítse elő és azt 2020. április 16. napjáig terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2020. április 16.

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

337/2019. (X.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

338/2019. (X.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 30-i nyílt ülésének napirendjét 28 nyílt napirendi ponttal elfogadja

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 2. BVKI Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László

 1. 3. BVKI intézményvezetői pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A „Vállalkozási szerződés „Badacsonytomaj ZÖLD Város kialakítása – II. ütem 2” – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Alsó-bazársori üzletek szerződéskötés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. BABU

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Felsőbüki út felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Tasner Mónika kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Demjén Tamás kérelme támfal felújítási munkához Badacsonytomaj 667. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Kérelem közműfejlesztési támogatáshoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Pápai Nikolett és családja kérelme „Badacsony” név használat tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Juhász Andrea fellebbezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. „Felelősség a közösségért és a környezetért” díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. BM útpályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 27. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

339/2019 (X.30.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2019. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. az iskolában 2019. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) bevételt, azaz 1.955.195,-Ft-nak (azaz egymillókilenszázötvenötezer-egyszázkilencvenöt forintnak) az iskola kérelmének megfelelő felhasználását javasolja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:       elfogadás azonnal

felhasználás 2019.december 31-ig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

340/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt és a MÁK-t a döntésről értesítse.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat törzskönyvi átvezetéséről haladéktalanul intézkedjen.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Nagy László BVKI

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

341/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
 2. a pályázati feltételek változatlanul hagyása mellett, ismételten kiírja a pályázatot a BVKI intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján.
 3. pályázat elbírálásáig az intézmény vezetésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (5) bekezdése alapján Nagy Lászlót, a BVKI művelődésszervező munkatársát bízza meg.
 4. elrendeli, hogy szakértő bevonásával történjen meg a következő pályázat bírálata és a jelöltek meghallgatását követően dönt a képviselő-testület a kinevezésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal;

1.pontban azonnal;

2.pontban a kiírásra 5 munkanap.;

3.pontban pályázat elbírálásáig;

4.pontban pályázat elbírálása során

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Illésné Rácz Andrea/Slang Henrietta igazgatási ügyintézők


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

342/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú telek hasznosításáról III.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítés útján történő hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen területre vonatkozó pályázat kiírását rendeli el az előterjesztés melléklete szerinti felhívás alapján és azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje november 20. napja legyen, a kikáltási árat 10.000.000 Ft-ban határozza meg.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

Határidő:       azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

pályázat benyújtására 2019. november 20.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

343/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendeletét áttekintette, annak módosítását jelenleg nem javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Kovács Katalin, Vasárosné Molnár Katalin adóigazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

344/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa vásárlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.-vel (8500 Pápa, Jókai u. 46.) szociális célú tüzelőanyag vásárlására 86 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el az ajánlat szerinti áron.
 2. a tüzifa kiszállításra és darabolásra elrendeli legalább 3 árajánlat bekérését.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 4. az önrész összegét – 109.220 Ft – és a kiszállítás, darabolás költségét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 2019. december 1.

árajánlatok bekérésére 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

345/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Rendkívüli szociális támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli szociális támogatás tárgyában előkészített előterjesztést tudomásul veszi, a támogatói okiratban foglaltak végrehajtására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben támogatói okirat szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Apróné Soós Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

346/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében levő ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzatának vagyonkezelésébe kerüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. önkormányzati vagyonkezelésbe vétel tárgyában a Badacsonytomaj 040 hrsz, 030 hrsz, 028/22 hrsz, 028/17 hrsz, 028/13 hrsz, 026 hrsz ingatlanok tekintetében elrendeli kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
 2. elrendeli az 1. pontban felsorolt ingatlanok tekintetében a kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó térképmásolatok Takarnet rendszerből történő lekérését 3.000 Ft/ingatlan összegben, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosít.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az MNV Zrt. felé a kérelmet küldje meg és e tárgyban a szükséges intézkedéseket megtegye, illetve az eljáráshoz kapcsolódó nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal

kérelem benyújtására 2 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

347/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elhatározza a település hatályos településrendezési eszközeinek módosítását.

A módosítás tárgya:

-     Badacsonytomaj Fő utca templommal szemközti szakaszán a Badacsonytomaj 115/1 helyrajzi számú ingatlantól a Badacsonytomaj 105 helyrajzi számú ingatlanig terjedő szakaszának kiemelt fejlesztési területté nyilvánításához szükséges településrendezési eszközök módosításának teljes körű lebonyolítása és a Fő utca templommal szemközti szakaszán a beépítési mód tekintetében a zárt sorú lehetőség megteremtése (O/Z) és evvel együtt az építési övezeti paraméterek újragondolása,

-     a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja szerint a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása.

A módosítás célja: a 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően elkészített – szükség szerint kiegészített – helyi építési szabályzat és annak mellékleteként a szabályozási terv módosítása abból a célból, hogy a Badacsonytomaj 115/1 hrsz és 105 hrsz közötti területen nemzeti és nemzetközi források bevonásával, illetve magántőke bevonásával tervezett projektek (bevásárlóközpont, kulturális centrum, közösségi tér, szakrális fejlesztés) megvalósuljanak.

A településszerkezeti terv módosítása csak akkor kerül sor, ha a tervezés során kiderül, hogy ez elengedhetetlenül szükséges

 1. a  határozat 1. pontja szerinti szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti „tárgyalásos” egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le.


 

 1. a 229/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozata mellékletétnek {Tervezési program} 3. pontját módosítja és a 3.b) pontját Fő utca templommal szemközti szakaszán a beépítési mód tekintetében a zárt sorú lehetőség megteremtése (O/Z) és evvel együtt az építési övezeti paraméterek újragondolása” – hatályon kívül helyezi.
 2. a fejlesztésben a POLUS-COOP Zrt., mint költségviselő szerepel.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a településtervezővel és a POLUS COOP ZRt. képviselőjével e tárgyban megkötendő szerződések aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint,

eljárás megindítására azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

348/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

ZÖLD VÁROS Kialakítása – II. ütem közbeszerzésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő képviseletében eljárva a Döntéshozó képviselő-testület a „Vállalkozási szerződés „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS Kialakítása – II. ütem_2” – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban (EKR elnevezés és azonosító: „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS Kialakítása, II.ütem_2”; EKR001186332019) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapján lefolytatott nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság írásbeli, jegyzőkönyvbe foglalt szakvéleménye, az ajánlatok értékelése és bírálata ismeretében 2019. november 6. napján (szerda) 8 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében hozza meg döntését.

 

Határidő: azonnal

képviselő-testületi rendkívüli ülésre 2019. november 6. 8,00 óra

Felelős: Krisztin N. lászló polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Gaál Arnold műszaki közreműködő

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

349/2019. (X.30.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori üzletek szerződéskötés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Alsó-bazársori üzletek szerződéskötése” tárgyú előterjesztést megismerte és elfogadja az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz-ú 1. és 2. számú üzleteket + a göngyöleg raktár ingatlanokra üzletenkénti 2.500.000,-Ft/év+rezsiköltség összegen a 2020. január 1. és 2024. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra vonatkozó szerződés módosítását.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a szerződő partnert.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az aktualizált szerződés megfelelőségének vizsgálatára és ellenjegyzésére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

350/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan a bizottsági vélemény ismeretében elrendeli új pályázati kiírás előkészítését a 2019. november 6. napjára tervezett rendkívüli ülésre:

-        használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történjen a birtokbavétel és a bérleti díj megfizetésének kezdő időpontja,

-        a szerződés lejárta a birtokbavétel napjától számított 5. é v vége,

-        pályázat beadási határideje november 20. napja,

-        bérleti díjra javasololt összeg 1.000.000 Ft/év + rezsiköltség, melynek megfizetése két részletben történjen (január és június hónapban),

-        licitösszeg emelésének a mértéke: 20.000 Ft,

-        kaució mértéke: 3 hó,

-        súlyozásos rendszer kialakítása az új pályázati kiíráshoz,

-        működésre/működtetésre vonatkozó koncepció benyújtásának csatolása a pályázati dokumentációhoz.

Határidő:       azonnal,

egyebekben 2019. november 6-i rendkívüli testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

351/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 2. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan a bizottsági vélemény ismeretében elrendeli új pályázati kiírás előkészítését a 2019. november 6. napjára tervezett rendkívüli ülésre:

-        használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történjen a birtokbavétel és a bérleti díj megfizetésének kezdő időpontja,

-        a szerződés lejárta a birtokbavétel napjától számított 5. é v vége,

-        pályázat beadási határideje november 20. napja,

-        bérleti díjra javasololt összeg 1.000.000 Ft/év + rezsiköltség, melynek megfizetése két részletben történjen (január és június hónapban),

-        licitösszeg emelésének a mértéke: 20.000 Ft,

-        kaució mértéke: 3 hó,

-        súlyozásos rendszer kialakítása az új pályázati kiíráshoz,

-        működésre/működtetésre vonatkozó koncepció benyújtásának csatolása a pályázati dokumentációhoz.

Határidő:       azonnal,

egyebekben 2019. november 6-i rendkívüli testületi ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

352/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

BABU Üzemeltetési szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BABU Üzemeltetési Szabályzatát és menetrendjét elfogadja.
 2. a BABU vállalkozásszerű használatát nem támogatja.
 3. a kisebb BABU üzemeltetését javasolja a téli időszakban napi rendszerességgel, ha az időjárási körülmények lehetővé teszik.
 4. a menetrend közzétételét kéri a Badacsony Újságban.
 5. a sofőr igényléséhez kapcsolódó díjak vonatkozásában felkéri a Hivatalt szabályzat kidolgozására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Kun Istvánné pénzügyi ügyintéző

Farkas Judit BVKI a Badacsony Újság vonatkozásában

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

353/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a BestBike Kft. képviseletében Farkas István ügyvezető Felső-bazársori üzlet (Bt. 1239 hrsz.) bérletének felmondására vonatkozó kérelmét tudomásul veszi 60 napos felmondási idővel.
 2. a bérleti szerződést a 60 napos felmondási határidő letöltése után – 2019. november 30. napja – megszűntnek tekinti és egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, a szükséges okiratokat előkészíttesse, és aláírja.
 3. felkéri a BestBike Kft. képviseletében Farkas István ügyvezetőt, hogy az üzletet a szerződés megszűnésétől számított 2 napon belül ürítse ki és adja vissza birtokba Badacsonytomaj Város Önkormányzatának.

Határidő:       tájékoztatás azonnal; kiürítésre 2 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

354/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok bekéréséről

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a „Felsőbüki út felújítása” tárgyában készített előterjesztést megismerte és elrendeli ajánlattételi felhívás kiküldését azzal, hogy Gaál Arnold műszaki szakértő a költségkiírást vizsgálja felül és helyszíni bejárás és felmérést követően az általa elkészített költségkiírás szerint kerüljön kiküldésre az ajánlattételi fehívás.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert az ajánlattételi felhívás kiküldésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Gaál Arnold műszaki közreműködő

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

355/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Tasner Mónika kérelme

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. Tasner Mónika kártérítési igényre vonatkozó kérelmét megismerte és a Kisfaludy GINOP projekt végleges lezárását követően tárgyalja meg a benyújtott kérelmet és a 2020. januári testületi ülésen hozza meg végleges döntését e tárgyban.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

356/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Demjén Tamás kérelme támfal felújítási munkáiról

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a „Demjén Tamás kérelme támfal felújítási munkához Badacsonytomaj 667 hrsz.” tárgyában készített előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
 2. az előterjesztést mellékletét képező vállalkozói árajánlatot elfogadva, a bruttó 502.222 Ft összegű vállalkozási (anyag- és munkadíj) díjhoz 50%-os mértékben hozzájárul, és 251.111 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésben a tartalék keret terhére biztosít.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvet a szükséges megállapodás előkészítésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

357/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy utca közműfejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai Péter Lajos közös képviselő kérelmére a badacsonytomaji Kisfaludy utcai magánerős közműfejlesztési pályázatot az alábbiak szerint támogatja:

 1. az előterjesztés szerinti 10.356.000 Ft összköltségvetésű beruházásra 5.178.000 Ft forrást, illetve 50 % támogatást biztosít, a 2019. évi költségvetés tartalék kerete terhére.
 2. felkéri a költségvetési- és adóosztályvezetőt, hogy a 2019. évi költségvetésben ezt az összeget előirányzatként szerepeltesse.
 3. elrendeli, hogy a Hivatal nyilatkoztassa meg az érintetteket, hogy a tervezés és kivitelezés 50%-os önrész befizetését vállalják-e és egyben felkéri a közmű építésére létrehozott társulás képviselőjét, hogy 5.178.000 Ft összeget, a beruházás 50 % költségét fizesse meg.
 4. felkéri a Műszaki Osztályt a tervezési eljárás és beszerzési eljárás, beruházás lebonyolítására.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és szerződés aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Farkas Flávia műszaki ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

358/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

a Pápai Nikolett és családja kérelme “Badacsony” név használat tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Pápai Nikolett és családja 9151 Abda Zöldmező u. 71. szám alatti lakosok kérelmét a soron következő ülésen tárgyalja és felkéri a névhasználatra vonatkozó önkormányzati rendelet előkészítésére a jegyzőt.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

359/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Juhász Andrea fellebbezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Andrea jogorvoslati kérelmének helyt ad és a Badacsonytomaj 1508. hrsz-ú ingatlan telekhatárán felépített zár kőkerítés átalakítása tárgyában meghozott településképi kötelezésre vonatkozó 5/897-9/2019. számú I. fokú határozatot jogszabálysértés miatt megsemmisíti és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.

 

Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

360/2019. (X.30.) képviselő-testületi határozata

“Felelősség a közösségért és a környezetért” díj

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) rendeletre hivatkozással a “Felelősség a közösségért és környezetért” díj adományozását támogatja
 2. a díjra érdemesnek tartott vállalkozásra a Varga Pincészet Kft-t (8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.) javasolja.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a javaslatot a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) vagy a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8200 Veszprém, Radnóti tér 1., vkik@veszpremikamara.hu) címére küldje el.

Határidő:       azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

361/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

BM pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcím szerinti BMÖFT/5-20/2019. támogatói okirat szerinti a Badacsonytomaj, Kisörsi utca (196 hrsz.) aszfalttal burkolt útterület, a Badacsonytomaj, Park utca (1233 hrsz.) területén levő járda felújításával és a Badacsonytomaj, József Attila utca (234/3 hrsz. és 542/3 hrsz.) járda felújításával kapcsolatos pályázathoz kapcsolódóan a kivitelezésre elrendelt ajánlatokat megismerte és a benyújtott árajánlat alapján a beruházás megvalósításával a ZEBU 2005 Betéti Társaságot (8256 Ábrahámhegy, Cseresznye utca 12.) vállalkozót bízza meg, bruttó 16.991.000,- Ft összegen, mely összeget a pályázati keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

362/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Kisörsi utca felújításához kapcsolódó útszegély beépítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kisörsi utca felújítása tekintetében útszegélyre vonatkozóan Gaál Arnold közreműködésével törénjen meg a felmérés és felkéri Gaál Arnoldot, hogy az erre vonatkozó árazatlan költségkiírást készítse el, és felkéri a Hivatalt e tekintetben ajánlatok bekérésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben szerződéskötésig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gaál Arnold műszaki közreműködő

Gyimesi Mónika és Gerencsér Tamás műszaki ügyintézők


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

363/2019. (X.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

364/2019. (X.30.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

365/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy

-          a BABI üzemeltetési szerződésének áttekintésére felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat,

-          bérbeadható közterületek és önkormányzati rendelet felülvizsgálatát javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

366/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Imre-napi búcsúról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Imre-napi búcsú vonatkozásában, ha nincs BVKI-nak nem áll rendelkezésére költségvetésében fedezet, akkor a képviselő-testület biztosítja rendezvény költségeit 120.000 Ft összegben az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére, ha Feifer Ferenc ev. ajánlatában szereplően túl más eszközket is hoz és azokat üzleti alapon üzemelteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy László BVKI mb. intézményvezető

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

367/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

368/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

369/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 6-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja

Napirendi pontok:

 1. 1. „„Vállalkozási szerződés „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS Kialakítása – II. ütem_2” – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Újgenerációs hálózatokkal ellátatlan címek adatbázisának validálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú projekthez kapcsolódó döntés meghozataláról – önerő biztosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Kisörsi utca többletmunka megrendeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin képviselő:             tartózkodás

Hartai Béla alpolgármester:          igen

Krisztin N. László polgármester:  igen

Mékli Bernadett képviselő:           igen

Takács Lajos képviselő:              tartózkodás

Török Zoltán képviselő:              igen

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

370/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat

ZÖLD VÁROS Kialakítása – II. ütem közbeszerzésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő képviseletében eljárva a Döntéshozó képviselő-testület a „Vállalkozási szerződés „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS Kialakítása – II. ütem_2” – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban tárgyában (EKR elnevezés és azonosító: „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS Kialakítása, II.ütem_2”; EKR001186332019) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapján lefolytatott nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság írásbeli, jegyzőkönyvbe foglalt szakvéleménye, az ajánlatok értékelése és bírálata alapján megállapítja, hogy

I. Az eljárás 1. részében:

a)       a Szorgos Fuvar Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást, felvilágosítást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére;

b)      a Szorgos Fuvar Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata az értékelés szempontjára (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja) tekintettel a legjobb ár-érték arányú ajánlat (összpontszáma: 936,07 pont);

c)       a Szorgos Fuvar Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Ajánlattevő ajánlata az 1. részben az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetet meghaladó mértékű ajánlati árat (nettó 124.002.860,- Ft) tartalmaz.

A jelen közbeszerzési eljárás megindításakor az 1. részben rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 109.891.340,- Ft.

A Döntéshozó képviselő-testület az eljárás 1. részének eredményessége érdekében a közbeszerzési eljárás megindításakor rendelkezésre álló fedezet összegét az 1. részben az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó Szorgos Fuvar Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlati árának mértékéig nettó 14.111.520,- Ft összeggel kiegészíti.

 

d) az eljárás 1. része eredményes, a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a Szorgos Fuvar Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevővel megköthető.

 

II. Az eljárás2. részében:

a)       a Szorgos Fuvar Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást, felvilágosítást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére;

b)      a Szorgos Fuvar Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata az értékelés szempontjára (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján) tekintettel a legjobb ár-érték arányú ajánlat (összpontszáma: 1000 pont);

c)       a Szorgos Fuvar Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Ajánlattevő ajánlata a 2. részben az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetet meghaladó mértékű ajánlati árat (nettó 41.781.500,- Ft) tartalmaz.

A jelen közbeszerzési eljárás megindításakor a 2. részben rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 21.518.268,- Ft.

A Döntéshozó képviselő-testület részére az eljárás 2. részének eredményessége érdekében a közbeszerzési eljárás megindításakor rendelkezésre álló fedezet összegét a 2. részben az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó Szorgos Fuvar Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlati árának mértékéig nettó 20.263.232,- Ft összeggel kiegészíti.

d) az eljárás 2. része eredményes, a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a Szorgos Fuvar Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevővel megköthető.

III. Az eljárás 3. részében:

a)       Sipos Zsolt e. v. ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére;

b)      Sipos Zsolt e. v. ajánlata az értékelés szempontjára (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján) tekintettel a legjobb ár-érték arányú ajánlat (összpontszáma: 1000 pont);

c)       Sipos Zsolt e. v. Ajánlattevő ajánlata a 3. részben az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetet meghaladó mértékű ajánlati árat (nettó 13.464.476,- Ft) tartalmaz.

A jelen közbeszerzési eljárás megindításakor a 3. részben rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 10.495.116,- Ft.

A Döntéshozó képviselő-testület az eljárás 3. részének eredményessége érdekében a közbeszerzési eljárás megindításakor rendelkezésre álló fedezet összegét a 3. részben az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó Sipos Zsolt e. v. ajánlati árának mértékéig nettó 2.969.360,- Ft összeggel kiegészíti.

d) az eljárás 3. része eredményes, a szerződés a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján Sipos Zsolt e. v. Ajánlattevővel megköthető.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagok


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

371/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat

Ráemelési kérelem benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy ráemelési kérelme(ke)t nyújtson be az illetékes szervekhez azon TOP programok esetében, ahol többletköltség merült fel a jogszabály szerinti % arányában.

Határidő: elfogadásra azonnal

benyújtásra 10 munkanap

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

372/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról III.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan pályázat kiírását rendeli el az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és a következő kiegészítésekkel:

a)         szerződésben kéri rögzíteni, hogy

-        a szerződés felmondási ideje legalább 3 hónap legyen

-        felmondás esetén a bérlő az üzlethelyiséget eredeti állapotában köteles visszaállítani, melyhez költségigényt a tulajdonos felé nem nyújthat be

b)      elrendeli a pályázati felhívás kiegészítését azzal, hogy a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít

c)       bérleti díjra 1.000.000 Ft/év + rezsiköltséget határoz meg

 1. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:       azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

373/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról III.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 2. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan pályázat kiírását rendeli el az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és a következő kiegészítésekkel:

a)       szerződésben kéri rögzíteni, hogy

-        a szerződés felmondási ideje legalább 3 hónap legyen

-        felmondás esetén a bérlő az üzlethelyiséget eredeti állapotában köteles visszaállítani, melyhez költségigényt a tulajdonos felé nem nyújthat be

b)      elrendeli a pályázati felhívás kiegészítését azzal, hogy a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít

c)       bérleti díjra 960.000 Ft/év + rezsiköltséget határoz meg

 1. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:       azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

374/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat

Újgenerációs hálózatokkal ellátatlan címek adatbázisának validálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Információs és Technológiai Minisztérium által kiadott közleményben foglaltakat tudomásul vette és a szükséges adategyeztetésre felkéri a Hivatalt.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a https://kifu.gov.hu/szip térképen szereplő, szélessávú internettel nem lefedett eltérő címeket a szipkonzultacio@kifu.hu e-mail címen keresztül jelezze az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak 2019. november 6-ig.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

375/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat

A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú pályázatról döntések - önerő bevonásáról nyilatkozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat lebonyolítása során felmerült 130.400,- Ft saját forrást az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

376/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat

Kisörsi utca többletmunkáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli ajánlatok bekérését a Badacsonytomaj, Kisörsi utca többletmunkái vonatkozásában (szegélyezés, aszfaltozás) és felkéri Forintos Ervin képviselő urat, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le.
 2. felhatalmazza Krisztin N László polgármestert, hogy bruttó 4.000.000 Ft összegű ajánlat esetén a többletmunkára vonatkozó szerződést aláírja, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

377/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj vízparti területeinek terület-felhasználását előkészítő

tervezet megküldött egyeztetési anyagával kapcsolatban

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj vízparti területeinek terület-felhasználását előkészítő tervezet megküldött egyeztetési anyagával kapcsolatban a főépítész szakmai véleménye alapján és a napirendi vitában elhangzottak, a külső vélemények ismeretében felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a véleményt a Miniszterelnökség felé juttassa el.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

megküldésre 2019. november 22.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

439/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthé Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

440/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 27-i közmeghallgatás ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja

NAPIRENDI PONTOK:

 1. 1. Beszámoló a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Közérdekű kérdések, javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

378/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

379/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele/sorrendiségi csere

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 27-i nyílt ülésének

 1. napirendi pontjához felveszi

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

című napirendeket.

 1. meghívó szerinti 22. napirendet A GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése projekt keretén tervezési szolgáltatás beszerzése elnevezésű közbeszerzési eljárásról napirendjéről leveszi.
 2. napirendi sorrendjét módosítja a következők szerint:

1. napirendként tárgyalja a Badacsonytomaj VN. Kft-vel kapcsolatos dologi és személyi ügyek

7. napirendet Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 2. napirendként

című napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

380/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 27-i ülésének módosított napirendjét 40 nyílt napirendi ponttal elfogadja

NAPIRENDI PONTOK:

 1. 1. Badacsonytomaj VN. Kft-vel kapcsolatos ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft., Vargáné Szőke Judit könyvel VN. Kft.

 1. 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.


 1. 7. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról IV.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 8. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2020. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. 2020. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. 2020. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2020. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú pályázatról döntések – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Napelemes lámpák kihelyezése iránti kérelem a Kiserdő utcába

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Ladányi Gabriella kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Tölli Árpádné kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. 2019. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 33. Keressük 2019. év Veszprém Megye Önkéntesét

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Útfelújításhoz kapcsolódó többletmunkáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 37. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 38. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 39. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 40. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

381/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. beszámolóiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2019. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a Badacsonytomaj VN Kft. 2019. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 3. a Badacsonytomaj VN Kft. 2019. évi karbantartási feladatairól szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 4. kéri, hogy a beszámoló a jövőben részletesebb legyen.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a VN KFT vezetőjét értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              2

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

382/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Ügyvezető visszahívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) ügyvezetőjét, Bolla Józsefet 2019. november 27. napi hatállyal (azonnali hatállyal) az ügyvezető tisztségből a Ptk. 3:25.§ (1) bekezdés c) pontja alapján visszahívja és ezzel egyidejűleg munkaviszonyát 2019. november 27. napi hatállyal a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79.§ (1) bekezdés b) pontja alapján azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszünteti és a munkavállaló részére 2019. december 31. napjáig hátralévő időre járó távolléti díjának kifizetését elrendeli. A Munkáltatót indokolási kötelezettség arra alapítottan sem terheli, hogy a munkavállaló vezető állású.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd munkaügyi iratok előkészítéséért teljeskörűen

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

383/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Ügyvezető megbízásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) ügyvezetőjének határozott időtartamra, 2019. november 27. napjától 2020. május 31. napjáig megválasztja Rakics Anna 8258 Badacsonytomaj, Petőfi utca 26. szám alatti lakost.

Felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a megbízáshoz kapcsolódó iratok elkészítéséről haladéktalanul gondoskodjon, továbbá felkéri, hogy a gazdasági társaság összes iratanyagán a változás átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd munkaügyi iratok előkészítéséért és cégbírósági dokumentumok elkészítéséért teljeskörűen

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

384/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Alapítói határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) vonatkozásában az alapító Badacsonytomaj Város Önkormányzata, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület alábbi intézkedést adja ki ügyvezetői feladatok teljesítésére vonatkozóan azonnali hatállyal:

A mai naptól, azaz 2019. november 27. napjától és a határozat kézhezvételtől kezdődően utasítja  Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy mindennemű gazdasági esemény és munkaszervezetet érintő intézkedés (pl. szerződésmódosítás, munkakör átadás, helyettesítési feladatok ellátása, javadalmazást érintő intézkedések, munkavállalót érintő intézkedések, stb.) esetén az ügyvezető (távollétében helyettesítéssel megbízott munkavállaló) köteles a tulajdonos előzetes hozzájárulását kikérni.

Fentiek értelmében az ügyvezető, a tulajdonos képviseletében eljáró munkáltató írásbeli jóváhagyása (engedélye) nélkül gazdasági feladatok körébe tartozó kifizetéseket, szerződésmódosításokat, üzletszerű vállalkozási tevékenységet nem engedélyezhet.

A képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét arra is, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben rögzítettek betartására köteles.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Badacsonytomaj VN Kft ügyvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

385/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Polgármester kizárása jutalmazásról szóló döntéshozatalából

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

nem szavazott                            1

386/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Polgármester jutalmazása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert 2019. éves munkájának elismeréséül 2 havi illetménynek megfelelő összegű jutalomban részesíti

Határidő: azonnal

Felelős: Hartai Béla alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

387/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Költségvetés módosításához

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindösszesen 4.276 ezer Ft összegű előirányzatot a jutalom keret előirányzatot biztosít és ennek a költségvetési rendelettervezeten történő átvezetését elrendeli jelen módosítás kapcsán.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

388/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 50 millió forint összegű visszatérítendő támogatást biztosít 2020. május 31. napjáig történő visszafizetési kötelezettséggel, és ennek a költségvetési rendelettervezeten történő átvezetését elrendeli jelen módosítás kapcsán.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

389/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2019. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a MENÜ KFT vezetőjét értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

390/2019.(XI.27.) Képviselő-testület határozata

Tájékoztatás intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról szóló megállapodást elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

391/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

BVÖKI által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BVÖKI által 2019. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését elfogadja.
 2. a BVÖKI szervezésében 2020-ban megvalósuló városi rendezvények programtervét előzetesen jóváhagyólag tudomásul veszi.
 3. utasítja a mb.intézményvezetőt a közművelődési alapszolgáltatások, intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és infrastrukturális követelményeinek felülvizsgálatára.
 4. utasítja az mb.intézményvezetőt, hogy a 20/2018.(VII.9.) EMMI rendeletnek megfelelően az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készítsen a tárgyév március 1- jéig.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy László mb.intézményvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

392/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv” tárgyban készített beszámolóját elfogadja.
 2. felkéri a Hivatalt, hogy a téli üzemeltetési terv közzétételéről gondoskodjon.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

VN Kft. ügyvezető

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

393/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú telek hasznosításáról IV.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítés útján történő hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen területre vonatkozó pályázat kiírását rendeli el az előterjesztés melléklete szerinti felhívás alapján.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:       azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

pályázat benyújtására 2020. január 16.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:               0

tartózkodás szavazatok száma:    0

394/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

395/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Szociális tüzifa igényekről és forrás biztosításához

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati támogatásban elszámolható szociális tüzifa mértéken felüli és jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelem vonatkozásában az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére kiegészíti a kiadások teljesítéséhez szükséges forrásokat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

396/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól

szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 8/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat nem módosítja.
 2. felkéri a VN. Kft-t, hogy a következő testületi ülésre vizsgálja meg a temetők telítettségét, és tegyen javaslatot a szükséges fejlesztésre (helyszín, kapacitás, temetkezési forma).

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

397/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

„Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a „Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ov.

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

398/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzat”-át elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ov.

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

399/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

2020. évi költségvetési koncepcióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciójához kapcsolódóan elrendeli, hogy vizsgálja meg olyan premizálási feltétel kialakításának lehetőségét, ami adott feladatok teljesülése esetén automatikussá teszi az adott munkavállaló elismerését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

400/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

2020. évi költségvetési koncepcióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg: 

 1. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
 2. A 2019. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.  Törekedni kell új bevételi források felkutatására, a bevételek növelésére és a kiadások optimalizálására.
 3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése.
 4. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.
 5. A 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszakban a pályázati lehetőségek további feltárásához, valamint a pályázatok előkészítéséhez forrás szükséges. A fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a 2020. évi költségvetésben meg kell tervezni.
 6. A fejlesztési kiadások tekintetében a 2019. évről áthúzódó, folyamatban lévő, kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.
 7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási célú bevételek növelésére.
 8. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.
 9. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges személyi és dologi kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg.
 10. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2020. évi tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
 11. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
 12. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat, melynek célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és rászoruló családok.
 13. A 2020. évi költségvetési rendeletben a letelepedési támogatás elkülönítése szükséges.
 14. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 2020. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni, az év közben visszautalt támogatásokat is.
 15. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt fenntartani.
 16. A városi rendezvényterv 2020. évi előirányzata a képviselő-testület, BVKI és Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján tervezhető.
 17. Az általános tartalék összege legalább a 2019. évi eredeti előirányzat legyen.
 18. A karbantartási, felújítási, felhalmozási céltartalékot tervezni kell.
 19. A civil szervezetek és non-profit szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére fordított támogatásának 2020. évi előirányzata a 2019. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.
 20. Az uniós pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell
 21. A költségvetésben útfelújítási céltartalék elkülönítése javasolt.
 22. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.
 23. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre.
 24. A nevelési-oktatási intézmény üzemeltetési-, illetve karbantartási feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés feladatfinanszírozásból kell biztosítani.
 25. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az ágazati törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci viszonyokat kell alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások tényleges árának megfizetésére.
 26. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell tervezni kiadásként a közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit, bevételként az igényelhető pályázati támogatást.
 27. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
 28. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, újratárgyalva megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek.  A több intézményt érintő szolgáltatások esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges.
 29. vizsgálja meg olyan premizálási feltétel kialakításának lehetőségét, ami adott feladatok teljesülése eseten automatikussá teszi az adott munkavállaló elismerését.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2020. évi költségvetési tervezés

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző, Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

401/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

2020. évi munkatervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az önkormányzat 2020. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja azzal a módosítással, hogy a civil szervezetek költségvetést érintő beszámolóját a költségvetés elfogadása előtt javasolja tárgyalni, esetlegesen a februári ülésen.
 2. 2. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő:       azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Munkatervben megjelölt felelősök

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

402/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

2020. évi belső ellenőrzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

egyebekben terv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

403/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi cafeteria juttatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2020. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2020. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő:       2020. január 15.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

404/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt kérelme Badacsonytomajon székhely biztosítása tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj, Kert utca 120/1 hrsz. alatti ingatlant a Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprfit Zrt. székhelyként megjelölhesse.
 2. Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprfit Zrt. kérelmét megismerte és elrendeli az ingatlanban található irodahelyiség használatára vonatkozó szerződés tervezet előkészítését.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.
 4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tóth Lászlóné ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

405/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében levő ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzatának vagyonkezelésébe kerüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. önkormányzati vagyonkezelésbe vétel tárgyában a Badacsonytomaj 040 hrsz, 030 hrsz, 028/22 hrsz, 028/17 hrsz, 028/13 hrsz, 026 hrsz ingatlanok tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által benyújtott vagyonkezelési szerződés tervezetet megismerte, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

406/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú pályázatról döntések - ajánlatok elbírálása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon”című projekthez kapcsolódóan a

 1. a BABU megállókba telepítendő 20 db pad és 20 db hulladékgyűjtő beszerzése és telepítése tárgyában Badacsonytomaj VN Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) szerződést köt bruttó 4.655.111,- Ft (azaz bruttó négymillió-hatszázötvenötezer-száztizenegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

407/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Felsőbüki utca felújításával kapcsolatos előterjesztést megismerte és a kiviteli munkákra vonatkozóan a módosított műszaki tartalom okán új ajánlatkérés lefolytatását rendeli el.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Gaál Arnold műszaki közreműködő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

408/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Tanácsot a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

409/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot a mellékelt tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítását elfogadó képviselő-testületi határozatot küldje meg a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökének további intézkedés végett.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá.

Határidő: elfogadásra azonnal

megküldésre 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

410/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2019. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

411/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

a BAHART ZRT támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART ZRt. kérelmét támogatja és részére 850.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére azzal, hogy kérelmező a támogatást köteles a Badacsonyi kikötő fejlesztése és szinten tartása érdekében felhasználni és a felhasználással elszámolni.

Felkéri és megkeresi a BAHART ZRt-t továbbá

-          a kérelem részletesebb kifejtésére,

-          a területcserére vonatkozó szerződésmódosítás beterjesztésére és

-          hogy hozzájárulna-e buszparkoló céljából a terület egy részének megnyitásához.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát a támogatási szerződés előkészítésére a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

412/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Napelemes lámpák kihelyezése iránti kérelem a Kiserdő utcába

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Badacsonytomaj teljes közvilágítási rendszerének felmérése történjen meg az E.ON bevonásával, kiemelten a közvilágítás fejlesztése és el nem látott területek tekintetében. Erre tekintettel a Kiserdő utcába 6 db napelemes közvilágítási lámpa kiépítésére vonatkozó kérelem elbírálását elnapolja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

előkészítésre a soron következő testületi ülése

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

413/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Ladányi Gabriella kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Ladányi Gabriella Badacsonyörsi Kisörshegyi ivóvízellátását biztosító rendszer működéséhez szüksége E.ON számláinak kifizetésére irányuló kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a kérelem nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, kérelmező részére a kérelem tárgyát képező vissza nem térítendő támogatás a közpénzekből nyújtott támogatásokra vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    1

414/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Móricz Zsigmond utcai csapadékvíz” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri Gaál Arnold műszaki közreműködőt, hogy vizsgálja meg a feltöltés jogszerűségét, arról szakmai állásfoglalását adja meg és ha bizonyíthatóan a csapadékvíz elvezetés megváltoztatása magánberuházás miatt következett be, kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szükséges intézkedések megtételére és költségek behajtása érdekében az eljárás megindítására.
 3. gyors intézkedés megtételére felkéri a Hivatalt a műszaki szakértő bevonásával.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gaál Arnold műszaki szakértő

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

415/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tölli Árpádné kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Tölli Árpádné kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte és a József Attila utca 32. szám előtti ingatlanhoz tartozó kapubejáróhoz kapcsolódó bejelentés tekintetében felkéri Gaál Arnold műszaki szakértőt, hogy vizsgálja meg, hogy garanciális javítás keretében szükséges-e a kivitelezés megrendelése.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gaál Arnold műszaki szakértő

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

416/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

a 2019. évi közmeghallgatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2019. évi közmeghallgatás időpontját 2019. november 27. napján 17 órában határozza meg.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

417/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Veszprém Megye Önkéntese Díj/Veszprém Megye Ifjú Önkéntese Díj adományozásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület, a Veszprém Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház által alapított Veszprém Megye Önkéntese Díj/Veszprém Megye Ifjú Önkéntese Díj adományozására nem tesz javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

418/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat lebonyolítása során felmerült 835.660,- Ft saját forrást a 2019. évi tartalék terhére biztosítja.
 3. MTÜ által kiírt strandok fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat benyújtását elrendeli.
 4. BABI szerződések felülvizsgálatát kéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrtól.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

419/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

BM pályázathoz kapcsolódó többletmunkáról

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a "BM pályázathoz kapcsolódó többletmunkáról" tárgyú előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a benyújtott árajánlat alapján a kivitelezésre elrendelt ajánlatokat megismerte és a beruházás megvalósításával a ZEBU 2005 Bt-t. (8256 Ábrahámhegy, Cseresznye utca 12., képviseletében Pintér Domonkos ügyvezető) bízza meg bruttó 2.376.056,- Ft összegen, mely összeget a tartalék keret terhére biztosítja azzal, hogy a hivatal keresse meg a kivitelezőt, hogy a csökkentett műszaki tartalommal a szerződéskötést vállalja-e.
 2. kivitelezői vállalás esetén felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Gaál Arnold műszaki közreműködő

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

420/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

421/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

422/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a tájékoztatóját a két ülés között történt fontos eseményekről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

423/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról IV.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 (Tájház udvari 1. sz. üzlet)

b)      területe: 26,23

c)       megnevezése: kivett bolt, udvar

d)      műszaki állapota: új

e)       vagyon jellege: forgalomképtelen

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. január 9. 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Tájház udvari 1. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. január 9. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 780.000,-Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havonta egyenlő részletekben történik.

d)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

e)       A bérleti jogviszony időtartama: a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történő birtokbavétel – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége

f)       Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft

g)      NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

h)      Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

i)        Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 780.000,- Ft/év bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

j)        Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét évente két részletben (január és június hónapban) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

k)      A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

l)        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

m)    A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

n)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

 • o)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

p)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít.

 

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 1. 1. Bérleti díj mértéke: 780.000,- Ft/év + rezsiköltség                                             50 pont
 2. 2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 10 éve Badacsonytomaj
  városban van (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Ennek vizsgálata során a 2009. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe, onnan számítandó a tíz év. Igazolási módja:

-        személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-        személyi igazolvány másolata

 1. 3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 5 éve legalább Badacsonytomaj városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 20 pont
  Ennek vizsgálata során a 2014. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe.
  Igazolási módja:

-        egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-        jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

 1. 4. Pályázó egyéb személyi szolgáltató tevékenységet végez (TEÁOR 9601, 9602, 9603, 9604, 9609                                                                                                    10 pont

Igazolás módja:

-        vállalkozó igazolvány/társasági szerződés

-        pályázó érvényes és 4. pont szerinti érvényes engedélye a tevékenység gyakorlásáról

-        pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata

 1. 5. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Igazolási módja: szerződés másolata

A pályázatok elbírálásának szempontja: Az adott üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Egyforma pontszám esetén licitálással kerül kiválasztásra a nyertes.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:       azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

424/2019.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról IV.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 2. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 (Tájház udvari 2. sz. üzlet)

b)      területe: 24,85 m2

c)       megnevezése: kivett bolt, udvar

d)      műszaki állapota: új

e)       vagyon jellege: forgalomképtelen

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. január 9. 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Tájház udvari 2. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. január 9. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 720.000,-Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havonta egyenlő részletekben történik.

d)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

e)       A bérleti jogviszony időtartama: a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történő birtokbavétel – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége

f)       Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft

g)      NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

h)      Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

i)        Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 720.000,- Ft/év bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

j)        Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét évente két részletben (január és június hónapban) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

k)      A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

l)        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

m)    A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

n)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

 • o)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

p)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít.

 

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 1. 1. Bérleti díj mértéke: 720.000,- Ft/év + rezsiköltség                                             50 pont
 2. 2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 10 éve Badacsonytomaj
  városban van (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Ennek vizsgálata során a 2009. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe, onnan számítandó a tíz év. Igazolási módja:

-        személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-        személyi igazolvány másolata

 1. 3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 5 éve legalább Badacsonytomaj városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 20 pont
  Ennek vizsgálata során a 2014. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe.
  Igazolási módja:

-        egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-        jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

 1. 4. Pályázó egyéb személyi szolgáltató tevékenységet végez (TEÁOR 9601, 9602, 9603, 9604, 9609                                                                                                    10 pont

Igazolás módja:

-        vállalkozó igazolvány/társasági szerződés

-        pályázó érvényes és 4. pont szerinti érvényes engedélye a tevékenység gyakorlásáról

-        pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata

 1. 5. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Igazolási módja: szerződés másolata

A pályázatok elbírálásának szempontja: Az adott üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Egyforma pontszám esetén licitálással kerül kiválasztásra a nyertes.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:       azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

425/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

426/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 27-i zárt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja

NAPIRENDI PONTOK:

 1. 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

427/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Pető Réka (szül.: Budapest, 1996.05.12. an.: Nagy Edit Marianna) 8258 Badacsonytomaj, Gyurkovics köz 4. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

428/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Samu Adrienn Dzsesszika (szül.: Tapolca, 1999.01.19. an.: Fehér Márta) 8258 Badacsonytomaj, Ady Endre utca 13. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

429/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Gijsbers Zsófia (szül.: Ajka, 1998.02.03. an.: Folly Ágnes Julianna) 8261 Badacsonytomaj, Római út 141. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

430/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Péntek Alexandra (szül.: Tapolca, 1997.12.29. an.: Pál Gabriella) 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 19. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

431/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szabadi Richárd (szül.: Veszprém, 1993.04.06. an.: Farkas Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 34. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

432/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szabadi Zsolt (szül.: Veszprém, 1993.04.06. an.: Farkas Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 34. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

433/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Takács Péter (szül.: Keszthely, 2000.08.22. an.: Kolosi Emőke) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 15. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

434/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szőke Tibor Ádám (szül.: Tapolca, 1997.04.28. an.: Várnai Andrea) 8258 Badacsonytomaj, Park utca 68. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

435/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Zabó Petra (szül.: Győr, 1994.08.28. an.: Vallovits Judit) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi István utca 25. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

436/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szőke Eszter (szül.: Tapolca, 1996.02.04. an.: Németh Katalin) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi István utca 13. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

437/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Péntek Axel Noel (szül.: Tapolca, 1997.10.30. an.: Sáfár Mária) 8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 14. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

438/2019.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Samu Aliz Anna (szül.: Tapolca, 2000.09.22. an.: Fehér Márta) 8258 Badacsonytomaj, Ady Endre utca 13. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2019/2020. tanév II., illetve a 2020/2021. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésében a működési kiadások terhére gondoskodjon.

 

Határidő:       azonnal

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

Felelős: Hartai Béla alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

Dr. Gáli Mihály ügyvéd, Rakics Anna ügyvezető VN Kft., Tamás Lászlóné osztályvezető, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

Illésné Rácz Andrea

Slang Henrietta igazgatási ügyintézők

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

  

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!