2024.05.07 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 7/2024.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 07.-én (kedden) 15,36 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                     alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő                                            (6 fő)

Hartai Béla                                          képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:          

 

 1. Bodnár Attila jegyző

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                      költségvetési- és adóosztály vezető helyettes

Gyimesi Mónika                                      műszaki-igazgatási ügyintéző

Molnár Mihály                                        pályázati referens

Dr. Végh József                                      ügyvéd

 

Lakosság részéről jelen van:     (3 fő)

 

                       

NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a munkájukat segítő kollégákat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, Forintos Ervin képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Zoltán alpolgármestert, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

121/2024. (V.07.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 8 napirendi pont szerepel, melyet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalt. Kéri, hogy aki a napirendi sor tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

122/2024. (V.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

 

 1. Bazaltcsepp háromoldalú megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Laposa Fesztivál Kft. ügyvezetője, Káli Home Kft. ügyvezetője

 1. Horváthné Danyi Julianna kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Horváthné Danyi Julianna

 1. Kisörshegyi vízellátási területen keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvíz közcsatornahálózat engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése – beszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Mejlinger és Társa Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Mejlinger és Társa Kft. Mejlinger László ügyvezető

 1. TOP Türelem Kft. ingatlan vételi kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt üdülőkörzetben” című pályázati felhívására pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Kert utcában parkolók építésére vonatkozó beszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Tátika épület emeleti vendéglátóhelyének bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Bazaltcsepp háromoldalú megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Meghívott: Laposa Fesztivál Kft. ügyvezetője, Káli Home Kft. ügyvezetője

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd kérdezi a jegyző urat és az ügyvéd urat, hogy hozzáfűzni valójuk van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nincs.

 

Dr. Végh József ügyvéd köszöni, nincs.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdése van-e valakinek?

 

Hartai Béla képviselő kérdése az ügyvéd úrhoz szól, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló Törvény alapján lehet módosítani. Kéri, hogy mondja el, miért lehetséges.

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy a pályázati kiírásban nem szerepelt. Mert a törvény így szól. Mivel ott nem szerepelt, hogy nem adható harmadik személy részére üzemeltetésre, ezért nem tudja, hogy került a szerződésbe bele. A kiírásban nem szerepelt és a bérbeadó módosíthatja vagy törölheti.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy a pályázatban nem szerepelt, a szerződésben pedig igen?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, pontosan. A szerződés valamiért tartalmazza. Módosíthatja az önkormányzat, hogy hozzájárul a 14-es pont kivételéhez, viszont a bérlőnek is hozzá kell járulni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez az 1-es javaslat is lehet. A második pedig az, hogy ki veszi át az üzemeltetést. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja az I-es határozati javaslatot az ügyvéd úr által megfogalmazott módosítással, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

123/2024.(V.07.) képviselő-testületi határozat

Bazaltcsepp háromoldalú megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Bazaltcsepp háromoldalú megállapodásról” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.), és a Laposa Fesztivál Kft. (8261 Badacsonytomaj, Park utca 26.) között 2021. április 20. napján a 8258 Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ún. Felső-bazársori 4. számú üzlet bérletére vonatkozó szerződést módosítja azzal, hogy a szerződés 14. pontját törli.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a szerződés módosítására.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a módosított szerződés aláírására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester ezután elmondja, hogy most a második határozatban a Káli Home Kft. részére a jogviszonyba való belépésének támogatásáról kell dönteni. Kéri, hogy aki elfogadja az II-es határozati javaslatot a háromoldalú megállapodásról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

124/2024. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

Bazaltcsepp háromoldalú megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Bazaltcsepp háromoldalú megállapodásról” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy támogatja Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.), a Laposa Fesztivál Kft. (8261 Badacsonytomaj, Park utca 26.), és a Káli Home Kft. (8261 Badacsonytomaj, Radnóti Miklós utca 30.) közötti felek háromoldalú megállapodás megkötését a 8258 Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ún. Felső-bazársori 4. számú üzlettel kapcsolatban.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a háromoldalú megállapodás előkészítésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

2./ Napirendi pont

Horváthné Danyi Julianna kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváthné Danyi Julianna

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti a két határozati javaslatot. Az első, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozatát vonja vissza.

A második, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Horváthné Danyi Julianna kérelmének támogatását.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni, majd kérdezi a jegyző urat és az előkészítő kollégát, hogy van-e kiegészítésük a napirendi ponthoz.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nincsen kiegészítése.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző köszöni, neki sincs kiegészítése.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy milyen, olyan megoldás jöhetne szóba, hogy a határozatot nem vonják vissza. Hiszen kis szakaszon érinti a víz nyomvonalát. A határozatott korábban azért szavazta meg, hogy itt ezt ezzel megoldják. De az egészet nem akarja hatályon kívül helyezni. Valami megoldás kell. Ott így meg lehetne az egészet oldani. Ha feloldják, akkor mindenkinek adható az engedély. Csak arra az egy építkezésre kéne megoldás. Az előző ülésen a rendelet előkészítéséről döntöttek. Adják ki ezzel a műszaki megoldással, de ne legyen a határozat hatályon kívül helyezve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a folyamat úgy indult, hogy a hivatal ki akart találni megoldást a településre. A múlt ülésre az ügyvéd úr letett egy anyagot, mely óvadék letételét javasolta. Azt megelőző ülésen pedig az örsi ivóvizet érintő javaslatokra szabályt vezetett be a testület, miszerint ezekre az utakra ne adjanak engedélyt. Sok telefonhívás érkezett ezzel kapcsolatban. A kérelmező vette a fáradtságot és kérelmet írt ezzel kapcsolatban. Ha egyre adnak felmentést, akkor a többi is fog kérni. Ha olyan kérelem lesz, ami keresztben érinti az utat – a mostani kérelmező olyan helyen építkezne, ahol a vízhálózat végpontja van -, azt gondolja, hogy precedens értékű lesz a döntés, ha neki engedik. Tömegével nem tudnak olyan építkezők jelentkezni, hogy tömegével kellene ezt alkalmazni. Tény, hogy az ügyvéd úr segítségével mielőbb legyen megbeszélés, hogy az alapokat teremtsék meg a súlykorlátozásokkal kapcsolatban. Az egyedi felmentést, ha a testület nem érzi nagy veszélynek a kereszt érintést, akkor tudja támogatni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, foglalkoztak vele a bizottsági ülésen, van itt minta az anyagból, mellyel az utat védené a kivitelező, ezzel oldaná meg a tehermentesítést.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, kérdezi, hogy egyéb észrevétel van-e?

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy akkor az alapján mennek tovább, amit a polgármester úr mondott, hogy ahol érinti az adott részt keresztben az építkezés, ott ezzel a megoldással kell eljárni?

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint ez így kezelhető.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy a lakó a területet a parkolás megoldására rendelkezésre bocsájtotta? Mennyi ideig?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szeretnék, ha hosszú távú megoldás lenne, hogy az önkormányzatnak átadja használatra. Ez nem feltétele a döntésnek. Először az alap kérdésben hozzanak döntést. A javaslat az, ami az anyagban van, kiegészítve, hogy egyedi kérelemre a keresztben áthaladásra, annak terhe mellett, hogy alkalmazza a védő eszközt és a közterület felügyelő figyelme alatt, viszont kár keletkezése esetén visszavonja az engedélyt, ehhez hozzájárulnak. Dönteni most erről kell. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

125/2024. (V.07.) képviselő-testületi határozat

Horváthné Danyi Julianna kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Horváthné Danyi Julianna kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést, és dönt abban, hogy a kérelmet elviekben támogatja azzal, hogy amennyiben egyedi kérelem érkezik, a behajtási engedély azzal a kiegészítéssel kerülhet kiadásra, hogy a talajvédelmi lemezrendszerrel kerül lefedésre a Kisörshegyi vízvezetékkel érintett szakasza a közterületfelügyelő figyelme alatt, viszont kár keletkezése esetén a behajtási engedély visszavonásra kerül, és a kérelmezőnek saját költségen kell helyreállítani az okozott kárt.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

                        értesítésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szeretne egy felhatalmazást és ügyvédi segítséget kérni a badacsonyörsi temetőnél lévő, a kérelmező által biztosított, parkolásra alkalmas terület használatának hosszú távú megoldására. Ezzel kapcsolatban a másik érintettet, Czinege urat is meg kell keresni a használati megoldással kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban egy szimpátia szavazást kér a képviselő-testület tagjaitól. Kéri, hogy aki elfogadja az előbb elmondott javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Szimpátia szavazás formájában a badacsonyörsi temetőnél levő parkolásra felajánlott területekkel kapcsolatban egyetért a hosszútávú használatának megoldásában.

 

3./ Napirendi pont

Kisörshegyi vízellátási területen keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvíz közcsatornahálózat engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése – beszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi a pályázati referenst, a műszaki kollégát és a jegyző urat, hogy kiegészítésük van-e.

 

Molnár Mihály pályázati referensnek nincs kiegészítése.

 

Gyimesi Mónika ügyintézőnek szintén nincs kiegészítése.

 

Dr. Bodnár Attila jegyzőnek köszöni, nincs kiegészítése.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozza az alábbi határozatot:

 

126/2024. (V.07.) képviselő-testületi határozat

A Kisörshegyi vízellátási területen keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvíz közcsatornahálózat engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése – beszerzési eljárás lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti „A Kisörshegyi vízellátási területen keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvíz közcsatornahálózat engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése – beszerzési eljárás lezárása” – előkészített előterjesztést megismerte, és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. a A Kisörshegyi vízellátási területen keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvíz közcsatornahálózat engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése – beszerzési eljárás lezárásatárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi önkormányzati beruházás megvalósítását támogatja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A Kisörshegyi vízellátási területen keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvíz közcsatornahálózat engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése” tárgyában indított beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá elfogadja, és egyetért a legkedvezőbb ajánlatot tevő az „L” Mérnök Kft. Lasancz Tamás ügyvezető (8286 Gyulakeszi, Balaton utca 4.) megbízásával, és a tervezési szerződés megkötésével bruttó 9.842.500,- Ft összegben, a 2023. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a tervezési szerződés előkészítésére.
 4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a tervezési szerződés megkötésére 15 nap

                        tájékoztatásra 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

4./ Napirendi pont

Mejlinger és Társa Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mejlinger és Társa Kft. Mejlinger László ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a jogi állásfoglalás elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági vitából azt vette ki, hogy olyanról tárgyalnak, amivel kapcsolatban nincs kérdés. Kérdezi a jegyző urat, hogy ilyenkor mi a teendő? Vegyék le a napirendről?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mivel a bizottsági ülésen született vélemény, így nem lehet már levenni a napirendről.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a választ, ebben az esetben a bizottsági véleményt teszi fel szavazásra.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy nincs értelme a kérelemnek, mint már a bizottsági ülésen is elmondták.

 

Dr. Végh József ügyvéd hozzáteszi, hogy adtak így egy jogi értelmezést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyfél kérelmére az ügyvéd úr jogi állásfoglalásával válaszolnak. Megkérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

127/2024. (V.07.) képviselő-testületi határozat

Mejlinger és Társa Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Mejlinger és Társa Kft. kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. és a Mejlinger és Társa Kft. között létrejött 2020. május 22. napján létrejött bérleti és üzemeltetési szerződés, és Badacsonytomaj Város Önkormányzata – a Badacsonytomaj VN Kft. - és a Mejlinger és Társa Kft. között 2023. május 19. napján létrejött megállapodás figyelembevételével, és dr. Végh József ügyvéd jogi állásfoglalása alapján a bérlőt tájékoztatják a jogi állásfoglalásról.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a bérlőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

                        értesítésre 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

5./ Napirendi pont

TOP Türen Kft. ingatlan vételi kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartási hatóságon keresztül a terület telekalakítási engedélyezési eljárását folytassa le, azzal a kiegészítéssel, hogy az alapterület kétszeresével számoljanak a tervezett telekalakítás során. Előbbieken túl javasolja, hogy a régi községháza előtti parkoló ne kerüljön értékesítésre.

 

Dr. Végh József ügyvéd kérdése, hogy a változási vázrajzon, ha megkötéssel kerülnek fel a kötelmek, akkor kizárja az épület bővítését?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nem lehet telket úgy kiszabályozni, hogy 400m2-nél kisebb legyen. A 400m2 nem elég arra, - az épületből indulnának ki, hogy az alapterület kétszerese – és akkora területet szabályoznának ki. Ettől még bővíteni nem lehet. A rajzokon látni, hogy ha minél inkább növelik a területet, akkor az önkormányzatnak a parkolókkal kapcsolatban nem lenne előnyös. Lényeges, hogy a boltot is meg kell tudni közelíteni. Észnél kell lenni. Egyelőre próbálják meg ezt a megoldást és meglátják lesz-e pályázó. Köszöni az észrevételt, jogos volt.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, amennyire tudta átnézte az értékbecslést. Azt leosztja a két ingatlanra, akkor a 107. hrsz-nél 22.ezer/m2-re kellene kiírni. Ha a Kodály utcában 35ezer/m2-re hozták ki az árat, akkor itt hogyan jött ki 22ezerre? A törvény alapján 20%-nál nagyobb mértékben nem lehet eltérni a valós ártól. A Kodály utcában felkértek egy igazságügyi szakértőt, lehet itt is szükség lenne rá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, mindenképpen kell egy új értékbecslés, hiszen csökken a terület.

 

Molnár Mihály pályázati referens hozzáteszi, nyilván számoltak azzal, hogy az épületet el kell bontani. Ha nincs ott az épület, akkor 50milliót érne csak a telek. Ott az épület csak gond.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a hozzászólásokat. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e? Megállapítja, hogy nincs. Tehát a testület arról szavaz, hogy érkezett a régi polgármesteri épületre és a körülötte levő területre ajánlat. A testület az egész területet nem értékesíti, ezért kiszabályozná az épület alapterületének a kétszeresét, mint telket. Erre már egy igazságügyi értékbecslés szükséges, majd az eredményt a testület tárgyalni fogja. Azt követően kiírják az értékesítési pályázatot, ha a testület úgy dönt. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

128/2024. (V.07.) képviselő-testületi határozat

TOP Türen Kft. ingatlan vételi kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a TOP Türelem Kft. képviseletében Zsiborás László ügyvezető (8060 Mór, Asztalos u. 1.) ingatlan vásárlási szándékát a Badacsonytomaj 107 helyrajzi számú és 106/2 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában megismerte.
 2. Dönt abban, hogy megindítja az ingatlan-nyilvántartási hatóságon keresztül az érintett terület telekalakítási engedélyezési eljárásának lefolytatását azzal a kiegészítéssel, hogy a vázrajz készítésekor az alapterület kétszeresével számoljanak a tervezett telekalakítás során.
 3. Dönt továbbá abban, hogy nem kívánja a régi községháza előtti parkolót értékesíteni.
 4. felkéri a hivatalt a 2. pont szerinti eljárás lefolytatására.
 5. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítése a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap és versenyfelhívás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

6./ Napirendi pont

Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt üdülőkörzetben” című pályázati felhívására pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Molnár Mihály kolléga a bizottsági ülésen elmondta pontosan, hogy miről van szó. Korábban gondolkodtak már szolgálati lakás kialakításával kapcsolatban pályázaton. Most arról kell dönteni, hogy beadják a pályázatot. Megkérdezi, hogy kérdés van-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, még annyi lenne, hogy az önkormányzat a 19millió forint önerőt biztosítja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy benne van az előterjesztésben. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

129/2024. (V.07.) képviselő-testületi határozat

Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt      üdülőkörzetben” című pályázati felhívására pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Balaton Fejlesztési Tanács „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelet üdülőkörzetben” címmel kiírt pályázati felhívására Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani. A pályázat támogatásban részesítése esetén Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a projekt megvalósítását, a 10 éves fenntartási kötelezettséget és biztosítja a 19.472.280 Ft szükséges saját erőt.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

7./ Napirendi pont

Kert utcában parkolók építésére vonatkozó beszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, korábban már döntöttek, véleményt nyilvánítottak, hogy a Kert utcában szükség van parkolókra. Szakértő felmérte, hogy hol van erre hely. Tervezés és engedélyezés megtörtént. Dönteni kell, hogy mind a hármat megépíttetik. A bizottság javasolta, hogy mind a három parkolót megvalósítják. Köszöni szépen.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy hogyan gondolják? Fizetősek vagy ingyenesek lesznek ezek a parkolók?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nem volt javaslat, hogy fizetős legyen, ebből adódóan ingyenes lenne. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

130/2024. (V.07.) képviselő-testületi határozat

Kert utcában parkolók építésére vonatkozó beszerzési eljárás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj Kert utca parkolók kialakítása” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és mind a 16 férőhelyes parkoló esetében, mind a 9 férőhelyes parkoló esetében, mind pedig a 7 férőhelyes parkoló esetében eredményesnek nyilvánítja, és a beszerzési eljárás nyertesének a 16 férőhelyes parkoló esetében nettó 11.943.700 Ft + ÁFA = 15.168.499 Ft ajánlati árral Balassa Kornél egyéni vállalkozót, a 9 férőhelyes parkoló esetében nettó 4.978.500 Ft + ÁFA = 6.322.695 Ft ajánlati árral szintén Balassa Kornél egyéni vállalkozót és a 7 férőhelyes parkoló esetében nettó 4.358.230 Ft + ÁFA = 5.534.952 Ft parkoló esetében is Balassa Kornél egyéni vállalkozót nyilvánítja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi várható pénzmaradványának terhére biztosítja.

 

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

8./ Napirendi pont

Tátika épület emeleti vendéglátóhelyének bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen megbeszélték, hogy nincs ÁFA. Brájer Éva közben elment, de mindent elmondott ezzel kapcsolatban már. 

 

Hartai Béla képviselő annyit szeretne, hogy szeptember 13.-án 24,00 órakor jár le a szerződés, de az ügyvéddel még az óvadék miatt átnézik az anyagot, valamint javítani kell a dátumot, hogy pontos legyen.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a 90 nap 2024. szeptember 13.-án 24,00 órakor zárul le. Szeptember 14 már nincs benne.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a pontosítást. Addig viszont ki kell találni és lebonyolítani a további hasznosítást. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy akkor arról kell szavazni, hogy az ügyvéd úr átnézi a szerződést és amennyiben mindent rendben talál, akkor a bérbeadást, a bérleti díjat és a bérbe vevőt a testület elfogadja. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

131/2024. (V.07.) képviselő-testületi határozat

Tátika épület emeleti vendéglátóhelyének bérbeadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tátika műemléki épület emeleti szintjén lévő vendéglátóhely hasznosítására irányuló egyszeri 90 napos (06.16-tól 2024.09.13. 24.00 óra) időszakra vonatkozó bérleti szerződésnek a LaTéne Kft-vel összesen nettó 3.000.000 Ft bérleti díjjal történő megkötésével egyetért és felhatalmazza a polgármester urat a bérleti szerződés megkötésére és az ehhez szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyvéd urat, hogy gyorsan nézze át a szerződést.

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában megígéri, hogy igyekszik gyorsan elvégezni a feladatot.

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 16,09 órakor bezárja.

 

K.m.f.

      

                                                                                     

 

 

Krisztin N. László

polgármester

Dr. Bodnár Attila

jegyző

 

 

 

 

                                                            Török Zoltán

                                                            alpolgármester

                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!