Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évben meghozott határozatai IV.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

402/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

403/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 25-i soros ülésének meghívó szerinti 25 nyilvános napirendjéhez felveszi

-          „26. A Tatay Sándor Általános Iskola 2018. 08. 15-én lejáró,  magasabb vezető pályázatával kapcsolatos megkeresésről” tárgyú napirendet és

-          a CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelmét a 6. napirend keretében tárgyalja.


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

404/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 25-i soros ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft

 1. Műszaki szakértésről a Zöld Város projekthez kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

 1. „Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Dr. Lajtai Bálint CORDICT Kft. ügyvezető

 1. Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Illés Zoltán elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Borókai Flóra ügyvezető AKCIÓ Kft.


 1. Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

Székely István könyvvizsgáló, Fekete Ferenc FEB elnök

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. Vagyongazdálkodásról tájékoztatás és javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. „Kisfaludy Sándor utcai sétány létesítése” tervezési szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Jégpályáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Euro-Fém Kft. Badacsonytomaj 222, 223, 224. hrsz-ú vételi felajánlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 988/1. hrsz. ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. e-Mobi Kft-vel megállapodás megkötéséről elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. KLIK 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A 262/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A Tatay Sándor Általános Iskola 2018. 08. 15-én lejáró,  magasabb vezető pályázatával kapcsolatos megkeresésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

405/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a szerződéskötések során a tervezési díjak esetén 50%-os vállalkozási díj kifizetését az engedélyezési/kivitelezési szintű tervek leszállítása esetén, és az engedélyek megérkezését követően a 100%-os tervezési díj kifizetését.
 2. a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan a

a)                 Költséghaszon elemzés elkészítése

b)                Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elkészítése

c)                 Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum elkészítése

feladatok megvalósítása/elkészítése érdekében árajánlatok bekérését elrendeli.

 1. a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan a

a)     Nyilvánosság biztosításához szükséges kötelező tevékenységek elkészítését

b)    "Soft" költségek (kötelező lakossági akciók) lebonyolítását

c)     a beruházással érintett épület/épületrész vonatkozásában az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló energetikai tanúsítvány elkészítését

önkormányzati intézményi szinten valósítja meg.

 1. a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan a Városháza tér projekthelyszín tekintetében a bontási tervkiegészítés elkészítésére a MASSZI Építész Iroda Kft-vel (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) szerződést köt bruttó 349.250,- Ft (azaz bruttó háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a 24 pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja és a 2. pontban felsorolt feladatok körében az ajánlatokat bekérje.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0406/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Műszaki közreműködésről Zöld Város projekt

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlattevő üzenete megérkezéséig a napirend tárgyalását felfüggeszti.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

407/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2017. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít bérjellegű kiadásokhoz (munkabér+járulékai) 592.800 Ft összegben, azaz mindösszesen ötszázkilencvenkétezer-nyolcszáz forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 3. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 1. a támogatás célja: bérjellegű kiadások (munkabér+járulékai)
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: elfogadásra azonnal; értesítésre 5 nap,

szerződéskötésre 30 nap; egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető,

Földi Laura pénzügyi ügyintéző,

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

408/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

„Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást biztosít az alábbiak szerint:

a)          1. rész – Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése:  nettó 3.790.681,- Ft forrást biztosít

b)         2. rész – Bányász strand fejlesztése: nettó 9.366.138,- Ft + ÁFA forrást biztosít

mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosít.

 1. javasolja megfontolásra a Bíráló Bizottságnak, hogy a közbeszerzési eljárást

a)     1. rész tekintetében eredményesnek,

b)    2. rész tekintetében eredményesnek

javasolja nyílvánítani a bíráló felé.

 1. A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást nem biztosít a 3. rész – Badacsonyi Strand fejlesztése tekintetében. Javasolja a Badacsonytomaj VN. Kft-nek áttekinteni a beruházás műszaki tartalmát és a Badacsonyi Strandon tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében új közbeszerzési eljárás lefolytatását.
 2. javasolja azon pályázatok tekintetében, ahol eredményesnek javasolta az eljárást nyilvánítani, hogy a vállalkozási szerződésekbe kerüljön rögzítésre, hogy a szerződés csak akkor hatályosul, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól és/vagy az MTÜ-től a pályázó VN Kft. megkapja az engedélyt a megvalósítási határidő hosszabbítására.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:            Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

.

409/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. által a 2017. évben az Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól” készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Bolla József ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


.

410/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a CÉH Turisztikai Egyesület által a 2017. évben az Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól” készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Illés Zoltán elnök CÉH EgyesületSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


.

411/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az AKCIÓ Kft. által a 2017. évben az Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól” készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Borókai Flóra ügyvezető AKCIÓ Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

412/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi CÉH Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 6.) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít mindösszesen 2.269.000 Ft összegben, azaz kettőmillió-kettőszázhatvankilencezer forint összegben, melyből a működési kiadások finanszírozását (bér + járulékai és közmű/rezsiköltség, irodaszerköltségek) 1.919 ezer Ft összeggel, a Márton napi Vígasságokat 280 ezer Ft-tal, az őszi-téli programajánló kiadványt 70 ezer Ft összeggel támogatja.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Egyesület működési kiadásainak támogatása az 1. pontban rögzítettek szerint.
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő:          a megállapodás megkötésére: 2017. november 10.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

413/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. I-IX. havi beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2017. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető,

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

.

414/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Műszaki közreműködésről Zöld Város projekt

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az APG Mérnökiroda Betéti Társasággal (székhely: 9022 Győr, Batthyány tér 23., képviseli: Gaál Arnold építészmérnök) a Zöld Város projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása, az önkormányzat egyéb műszaki feladatainak ellátása és műszaki közreműködés céljából megállapodásokat köt határozatlan időre, illetve a műszaki ellenőri tevékenység esetén határozott időre a projekt megvalósítás időtartamára mindösszesen 525.000 Ft/hó összegben.
 2. a megállapodások előkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert megállapodás aláírására.
 4. az 1. pontban körülírt összeget a projektben elszámolható keret terhére, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére, 2018. évben az önkormányzat működési kiadása keret terhére biztosítja.


Határidő: elfogadásra azonnal;

szerződéskötésre 15 nap;

egyebekben szerződés szerint;

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

415/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BVÖKI által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését elfogadja.
 2. a BVÖKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyszínét és időpontját előzetesen támogatja, az arra vonatkozó bevételi-kiadási előirányzatok kidolgozását a 2018. évi költségvetéshez előkészítésre elrendeli.
 3. javasolja valamennyi rendezvény tekintetében a BVKI intézményi gesztorságot.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2018. évi költségvetés

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

416/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Vagyongazdálkodásról – ingatlanok hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés napirendről történő levételét azzal, hogy 2017. november 9. napján 9,00 órakor informális ülésen egyeztet a továbbiakban az ingatlanok vonatkozásában.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző,

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodó


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

417/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Vérszállításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti megállapodást elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

418/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.


419/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 kódszámú „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Támogatási szerződést aláírja és a projekt lebonyolítása során a szükséges nyilatkozatokat megtegye.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

420/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

„Kisfaludy Sándor utcai sétány létesítése” tervezési szerződés módosítás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a 2017. május 13. napján kelt, a Masszi Építész Iroda Kft-vel kötött tervezési szerződés módosításához hozzájárul az alábbiak szerint:

 1. hozzájárul, hogy a szerződés 3.2. pontjában lévő (kiviteli tervek elkészítése) határidő 2017. november 20. napjára módosításra kerüljön.
 2. elismeri a tervező által bejelentett pótmunka felmerülését, melyhez 1.330.000,- Ft + áfa = bruttó 1.689.100,- Ft fedezetet biztosít a 2017. évi általános tartalék terhére.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés módosítást készítse elő, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

421/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Jégpálya tulajdonba kerüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVIS IGNIS Kft. (1095 Budapest, Ipar utca 2/A szám C lépcsőház 1. emelet 6. ajtószám; képviseli: Hartai Béla ügyvezető; Cg.sz.: 01-09-206339) jégpályával kapcsolatos megkeresését megismerte és azt a jelen helyzetben nem tudja a felajánlott értéken megvásárolni, javasolja Hartai Béla úrral mint tulajdonossal a jégpálya további sorsával kapcsolatosan további egyeztetés lefolytatását, illetve felkéri Hartai Béla urat, hogy egyeztessen esetlegesen másik szereplővel, ha bevételt szeretne a jégpálya üzemeltetéséből, de azt az önkormányzaton kívül tegye meg. A képviselő-testület elvi támogatását adja az idei évhez hasonló üzemeltetéshez, hogy a gyermekek tudják a jégpályát használni.


Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben folyamatosan

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

422/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)      területe: 3843 m2

c)       megnevezése: beépítetlen belterület

d)      műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes)

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 16. 16,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 17. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.


 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére


 1. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.


Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

423/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)      területe: 19 m2

c)       megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)       vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 16. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2018. évre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 17. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)       A bérleti jogviszony időtartama: 2018. január 1.  -  2018. december 31., határozott időtartamra.

h)      Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.


 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


 1. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.


Határidő:         pályázat kiírására azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

424/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 222, 223, 224 hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Euro-Fém Kft. (2220 Vecsés, Deák Ferenc utca 13.) ügyvezetője Kári József vételi felajánlását nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 222, 223, 224 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlanokat.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

425/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 23. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 24. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 7.500.000-Ft/szezon+rezsiköltség.

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: 2018. április 1. – 2018. november 30. között

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)       Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


 1. III. a bérleti szerződésben – mely a pályázati kiírás mellékletét képezze – szerepeljen:

a) bérlő megtekintett állapotban veszi bérbe az ingatlant, a bérbeadó semminemű felújítást nem teljesít,

b) elővásárlási jog, előbérleti jog ne szerepeljen a szerződésben,

c) határidő hosszabbításra ne kerülhessen sor,

d) bérlő a strand felőli részen nem pakolhat ki, azt nem használhatja, rendkívüli felmondási okként szerepeljen a szerződésben, ha ezt a bérlő megszegi,

e) hulladékszállítási szerződéssel rendelkezzen üzletenként legalább heti egy alkalomra a bérlő.

A bérleti szerződés előkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.


Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

bérleti szerződés tervezetének előkészítésére 2 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd a bérleti szerződés előkészítésében


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

426/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt arról, hogy a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú kivett beépítetlen területű saját tulajdonú ingatlanát nem kívánja pályázati úton hasznosítani.
 2. elrendeli az ingatlanra vonatkozó – jelenleg hatályos – bérleti szerződés felülvizsgálatát, melyre felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

427/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

e-Mobi Kft. – elektromos töltőoszlop kihelyezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából megállapodást köt a Badacsonytomaj–Badacsony Alsó-parkoló MOL Kút felőli oldalán, a 2557/1 hrsz-ú területre vonatkozóan és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására, azzal, hogy városfejlesztési célok esetén az önkormányzat vállalja a töltőoszlopok áthelyezését előre kialkudott és a megállapodásban rögzített áron, amennyiben az a projekt megvalósítását korlátozná.

Felkéri a szerződő partnert, hogy lehetőség szerint szervezzen a városban e-Mobilitás projektnapot a lakosság tájékoztatása céljából.


Határidő: elfogadásra azonnal;

szerződéskötésre 30 nap;

egyebekben szerződés szerint;

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

428/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvíz gerincvezeték építéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörs Kiserdő utcai lakosok kérelmét megtárgyalta és az ivóvíz gerincvezeték építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terv elkészítésével megbízza az AQUADROP Mérnöki Iroda Kft-t (székhely: 9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24.). A tervezési díjat bruttó 488.950 Ft összegben elfogadja, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
 3. a Badacsonyörs, Kiserdő utcai ivóvíz gerincvezeték építés vízjogi létesítési engedélyezési eljárásának lefolytatását vállalja, melyhez szükséges egyéb forrásokat a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

tervezési szerződés aláírására 10 munkanap

tervezésre a szerződéskötéstől számított 75 nap

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

429/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017-2022 időszakra vonatkozó fejlesztési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017-2022 időszakra vonatkozó fejlesztési tervét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal;

tájékoztatásra 2017. október 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

430/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

262/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 262/2017.(V.31.) határozatát módosítja és

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra 245.970,- Ft összegen értékesíti az 1/1 tulajdonát képező és üzleti vagyonba tartozó Badacsonytomaj külterület 0135/1 hrsz-ú 1061 m2 nagyságú szőlő megnevezésű ingatlant, és 95.490 Ft összegen értékesíti a Badacsonytomaj külterület 0135/2 hrsz-ú 2733 m2 nagyságú szőlő megnevezésű ingatlant.
 2. dr. Sipos Balázs 1054 Budapest, Szemere utca 8. szám alatti lakos kérelmét és vételi ajánlatát elfogadja, adás-vételi szerződés keretében értékesíteni kívánja elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az 1. pontban körülírt ingatlanokat, a 0135/1 hrsz-ú ingatlant 245.970 Ft eladási áron, a 0135/2 hrsz-ú ingatlant 95.490 Ft eladási áron.
 3. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására
 4. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő


Határidő:    azonnal,

szerződés előkészítésére 30 nap

egyebekben folyamatos

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

431/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

432/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját – az előterjesztés szerinti tartalommal és a napirendi vitában elhangzottakkal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

433/2017(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

434/2017(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból kizárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. Lászlót személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

435/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola magasabb vezető pályázatával kapcsolatos megkeresésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, és mint a Tatay Sándor Általános Iskola ingatlan tulajdonos önkormányzata, egyetért Krisztin N. Lászlóné nyilvános pályázat kiírása nélküli, ismételt, 2. ciklusos – újabb 5 évre szóló – intézményvezetői megbízásával a Tatay Sándor Általános Iskola magasabb vezetői posztjára.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.


Határidő: azonnal

értesítésre 2017. november 10.

Felelős: Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

436/2017. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

437/2017. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 25-én zárt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja.


 1. Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 099/3 és 099/4 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

438/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Hermann Kamilla Orsolya Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:

H A T Á R O Z A T


Badacsonytomaj Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint eljáró hatóság, Hermann Kamilla Orsolya  1118 Budapest Beregszász u. 67. szám alatti lakos, mint kifogást előterjesztő ügyfél vevő kérelmére,  a Badacsonytomaj 099/2 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01-03049-8/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Moncz Csaba (2521 Csolnok Radnóti utca 8.) és Börcsök Viktória (2521 Csolnok Radnóti Miklós utca 8.) eladók, valamint Hermann Kamilla  Orsolya (1118 Budapest Beregszász u. 67.), Jellinek Tibor ( 1036 Budapest Lajos utca 142. 6/30.) és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika (1036 Budapest Lajos utca 142. 6/30) mint a szerződés szerinti szerző felek, vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.


Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozattal szemben a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti, a határozat közlését követő 30 napon belül. A kérelmet a Veszprémi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár utca 9.) címezve, az eljáró hatósághoz benyújtott keresettel kérheti. A pert a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellen kell és lehet megindítani.


I N D O K O L Á S

A Badacsonytomaj 099/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan a terület tulajdonosa adásvételi szerződést nyújtott be dr. Pusztai József ügyvéd (2100 Gödöllő Ambrus köz 11. fszt. 2.) jogi képviselő útján, amely adásvételi szerződés a törvényben előírtaknak megfelelően került kifüggesztésre. A kifüggesztett adásvételi szerződés a törvényes határidő lejártát követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére megküldésre került.


A Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 7.  napján kelt, VE01-03049-8/2017. iktatószámú állásfoglalásában a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász út 67.,  Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142. 6/30. és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika 1118 Budapest Lajos utca 142. 6/30.  szám alatti lakosok szerző felek jogosultak esetében nem támogatta.


A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a hivatkozott állásfoglalásában a szóban forgó ingatlanra vonatkozó szerződés szerinti fél esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását, melynek indokaként az alábbiakat fogalmazta meg állásfoglalásában:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottság véleménye szerint az adásvételi szerződésben szántó művelési ágú terület hektár  ára 19.310.000,. Ft, amely közel 19-szerese, a településen kialakult azonos művelési ágú földterületek vételárának Ez az irreálisan magas ár távol tartja az elővásárlásra jogosult gazdákat az adásvételtől. „

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása 2017. szeptember 13. .napjától 2017. szeptember 19. napjáig (a törvény által előírt 5 napra) terjedő időtartamban a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján  kifüggesztésre került, illetve az ügyfelek értesítése postai úton is megtörtént.

A törvényes határidőn belül, 2017. október 5. napján Hermann Kamilla Orsolya vevő, és a törvényes határidőn túl 2017. október 5. napján Jellinek Tibor és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika vevő kifogást nyújtottak be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez a Kamara hivatkozott állásfoglalásával szemben. Az elkésett kifogást a képviselő-testület a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése alapján elutasítja

A törvényes határidőn belül érkezett kifogásában Hermann Kamilla Orsolya vevő kérte, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtassa meg a Kamara állásfoglalását oly módon, hogy Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Tibor és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika  vevőkel az adásvételi szerződés jóváhagyását támogassa.


Kifogásában az ügyfél az alábbiakat adta elő:

Hermann Kamilla Orsolya vevő:

„ Véleményem szerint a Moncz Csaba és Bőrcsök Viktória mint eladók valamint köztünk mint vevők között a Badacsonytomaj külterület 099/2 hrsz vonatkozásában létrejött adásvételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll. Egy ingatlan árát a kereslet-kínálat valamint az eladó határozza meg, a felek megállapodását képezi és ezen kívül még sok tényező befolyásolja, így tehát nem lehet általánosításból kiindulni. Erre tekintettel az ingatlanok megfelelő piaci áron keltek el, ennek alátámasztására csatolunk egy szakértő által az ingatlan vonatkozásában készített értékbecslést. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kifogással érintett állásfoglalást megváltoztatni szíveskedjék. „

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény – a továbbiakban: Földforgalmi törvény – 24.§-a kimondja, hogy:

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)   alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,

cb)   elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy

cc)   indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.”


Előzőekben előadottakon és fentiekben ismertetetteken túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 7. napján kelt, VE01-03049-8/2017. iktatószámú állásfoglalásában előadta, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv a föld tulajdonjogának átruházásról szóló szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján hozta különösen Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint értékelte.

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése szerinti értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti fél vonatkozásában elvégezte.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kifogást 2017. október 25. napján megtartott ülésén megtárgyalta. Tudomásul vette az eladó által 2017. június 9. napján megkötött és a Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlan tárgyában elfogadott adásvételi szerződésben foglalt vételárat is, ugyanakkor vizsgálta, hogy a Földforgalmi törvény 24.§-a szerinti, a helyi földbizottságként eljáró szerv előző pontban ismertetett értékeléseket milyen szempontok, tények birtokában hozta meg a jelen eljárást érintő adásvétel tárgyában.


A Képviselő-testület vizsgálta továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény – a továbbiakban: Fétv. – 103/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő–testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.”


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. – a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„1.§ (3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.

50. § (1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le.

(4) A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

(6) A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.”


A hatóság megállapította, hogy a jogügyletben szereplő Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Tibor és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika vevők, mint szerződés szerinti szerző felekkel a föld tulajdonjogának átruházását a helyi földbizottságként eljáró szerv nem támogatta a fentiekben ismertetett és szereplő indokkal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy az eljárásban a földbizottságnak, illetve a feladatkörében eljáró szervnek a törvény szerinti értékelést olyan részletességgel kellett volna elvégeznie, hogy az a hatóság határozatának alapjául szolgálhasson, alkalmas legyen a tényállás tisztázása körében a tények valóságáról és az állásfoglalás okszerűségéről való meggyőződés kialakítására.

A földbizottság állásfoglalása ugyan köti a hatóságot, de nem mentesíti a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban.


A Ket. 1. § (3) bekezdése alapján a közigazgatási hatóság az ügyfél, így eladó szerződéskötési jogát is csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozhatja.


A Ket. 50. § (1) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. A Ket. 50. (4) bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.  Az eljáró hatóságnak a Ket. 50.§ (6) bekezdésének eleget téve, kötelezettsége a bizonyítékok egyenként és összességükben történő értékelésével a tényállás megállapítása.


Ugyanakkor a bizonyítási eljárás során érvényesül az állásfoglalás tartalmához és indokolásához kötöttség. Erre tekintettel a hatóság azt és csak azt vizsgálhatja, amire az állásfoglalás kiadója hivatkozott és a tényállást csak erre tekintettel állapíthatja meg. Amennyiben a tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozottak, tehát mely szempontok figyelembevétele és értékelése miatt nem támogatta a helyi földbizottság a vevő tulajdonszerzését, melyek megalapozhatnák a hatóság döntését, úgy az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség. Erre tekintettel a hatóságnak meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és a határozati részben közölt támogató döntést kell meghoznia.


A tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozott, miszerint:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján a szerződésben magas vételár van megállapítva, mely meghaladja a hasonló adottságú szőlő és egyéb mezőgazdasági területek árát, távol tartva ezzel a földműves elővásárlásra jogosultakat.”, így a helyi földbizottságként eljáró szerv elutasító indoka.


Hermann Kamilla Orsolya vevő kifogásával egyidejűleg benyújtott okirati bizonyítékok alapján a vételár reális.


A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásában nem bizonyította, nem indokolta és helytálló adatokkal sem támasztotta alá, hogy milyen indok alapján ítéli meg, hogy az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték és a föld forgalmi értéke nem áll arányban, indokolása nem megalapozott, így a tényállás tisztázáshoz sem elégséges az előbbiekben előadottak ismeretében.


A Képviselő-testület álláspontja szerint az állásfoglalás nem alapozza meg a döntést, így kifogást előterjesztő szerződéses vevő, valamint eladók szerződéskötési jogát a hatóság nem korlátozhatja, így az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség.


Ezen állásfoglalást támasztja alá az is, hogy helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a kifogás tárgyát képező állásfoglalásának kialakítása során figyelembe vett tényeket részletesen nem fejtette ki, csupán jogszabályi hivatkozással élt, amely a képviselő-testület szerint aggályos.


Erre tekintettel a képviselő-testületnek meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és Moncz Csaba és Bőcsök Viktória eladók, valamint Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Tibor és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika szerződés szerinti szerző fél, vevő tulajdonszerzése tekintetében támogató döntést kell hoznia.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01- 03049-8/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Moncz Csaba 2521 Csolnok Radnóti Miklós utca 8. és Bőrcsök Viktória 2521 Csolnok Radnóti Miklós utca 8. szám alatti lakos eladók, valamint Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász út 67. Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142 VI.30. és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika 1036 Budapest Lajos utca 142. VI. 30. szám alatti lakosok, vevők között, a Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában 2017. június 9. napján megkötött adásvételi szerződés szerinti vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.


A képviselő-testület, mint hatóság hatásköre és illetékessége a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.


A fellebbezés jogát a Ket. 100.§ (1) bekezdés f) pontja kizárja, míg a bírósági felülvizsgálatot ugyanezen 100.§ (2) bekezdése teszi lehetővé.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 438/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.


Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

439/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Jellinek Dániel Badacsonytomaj 099/3 és 099/4 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Badacsonytomaj 099/3, és 099/4 hrsz-ú ingatlanok adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:


H A T Á R O Z A T


Badacsonytomaj Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint eljáró hatóság, Jellinek Dániel  1148 Budapest Kerepesi út 52. szám alatti lakos, mint kifogást előterjesztő ügyfél vevő kérelmére,  a Badacsonytomaj 099/3 és 099/4 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01-03209-8/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Rakics Andrea (8258 Badacsonytomaj Petőfi utca 26.) eladó, valamint Jellinek Dániel (1148 Budapest Kerepesi út 52.),  mint a szerződés szerinti szerző fél, vevővel történő jóváhagyását támogatja.


Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozattal szemben a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti, a határozat közlését követő 30 napon belül. A kérelmet a Veszprémi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár utca 9.) címezve, az eljáró hatósághoz benyújtott keresettel kérheti. A pert a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellen kell és lehet megindítani.


I N D O K O L Á S

A Badacsonytomaj 099/3, és 099/4 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan a terület tulajdonosa adásvételi szerződést nyújtott be dr. Pusztai József ügyvéd (2100 Gödöllő Ambrus köz 11. fszt. 2.) jogi képviselő útján, amely adásvételi szerződés a törvényben előírtaknak megfelelően került kifüggesztésre. A kifüggesztett adásvételi szerződés a törvényes határidő lejártát követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére megküldésre került.


A Badacsonytomaj 099/3, és 099/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 21. napján kelt, VE01-03209-8/2017. iktatószámú állásfoglalásában a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52. szám alatti lakos szerző felek jogosult esetében nem támogatta.


A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a hivatkozott állásfoglalásában a szóban forgó ingatlanra vonatkozó szerződés szerinti fél esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását, melynek indokaként az alábbiakat fogalmazta meg állásfoglalásában:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján az átlagos minőségű szőlőnek alkalmas terület ára 10-400 Ft/m2, a kiváló állapotú ültetvények helyben kialakult átlagára 400-600 Ft/ m2, míg az érintett terület ára 1600 Ft/m2. A bizottság véleménye szerint a magas ár a környékbeli gazdák távoltartására irányul. „

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása 2017. szeptember 26. napjától 2017. október 3. napjáig (a törvény által előírt 5 napra) terjedő időtartamban a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került, illetve az ügyfelek értesítése postai úton is megtörtént.

A törvényes határidőn belül, 2017. október 5. napján Jellinek Dániel vevő kifogást nyújtott be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez a Kamara hivatkozott állásfoglalásával szemben.

A törvényes határidőn belül érkezett kifogásában Jellinek Dániel vevő kérte, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtassa meg a Kamara állásfoglalását oly módon, hogy Jellinek Dániel vevővel az adásvételi szerződés jóváhagyását támogassa.


Kifogásában az ügyfél az alábbiakat adta elő:

Jellinek Dániel vevő:

„ Véleményem szerint a Rakics Andrea mint eladó valamint köztem mint vevő között a Badacsonytomaj külterület 099/3, és 099/4 hrsz vonatkozásában létrejött adásvételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll. Egy ingatlan árát a kereslet-kínálat valamint az eladó határozza meg, a felek megállapodását képezi és ezen kívül még sok tényező befolyásolja, így tehát nem lehet általánosításból kiindulni. Erre tekintettel az ingatlanok megfelelő piaci áron keltek el, ennek alátámasztására csatolunk egy szakértő által az ingatlan vonatkozásában készített értékbecslést. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kifogással érintett állásfoglalást megváltoztatni szíveskedjék.”


A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény – a továbbiakban: Földforgalmi törvény – 24.§-a kimondja, hogy:

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)   alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,

cb)   elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy

cc)   indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.”


Előzőekben előadottakon és fentiekben ismertetetteken túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 21. napján kelt, VE01-03209-8/2017. iktatószámú állásfoglalásában előadta, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv a föld tulajdonjogának átruházásról szóló szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján hozta különösen Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint értékelte.

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése szerinti értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti fél vonatkozásában elvégezte.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kifogást 2017. október 25. napján megtartott ülésén megtárgyalta. Tudomásul vette az eladó által 2017. június 22. napján megkötött és a Badacsonytomaj 099/3, és 099/4 hrsz-ú ingatlanok tárgyában elfogadott adásvételi szerződésben foglalt vételárat is, ugyanakkor vizsgálta, hogy a Földforgalmi törvény 24.§-a szerinti, a helyi földbizottságként eljáró szerv előző pontban ismertetett értékeléseket milyen szempontok, tények birtokában hozta meg a jelen eljárást érintő adásvétel tárgyában.


A Képviselő-testület vizsgálta továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény – a továbbiakban: Fétv. – 103/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő–testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.”


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. – a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„1.§ (3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.

50. § (1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le.

(4) A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

(6) A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.”


A hatóság megállapította, hogy a jogügyletben szereplő Jellinek Dániel vevő, mint szerződés szerinti szerző féllel a föld tulajdonjogának átruházását a helyi földbizottságként eljáró szerv nem támogatta a fentiekben ismertetett és szereplő indokkal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy az eljárásban a földbizottságnak, illetve a feladatkörében eljáró szervnek a törvény szerinti értékelést olyan részletességgel kellett volna elvégeznie, hogy az a hatóság határozatának alapjául szolgálhasson, alkalmas legyen a tényállás tisztázása körében a tények valóságáról és az állásfoglalás okszerűségéről való meggyőződés kialakítására.

A földbizottság állásfoglalása ugyan köti a hatóságot, de nem mentesíti a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban.


A Ket. 1. § (3) bekezdése alapján a közigazgatási hatóság az ügyfél, így eladó szerződéskötési jogát is csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozhatja.


A Ket. 50. § (1) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. A Ket. 50. (4) bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.  Az eljáró hatóságnak a Ket. 50.§ (6) bekezdésének eleget téve, kötelezettsége a bizonyítékok egyenként és összességükben történő értékelésével a tényállás megállapítása.


Ugyanakkor a bizonyítási eljárás során érvényesül az állásfoglalás tartalmához és indokolásához kötöttség. Erre tekintettel a hatóság azt és csak azt vizsgálhatja, amire az állásfoglalás kiadója hivatkozott és a tényállást csak erre tekintettel állapíthatja meg. Amennyiben a tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozottak, tehát mely szempontok figyelembevétele és értékelése miatt nem támogatta a helyi földbizottság a vevő tulajdonszerzését, melyek megalapozhatnák a hatóság döntését, úgy az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség. Erre tekintettel a hatóságnak meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és a határozati részben közölt támogató döntést kell meghoznia.


A tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozott, miszerint:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján a az átlagos minőségű szőlőnek alkalmas terület ára 100-400 Ft/m2, a kiváló állapotú ültetvények helyben kialakult átlagára 400-600 Ft/m2, míg az érintett terület ára 1600 Ft/m2. A bizottság véleménye szerint a magas ár a környékbeli gazdák távoltartására irányul.”, így a helyi földbizottságként eljáró szerv elutasító indoka.


Jellinek Dániel vevő kifogásával egyidejűleg benyújtott okirati bizonyítékok alapján a vételár reális.


A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásában nem bizonyította, nem indokolta és helytálló adatokkal sem támasztotta alá, hogy milyen indok alapján ítéli meg, hogy az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték és a föld forgalmi értéke nem áll arányban, indokolása nem megalapozott, így a tényállás tisztázáshoz sem elégséges az előbbiekben előadottak ismeretében.


A Képviselő-testület álláspontja szerint az állásfoglalás nem alapozza meg a döntést, így kifogást előterjesztő szerződéses vevő, valamint eladók szerződéskötési jogát a hatóság nem korlátozhatja, így az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség.


Ezen állásfoglalást támasztja alá az is, hogy helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a kifogás tárgyát képező állásfoglalásának kialakítása során figyelembe vett tényeket részletesen nem fejtette ki, csupán jogszabályi hivatkozással élt, amely a képviselő-testület szerint aggályos.


Erre tekintettel a képviselő-testületnek meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és Rakics Andrea eladó, valamint Jellinek Dániel szerződés szerinti szerző fél, vevő tulajdonszerzése tekintetében támogató döntést kell hoznia.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01- 03209-8/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Rakics Andrea 8258 Badacsonytomaj Petőfi utca 26. szám alatti lakos eladó, valamint Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52. szám alatti lakos vevő között, a Badacsonytomaj 099/3, és 099/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának átruházása tárgyában 2017. június 22. napján megkötött adásvételi szerződés szerinti vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.


A képviselő-testület, mint hatóság hatásköre és illetékessége a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.


A fellebbezés jogát a Ket. 100.§ (1) bekezdés f) pontja kizárja, míg a bírósági felülvizsgálatot ugyanezen 100.§ (2) bekezdése teszi lehetővé.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 439/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.


Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

440/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Verseghi-Nagy Balázs, Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:


H A T Á R O Z A T


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint eljáró hatóság, Verseghi-Nagy Balázs 1124 Budapest Dobsinai u. 17. szám alatti lakos eladó, és Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász u. 67. szám alatti lakos, Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52. szám alatti lakos, továbbá Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142. VI./30., mint kifogást előterjesztő ügyfelek vevők kérelmére,  a Badacsonytomaj 099/5 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01-03153-14/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Verseghi – Nagy Balázs 1124 Budapest Dobsinai u. 17. eladó, valamint Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász u. 67., Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52., és Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142. 6/30. mint a szerződés szerinti szerző felek, vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.


Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozattal szemben a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti, a határozat közlését követő 30 napon belül. A kérelmet a Veszprémi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár utca 9.) címezve, az eljáró hatósághoz benyújtott keresettel kérheti. A pert a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellen kell és lehet megindítani.


I N D O K O L Á S

A Badacsonytomaj 099/5 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan a terület tulajdonosa adásvételi szerződést nyújtott be dr. Pusztai József ügyvéd (2100 Gödöllő Ambrus köz 11. fszt. 2.) jogi képviselő útján, amely adásvételi szerződés a törvényben előírtaknak megfelelően került kifüggesztésre. A kifüggesztett adásvételi szerződés a törvényes határidő lejártát követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére megküldésre került.


A Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 21. napján kelt, VE01-03153-14/2017. iktatószámú állásfoglalásában a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász út 67., Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52., és  Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142. 6/30. szám alatti lakosok szerző felek jogosultak esetében nem támogatta.


A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a hivatkozott állásfoglalásában a szóban forgó ingatlanra vonatkozó szerződés szerinti fél esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását, melynek indokaként az alábbiakat fogalmazta meg állásfoglalásában:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján, a helyben kialakult átlagár szántó művelési ágú területeknél maximum 200-250 Ft/m2, míg az adásvételi szerződésben szereplő terület ára 1460 Ft/m2. A bizottság véleménye szerint a magas ár a környékbeli gazdák távoltartására irányul. „

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása 2017. szeptember 26. .napjától 2017. október 3. napjáig (a törvény által előírt 5 napra) terjedő időtartamban a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján  kifüggesztésre került, illetve az ügyfelek értesítése postai úton is megtörtént.

A törvényes határidőn belül, 2017. október 10. napján Verseghi-Nagy Balázs eladó, és 2017. október 5. napján Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel, és Jellinek Tibor vevők kifogást nyújtottak be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez a Kamara hivatkozott állásfoglalásával szemben. A törvényes határidőn belül érkezett kifogásában Verseghi – Nagy Balázs eladó, valamint Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor vevők kérték, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtassa meg a Kamara állásfoglalását oly módon, hogy Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor vevőkel az adásvételi szerződés jóváhagyását támogassa.


Kifogásában az ügyfél az alábbiakat adta elő:

Verseghi-Nagy Balázs eladó:

Véleményem szerint a köztem, mint eladó valamint Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel, és Jellinek Tibor mint vevők között a Badacsonytomaj külterület 099/5 hrsz vonatkozásában létrejött adásvételi szerződés tekintetében a helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, az alábbi okok miatt:

A bizottság a magas árra vonatkozó megállapításánál csak semmilyen módon nem vette figyelembe a konkrét ingatlan elhelyezkedését, paramétereit. A konkrét ingatlan árának véleményezése szóbeli információként kapott, települési átlagárakra történő hivatkozással szakmailag teljes mértékben megalapozatlan! A konkrét ingatlan vonatkozásában a szerződésben meghatározott négyzetméter ár teljes mértékben indokolt. Ennek alátámasztására mellékelem az általam, mint Vevő által 2007-ben ill. 2008-ban (!!) kötött adásvételi szerződéseket, melyekben az adott ingatlan átlagára 1.172 Ft/m2 !

Ezen felül a bizottság semmilyen módon nem igazolta azon állítását, hogy az ár a helyi gazdák távoltartására irányulna. A földforgalmi törvény 24.§(2) pontja szerint „a helyi földbizottság az adásvételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli” Semmilyen köztudomású tény, vagy bármilyen adat, információ, ismeret nem áll a bizottság rendelkezésére, hogy a szerződő felek szándéka a helyi gazdák távoltartása lenne, tekintettel arra, hogy ilyen adat, információ nem létezik. A szerződő felek szabad akaratukból, valós gazdasági szempontok alapján, kölcsönösen kialkudott vételárat állapítottak meg. Ennek bizottság általi megkérdőjelezése teljesen megalapozatlan, esetleges és jogszabálysértő!”


Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor vevők:

„ Véleményünk  szerint a Verseghi-Nagy Balázs mint eladó valamint köztünk mint vevők között a Badacsonytomaj külterület 099/5 hrsz vonatkozásában létrejött adásvételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll. Egy ingatlan árát a kereslet-kínálat valamint az eladó határozza meg, a felek megállapodását képezi és ezen kívül még sok tényező befolyásolja, így tehát nem lehet általánosításból kiindulni. Erre tekintettel az ingatlanok megfelelő piaci áron keltek el, ennek alátámasztására csatolunk egy szakértő által az ingatlan vonatkozásában készített értékbecslést. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kifogással érintett állásfoglalást megváltoztatni szíveskedjék.”


A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény – a továbbiakban: Földforgalmi törvény – 24.§-a kimondja, hogy:

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)   alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,

cb)   elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy

cc)   indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.”


Előzőekben előadottakon és fentiekben ismertetetteken túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 21. napján kelt, VE01-03153-14/2017. iktatószámú állásfoglalásában előadta, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv a föld tulajdonjogának átruházásról szóló szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján hozta különösen Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint értékelte.

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése szerinti értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti fél vonatkozásában elvégezte.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kifogást 2017. október 25. napján megtartott ülésén megtárgyalta. Tudomásul vette az eladó által 2017. június 14. napján megkötött és a Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlan tárgyában elfogadott adásvételi szerződésben foglalt vételárat is, ugyanakkor vizsgálta, hogy a Földforgalmi törvény 24.§-a szerinti, a helyi földbizottságként eljáró szerv előző pontban ismertetett értékeléseket milyen szempontok, tények birtokában hozta meg a jelen eljárást érintő adásvétel tárgyában.


A Képviselő-testület vizsgálta továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény – a továbbiakban: Fétv. – 103/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő–testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.”


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. – a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„1.§ (3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.

50. § (1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le.

(4) A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

(6) A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.”


A hatóság megállapította, hogy a jogügyletben szereplő Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor vevők, mint szerződés szerinti szerző felekkel a föld tulajdonjogának átruházását a helyi földbizottságként eljáró szerv nem támogatta a fentiekben ismertetett és szereplő indokkal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy az eljárásban a földbizottságnak, illetve a feladatkörében eljáró szervnek a törvény szerinti értékelést olyan részletességgel kellett volna elvégeznie, hogy az a hatóság határozatának alapjául szolgálhasson, alkalmas legyen a tényállás tisztázása körében a tények valóságáról és az állásfoglalás okszerűségéről való meggyőződés kialakítására.

A földbizottság állásfoglalása ugyan köti a hatóságot, de nem mentesíti a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban.


A Ket. 1. § (3) bekezdése alapján a közigazgatási hatóság az ügyfél, így eladó szerződéskötési jogát is csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozhatja.


A Ket. 50. § (1) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. A Ket. 50. (4) bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.  Az eljáró hatóságnak a Ket. 50.§ (6) bekezdésének eleget téve, kötelezettsége a bizonyítékok egyenként és összességükben történő értékelésével a tényállás megállapítása.


Ugyanakkor a bizonyítási eljárás során érvényesül az állásfoglalás tartalmához és indokolásához kötöttség. Erre tekintettel a hatóság azt és csak azt vizsgálhatja, amire az állásfoglalás kiadója hivatkozott és a tényállást csak erre tekintettel állapíthatja meg. Amennyiben a tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozottak, tehát mely szempontok figyelembevétele és értékelése miatt nem támogatta a helyi földbizottság a vevő tulajdonszerzését, melyek megalapozhatnák a hatóság döntését, úgy az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség. Erre tekintettel a hatóságnak meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és a határozati részben közölt támogató döntést kell meghoznia.


A tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozott, miszerint:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján a szerződésben magas vételár van megállapítva, mely meghaladja a hasonló adottságú szőlő és egyéb mezőgazdasági területek árát, távol tartva ezzel a földműves elővásárlásra jogosultakat.”, így a helyi földbizottságként eljáró szerv elutasító indoka.


Verseghi-Nagy Balázs eladó, valamint Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor vevők kifogásával egyidejűleg benyújtott okirati bizonyítékok alapján a vételár reális.


A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásában nem bizonyította, nem indokolta és helytálló adatokkal sem támasztotta alá, hogy milyen indok alapján ítéli meg, hogy az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték és a föld forgalmi értéke nem áll arányban, indokolása nem megalapozott, így a tényállás tisztázáshoz sem elégséges az előbbiekben előadottak ismeretében.


A Képviselő-testület álláspontja szerint az állásfoglalás nem alapozza meg a döntést, így kifogást előterjesztő szerződéses vevők, valamint eladó szerződéskötési jogát a hatóság nem korlátozhatja, így az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség.


Ezen állásfoglalást támasztja alá az is, hogy helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a kifogás tárgyát képező állásfoglalásának kialakítása során figyelembe vett tényeket részletesen nem fejtette ki, csupán jogszabályi hivatkozással élt, amely a képviselő-testület szerint aggályos.


Erre tekintettel a képviselő-testületnek meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és Verseghi- Nagy Balázs eladó, valamint Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dávid és  Jellinek Tibor szerződés szerinti szerző felek, vevők tulajdonszerzése tekintetében támogató döntést kell hoznia.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01- 03153-14/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Verseghi-Nagy Balázs 1124 Budapest Dobsinai u. 17. szám alatti lakos eladó, valamint Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász út 67., Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52. és Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142 VI.30.  szám alatti lakosok,  vevők között, a Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában 2017. június 14. napján megkötött adásvételi szerződés szerinti vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.


A képviselő-testület, mint hatóság hatásköre és illetékessége a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.


A fellebbezés jogát a Ket. 100.§ (1) bekezdés f) pontja kizárja, míg a bírósági felülvizsgálatot ugyanezen 100.§ (2) bekezdése teszi lehetővé.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 440/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.


Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

452/2017. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Miklóspviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

453/2017.(11.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 29-i soros ülésének módosított napirendjét 33 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Akcióterületi tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft.

 1. 2. Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft. Szabó Zoltán főépítész

 1. 3. Településarculati kézikönyvről és településképi rendeletről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

 1. 4. HÉSZ módosítás elhatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az adóztatásról szóló 2016. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj körzeti megbízott jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2018. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Balatoni Szövetséggel megállapodás 2018. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. „Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. A települési adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Temetőrendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Szociális tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. 2018. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. 2018. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése – Konzorciumi megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. AVIS IGNIS Kft. megkeresése ingatlan megvásárlásra Bt. 02/25. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Programok Pontok fejlesztése” c. pályázat előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. V. ütem csatorna tervének felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:        azonnal

Felelős:           Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

454/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Akcióterületi tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolóan Badacsonytomaj Város Akcióterületi tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

455/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Integrál Településfejlesztési Stratégiáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolóan Badacsonytomaj Város Integrál Településfejlesztési Stratégiáját megismerte és felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 30.§ (7) bekezdés szerinti szerveknek véleményezésre küldje meg, valamint a 30.§ (8) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetést folytassa le.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

456/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Településarculati kézikönyvről és településképi rendeletről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a településképi arculati kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet-tervezetet megismerte, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. felkéri a polgármestert a szükséges és további eljárások lefolytatására.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint folyamatosan

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

457/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosítás elhatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatának módosítását elhatározza, ennek során, a Badacsonyörs külterületén található 0244/5, 0245, 0246/1 ingatlanokat magába foglaló telektömb övezeti besorolásának a valós viszonyokat és szándékot tükröző, szintén beépítésre nem szánt területté való átsorolását kezdeményezi. Kinyilvánítja, hogy álláspontja szerint az elhatározott módosítás jellege alapján a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.

Az eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti "egyszerűsített" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő:         a folyamatban lévő módosítással szinkronban a szükséges partnerségi és államigazgatási eljárások szabályainak megfelelően

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

458/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2016. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.


Felelős: Krisztin N: László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

459/2017.(XI.29. képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Herjaveczné Lukács Boglárka és Herjavecz Rajmund György (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 11.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint)    kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben 2017. december 20.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

460/2017.(XI.29.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Török Zoltán (8258 Badacsonytomaj  Hársfa u. 6.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint)    kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.

a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.

 1. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben 2017. december 20.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

461/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Sportegyesület támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsonytomaj Sportegyesület (8258 Badacsonytomaj Sport u. 8. képviseli: Lesz Ferenc) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 200.000 Ft összegben, azaz kettőszázezer összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. december 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: működési költségek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 15 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


462/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj körzeti megbízott jutalmazására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolcai Rendőrkapitányság javaslatára Pintér György c. r főtörzsőrmester, Badacsonytomaj körzeti megbízottját bruttó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Veszprém MRFK -val a Megállapodás aláírására és a kifizetés teljesítésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

a Megállapodás aláírására és kifizetés 2017. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

463/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

a közszolgálati tisztviselők 2018. évi cafeteriajuttatásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2018. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2018. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.


Határidő:         2018. január 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

464/2017.(IX.29.) képviselő-testületi határozat

Balatoni Szövetséggel megállapodás 2018. évi szúnyoggyérítésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2018. évre megállapodás megkötését Badacsonytomaj Város területén légi és földi biológiai szúnyoggyérítés elvégzésére évi bruttó 946.000,- Ft összegben. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.
 2. a 2018. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2018.évi költségvetésében a működési kiadások terhére 946.000,- Ft összegben biztosítja.
 3. felkéri a Balatoni Szövetséget, hogy a szúnyoggyérítést úgy próbálja szervezni és a permetezés idejét úgy megválasztani, hogy a strandolást, a strandolás idejét ne befolyásolja


Határidő:          elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

465/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Temető rendelet felülvizsgálatáról

Badacstomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004.(IV.05.) önkormányzati rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

466/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa vásárlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.-vel (8500 Pápa, Jókai u. 46.) szociális célú tüzelőanyag vásárlására 117 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 3. az önrész összegét – 292.100 Ft – és a kiszállítás, darabolás költségét (3500 Ft/m3 áron) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.


Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 2017. december 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

467/2017.(XI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

468/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi munkatervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.


Határidő:         azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Munkatervben megjelölt felelősökSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

469/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi belső ellenőrzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Krisztin N: László polgármester,

Wolf Viktória jegyző,

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: azonnal,

egyebekben terv szerint

469/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat melléklete

Badacsonytomaj Város öNKORMÁNYZATa

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2018.

Jelen, 2018. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzésnek a megállapításai, a Polgármester és a Jegyző tapasztalatai és a 2018. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságnak megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremtődik meg.

Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével.  Célunk továbbá, a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az Önkormányzat felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. További célunk, hogy a belső ellenőrzés eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.


Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.


A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettséget  külső szolgáltatóval látja el, erre tekintettel az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.


Az Önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés az Önkormányzatra kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,

- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,

- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és

- az Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúkat folytattunk le a vezetéssel, s ennek során megfogalmazott javaslatok, a korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembe vételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtottuk végre.

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak

Azonosított kockázati tényezők

Az ellenőrzés típusa

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység

Az ellenőrzés tervezett ütemezése

Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)

Bizonyosságot adó tevékenység:

1.

Az óvodai neveléshez kapcsolódó állami támogatások rendjének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az óvodai neveléshez kapcsolódó állami támogatás igénylés rendje megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, adatfeldolgozás

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év

dokumentálás hiánya

forráshiány

Rendszer ellenőrzés

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal és Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

2018.január – február hónapok

15 belső ellenőri nap

2.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye működési hatékonyságának vizsgálata

Az ellenőrzés célja: az Önkormányzat vezetése számára tájékoztatást adni az Intézmény működésének hatékonyságáról

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, adatfeldolgozás

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év

szabályozottság hiánya

forráshiány

Rendszer ellenőrzés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

2018. március- április hónapok

15 belső ellenőri nap

3.

Az előlegkezelés rendjének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az előlegkezelés rendje megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak

Az ellenőrzés módszere: dokumentum elemzés, adatfeldolgozás Az ellenőrizendő időszak: 2018. év


elszámolás hiánya


Pénzügyi ellenőrzés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye, Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda,

Badacsonytomaji Közös Önkormányzat Hivatal

2018. július – augusztus hónapok

15 belső ellenőri nap

4.

Főkönyvi elszámolások vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a főkönyvi elszámolás rendje megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak

Az ellenőrzés módszere: dokumentum vizsgálat, elemzése, interjú

Az ellenőrizendő időszak: 2018. II. negyedév

téves elszámolás

számviteli programok

alkalmazása

Szabályszerűségi  ellenőrzés

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

2018. július – augusztus hónapok

15 belső ellenőri nap

5.

Hivatal számfejtési rendjének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Hivatal bérszámfejtési gyakorlata megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak

Az ellenőrzés módszere: dokumentum vizsgálat, elemzése, interjú

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év


program alkalmazói hiányosságok


Teljesítmény ellenőrzés

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

2018. szeptember – október hónapok

10 belső ellenőri nap

6.

A szociális tűzifa igénylés és felhasználás szabályszerűségének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a szociális tűzifa igénylés és elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak


Az ellenőrzés módszere: dokumentum vizsgálat, elemzése, interjú

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év


nyilvántartások hiánya

Teljesítmény ellenőrzés

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

2018. szeptember – október hónapok

10 belső ellenőri nap

7.

MENÜ Kft. 2017. évi gazdálkodásának vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Menü Kft. 2017. évi gazdálkodása miképpen alakult

Az ellenőrzés módszere: dokumentum vizsgálat, elemzése, interjú

Az ellenőrizendő időszak: vizsgálatig lezárt negyedév


- számviteli alapelvek megsértése,

- dokumentálás hiánya,


Teljesítmény ellenőrzés

Menü Kft.2018. november – december hónapok

20 belső ellenőri nap


A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő:  10 belső ellenőri nap


Készítette:

Dátum: Szombathely, 2017. november 13.

Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető


A 2018. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:


Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2018. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Az Önkormányzata tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.


Dátum: 2017. november 29.

Wolf Viktória jegyzőJóváhagyta: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 469/2017.(XI.29.) számú határozatával.


Krisztin N. László sk.

polgármester

Wolf Viktória sk.

jegyző

Az éves ellenőrzési terv mellékletei

 1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
 2. számú melléklet: Ellenőrzések
 3. számú melléklet: Tevékenységek


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

470/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2017. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

471/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanácsot a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

472/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázati felhívás keretében kiadott séma alapján - az MTÜ által beépített kiegészítésekkel - megküldött Konzorciumi megállapodás - Támogatásban részesített projekt megvalósítására - tervezetét megismerte, azt elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

473/2017.(XI.29.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. január 15. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadására 2018. évre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. január 16. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 7.500.000-Ft/év+rezsiköltség.

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: 2018. április 1. – 2018. november 30. között

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)       Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)


Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

…………………………………………………………………………………….

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….
Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*


igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

A bérleti szerződésben foglaltakat teljes körűen elfogadja.

igen/nem

Az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem.*

igen / nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen / nemKelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén


Mellékletek felsorolása:


 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja.
 2. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb a bérleti szerződés lejárta napján, azaz 2018. november 30. napján az ingatlant kiüríti és az önkormányzat birtokába adja
 3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződésben foglaltakat teljes körűen elfogadja.
 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata




 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**




Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. napP.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírásaElőttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

BÉRLETI SZERZŐDÉS


Létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., adószáma: 15733940-2-19, képviseli: Krisztin N. László polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a

név/cégnév: ……………………………………………………………………………………..

székhely: …………………………………………………………………………………………

adószám, cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………

törvényes képviselő neve és tisztsége: ……………………………………………………….

bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő további együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.)       A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) feltételei szerint a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, a Badacsonytomaj belterület 2556 helyrajzi számon 1116 nm területtel felvett, kivett vendéglő, udvar megnevezésű, 887 nm hasznos alapterületű, természetben Badacsonytomaj város  Badacsony településrészén található, „Tátika üzletház” elnevezésű ingatlant a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt (a telek és a felépítmény, a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt a továbbiakban: Bérlemény) rendeltetésének megfelelő, azaz vendéglátó-kereskedelmi tevékenység céljára, a Szerződésben kikötött határozott időtartamra, azaz a 2018. április 1. napjától 2018. november 30. napjáig tartó időtartamára, a Szerződéshez csatolt, annak elválaszthatatlan mellékletét képező, a Szerződő felek által kölcsönösen aláírt birtokbaadási jegyzőkönyv, továbbá kitűzési vázrajz szerint.

2.)       A Bérlő kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Bérleményhez természetben egyébként folytonossági hiány nélkül kapcsolódó Balaton felőli teraszrész nem tartozik a Bérleményhez, így arra a Szerződés nem terjed ki. A Bérlő azonban tudomásul veszi, hogy igénye szerint a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól mint a Magyar Állam tulajdonos képviselőjétől mederhasználati engedélyt kérhet, melynek azonban valamennyi kötelezettsége és költsége kizárólag a Bérlőt terheli.

3.)       A Bérbeadó a polgári jog szabályai szerint szavatol (kellék- és jogszavatosság) azért, hogy a Bérlemény egésze -beleértve annak alkotórészeit és tartozékait is- per-, teher-és igénymentes tulajdonát képezi, és a Szerződés szabályai szerint a Bérlőnek bérbe adható, a Bérlemény a Szerződés egész időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, illetőleg harmadik személynek nincsen olyan, kötelmi jogviszonyból eredő vagy egyéb joga, amely a Bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

4.)       A Bérlő által gyakorolni kívánt tevékenységekhez szükséges valamennyi hatósági, önkormányzati stb. engedély beszerzésének kötelezettsége és azok költségei a Bérlőt terhelik. Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, felszerelési-berendezési tárgyakat - a Szerződésben, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített és a Bérlemény részét képező alkotórészek és tartozékok kivételével - a Bérlő köteles a maga számára biztosítani, ugyanígy a Bérlő folyamatosan köteles biztosítani a folyamatos rendeltetésszerű működtetés valamennyi feltételét is.

5.)       A Szerződés határozott időtartamra, a Badacsonyi idegenforgalmi szezon hónapjaira jön létre, tehát 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) április 1. (Első) napjával kezdődik, és amennyiben a Szerződés megszűnésére vagy megszüntetésére a határozott időtartam elteltét megelőzően nem kerül sor, 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) november 30. (Harmincadik) napjáig tart. A Szerződő felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor írásban módosíthatják, a határozott időtartam bármely okból történő meghosszabbítására vagy a Szerződés határozatlan időtartamúvá alakítására semmilyen esetben sem kerülhet sor.

6.)       A Bérleménynek a Szerződés 4. pontjában rögzített határozott időtartamra a Bérbeadónak járó bérleti díja (a továbbiakban: bérleti díj) ………………… Ft, azaz ………………….. forint). A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 88. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével a Bérbeadó nem élt, így a Bérlemény jelen Szerződés szerinti Bérlő részére való bérbeadása az ÁFA tv. 86. § (1) bekezdése l) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

7.)       A bérleti díjat a Bérlő a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírásával egyidejűleg, elektronikus úton indított visszavonhatatlan pénzintézeti átutalással tartozik a Bérbeadó részére hiánytalanul megfizetni. A Bérlőnek a bérleti díj maradéktalan megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettsége kizárólag akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes bérleti díj a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.

8.)       A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés aláírásától kezdődően az általa a pályázat kapcsán befizetett …………………. Ft (……………………… forint) a Szerződés teljes időtartamára kaucióként (biztosítékként) szolgál a Bérbeadó számára, a Szerződés időtartama alatt a Bérleményben esetleg bekövetkező és a Bérlőt terhelő károk, valamint a közműszámlák kiegyenlítésével kapcsolatban a Bérlő oldalán esetleg bekövetkező fizetési késedelem okozta károk legalább részbeni, azonnali fedezése céljából, mely összeggel a Bérbeadó szabadon rendelkezhet. A Szerződés bármely okból való megszűnése esetén a fel nem használt kaució vonatkozásában a Szerződő felek egymással elszámolnak. A Szerződő felek a kaució kapcsán még úgy állapodnak meg, hogy ha a kaucióból jogszerű bérbeadói igénybevételre kerül sor, úgy erről a Bérbeadó köteles az igénybevételt követő 8 napon belül a Bérlőt írásban tájékoztatni és Bérbeadó köteles egyidejűleg a kaució kiegészítésére a Bérlőt írásban felhívni. Jogszerű felhasználás esetén a kaució kiegészítési kötelezettségének a Bérlő az erre vonatkozó írásbeli tájékoztatását és felhívását követő 15 napon belül úgy köteles eleget tenni, hogy – figyelemmel a jogszerű bérbeadói igénybevétel összegére is – a kiegészítéssel a kaució összege ismét ……………….. Ft (…………………. forint) legyen a Szerződés teljes időtartama alatt. 

9.)       A Bérlő a Bérleményt a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírását (a Szerződés közjegyzői okiratba, azaz közokiratba foglalását) követően, ugyanazon a napon veheti birtokba, amelyről a Szerződő felek külön birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel. A Szerződő felek a birtokbaadási jegyzőkönyvben közösen rögzítik a Bérlemény állapotát, a közüzemi mérőórák állását, valamint a Szerződő felek, vagy azok bármelyike által lényegesnek minősített egyéb kérdést vagy körülményt. A Bérlő kifejezetten kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Bérleményt megtekintett állapotban, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzített állapotában, minden természetes és jogi tartozékával veszi birtokba.

10.)   A Bérlő a Szerződés időtartama alatt a Bérleményt rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával köteles használni, továbbá köteles a Bérlemény állaga, épsége megtartásáról gondoskodni, károsodástól megóvni, illetve a kárral fenyegető veszélyt elhárítani és az esetleg bekövetkezett kár következményeit elhárítani és csökkenteni. A Bérlemény rendeltetésellenes használatából, és a Bérlemény szakszerűtlen kezeléséből eredő meghibásodások és károk a Bérlőt terhelik. Mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

11.)   A karbantartással kapcsolatos összes feladat és azok költségei, ha azok a rendeltetésszerű használathoz vagy a bérlemény üzemeltetéséhez szükségesek, kizárólag a Bérlőt terhelik. Ennélfogva a Bérbeadó semmilyen felújítási vagy karbantartási feladat elvégzésére avagy azok bárminemű költségének bármilyen megtérítésére, ellentételezésére a Bérlő vonatkozásában nem köteles, mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége az előző pontban rögzítettekhez hasonlóan kizárólag a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be. Eligazodási alapul a számviteli törvény tekintendő irányadónak.

12.)   A Bérleményhez tartozó terület tisztántartása a Bérlő feladata. A Bérlő köteles továbbá betartani a Bérleményre vonatkozó valamennyi törvényes rendelkezést és hatósági előírást, így különösen a tűz-, munka- (baleset), vagyon- és környezetvédelmi előírásokat, teljesíteni az esetleges környezetvédelmi mérésekkel, a veszélyes és egyéb hulladékok tárolásával és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeket, így különösen Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II. 01.), továbbá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (IV. 12.) számú önkormányzati rendeleteiben, ez utóbbi vonatkozásában különösen annak 6. § (5) bekezdésében foglaltakat, és viselni a mindezekkel kapcsolatos valamennyi költséget. A Bérlő köteles továbbá biztosítani, hogy a Bérleményben működtetett valamennyi kereskedelmi egység legalább heti egy hulladék elszállítási alkalomra vonatkozó hulladékszállítási szerződéssel rendelkezzen a Szerződés teljes időtartamára. Bérlő az e pontban foglaltak általa való megszegéséből eredő esetleges károkért a polgári jog szabályai szerint teljes felelősséggel tartozik, valamint tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések bármilyen fokú megsértése a Bérbeadó számára a Szerződés rendkívüli, vagyis azonnali hatályú felmondására biztosít jogot.

13.)   A Bérlő az előző pontban rögzített kötelezettségétől függetlenül bármely meghibásodást, működési problémát haladéktalanul köteles a Bérbeadóval közölni.

Káresemény bekövetkezésekor a Bérlő köteles a munkát elvégeztetni. Amennyiben a keletkezett kárt a biztosító a vagyonbiztosítás alapján az önkormányzatnak megtéríti, ezen összeget az önkormányzat a Bérlő rendelkezésére bocsátja.

14.)   A Bérbeadó köteles a Bérlő részére a Bérlemény kapcsán gondoskodni a víz-, a csatorna- és az áramhasználat (vételezés) biztosításáról. A bérleti díj nem foglalja magában a Bérlemény üzemeltetésével felmerülő közüzemi díjakat, amelyeket a Bérlemény birtokba vételétől kezdődően, a Bérbeadó 8 napos fizetési határidővel kiállított számlája alapján, amelyhez a Bérbeadó az egyes közműszolgáltatók által kibocsátott számlákat másolatban csatolta, a Bérlő köteles határidőben a Bérbeadó részére megfizetni.

15.)   A Bérlő a Bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével adhatja, melyben a Bérbeadó az albérletbe, használatba adás tartalmára feltételeket, elvárásokat és kötelezettségeket írhat elő. A Bérlő azonban a Szerződés általa való aláírásával feltétlenül tudomásul veszi, hogy a Bérlemény vagy annak bármely része, hányada kizárólag olyan természetes vagy jogi személynek adható albérletbe vagy használatba, akinek a Bérbeadóval szemben soha nem volt és jelenleg sincsen folyamatban polgári jogi, közigazgatási, büntetőpere vagy egyéb hatósági, birtokvédelmi stb. eljárása, nem áll fenn tartozása, illetve akinek a Bérbeadóval szemben semmilyen fórumon, akár peren kívül is, semmilyen jogvitája vagy követelése soha nem állt fenn és jelenleg sem áll fenn, valamint a Bérbeadóval szemben soha nem indított polgári jogi vagy egyéb keresetet, nem kezdeményezett semmilyen eljárást stb.

16.)   A Bérlő külön kifejezetten kijelenti, hogy a Bérlemény üzemeltetése kapcsán a Badacsonyi Strand felé vendéglátó-kereskedelmi tevékenységet sem közvetlenül, sem közvetve egyáltalán nem folytathat, a Bérlemény strand felőli részét kizárólag időlegesen veheti birtokba, azon árut időlegesen helyezhet el, előbbieken túl semmilyen más tevékenységet nem folytathat, továbbá nem teheti lehetővé, hogy a Bérleményen keresztül bármely személy ingyenesen jusson be. A Szerződő felek egybehangzóan és kifejezetten megállapodnak, hogy ezen rendelkezések Bérlő általi bármilyen fokú megszegése a Bérbeadó számára a Szerződés Bérbeadó általi rendkívüli, vagyis azonnali hatályú felmondására biztosít jogot.

17.)    A Bérlő a Bérleményen (telek és épület, azok alkotórészeivel és tartozékaival együtt) bármilyen átalakítási, javítási munkálatot kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet, kivéve azon munkákat, melyek elvégzésének elmaradása másként el nem hárítható károsodással vagy értékcsökkenéssel járna, vagy mely munkálatok a működéshez azonnal szükségesek.

A Bérlő az ilyen munkálatokról is lehetőség szerint haladéktalanul, illetve a legközelebbi időpontban köteles a Bérbeadót értesíteni, illetve jogosult a Bérbeadótól követelni az ilyen, károsodást megelőző-elhárító munkálatok ellenértékét, amennyiben azokat az azonnali eljárás szükségessége folytán a Bérlő viselte. Az átalakítási-javítási munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

18.)   A Szerződést a Bérbeadó különösen akkor mondhatja fel írásban és azonnali hatállyal, ha a Bérlő a Bérleményt vagy bármely részét rendeltetésellenesen használja, állagát rongálja vagy a Szerződés 8. pontja szerinti kaució-kiegészítési kötelezettségét határidőre nem teljesíti avagy bármilyen mértékben is megszegi a Szerződés 12. pontjában a hulladékszállítási szerződésekkel, a Szerződés 15. pontjában az albérletbe adással, továbbá a Szerződés 16. pontjában a Badacsonyi Stranddal kapcsolatosan vállalt bármely kötelezettségét.

19.)    A Bérlő jogosult arra, hogy egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, ha:

a)     a Bérbeadó a jelen Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét, így bármely szavatosságvállalását megszegi és a kötelezettségszegését a Bérlő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólítás Bérbeadó általi kézhezvételét követő 15 napon belül nem orvosolja, a 15 napos póthatáridő elteltét követően és legalább 15 napos felmondási idővel, de csak egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

b)    a Bérlő a Bérlő érdekkörén kívül felmerülő és a Bérbeadónak sem felróható okból nem tudja a Bérleményt rendeltetésszerűen és a Szerződésnek megfelelően 10 napon keresztül használni, úgy ezen 10 nap elteltét követően legalább 15 napos felmondási idővel és egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

c)     ha jogszabály így rendelkezik, a jogszabály rendelkezései szerint.

20.)   Abban a nem várt esetben, amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Bérlő érdekkörén kívül felmerülő bármely okból nem tudja rendeltetésszerűen és a jelen Szerződésnek megfelelően használni, de a bérleti jogviszony nem szűnik meg, úgy a Bérlő időarányos bérleti díj leszállítására jogosult, amelynek a számítására a 19.) pontban írt rendelkezések az irányadóak.

21.)   Szerződésszegés esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók.

22.)   A Szerződő felek megállapodása értelmében a Bérlemény vagyonbiztosításáról a bérleti jogviszony fennállása alatt – figyelemmel a Bérlemény bérbeadására és a Szerződés hasznosítási céljára is – a Bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni, amelynek elmulasztásából eredő minden költség és kár a Bérbeadót terheli, így nem követelheti a Bérlőtől azt a kárt, amely a vagyonbiztosítás fennállása esetén a Bérbeadó részére a biztosítótól megtérült volna. A Bérlőnek a Bérleménybe bevitt saját berendezési és vagyontárgyai biztonságáról saját magának kell gondoskodnia, illetőleg azok biztosítását megoldania, amelynek elmulasztásából eredő kárért a felelősség a Bérlőt terheli.

23.)   A Bérbeadó a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának idejére telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékben feltüntesse és a Bérlemény üzemeltetése kapcsán valamennyi szükséges bejelentést megtegyen. A Bérlő a Szerződés megszűnése esetén a Szerződés megszűnése napjáig köteles a Bérlemény telephelyeként vagy fióktelepeként való feltüntetésének a cégjegyzékből való törlését kezdeményezni, amelynek a Bérlő határidőben eleget tesz, ha legkésőbb a Szerződés megszűnése napjáig az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelmet az abban előírt alakban és formában a cégjegyzéket vezető illetékes cégbíróságnál előterjeszti.

24.)   A Szerződés bármilyen jogcímen is szűnik meg, a Bérlő térítés és bármiféle elhelyezési igény, csereingatlan biztosítása nélkül köteles a Bérleményt a Szerződés megszűnésének időpontjára kiüríteni és ezen időponttal a Bérbeadó korlátlan és kizárólagos rendelkezésére és birtokába bocsátani, mégpedig a természetes elhasználódástól eltekintve rendeltetésszerű használatra, azonnali használatbavételre alkalmas állapotában.


A birtokba visszaszolgáltatási kötelezettsége esetleges elmulasztása esetén a Bérlő a jogcím nélküli használat időtartamára napi 20 000 Ft (Húszezer forint) összegű használati díj Bérbeadó részére való megfizetésére köteles az ezen időszakra felmerülő közüzemi díjak viselése mellett.

25.)   A Szerződésnek a Bérlő érdekkörébe eső vagy a Bérlőnek felróható okból a határozott időtartam előtti megszűnése esetén a Bérlő bérleti díj visszaigénylésre nem jogosult. A Szerződésnek a Bérbeadó érdekkörébe eső vagy a Bérbeadónak felróható okból a határozott időtartam előtti megszűnése esetén a Bérlő az időarányos (bérleti jogviszonnyal nem fedezett) bérleti díj visszatérítésére jogosult.

26.)   A Szerződő felek egybehangzóan megállapodnak, a Bérlő pedig külön kifejezetten is kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Bérlőt a Bérleménnyel kapcsolatosan sem elővásárlási jog, sem előbérleti jog semmilyen esetben nem illeti meg.

27.)   A Szerződésre egyebekben, így különösen a használattal kapcsolatban a Szerződő felek által egymásnak vagy harmadik személynek okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

28.)    A Bérbeadó Képviselő-testülete a Szerződést jóváhagyta és annak aláírására a Polgármestert a ………………… határozatával felhatalmazta, amely határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat a Szerződés mellékletét képezi.


Badacsonytomaj, 201……………………………….

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

képviseli: Krisztin N. László polgármester

Bérbeadó

…………………………………..


BérlőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

474/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt arról, hogy az önkormányzat bérleményét a Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű T0306602_VR leltári számú épületet 2.000.000 Ft/év + rezsiköltségért bérbe adja Szalagyi Roland, 8313 Balatongyörök, Mélyköz utca 10. szám alatti pályázónak.
 2. dönt arról, hogy a bérleti jogviszony időtartamát 2018. január 01. napjától – 2018. december 31. napjáig, határozott időtartamban határozza meg.
 3. dönt arról, hogy a bérleményen kívül a közterületből kizárólag látványterv alapján biztosít területet a hatályos közterület használati rendeletben szereplő díjtétel megfizetésével. A látványterv benyújtására felkéri soron kívül a pályázót.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.
 5. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.


Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

475/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)      területe: 3843 m2

c)       megnevezése: beépítetlen belterület

d)      műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

l)        Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. január 15. (hétfő) 16,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

m)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. január 16. (kedd) 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

n)      Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.


 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére
 2. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

476/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

AVIS IGNIS Kft. felhívása ingatlan vásárlásra Bt. 02/25 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Pozsgay Gábor ügyvéd, mint az AVIS IGNIS Kft. meghatalmazott jogi képviselőjének ingatlan vételi szándékát a Badacsonytomaj 02/25 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nem támogatja, nem kívánja értékesíteni az ingatlant.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

477/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Programok Pontok fejlesztése” c. pályázat előkészítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a pályázat előkészítését és pályázat benyújtását a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Programok Pontok fejlesztése” című pályázatra
 2. a pályázat beadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja és felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések/nyilatkozatok megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

Berecz Nikolett intézményvezető

Kovács László Krisztián könyvtárvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

478/2017. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. elrendeli a projektek műszaki megbeszélésére vonatkozó informális ülés megtartását 2017. november 30. napján 15 órától Gaál Arnold részvételével.
 3. az óvodai kazán üzemeltetése okán, amennyiben a közbeszerzési eljárás nem lesz eredményes és az eszköz nem javítható, szerezzen be az intézmény egy új kazánt.
 4. a Badacsonyi strand vonatkozásában javasolja a közbeszerzési eljárás kiírását a VN Kft. felé, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó díjat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

479/2017.(XI.29.) képviselő-testületi határozat

V.ütem szennyvízcsatorna - tervek felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízcsatornázás V. üteméhez kapcsolódóan a Római út Kossuth utca végéig terjedően a meglévő tervek felülvizsgálatát elrendeli, melyhez kapcsolódóan a tervezési díjak 50%-át, azaz 707.500 Ft összeget és az engedélyezési díj 50%-át biztosítja azzal, hogy a lakossági befizetések maradéktalanul teljesüljenek az önkormányzat felé az érintett lakosság részéről. A tervezéssel megbízza Lasancz Tamás tervezőt (8286 Gyulakeszi, Balaton utca 4.).

Határidő:         elfogadásra azonnal

lakosság értesítésére 5 nap

szerződéskötésre a lakossági befizetések beérkezését követően

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

480/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

481/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja,
 2. felkéri a polgármestert, hogy a 988/1 hrsz-ú ingatlan bérleti díja vonatkozásában kezdeményezzen tárgyalásokat a bérlővel.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az önkormányzat összes hatályos bérleti szerződését vizsgálja felül és tegye meg javaslatát e tárgyban.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

482/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatójának tárgyalását elnapolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

483/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert személyes érintettsége okán a részére javasolt jutalom tárgyában a szavazásból kizárja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

484/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosít.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

485/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosít.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


486/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért egy havi munkabérének megfelelő összegű jutalomban részesíti. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


487/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bolla József VN Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért egy havi munkabérének megfelelő összegű jutalomban részesíti. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


488/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közalkalmazottainak jutalmazását eredményes munkavégzéséért elismeréseképpen, melyhez 469.700 Ft összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


489/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklóspviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


490/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 29-i zárt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


491/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Péntek Róbert (szül.: Tapolca, 1996.07.01., an.: Molnár Viktória) 8258 Badacsonytomaj, József Attila utca 3. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


492/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Zabó Petra (szül.: Győr, 1994.08.28., an.: Vallovits Judit) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 25. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


493/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szabadi Richárd (szül.: Tapolca, 1993.04.06., an.: Farkas Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 34. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


494/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szabadi Zsolt (szül.: Tapolca, 1993.04.06., an.: Farkas Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 34. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


495/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Barcza Sára (szül.: Tapolca, 1991.09.07., an.: Bárdosi Erika Zsuzsanna) 8257 Badacsonytomaj, Füredi utca 61. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


496/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Barcza Bence (szül.: Tapolca, 1993.06.24., an.: Bárdosi Erika Zsuzsanna) 8257 Badacsonytomaj, Füredi utca 61. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


497/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Illés Bence (szül.: Tapolca, 1998.05.17., an.: Piros Ágnes) 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 4. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


498/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Pető Réka (szül.: Budapest, 1996.05.12., an.: Nagy Edit Marianna) 8258 Badacsonytomaj, Gyurkovics köz 4. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


499/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szőke Eszter (szül.: Tapolca, 1996.02.04., an.: Németh Katalin) 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 13. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


500/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szőke Tibor Ádám (szül.: Tapolca, 1997.04.28., an.: Várnai Andrea) 8261 Badacsonytomaj, Park utca 68. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


501/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Péntek Axel Noel (szül.: Tapolca, 1997.10.30., an.: Sáfár Mária) 8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 14. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


502/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Vodenyák Alexa (szül.: Tapolca, 1998.01.04., an.: Boros Henriett) 8257 Badacsonytomaj, Virág köz 12. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


503/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Tóth Dorina (szül.: Tapolca, 1996.05.24., an.: Sáfár Zsuzsanna) 8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 19. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2017/2018. tanév II., illetve a 2018/2019. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


504/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Babcsán Vanessza (szül.: Zalaegerszeg, 1998.11.17., an.: Kovács Katalin) 8258 Badacsonytomaj, Petőfi utca 3. szám alatti lakos részére havi 5.000.,- Ft támogatást állapít meg a 2018/2019. tanév I., illetve a 2018/2019. tanév II. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

505/2017.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

506/2017.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. december 12-i rendkívüli ülésének meghívó szerinti 9 nyilvános napirendjéről

 1. leveszi a „8. Balatoni Bringakörút fejlesztésről” tárgyú napirendet
 2. felveszi

-          9. napirendi pontként „Elővásárlási jog gyakorlásáról tárgyú napirendet,

-          10. napirendi pontként „Szakértői véleményről kisajátítási eljárásban” tárgyú napirendet,

-          11. napirendi pontként a „Vegyes ügyek” tárgyú napirendet.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. december 12-i nyílt ülésének módosított napirendjét 11 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról – műszaki ellenőrzésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázathoz kapcsolódó kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Közbeszerzési eljárásokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Műszaki közreműködő megbízásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika pályázati kiírásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. Elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szakértői véleményről kisajátítási eljárásban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

507/2017.(XII.12.) Képviselő-testület határozata

Tájékoztatás intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

508/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról – műszaki ellenőrzés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan a műszaki ellenőrzés tárgyában AP Mérnökiroda Bt-vel (szákhely: 9022 Győr, Batthyány tér 23.) szerződést köt bruttó 6.100.000,- Ft (azaz bruttó hatmillió-egyszázezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

509/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési eljárásokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés „A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című és TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátásáratárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni

 1. C.T. and Partner Kft. 9022 Győr, Rózsák tere 11.
 2. GÁDOR Kft. 2881 Ászár, József A. utca 4.
 3. SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I ltp. 15.
 4. HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. utca 39.
 5. SZ-L BAU Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
 6. NALEOKIT Kft. 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 3.
 7. HORVÁTH-ÉP Kft. 8360 Keszthely, Sömögyei út 1.
 8. Czeiner és Társa Bt. 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság utca 6.
 9. DA-TA Trade S.R.O. Rozmarinova 5. 94501 Komarno, (SK2021309290)
 10. Idzsa Róbert egyéni vállalkozó Budapest

gazdasági szereplők részére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

510/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési eljárásokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése tárgyú - és a Badacsonyi strand - közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni

 1. GÁDOR Kft. 2881 Ászár, József A. utca 4.
 2. SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I ltp. 15
 3. HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. utca 39
 4. SZ-L BAU Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
 5. KL DEMEX Kft. 7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25
 6. ROSTFREI-PROFI Kft. 8258 Badacsonytomaj, Római út 168.
 7. KERKAI Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kutilapi utca 35

gazdasági szereplők részére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

511/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési eljárásokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Badacsonyi strand” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni

 1. GÁDOR Kft. 2881 Ászár, József A. utca 4.
 2. SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I ltp. 15
 3. HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. utca 39
 4. SZ-L BAU Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
 5. KL DEMEX Kft. 7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25.
 6. KERKAI Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kutilapi utca 35.
 7. MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 72
 8. HORVÁTH-ÉP Kft. 8360 Keszthely, Sömögyei út 1.

gazdasági szereplők részére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

512/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési eljárásokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – ABC Parkoló” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni

 1. MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 72
 2. HORVÁTH-ÉP Kft. 8360 Keszthely, Sömögyei út 1.
 3. Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó
 4. SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37.
 5. GÁDOR Kft. 2881 Ászár, József A. utca 4.
 6. SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I ltp. 15
 7. HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. utca 39
 8. SZ-L BAU Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
 9. KL DEMEX Kft. 7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25.

gazdasági szereplők részére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

513/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési eljárásokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó és szükséges intézkedések megtételére, és a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása tekintetében a vállalkozási szerződések (CORDICT Kft., Dr. Sipos Balázs ügyvéd) aláírására.

 

Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

514/2017.(XI.12.) képviselő-testületi határozat

Műszaki közreműködőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. műszaki közreműködői feladatok ellátása tárgyában AP Mérnökiroda Bt-vel (székhely: 9022 Győr, Batthyány tér 23.) szerződést köt határozatlan időtartamban bruttó 270.000,- Ft/hó (azaz bruttó kettőszáz forint) összegben, melyet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a működési kiadások terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésénél az előirányzattal tervezzen.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

515/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – határozat visszavonásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 473/2017.(XI.29.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

516/2017.(XII.12.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú és az Alsó-bazársor Balaton-tó felőli raktárhelyiség ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház) és Alsó-bazársor raktárhelyiség

b)      területe: 1116 m2 + 20,8 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar és raktár

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. január 25. 14,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadására 2018. évre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. január 25. 14,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 7.500.000-Ft/év+rezsiköltség.

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: 2018. április 1. – 2018. november 30. között

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)       Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

l)        Pályázó vállalja, hogy az ingatlan megközelítését a közlekedési szabályok betartásával végzi, tekintettel arra, hogy az ingatlan megközelítése gépjárművel korlátozott, azaz délelőtt 10 órától 24 óráig a területre behajtani tilos.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

…………………………………………………………………………………….

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

 

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

A bérleti szerződésben foglaltakat teljes körűen elfogadja.

igen/nem

Az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem.*

igen / nem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen / nem

Pályázó vállalja, hogy az ingatlan megközelítését a közlekedési szabályok betartásával végzi, tekintettel arra, hogy az ingatlan megközelítése gépjárművel korlátozott, azaz délelőtt 10 órától 24 óráig a területre behajtani tilos*

igen / nem

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén


Mellékletek felsorolása:

 

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja.
 2. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb a bérleti szerződés lejárta napján, azaz 2018. november 30. napján az ingatlant kiüríti és az önkormányzat birtokába adja
 3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződésben foglaltakat teljes körűen elfogadja.

 

 



 

 

 

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata

 



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



10.  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázó vállalja, hogy az ingatlan megközelítését a közlekedési szabályok betartásával végzi, tekintettel arra, hogy az ingatlan megközelítése gépjárművel korlátozott, azaz délelőtt 10 órától 24 óráig a területre behajtani tilos.



 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

 

Létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., adószáma: 15733940-2-19, képviseli: Krisztin N. László polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a

név/cégnév: ……………………………………………………………………………………..

székhely: …………………………………………………………………………………………

adószám, cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………

törvényes képviselő neve és tisztsége: ……………………………………………………….

bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő további együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

 

1.)       A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) feltételei szerint a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, a Badacsonytomaj belterület 2556 helyrajzi számon 1116 nm területtel felvett, kivett vendéglő, udvar megnevezésű, 887 nm hasznos alapterületű, természetben Badacsonytomaj város  Badacsony településrészén található, ún. „Tátika üzletház” elnevezésű ingatlant a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt, (a telek és a felépítmény, a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt a továbbiakban: Bérlemény) rendeltetésének megfelelő, azaz vendéglátó-kereskedelmi tevékenység céljára, valamint az Alsó-bazársoron található 20,8m2 alapterületű raktárépületét (a továbbiakban: Bérlemény 2.) a Szerződésben kikötött határozott időtartamra, azaz a 2018. április 1. napjától 2018. november 30. napjáig tartó időtartamára, a Szerződéshez csatolt, annak elválaszthatatlan mellékletét képező, a Szerződő felek által kölcsönösen aláírt birtokbaadási jegyzőkönyv, továbbá kitűzési vázrajz szerint.

2.)       A Bérlő kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Bérleményhez természetben egyébként folytonossági hiány nélkül kapcsolódó Balaton felőli teraszrész nem tartozik a Bérleményhez, így arra a Szerződés nem terjed ki. A Bérlő azonban tudomásul veszi, hogy igénye szerint a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól mint a Magyar Állam tulajdonos képviselőjétől mederhasználati engedélyt kérhet, melynek azonban valamennyi kötelezettsége és költsége kizárólag a Bérlőt terheli.

3.)       A Bérbeadó a polgári jog szabályai szerint szavatol (kellék- és jogszavatosság) azért, hogy a Bérlemény és Bérlemény 2. egésze -beleértve annak alkotórészeit és tartozékait is- per-, teher-és igénymentes tulajdonát képezi, és a Szerződés szabályai szerint a Bérlőnek bérbe adható, a Bérlemény és Bérlemény 2. a Szerződés egész időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, illetőleg harmadik személynek nincsen olyan, kötelmi jogviszonyból eredő vagy egyéb joga, amely a Bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

4.)       A Bérlő által gyakorolni kívánt tevékenységekhez szükséges valamennyi hatósági, önkormányzati stb. engedély beszerzésének kötelezettsége és azok költségei a Bérlőt terhelik. Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, felszerelési-berendezési tárgyakat -a Szerződésben, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített és a Bérlemény és Bérlemény 2. részét képező alkotórészek és tartozékok kivételével- a Bérlő köteles a maga számára biztosítani, ugyanígy a Bérlő folyamatosan köteles biztosítani a folyamatos rendeltetésszerű működtetés valamennyi feltételét is.

5.)       A Szerződés határozott időtartamra, a Badacsonyi idegenforgalmi szezon hónapjaira jön létre, tehát 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) április 1. (Első) napjával kezdődik, és amennyiben a Szerződés megszűnésére vagy megszüntetésére a határozott időtartam elteltét megelőzően nem kerül sor, 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) november 30. (Harmincadik) napjáig tart. A Szerződő felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor írásban módosíthatják, a határozott időtartam bármely okból történő meghosszabbítására vagy a Szerződés határozatlan időtartamúvá alakítására semmilyen esetben sem kerülhet sor.

 

6.)       A Bérleménynek és Bérlemény 2-nek a Szerződés 4. pontjában rögzített határozott időtartamra a Bérbeadónak járó bérleti díja (a továbbiakban: bérleti díj) ………………… Ft, azaz ………………….. forint). A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 88. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével a Bérbeadó nem élt, így a Bérlemény jelen Szerződés szerinti Bérlő részére való bérbeadása az ÁFA tv. 86. § (1) bekezdése l) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

7.)       A bérleti díjat a Bérlő a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírásával egyidejűleg, elektronikus úton indított visszavonhatatlan pénzintézeti átutalással tartozik a Bérbeadó részére hiánytalanul megfizetni. A Bérlőnek a bérleti díj maradéktalan megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettsége kizárólag akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes bérleti díj a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.

8.)       A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés aláírásától kezdődően az általa a pályázat kapcsán befizetett …………………. Ft (……………………… forint) a Szerződés teljes időtartamára kaucióként (biztosítékként) szolgál a Bérbeadó számára, a Szerződés időtartama alatt a Bérleményben esetleg bekövetkező és a Bérlőt terhelő károk, valamint a közműszámlák kiegyenlítésével kapcsolatban a Bérlő oldalán esetleg bekövetkező fizetési késedelem okozta károk legalább részbeni, azonnali fedezése céljából, mely összeggel a Bérbeadó szabadon rendelkezhet. A Szerződés bármely okból való megszűnése esetén a fel nem használt kaució vonatkozásában a Szerződő felek egymással elszámolnak. A Szerződő felek a kaució kapcsán még úgy állapodnak meg, hogy ha a kaucióból jogszerű bérbeadói igénybevételre kerül sor, úgy erről a Bérbeadó köteles az igénybevételt követő 8 napon belül a Bérlőt írásban tájékoztatni és Bérbeadó köteles egyidejűleg a kaució kiegészítésére a Bérlőt írásban felhívni. Jogszerű felhasználás esetén a kaució kiegészítési kötelezettségének a Bérlő az erre vonatkozó írásbeli tájékoztatását és felhívását követő 15 napon belül úgy köteles eleget tenni, hogy – figyelemmel a jogszerű bérbeadói igénybevétel összegére is – a kiegészítéssel a kaució összege ismét ……………….. Ft (…………………. forint) legyen a Szerződés teljes időtartama alatt. 

9.)       A Bérlő a Bérleményt és Bérlemény 2-t a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírását (a Szerződés közjegyzői okiratba, azaz közokiratba foglalását) követően, ugyanazon a napon veheti birtokba, amelyről a Szerződő felek külön birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel. A Szerződő felek a birtokbaadási jegyzőkönyvben közösen rögzítik a Bérlemény és Bérlemény 2. állapotát, a közüzemi mérőórák állását, valamint a Szerződő felek, vagy azok bármelyike által lényegesnek minősített egyéb kérdést vagy körülményt. A Bérlő kifejezetten kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Bérleményt és Bérlemény 2-t megtekintett állapotban, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzített állapotában, minden természetes és jogi tartozékával veszi birtokba.

10.)   A Bérlő a Szerződés időtartama alatt a Bérleményt rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával köteles használni, továbbá köteles a Bérlemény és Bérlemény 2. állaga, épsége megtartásáról gondoskodni, károsodástól megóvni, illetve a kárral fenyegető veszélyt elhárítani és az esetleg bekövetkezett kár következményeit elhárítani és csökkenteni. A Bérlemény és Bérlemény 2. rendeltetésellenes használatából, és a Bérlemény és Bérlemény 2. szakszerűtlen kezeléséből eredő meghibásodások és károk a Bérlőt terhelik. Mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

11.)   A Bérbeadó semmilyen felújítási vagy karbantartási feladat elvégzésére avagy azok bárminemű költségének bármilyen megtérítésére, ellentételezésére a Bérlő vonatkozásában nem köteles, mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége az előző pontban rögzítettekhez hasonlóan kizárólag a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be. Eligazodási alapul a számviteli törvény tekintendő irányadónak.

12.)   A Bérleményhez tartozó terület tisztántartása a Bérlő feladata. A Bérlő köteles továbbá betartani a Bérleményre és Bérlemény 2-re vonatkozó valamennyi törvényes rendelkezést és hatósági előírást, így különösen a tűz-, munka- (baleset), vagyon- és környezetvédelmi előírásokat, teljesíteni az esetleges környezetvédelmi mérésekkel, a veszélyes és egyéb hulladékok tárolásával és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeket, így különösen Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II. 01.), továbbá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (IV. 12.) számú önkormányzati rendeleteiben, ez utóbbi vonatkozásában különösen annak 6. § (5) bekezdésében foglaltakat, és viselni a mindezekkel kapcsolatos valamennyi költséget. A Bérlő köteles a Bérleményben működtetett valamennyi kereskedelmi egység vonatkozásában legalább heti egy hulladék elszállítási alkalomra vonatkozó hulladékszállítási szerződéssel rendelkezni a Szerződés teljes időtartamára. Bérlő az e pontban foglaltak általa való megszegéséből eredő esetleges károkért a polgári jog szabályai szerint teljes felelősséggel tartozik, valamint tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések bármilyen fokú megsértése a Bérbeadó számára a Szerződés rendkívüli, vagyis azonnali hatályú felmondására biztosít jogot.

13.)   A Bérlő az előző pontban rögzített kötelezettségétől függetlenül bármely meghibásodást, működési problémát haladéktalanul köteles a Bérbeadóval közölni.

Káresemény bekövetkezésekor a Bérlő köteles a munkát elvégeztetni. Amennyiben a keletkezett kárt a biztosító a vagyonbiztosítás alapján az önkormányzatnak megtéríti, ezen összeget az önkormányzat a Bérlő rendelkezésére bocsátja.

14.)   A Bérbeadó köteles a Bérlő részére a Bérlemény kapcsán gondoskodni a víz-, a csatorna- és az áramhasználat (vételezés) biztosításáról. A bérleti díj nem foglalja magában a Bérlemény üzemeltetésével felmerülő közüzemi díjakat, amelyeket a Bérlemény birtokba vételétől kezdődően, a Bérbeadó 8 napos fizetési határidővel kiállított számlája alapján, amelyhez a Bérbeadó az egyes közműszolgáltatók által kibocsátott számlákat másolatban csatolta, a Bérlő köteles határidőben a Bérbeadó részére megfizetni.

15.)   A Bérlő a Bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével adhatja, melyben a Bérbeadó az albérletbe, használatba adás tartalmára feltételeket, elvárásokat és kötelezettségeket írhat elő. A Bérlő azonban a Szerződés általa való aláírásával feltétlenül tudomásul veszi, hogy a Bérlemény vagy annak bármely része, hányada kizárólag olyan természetes vagy jogi személynek adható albérletbe vagy használatba, akinek a Bérbeadóval szemben soha nem volt és jelenleg sincsen folyamatban polgári jogi, közigazgatási, büntetőpere vagy egyéb hatósági, birtokvédelmi stb. eljárása, nem áll fenn tartozása, illetve akinek a Bérbeadóval szemben semmilyen fórumon, akár peren kívül is, semmilyen jogvitája vagy követelése soha nem állt fenn és jelenleg sem áll fenn, valamint a Bérbeadóval szemben soha nem indított polgári jogi vagy egyéb keresetet, nem kezdeményezett semmilyen eljárást stb.

16.)   A Bérlő a Bérlemény üzemeltetése kapcsán a Badacsonyi Strand felé vendéglátó-kereskedelmi tevékenységet folytathat, a Bérlemény strand felőli részét még időlegesen veheti birtokba, de nem teheti lehetővé, hogy a Bérleményen keresztül bármely személy ingyenesen jusson be. A Szerződő felek egybehangzóan és kifejezetten megállapodnak, hogy ezen rendelkezések Bérlő általi bármilyen fokú megszegése a Bérbeadó számára a Szerződés Bérbeadó általi rendkívüli, vagyis azonnali hatályú felmondására biztosít jogot.

17.)    A Bérlő a Bérleményen (telek és épület, azok alkotórészeivel és tartozékaival együtt) bármilyen átalakítási, javítási munkálatot kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet, kivéve azon munkákat, melyek elvégzésének elmaradása másként el nem hárítható károsodással vagy értékcsökkenéssel járna, vagy mely munkálatok a működéshez azonnal szükségesek.

A Bérlő az ilyen munkálatokról is lehetőség szerint haladéktalanul, illetve a legközelebbi időpontban köteles a Bérbeadót értesíteni, illetve jogosult a Bérbeadótól követelni az ilyen, károsodást megelőző-elhárító munkálatok ellenértékét, amennyiben azokat az azonnali eljárás szükségessége folytán a Bérlő viselte. Az átalakítási-javítási munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

18.)   A Szerződést a Bérbeadó különösen akkor mondhatja fel írásban és azonnali hatállyal, ha a Bérlő a Bérleményt vagy bármely részét rendeltetésellenesen használja, állagát rongálja vagy a Szerződés 8. pontja szerinti kaució-kiegészítési kötelezettségét határidőre nem teljesíti avagy bármilyen mértékben is megszegi a Szerződés 12. pontjában a hulladékszállítási szerződésekkel, a Szerződés 15. pontjában az albérletbe adással, továbbá a Szerződés 16. pontjában a Badacsonyi Stranddal kapcsolatosan vállalt bármely kötelezettségét.

19.)    A Bérlő jogosult arra, hogy egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, ha:

a.)   a Bérbeadó a jelen Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét, így bármely szavatosságvállalását megszegi és a kötelezettségszegését a Bérlő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólítás Bérbeadó általi kézhezvételét követő 15 napon belül nem orvosolja, a 15 napos póthatáridő elteltét követően és legalább 15 napos felmondási idővel, de csak egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

b.)  a Bérlő a Bérlő érdekkörén kívül felmerülő és a Bérbeadónak sem felróható okból nem tudja a Bérleményt rendeltetésszerűen és a Szerződésnek megfelelően 10 napon keresztül használni, úgy ezen 10 nap elteltét követően legalább 15 napos felmondási idővel és egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

c.)   ha jogszabály így rendelkezik, a jogszabály rendelkezései szerint.

20.)   Abban a nem várt esetben, amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Bérlő érdekkörén kívül felmerülő bármely okból nem tudja rendeltetésszerűen és a jelen Szerződésnek megfelelően használni, de a bérleti jogviszony nem szűnik meg, úgy a Bérlő időarányos bérleti díj leszállítására jogosult, amelynek a számítására a 19.) pontban írt rendelkezések az irányadóak.

21.)   Szerződésszegés esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók.

22.)   A Szerződő felek megállapodása értelmében a Bérlemény vagyonbiztosításáról a bérleti jogviszony fennállása alatt – figyelemmel a Bérlemény bérbeadására és a Szerződés hasznosítási céljára is – a Bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni, amelynek elmulasztásából eredő minden költség és kár a Bérbeadót terheli, így nem követelheti a Bérlőtől azt a kárt, amely a vagyonbiztosítás fennállása esetén a Bérbeadó részére a biztosítótól megtérült volna. A Bérlőnek a Bérleménybe bevitt saját berendezési és vagyontárgyai biztonságáról saját magának kell gondoskodnia, illetőleg azok biztosítását megoldania, amelynek elmulasztásából eredő kárért a felelősség a Bérlőt terheli.

23.)   A Bérbeadó a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának idejére telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékben feltüntesse és a Bérlemény üzemeltetése kapcsán valamennyi szükséges bejelentést megtegyen. A Bérlő a Szerződés megszűnése esetén a Szerződés megszűnése napjáig köteles a Bérlemény telephelyeként vagy fióktelepeként való feltüntetésének a cégjegyzékből való törlését kezdeményezni, amelynek a Bérlő határidőben eleget tesz, ha legkésőbb a Szerződés megszűnése napjáig az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelmet az abban előírt alakban és formában a cégjegyzéket vezető illetékes cégbíróságnál előterjeszti.

24.)   A Szerződés bármilyen jogcímen is szűnik meg, a Bérlő térítés és bármiféle elhelyezési igény, csereingatlan biztosítása nélkül köteles a Bérleményt és Bérlemény 2-t a Szerződés megszűnésének időpontjára kiüríteni és ezen időponttal a Bérbeadó korlátlan és kizárólagos rendelkezésére és birtokába bocsátani, mégpedig a természetes elhasználódástól eltekintve rendeltetésszerű használatra, azonnali használatbavételre alkalmas állapotában.

A birtokba visszaszolgáltatási kötelezettsége esetleges elmulasztása esetén a Bérlő a jogcím nélküli használat időtartamára napi 20 000 Ft (Húszezer forint) összegű használati díj Bérbeadó részére való megfizetésére köteles az ezen időszakra felmerülő közüzemi díjak viselése mellett.

25.)   A Szerződésnek a Bérlő érdekkörébe eső vagy a Bérlőnek felróható okból a határozott időtartam előtti megszűnése esetén a Bérlő bérleti díj visszaigénylésre nem jogosult. A Szerződésnek a Bérbeadó érdekkörébe eső vagy a Bérbeadónak felróható okból a határozott időtartam előtti megszűnése esetén a Bérlő az időarányos (bérleti jogviszonnyal nem fedezett) bérleti díj visszatérítésére jogosult.

26.)   A Szerződő felek egybehangzóan megállapodnak, a Bérlő pedig külön kifejezetten is kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Bérlőt a Bérleménnyel, Bérlemény 2-vel kapcsolatosan sem elővásárlási jog, sem előbérleti jog semmilyen esetben nem illeti meg.

27.)   A Szerződésre egyebekben, így különösen a használattal kapcsolatban a Szerződő felek által egymásnak vagy harmadik személynek okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

28.)    A Bérbeadó Képviselő-testülete a Szerződést jóváhagyta és annak aláírására a Polgármestert a ………………… határozatával felhatalmazta, amely határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat a Szerződés mellékletét képezi.

 

Badacsonytomaj, 201……………………………….

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

képviseli: Krisztin N. László polgármester

Bérbeadó

…………………………………..

 

Bérlő

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

517/2017.(XII. 12.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytördemic 840 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytördemic 840 hrsz-ú kivett saját használatú út megnevezésű 482 m2 területű, természetben 8263 Badacsonytördemic Római út 184. szám alatt a található ingatlan tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot aláírja.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

518/2017.(XII. 12.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról – kiviteli tervekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1-2016 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. a 1. projekthelyszín - Badacsony alsó park tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhely: 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) köt szerződést bruttó 2.921.000 Ft (azaz bruttó kettőmillió-kilencszázhuszonegyezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. a 2. projekthelyszín - Városháza tér tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhely: 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) köt szerződést bruttó 5.969.000 Ft (azaz bruttó ötmillió-kilencszázhatvankilencezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1-2. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 5 nap

kiviteli tervek tervezői teljesítésére 2018. február 1.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

519/2017.(XII.12.) Képviselő-testület határozata

Napirendi változtatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vegyes ügyek” című napirendet soron következőként tárgyalja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

520/2017.(XII.12.) Képviselő-testület határozata

Jégpálya üzemeltetéséhez kapcsolódó költségekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 500 ezer Ft-tal a jégpálya vízzel, fagyállóval történő feltöltéséhez és üzembe helyezéséhez kapcsolódó költséget az önkormányzat költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja,
 2. a jégpálya 10 fok alatti üzemeltetését támogatja.
 3. elrendeli az önkormányzat 2017. évi szerződés alapján szerződés megkötését a tulajdonossal és a Balatonfüredi Tankerülettel, mely szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 4. legfeljebb 500 ezer Ft erejéig a közműköltségeket átvállalja az üzemeltetési időszakban a 2018. évi költségvetés működési kiadási előirányzatok terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

521/2017.(XII.12.) Képviselő-testület határozata

Engedélyezési eljárás megindításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Városkapu fejlesztése okán az ún. BAHART területre építési engedélyezési eljárás megindítását és a kérelem benyújtását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

522/2017.(XII.12.) Képviselő-testület határozata

Kertészeti tervekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság ülésén bemutatott kertészeti tervre vonatkozó helyszínrajzot megismerte és a bemutatott helyszínrajz szerinti költségterv kidolgozását rendeli el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

523/2017.(XII.12.) Képviselő-testület határozata

Park utcai támfalomlásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony, Park utcai támfalomlás tekintetében elrendeli, hogy az illetékes közlekedési hatóságot keresse meg a hivatal, annak azonnali intézkedését kérve, valamint a korábban említett táblákat haladéktalanul helyezze ki a területre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

524/2017.(XII.12.) Képviselő-testület határozata

Kisfaludy út térségének tervezéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Masszi Építésziroda Kft. részére a Badacsonytomaj, Kisfaludy út térségének felújítása munkákhoz szükséges tervezési feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés szerinti 7.530.000 Ft +ÁFA összeg kifizetését elrendeli.
 2. az ún. vizes tervezésre további pótmunkát nem tart indokoltnak, és elrendeli e tárgyban indikatív ajánlatok bekérést legalább két gazdasági szereplőtől, hogy a kiépítési költségek valóban az előzetes dokumentációkban feltűntetett összeggel bírnak-e.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

525/2017.(XII.12.) Képviselő-testület határozata

Zárt ülés elrendeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szakértői véleményről kisajátítási eljárásban” című napirend tárgyalása kapcsán Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadva zárt ülés tartását rendeli el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

526/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun Istvánpviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

527/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 12-i zárt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

1.      Szakértői véleményről kisajátítási eljárásban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

528/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat

Kisajátítási szakértői véleményről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 1. 1. Zsiga Györgyné igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő (eng.szám: 280696) Badacsonytomaj 2557/3/A. hrsz-ú épületingatlan kisajátításának kártalanítási összeg megállapítása tárgyában készített Kisajátítási szakértői véleményét megismerte és a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötését kezdeményezi a szakértő ingatlan kártalanítási javaslata szerinti 25.400.000 Ft értéken.
 2. 2. Hatalmazza fel Dr. Sipos Balázs Tihamér meghatalmazott ügyvédet a további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!