Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évben meghozott határozatai I.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

1/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

2/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 13-i nyílt rendkívüli ülésének napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. HÉSZ módosítási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

 1. 2. Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. Jégpálya kialakítása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. CÉH átmeneti finanszírozása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. BAHART kerékpáros járatra vonatkozó szolgáltatási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 6. Egyebek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

3/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosítási kérelmekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Pincészet Kft. (8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 49.) és a Folly Arborétum (8257 Badacsonyörs, Arborétum u.) – HÉSZ módosításra vonatkozó – kérelmét elviekben támogatja és befogadja, de a településrendezési eszközök soron következő felülvizsgálatát megelőzően csak akkor indítsa meg a részleges módosítási eljárást, amennyiben annak finanszírozását a kérelmezők teljes mértékben vállalják, és a módosítással az önkormányzatot új korlátozás miatti kártalanítási kötelezettség nem terheli.

A HÉSZ módosítási lehetőséget hirdetmény útján közzéteszi a településen, melyre várja az ingatlantulajdonosoktól a kérelmek benyújtását. A hirdetményben fel kell hívni a figyelmet, hogy az eljárás során felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell vállalnia.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert három tervezési árajánlat bekérésére, kéri a HÉSZ módosítását a következő soros ülésre döntéshozatalra előkészíteni.

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket a döntésről tájékoztassa.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

4/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a képviselői fórumon megfogalmazottak és az előzetesen rögzítettek szerint a konkrét programokra minimum 3 cégtől kérjen be árajánlatot.
 2. a Borhét szervezésével a Céh Turisztikai Egyesületet javasolja megbízni, az Egyesület vezetésével a feltételek előzetes áttárgyalása után a februári soros ülésen javasolja a döntéshozatalt.
 3. a Badacsonyi Szüretet továbbra is a BVKI szervezze.
 4. a Rózsakő Fesztivál kerüljön megrendezésre a jövőben is, megváltozott feltételrendszerrel, melyhez a soros ülésre javaslatokat várnak.
 5. a marketinggel kapcsolatos kérdéskör újratárgyalását javasolja.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVKI igazgatóSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


5/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Jégpálya kialakítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Hartai Béla vállalkozó által felajánlott jégpályát a Tatay Sándor Általános Iskola udvarán állítatja fel,
 2. az áram kiépítésének 500 eFt-os költségét és a pálya üzemeltetésének havi áramdíját az önkormányzat 2017. évi költségvetésben biztosítja.
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jégpálya üzemeltetésére a Badacsonytomaji Városüzemeltető Kft-vel maximum 180 napra megkösse a szerződést.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

6/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

CÉH átmeneti finanszírozása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület vonatkozásában a dokumentumok benyújtását követően a soros ülésen hozza meg a döntését.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

7/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

BAHART kerékpáros járatra vonatkozó szolgáltatási szerződés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART Zrt. megkeresését a Kerékpáros járat beindításával kapcsolatosan támogatja.
 2. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatot terhelő 231.207,- Ft-ot a 2017. évi költségvetésben a működési kiadások terhére biztosítsa.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a BAHART Zrt-t értesítse, és egyben felhatalmazza a szerződés aláírására


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


8/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

2017. a Badacsonyi Szőlő és Bor Éve


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évet a „Badacsonyi Szőlő és Bor Éve”-nek nyilvánítja és elrendeli, hogy induljon meg ebben az ügyben a kommunikáció.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

9/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Fő utcai felújítás tervezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága támogatja, hogy a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv elkészítése tárgyában az elkészült szakasztervre a teljesítésigazolást kiadja.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

10/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Fonyódi Kolbásztöltő Fesztivál


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fonyódi Kolbásztöltő Fesztiválon a település részvételét biztosítja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a résztvevő csapat összeállítására intézkedjen.


Határidő:         azonnal,

Felelős.            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

11/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő és út ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú ingatlanra pályázati felhívás kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai:

a)     Badacsonytomaj, hrsz. 988/4. hrsz. szőlő ingatlan

b)    területe: 17.416 m2

c)     megnevezése: szőlő és út

d)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 14.633.000,- Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. január 31. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Badacsonytomaj 988/4. hrsz. szőlő bérbeadása”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. január 31. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)     Induló bérleti díj: 80.000,- Ft/év

d)    Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)      A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)     Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)    Licitösszeg emelésének mértéke: 10.000,- Ft.

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyeztetési felhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:     Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

12/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Hideg étel utalvány biztosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának alkalmazásában álló 8 fő közmunkás részére 10.000 Ft-os hidegétel utalvány biztosításáról dönt. Az utalványok összegének és járulékainak fedezetét a 2017. évi költségvetésben a működési kiadások terhére biztosítja.


Határidő:         azonnal,

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

13/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj kérelmét befogadja, a tulajdonában lévő 0190/6. hrsz-ú ingatlan 1/3 részére mobil garázs felállítására a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Határidő:         azonnal,

Felelős.            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

14/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

15/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 1-jei soros ülésének meghívó szerinti 26 napirendjéhez felveszi

 1. 27. napirendként „Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása”
 2. 28. napirendként „Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról”

tárgyú napirendeket.


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

16/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 2-i soros ülésének módosított napirendjét 28 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. BVÖKI 2017.évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 4. Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bedő Lajos elnök

 1. 5. CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János egyesület elnöke

 1. 6. Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 7. A települési adóról szóló 26/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 9. 2017. évi rendezvények szervezése, valamint kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. MÁV Zrt-vel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj város közvilágítás aktív eszköz használat elszámolása 2013-2015. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018-2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Polgármester, alpolgármester illetmény- és költségtérítésváltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Segítség nyújtása a Kommandó települési leégett iskola újjáépítéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

18/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő:         elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

19/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVÖKI szervezésében 2017. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét, programtervét és időpontját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben programterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

20/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

BVKI 2017. évi továbbképzési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2011-2018. évekre szóló továbbképzési tervét felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Wolf Viktória jegyző


20/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat melléklete

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Hétéves Továbbképzési terv 2011-2018

Hivatkozással a nemzeti kulturális örökség minisztere 1/2000. (I.14.) NKÖM rendeletében foglaltakra, a BVÖKI állományában dolgozók közül az alábbi közalkalmazottak tartoznak a rendelet hatálya alá és a vesznek részt a kulturális szakemberek részére tervezett továbbképzésen

Név

Szakmai munkakör

Képzett-ségi szint

Beisko-lázás éve

Óraszám

Képzési típus

Kezdés

Befejezés

Megj.

Berecz Nikolett Erika

intézményvezető

Főiskola (andragógia) felsőfokú sportkommunikátor

2015

60

Többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek képzése Felnőttképzési nyilvántartási száma: E- 000722/2014

2015

2016

akkreditált előírt továbbképzés

2015

120

Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser 04-9-00000-10/2015

2015

2016

akkreditált továbbképzés

2017

60

ÁBPE továbbképzés I. (E-learning képzés)

2017

2017

akkreditált előírt továbbképzés

Nagy László

művelődésszervező

Főiskola, kulturális menedzser, művelődésszervező

Kovács László Krisztián

könyvtáros

Egyetem- főiskola- informatikus könyvtáros

2013.

88

E-tanácsadó, közösségi szolgáltató, felnőttképzési nyilvántartási szám: 00752-20092

2013.01.10.

2013.03.28.

E- Magyarország pont működtető. 2020-ig nem kötelezettSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

21/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3.) támogatási kérelmét támogatásra javasolja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

22/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme” tárgyú napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

23/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület támogatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 61.) részére 2017. évben visszatérítendő támogatást biztosít 2.887.500 Ft összegben, azaz kettőmillió-nyolcszányolcvanhétezer-ötszáz forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen az Egyesület. bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)        962.500 Ft 2017. február 10. napjáig,

b)       962.500 Ft 2017. február 28. napjáig,

c)        962.500 Ft 2017. március 10. napjáig

 1. a támogatás célja: turisztikai feladatok ellátása, működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. március 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb 2017. április 30-ig köteles visszafizetni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, a támogatási összeg visszafizetéséről, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:             a megállapodás megkötésére: 2017. február 8.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

visszafizetésre: 2017. április 30.

Felelős:                 Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

24/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 61.) által kezdeményezett új együttműködési megállapodás előkészítésére 2017. február 15. napját határozza el.


Határidő:          elfogadásra azonnal,

együttműködési megállapodás előkészítésére 2017. február 15.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Békássy János CÉH elnök


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

25/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 30.930ezer Ft összegben, azaz harmincmillió-kilencszázharmincezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen VN Kft. bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)        10.310 ezer Ft 2017. február 8. napjáig,

b)       10.310 ezer Ft 2017. május 31. napjáig

c)        10.310 ezer Ft 2017. október 30. napjáig

 1. a támogatás célja: közhasznú feladatok ellátása, kiadásainak támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft.-vel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:             a megállapodás megkötésére: 2017. február 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:                 Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

26/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv és kiviteli terv készítése tárgyában a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02; Cégjegyzékszám: 02-09-076533; bankszámla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pál DLA építész vezető tervező, ügyvezető) kötött szerződés 2. pontjának módosítását elrendeli, azzal, hogy a szerződés 2. pontja a következők szerint módosul: “2. Vállalás határideje: 2017. március 27.”. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
 2. a szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.


Határidő: elfogadásra azonnal, szerződésmódosításra 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

27/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi rendezvények szervezése, valamint kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2017. évi rendezvények szervezése tárgyában beérkezett ajánlatok szerint az arra vonatkozó szerződéskötést elrendeli

a)       a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Keszegfesztivál” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 3.200.000 Ft, azaz hárommillió-kettőszázezer forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja

b)      az Akció Rendezvényszervező Kft-vel (1137 Bp., Szent István krt. 8.) a „Pincefeszt” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja

c)       a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Gasztrofesztivál” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja

d)      a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Disznólkodás” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

 1. 2. a 2017. évi kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok szerint az arra vonatkozó szerződéskötést javasolja az Akció Rendezvényszervező Kft-vel (1137 Bp., Szent István krt. 8.) bruttó 6.864.350 Ft, azaz hatmillió-nyolcszázhatvannégyezer-háromszázötven forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja.


Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         2

28/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRt-vel kötendő megállapodásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a badacsonytomaji, 0320hrsz-ú kivett közforgalmú vasút megnevezésű külterületi B228971_VR leltári számú, a természetben Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű, mellékletként csatolt helyszínrajzon vastag fekete vonallal megjelölt, 62,5 m2 burkoltterületet, és az ingatlanon lévő vastag piros vonallal megjelölt 19 m2 beépített területű vendéglátóépület  megnevezésű  T0306602_VR leltári számú épület/helyiség vonatkozásában előkészített bérleti szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. a bérleti díj összegét 3.300.000 Ft/év + ÁFA összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja, 2017. évben a 2016. évi pénzmaradvány terhére.
 3. az ingatlankezelési szolgáltatások díját, 3.931 Ft/hó + ÁFA összeget, valamint a közműköltségeket (villamosenergia) az önkormányzat költségvetésében biztosítja, 2017. évben a 2016. évi pénzmaradvány terhére.
 4. a szerződés felek általi aláírásától számított 8 napon belül vállalja az önkormányzat valamennyi számlájára szóló beszedési megbízás megadását a MÁV ZRt. részére, valamint pénzügyi biztosítékként 1.062.727.-Ft, azaz Egymillió-hatvankettőezer-hétszázhuszonhét forint óvadékot a szerződés felek általi aláírásától számított 8 napon belül elrendeli megfizetni.
 5. vállalja továbbá a szerződésben foglaltak szerinti egyéb költségek megtérítését (közjegyzői okiratba foglalás, biztosítási szerződés)

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 30 nap,

az összegek kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

29/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRt-vel kötendő megállapodásról – helyiség hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a MÁV ZRt-vel kötendő megállapodáshoz kapcsolódóan vizsgálja meg a Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő vastag piros vonallal megjelölt 19 m2 beépített területű vendéglátóépület  megnevezésű  épület/helyiség hasznosításra vonatkozó lehetőségeket és esetlegesen készítsen elő erre vonatkozó pályázati kiírást a képviselő-testület februári soros ülésére.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

előkészítésre 2017. februári soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         4

30/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRt-vel kötendő megállapodásról – helyiség hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a MÁV ZRt-vel kötendő megállapodáshoz kapcsolódóan a Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő - helyszínrajzon vastag fekete vonallal megjelölt - 62,5 m2 burkolt terület hasznosítását nem támogatja.


Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

31/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város közvilágítás aktív eszköz használat elszámolása 2013-2015. évre vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elismeri, hogy 2012-2015. évekre vonatkozóan az E.ON Zrt-t megillető közvilágítási aktív elem eszközhasználati díjtartozása keletkezett, melynek összege bruttó 1.087.774,- Ft.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az E.ON Zrt. közötti Megállapodást aláírja.
 3. elrendeli a Megállapodás felek által történő aláírását követően az E.ON Zrt. által kiállított számla ellenértékének, bruttó 1.087.774,- Ft összegnek a kifizetését, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosít


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

32/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018-2019. évre


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. fenn kívánja tartani  Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei tagságát a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Isaszeg Város Önkormányzata mint Gesztor által képviselt csoportos, 2018-2019. villamos energia évre szóló villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kíván megjelenni.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
 3. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására.


Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

33/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét értesítse.

Határidő:         azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

34/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)        8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)       területe: 1116 m2

c)        megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)       műszaki állapota: felújítandó

e)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)        Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. február 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)       Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. február 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)        Induló bérleti díj: 5.000.000-Ft/év+rezsiköltség a második évtől kezdve

d)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)       Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i)         Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)         Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:              azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:                  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

VAGYONHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL VEGYES BÉRLETI SZERZŐDÉS


Létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., adószáma: 15733940-2-19, képviseli: Krisztin N. László polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről

név/cégnév: ……………………………………………………………………………………..

székhely: …………………………………………………………………………………………

adószám, cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………

törvényes képviselő neve és tisztsége: ……………………………………………………….

bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő további együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.)       A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a …./2016. (……...) számú Képviselő-testületi határozatával döntött a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, a badacsonytomaji ……… helyrajzi számon ……. nm területtel felvett, ……………………………… megjelölésű, természetben a 8261 Badacsonytomaj, …………………………………………. szám alatti, úgynevezett „Tátika üzletház” elnevezésű ingatlannak a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt (a telek és a felépítmények, a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt a továbbiakban: Bérlemény) hosszú távú szerződés alapján történő hasznosításáról. A Szerződő felek ugyancsak kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Bérlemény mint a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen vagyontárgy, önkormányzati vagyon részeként a nemzeti vagyon része, ekként vonatkoznak rá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) kötelező rendelkezései, különösen az annak 5. fejezet 11. §-ában foglalt rendelkezések, illetve, hogy a Szerződő felek jelen szerződésük (a továbbiakban: Szerződés) megkötése és alkalmazása során kötelesek az Nvtv. kógens rendelkezéseit a Szerződésben szerepeltetni, illetve Szerződésük során alkalmazni.

2.)       A Bérlő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, továbbá a 11. pont szerint a nemzeti vagyon használójának minősül.

3.)       A Bérlő az Nvtv. 11. § (11) bekezdése alapján a Szerződés aláírásával feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy

a) beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit maradéktalanul, a törvényes határidőben teljesíti,

b) a Bérleményt mint átengedett nemzeti vagyont a Szerződés előírásainak és a Bérbeadó mint a tulajdonosi joggyakorló rendelkezéseinek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban, a Bérlővel mint hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként, kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

4.)       A Bérlő a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződést a Bérbeadó mint a tulajdonosi joggyakorló (hasznosításba adó) a Bérlőnek járó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlemény mint nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely szervezet – a Bérlővel mint hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – a Szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Ezen körülményt a Szerződő felek az Nvtv. 11. § (12) bekezdése alapján a Bérbeadót mint hasznosításba adót megillető és a Bérlő érdekkörében felmerülő okból történő (a Bérlőnek felróható) rendkívüli felmondási okként rögzítik. Az ezen pontban hivatkozott átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást a Bérlő mint hasznosító által a Bérlemény mint nemzeti vagyon hasznosításában a Bérlővel mint hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik felekkel kötött szerződésekben a Bérlőt mint a hasznosításba adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell.

5.)       A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződés két egymást követő, de egymást feltételező és egymásba kapcsolódó tartalmi és időbeli szakaszból áll. A Szerződés első tartalmi és időbeli szakaszában (felújítási szakasz) a Bérlő a Bérleményen jogosult és köteles a Szerződés alábbi rendelkezéseinek és egyéb okiratoknak, határozatoknak, illetve a külön meghatározottaknak megfelelően elvégezni a Szerződés szerinti felújítási-fejlesztési-beruházási munkálatokat teljes egészében, míg a Szerződés második tartalmi és időbeli szakaszában (bérleti szakasz) a Bérlő jogosulttá és kötelessé válik a Bérleményt rendeltetésének megfelelően üzemeltetni, működtetni.

6.)       A Szerződő felek az előzőekre tekintettel kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződés feltételei szerint a Bérbeadó a felújítási szakaszban a felújítás céljaira birtokba bocsátja, majd a bérleti szakaszban bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérleményt, a felújítási szakaszban a felújítás teljes körű elvégzése, majd ezt követően a bérleti szakaszban az elsődleges rendeltetésének megfelelő, azaz üzletház tartós üzemeltetése céljára. A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Bérlő, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, jogosult és köteles a Bérlemény felújítására és azon a külön meghatározott különböző fejlesztések elvégzésére, azon a Szerződés szerinti beruházások megvalósítására. A Bérlő a Szerződés bérleti szakaszának időtartama alatt pedig jogosult a Bérleménnyel kapcsolatban a birtoklás, használat, hasznok szedése jogának gyakorlására, jogosult és köteles továbbá a Bérlemény fenntartásából és üzemeltetéséből adódó valamennyi tevékenység gyakorlására és kötelezettség teljesítésére. Mindezek alapján tehát a Bérlő együttes kötelezettséget vállal a Bérleményen a külön előírt felújítások, fejlesztések, beruházások megvalósítására, a Szerződésben rögzített határidőben, majd ezt követően a felújított Bérlemény tartós, folyamatos üzemeltetésére, működtetésére a Szerződés teljes időtartama alatt.

7.)       A Bérlő a Bérleménnyel kapcsolatos felújítások, fejlesztések, beruházások körében külön kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2017. (Kettőezer-tizenhetedik év) ….. (…) napjáig, azaz a Szerződés első tartalmi és időbeli szakaszában a Bérleményen elvégzi a külön meghatározott, összesen legalább 150 000 000 Ft (Egyszázötvenmillió forint) értékű felújítást, fejlesztést, beruházást olyképpen, hogy a Bérlemény a nagyközönség számára megnyitható legyen ezen időponttal. A Bérlő akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Bérlemény a tervezett felújításokat stb., vagyis a szükséges teljes műszaki tartalmat maradéktalanul tartalmazza, eleget tesz továbbá a Szerződés 8. pontjában foglalt követelményeknek, végül a Bérleményt a Bérlő, valamennyi tervezett funkciójával, 2017. ….. napjával meg is nyitja a közönség számára.

8.)       A tervezett felújítás, fejlesztés, beruházás konkrét műszaki tartalmát tartalmazó terveket a Bérbeadó rendeli meg, és viseli ezen tervezési munkálatok, a szükséges tervek elkészítésének valamennyi költségét. A Bérlő az ezen pontban hivatkozott felújítási stb. munkálatokat a Bérleményre vonatkozólag a Bérbeadó által az előzőek szerint megrendelt tervek alapján, annak műszaki tartalmát teljes mértékben megvalósítva köteles elvégezni a Szerződés előző pontjában vállalt határidőben. A konkrét terveket és a beruházás összköltségét a Bérbeadó Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. A felújítás, fejlesztés, beruházás kapcsán a Bérlemény, a Szerződést megelőző állapothoz képest, minőségileg magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó egységként kell továbbá működjék. Ennek kapcsán a Bérlemény turisztikai attrakció jellegét is erősíteni, hangsúlyozni kell. Messzemenően figyelemmel kell lenni továbbá az épület műemlék jellegére, ezért a műemlékvédelmi kérdésekben illetékes hatóságok előírásainak betartása különösen fontos. Mindezek kapcsán a Szerződés létrehozását megelőző pályázati kiírás az irányadó. A Bérlő a Bérleménnyel kapcsolatos felújítások, fejlesztések, beruházások körében külön kifejezetten kötelezettséget vállal arra is, hogy a felújítás kapcsán az üzletház közfunkciót maximálisan fenntartja, vagyis a Bérlő kötelezettséget vállal arra is, hogy a felújítás kapcsán a Bérlemény elsődleges jellegén, üzletház közfunkcióján nem változtat.

9.)       A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Szerződés bérleti szakasza kizárólag akkor lép életbe, ha a Bérlő a Szerződés felújítási szakaszában az általa vállalt valamennyi szerződéses kötelezettséget maradéktalanul teljesíti. Ennek megfelelően a Bérlő a Bérleményt a Szerződés felújítási szakaszának teljes megvalósulásáig kizárólag a külön meghatározott felújítási-átalakítási-beruházási munkálatok elvégzése céljából és érdekében veheti birtokba és használhatja, abban semmiféle üzleti vagy egyéb, hasznot hajtó tevékenységet nem végezhet és a Bérleményt más személy részére sem adhatja tovább albérletbe, használatba stb.

10.)     Amennyiben a Bérlő a Szerződés szerinti, általa vállalt valamennyi szerződéses kötelezettségét maradéktalanul és határidőben teljesíti, akkor a Szerződés bérleti szakasza életbe lép. Amennyiben a Bérlő nem teljesíti maradéktalanul valamennyi, általa vállalt szerződéses kötelezettségét, úgy a Szerződés második, bérleti szakasza nem lép életbe, hanem a Szerződés a 2017. …. napját követő nap végével megszűnik és a Szerződő felek egymással elszámolnak. Ennek keretében a Szerződésnek az idő előtti megszűnése esetére megszabott rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.)    A Bérbeadó a polgári jog szabályai szerint szavatol (kellék- és jogszavatosság) azért, hogy a Bérlemény egésze -beleértve annak alkotórészeit és tartozékait is- per-, teher-és igénymentes tulajdonát képezi, és a Szerződés szabályai szerint a Bérlőnek bérbe adható, illetőleg harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

12.)    A Bérbeadó külön kifejezetten kijelenti, illetve tájékoztatja a Bérlőt arról, hogy a Bérlemény területéhez a terasznak közvetlenül a Balaton déli partjáig tartó, azzal párhuzamosan elhelyezkedő része, mintegy 175 nm szárazulati terület a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi (melyet a Szerződés elválaszthatatlan részét képező helyszínrajz is kétséget kizáróan megjelöl), mely így nem képezi a Szerződés tárgyát, ezen szárazulati területre tehát a Szerződés egyáltalán nem terjed ki, azonban az ezen szárazulati területet is fedő, a Bérleményhez tartozó nagyobbik teraszrészhez átmenet nélkül kapcsolódó szóban forgó, mintegy 175 nm területű teraszrész használatához szükség van a tulajdonos Magyar Államot képviselő illetékes vízügyi szakigazgatási szerv hozzájárulására.

13.)    A Bérlő által gyakorolt tevékenységekhez szükséges valamennyi hatósági, önkormányzati stb. engedély beszerzésének kötelezettsége és azok költségei a Bérlőt terhelik, amelyeknek a Bérlő általi beszerzésében a Bérbeadó köteles a Bérlővel hatékonyan együttműködni. Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, felszerelési-berendezési tárgyakat -a jelen Szerződésben, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített és a Bérlemény részét képező alkotórészek és tartozékok kivételével- a Bérlő köteles a maga számára biztosítani, ugyanígy a Bérlő folyamatosan köteles biztosítani a Szerződés bérleti szakaszában a folyamatos rendeltetésszerű működtetés valamennyi feltételét is.

14.)    A Szerződés hosszú távú, tartós együttműködést céloz meg, így az határozott időtartamra jön létre, a Szerződés aláírásának napján kezdődik, és amennyiben a Szerződés megszűnésére vagy megszüntetésére a határozott időtartam elteltét megelőzően (így különösen a Szerződés 10. pontjában foglaltak okából) nem kerül sor, akkor 2032. (Kettőezer-harminckettedik év) … hó 1. (Első) napjáig tart. A Szerződő felek a Szerződésben kikötött határozott időtartamot közös megegyezéssel az Nvtv. alapján további legfeljebb 5 (öt) évvel meghosszabbíthatják.

15.)    A Bérlemény éves bérleti díja (a továbbiakban: bérleti díj) …………….. Ft (…………………….. forint). mely a Szerződés következő pontjában foglaltakra is tekintettel kedvezményes bérleti díj. A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 88. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével a Bérbeadó nem élt, így a Bérlemény jelen Szerződés szerinti Bérlő részére való bérbeadása az ÁFA tv. 86. § (1) bekezdése l) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

A Bérlő kedvezményes bérletidíj-fizetési kötelezettsége a felújítás befejezésének évét (2018. évet) követő évtől, azaz 2019. évtől kezdődik, a Szerződés következő pontjában rögzítettekre is tekintettel. A kedvezményes bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege (vagyis a 2020. évben a 2019. évben fizetendő bérleti díj 2019. évi inflációval növelt összege és így tovább).

A Bérlő 2019. évtől kezdődően az esedékes éves kedvezményes bérleti díjat egy összegben, legkésőbb a tárgy év január hó 15-i (Tizenötödiki) határidővel köteles megfizetni a Bérbeadó részére.

16.)    A Bérlő a Szerződés felújítási szakaszában általa szerződésszerűen és határidőben elvégzett felújítás stb. teljes összegét, legfeljebb azonban évente …………………. Ft-ot (……………………………… forintot) a tárgy évi bérletidíj-fizetési kötelezettségébe a fizetési kötelezettség napjával beszámíthatja. Ennek megfelelően, az ezen pontban és a Szerződés egyéb pontjaiban írott feltételek együttes teljesülése esetén a Bérlő a tárgy évben legfeljebb az ezen pontban rögzített mértékkel, illetve összeggel a bérletidíj-fizetési kötelezettségét csökkentheti, legfeljebb ezen összeggel kevesebb bérleti díjat köteles fizetni.

17.)    A Bérlő a felújítási kötelezettsége teljesítését követő években évente mindaddig gyakorolhatja az előző pontban foglaltak szerinti összegben fennálló, vagyis évente legfeljebb …………………………… Ft-ig terjedő beszámítási jogát, ameddig az általa elvégzett felújítás teljes összegét maradéktalanul érvényesíteni tudja. Ezt követően a Bérlőt további beszámítási jog nem illeti meg.

18.)    A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, a Bérlő külön kifejezetten is tudomásul veszi, hogy a Bérlő által a Szerződés első, felújítási szakaszában szerződésszerűen és határidőben elvégzett felújítási, fejlesztési, beruházási munkálatok a Bérleményen sem önálló, sem közös tulajdont egyáltalán nem keletkeztetnek, illetve a Bérleményre vonatkozólag a Bérlő ezen munkálatok kapcsán tulajdonjog iránti igényt sem ráépítés, sem egyéb polgári jogi jogcím alapján még részben sem, vagyis egyáltalán nem támaszthat. A Szerződés idő előtti megszűnése esetén, amennyiben arra nem a Bérlő érdekkörében felmerült okból kerül sor, továbbá, ha a Szerződés idő előtti megszűnése vagy a Bérlő esetleges szerződésszegése miatti szankció alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Bérlő a bérleti díjba történő beszámítással a Szerződés fennállása alatt meg nem térült felújítási, fejlesztési, beruházási költségeinek megtérítésére tarthat igényt. A meg nem térült összegek meghatározása vonatkozásában a Szerződés ….. pontja szerinti eljárás követendő.

19.)    Bármely fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmesen teljesítő Szerződő fél a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő összegű, de legfeljebb 10 (tíz)%-os mértékű, a késedelem napjaira számított késedelmi kamatot is tartozik fizetni a fizetésre jogosult Szerződő félnek. A késedelmi kamat összegét 365 (Háromszázhatvanöt) napos év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján és a késedelmesen megfizetett összegre számítják a Szerződő felek.

20.)    A Bérlő a Bérleményt a Szerződés aláírásának napját követő nappal jogosult és köteles birtokba venni, különös figyelemmel a Szerződésnek a felújítási stb. munkálatok miatti birtokba vételről szóló rendelkezéseire is. Az átadás-átvételről a Szerződő felek külön birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel. A Szerződő felek a birtokbaadási jegyzőkönyvben közösen rögzítik a Bérlemény állapotát, a közüzemi mérőórák állását, valamint a Szerződő felek, vagy azok bármelyike által lényegesnek minősített egyéb kérdést vagy körülményt.

21.)    A Bérlő a Szerződés egész időtartama alatt a Bérleményt rendeltetésének megfelelően (illetve a Szerződés első tartalmi és időbeli fázisában a felújítási stb. munkálatok által megkövetelt módon és mértékben), a jó gazda gondosságával köteles használni, továbbá köteles a Bérlemény állaga, épsége megtartásáról gondoskodni, károsodástól megóvni, illetve a kárral fenyegető veszélyt elhárítani és az esetleg bekövetkezett kár következményeit elhárítani és csökkenteni. A Bérlemény rendeltetésellenes használatából, és a Bérlemény szakszerűtlen kezeléséből eredő meghibásodások és károk a Bérlőt terhelik. Mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

22.)     A Szerződés második, bérleti szakaszában a karbantartással kapcsolatos összes feladat a Bérlőt terheli, feltéve, ha az a rendeltetésszerű használathoz vagy a bérlemény üzemeltetéséhez szükséges. Eligazodási alapul a számviteli törvény tekintendő irányadónak.

A Bérleményhez tartozó terület tisztántartása a Bérlő feladata. A Bérlő köteles továbbá betartani a Bérleményre vonatkozó valamennyi törvényes rendelkezést és hatósági előírást, így különösen a tűz-, munka- (baleset), vagyon- és környezetvédelmi előírásokat – különösen az ingatlanon található gesztenyefasor tekintetében, teljesíteni a környezetvédelmi mérésekkel, a veszélyes és egyéb hulladékok tárolásával és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeket, viselni az ezekkel kapcsolatos valamennyi költséget. A Bérlő köteles különösen betartani a Bérbeadó hatályos köztisztasági rendeletében foglaltakat. A Bérlő az e bekezdés rendelkezéseinek általa való megszegéséből eredő esetleges károkért teljes felelősséggel tartozik.

A Bérlő az ezen pontban rögzített kötelezettségétől függetlenül bármely meghibásodást, működési problémát haladéktalanul köteles a Bérbeadóval közölni.

Káresemény bekövetkezésekor a Bérlő köteles a munkát elvégeztetni.

23.)    A Bérbeadó köteles a Bérlő részére a Bérlemény kapcsán gondoskodni a víz-, a csatorna- és az áramhasználat (vételezés) biztosításáról. A bérleti díj nem foglalja magában a Bérlemény üzemeltetésével felmerülő közüzemi díjakat, amelyeket a Bérlemény birtokba vételétől kezdődően, a Bérbeadó 8 napos fizetési határidővel kiállított számlája alapján, amelyhez a Bérbeadó az egyes közműszolgáltatók által kibocsátott számlákat másolatban csatolta, a Bérlő köteles határidőben a Bérbeadó részére megfizetni. A Szerződés első, felújítási szakaszában a felújítás kapcsán elhasznált energia ellenértékét a 150 000 000 Ft-os felújítási költségbe be kell számítani, energiaköltség megtérítése ezen pénzügyi kereten felül a Bérbeadóval szemben nem érvényesíthető.

24.)    A Bérlő a Bérleményre vonatkozó, a Szerződés szerinti egyes részkötelezettségei teljesítésére a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával harmadik személyekkel szerződést köthet, annak során azonban mindenben és mindenkor teljesülnie kell az Nvtv. törvényben, valamint annak alapján a Szerződés 4.) pontjában támasztott követelményeknek, kötelezettségeknek és elvárásoknak. A Bérlő a Bérleményen (telek és épület, azok alkotórészeivel és tartozékaival együtt) a Szerződés második, bérleti szakaszában is, bármilyen átalakítási, javítási munkálatot, ha a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet, kivéve azon munkákat, melyek elvégzésének elmaradása másként el nem hárítható károsodással vagy értékcsökkenéssel járna, vagy a működéshez azonnal szükségesek. A Bérlő az ilyen munkálatokról is lehetőség szerint haladéktalanul, illetve a legközelebbi időpontban köteles a Bérbeadót értesíteni, illetve jogosult a Bérbeadótól követelni az ilyen, károsodást megelőző-elhárító munkálatok ellenértékét. Az ezeken kívüli átalakítási-javítási munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

25.)    A Bérlő a Bérleményt a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával harmadik személyeknek albérletbe, használatba adhatja, az albérlők, további használók stb. magatartásáért azonban a sajátjaként felel.

26.)    A Szerződő felek, a Szerződés tartós jellegére is figyelemmel, kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződést a határozott időtartam eltelte előtt (beleértve a Szerződés bármely szakaszát is), ha a Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződő felek bármelyike kizárólag a másik Szerződő fél bizonyítható szerződésszegése esetén, a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával mondhatja fel, vagyis a Szerződés rendes felmondás útján való megszüntetésének a lehetőségét a Szerződő felek kifejezetten kizárják.

27.)    A Szerződést a Bérbeadó különösen akkor mondhatja fel írásban és azonnali hatállyal, ha a Bérlő már a Szerződés első, felújítási szakaszában előírt ütemezett munkálatok elvégzését olyan mértékben mulasztja el vagy olyan késedelemmel teljesíti, melyből nyilvánvaló, hogy az első, felújítási szakasz a vállalt határidőre nem vagy csak számottevő késedelemmel valósulhatna meg, továbbá, ha a Bérlő a második, bérleti szakaszban bármely fizetési határidőt elmulasztja, a Szerződés bármely szakaszában a Bérleményt vagy bármely részét rendeltetésellenesen használja, állagát rongálja vagy a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét a Bérbeadó írásbeli felszólítása, illetve az abban tűzött megfelelő határidő elteltével sem teljesíti.

Ugyancsak azonnali hatályú, rendkívüli felmondást gyakorolhat a Bérbeadó a Szerződés 4.) pontja szerint, valamint akkor, ha a felmondási ok bármely albérlő, további használó stb. vonatkozásában valósul meg.

28.)     A Bérlő jogosult arra, hogy egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, ha:

a.)   a Bérbeadó a Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét, így bármely szavatosságvállalását megszegi és a kötelezettségszegését a Bérlő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólítás Bérbeadó általi kézhezvételét követő 15 napon belül nem orvosolja, a 15 napos póthatáridő elteltét követően és legalább 15 napos felmondási idővel, de csak egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

b.)   ha jogszabály így rendelkezik, a jogszabály rendelkezései szerint.

29.)    Amennyiben a Szerződés a határozott időtartam előtt a Bérlő érdekkörébe eső okból avagy a Bérlőnek felróható okból szűnik meg, a Bérbeadót meghiúsulási kötbér illeti meg. Ha a Szerződés a Bérlő felújítási, fejlesztési, beruházási kötelezettsége akár csak részbeni elmulasztása miatti megszűnés (vagy a Szerződés előző pontjában írott késedelem miatti felmondás) következménye, úgy a Bérbeadót a Bérlő által vállalt 150 000 000 Ft értékű munkálatok összegéből általa el nem végzett munkálatok ellenértékével egyező összegű kötbér illeti meg, a Szerződés megszűnésének időpontjában. Ha a Szerződés a Bérlő esedékes bérletidíj-fizetési kötelezettsége elmulasztása miatti felmondás következménye, úgy a Bérbeadót nem csupán a tárgy évi, megfizetni elmulasztott bérleti díjjal egyező összeg illeti meg kötbérként, hanem a Szerződés határozott időtartamából még hátralévő időre (évekre) a Bérbeadónak járó bérleti díj teljes összege is, a Szerződés megszűnésének időpontjában. Ha a Bérlő egyéb szerződéses kötelezettségének elmulasztása eredményezi a felmondást és a Szerződés megszűnését, a Bérbeadót a Bérlő általi kötelezettségszegéssel a Bérbeadó oldalán előállott kár vagy költség összegét kitevő összegű kötbér illeti meg. Végül, ha a Szerződés felmondására több okból kifolyólag kerül sor, akkor a Bérbeadót az ezen pontban rögzített egyes kötelezettségszegések folytán a Bérbeadót megillető kötbérösszegek együttesen illetik meg.

30.)    A Szerződő felek megállapodása értelmében a Bérlemény vagyonbiztosításáról a Szerződés fennállása alatt – figyelemmel a Bérlemény bérbeadására és jelen Szerződés hasznosítási céljára is – a Bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni, amelynek elmulasztásából eredő minden költség és kár a Bérbeadót terheli, így nem követelheti a Bérlőtől azt a kárt, amely a vagyonbiztosítás fennállása esetén a Bérbeadó részére a biztosítótól megtérült volna. A Bérlőnek a Bérleménybe bevitt saját berendezési és vagyontárgyai biztonságáról saját magának kell gondoskodnia, illetőleg azok biztosítását megoldania, amelynek elmulasztásából eredő kárért a felelősség a Bérlőt terheli.

31.)    A Bérbeadó a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának idejére telephelyeként (fióktelepeként) a cégjegyzékben feltüntesse és a Bérlemény üzemeltetése kapcsán valamennyi szükséges bejelentést megtegyen. A Bérlő a Szerződés megszűnése esetén a Szerződés megszűnése napjáig köteles a Bérlemény telephelyeként (fióktelepeként) való feltüntetésének a cégjegyzékből való törlését kezdeményezni, amelynek a Bérlő határidőben eleget tesz, ha legkésőbb a Szerződés megszűnése napjáig az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelmet az abban előírt alakban és formában a cégjegyzéket vezető illetékes cégbíróságnál előterjeszti.

32.)    A Szerződés bármilyen jogcímen is szűnik meg, ha a Szerződés másként nem rendelkezik, a Bérlő térítés és bármiféle elhelyezési igény, csereingatlan biztosítása nélkül köteles a Bérleményt a Szerződés megszűnésének időpontjára kiüríteni és ezen időponttal a Bérbeadó korlátlan és kizárólagos rendelkezésére és birtokába bocsátani, mégpedig a természetes elhasználódástól eltekintve rendeltetésszerű használatra, azonnali használatbavételre alkalmas állapotában. A birtokba visszaszolgáltatási kötelezettsége esetleges elmulasztása esetén a Bérlő a jogcím nélküli használat időtartamára napi 20 000 Ft (Húszezer forint) összegű használati díj Bérbeadó részére való megfizetésére köteles az ezen időszakra felmerülő közüzemi díjak viselése mellett. Ha a Bérlő ezen mulasztása a 30 (harminc) naptári napot meghaladja, úgy a Bérbeadót a mulasztás 31. (harmincegyedik) napjától 5 000 000 Ft összegű kötbér illeti meg.

33.)    A Szerződésre egyebekben, így különösen a használattal kapcsolatban a Szerződő felek által egymásnak vagy harmadik személynek okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

34.)     A Bérbeadó a Szerződés aláírásával külön szavatol azért is, hogy a Szerződés Bérbeadó oldaláról való megkötése és teljesítése nem sért semmilyen szerződést, vagy kötelezettséget, amelyben a Bérbeadó félként szerepel, avagy amely a Bérbeadó vagyonára vonatkozóan kötelező rendelkezést tartalmaz, valamint nem sért semmilyen jogszabályt vagy rendelkezést sem, amely a Bérbeadóra vonatkozik. A Bérbeadó ezen kijelentésére is figyelemmel a Bérbeadó Képviselő-testülete a Szerződést jóváhagyta és annak aláírására a Polgármestert a …………… határozatával felhatalmazta, amely határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.


Badacsonytomaj, 2017…………………………..Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

35/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:


 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)       területe: 1116 m2

c)        megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)       műszaki állapota: felújítandó

e)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. III. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 119.300.000,- Ft
 3. IV. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. V. A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 119.300.000,- Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

f)      Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)     Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

h)    Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

i)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben. 1. VI. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)    Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. február 27. napján 16,00 óra.

c)     Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)      Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)     A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 11.930.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)     Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


 1. VII. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

10.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.

11.  Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

12.  A felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

13.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


VIII.A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. IX. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. február 28. 10. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)    Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


 1. X. Versenyeztetés szabályai:

a)   A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)   A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)   A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)   Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)   A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-         a versenyeztetés helyét, idejét,

-         a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-         a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-         az induló licit mértékét,

-         a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-         a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-         a megjelentek aláírását,

-         a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)       A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. XI. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XII. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.


Pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető 2017. február 8. napján 8,00 órától 2017. február 24. napján 12,00 óráig.
Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)


Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**


Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszem és kötelezettséget vállalok az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén


-          2 –Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. 2. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. 3. A felújításra vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. napP.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírásaElőttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

36/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:


 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)    területe: 4.200 m2

c)     megnevezése: beépítetlen terület

d)    műszaki állapota: jó

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 45.000.000,- Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Pályázathoz csatolni kell a terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

f)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben. 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)    Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. február 27. napján 16,00 óra.

c)     Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)      Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)     A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 4.500.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)     Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. A terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

10.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


 1. VII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

VIII.Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. február 28. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)    Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a)   A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)   A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)   A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)   Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)   A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-         a versenyeztetés helyét, idejét,

-         a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-         a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-         az induló licit mértékét,

-         a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-         a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-         a megjelentek aláírását,

-         a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)       A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

37/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

 1. vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

a)       az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

b)      a hasznosítás módja: értékesítés

 1. a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100 000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2017. február 27. 10:00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.


A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.


Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

38/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán a polgármesteri illetményre és költségtérítésre vonatkozó szavazásból kizárja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

39/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert személyes érintettsége okán az alpolgármesteri illetményre és költségtérítésre vonatkozó szavazásból kizárja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

40/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester illetményéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdése alapján Krisztin N. László főállású polgármester illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 548.400 Ft, azaz bruttó ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint összegben állapítja meg
 2. az 1. pontban írt polgármesteri illetményt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

41/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester költségtérítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) foglaltaknak megfelelően Krisztin N. László főállású polgármester részére 2017. január 1. napjától bruttó illetménye 15%-ának megfelelő, bruttó 82.260 Ft, azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhatvan forint költségtérítést állapít meg.
 2. az 1. pontban írt polgármesteri költségtérítést az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             142/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester illetményéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1) és (1a) bekezdései alapján Orbán Péter főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 400.000,- Ft, azaz bruttó négyszázezer forint összegben állapítja meg.
 2. az 1. pontban írt alpolgármesteri illetményt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár illetékes irodáját értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

43/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester költségtérítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Orbán Péter főállású alpolgármester részére 2017. január 1. napjától bruttó illetménye 15%-ának megfelelő, bruttó 60.000,- Ft, azaz bruttó hatvanezer forint összegű költségtérítést állapít meg.
 2. az 1. pontban írt alpolgármesteri költségtérítést az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított összegű költségtérítést visszamenőleges hatállyal biztosítsa az alpolgármester részére.


Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

44/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 2016. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 39 munkanapban állapítja meg, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 3 munkanap.
 2. 2017. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban állapítja meg. A 2016. évben ki nem adott szabadsággal együtt mindösszesen 42 munkanapban.
 3. 2017. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

45/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi szúnyoggyérítésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2017. évre a csípőszúnyog elleni védekezés finanszírozása tárgyában megállapodás megkötését rendeli el, melynek aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. a 2017. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások terhére 946.000 Ft összegben biztosítja.


Határidő: elfogadásra azonnal

megállapodás megkötésére 10 munkanap

az összeg átutalására megállapodásban foglaltak szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

46/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Pénzeszköz átadása leégett iskola újjáépítéséhez

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kovászna megyei Kommandó településen leégett iskola újjáépítéséhez 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint összegű pénzeszköz átadását elrendeli a Veszprém Megyei Közgyűlés által létrehozott 10048005-00319119-00000093 számlaszámra. Az összeget az önkormányzat 2016. évi várható pénzmaradványának terhére biztosítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a megyei közgyűlés elnökét értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye, a szerződés aláírására felhatalmazza.


Határidő:          elfogadásra azonnal

értesítésre 8 munkanap

2. pontban foglaltakra 30 nap.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

47/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat 1-4. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)        Kiadási főösszege                                                                               106.112.545 Ft, melyből

aa)     Működési kiadások                                                                      105.604.545 Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                                                 68.292.210 Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:                              15.362.335 Ft

3. dologi kiadások:                                                                      21.950.000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                                             0 Ft

ab)   Felhalmozási kiadások                                                                508.000 Ft

ac)    Finanszírozási kiadások                                                              0 Ft

b)       Bevételi főösszege                                                                              106.112.545 Ft, melyből:

ba)   Költségvetési bevételek                                                              14.879.645 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:                           13.679.645 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                  0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                                         0 Ft
 4. működési bevételek:                                                            1.200.000 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                                       0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                                0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                           0 Ft

bb)  Finanszírozási bevételek                                                             91.232.900 Ft.

 1. költségvetési engedélyezett létszámkeret:  24 fő, ebből

2 fő közszolgálati tisztviselő, 2 fő közterületfelügyelő, 2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 1. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletébe beépíti.
 2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2017. februári ülésre készítsen elő arra vonatkozó tervezetet, hogy milyen módon oldható meg a közszférában dolgozó munkatársak jutalmazása.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

48/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK


Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-


Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-


Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2017.

saját bevételek 2018.

saját bevételek 2019.

saját bevételek 2020.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

204 000 000

206 040 000

208 512 480

208 512 480

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

30 247 000

30 851 940

31 468 979

32 413 048

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

2 100 000

2 121 000

2 152 815

2 195 871

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

236 347 000

239 012 940

242 134 274

243 121 399


A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

19674000

19674000Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

33226000

33226000Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10124000

10124000Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

17016480

17016480Beruházások

K6

80040480

80040480

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

14264311

14264311Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3851364

3851364Felújítások

K7

18115675

18115675

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig


ebből:
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

49/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

A badacsonyi központi park turisztikai fejlesztése című pályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács által, településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott „A badacsonyi központi park turisztikai fejlesztése” című pályázat tekintetében

-        a pályázat összköltsége (100%):            14.500.000 Ft

-        az igényelt támogatás (50%):                7.250.000 Ft

-        az önerő mértéke (50%):                        7.250.000 Ft

összegben határozza meg.


Az önerő összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


50/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

51/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

52/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

53/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

54/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérésére és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével a településrendezési szerződések megkötésére. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja a képviselő-testület megkeresni:

a)       Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)      Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)       Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)


Határidő:           három tervezési ajánlat bekéréséhez: 2017. február 10.

településrendezési szerződés aláírásához: 2017. február 15.

módossítási eljárás megindításához: 2017. február 20.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Melléklet 54/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozathoz


Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások:

a)       a 116/5 hrsz-ú ingatlanon szabályozott közterület és településközpont-vegyes építési övezetbe sorolt terület kialakításának felülvizsgálata az időközben elkészített részletesebb tervek (alátámasztó munkarészek) figyelembe vételével

 1. A HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások:

a)       a Badacsonyörsön a 0264/23. hrsz-ú ingatlanon kijelölt Gksz* besorolású területen a "beültetési kötelezettséggel érintett terület" keretező jellegű korrekciója mellett a szabadtéri tárolás kedvezőtlen településképi hatásainak kiküszöbölése érdekében tába illeszthető tároló épületek (tárolószínek) létesítési lehetőségének megteremtése.

b)      a Badacsonyörsön a 2039. hrsz-ú ingatlanon kijelölt Gksz-k építési övezeten belül a "beültetési kötelezettséggel érintett terület" keretező jellegű korrekciója mellett a kiszabályozott közterület korrekciója a valós állapotok figyelembe vételével.

c)       Badacsonyörsön a Folly arborétum valós használat szerinti övezeti határainak megállapítása, ennek során a 0263/9. és 0263/12. hrsz-ú ingatlanok Mk-5 övezetből Mk-Ar övezetbe történő átsorolása, valamint az Mk-Ar övezeten belül az egységes területhasználat érdekében az építés feltételeként reális mértékű "minimális beépíthető telekterület" meghatározása.

 1. Csak a HÉSZ normaszövegét érintő módosítások:

a)       a "beültetési kötelezettséggel érintett területek" előírásainak pontosítása, az érintett területeken a beültetési kötelezettség teljesítése mellett esetlegesen létesíthető térszín alatti beépítés feltételrendszerének kidolgozása

 1. Csak a HÉSZ mellékletét képező szabályozási terveket érintő módosítások:

a)       a 0245. hrsz-ú általános mezőgazdasági területbe sorolt földrészlet (korábbi saját használatú út Badacsonyörs külterületén) érintett határain megszüntető jelek feltüntetése

b)      a 070/7 hrsz-ú út esetében a korábban beépítésre szánt terület kijelölése kapcsán tervezett szélesítés mértékének és pozíciójának korrekciója az ingatlan-nyilvántartási térképen nem jelölt meglévő pincék figyelembe vételével


A 2.a), 2.b), 2.c). és 4.b). programpontokban szereplő módosítások megindításának előfeltétele a kérelmezőkkel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) a) pontja szerinti "teljes" egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2018. december 31-re változott.

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

55/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3.) – a továbbiakban: Zalai DVV Egyesület – részére 2017. évben visszatérítendő támogatást biztosít 1.500 ezer Ft összegben, azaz egymillió-ötszázezer forint összegben. Amennyiben az Egyesület helyzete tartósan nem rendeződik, akkor a képviselő-testület további támogatás megítélését megfontolja.
 2. elrendeli, hogy a visszatérítendő támogatás kifizetése átutalással történjen a Zalai DVV Egyesület bankszámlájára 2017. március 15. napjáig,
 3. a támogatás célja: az Egyesület működési, kiadásainak támogatása
 4. a támogatás visszafizetésének határideje: 2018. szeptember 30.
 5. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt visszatérítendő támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Zalai DVV Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 7. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 8. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy a visszafizetés megtörténtéről, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2017. február 28.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: a visszafizetés  illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bedő Lajos Elnök

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

56/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

57/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 1-i soros ülésének meghívó szerinti 28 napirendjéhez felveszi

„29. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése - Konzorciumi megállapodásról” tárgyú napirendeket.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

58/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 1-jei soros ülésének módosított napirendjét 29 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök

 1. 2. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

 1. 3. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 4. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 5. Badacsonytomaj Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Koós Péter elnök

 1. 6. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. 7. Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

 1. 8. Badacsony Média – megbízási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kalmár György

 1. 9. BVKI Alapító Okirat és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

10. Csatlakozás a Klassz a parton programsorozathoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

11. Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Közművelődési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Szőlő és Bor Éve 2017.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. A Badacsonyörs kerékpárút melletti közvilágítás kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28.Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése - Konzorciumi megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

59/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 300.000 Ft összegben, azaz háromszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

60/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Dobó tér 1., képviselő: Horváth Gábor) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 100.000 Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Hősök napi rendezvény kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

61/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomajért Közalapítvány (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 1.000.000 Ft összegben, azaz egymillió forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.
 10. amennyiben szükséges a későbbiekben megvizsgálja lehetőségét további támogatás folyósításának a költségvetési évben.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

62/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (székhely: 8257 Badacsonyörs, Orgona utca 17.) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 350.000 Ft összegben, azaz háromszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

63/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 23.) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 230.000 Ft összegben, azaz kétszázharmincezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két egyenlő részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára. a következők szerint:

a) 115.000 Ft-ot 2017. április 20. napjáig

b) 115.000 Ft-ot 2017. augusztus 20. napjáig.

 1. a támogatás célja: az Egyesület 2017. évi rendezvény kiadási költségeinek támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

64/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.200.000 Ft összegben, azaz kettőmillió-kettőszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára az alábbiak szerint:

a) a támogatás első részletének kifizetése: 2017. április 1.

b)      a támogatás második részletének kifizetése: 2017. július 1.

 1. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

65/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj, József Attila utca 20.) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 150.000 Ft összegben, azaz százötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: 2017. évi egyesületi rendezvény kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:          a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

66/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsony média – szerződés módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kalmár György ev. (8300 Tapolca, Kazinczy tér 13/C 10/33.) között 2013. április 30. napján megkötött megbízási szerződés 14. pontját a következők szerint módosítja:

„14. Megbízottat a feladatok ellátásáért díjazás illeti meg, melynek összege a Képviselő-testület vonatkozó döntése alapján a Badacsony Újság és a Badacsony TV, képújság szerkesztése – Badacsony TV adásának a www.badacsonytomaj.hu honlapon történő elhelyezésével – esetén megbízási díja 2017. december 31. napjáig bruttó 356.000 Ft/hó, az azt követő időszakban – 2018. január 1. napjától 2018. április 30. napjáig – bruttó 345.000 Ft/hó. Megbízó biztosítja a technikai feltételeket, az általa megadott mennyiségű adásanyag elhelyezéséhez. Az üzemeltetésről megbízó gondoskodik.

A Megbízott részére havonta esedékes megbízási díjat számla ellenében tárgyhó 15-ig átutalja megbízó, a megbízott K&H 10201006-50098956 számú folyószámlájára. A megbízási díj magában foglalja a feladat ellátással összefüggésben felmerülő valamennyi díjat, költséget.”

 1. a megbízási díjat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződésmódosítást aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződésmódosításra 2017. március 20.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

67/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

BVKI Módosító Okiratról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

68/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

69/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

BVKI SZMSZ módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítja az alábbiak szerint:

 1. az SZMSZ I.2. pontja a következők szerint módosul:

I.2. Az intézmény működési rendjét meghatározó jogszabályok, dokumentumok

„Az Intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. Munkáját az 1997.évi CXL. törvénynek, valamint a közművelődés helyi feladatairól szóló 29/2004 (IX.30.) önkormányzati rendelet alapján Badacsonytomaj városban látja el.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata jogszerűen csak a hatályos jogszabályok figyelembevételével készíthető el.

Az SZMSZ összeállításánál a következő jogszabályok előírásait kell szem előtt tartani:

 1. 1. Magyarország Alaptörvénye
 2. 2. Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései
 3. 3. 2011.évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól,
 4. 4. 2011. évi CXCV. tv. Az államháztartásról,
 5. 5. 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról,
 6. 6. 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezés
 7. 7. 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről,
 8. 8. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. törvény,
 9. 9. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 10. 10. A közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló, módosított 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet
 11. 11. A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015.(I.22.) EMMI rendelet
 12. 12. A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló, módosított 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet
 13. 13. 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból történő törlésről szóló szabályzat
 14. 14. 1992. évi LXIII. tv. Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 15. 15. 2005. évi XC. tv. Az elektronikus információszabadságról
 16. 16. 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
 17. 17. 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról
 18. 18. 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 19. 19. 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények ... átvételéről
 20. 20. 212/2010. (VII. 1.) Kormányrendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
 21. 21. 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények ... átvételével összefüggő egyes kormányrend.-k módosításáról
 22. 22. 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére
 23. 23. 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
 24. 24. 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
 25. 25. 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
 26. 26. A NGM tájékoztatója a kulturális javak számviteli elszámolásáról
 27. 27. 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
 28. 28. 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről
 29. 29. 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
 30. 30. 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
 31. 31. 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
 32. 32. 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról
 33. 33. 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról
 34. 34. 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről
 35. 35. 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
 36. 36. 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
 37. 37. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 38. 38. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 39. 39. 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
 40. 40. 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
 41. 41. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 42. 42. 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól
 43. 43. 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
 44. 44. 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról
 45. 45. 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről
 46. 46. 49/2012.(XII.15) EMMI rendelet az Emberi Erőforrás Minisztere által adományozható elismerésekről
 47. 47. 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról
 48. 48. 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról
 49. 49. 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
 50. 50. 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
 51. 51. 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
 52. 52. 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről
 53. 53. 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
 54. 54. 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
 55. 55. 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
 56. 56. 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 57. 57. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 58. 58. 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról
 59. 59. 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról
 60. 60. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 61. 61. 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 62. 62. 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 63. 63. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 64. 64. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 65. 65. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 66. 66. 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 67. 67. 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
 68. 68. 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
 69. 69. 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló törvény 38. § (5) bek.-ben szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közv. és a számukra történő hozzáférh. tétel módjának és feltételeinek meghat.-ról
 70. 70. 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól
 71. 71. 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről
 72. 72. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 73. 73. 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára

Dokumentumok:

 1. 1. Alapító okirat
  1. 2. Közművelődési stratégia
  2. 3. Küldetésnyilatkozatok
  3. 4. Könyvtárhasználati szabályzat és mellékletei
  4. 5. Helytörténeti gyűjtemény használati szabályzata és mellékletei
  5. 6. Egry József Művelődési Ház használati szabályzata és mellékletei
  6. 7. Éves munkatervek: Az Intézmény feladatainak végrehajtására munkatervet készít. A munkatervet az intézményvezető készíti, a szakalkalmazottak által benyújtott szakmai területekre vonatkozó tervező dokumentumokból és az intézményi közösségek javaslataiból. A munkaterv elkészítésének határideje, a költségvetés önkormányzati elfogadását követően 30 nap.

A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a feladatok konkrét meghatározását,

b) a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését,

c) a feladat végrehajtásának határidejét.

d) a munkatervet az Intézmény munkatársaival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az önkormányzatnak elfogadásra.

e) a munkaterv végrehajtását az Intézmény vezetője és az egyes szakmai munkatársak folyamatosan ellenőrzik és a tárgyévet követő hónapban értékelik.

 1. 8. Belső szabályzatok
 2. 9. Munkaköri leírások
 3. 10. Intézményvezetői utasítások, mellékletek”


 1. az SZMSZ I.5. pontja a következők szerint módosul:

I.5. AZ INTÉZMÉNY KÖZFELADATAI

„Az Intézmény által ellátott közfeladat: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 48.§-ában, 55.§-ában, 65.§-ában és 76.§ -ában meghatározott önkormányzati közgyűjteményi és közművelődési tevékenységek valamint nyilvános könyvtári feladatok ellátása.

Alaptevékenységi besorolás az államháztartás rendje szerint:

1.

841214

Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása

2.

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Ssz.

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082030

Művészeti tevékenységek

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

6

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

7

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

8

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Az Intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.”


 1. az SZMSZ II.3. pontja a következők szerint módosul:

II.3. Könyvtáros, könyvtárvezető

„Feladata: Gyarapítani, rendszerezi, nyilvántartani a könyvtár könyv és elektronikus adatgyűjteményét, forrástárát. Tájékoztatni és tanácsokkal ellátni a könyvtár használóit, látogatóit.

Olvasószolgálati és tájékoztató feladatkör: Az olvasószolgálattal és tájékoztatással megbízott könyvtáros feladata Badacsonytomaj város felnőtt és gyermeklakosságának kiszolgálása. Feladata a fiatalok olvasóvá nevelése, olvasói igényeik felkeltése és kielégítése. CD-ROM-jai és az internet hozzáférés segítségével tájékoztatja olvasóit a hagyományos dokumentumok mellett. Előadásokat, foglalkozásokat, vetélkedőket, pályázatokat szervez valamennyi érdeklődő korosztály számára. Biztosítja igény szerint a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét. Népszerűsíti a könyvtár szolgáltatásait. Közreműködik az állománygyarapításban. Valamennyi szolgálati helyen biztosítja a raktári rendet.

Állománygyarapító, feltáró feladatkör: Gondoskodik a megvásárolt dokumentumok leltározásáról, valamint a számítógépes adatbázisba való felvételéről, majd esetleges kiselejtezéséről. Nyilvántartja a megrendelt periodikákat, rendszerezi a hosszú távra megőrzendőket, kiselejtezi azokat, melyeket a könyvtár csak a naptári év végéig tart meg.”


 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

70/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Csatlakozás a Klassz a parton programsorozathoz


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja a település csatlakozását a Klassz a parton elnevezésű programsorozathoz
 2. a programsorozathoz szükséges forrást, bruttó 381.000 Ft-ot (azaz háromszáznyolcvanegyezer forintot) a BVKI 2017. évi költségvetésének működési kiadásai keret terhére rendelheti meg, amennyiben az intézményvezető saját hatáskörében dönt a csatlakozásról.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről tájékoztassa.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

71/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatonfüredi Tankerületi Központtal (8230 Balatonfüred, Ady E. u. 12.) az előterjesztés szerinti megállapodás megkötését támogatja, azt elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

72/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjairól


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.
 2. tudomásul veszi, hogy a rendeletet Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkotja meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a határozatot a társulás elnökének további intézkedés végett küldje meg.

Határidő: elfogadásra azonnal,

megküldésre 2017. március 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

73/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett „gépkocsi vezető” álláshelyen foglalkoztatott – közalkalmazotti jogviszonyban  töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzatnál, vagy az általa alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
 2. a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal, megküldésre 2017. március 20.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

74/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város telelpülésrendezési eszközök foltszerű módosítás tervezésére vállalkozó megbízásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2017.(II.01.) határozata szernti településrendezési eszközök foltszerű módosításának tervezési feladataival megbízza a Planteus Kft-t (8273 Monoszló, Fő utca 23.) 1.100.000 Ft+ÁFA (azaz bruttó 1.221.500 Ft) összegben, mely összeget az önkormányzat 2016. évi várható pénzmaradványa keret terhére biztosít

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződés megkötésére elfogadást követő öt napon belül

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adó osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

75/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017 (II. 01.) határozatának kiegészítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 54/2017 (II.01.) határozata 1. melléklete kiegészül az alábbi alpontokkal:

-          2. pontja d) alponttal: d) Badacsonytomaj strand terület beépíthetőségének 10%-ra emelése, és bel-, külterület határának módosítása, Badacsonytomaj vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 10/2005.(IV.14.) TNM rendelet melléklete szerinti különleges terület és tómeder terület határára történő módosítással.

-          4. pontja c) alponttal: c) Badacsonytomaj 02/27, 02,26, 02/25, 02/20, 02/4, hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó K-tuk* övezetben az építési hely és beültetési kötelezettséggel érintett terület módosítása.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 54/2017 (II.01.) határozat szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

76/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

77/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Közművelődési megállapodásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉTAKRIS Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Füge köz 5.; Cégjegyzékszám: 19 09 514539, adószám: 23564420-1-19; képviseli: Krisztin-Németh Lászlóné ügyvezető) az előterjesztés melléklete szerinti közművelődési megállapodás megkötését támogatja. Felhatalmazza Orbán Péter alpolgármestert a megállapodás aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

megállapodás megkötésére 2017. március 31.

Felelős:            Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

78/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan a Borkapu készítéséhez 100.000 Ft-tal hozzájárul a 2017. évi költségvetésben a várható pénzmaradvány keret terhére.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Békássy János CÉH Egyesület elnöke


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

79/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan a Pipitér KFN Óvoda javaslatai közül elfogadja, hogy

 1. az intézmény bejáratához szőlőoltványok kerüljenek telepítésre, illetve a település közterületein, közintézmények előtt vegyszeres kezelést nem igénylő fajták telepítésre kerüljenek azzal, hogy ezek felajánlásokból valósuljanak meg.
 2. Városnapon a hagyományőrzés jegyében népi játékokat mutassanak be.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető PKFNO


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

80/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan Tóth Mariann úrhölgy javaslatai közül elfogadja kiállítás szervezését a szőlészettel kapcsolatos hagyományokból, melyhez kapcsolódóan vásári forgatag, régi ételek bemutatása, borkóstolás történne. Javasolja, hogy valamelyik BVKI által szervezett rendezvényhez kerüljön beépítésre.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

81/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan dr. Májer János igazgató úr javaslatai közül köszönettel elfogadja a Kutatóintézet felajánlását a Kiss Ervin emléktábla elhelyezésére és köszönettel elfogadja a Laposa Borbirtok felajánlását a 100 főre rendezendő fogadás tekintetében.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

82/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan Jeck Tibor úr javaslatát elfogadja, hogy Kozáry Gézának – a Bormúzeum létrehozása kezdeményezőjének – születésének 100. évfordulója kapcsán emléktábla készüljön.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

83/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan Dr. Faragó Sándor NYME rektor úr javaslatát támogatja, hogy Chernelházi Chernel István emlékére emléktábla készüljön és köszönettel elfogadja, hogy az avató ünnepségen köszöntő beszédet mond.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

84/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan Dr. Szabó Gábor szobor felajánlását köszönettel elfogadja.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

85/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan Kalmár György úr javaslatát elfogadja és támogatja, hogy a Badacsony Újságban melléklet kerüljön szerkesztésre (pl. beszélgetés Jeck Tiborral, régi borosgazdákkal, stb.).


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  4

tartózkodás szavazatok száma:         2

86/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan nem támogatja a „Badacsonyi Borért” díj alapítását.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

87/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan támogatja a BVKI koordinációjában rajzpályázat meghirdetését „Badacsonytomaj értékei” címmel, melyhez kapcsolódó díjazást az intézmény költségvetése biztosítja.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

88/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan a Badacsonytomaj története című könyv kiadását támogatja és felkéri Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy ehhez kapcsolódó pályázatokat és szponzorokat kutasson fel és szerkesztői díjak, egyéb költségek vonatkozásában is kérjen be ajánlatot, és erről készítsen előterjesztést a képviselő-testület márciusi soros ülésére.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. március 29.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

89/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan

 1. támogatja azon települések meghívását, akik ugyanazon évben szintén megkapták a „Szőlő és Bor városa” elismerést. A 2017. évi Szüreti rendezvényen teremtődjön meg a lehetőség, hogy oklevél formátummal biztosítsanak lehetőséget a gratulációhoz.
 2. a 2017. az évben 1020 éves Badacsonytomaj ünnepélyessé tételét támogatja a Városnap rendezvényhez csatoltan.
 3. a szükséges kommunikációs feladatok az „Akció Kft.” szerződésébe is kerüljenek beépítésre.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

90/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan a

javasolt programtervet elfogadja.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben a 2017-es évben folyamatosan

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                   6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

91/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Nemzeti Regattáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2017. június 10-11-ébón megrendezendő Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja versenyre benevez, a részvételi feltételeket elfogadja. A nevezési díjat – 50.000 Ft + ÁFA összeget – biztosítja. Az egyéb költségek vonatkozásában 200.000 Ft összeget biztosít, mely összegeket az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a nevezési lapot aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

nevezésre 2017. március 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:         0

92/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról 217. évi nyári szezonra és tulajdonjog átruházásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. március 22. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. március 23. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 7.500.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: 2017. április 10. (hétfő) - 2017.október 10. (kedd), határozott időtartamra.

g)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)      Licitösszeg emelésének mértéke: 300.000,- Ft.

i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:


 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)       területe: 1116 m2

c)        megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)       műszaki állapota: felújítandó

e)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. III. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 119.300.000,- Ft
 3. IV. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. V. A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 119.300.000,- Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

f)      Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)     Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

h)    Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

i)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben. 1. VI. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)    Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. március 22. napján 16,00 óra.

c)     Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)      Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)     A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 11.930.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)     Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


 1. VII. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

10.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.

11.  Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

12.  A felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

13.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


VIII.A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. IX. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. március 23. 10. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)    Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


 1. X. Versenyeztetés szabályai:

a)   A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)   A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)   A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)   Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)   A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-         a versenyeztetés helyét, idejét,

-         a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-         a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-         az induló licit mértékét,

-         a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-         a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-         a megjelentek aláírását,

-         a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)       A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. XI. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XII. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.


Pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető 2017. március 9. napján 8,00 órától 2017. március 20. napján 12,00 óráig.
Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)


Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**


Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszem és kötelezettséget vállalok az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap


P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása


Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén


-          2 –Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. 2. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. 3. A felújításra vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. napP.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírásaElőttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:         1

93/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:


 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)    területe: 4.200 m2

c)     megnevezése: beépítetlen terület

d)    műszaki állapota: jó

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes) 1. II. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 35.000.000,- Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Pályázathoz csatolni kell a terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben. 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)    Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. március 22. napján 16,00 óra.

c)     Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)     Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)    A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 4.500.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.


 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. A terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.


VII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. VIII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. március 23. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)    Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.


 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

94/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)       vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)      az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)       a hasznosítás módja: értékesítés

d)      a pályázati feltételek meghatározása:

e)       a kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

f)        a pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

g)       a licitlépcső: 100 000 forint.

h)      a tárgyalás ideje, helye: 2017. március 23. 10:00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.


A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.


Határidő:          azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

95/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Divatáru Üzlet bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Divatáru Üzlet” Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2553 (ún. Divatáru Üzlet)

b)      területe: -

c)       megnevezése: Divatáru Üzlet

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. március 22. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Divatáru Üzlet bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. március 23. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 1.400.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: 2017. április 10. (hétfő) - 2017. október 10. (kedd), határozott időtartamra.

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000,- Ft.

h)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

96/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Bíró István (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) kérelmét támogatja, bérbevételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő megnevezésű 17.416 m2 térmértékű ingatlant haszonbérleti szerződés keretében, 15 éves határozott időtartamra bérbe adja elsősorban a kérelmező, illetve a 15 napos kifüggesztési határidő alatt előbérleti jogosult jelentkező számára – versenyeztetési tárgyaláson licitált – 461.000,- Ft/év bérleti díjon,
 2. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a haszonbérleti szerződést elkészítse, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 10 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

97/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Képviselő szavazásból történő kizárásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun István képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

98/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A Badacsonyörs kerékpárút melletti közvilágítás kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a badacsonyörsi kerékpárút mellett tervezett közvilágítás kiépítését.
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül Ondok Ernő (8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 135.) vállalkozó, 14.971.824,- Ft (azaz tizennégymillió-kilencszázhetvenegyezer-nyolcszázhuszonnégy forint) vállalási összegű ajánlatát fogadja el. A beruházáshoz szükséges fedezetet a 2016. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

vállalási határidő a szerződéskötéstől számított 10 hét

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

99/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-4.1.7-16 „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra, elrendeli pályázat benyújtását a Civil ház felújítása, átalakítása céljából.


-           a pályázat összköltsége:  20.000.000,- Ft

-           az igényelt támogatás:    20.000.000,- Ft

-           az önerő mértéke:          0,- Ft


Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: elfogadásra azonnal egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

100/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázat előkészítését a MENÜ Kft. konyhájának, a Pipitér KFN Óvoda tálaló-melegítő konyhájának fejlesztése céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

101/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli rendkívüli ülésére előterjesztés előkészítését a jelenleg aktuális pályázati kiírások tekintetében.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

102/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

103/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

104/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

105/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester „Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

106/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázati felhívás keretében kiadott séma alapján - az MTÜ által beépített kiegészítésekkel - megküldött konzorciumi megállapodás tervezetét megismerte, azt elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.


Határidő:         elfogadásra azonnal,

aláírásra 2017. március 20.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

107/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

108/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 1-i soros zárt ülésének módosított napirendjét 2 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja.


1./ Badacsonytomaj 031/14. hrsz-ú ingatlan adás- vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./   Kitüntetési javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

109/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 031/14. hrsz-ú ingatlan adás- vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj  031/14 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:H A T Á R O Z A T


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint eljáró hatóság, Bíró András szám alatti lakos, mint kifogást előterjesztő ügyfél elővásárlásra jogosult, elfogadó nyilatkozatot tevő kérelmére,  a Badacsonytomaj 031/14. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott FOBIR-06411-4-2016. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást nem változtatja meg  és Magyar Bálint (1029 Budapest Dutka Ákos u. 19.) eladó, valamint dr. Ácsné Kocsis Adél Anna (8647 Balatonmáriafürdő Ady Endre u. 22..), mint a szerződés szerinti szerző fél, vevővel történő jóváhagyását támogatja. Biró András ( 8300 Tapolca Juhász Gyula u. 2/B.) elővásárlásra jogosult, elfogadó nyilatkozatot tevő, esetében a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását nem támogatja.

Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

A határozattal szemben a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti, a határozat közlését követő 30 napon belül. A kérelmet a Veszprémi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár utca 9.) címezve, az eljáró hatósághoz benyújtott keresettel kérheti. A pert Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete ellen kell és lehet megindítani.


I N D O K O L Á S

A Badacsonytomaj 031/14 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan a terület tulajdonosa adásvételi szerződést nyújtott be dr. Kiss Miklós ügyvéd (4025 Debrecen Petőfi tér 7.) jogi képviselő útján, amely adásvételi szerződés a törvényben előírtaknak megfelelően került kifüggesztésre. A 60 napos kifüggesztési idő alatt – 2015. november 30-án Biró András (8300 Tapolca Juhász Gyula u. 2/b) szám alatti lakos elfogadó nyilatkozatot nyújtott be A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kifüggesztett adásvételi szerződés, és az elfogadó nyilatkozat a törvényes határidő lejártát követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére megküldésre került.

A Badacsonytomaj 031/14 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2016. február 11. napján kelt, FOBIR -06411-4/2016. iktatószámú állásfoglalásában a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását dr. Ácsné Kocsis Adél Anna  (8647 Balatonmáriafürdő Ady E. u. 22. szám alatti lakos) szerző fél jogosult esetében  támogatta, az alábbiak szerint: „ A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § ( 2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés értékelt féllel való létrejötte nem valósítja meg 24. § (2) bekezdés bekezdésében foglaltakat, a Földforgalmi törvényben foglalt célok megvalósulásához hozzájárul, különösképpen, hogy a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása mérséklődjön, és ezáltal a helyi népesség korösszetétele javuljon.”

A helyi földbizottságként eljáró szerv az elővásárlásra jogosult, elfogadó nyilatkozatot tevő Biró András8300 Tapolca Juhász Gyula u. 2/B. szám alatti lakos esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását az alábbiak szerint:

„ A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) c) pont ca) alpontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés  szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult  alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a Földforgalmi törvény 13. §-ban illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy nem alkalmas az adás-vételi szerződés és a Földforgalmi törvény 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére.

A helyi földbizottságként eljáró szerv egyéb az üggyel kapcsolatos észrevétele, megjegyzése: „A települési agrárgazdasági bizottság véleménye szerint az elővásárlásra jogosult családjában felszámolás alatt van az a cég. amely a megélhetést biztosította. A bizottság tudomása szerint a rájelentkezőnek komoly tartozásai vannak és nincs más munkahelye, ami az ingatlan megvásárlását engedné részére. Biró András 2015-benmár szerződést kötött az adott ingatlanra az eladóval, mely adásvétel fizetésképtelenség miatt hiúsult meg. Ezen bizonytalan háttér miatt a rájelentkező földhöz való jutása úgy gondoljuk, hogy csak nehezítené az eladónak az ingatlan értékesítést.”


A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása 2016. február 15. és 2016. február 23. napjáig (a törvény által előírt 5 napra) terjedő időtartamban a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján kifüggesztésre került, illetve az ügyfelek értesítése postai úton is megtörtént.

A törvényes határidőn belül, 2016. március 4. napján Biró András 8300 Tapolca Juhász Gyula u. 2/B szám alatti lakos képviseletében eljáró dr. Fülöp Dénes ügyvéd kifogást nyújtott be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez a Kamara hivatkozott állásfoglalásával szemben. Kifogásukban kérték, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete változtassa meg a Kamara állásfoglalását oly módon, hogy Biró András elővásárlásra jogosult vevővel az adásvételi jóváhagyását támogassa.

Kifogásukban az ügyfelek az alábbiakat adták elő:

„A Kamara nem támogatta a fenti ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását. Indokai a következők: „Tisztelettel előadom, hogy ügyfelem mindenben megfelel Fftv. 13. § és 15. §-ában előírtaknak, így jogszabálysértő a Földbizottság erre vonatkozó hivatkozása.

A Földbizottság észrevétele helytelenül következtet ügyfelem anyagi helyzetére azon körülményből, hogy a felszámolás alatt van azra a cég, mely megélhetését biztosította. A céget öröklés útján szerezte, megélhetését nem az biztosította. Ügyfelemnek egyéb jövedelemforrása, külföldi székhelyű gazdasági társaságban fennálló üzletrésze és a tárgyi ingatlannal azonos besorolású egyéb ingatlan tulajdona is van. Valóban kötött korábban adásvételi szerződést ezen ingatlanra az eladóval, amely alapján 35.500.000,- Ft vételár megfizetésre került. Az eladó indokolatlanul állt el a szerződéstől és a már kifizetett vételárrészt is megtartotta, így az újabb adásvétel a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a Fftv. által előírt rendelkezésekbe ütközik. Az ingatlan kétszeres eladása a földforgalmi törvény rendelkezéseivel is ellentétes, mivel színlelt és megtámadható az elszámolási jogviszony rendezetlensége miatt. „

Indokai továbbá: „A helyi földbizottságként eljáró szerv indoklásából nem tűnik ki, hogy valójában mely szempontokat értékelt, nem tűnik ki, hogy a konkrét adásvételi szerződést és az ahhoz köthető konkrét körülményeket vizsgálta volna. Az indokok nem szerepelnek az állásfoglalásban olyan részletességgel, hogy azok okszerűsége érdemben is elbírálható lenne a hatósági eljárásban. Az indokok nem világosak nem egyértelműek, ezáltal a jogorvoslathoz való alapjog nem biztosított. Mindezek következtében a helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalása kiadására a fölforgalmi törvény 23-25 §-ai megsértésével került sor. „


A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény – a továbbiakban: Földforgalmi törvény – 24.§-a kimondja, hogy:

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)  alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,

cb)  elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy

cc)  indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.”

Előzőekben előadottakon és fentiekben ismertetetteken túl a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2016. február 11. napján kelt, FOBIR-06411-4/2016. iktatószámú állásfoglalásában előadta, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv a föld tulajdonjogának átruházásról szóló szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján hozta különösen Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint értékelte.

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése szerinti értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti fél vonatkozásában elvégezte.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kifogást 2016. március 30. napján megtartott ülésén megtárgyalta. Tudomásul vette az elővásárlásra jogosult, elfogadó nyilatkozatot tevő által benyújtott kifogást a Badacsonytomaj 031/14 hrsz-ú ingatlan tárgyában, ugyanakkor vizsgálta, hogy a Földforgalmi törvény 24.§-a szerinti, a helyi földbizottságként eljáró szerv előző pontban ismertetett értékeléseket milyen szempontok, tények birtokában hozta meg a jelen eljárást érintő adásvétel tárgyában.


A Képviselő-testület vizsgálta továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény – a továbbiakban: Fétv. – 103/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő–testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.”

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. – a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„1.§ (3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.

50. § (1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le.

(4) A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

(6) A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.”


A hatóság megállapította, hogy a jogügyletben szereplő dr. Ácsné Kocsis Adél Anna vevő, mint szerződés szerinti szerző felekkel a föld tulajdonjogának átruházását a helyi földbizottságként eljáró szerv támogatta a fentiekben ismertetett és szereplő indokkal, megállapította továbbá, hogy Biró András elővásárlásra jogosult, elfogadó nyilatkozatot tevő esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházását.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy az eljárásban a földbizottságnak, illetve a feladatkörében eljáró szervnek a törvény szerinti értékelése során megfelelően járt el és nem került sor a Földforgalmi törvény 23.§ - 25. § -ában foglaltak megsértésére, ezért a benyújtott kifogást elutasította, és ezzel egyidejűleg támogatta a Nemzeti Agrárkamara állásfoglalásában foglaltakat.

A földbizottság állásfoglalása ugyan köti a hatóságot, de nem mentesíti a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban.

A Ket. 1. § (3) bekezdése alapján a közigazgatási hatóság az ügyfél, így eladó szerződéskötési jogát is csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozhatja.

A Ket. 50. § (1) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. A Ket. 50. (4) bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.  Az eljáró hatóságnak a Ket. 50.§ (6) bekezdésének eleget téve, kötelezettsége a bizonyítékok egyenként és összességükben történő értékelésével a tényállás megállapítása.

Ugyanakkor a bizonyítási eljárás során érvényesül az állásfoglalás tartalmához és indokolásához kötöttség. Erre tekintettel a hatóság azt és csak azt vizsgálhatja, amire az állásfoglalás kiadója hivatkozott és a tényállást csak erre tekintettel állapíthatja meg. Amennyiben a tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozottak, tehát mely szempontok figyelembevétele és értékelése miatt nem támogatta a helyi földbizottság az elővásárlásra jogosult, elfogadó nyilatkozatot tevő tulajdonszerzését, melyek megalapozhatnák a hatóság döntését, úgy az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség.

Fentiekre való tekintettel a képviselő-testület nem változtatta meg a kifogásolt állásfoglalást és Magyar Bálint eladó, valamint dr. Ácsné Kocsis Adél Anna   szerződés szerinti szerző fél, vevő tulajdonszerzése tekintetében támogató döntést kell hoznia. Biró András elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozatot tevő esetében elutasító döntést kell hoznia.

A képviselő-testület, mint hatóság hatásköre és illetékessége a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.

A fellebbezés jogát a Ket. 100.§ (1) bekezdés f) pontja kizárja, míg a bírósági felülvizsgálatot ugyanezen 100.§ (2) bekezdése teszi lehetővé.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 109/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.


Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 2017. március 24.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         3

110/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Dr. Májer János – a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete Badacsonyi Kutató Állomás igazgatója – 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 45/B/IV/15. szám alatti lakos részére a Pro Urbe Emlékérem adományozását 2017. évben nem támogatja.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

111/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Lasztovicza Jenő részére Posztumusz Pro Urbe Emlékérem kitűntetést adományoz 2017. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

112/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Baranyai Zoltánné - a SZÍN-Vonal A.M.I. vezetője -8263 Badacsonytördemic, Római u. 84. szám alatti lakos részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2017. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

113/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Dr. Májer János – a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete Badacsonyi Kutató Állomás igazgatója – 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 45/b. IV/15. szám alatti lakos részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2017. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

114/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nagy Eörs részére posztumusz Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2017. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

115/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Varga Péter – Varga Pincészet Kft. ügyvezető igazgatója – 1222 Budapest, Szigetvári u. 7. szám alatti lakos részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2017. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

116/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Hartai Béla 1141 Budapest Zsálya u. 30. 2/9. szám alatti lakos részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2017. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

117/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Turi István – Badacsony Kemping tulajdonosa – 7726 Szeged, Hátszegi u. 13. szám alatti lakos részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2017. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

118/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Szántainé Ruzsa Mariann 8258 Badacsonytomaj, Ady Endre u. 2. szám alatti lakos részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2017. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

119/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Kitüntetési javaslatok


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nagy Pál Levente 8220 Balatonalmádi, Corvin János u. 1. szám alatti lakos részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet adományoz 2017. évben.


Határidő: azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

120/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

121/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 29-i soros ülésének meghívó szerinti 27 napirendjéhez felveszi

 1. 1. Sürgősségi indítvány – Greznár Attila vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez
 2. 2. Sürgősségi indítvány – Pancs-gasztroplacc kérelme

tárgyú napirendeket.

A képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

122/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 29-i soros ülésének módosított napirendjét 29 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva csoportvezető

 1. 2. Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

 1. 3. Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI, Békássy János CÉH Turisztikai Egyesület elnöke, Borbély Tamás Badacsonyi Hegyközség elnöke, Csanádi Csanád Hegyközség

 1. 4. Szőlő és Bor éve 2017. Badacsonytomaj története könyv újrakiadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 5. MÁV ZRT-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 6. BAHART Zrt-vel kötendő területbérleti szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. „Zöld Város kialakítása” című pályázat szakértői véleményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Szerződéskötésről tájékoztatás – Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. A József Attila úti járda felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. VE-0185 Badacsonytomaj Telenor Állomás állomásépítési kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Energia-megtakarítási intézkedési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Közbeszerzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. TÁTIKA üzletház idei szezonra való hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérlete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonytomaj 2927, és 0186/24. hrsz-ú ingatlanok felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A Balatoni Futár régiós magazin támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27.Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28. Sürgősségi indítvány – Greznár Attila vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez

29.Sürgősségi indítvány – Pancs-gasztroplacc kérelme

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

123/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja (székhely: 8229 Csopak, Kőkorsó u.2. képviseli: Szauer Rózsa Elnök) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 150.000 Ft összegben, azaz egyszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Az Egyesület 20. évfordulójára szervezett rendezvény támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: megállapodás megkötésére: 2017. április 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

124/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Perger János munka-,tűz és környezetvédelmi megbízott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         4

125/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.” Badacsonytomaj története című könyvről

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Borhét rendezvény az idén még maradjon a Turisztikai Egyesület szervezésében, az Akció Kft. pedig a rendelkezésre álló keret egy részéből népszerűsítse azt.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         3

126/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Borhét és a Piacfeszt rendezvények összevonva kerüljenek megrendezésre oly módon, hogy a Borhetet a BVKI szervezze, bevonva az Akció Kft-t, 5 millió forint önkormányzati támogatás biztosítása mellett.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

127/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményét székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.; adószám: 16883770-2-19; képviseli: Berecz Nikolett intézményvezető a „Badacsonyi Bor7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával 2017. évben megbízza, a rendezvény teljes szakmai felügyeletét a BVKI részére átadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

128/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltakhoz kapcsolódóan rendezvényszervezői megállapodást köt az előterjesztés szerinti formában és tartalommal, melynek aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett BVKI intézményvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

129/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2017.(II.01.) határozatának 1.b) pontját kiegészíti azzal, hogy a „Pincefeszt” rendezvény szervezését a 2017. évi Bor7-tel azonos időben rendeli el, melyhez kapcsolódó szerződés módosítására a polgármestert felhatalmazza.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVKI intézményvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

130/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a rendezvényhez szükséges összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások kerete terhére biztosítja azzal, hogy azt akkor adja át, ha az a programtervhez szükséges.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

131/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2017. évi Részvételi Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

132/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.” Badacsonytomaj története című könyvről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Berecz Nikolett intézményvezetőt az ajánlatok bekérésére és az előterjesztés előkészítésére a soron következő testületi ülésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben soron következő testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

133/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRT-vel kötendő együttműködési megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV Zrt-vel közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása tárgyalában az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást nem fogadja el. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy tegyen konkrét ajánlatot a MÁV területek nyírására évi 8 alkalommal, 800 eFt + ÁFA összeggel a MÁV ZRt. felé.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekbben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Bola József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

134/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Balatoni Hajózási ZRT-vel kötendő bérleti szerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.; cégjegyzékszám: 14-10-300113; adószám: 11238326-2-14; bankszámlaszám: 11992505-05500873-00000000; képviseli: Kollár József vezérigazgató) – a továbbiakban: BAHART ZRt. – bérleti szerződést köt a BAHART ZRt kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj 2559 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Kivett hajóállomás és vizesblokk és kikötő szárazföldi terület megjelölésű, 1.3612 m2 területű ingatlanból 1.169 m2 szabadterületre 2017.04.01 napjától 2017.12.31 napjáig.
 2. A bérleti díj összegét 2.500.000 Ft + Áfa összegben elfogadja, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.
 3. az előterjesztés mellékletét képező Bérleti szerződés tervezetben foglaltakat elfogadja.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 5. BAHART ZRt. „Általános szerződési feltételei (ászf) a helyiségbérleti szerződésekhez” dokumentumot tudomásul veszi.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

135/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

„Zöld Város kialakítása” című pályázat szakértői véleményéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft-vel (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11.; képviseli: Ábrahám András ügyvezető) – a továbbiakban: EMÖ Kft – szerződést köt a „Zöld Város kialakítása (TOP-2.1.2-15) címmel benyújtott pályázat átvilágítása és szakértése tárgyában 350.000 Ft + ÁFA (bruttó 444.500 Ft) összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 5 nap, átvilágításra/szakértésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

136/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

„Zöld Város kialakítása” című pályázat szakértői véleményéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 kódszámú „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan árajánlatok bekérését az alábbi pályázati tételekre vonatkozóan:

-       Akcióterületi terv elkészítése

-       Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése

-       Közbeszerzési eljárás lebonyolítása

Határidő: elfogadásra azonnal, ajánlatkérésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

137/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra (2)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv és kiviteli terv készítése tárgyában a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02; Cégjegyzékszám: 02-09-076533; bankszámla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pál DLA építész vezető tervező, ügyvezető) kötött szerződés módosítását elrendeli, azzal, hogy
 2. a szerződés 1. pontját a következő 1.3. ponttal kiegészítik a következők szerint:

„1.3. Fő utca lakóházainak villamosenergia bekötésére vonatkozó tervdokumentáció elkészítése azzal, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosaival köteles a tervező a személyes kapcsolatfelvételre és az egyeztetésekre, illetve az írásbeli tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok beszerzésére.”

II.  a szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2. a) Vállalás határideje az építési és forgalomtechnikai beavatkozásokat érintő tervdokumentációkat illetően: 2017. március 27.”

b) Vállalás határideje az a Fő utcai lakóingatlanokhoz történő villamosenergia bekötéshez kapcsolódó tervdokumentációt illetően: 2017. április 30.”

III.a 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3. A vállalkozó díja: 15.690.000,- Ft + 27% áfa, azaz tizenötmillió-hatszázkilencvenezer forint + 27% áfa, mindösszesen bruttó 19.926.300 Ft (tizenkilencmillió-kilencszázhuszonhatezer-háromszáz forint)

A Vállalkozó a 3. pontban körülírt tervezési munka elvégzéséért tervezési díjra jogosult az alábbiak szerint:

3.1. Tanulmányterv: 3.280.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommilllió-kettőszáznyolcvanezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 4.165.600 Ft, azaz négymillió-egyszázhatvanötezer-hatszáz forint.

3.2. A szerződés 1.1. és 1.2. pontja szerinti tervek: 10.010.000,- Ft + ÁFA, azaz tízmillió-tíz forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 12.712.700 Ft, azaz tizenkétmillió-hétszáztizenkettőezer-hétszáz forint.

3.3. A szerződés 1.3. pontja szerinti tervek: 2.400.000,- Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-négyszázezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 3.048.000 Ft, azaz hárommillió-negyvennyolcezer forint.

A tervezési díj tartalmazza a 2016. november 3. napján Pécs településen kelt és Vállalkozó által tett árajánlat szerinti műszaki tartalmat és elvárásokat figyelembe vevő tanulmányterv és kiviteli terv elkészítését, a Megrendelőnek 4-4 példány papír alapú és 1 db CD alapú terv elkészítésének összes (anyag, idő, utazás, egyeztetés, stb.) költségét.

Megrendelő a munkadíjat a vállalkozó által megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a vállalkozó OTP-nél vezetett 11731001-20691752 számú számlájára átutalással teljesíti.”

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

 1. a szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződésmódosításra 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

138/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terv

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terv készítése tárgyában a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02; Cégjegyzékszám: 02-09-076533; bankszámla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pál DLA építész vezető tervező, ügyvezető) megkötött tervezési szerződést utólagosan jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

139/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

József Attila úti járda felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a József Attila út melletti járda, Bercsényi utca és Sport utca közötti szakaszának felújítását a 2017. évi felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Badacsonytomaj VN. Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.), 4.577.925,- Ft vállalási összegű ajánlatát fogadja el.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

140/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VE-0185 Telenor állomás bérleti szerződés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.) szerződést köt a Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonát képező 8258 Badacsonytomaj, Római út 69. szám alatti Badacsonytomaj 792 hrsz-ú ingatlan tekintetében a határozat 1. mellékletét képező tartalom szerint legalább 800 ezer Ft/év bérleti díj összeg ellenében.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

.Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződés megkötésére elfogadást követő öt napon belül

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adó osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

141/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozata

Energia-megtakarítási intézkedési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közintézményekre vonatkozó energia-megtakarítási intézkedési tervét elfogadja.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Wolf Viktória jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

142/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozata

2017. évi közbeszerzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

141/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat melléklete

 

2017. évi Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve:         Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye:                     8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

beszerzés éve:                2017.

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

Építési beruházások

 

---

---

Árubeszerzések

 

---

---

Szolgáltatás beszerzések

 

---

---

 

 

Krisztin N. László

polgármester

Záradék:

A 2017. évi közbeszerzési tervet Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 141/2017.(III.09.) határozatával jóváhagyta.

Wolf Viktória

jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

143/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Megállapodás Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó – az előterjesztés mellékletét képező formában és tartalommal – Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Salföld Községek Önkormányzatával megállapodást köt.
 2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatás megkötésére az elfogadást követő 10 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

144/2017.  (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról 2017. évi nyári szezonra és tulajdonjog átruházásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2556. hrsz. alatt található ún. TÁTIKA Üzletházat 7.500.000,- Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja Korrekt-N 2010 Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak.

2.  A bérleti jogviszony időtartamát 2017. április 10. (hétfő) - 2017. október 10. (kedd) napjában határozza meg.

3. A bérlő az ingatlant megtekintett állapotban veszi bérbe, melyre a szerződés tartalmazzon előírást.

4.  kéri szerződésben rögzíteni, hogy bérlő köteles a környezetvédelmi alapról és a környezetvédelemről szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartására, illetve a szabadidős zaj- vagy rezgéssel járó tevékenység esetén a jogszabályi előírások betartására, elsősorban a kikötő zavartalan üzemeltetésének érdekében.

5.  A bérlő ugyanazon feltételekkel adhatja tovább az ingatlan alegységeit, illetve ugyanazon szerződésbeni kötelem a hulladékszállítási szerződés megkötése is.

6. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 10 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

145/A/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérlete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tóth Zoltán egyéni vállalkozó az 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérletének felmondására vonatkozó kérelmét tudomásul veszi, a 60 napos felmondási idő letöltésével.
 2. A bérleti szerződést 2017. április 28-tól megszűntnek tekinti, és egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, a szükséges okiratokat készíttesse elő és aláírja.
 3. Felkéri Tóth Zoltán egyéni vállalkozót, hogy az üzletet legkésőbb a szerződés megszűnése napján adja birtokba Badacsonytomaj Város Önkormányzatának.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 10 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

145/B/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérlete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)       vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, 116/3. hrsz. (üzlet)

b)      forgalmi értékének megjelölése: 4.000.000 Ft

c)       a hasznosítás módja: bérbeadás

d)      a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 20.000,- Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2017. május 01. – határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

A pályázati óvadék összegét 24.000 Ft összegben határozza meg.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

146/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2553. hrsz. alatt található ún. Divatáru Üzletet (strand bejáratánál) 1.400.000,- Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja Szalai Zoltán (9028 Győr, Kakashegy u. 2/B.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2017. április 10. (hétfő) - 2017. október 10. (kedd) napjában határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 10 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

147/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.

II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 1. III. kéri továbbá az ingatlant fotódokumentációval együtt hirdetni.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)    területe: 4.200 m2

c)     megnevezése: beépítetlen terület

d)    műszaki állapota: jó

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 35.000.000,- Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Pályázathoz csatolni kell a terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)    Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. április 19. napján 16,00 óra.

c)     Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)     Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)    A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 3.500.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. A terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. VIII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. április 20. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)    Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

148/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)          vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)         az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)          a hasznosítás módja: értékesítés

d)         a pályázati feltételek meghatározása:

e)          a kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

f)          a pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

g)         a licitlépcső: 100 000 forint.

h)         A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 19. 16:00 óra

i)           A pályázat bontásának időpontja: 2017. április 20. 10:00 óra

j)           a tárgyalás ideje, helye: 2017. április 20. 10:00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

149/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Ingatlanok felajánlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tóth Józsefné (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 26.) a 2927 hrsz-ú és 0186/24 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai nevében tett felajánlását támogatja, és a felajánlott ingatlanokat térítésmentesen köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén a Badacsonytomaj 2927. hrsz-ú beépítetlen terület, árok elnevezésű, és a 0186/24 hrsz-ú rét és árok elnevezésű ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerüljenek.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő és jegyezze ellen.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
 5. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Wolf Viktória jegyző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

150/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Rákóczi Szövetség (székhely: 1027 Budapest Szász Károly utca 1 IV. em.1.; képviseli: Dr. Halzl József Elnök) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000,- Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott 11705008-20488172 számú bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Felvidéki Beiratkozási program támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2017. április 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra   biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

151/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Balatoni Futár támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem fogadja el.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

152/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000 Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott előzetes pénzmaradvány terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. május 31. napjáig.
 3. a támogatás célja: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

153/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról – EFOP-4.1.8.16

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra elrendeli, hogy Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye nyújtson be pályázatot a könyvtár számára IKT eszközök beszerzése céljából.

-   a pályázat összköltsége:  legfeljebb 6.000.000,- Ft

-   az igényelt támogatás:    az összköltség 100%-a

Felhatalmazza Berecz Nikolett igazgatót a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

154/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat előkészítését a badacsonyi, a Bányász és a badacsonytomaji strand fejlesztése céljából azzal, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. adja be a pályázatot.

Határidő: azonnal

egyebekben kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

155/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról – EFOP-1.5.2-16

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását az EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati felhívásra. A pályázat célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztése és hozzáférhetőségének biztosítása.
 2. az együttműködés keretében vállalja, hogy a projekt megvalósításával hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával. A munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges adatszolgáltatásra, a szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentációk aláírására és a konzorciumi megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

156/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról – GINOP-7.1.9-17

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat előkészítését a GINOP-7.1.9-17 pályázati felhívásra.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

157/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

158/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület – megállapodás felmondásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj CÉH Turisztikai Egyesülettel (8261 Badacsony, Park utca 6.) 2007. április 16. napján kötött – és 2010. augusztus 31-én és 2014. április 25-én módosított – megállapodást 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával 2017. szeptember 30. napjával felmondja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

159/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület – vissza nem térítendő támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 61.) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 6.900.000 Ft összegben, azaz hatmillió-kilencszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen az Egyesület bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)              3.450.000 Ft 2017. április 15. napjáig,

b)             3.450.000 Ft 2017. június 15. napjáig,

 1. a támogatás célja: turisztikai feladatok ellátása, működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. szeptember 30.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. december 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:    a megállapodás megkötésére: azonnal.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra   biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

160/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület – új együttműködési megállapodás kidolgozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj CÉH Turisztikai Egyesülettel (8261 Badacsony, Park utca 6.) kötendő új együttműködési megállapodás előkészítésére felkéri a jegyzőt.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. szeptember 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

161/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

225 hrsz-ú és 226 hrsz-ú ingatlanokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a badacsonytomaji 225 hrsz-ú és 226 hrsz-ú ingatlanok tekintetében elrendeli az árverésen történő részvételt és az előzetes regisztrációt az EÁR-ben, illetve az érintett ingatlanok vonatkozásában a hirdetményben szereplő becsértéken történő ajánlattételt a végrehajtást kérő OTP Faktoring Zrt. és NAV felé.
 2. abban az esetben – ha a becsértéken történő értékesítéshez a végrehajtást kérők nem egyeznek bele – az ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslését figyelembe véve a licitálható felső értékhatárt mértékéig (225 hrsz-ú ingatlan esetébe 10.000.000 Ft +10%-ig, 226 hrsz-ú ingatlan esetében 5.000.000 Ft+10%-ig) felkéri a polgármestert a liciten való részvételre. Az ehhez szükséges forrást a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja az önkormányzat 2017. évi költségvetésében.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben árverési hirdetmény szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

162/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji strand járdafelújításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji strandi járdafelújítást a 2017. évi költségvetésben elfogadott felhalmozási kiadások terhére a VN Kft-től megrendeli 2.204.545 Ft összegben.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

163/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntésekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

164/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

165/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

166/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Greznár Attila támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Happy New World Kft. (székhely: 1239 Budapest Szitás u. 156. képviseli: Greznár Attila) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.500.000 Ft összegben, azaz kettőmillió-ötszáezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott, Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010628-00157916-00100004 számú bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: a Rózsakő fesztivál megrendezés támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. augusztus 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. szeptember 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 2017. április 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

167/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Pancs-gasztroplaccról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsony, Felső-bazársor területén helyi termelői piac működtetését vállalja, mint a terület tulajdonosa a piac fenntartójaként heti 1-3 alkalommal.
 2. 2. elrendeli tárgybani engedélyezési eljárás lefolytatását azzal, hogy a piac üzemeltetője a Vinopiano Kft.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a piacüzemeltetés vonatkozásában a Vinopiano Kft-vel (székhely: 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 170. 9.em.45.; Cgj.szám: 0109179996; adószám: 24743837-2-43; képviseli: Vajas Balázs ügyvezető) kötendő szerződés aláírására.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

megállapodás megkötésére 2017. április 10.

engedélyezési eljárás megindítására 10 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

168/2017. (IV.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

169/2017. (IV.06.) képviselő-testületi határozat

Napirend módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 6-i rendkívüli ülésének napirendjéhez felveszi a „Klastrom utca felújítási munkái” tárgyú napirendet.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

170/2017.(IV.06.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 6- rendkívüli ülésének módosított napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola 30 éves jubileumi ünnepségéhez támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tatay Sándor Általános Iskola

 1. 2. Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Római út felújítási munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Szalai Péter kérelme romos kőkerítés elbontásáról, és árok meder helyreállításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Klastrom utca felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

171/2017.(IV.06.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola 30 éves jubileumi ünnepségéhez támogatási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Tatay Sándor Általános Iskola 30. éves jubileumi rendezvényéhez 1.000.000,- Ft összeg erejéig hozzájárul, mely összeget az önkormányzat 2017. évi általános tartalék terhére biztosítja.
 2. elrendeli, hogy a meghatározott keret erejéig, kizárólag a rendezvény megvalósításával összefüggő megrendeléseket (különleges marketingköltségek, étkezés költségei, szállítási díjak, nyomdai költségek, eszközbérleti díjak és egyéb szolgáltatási díjak) – az önkormányzat beszerzési szabályzatában rögzítettek figyelembe vételével – az önkormányzat teljesítsen és azon összegek kifizetéséről gondoskodjon a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályán keresztül.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

megvalósításra 2017. május 12-13.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

172/2017.(IV.06.) képviselő-testületi határozat

Római út felújítási munkáiról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közösen a Római út egyes és alábbiakban felsorolt szakaszainak felújítását:

a)    Hősök kertje és Gyurkovics köz közötti 200 m-es szakasz + Művelődési Ház felé kb. 300 m-es szakasz,

b)    A badacsonyi Neptuntól a már felújított szakaszig Badacsonytördemic felé,

c)    Gyurkovics köz aszfaltozása.

 1. a szegély és járdaépítés kivitelezésére vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a PRO-DI-GE KFT. (8312 Balatonederics, Petőfi u. 11.) 6.952.361,- Ft vállalási összegű ajánlatát fogadja el és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
 2. további bruttó 7.620.000,- Ft fedezetet biztosít 300 tonna aszfalt beszerzésére a Római út Gyurkovics köztől a Művelődési Ház felé eső szakaszának felújításához.
 3. további bruttó 300.000,- Ft összeget biztosít a Gyurkovics köz aszfaltozása céljából aszfalt finisher munkagép bérletéhez.
 4. a 2-4. pontokban felsorolt felújításokhoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja.
 5. a szegély kialakításának határidejét 2017. április 18. napjában határozza meg.
 6. a járda befejezésének határidejét 2017. május 6. napjában határozza meg.
 7. a kötbér 0,5 %/munkanap összegben javasolja meghatározni a szerződésben.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

173/2017.(IV.06.) képviselő-testületi határozat

Szalai Péter kérelme romos kőkerítés elbontásáról, és árok meder helyreállításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 1224. és 1225. hrsz-ú ingatlan határán lévő romos kőkerítés elbontása mellett dönt.
 2. Szalai Péter 8800 Nagykanizsa, Takarék u. 16/A. szám alatti lakos felajánlását elfogadja a kerítés elbontására, valamint az árok vízszállító képességének megtartása, helyreállítása tekintetében.
 3. az árok érintett szakaszának ráccsal történő lezárásához hozzájárul.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt tájékoztassa, valamint kössön megállapodást arra vonatkozóan, hogy a helyreállítást saját felelősségére végzi, és az esetleges víz árokból ingatlanára történő befolyásából eredő károk miatt nem lép fel kártérítési igénnyel Badacsonytomaj Város Önkormányzatával és Badacsonytomaj VN. Kft-vel szemben.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

megállapodás megkötésére 2017. április 15.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

174/2017.(IV.06.) képviselő-testületi határozat

Klastrom utca felújítási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 446/2016. (XI.30.) számú határozatának 1. pontját módosítja és az alaphatározatot az alábbiak szerint kiegészíti:

a)    elrendeli a Klastrom utca felső szakaszának felújítását.

b)    a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Kis-Csicsi Építő Kft. (székhely: 5321 Kunmadaras, Karcagi u. 26., adószám: 24296005-2-16, Cg.: 16-09-014973, képviseli: Kiss Róbert ügyvezető) 3.810.600 Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.839.462,- Ft vállalási összegű ajánlatát elfogadja.

c)    felhatalmazza a hivatalt, hogy a beruházáshoz kapcsolódó lakossági hozzájárulás összegét beszedje, melyre előzetesen az érintetek nyilatkoztak. A hozzájárulás módosított és lakosság által vállalt összege: 1.417.309,- Ft.

d)    a lakossági hozzájárulás beérkezését követően felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

e)    a magánerős beruházáshoz kapcsolódóan 70,7 %-os támogatást, 3.422.153,- Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.

 1. Felkéri Krisztin N. László polgármestert az érinettek értesítésére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

hozzájárulás beszedésére 10 nap,

azt követően a szerződéskötésre 10 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

175/2017. (IV.13.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

176/2017. (IV.13.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 13- rendkívüli ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tátika üzletház szezonális bérletéről és ahhoz kapcsolódó kérelemről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tátika üzletház szakértő felkérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

177/2017.(IV.13.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház szezonális bérletéről és ahhoz kapcsolódó kérelemről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a „Tátika” üzlethelyiség bérletére vonatkozó, a KORREKT-N 2010. Kft-vel kötendő megállapodás tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. 2. felkéri a műszaki osztályt, hogy az elvégzett munkálatokat napi szinten fotókkal dokumentálja.
 3. 3. felkéri az alpolgármestert és a műszaki osztályt a felújítási folyamatok követésére, felügyeletére.
 4. a főbérlő által bejelentett albérlők személyét tudomásul veszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

178/2017.(IV.13.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház szakértő felkérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pannon-Justitia Kft-t (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) megbízza az ún. „Tátika” üzletházra 2016. február 22. napján elkészült szakértői vélemény kiegészítésével – 2017. május 3-i teljesítéssel – a következők szerint:

a)  a szakértő mérje fel, hogy a mellékelt felperesek által előterjesztett költségvetés alapján mely munkákat látja a felperesek által ténylegesen meg is valósítottnak és mi azok értéke 2016. decemberi árakon (azaz, ezen tényleges munkák folytán történt-e gazdagodása az önkormányzatnak és az mennyi, hiszen a ténylegesen elvégzett munkák egyáltalán nem biztos, hogy az elvárható mennyiségben és minősében készültek el, továbbá a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke és a gazdagodás mértéke nem biztos, hogy megegyezik.)

b)  a felperesi elhanyagolás, a karbantartás elmulasztása folytán bekövetkezett állagromlás és értékcsökkenés megtéríttetése iránt viszontkeresetet lehetne támasztanunk, ha az pontos forintösszegen alapul. Fel kellene mérnie és kimutatásban összegszerűen is ki kellene mutatnia, hogy az épület értéke a fenti állagromlás miatt mennyivel, mekkora értékkel csökkent.

c)   mindezen túl, az engedély nélkül elkészült épületrészek esetleges visszabontása miatt bennünket érhető károkat, költségeket is körülbelülre meg kellene jelölni.

 1. a szakértői díjat, 650.000,- Ft + Áfa összegben, bruttó 825.500,- Ft összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 3 munkanap

szakértői vélemény elkészítésére 2017. május 3.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!