Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évben meghozott határozatai III.

 

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

255/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

256/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 29-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez sürgősségi indítványként felveszi

-        21. napirendi pontként Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására

-        22. napirendi pontként A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról”

napirendi pontokat.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

257/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 29-i soros ülésének módosított napirendjét 22 nyílt napirendi ponttal elfogadja az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1./ MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetője

2./ Nyári napközihez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Suzuki Vitara típusú gépjárműről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Vízállások, csónakveszteglők létesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ 0257. hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ Régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Badacsonytomaj 2191. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12./ 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ 988/3. hrszú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú, 0160/3.hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ RészreVétel projektről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY - Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY - A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

258/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít működési kiadásokhoz 1.677 ezer Ft összegben, azaz mindösszesen egymillió-hatszázhetvenhétezer forint összegben.
 2. a fennálló 865.510,- Ft tagi kölcsön visszafizetésétől eltekint, azt vissza nem térítendő támogatássá alakítja.
 3. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 4. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 6. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 10. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

259/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nyári napköziről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2016. évben megszervezésre kerülő nyári napközihez hozzájárul és a felügyeletet biztosító pedagógus foglalkoztatásának költségeit maximum 200.000,- Ft erejéig az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse, a megbízási szerződést megkösse és a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

                        szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvez.

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

260/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendcsere

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadva a 6. napirendi pontot - „Vízállások, csónakveszteglők létesítéséről” - 3. napirendi pontként tárgyalja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

261/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Vízállások, csónakveszteglők létesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. vízállások és csónakveszteglők kialakítását határozza el és a Bányász strand csónakveszteglő terve és Bányász strand mederkotrása-vízjogi engedélyezési tervét 1.230 ezer Ft + Áfa összegben a SPECIAL BAUTERV Kft-től megrendeli.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a SPECIAL BAUTERV Kft-vel a tervezői szerződést megkösse, illetve felhatalmazza a további egyeztetések lefolytatására.
 3. a tervezési költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

                        szerződéskötésre 15 nap

egyebekben szerződés szerin

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

            Horváth Márta műszaki osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

262/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Vízállások, csónakveszteglők létesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1.         vízállások és csónakveszteglők kialakítását határozza el és a Badacsonyörs camping mellett levő csónakveszteglő tervét, kb. 50 csónak részére 670 ezer Ft + Áfa összegben a SPECIAL BAUTERV Kft-től megrendeli.

2.         felhatalmazza a polgármestert, hogy a SPECIAL BAUTERV Kft-vel a tervezői szerződést megkösse, illetve felhatalmazza a további egyeztetések lefolytatására.

3.         a tervezési költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

                        szerződéskötésre 15 nap

egyebekben szerződés szerin

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

            Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

263/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat ának Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, változtatás nélkül jóváhagyja, valamint a 184/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

264/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárműről

 

 Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tulajdonában álló IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárművet értékesíti és műszaki állapotát figyelembe véve a kikiáltási árat 700.000 Ft értéken határozza meg. A licitlépcsőt 50.000 Ft összegben határozza meg. A licit időpontja: 2016. július 21. 10,00 óra Rózsakő terem.
 2. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a közzétételről gondoskodjon.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

hirdetésre 5 munkanap

értékesítésre folyamatos

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Horváth Márta műszaki osztályvezető

Sipos Ferenc közterület-felügyelő

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

265/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

„Felső-bazársori üzlethelyiség” bérleti jogának megszerzéséről és pályázat elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1239 hrsz. alatt található Felső-bazársori üres üzlethelyiség 25.000 Ft/hó + rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja a Bestbike Kft. képviseletében Farkas István ügyvezető (1071 Budapest, Peterdy u. 33. 2/25.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. július 1. napjától határozatlan ideig, de legkésőbb az üzlet fennállásáig vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig, 60 napos felmondási határidővel határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  5

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

266/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0257 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.     Horváth Tibor (1095 Budapest, Mester u. 40-44. C/37) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 0257 hrsz-ú rét megnevezésű 4313 m2 térmértékű ingatlant adásvételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára – versenyeztetési tárgyaláson licitált – 5.900.000 Ft eladási áron,

2.     felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződéseket készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  6

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

267/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

„Régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda” bérleti jogának megszerzéséről és pályázat elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 107. hrsz. alatt található régi Polgármesteri Hivatalban lévő LEADER és pénzügyi irodát 15.000 Ft/hó + rezsiköltségért bérbe adja Tóth Tamás egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. július 1. napjától határozatlan ideig, 60 napos felmondási idővel határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

268/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan elrendeli az ingatlan értékbecslését független igazságügyi szakértő által.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  3

                                                           nem szavazatok száma:                  3

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

269/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a licitösszeg emelésének mértékét 500.000 Ft összegben nem fogadja el.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  2

                                                           nem szavazatok száma:                  1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        4

 

 

270/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy a pályázó ügyvédi letétbe helyezzen 100 millió forint összeget, melyet a pályázat beadásának időpontjában igazolni tud.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  5

                                                           nem szavazatok száma:                  1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

271/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I.         az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

1.     vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

2.     Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft

3.     a hasznosítás módja: bérbeadás

4.     a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. július 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 5.000.000,- Ft/év+rezsiköltség a második évtől kezdve

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.


 

h)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i)         Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

II.      felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:                     igen szavazatok száma:                             7

                                                                              nem szavazatok száma:                            0

                                                                              tartózkodás szavazatok száma:  0

 

272/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

2191 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I.      a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:

1.        vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)        8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)       területe: 3997 m2

c)        megnevezése: beépítetlen belterület

d)       műszaki állapota: 50-100 méteres közelségében található csónak- és vitorláskikötő található, mely pallósorának használatával a nyílt vízfelület elérhető. A telken szennyvízátemelő telep működik. Vasút kb. 100 méteres közelben húzódik. Területen állandó jelleggel meglévő magas talajvíz a házépítésnél megoldandó probléma. Nincs közvetlen vízkapcsolata.

Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes)

e)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

2.        Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft

3.        Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft

4.        A hasznosítás módja: értékesítés

5.        A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)        Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. július 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)       Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)        Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

d)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)        Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)        Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

II.    felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

III.  elrendeli, hogy a felhívás jelenjen meg a www.badacsonytomaj.hu és országos internetes hirdetési portálokon.

Határidő:               azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:                   Krisztin N. László polgármester, Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

273/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)       vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)      az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)       a hasznosítás módja: értékesítés

d)      a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100.000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye:                     igen szavazatok száma:                             7

                                                                              nem szavazatok száma:                            0

                                                                              tartózkodás szavazatok száma:  0

 

274/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I.      a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)        8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)       területe: 4.200 m2

c)        megnevezése: beépítetlen terület

d)       műszaki állapota: jó

e)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000 Ft
 2. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)        Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. július 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”)

b)       Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)        Kikiáltási ár: 45.000.000,- Ft

d)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)        Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

i)         A pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

II.        felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

Határidő:              azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:                  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  6

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

275/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  5

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

                                                           nem szavazott:                             1

 

 

276/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0160/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Laposa József kérelmét támogatja és vételi ajánlatát elfogadja, adás-vételi szerződés keretében értékesíteni kívánja elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára a Badacsonytomaj 0160/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6.079 m2 térmértékű, az ingatlan 9/12-ed önkormányzati tulajdoni hányadát (azaz 4.559 m2 térmérték).
 2. a vételárat 539.000 Ft összegben állapítja meg.
 3. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  6

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

277/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

RÉszreVétel című projektről

 

 Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a RÉszreVétel című Erasmus+ Program által támogatott projektet javasolja Badacsonytomaj városban népszerűsíteni az ifjúsági közösségek és döntéshozók aktív bevonásával megvalósuló, fenntartható települések jövőtervezése érdekében.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy ez ügyben eljárjon és a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társasággal (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 9.), illetve a projektmenedzsmenttel a kapcsolatot felvegye.
 3. felkéri Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy a program településen történő koordinálásában vegyen részt.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben kiírás szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 

 


 

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

278/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti pályázati kiírásról

Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.       A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása céljából:

c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével

d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésével, új étkező étterem kialakításával

alcélra – a Badacsonytomaj 2477/1. hrsz-ú PIPITÉR óvoda konyhájának, étkezőjének felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-                                 pályázat költségét összesen:                        5.223.427 Ft-ban,

-        az önerő mértékét (15%):                                  783.514 Ft-ban,

-        az igényelt támogatás összegét (85%):                 4.439.913 Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

279/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szól tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

280/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

281/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  6

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

282/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Strandok nyitva tartásával kapcsolatos bejelentésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a strandok nyitva tartásával kapcsolatos bejelentésre Bolla József ügyvezető igazgató intézkedik, a nyitva tartás rendjét a reggeli órákban személyesen felügyeli, távollétében helyettesítéséről gondoskodik, a jelenlegi rendszer fenntartását javasolja fenntartani.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

283/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

                        egyebekben rendkívüli testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Wolf Viktória jegyző

                        Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

284/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

285/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Óvoda pénzmaradványával kapcsolatos sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. hozzájárul, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 1.437.000,- Ft összegű pénzmaradványát az intézmény vezető által benyújtott kérelem alapján kizárólag felhalmozási kiadásokra fordíthatja az óvodavezető választása szerint a beköltségelt lista alapján.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét értesítse, és a felhasználásra az intézkedést tegye meg.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal, megvalósításra 30 nap.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

                           Horváth Márta Műszaki osztály vezető, Bolfné Tóth Melinda intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

286/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

„A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytördemic 840. hrsz-ú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 12/120 tulajdoni hányadára vonatkozó, természetben 8262 Badacsonytördemic, Kiskert u. tekintetében fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  5

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

287/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  5

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

288/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 29-i zárt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja az alábbiak szerint:

 

Napirendi pontok:

 1. Főépítészi díj 2016. – javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Veszprém Megye Érdemrendje 2016. - javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  5

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

289/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Főépítészi Életmű Díj – Az Év Főépítésze díj

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Főépítészi Életmű Díj – Az Év Főépítésze díj kitüntetés adományozására javaslatot tesz Fabacsovics Zoltán Veszprém Megye főépítésze személyében
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a kitűntetési javaslatot terjessze fel az Országos Főépítészi Kollégium felé.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2016. június 30.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Wolf Viktória jegyző

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  5

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

290/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Veszprém Megye Érdemrendje 2016.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Veszprém Megye Érdemrendje kitűntetés adományozására javaslatot tesz Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere személyében
 2. felhatalmazza Orbán Péter alpolgármestert, hogy a kitűntetési javaslatot terjessze fel Veszprém Megye Önkormányzat közgyűlése felé.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2016. június 30.

Felelős:           Orbán Péter alpolgármester

                        Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

291/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

292/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. július 14-i rendkívüli ülésének napirendjét 8 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. „Zöld város” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Ákos ügyvezető ALD Consulting Kft.

 1. 2. Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE részéről, Gáborjáni-Szabó Gábor és Nagy Gábor, a tulajdonosok képviseletében

 1. 3. A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN Kft.

 1. 4. Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszer ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Pályázat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Kondipark létesítésére előirányzott költségvetési forrás felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsony, Egry sétányról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

293/2016.(VII.14.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” című pályázat beadását elrendeli. A pályázat teljes költségét 610.000.000 Ft-ban határozza meg, melyből

a)      az elszámolható költségek összege 610.000.000 Ft,

b)     az igényelt támogatás összege 610.000.000 Ft,

c)      a támogatott tevékenység önerő összege 0 Ft

 1. a nem támogatott költségek között a Tájház udvaron kialakítandó épületek (üzletek) kialakításához – saját erőként – 28.321.000 Ft összeget az általános tartalék terhére biztosít.
 2. az ALD Consulting Kft-vel megkötött megállapodás határidejét 2016. július 22-re módosítja.
 3. az építési költségek tekintetében további egyeztetést rendel el július 21-ig.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati dokumentációk aláírására, benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat beadására 2016. július 15.

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                             4

nem szavazatok száma:                            0

tartózkodás szavazatok száma:  0

294/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. A Badacsonytomaj-Badacsonyörs 2157/9. hrsz-ú ingatlanból kiszabályozandó terület térmértékével és térkép szerinti – HÉSZ-el egyező – kimutatással egyetért.
 2. 2. Az előterjesztés szerinti határozat mellékletét képező megállapodás tervezetét az alábbi módosításokkal elfogadja:

a)         Az 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. pontot változatlan tartalommal fogadja el az előterjesztés szerint.

b)         A 3. pontban kerüljenek pontosításra m2 szerinti megjelöléssel az ingatlanok:

„A Beépítetlen Területet úgy kell kialakítani, hogy az teljes egészében, mintegy 8574 nm területre az Önkormányzat tulajdonaként kerüljön utóbb földhivatali bejegyzésre, míg a Beépítetlen Terület megközelítését szolgáló mintegy 4056 nm területű udvar és gazdasági épület a Tulajdonosok adott területe javára és a Beépítetlen Terület terhére bejegyzendő átjárási szolgalmi jogként kerüljék földhivatali bejegyzésre”

c)         A 4. pontot az előterjesztés szerinti tartalommal és az utolsó mondat kiegészítve:

„A Beépítetlen Terület fix vételára: 500 Ft/m2”

d) A 10. pont egy további egy bekezdéssel kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a telkükön tervezett ingatlanfejlesztés kapcsán, saját költségükön kialakításra kerülő közmű vezetékekhez való kapcsolódást a Beépítetlen Terület tulajdonosa számára ingyenesen lehetővé teszik.”

e) A 11. pont egy további egy bekezdéssel kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „Új igénynek nem tekinthető a Szabályozási Tervben illetve a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő beépítés kialakítása, melynek engedélyezése során Önkormányzat minden támogatást megad Tulajdonosok részére.”


 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések megtételére és az ügyben lefolytatandó tárgyalások lebonyolítására.
 2. vállalja, hogy a területkiszabályozáshoz szükséges munkarészek elkészíttetéséről gondoskodik.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a szükséges dokumentumok előkészítésére.
 4. a mindösszesen 8.574 m2 területű ingatlanrészre 500 Ft/m2 áron vételi ajánlatot tesz az ingatlanok tulajdonosai felé.

Határidő: elfogadásra azonnal, megállapodás aláírására 5 munkanap, egyebekben megállapodás szerint és folyamatosan

Felelős: Krisztin N. László polgármester, dr. Gáli Mihály ügyvéd, Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető, Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

295/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszerről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. javasolja a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO 2016/908-12 (2016) ügyiratszámú határozata ellen keresetlevél benyújtását a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak, melynek előkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.
 2. 2. felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy a DRV Zrt. CC-5422841-10/2016. ügyiratszámú levelének hirdetményi úton történő közzétételéről gondoskodjék.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy a DRV-vel mielőbb kezdeményezzen egyeztető tárgyalást az előterjesztésben szereplő pontok vonatkozásában.

Határidő: elfogadásra azonnal, keresetlevél benyújtására 2016. július 22. napja

közzétételre azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

296/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. a) pontja alapján kiírt Közművelődési és Érdekeltségnövelő pályázat benyújtását.
 2. a pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01) önkormányzati rendelet 3/B mellékletében, a K355 soron szereplő előirányzat terhére 200.000,- Ft összegben biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. július 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető,

Berecz Nikolett IntézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

297/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Pályázat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a pályázat benyújtását elrendeli a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel céljából egy „D” típusú 150 m2 nagyságú sportpark létesítése vonatkozásában a badacsonytomaji 306/1. hrsz-ú sportpálya területén.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

298/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Kondipark létesítésére előirányzott költségvetési forrás felhasználásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tervezett kondiparkokban elhelyezendő eszközökre elrendeli további árajánlatok bekérését, majd elrendeli az eszközök megrendelését a költségvetési rendeletben biztosított forrás keretein belül, amennyiben az előterjesztés mellékletét képező árajánlatoknál kedvezőbb.
 2. az árajánlatok beérkezéséig a tereprendezést a VN. Kft-től 200 eFt összegben megrendeli, mely összeget a 2016. évi általános tartalék terhére biztosít.
 3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

kondipark létesítésére 2016. augusztus 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

299/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony, Egry sétányról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Egry sétányon lévő árok tisztítását és a hiányzó fák pótlását megrendeli a VN. Kft-től.
 2. a tervezői ajánlatok beérkezése után rendkívüli ülésen dönt a továbbiakról.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben az árajénlatok beérkezését követő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető 

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

255/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

256/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 29-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez sürgősségi indítványként felveszi

-        21. napirendi pontként Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására

-        22. napirendi pontként A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról”

napirendi pontokat.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

257/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 29-i soros ülésének módosított napirendjét 22 nyílt napirendi ponttal elfogadja az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1./ MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetője

2./ Nyári napközihez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Suzuki Vitara típusú gépjárműről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Vízállások, csónakveszteglők létesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ 0257. hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ Régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Badacsonytomaj 2191. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12./ 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ 988/3. hrszú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú, 0160/3.hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ RészreVétel projektről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY - Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY - A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

258/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít működési kiadásokhoz 1.677 ezer Ft összegben, azaz mindösszesen egymillió-hatszázhetvenhétezer forint összegben.
 2. a fennálló 865.510,- Ft tagi kölcsön visszafizetésétől eltekint, azt vissza nem térítendő támogatássá alakítja.
 3. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 4. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 6. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 10. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

259/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nyári napköziről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2016. évben megszervezésre kerülő nyári napközihez hozzájárul és a felügyeletet biztosító pedagógus foglalkoztatásának költségeit maximum 200.000,- Ft erejéig az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse, a megbízási szerződést megkösse és a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

                        szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvez.

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

260/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendcsere

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadva a 6. napirendi pontot - „Vízállások, csónakveszteglők létesítéséről” - 3. napirendi pontként tárgyalja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

261/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Vízállások, csónakveszteglők létesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. vízállások és csónakveszteglők kialakítását határozza el és a Bányász strand csónakveszteglő terve és Bányász strand mederkotrása-vízjogi engedélyezési tervét 1.230 ezer Ft + Áfa összegben a SPECIAL BAUTERV Kft-től megrendeli.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a SPECIAL BAUTERV Kft-vel a tervezői szerződést megkösse, illetve felhatalmazza a további egyeztetések lefolytatására.
 3. a tervezési költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

                        szerződéskötésre 15 nap

egyebekben szerződés szerin

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

            Horváth Márta műszaki osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

262/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Vízállások, csónakveszteglők létesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1.         vízállások és csónakveszteglők kialakítását határozza el és a Badacsonyörs camping mellett levő csónakveszteglő tervét, kb. 50 csónak részére 670 ezer Ft + Áfa összegben a SPECIAL BAUTERV Kft-től megrendeli.

2.         felhatalmazza a polgármestert, hogy a SPECIAL BAUTERV Kft-vel a tervezői szerződést megkösse, illetve felhatalmazza a további egyeztetések lefolytatására.

3.         a tervezési költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

                        szerződéskötésre 15 nap

egyebekben szerződés szerin

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

            Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

263/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat ának Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, változtatás nélkül jóváhagyja, valamint a 184/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

264/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárműről

 

 Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tulajdonában álló IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárművet értékesíti és műszaki állapotát figyelembe véve a kikiáltási árat 700.000 Ft értéken határozza meg. A licitlépcsőt 50.000 Ft összegben határozza meg. A licit időpontja: 2016. július 21. 10,00 óra Rózsakő terem.
 2. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a közzétételről gondoskodjon.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

hirdetésre 5 munkanap

értékesítésre folyamatos

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Horváth Márta műszaki osztályvezető

Sipos Ferenc közterület-felügyelő

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

265/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

„Felső-bazársori üzlethelyiség” bérleti jogának megszerzéséről és pályázat elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1239 hrsz. alatt található Felső-bazársori üres üzlethelyiség 25.000 Ft/hó + rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja a Bestbike Kft. képviseletében Farkas István ügyvezető (1071 Budapest, Peterdy u. 33. 2/25.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. július 1. napjától határozatlan ideig, de legkésőbb az üzlet fennállásáig vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig, 60 napos felmondási határidővel határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  5

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

266/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0257 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.     Horváth Tibor (1095 Budapest, Mester u. 40-44. C/37) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 0257 hrsz-ú rét megnevezésű 4313 m2 térmértékű ingatlant adásvételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára – versenyeztetési tárgyaláson licitált – 5.900.000 Ft eladási áron,

2.     felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződéseket készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  6

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

267/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

„Régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda” bérleti jogának megszerzéséről és pályázat elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 107. hrsz. alatt található régi Polgármesteri Hivatalban lévő LEADER és pénzügyi irodát 15.000 Ft/hó + rezsiköltségért bérbe adja Tóth Tamás egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. július 1. napjától határozatlan ideig, 60 napos felmondási idővel határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

268/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan elrendeli az ingatlan értékbecslését független igazságügyi szakértő által.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin PüB elnök

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  3

                                                           nem szavazatok száma:                  3

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

269/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a licitösszeg emelésének mértékét 500.000 Ft összegben nem fogadja el.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  2

                                                           nem szavazatok száma:                  1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        4

 

 

270/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy a pályázó ügyvédi letétbe helyezzen 100 millió forint összeget, melyet a pályázat beadásának időpontjában igazolni tud.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  5

                                                           nem szavazatok száma:                  1

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

271/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I.         az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

1.     vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

2.     Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft

3.     a hasznosítás módja: bérbeadás

4.     a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. július 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 5.000.000,- Ft/év+rezsiköltség a második évtől kezdve

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.


 

h)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i)         Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

II.      felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:                     igen szavazatok száma:                             7

                                                                              nem szavazatok száma:                            0

                                                                              tartózkodás szavazatok száma:  0

 

272/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

2191 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I.      a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:

1.        vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)        8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)       területe: 3997 m2

c)        megnevezése: beépítetlen belterület

d)       műszaki állapota: 50-100 méteres közelségében található csónak- és vitorláskikötő található, mely pallósorának használatával a nyílt vízfelület elérhető. A telken szennyvízátemelő telep működik. Vasút kb. 100 méteres közelben húzódik. Területen állandó jelleggel meglévő magas talajvíz a házépítésnél megoldandó probléma. Nincs közvetlen vízkapcsolata.

Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes)

e)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

2.        Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft

3.        Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft

4.        A hasznosítás módja: értékesítés

5.        A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)        Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. július 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)       Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)        Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

d)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)        Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)        Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

II.    felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

III.  elrendeli, hogy a felhívás jelenjen meg a www.badacsonytomaj.hu és országos internetes hirdetési portálokon.

Határidő:               azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:                   Krisztin N. László polgármester, Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

273/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)       vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)      az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)       a hasznosítás módja: értékesítés

d)      a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100.000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye:                     igen szavazatok száma:                             7

                                                                              nem szavazatok száma:                            0

                                                                              tartózkodás szavazatok száma:  0

 

274/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I.      a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:

 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)        8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)       területe: 4.200 m2

c)        megnevezése: beépítetlen terület

d)       műszaki állapota: jó

e)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000 Ft
 2. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)        Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. július 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”)

b)       Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)        Kikiáltási ár: 45.000.000,- Ft

d)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)        Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

i)         A pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

II.        felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

Határidő:              azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:                  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  6

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

275/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  5

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

                                                           nem szavazott:                             1

 

 

276/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0160/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Laposa József kérelmét támogatja és vételi ajánlatát elfogadja, adás-vételi szerződés keretében értékesíteni kívánja elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára a Badacsonytomaj 0160/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6.079 m2 térmértékű, az ingatlan 9/12-ed önkormányzati tulajdoni hányadát (azaz 4.559 m2 térmérték).
 2. a vételárat 539.000 Ft összegben állapítja meg.
 3. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  6

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

277/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

RÉszreVétel című projektről

 

 Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a RÉszreVétel című Erasmus+ Program által támogatott projektet javasolja Badacsonytomaj városban népszerűsíteni az ifjúsági közösségek és döntéshozók aktív bevonásával megvalósuló, fenntartható települések jövőtervezése érdekében.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy ez ügyben eljárjon és a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társasággal (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 9.), illetve a projektmenedzsmenttel a kapcsolatot felvegye.
 3. felkéri Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy a program településen történő koordinálásában vegyen részt.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben kiírás szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 

 


 

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

278/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti pályázati kiírásról

Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.       A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása céljából:

c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével

d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésével, új étkező étterem kialakításával

alcélra – a Badacsonytomaj 2477/1. hrsz-ú PIPITÉR óvoda konyhájának, étkezőjének felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-                                 pályázat költségét összesen:                        5.223.427 Ft-ban,

-        az önerő mértékét (15%):                                  783.514 Ft-ban,

-        az igényelt támogatás összegét (85%):                 4.439.913 Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

279/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szól tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

280/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

281/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  6

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

282/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Strandok nyitva tartásával kapcsolatos bejelentésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a strandok nyitva tartásával kapcsolatos bejelentésre Bolla József ügyvezető igazgató intézkedik, a nyitva tartás rendjét a reggeli órákban személyesen felügyeli, távollétében helyettesítéséről gondoskodik, a jelenlegi rendszer fenntartását javasolja fenntartani.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

283/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

                        egyebekben rendkívüli testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

                        Wolf Viktória jegyző

                        Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

284/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

285/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Óvoda pénzmaradványával kapcsolatos sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. hozzájárul, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 1.437.000,- Ft összegű pénzmaradványát az intézmény vezető által benyújtott kérelem alapján kizárólag felhalmozási kiadásokra fordíthatja az óvodavezető választása szerint a beköltségelt lista alapján.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét értesítse, és a felhasználásra az intézkedést tegye meg.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal, megvalósításra 30 nap.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

                           Horváth Márta Műszaki osztály vezető, Bolfné Tóth Melinda intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye:        igen szavazatok száma:                  7

                                                           nem szavazatok száma:                  0

                                                           tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

286/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

„A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytördemic 840. hrsz-ú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 12/120 tulajdoni hányadára vonatkozó, természetben 8262 Badacsonytördemic, Kiskert u. tekintetében fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!