Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évben meghozott határozatai III.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
437/2014. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozatot

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

438/2014. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozatot

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Bahart részvények adás-vételi szerződésének megtárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

439/2014. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozatot

Bahart részvények adás-vételi szerződésének megtárgyalása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendkívüli ülésén a Bahart részvények adás-vételi szerződéséről döntést nem hoz.

Felkéri az alpolgármestert, hogy még ezen a héten újabb rendkívüli ülést hívjon össze, melyen lehetőség szerint a testület tagjai vegyenek részt.

Felkéri a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy az ülésre készítsen kimutatást a költségvetés teljesüléséről és jelen állapotáról.


Határidő: elfogadásra azonnal,

rendkívüli ülés összehívására és kimutatás elkészítésére  2014.07.04.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
440/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

 1. Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Rajzó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

441/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 03. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./   Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítása

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

2./   Bahart részvények adás-vételi szerződésének megtárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

442/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

- sajtótájékoztató fogorvos kérdésben


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Napló szerkesztőjének meghívásával 2014. július 7-én (hétfő) 10.00 órai kezdettel sajtótájékoztatót tart arról, hogy az új fogorvos megkezdte rendelését. A sajtótájékoztatóra meghívást kapnak az érintett önkormányzatok polgármesterei, képviselői illetve Kalmár György a helyi televízió munkatársa is.

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

443/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1./ Dr. Halmi Franciska 5000 Szolnok, Magyar u. 9. ügyvéd által képviselt Dr. Kovács Sándornak, mint Badacsonytomaj 15/2., 13., és 16. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosának egyezségi ajánlatát az alábbi feltételek esetén támogatja:

-  A kisajátítással érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlanok értékbecslésével, értékvesztésével kapcsolatosan az ügyben eljárt szakértő által megállapított kártalanítási értékeket elfogadja, azokat nem vitatja, kiterjedően a 15/2. hrsz-ú ingatlanon lévő 2 db fa esetleges káraira is.

2./  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben, ha a kialakítandó közút engedélyezési eljárása azt lehetővé teszi, a közút megvalósítására illetve a kialakítandó közút 71-es útról nézve jobb oldalán lévő kerítés jelen műszaki tartalommal megegyező kialakítására a 2014. évi fejlesztési tartalék terhére 1 mFt-ot elkülönít.

3./ Felkéri a Jegyzőt az előirányzat módosítás átvezetésére illetve az elkészített rendelet tervezet soron következő testületi ülésre történő benyújtására.

Határidő: 2014. július 17.

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

444/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

Név szerinti szavazás


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bahart részvények adás-vételi szerződésének elfogadásáról név szerinti szavazással dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással


Forintos Ervin képviselő nem,

Dr. Magó Ágnes képviselő igen

Orbán Péter alpolgármester igen

Rajzó Ildikó képviselő igen

Simonné Visi Erzsébet képviselő igen


azaz 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi


445/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

Bahart részvények adás-vételi szerződésének megtárgyalása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

1./ BAHART részvények értékesítésére vonatkozó részvény adás-vételi szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A szerződés fizetési feltételekről szóló 4./ pontja alapján a szerződést kötő felek képviselőinek előzetes egyeztetése alapján a részvények vételárának második részletéből 50 mFt-ot 2014. július 30-ig Eladó részére a Vevő megfizet, a fennmaradó 89.320.720,- Ft összeget pedig 2014.09.20-ig átutalással teljesíti.


3./  A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N.  László polgármestert, hogy Dr. Balázs Árpád Siófok polgármesterével folytatott egyeztetés alapján a 2./ pontban foglaltakról írásba foglalt nyilatkozatát szerezze be.

4./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a részvény átruházási szerződést írja alá.
Határidő: elfogadásra azonnal,

nyilatkozat beszerzésére 10 nap

az összeg átutalására 2014. július 30. napjáig Siófok önkormányzata részéről

a szerződés aláírására 15 nap


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


446/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Dr. Magó Ágnes képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

447/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. július 30-i zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

 1. 1. Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése, döntéshozatal

Előadó: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

448/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft. ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

461/2014. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot

VN. Kft. ügyvezető álláshely betöltése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1./ a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eddigi ügyvezetője Pásztor László visszahívása miatt Rakics Anna 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 26. szám alatti lakost a Kft. új ügyvezetőjének 2014. augusztus 1. napjától 2014. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A megbízott ügyvezető megbízási díját bruttó 130 eFt/hó összegben állapítja meg.

2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 10./ pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság jelenlegi ügyvezetője 2014. augusztus 1. napjától 2014. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Rakics Anna (születési családi és utóneve: Rakics Anna, anyja születési neve: Merkli Teréz, születési helye és ideje: Tapolca, 1981.05.31., adóazonosító jele: 8417883231) Badacsonytomaj, Petőfi u. 26. szám alatti lakos.


A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a gazdasági társaság alapító okiratában bekövetkezett változások átvezetéséről törvényi határidőn belül gondoskodjon.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 30.


Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

462/2014. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot

424/2014. (06.12.) határozat módosítása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 424/2014. (06.12.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a VN. Kft. jelenlegi ügyvezetőjét – Pásztor László urat – a Ptk. 3:25 §. (2) bekezdése alapján indokolás nélkül – 2014. július 31. napjával visszahívja.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

444/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

Név szerinti szavazás


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bahart részvények adás-vételi szerződésének elfogadásáról név szerinti szavazással dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
449/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

450/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2014. július 30-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjéről a „6.  Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata” napirendet leveszi.
 2. az ülés módosított napirendjét 7 napirendi ponttal elfogadja.


Napirendi pontok:

 1. 1. A MENÜ Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Menü Kft. ügyvezetője

 1. 2. A 2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

Greznár Attila


 1. 3. Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Tóth Tamás


 1. 4. Tapolca Környéki Önkormányzati társulás megkeresése

Előterjesztő: Krisztin N. László

 1. 5. VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 6. Veszprém Megyei projekt javaslatok véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. 400/2014. (VI.12.) sz. határozat alapján legsürgetőbb árokrendezési, vízelvezetési feladatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: VN. Kft. ügyvezetője


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0

451/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Menü Kft. Közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. Közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A beszámoló elfogadásáról a következő 2014. évi augusztusi soros ülésen, a szabályozatok áttanulmányozása után hozza meg döntését.


Határidő:        azonnal, szabályzatok benyújtására SZMSZ szerinti határidőben

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

452/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Happy New Wold Kft. részére (1239 Budapest, Szitás u. 156., Képviseli: Greznár Attila ügyvezető) célzottan a Badacsonyi Rózsakő Fesztivál – 2014. augusztus 15 – 20. – megrendezése okán 2.000.0000,- Ft, azaz Kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2014. évi általános tartalék keret terhére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos államháztartási jogszabályok figyelembe vételével.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

Támogatási szerződés megkötésére 8 nap

Kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Vargáné Szőke Judit pénztáros

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

453/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

2014. évi Rózsakő Fesztivál  - borászatok megkeresése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borhét idejére kitelepült borászatok megkereséséről dönt annak érdekében, hogy kívánnak-e maradni a Rózsakő fesztivál idejére is az önkormányzati rendeletben meghatározott pénzügyi kondíciók mellett.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

454/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Badacsonytomaj 107. hrsz. alatt található un.: „Régi Polgármesteri Hivatal” alsó szintjének jobb szélső helyiségét (volt Leader iroda) 180.000,- Ft/év, azaz 15.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében Tóth Tamás (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) egyéni vállalkozó részére bérbe adja, amennyiben pályázó a köztartozás mentességet igazoló dokumentumokat csatolja.

A bérleti jogviszony határozatlan időre szól, a felmondási idő 3 hónap.

A Képviselő-testület a Bérlő kérelmére az első havi bérleti díjat elengedi, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a benyújtott pályázatban szereplő tartalommal megegyező bérleti szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

455/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati társulás megkeresése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja nyilatkozik, hogy a Tapolcai Deák Jenő Kórház részére megbízásos jogviszony keretében a Társulási Tanács által feladatellátásra átadott orvosi ügyelet átszervezése következtében felmentéssel érintett 3 fő gépkocsivezető foglalkoztatására az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott intézményeknél nincs lehetősége.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3

456/A/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába Deres Lászlónét nem választja be.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

456/B/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a./ Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eddigi Felügyelő Bizottsága két tagjának Flamis Mihálynak és Lovász Áronnak Felügyelő bizottsági tisztségükről korábban írásban történt lemondását a mai nappal tudomásul veszi, továbbá ezen személyek helyett Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fekete Ferenc 8258 Badacsonytomaj, József a. u. 20. szám alatti lakost a Felügyelő bizottság új tagjának megválasztja.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

456/C/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a./ Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eddigi Felügyelő Bizottsága két tagjának Flamis Mihálynak és Lovász Áronnak Felügyelő bizottsági tisztségükről korábban írásban történt lemondását a mai nappal tudomásul veszi, továbbá ezen személyek helyett Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. július 30. napjától 2019. július 30.. napjáig terjedő határozott időtartamra Harmati Miklós 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakost a Felügyelő bizottság új tagjának megválasztja.


b./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 12./ pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság Felügyelő Bizottsága három tagú, jelenlegi tagjai:

2013. január 17. napjától 2019. január 16. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Kolosi Béla (születési családi és utóneve: Kolosi Béla, anyja születési neve: Pál Erzsébet, adóazonosító jele: 8302263443) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. 15. szám alatti lakos,


2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Fekete Ferenc (születési családi és utóneve: Fekete Ferenc, anyja születési neve: Németh Anna, adóazonosító jele: 8312363343) 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20. szám alatti lakos


2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Harmati Miklós (születési családi és utóneve: Harmati Miklós, anyja születési neve: Jernei Ilona, adóazonosító jele: 8280972889) 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakos.


c./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 11./ pont második bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója 2014. május 31. napjától 2015. május 31.  napjáig terjedő határozott időtartamra a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.).


d./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 1./ pont a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A társaság teljes cégneve: Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


e./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 2./ pontjában az „u.” megnevezés „utca” megnevezésre változik, továbbá az Alapító Okiratból a közhasznúságra vonatkozó valamennyi utalás törlésre kerül.


A határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

Határidő: 30 nap

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

456/D/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába Szántai Ferencet  nem választja be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

457/2014. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot

VN. Kft. közhasznú jogállásával kapcsolatos fellebbezés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött az egyszemélyes tulajdonában álló Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-nek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.  rendelkezései szerinti továbbműködéséről.


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg. Cg. 19-09-511043/37. számú végzésében foglaltakkal kapcsolatosan a Társaság ügyvezetője törvényes határidőn belül nyújtson be igazolási és közhasznú nyilvántartásba vételi kérelmet annak érdekében, hogy a gazdasági társaság közhasznú jogállása a jövőben is megmaradjon.


A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot továbbra is közhasznú jogállású szervezetként kívánja működtetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Rakics Anna mb. ügyvezető

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

458/2014. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot

Veszprém Megyei projekt javaslatok véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi projektötletek benyújtását rendeli el:

4.4-es intézkedésre: Leromlott városi területek rehabilitációján belül

- Tájház udvar és parkoló díszburkolattal történő ellátása, illetve a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása. Lehetőség szerint Tájház felújítása.

- Halászkert parkoló díszburkolattal történő burkolása, felújítása


2.1-es intézkedésre: Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztésen belül:

- „Badacsony Városkapu” projekt

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

459/2014. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot

400/2014. (VI.12.) sz. határozat alapján legsürgetőbb árokrendezési, vízelvezetési feladatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 400/2014. (VI.12.) sz. határozat szerint  a VN. Kft. kezelésében lévő árkok vízelvezetésének terveztetése a Műszaki osztály javaslata alapján történik.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

460/2014. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot

Lányi emlékünnepség megrendezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Lányi emlékünnepség 2014. augusztus 29-én kerül megrendezésre.


Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Kiadmány hiteléül:

Dr.Weller-Jakus Tamás

jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


463/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Forintos Ervin és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0464/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

-       Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ 2014. augusztus 14-i soros ülés meghívó szerinti 2. napirendjét „Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztató” elsőként tárgyalja.

2./   a 2014. augusztus 14-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéhez

26. napirendi pontként felveszi „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

3./   módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


Napirendi pontok:

1. Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Rajzó Ildikó képviselő

Meghívott: Bellai Zoltán püspöki főtanácsos

2.  Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Klie Zoltán főépítész

Szabó Zoltán tervező

3.  Szent István Kápolna építésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Rajzó Ildikó képviselő

Meghívott: Földi István esperes, plébános

4.  Menü Kft. közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Lukács Antalné ügyvezető

5.  A CLUB 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező felülépítmény alatti terület hasznosítása

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Horváth Ottó CLUB 67 Bt. ügyvezetője

6. Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Hoffmann György elnök

7. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Molnár Péter László tü. százados tűzoltóparancsnok

8. Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi nevelő munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Nagy Lászlóné óvodavezető

9. Kérelem a Badacsonyörs 2055. hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére vagy megvásárlására.

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Hartai Béla kérelmező

10. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2015. évre

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

11. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

12. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő:           Krisztin N. László polgármester

13. Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

14. Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester

15. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének  támogatása és Táncházi programok megvalósítása

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

17.  A badacsonytomaji 2488/5. hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okirata

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

18. Tájékoztató védőnői álláshely betöltetlenségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19.  Helyi Választási Bizottság tagjainak választásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20.  Rajzó Ildikó képviselő kérelme a badacsonyörsi temetőhöz vezető  gyalogút  kialakítására

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

21.  Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

22.  Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság kültagjának lemondása, új tag megválasztása

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

24. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

25. Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

465/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatosan adott tájékoztatást tudomásul veszi.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


466/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök tervező által elkészített munkaközi egyeztetési véleményezési anyagát megtárgyalta, és azt az alábbiak szerint véglegesítve kéri a vonatkozó 314/2012. Kormány rendelet 38. §. szerint az érintetteknek véleményezésre megküldeni:

 1. A 493/2013. (V. 16.) számú kt. határozattal elfogadott tervezési program 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 44/a, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55 és 57 pontjában foglaltak szerint elvégzett lehetséges módosítások megrendelői szándék szerint szerepelnek az anyagban, véleményezésre a tervező által megküldött dokumentációban szereplő módon megküldhetőek.


 1. A 493/2013. (V. 16.) számú kt. határozattal elfogadott tervezési program 1, 18, 42, 43, 47, 49, 52, 54, 56, 59 és 60 pontjában foglaltak esetében a tervezőt kéri a Képviselő-testület a program szerinti módosítások elvégzésére.


Határidő:       folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller Jakus Tamás jegyző

Szabó Zoltán főépítész
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

467/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök tervező által elkészített munkaközi egyeztetési véleményezési anyagát megtárgyalta.

A 493/2013. (V. 16.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott tervezési program 7, 9, 10, 15, 25, 28, 35 és 38 pontjában foglaltak esetében a tervező szakmai indokait elfogadva a tervezési programból jogszabályi ütközés illetve hatáskör hiánya vagy egyéb ok miatt azokat törli, a módosításokat nem kell elvégezni és szerepeltetni a véleményezési anyagban.


Határidő:       folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller Jakus Tamás jegyző

Szabó Zoltán főépítész


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


468/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Szent István Kápolna építésével kapcsolatos tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szent István Kápolna avatási ünnepségére az érdeklődők helyszínre történő szállításában részt vállal, illetve 8 autó bazaltzúzalékot biztosít az út javításához és a tereprendezéshez.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 23.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0


469/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Menü Kft. ügyvezetőjének távozása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Menü Kft. jelenlegi ügyvezetőjének felmentését az ügyvezetői megbízás alól, illetve nem támogatja pályázat kiírását az ügyvezetői posztra sem.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1


470/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Menü Kft. Közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. Közétkeztetési tevékenységével kapcsolatos önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal
Szavazás számszerű eredménye:
igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


471/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- A CLUB 67 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező felülépítmény alatti terület hasznosítása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 1239. hrsz-ú ingatlanból a 40 m2 ingatlanrészre, amely természetben a Kérelmező tulajdonát képező felülépítmény alatt helyezkedik el, határozatlan időre az előterjesztés szerinti tartalommal területbérleti szerződést köt a Club 67 Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) szám alatti székhelyű gazdasági társasággal azzal a feltétellel, hogy a Bt. a korábbi tartozását rendezi.

Felkéri a tulajdonost, hogy az épület külső megjelenése tekintetében a karbantartásról intézkedjen.


Határidő: azonnal, egyebekben 2014. augusztus 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2
472/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése – székhely használat


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonyi Hajós Egylet számára az Egry József Művelődési ház székhelyként történő használatát engedélyezi.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        0


473/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése – helyszín biztosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonyi Hajós Egylet számára céljainak megvalósítása érdekében -  a város és a környező település iskolába járó gyermekek részére a hajósport oktatását vállalja, a tanintézményekkel együttműködik - a tevékenység folytatásához megfelelő helyet biztosít az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonyi strand Badacsonytomaj felé eső végén.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy egyeztessen az Egylet képviselőjével az együttműködés lehetőségeinek feltárásában.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az ingatlan használatával kapcsolatos szerződéstervezetet készítse el és terjessze be a soron következő képviselő-testületi ülésre.


Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2014. szeptember 15.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


474/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


475/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi nevelő munkájáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


476/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

-       Kérelem a Badacsonyörs 2055. hrsz-ú ingatlan hosszú távú bérbevételére vagy megvásárlására –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi ingatlan hasznosítása céljából.

a./ vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának   megjelölése:     Badacsonyörs, 2055.

b./ a hasznosítás módja: bérbeadás.

c./ A bérleti jogviszony időtartama 2015. január 01-től határozatlan időre.


Határidő: 2014.08.31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


477/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2015. évre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2015. évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat illetve a villamos energia kereskedelmi szerződéseket aláírja.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


478/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 26. §. (7) bekezdésének módosítását – „(7) Amennyiben a pályázat nyertese a (6) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget – kivéve, ha arra önhibáján kívül kerül sor -, akkor az utána következő legmagasabb ajánlattevő pályázót kell az általa vállalt feltételekkel nyertesnek tekinteni. Amennyiben több azonos ajánlat van, közöttük zártkörű licitálást kell tartani.” – nem fogadja el.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


479/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 4. sz. és 5. sz. mellékletének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, illetve egyetért azzal, hogy a rendelet tervezet 4. mellékletében az önkormányzati vagyonból vagyonkezelésre átadott ingatlanokat felsoroló táblázat 40. sorszáma alatt szereplő általános iskolánál a helyrajzi szám javítása történjen meg, illetve a KLIK - mint vagyonkezelő - átvezetésre kerüljön.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3


480/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi bizottság javaslatát – a Pénzügyi Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal módosítsa - nem támogatja.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


481/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Badacsonyban és Badacsonytomajon is kerüljön kialakításra termelői piac, melyhez meg kell keresni és az előkészítésbe bevonni azokat a termelőket, akik ilyen tevékenységet folytatnak.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth  Márta műszaki osztályvezető

Határidő: azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


482/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
483/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye névváltoztatásra javaslat Szervezeti és Működési Szabályzata


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2


484/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye névváltoztatásra javaslat Szervezeti és Működési Szabályzata


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlja a következő testületnek vizsgálatra, hogy célszerű lenne-e a Kulturális Intézmény nevét Egry József Művelődési Központra módosítani.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


485/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének támogatása és Táncházi programok megvalósítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye pályázatot nyújtson be az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által közzétett pályázati felhívásra az alábbi rendezvényekhez:

1.Badacsonyi Népművészeti Fesztivál

2. Táncházi programok

A szezonhosszabbítás érdekében a Badacsonyi Népművészeti Fesztivál időpontját célszerű a Keszeg fesztiválhoz kapcsolni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

Határidő: azonnal, illetve


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


486/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

A badacsonytomaji 2488/5. hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okirata


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaj város belterület 2488/5 hrsz-on, 1 ha 1400 m2 területtel felvett, „kivett általános iskola, udvar” megjelölésű, ténylegesen (természetben) 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. sz. alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a napirendi pont melléklete szerinti alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, az alapító okirathoz mellékelt alaprajz, műszaki tervek és műszaki leírás szerint, egyszemélyi alapítóként, a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény, valamint a társasházakról szóló módosított 2003. évi CXXXIII. törvény hatályos rendelkezései alapján az ingatlant társasházzá alakítja át, illetve az ingatlanon az alapító okirattal társasházat alapít, azon társasház tulajdont létesít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a társasházi alapító okirat aláírására. Felkéri a Jegyzőt, hogy a társasháznak az ingatlan nyilvántartásban történő bejegyzéséről gondoskodjon. Az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzést követően pedig Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 110. §. (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a 147/1992. (XI.06.) Korm. Rendelet előírásait – az önkormányzat  vagyonkataszterébe a változást vezesse át.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő: Azonnal, illetve a 2. pont tekintetében 2014. szeptember 30.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0487/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató védőnői álláshely betöltetlenségéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1./ a „Tájékoztató a védőnői álláshely betöltetlenségéről” című előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi.

2./ Javasolja a munkáltatói jogkör gyakorlójának, hogy a pályázati kiírást egészítse ki azzal, hogy a kinevezett védőnő részére Badacsonytomaj Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásként albérleti díj hozzájárulást biztosít 25.000,- Ft/hónap összegben, a jelenleg státuszban lévő védőnő távollétének idejére abban az esetben, ha a munkavállaló

a./ nem rendelkezik a munkavégzés helyétől számított 50 km-t meghaladó vagy badacsonytomaji állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel a kinevezést megelőző 24 hónapban és

b./ bérleti szerződéssel igazolja Badacsonytomaj város közigazgatási területén lévő lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamára létesített bérleti jogviszonya fennállását és

c./ rendelkezik banki lakossági folyószámlával, amelyről teljesíti a bérleti szerződésben foglalt bérleti díj bérbeadó részére történő átutalását és

d./ egyéb költségvetési szervtől lakhatási támogatásban nem részesül.

3./ A 2. pontban rögzítettek vonatkozásában elrendeli az önkormányzati költségvetésének módosítását és felkéri a polgármestert, hogy a rendeletmódosítást terjessze a Képviselő-testület elé.


Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben a pályázati kiírás közzétételétől függően

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

3. pont vonatkozásában a rendelet előkészítésére Dr.   Weller-Jakus Tamás jegyző és Tamás Lászlóné osztályvezető

Pályázati kiírás közzétételére Wolf Viktória aljegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1488/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Helyi Választási Bizottság tagjainak választásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Helyi Választási Bizottság tagjai közé választja Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatára:

1. Lichtneckert Gyula 8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 17. szám alatti lakost tagként

2. Háriné Márkus Hajnalka 8258 Badacsonytomaj, Nagykör u. 10. szám alatti lakost tagként

3. Bujtorné Kapcsos Judit 8258 Badacsonytomaj, Római u. 108. szám latti lakost tagként

4. Fekete Ferencné 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20. szám alatti lakos póttagként

5. Vercz Attiláné 8261 Badacsony, Kápolna u. 10. szám alatti lakost póttagként

6. Szabó Judit 8257 Badacsonyörs, Öreghegyi u. 1. szám alatti lakos póttagként


Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0489/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

-Rajzó Ildikó képviselő kérelme a badacsonyörsi temetőhöz vezető gyalogút kialakítására-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő kérelmét támogatja és tárgyalás kezdeményezését rendeli el az 1820 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a gyalogút és az autó kikerülési lehetőségek kijelölése érdekében. Elrendeli az erdőn keresztül vezető gyalogút állapotának felmérését, tulajdonviszonyainak rendezését.

Az önkormányzat a szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0490/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Pályázatokról szóló tájékoztató-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „KEOP-2014-4.10.0/F. Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” tárgyú pályázaton részt vesz, a 880 eFt + ÁFA tervezési költség illetve a bruttó 200 eFt közbeszerzési eljárási költséget 2014. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

Határidő: azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        0
491/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Pályázat visszavonásáról -


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Óvoda energetikai korszerűsítésére benyújtott korábbi pályázatát nem vonja vissza.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
492/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

- Pályázatokról szóló tájékoztató elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0493/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

-Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság kültagjának lemondása, új tag megválasztása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 58. §. (1.) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságba új kültagot nem választ.

2. Vargáné Szőke Judit eddigi bizottsági munkáját megköszöni.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0494/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról – 461/2014. (VII.30.) Képviselő-testületi határozat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 461/2014. (VII.30.) számú Képviselő-testületi határozatát módosítja azzal, Rakics Anna 8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 26. szám alatti lakost a VN. Kft. új ügyvezetőjének 2014. augusztus 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra választja meg.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2495/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Helyi borászatok támogatása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Rózsakő fesztivál kiegészítő rendezvényeként megjelenő helyi borászatok, környékbeli sajtos és helyi pálinkás megjelenését támogatja oly módon, hogy az általuk fizetendő közterület használati díj mértékével a rendezvényt támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Rózsakő fesztivál szervezőjével kötendő támogatási szerződést készítse elő. Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést írja alá.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0496/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        3
497/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

-                                                              Badacsonyi strand felújítására fejlesztési tartalék elkülönítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2015. évi költségvetésében a jelenleg rendelkezésre álló 91 millió forint fejlesztési tartalékot a badacsonyi strand felújítására nem különíti el.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0498/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
499/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

500/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület

 1. A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekek és a Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók részére biztosítja a Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a gyermekek/tanulók Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába és a Tatay Sándor Általános Iskolába történő utaztatását az iskolai tanítási napokon a 2014/2015. nevelési/tanévben.
 2. Támogatja a szolgáltatás biztosítását az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU-946 forgalmi rendszámú gépjárművel.
 3. A gyermekek/tanulók szállításához kapcsolódó költségeket az önkormányzat 2014. évi és 2015. évi költségvetésében a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak terhére biztosítja.
 4. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szedlák Bálint gépjárművezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
501/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Város és akik tettek érte fotósorozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Faragó György felajánlását elfogadja, a képek bekeretezésének költségét felvállalja, a „Város és akik tettek érte” című fotósorozatnak a Városháza Rózsakő termében helyet biztosít.


Felelős: Krisztin N. László

Határidő: azonnalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
502/2014. (VIII.14.)  képviselő-testületi határozat

Testületi ülés időpontja

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy szeptember soros ülésének időpontját szeptember 18-ra módosítja.


Felelős: Krisztin N. László

Határidő: azonnal


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


503/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        3


504/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

-       Sürgősségi indítvány elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  „Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelései elengedésére javaslat” tárgyú sürgősségi indítvány tárgyalásával egyetért, azt a napirendek közé felveszi.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    3

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        4

505/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

-       Sürgősségi indítvány elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Új Terv Kft. által létrehozni kívánt kereskedelmi és szolgáltató központtal kapcsolatos szándéknyilatkozat” tárgyú sürgősségi indítvány megtárgyalását nem támogatja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


506/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

-       Napirendek elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ 2014. szeptember 18-i soros ülés meghívó szerinti 11. napirendjét „Boros István kérelme a Hableány épület értékesítésével kapcsolatban” a napirendről leveszi.

2./   a 2014. szeptember 18-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéhez

27. napirendi pontként felveszi „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelései elengedésére javaslat

3./   módosított napirendjét 27 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


1.  Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Sellyei Ferenc, Dr. Pinterits Judit, Zsifkovics Szilvia

2.  Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

3.  Badacsonyi hegyi taxisok kérelme területbérletre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Demjén Tamás, Szőke Gábor, Vízkelety István,

Szántai   Zoltán

4.  Kérelem Badacsonyörsi Kemping területén a változtatási tilalom feloldására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Hidasi Emese Badacsonypark Kft.

5. Nagy Géza kérelme újonnan kialakítható építési telkekhez önkormányzati gesztorszerep  vállalására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Géza

6. Badacsonyi Hajós Egylet használati szerződés tervezetének    megtárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Hoffmann György

7. Horváth Ottó (Club 67. Bt) megkeresése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó

8.  Előterjesztés a körforgalom díszítésének megváltoztatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabóné Fekete Mónika

9.  Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Sára Gergely Áron kérelmező

10. Az 1889/8. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh László pályázó

11. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének  felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Krisztin N. Lászlóné igazgató

12. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.  Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló  5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.  Tájékoztató a Belső ellenőr által 2014. éven elvégzett ellenőrzésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Választási Bizottságok kiesett tagjainak személyére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Koncz Lászlóné felajánlása a 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-d részének megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Badacsony Hegyközség felajánlása a Szénégető dűlői utak javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Tavasz utca közvilágítás kiépítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27. Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelései       elengedésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

507/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és a következő kiegészítéssel elfogadja:

 1. A jövőben rendszeres fórumra kerüljön sor az egészségügy szereplői és az önkormányzat között, illetve az egészségügy helyzetéről szóló beszámoló részét képezze a helyi gyógyszertári ellátás is.
 2. A Polgármester vállalja fel a környező településekkel a koordinációt a központi orvosi ügyelet kérdésében és amennyiben a többiek is problémásnak találják a helyzetet, hívjon össze tágabb körben fórumot az egészségügy helyzetének javítása érdekében.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


508/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


509/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyi hegyi taxisok kérelme területbérletre


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet kiegészítését a hegyi taxisokra vonatkozóan is.
 2. a badacsonyi hegyi taxis vállalkozók (Demjén Tamás, Szőke Gábor, Vízkelety István, Szántai Zoltán) kérelmét részben támogatja és a jelenleg is érvényben lévő területbérleti szerződésüket további 1 évvel meghosszabbítja, a területbérleti díjat 500.000,- Ft/év/vállalkozó összegben állapítja meg.


Határidő:             1.) 2014.11.30.  2.) 2014.10.15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        1


510/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Kérelem Badacsonyörsi Kemping területén a változtatási tilalom feloldására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Kemping területén a változtatási tilalom feloldásával összefüggésben további tárgyalások folytatását kezdeményezi a változatási tilalommal érintett ingatlanok tulajdonosaival, továbbá köszönetet mond a tulajdonosi kör csatorna beruházás ügyében történő hozzájárulása tekintetében.


Határidő:   2014.11.30.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        2


511/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Nagy Géza kérelme újonnan kialakítható építési telkekhez önkormányzati gesztorszerep  vállalására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő testülete

 1. javasolja, hogy Nagy Géza, a Badacsonytomaj 2266/1., 2266/2., 2266/3. és 2266/4. hrsz-ú ingatlanok többségi tulajdonosa az újonnan kialakítható építési telkekkel összefüggő kérelmével a következő testületet keresse meg, mivel jelen képviselő-testületnek ez az utolsó ülése, ezért nem dönt a gesztorszerep felvállalásáról.
 2. felkéri a hivatalt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.


Határidő:             2014.10.15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        2512/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Szörfklub kérelme

1.) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Badacsonytomaji Szörfklub SE. (1149 Budapest, Tábornok u. 3. 1/5. szám alatti székhelyű egyesület) kérelmét elfogadja, a következő 5 évben a badacsonytomaji strandon lévő klubház térítésmentes használatát biztosítja a szerződésben meghatározott célra részükre azzal, hogy a napi használat tekintetében a VN. Kft-vel kell a megállapodást megkötniük.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét tartalmazó használati szerződés aláírására.


Határidő:   2014. szeptember 30.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    2

tartózkodás szavazatok száma:        0


513/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Hajós Egylet kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Hajós Egylettel (8258 Badacsonytomaj, Római u. 67. szám alatti székhelyű egyesület) a Bányász strand térítésmentes használatára vonatkozó szerződés megkötését támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal, azzal, hogy a szerződéskötésre akkor kerülhet sor, ha az Egyletet az illetékes bíróság jogerősen bejegyezte, illetve a napi használatra vonatkozó megállapodást a VN. Kft-vel megkötötték.


Határidő:     2014. október 30.

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        2


514/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Horváth Ottó (Club 67. Bt) megkeresése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


 1. 1. a Club 67. Bt. képviseletében Dr. Pardavi László ügyvéd (9007 Győr, Attila u. 12. Pf.: 731.) kérelmét megtárgyalta, a Badacsonytomaj 1239. hrsz-ú ingatlanon lévő ún. „dollár bolt” üzlethelyiséget nem kívánja megvásárolni.
 2. 2. a bérleti szerződés tervezetben bérlőként a CLUB 67 Bt. nevesíti.
 3. 3. felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő:             Elfogadásra azonnal, egyebekben 2014.10.15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


515/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a körforgalom díszítésének megváltoztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a körforgalom előterjesztésben leírt módon történő megváltoztatását támogatja. A projekt megvalósításával a benyújtott árajánlat (300.000 Ft.) és műszaki tartalom alapján, a VN. Kft-t bízza meg.

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető VN Kft.

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


516/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati    tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sára Gergely Áron (8261 Badacsonytomaj, Római u. 198.) kérelmét megtárgyalta és Badacsonytomaj Város Nemzeti Vagyonáról szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdése alapján, értékbecslést készíttet a kérelmező költségére az 1315. hrsz-ú ingatlan 2/24-d részére vonatkozóan. Az értékbecslés elkészülte után napirendre tűzi a kérelmet.


Határidő: 2014.10.15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

517/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Az 1889/8. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1889/9. hrsz-ú területre kiírt nyilvános pályázat eredményeként, 15 m2 nagyságú területre vonatkozóan, határozatlan időre területbérleti szerződést köt Németh László és Németh Lászlónéval (8258 Badacsonyörs, Arborétum u. 8.) tűzifatárolás céljából, azzal a kikötéssel, hogy Bérlő vállalja, hogy egész évben az egész területet rendben tartja, kaszálja. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a terület egyéb hasznosítása esetén a bérleti szerződést egyoldalúan felmondhassa.

Felkéri a Jegyzőt a területbérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.


Határidő:    2014.10.30.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    1

nem szavazatok száma:                    3

tartózkodás szavazatok száma:        2


518/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének  felhasználására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az 5 sportszakkör kvótájának megtartását, a fennmaradó összeg tartalékba helyezését, illetve azt, hogy a nyári üdültetés nettó bevételének (808 eFt) terhére legyen megoldva a spanyol nyelv oktatása.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        1


519/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének  felhasználására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ Az iskola kérelmére 4 sportszakkör finanszírozását támogatja és a sakk szakkör keretének terhére a spanyol nyelvi szakkör beindításával egyetért.

2./ A nyári üdültetés nettó bevételének 808.000,- Ft-nak a felhasználását  az Iskola részére engedélyezi a kérelmüknek megfelelően.

3./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse, és a pénzeszköz rendelkezésre állását követően, a felhasználásra az intézkedést tegye meg.


Határidő: elfogadásra azonnal, megvalósításra szeptember 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    3

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        3
520/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a Belső ellenőr által 2014. évben elvégzett ellenőrzésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. §. (3a.) bekezdése alapján a Belső Ellenőrzés által eddig elkészített, az előterjesztés mellékletét képező jelentéseket nem fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    2

tartózkodás szavazatok száma:        0


521/2014. (XI.18.) Képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi  költségvetési tervének teljesítéséről című napirend tárgyalását felfüggeszti, azt az ülés végén fogja továbbtárgyalni.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


522/2014. (XI.18.) Képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló  5/2014.  (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat című napirend tárgyalását felfüggeszti, azt az ülés végén fogja továbbtárgyalni.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


523/2014. (XI.18.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési  tervének módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítását” az 1. sz. melléklet szerint.

Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a tervmódosítás megjelentetéséről.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
524/2014. (XI.18.) Képviselő-testületi határozat

BAHART Zrt. támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BAHART ZRT támogatási  kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Bahart Zrt.-től kérje be a 2013. évi támogatás elszámolását, mert csak ezt követően kerülhet sor a 2014. évi támogatási kérelem tárgyalására az államháztartási jogszabályok betartása mellett.


Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.


Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


525/2014. (XI.18.) Képviselő-testületi határozat

Választási Bizottságok kiesett tagjainak személyére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottság (pót)tagjai közé választja Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatára:

-       001-es szavazókörbe: Deák Ferencné és Nagy Gyuláné tagok, Talabér-Nagy Szilvia, Presznyák Zsuzsanna póttagok

-       002-es szavazókörbe: Lichtneckert Gyuláné tag, Majerné Gulácsi Tünde Katalin, Sall Csabáné póttagok

-       003-as szavazókörbe: Keresztes Istvánné póttag

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


526/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


527/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer – pályázatok kiírása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.

Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2014. október 1., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
528/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Koncz Lászlóné felajánlása a 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-d részének megvételére


1.) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koncz Lászlóné (8261 Badacsony, Római u. 131.) kérelmét megtárgyalta. A Badacsonytomaj 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-d részét a vagyonrendeletben szabályozott eljárás során az értékbecslésben meghatározott áron megvásárolja.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

3.) Az adás-vétel miatt az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változás átvezetésének előkészítésére felkéri a Jegyzőt.


Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        2
529/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-házhoz vezető aszfaltos út javítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Talabér-Nagy Szilvia kérelmét megtárgyalta.

Felkéri a Hivatalt, hogy a Kisfaludy-házhoz vezető aszfaltos út javítására vonatkozó előterjesztést pontosabban dolgozza ki, majd terjessze be az új testület elé döntéshozatalra.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse.


Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben soron következő testületi ülés(ek)

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0530/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Hegyközség felajánlása a Szénégető dűlői utak javítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Hegyközség (8261 Badacsony, Római út 2.) útjavítási kérelmét támogatja. A 0159/1, 0158/78, 0158/95 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utak javításához hozzájárulását megadja. A felajánlott 2 millió Ft összeget elfogadja és a fennmaradó összeget a 2014. évi útalap terhére biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Badacsony Hegyközség elnökét értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben beruházási ütemterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0531/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Tavasz utca közvilágítás kiépítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát befogadva dönt arról, hogy az Egry sétányon illetve a Badacsony Kempingtől hozzácsatlakozó kis utcában kerül kiépítésre a közvilágítás, azonban a település többi részén is folyamatosan vizsgálni kell a közvilágítás korszerűsítésének lehetőségét.


Határidő: azonnal,

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
532/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozaton való részvételre történő pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozaton való részvételre történő pályázat benyújtásáról dönt.


Határidő: azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit BVKI intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
533/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


534/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

456/C/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat javítása

(VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 456/C/2014.(VII.30.) határozatát az alábbiak szerint kijavítja és az eredetei határozatot visszavonja.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a./ Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eddigi Felügyelő Bizottsága két tagjának Flamis Mihálynak és Lovász Áronnak Felügyelő bizottsági tisztségükről korábban írásban történt lemondását a mai nappal tudomásul veszi, továbbá ezen személyek helyett Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. július 30. napjától 2019. július 30.. napjáig terjedő határozott időtartamra Harmati Miklós 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakost a Felügyelő bizottság új tagjának megválasztja.

b./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 12./ pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság Felügyelő Bizottsága három tagú, jelenlegi tagjai:

2013. január 17. napjától 2019. január 16. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Kolosi Béla (születési családi és utóneve: Kolosi Béla, anyja születési neve: Pál Erzsébet, adóazonosító jele: 8302263443) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. 15. szám alatti lakos,

2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Fekete Ferenc (születési családi és utóneve: Fekete Ferenc, anyja születési neve: Németh Anna, adóazonosító jele: 8312363343) 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20. szám alatti lakos

2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Harmati Miklós (születési családi és utóneve: Harmati Miklós, anyja születési neve: Jernei Ilona, adóazonosító jele: 8280972889) 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakos.

c./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 11./ pont második bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója 2014. május 31. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.).

d./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 2./ pontjában az „u.” megnevezés „utca” megnevezésre változik.

A határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0535/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

454/2014. (VII.30.) képviselő-testületi határozat kiegészítése

(Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Badacsonytomaj 107. hrsz. alatt található un.: „Régi Polgármesteri Hivatal” alsó szintjének jobb szélső helyiségét (volt Leader iroda), illetve a volt pénzügyi osztály irodáját 180.000,- Ft/év, azaz 15.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében Tóth Tamás (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) egyéni vállalkozó részére bérbe adja, amennyiben pályázó a köztartozás mentességet igazoló dokumentumokat csatolja.

A bérleti jogviszony határozatlan időre szól, a felmondási idő 3 hónap.

A Képviselő-testület a Bérlő kérelmére az első havi bérleti díjat elengedi, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a benyújtott pályázatban szereplő tartalommal megegyező bérleti szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        1536/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Szándéknyilatkozat a badacsonyörsi ivóvízhálózat tulajdonosi közössége tartozásának megelőlegezésére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz arra, hogy a leendő Viziközmű Társulat  részére, megalakulását követően az önkormányzat a badacsonyörsi ivóvízhálózat tulajdonosi közössége által felhalmozott tartozás kiegyenlítésére 4 millió forintot megelőlegez.


Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        0537/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Új közbeszerzési eljárás lefolytatása a badacsonytomaji tervezési feladatokra vonatkozóan


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji tervezési feladatokra vonatkozóan új közbeszerzési eljárás lefolyatásáról dönt, meghívásos pályázati eljárás keretében, szélesítve a meghívandó tervező cégek körét.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0538/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Lezárult közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 36. § (1) bek. c.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázókat a döntésről értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0539/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Rendelet alkotásának kezdeményezése saját halottá nyilvánításhoz


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelet alkotására kéri fel a Jegyzőt, mely lehetővé teszi, hogy az önkormányzat saját halottá nyilvánítsa azt a személyt, aki a település érdekében kimagasló tevékenységet végzett.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0540/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Néhai Kalmár László saját halottá nyilvánítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete néhai Kalmár Lászlót egyedi döntéssel az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

541/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
542/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
543/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterBadacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


Folly Péter képviselő: nincs jelen

Forintos Ervin képviselő: igen

Krisztin N. László polgármester: igen

Dr. Magó Ágnes képviselő: igen

Orbán Péter alpolgármester: igen

Rajzó Ildikó képviselő: igen

Simonné Visi Erzsébet képviselő: igen544/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelései elengedésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelései elengedéséről a választás után újonnan alakuló testület döntsön.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

545/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót  az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

546/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról – dolgozók munkájának elismerése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkában eltöltött idővel arányosan, differenciáltan biztosítja az Önkormányzat és Intézményei, illetve a VN. Kft. dolgozói részére  az egy havi bérkeret + járulékai erejéig szükséges keretösszeget 4 éves munkájuk elismeréséül, mely még szeptember hónapban kerüljön kifizetésre.

A jutalom fedezetét Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2014.évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


503/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        3


504/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

-       Sürgősségi indítvány elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  „Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelései elengedésére javaslat” tárgyú sürgősségi indítvány tárgyalásával egyetért, azt a napirendek közé felveszi.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    3

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        4

505/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

-       Sürgősségi indítvány elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Új Terv Kft. által létrehozni kívánt kereskedelmi és szolgáltató központtal kapcsolatos szándéknyilatkozat” tárgyú sürgősségi indítvány megtárgyalását nem támogatja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


506/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

-       Napirendek elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ 2014. szeptember 18-i soros ülés meghívó szerinti 11. napirendjét „Boros István kérelme a Hableány épület értékesítésével kapcsolatban” a napirendről leveszi.

2./   a 2014. szeptember 18-i soros ülés meghívó szerinti napirendjéhez

27. napirendi pontként felveszi „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelései elengedésére javaslat

3./   módosított napirendjét 27 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


1.  Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Sellyei Ferenc, Dr. Pinterits Judit, Zsifkovics Szilvia

2.  Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

3.  Badacsonyi hegyi taxisok kérelme területbérletre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Demjén Tamás, Szőke Gábor, Vízkelety István,

Szántai   Zoltán

4.  Kérelem Badacsonyörsi Kemping területén a változtatási tilalom feloldására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Hidasi Emese Badacsonypark Kft.

5. Nagy Géza kérelme újonnan kialakítható építési telkekhez önkormányzati gesztorszerep  vállalására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Géza

6. Badacsonyi Hajós Egylet használati szerződés tervezetének    megtárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Hoffmann György

7. Horváth Ottó (Club 67. Bt) megkeresése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó

8.  Előterjesztés a körforgalom díszítésének megváltoztatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabóné Fekete Mónika

9.  Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Sára Gergely Áron kérelmező

10. Az 1889/8. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh László pályázó

11. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének  felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Krisztin N. Lászlóné igazgató

12. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.  Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló  5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.  Tájékoztató a Belső ellenőr által 2014. éven elvégzett ellenőrzésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Választási Bizottságok kiesett tagjainak személyére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Koncz Lászlóné felajánlása a 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-d részének megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Badacsony Hegyközség felajánlása a Szénégető dűlői utak javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Tavasz utca közvilágítás kiépítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27. Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelései       elengedésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

507/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és a következő kiegészítéssel elfogadja:

 1. A jövőben rendszeres fórumra kerüljön sor az egészségügy szereplői és az önkormányzat között, illetve az egészségügy helyzetéről szóló beszámoló részét képezze a helyi gyógyszertári ellátás is.
 2. A Polgármester vállalja fel a környező településekkel a koordinációt a központi orvosi ügyelet kérdésében és amennyiben a többiek is problémásnak találják a helyzetet, hívjon össze tágabb körben fórumot az egészségügy helyzetének javítása érdekében.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


508/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvédSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


509/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyi hegyi taxisok kérelme területbérletre


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet kiegészítését a hegyi taxisokra vonatkozóan is.
 2. a badacsonyi hegyi taxis vállalkozók (Demjén Tamás, Szőke Gábor, Vízkelety István, Szántai Zoltán) kérelmét részben támogatja és a jelenleg is érvényben lévő területbérleti szerződésüket további 1 évvel meghosszabbítja, a területbérleti díjat 500.000,- Ft/év/vállalkozó összegben állapítja meg.


Határidő:             1.) 2014.11.30.  2.) 2014.10.15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        1


510/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Kérelem Badacsonyörsi Kemping területén a változtatási tilalom feloldására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Kemping területén a változtatási tilalom feloldásával összefüggésben további tárgyalások folytatását kezdeményezi a változatási tilalommal érintett ingatlanok tulajdonosaival, továbbá köszönetet mond a tulajdonosi kör csatorna beruházás ügyében történő hozzájárulása tekintetében.


Határidő:   2014.11.30.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        2


511/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Nagy Géza kérelme újonnan kialakítható építési telkekhez önkormányzati gesztorszerep  vállalására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő testülete

 1. javasolja, hogy Nagy Géza, a Badacsonytomaj 2266/1., 2266/2., 2266/3. és 2266/4. hrsz-ú ingatlanok többségi tulajdonosa az újonnan kialakítható építési telkekkel összefüggő kérelmével a következő testületet keresse meg, mivel jelen képviselő-testületnek ez az utolsó ülése, ezért nem dönt a gesztorszerep felvállalásáról.
 2. felkéri a hivatalt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.


Határidő:             2014.10.15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        2512/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Szörfklub kérelme

1.) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Badacsonytomaji Szörfklub SE. (1149 Budapest, Tábornok u. 3. 1/5. szám alatti székhelyű egyesület) kérelmét elfogadja, a következő 5 évben a badacsonytomaji strandon lévő klubház térítésmentes használatát biztosítja a szerződésben meghatározott célra részükre azzal, hogy a napi használat tekintetében a VN. Kft-vel kell a megállapodást megkötniük.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét tartalmazó használati szerződés aláírására.


Határidő:   2014. szeptember 30.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    2

tartózkodás szavazatok száma:        0


513/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Hajós Egylet kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Hajós Egylettel (8258 Badacsonytomaj, Római u. 67. szám alatti székhelyű egyesület) a Bányász strand térítésmentes használatára vonatkozó szerződés megkötését támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal, azzal, hogy a szerződéskötésre akkor kerülhet sor, ha az Egyletet az illetékes bíróság jogerősen bejegyezte, illetve a napi használatra vonatkozó megállapodást a VN. Kft-vel megkötötték.


Határidő:     2014. október 30.

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    4

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        2


514/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Horváth Ottó (Club 67. Bt) megkeresése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


 1. 1. a Club 67. Bt. képviseletében Dr. Pardavi László ügyvéd (9007 Győr, Attila u. 12. Pf.: 731.) kérelmét megtárgyalta, a Badacsonytomaj 1239. hrsz-ú ingatlanon lévő ún. „dollár bolt” üzlethelyiséget nem kívánja megvásárolni.
 2. 2. a bérleti szerződés tervezetben bérlőként a CLUB 67 Bt. nevesíti.
 3. 3. felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő:             Elfogadásra azonnal, egyebekben 2014.10.15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


515/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Előterjesztés a körforgalom díszítésének megváltoztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a körforgalom előterjesztésben leírt módon történő megváltoztatását támogatja. A projekt megvalósításával a benyújtott árajánlat (300.000 Ft.) és műszaki tartalom alapján, a VN. Kft-t bízza meg.

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető VN Kft.

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


516/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati    tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sára Gergely Áron (8261 Badacsonytomaj, Római u. 198.) kérelmét megtárgyalta és Badacsonytomaj Város Nemzeti Vagyonáról szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdése alapján, értékbecslést készíttet a kérelmező költségére az 1315. hrsz-ú ingatlan 2/24-d részére vonatkozóan. Az értékbecslés elkészülte után napirendre tűzi a kérelmet.


Határidő: 2014.10.15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

517/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Az 1889/8. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1889/9. hrsz-ú területre kiírt nyilvános pályázat eredményeként, 15 m2 nagyságú területre vonatkozóan, határozatlan időre területbérleti szerződést köt Németh László és Németh Lászlónéval (8258 Badacsonyörs, Arborétum u. 8.) tűzifatárolás céljából, azzal a kikötéssel, hogy Bérlő vállalja, hogy egész évben az egész területet rendben tartja, kaszálja. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a terület egyéb hasznosítása esetén a bérleti szerződést egyoldalúan felmondhassa.

Felkéri a Jegyzőt a területbérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.


Határidő:    2014.10.30.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    1

nem szavazatok száma:                    3

tartózkodás szavazatok száma:        2


518/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének  felhasználására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az 5 sportszakkör kvótájának megtartását, a fennmaradó összeg tartalékba helyezését, illetve azt, hogy a nyári üdültetés nettó bevételének (808 eFt) terhére legyen megoldva a spanyol nyelv oktatása.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        1


519/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének  felhasználására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ Az iskola kérelmére 4 sportszakkör finanszírozását támogatja és a sakk szakkör keretének terhére a spanyol nyelvi szakkör beindításával egyetért.

2./ A nyári üdültetés nettó bevételének 808.000,- Ft-nak a felhasználását  az Iskola részére engedélyezi a kérelmüknek megfelelően.

3./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse, és a pénzeszköz rendelkezésre állását követően, a felhasználásra az intézkedést tegye meg.


Határidő: elfogadásra azonnal, megvalósításra szeptember 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    3

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        3
520/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a Belső ellenőr által 2014. évben elvégzett ellenőrzésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. §. (3a.) bekezdése alapján a Belső Ellenőrzés által eddig elkészített, az előterjesztés mellékletét képező jelentéseket nem fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    2

tartózkodás szavazatok száma:        0


521/2014. (XI.18.) Képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi  költségvetési tervének teljesítéséről című napirend tárgyalását felfüggeszti, azt az ülés végén fogja továbbtárgyalni.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


522/2014. (XI.18.) Képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló  5/2014.  (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat című napirend tárgyalását felfüggeszti, azt az ülés végén fogja továbbtárgyalni.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


523/2014. (XI.18.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési  tervének módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítását” az 1. sz. melléklet szerint.

Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a tervmódosítás megjelentetéséről.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
524/2014. (XI.18.) Képviselő-testületi határozat

BAHART Zrt. támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BAHART ZRT támogatási  kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Bahart Zrt.-től kérje be a 2013. évi támogatás elszámolását, mert csak ezt követően kerülhet sor a 2014. évi támogatási kérelem tárgyalására az államháztartási jogszabályok betartása mellett.


Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.


Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


525/2014. (XI.18.) Képviselő-testületi határozat

Választási Bizottságok kiesett tagjainak személyére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottság (pót)tagjai közé választja Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatára:

-       001-es szavazókörbe: Deák Ferencné és Nagy Gyuláné tagok, Talabér-Nagy Szilvia, Presznyák Zsuzsanna póttagok

-       002-es szavazókörbe: Lichtneckert Gyuláné tag, Majerné Gulácsi Tünde Katalin, Sall Csabáné póttagok

-       003-as szavazókörbe: Keresztes Istvánné póttag

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


526/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


527/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer – pályázatok kiírása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.

Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2014. október 1., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
528/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Koncz Lászlóné felajánlása a 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-d részének megvételére


1.) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koncz Lászlóné (8261 Badacsony, Római u. 131.) kérelmét megtárgyalta. A Badacsonytomaj 0214/3. hrsz-ú ingatlan 4/24-d részét a vagyonrendeletben szabályozott eljárás során az értékbecslésben meghatározott áron megvásárolja.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

3.) Az adás-vétel miatt az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változás átvezetésének előkészítésére felkéri a Jegyzőt.


Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        2
529/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy-házhoz vezető aszfaltos út javítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Talabér-Nagy Szilvia kérelmét megtárgyalta.

Felkéri a Hivatalt, hogy a Kisfaludy-házhoz vezető aszfaltos út javítására vonatkozó előterjesztést pontosabban dolgozza ki, majd terjessze be az új testület elé döntéshozatalra.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse.


Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben soron következő testületi ülés(ek)

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0530/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Hegyközség felajánlása a Szénégető dűlői utak javítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Hegyközség (8261 Badacsony, Római út 2.) útjavítási kérelmét támogatja. A 0159/1, 0158/78, 0158/95 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utak javításához hozzájárulását megadja. A felajánlott 2 millió Ft összeget elfogadja és a fennmaradó összeget a 2014. évi útalap terhére biztosítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Badacsony Hegyközség elnökét értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben beruházási ütemterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0531/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Tavasz utca közvilágítás kiépítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát befogadva dönt arról, hogy az Egry sétányon illetve a Badacsony Kempingtől hozzácsatlakozó kis utcában kerül kiépítésre a közvilágítás, azonban a település többi részén is folyamatosan vizsgálni kell a közvilágítás korszerűsítésének lehetőségét.


Határidő: azonnal,

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
532/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozaton való részvételre történő pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozaton való részvételre történő pályázat benyújtásáról dönt.


Határidő: azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit BVKI intézményvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
533/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


534/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

456/C/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat javítása

(VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 456/C/2014.(VII.30.) határozatát az alábbiak szerint kijavítja és az eredetei határozatot visszavonja.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a./ Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eddigi Felügyelő Bizottsága két tagjának Flamis Mihálynak és Lovász Áronnak Felügyelő bizottsági tisztségükről korábban írásban történt lemondását a mai nappal tudomásul veszi, továbbá ezen személyek helyett Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. július 30. napjától 2019. július 30.. napjáig terjedő határozott időtartamra Harmati Miklós 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakost a Felügyelő bizottság új tagjának megválasztja.

b./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 12./ pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság Felügyelő Bizottsága három tagú, jelenlegi tagjai:

2013. január 17. napjától 2019. január 16. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Kolosi Béla (születési családi és utóneve: Kolosi Béla, anyja születési neve: Pál Erzsébet, adóazonosító jele: 8302263443) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. 15. szám alatti lakos,

2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Fekete Ferenc (születési családi és utóneve: Fekete Ferenc, anyja születési neve: Németh Anna, adóazonosító jele: 8312363343) 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20. szám alatti lakos

2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Harmati Miklós (születési családi és utóneve: Harmati Miklós, anyja születési neve: Jernei Ilona, adóazonosító jele: 8280972889) 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakos.

c./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 11./ pont második bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója 2014. május 31. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.).

d./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 2./ pontjában az „u.” megnevezés „utca” megnevezésre változik.

A határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0535/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

454/2014. (VII.30.) képviselő-testületi határozat kiegészítése

(Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Badacsonytomaj 107. hrsz. alatt található un.: „Régi Polgármesteri Hivatal” alsó szintjének jobb szélső helyiségét (volt Leader iroda), illetve a volt pénzügyi osztály irodáját 180.000,- Ft/év, azaz 15.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében Tóth Tamás (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) egyéni vállalkozó részére bérbe adja, amennyiben pályázó a köztartozás mentességet igazoló dokumentumokat csatolja.

A bérleti jogviszony határozatlan időre szól, a felmondási idő 3 hónap.

A Képviselő-testület a Bérlő kérelmére az első havi bérleti díjat elengedi, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a benyújtott pályázatban szereplő tartalommal megegyező bérleti szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        1536/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Szándéknyilatkozat a badacsonyörsi ivóvízhálózat tulajdonosi közössége tartozásának megelőlegezésére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz arra, hogy a leendő Viziközmű Társulat  részére, megalakulását követően az önkormányzat a badacsonyörsi ivóvízhálózat tulajdonosi közössége által felhalmozott tartozás kiegyenlítésére 4 millió forintot megelőlegez.


Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        0537/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Új közbeszerzési eljárás lefolytatása a badacsonytomaji tervezési feladatokra vonatkozóan


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji tervezési feladatokra vonatkozóan új közbeszerzési eljárás lefolyatásáról dönt, meghívásos pályázati eljárás keretében, szélesítve a meghívandó tervező cégek körét.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0538/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Lezárult közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 36. § (1) bek. c.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázókat a döntésről értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0539/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Rendelet alkotásának kezdeményezése saját halottá nyilvánításhoz


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelet alkotására kéri fel a Jegyzőt, mely lehetővé teszi, hogy az önkormányzat saját halottá nyilvánítsa azt a személyt, aki a település érdekében kimagasló tevékenységet végzett.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0540/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Néhai Kalmár László saját halottá nyilvánítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete néhai Kalmár Lászlót egyedi döntéssel az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

541/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
542/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
543/2014. (IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterBadacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


Folly Péter képviselő: nincs jelen

Forintos Ervin képviselő: igen

Krisztin N. László polgármester: igen

Dr. Magó Ágnes képviselő: igen

Orbán Péter alpolgármester: igen

Rajzó Ildikó képviselő: igen

Simonné Visi Erzsébet képviselő: igen544/2014.(IX.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelései elengedésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Badacsonytomaj Önkormányzat behajthatatlan követelései elengedéséről a választás után újonnan alakuló testület döntsön.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    7

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

545/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót  az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0

546/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról – dolgozók munkájának elismerése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkában eltöltött idővel arányosan, differenciáltan biztosítja az Önkormányzat és Intézményei, illetve a VN. Kft. dolgozói részére  az egy havi bérkeret + járulékai erejéig szükséges keretösszeget 4 éves munkájuk elismeréséül, mely még szeptember hónapban kerüljön kifizetésre.

A jutalom fedezetét Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2014.évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
547/2014. (X.02.) számú képviselő-testületi határozat

 1. Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Rajzó Ildikó és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5                                                                                                        nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

548/2014. (X.02.) számú képviselő-testületi határozat

-Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


Napirend:


1./ Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

549/2014. (X.02.) számú képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.


A pályázatot a maximálisan igényelhető mennyiségre kívánja benyújtani, és ehhez a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000 Ft/erdei m3 + Áfa összegben, 61.000 Ft. erejéig a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre nyújtsa be.


Határidő: 2014. október 5.

Felelős:   Tamás Lászlóné osztályvezető

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
550/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítőkről, jegyzőkönyv vezetőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin és Laposa Bence képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7                                                                                                        nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

551/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

 1. 1. Napirendek elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 27. napi alakuló ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.  A polgármesteri program ismertetése

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

2. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

3. Bizottságok tagjainak megválasztása

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

5. A polgármester, alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

6. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

7. Egyebek:

7.1.összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről tájékoztatás

7.2. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás

7.3. gazdasági program előkészítése

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

8. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagdelegálás

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

9. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

10.  Badacsonytomaj 13, 15/2 és 16 hrsz-ú ingatlanok kisajátításáról

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

552/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

-  Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének megválasztása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése, 57.§ (1) bekezdése és az 58.§ (1) bekezdése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének Forintos Ervint, míg tagjának Laposa Bence, Kun István, Nagy Lajos és Nagy Miklós képviselőket  választja meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

553/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

-  Pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34.§-a alapján

-          Kun István képviselőt a településüzemeltetési terület tanácsnokának,

-          Laposa Bence képviselőt a beruházások felügyeletéért felelős tanácsnoknak,

-          Nagy Lajos képviselőt a szociális ügyek és az intézményekkel való kapcsolattartás tanácsnokának

-          Nagy Miklós képviselőt pedig a turisztikai terület tanácsnokának

választja meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0554/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

- Alpolgármester megválasztása és eskütétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74-75. §-a alapján főállású alpolgármesternek 2014. október 27. napjától Orbán Péter 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 44. szám alatti lakos képviselőt választja meg.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


555/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

-  A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Mötv. 71.§ (4) bekezdésének c. pontja alapján Krisztin N. László polgármester illetményét 2014. október 12. napjától bruttó 448.700 Ft/hó, azaz bruttó négyszáznegyvennyolcezer-hétszáz forint/hó összegben állapítja meg.
 2. a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján Krisztin N. László polgármester költségtérítését 2014. október 12. napjától bruttó 67.305 Ft/hó, azaz hatvanhétezer-háromszázöt forint/hó összegben állapítja meg.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.


Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
556/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

-  Az alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Mötv. 80.§ (1) bekezdése alapján Orbán Péter főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 2014. október 27. napjától bruttó 314.900,- Ft/hó, azaz bruttó Háromszáztizennégyezer-kilencszáz forint/hó összegben állapítja meg.
 2. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.


Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
557/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

Képviselői tiszteletdíjak megállapítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről 11/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint felkéri a polgármestert, hogy a képviselői tiszteletdíjak vonatkozásában szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, illetve a rendeletmódosítást a soron következő ülésre készíttesse elő a képviselői egyeztetéseket követően és azok alapján.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerintSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0558/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

Gazdasági program előkészítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Krisztin N. László polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági programját a polgármesteri program szempontjainak figyelembevételével készítse elő és azt 2015. január 31. napjáig terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. január 31.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
559/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagdelegálás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tagjának delegálja Krisztin N. László polgármestert.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2014. november 11.

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0560/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 13, 15/2 és 16 hrsz-ú ingatlanok kisajátításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja folytatni a Badacsonytomaj 13., 16. és a 15/2. hrsz-ú ingatlanokat érintő kisajátítási eljárás következtében kialakult peres eljárás vonatkozásában benyújtott peren kívüli egyezségi ajánlatot. Kisajátítási kérelmet továbbra is fenntartja és egyben kéri a peres eljárás folytatását.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
595/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Orbán Péter és Nagy Miklós képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7                                                                                                         nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

596/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 2014. november 26-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjéhez felveszi az alábbi napirendi pontokat:

24. Társulási Megállapodás módosítása

25. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása Ábrahámhegy községgel és Révfülöp Nagyközséggel


Zárt ülés:

3. DRV ZRT közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal

4. Busch Jánosné kérelme


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

597/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-          a 2014. november 26-i rendkívüli, ülésének napirendjét az alábbi napirendekkel egészíti ki és fogadja el:

24.  napirendi pont: Társulási Megállapodás módosítása

25.  napirendi pont: Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása Ábrahámhegy községgel és Révfülöp Nagyközséggel

- a meghívóban 4. napirendi pontként szereplő „Badacsonytomaji Kolping Családi Egyesület támogatási kérelme” című előterjesztést 3. napirendi pontként tárgyalja meg a Képviselő-testület.

- a meghívóban 8. napirendi pontként szereplő Közterület használatáról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításra javaslat” című előterjesztést utolsóként tárgyalja a Képviselő-testület

-          Zárt ülésének napirendjét az alábbi napirendi pontokkal egészíti ki:

 1. 3. napirendi pont: DRV ZRT közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal
 2. 4. napirendi pont: Busch Jánosné kérelmeNapirendi pontok:

1.  Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Váli Péter, Hámori Ágnes, Dr. Szalai Dénesné, Vásárhelyi Árpád

2.  Nemzetek Háza – CFU bérleti díj ügyének rendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Prof. Dr. Pusztay János

3.  A Badacsonytomaji Kolping Családi Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit egyesület elnöke

4.  Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének támogatási kérelme

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

Meghívott. Talabér-Nagy Szilvia SZM elnök

5.  BVÖKI által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények költségeire javaslat

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

6. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

8.  Badacsonytomaj Város Nemzeti Vagyonáról szóló 23/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9.  Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10.  Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. VN. Kft. 2015. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

12.  VN. Kft. 2015. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

13.  Idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

14. Menü Kft. 2009-2013. évi gazdálkodásának vizsgálatáról szóló Belső Ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

15. Menü Kft. üzleti tervének 2015. évi tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

16. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

17. Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervének   meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19 Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20.  Szennyvízcsatornázás V. ütem terveinek engedélyeztetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. A 2055. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22.  Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatár

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23.  Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


24. Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása Ábrahámhegy községgel és Révfülöp Nagyközséggel

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0598/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása

1.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a magánerős útépítési és közműfejlesztési pályázatokat a Pénzügyi Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint támogatja:


Váli Péter kérelme:

-        Major út aszfaltozás:       50  % támogatás

-        Öreghegyi u. aszfaltozás:            50 % támogatás


Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az eljárást a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló 40/2013. (XII.06.) számú önkormányzati rendelet alapján lefolytassa.

2.) A Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi Útalap terhére biztosítja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2015. évi Útalap előirányzatának tervezésénél a 2015. évi költségvetés előkészítésénél a kötelezettségvállalást tervezze.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


599/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása

1.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a magánerős útépítési és közműfejlesztési pályázatokat a Pénzügyi Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint támogatja:


Hámori Ágnes kérelme:

-       Mandulás úti szennyvízcsatorna építés: 50 % támogatás


Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az eljárást a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló 40/2013. (XII.06.) számú önkormányzati rendelet alapján lefolytassa.

2.) A Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi Közműalap terhére biztosítja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2015. évi Közműalap előirányzatának tervezésénél a 2015. évi költségvetés előkészítésénél a kötelezettségvállalást tervezze.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0600/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a magánerős útépítési és közműfejlesztési pályázatokat a Pénzügyi Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint támogatja:


dr. Szalai Dénesné kérelme

-       Föld utcai ivóvíz vezeték építésre: 50 % támogatás


Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az eljárást a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló 40/2013. (XII.06.) számú önkormányzati rendelet alapján lefolytassa.


2.) A Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi Közműalap terhére biztosítja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2015. évi Közműalap előirányzatának tervezésénél a 2015. évi költségvetés előkészítésénél a kötelezettségvállalást tervezze.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0601/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a magánerős útépítési és közműfejlesztési pályázatokat a Pénzügyi Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján a Helbeck utca szennyvízcsatorna kiépítéséhez, amennyiben a beruházás költsége a 6 M.Ft-ot nem haladja meg, 50 %-os támogatást nyújt.


Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az eljárást a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló 40/2013. (XII.06.) számú önkormányzati rendelet alapján lefolytassa.

2.) A Képviselő-testület a támogatást a 2015. évi Közműalap terhére biztosítja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2015. évi Közműalap előirányzatának tervezésénél a 2015. évi költségvetés előkészítésénél a kötelezettségvállalást tervezze.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

602/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Nemzetek Háza – CFU bérleti díj ügyének rendezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetek Háza – CFU bérleti díj ügyének rendezése napirendi ponttal kapcsolatosan a Nemzetek Háza, Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége Egyesülettel (1062 Budapest, Bajza u. 54.) képviseli: Rubovszky Éva elnök, és a vele együttműködő tagszervezete Colegium Fenno Ugricum (1062 Budapest, Bajza u. 54. képviseli: prof. Dr. Pusztay János) 2008. július 30. napján létrejött bérleti szerződéssel kapcsolatosan fennálló bérleti díj hátralékot – tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés 1. pontját csak részlegesen tudta teljesíteni a bérleti időszak alatt –a bérleti díjba beszámítja azzal a kiegészítéssel, hogy  Kérelmező a 136.528 Ft-os közüzemi díjtartozást fizesse be az önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


603/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaji Kolping Családi Egyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete


 1. a Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület részére az őszi, és téli programok lebonyolításához 100.000,-  Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 2014. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására biztosított keret terhére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő és a kifizetést eszközölje.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.


Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 8 nap

kifizetés 2014. december 15-ig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


604/2014.(XI.26.) Képviselő-testülete határozat

Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelmét megtárgyalta.

a Pénzügyi Ügyrendi és Szociális Bizottság határozata alapján javasolja a 2014/2015. évi sítáborozáshoz szükséges autóbuszra további ajánlatok bekérését, majd a legkedvezőbb ajánlat figyelembevétel dönt a támogatás mértékéről.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1


605/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

BVÖKI Intézményvezetői megbízás visszavonása

1/ Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő – testülete a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményének intézményvezetői feladatok ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése alapján a 70/2014.(II.13.) önkormányzati határozattal 2014. február 17 – 2019. február 16. napjáig – 5 év határozott időre szóló - adott magasabb vezetői megbízást 2014. november 26. napjától visszavonja. A magasabb vezetői megbízásának visszavonásával egy időben Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményénél művelődésszervező munkakörbe helyezi.

A határozat kézhezvételétől számított 3 napon belül – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5) bekezdése alapján annak indokolását írásban kérheti. Ezen intézkedés ellen érdekei érvényesítése érdekében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 287. § értelmében munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A keresetet az Mt. 202. §-a értelmében a Veszprémi Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróságon a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani.


2/ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményének intézményvezetői feladatok ellátásával 2014. november 27. napjától, az intézményvezetői állás pályázat útján történő betöltéséig átmenetileg az intézménynek az intézményvezető helyettesét Nagy László 8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 6. szám alatti lakost bízza meg.
3/ A képviselő – testület felkéri a Jegyzőt, hogy az BVKI intézményvezetői álláshely betöltésére készítése elő a pályázati kiírást és azt soron kívül terjessze a képviselő – testület elé.


Határidő: Azonnal, egyebekben a határozat szerint

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

606/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények költségeire javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javaslata alapján a BVKI által 2015. évben megvalósuló városi rendezvények végleges anyagi vonzatának tárgyalására a költségvetés tárgyalásával egyidőben kerül sor a bevételi és kiadási oldal figyelembevételével, melyhez kiegészítésként a civil szervezetektől be kell kérni programtervezetüket.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0607/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója – hivatali dolgozók béremelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján a hivatali dolgozók bérének 15 %-kal történő megemelését 2015. évben elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


608/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója – Érdekeltségi Alap


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság határozata alapján javasolja:

- az Érdekeltségi Alapra vonatkozó rendelet átdolgozását,

- az illetmény kiegészítés pedig akkor jelenjen meg a 2015. évi költségvetésben, ha erre van fedezetet.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


609/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója – informatikai fejlesztések


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága határozata alapján javasolja a költségvetésben szerepeltetni az informatikai fejlesztéseket, melyhez kéri, hogy Wolf Viktória aljegyző asszony Laposa Bence bizottsági taggal dolgozza ki a megfelelő struktúrát.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

610/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetési tervezés alapját -  megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: 2015. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


611/2014. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat:

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – törvényességi észrevétel


1.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal - a jelenleg hatályos 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan – részben egyet ért.

2.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendeletben nem javasolja meghatározni a közokiratba foglaláshoz a bérleti díj mértékét. Kisebb összeg esetén egyedileg javasolja vizsgálni a kérdést.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0612/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata - Építményadó


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építményadó mértékét 2015. január 01-től az alábbiak szerint határozza meg:


a, lakás céljára szolgáló épület (lakás, lakóház ) esetén. 100 Ft/m2.

b, a külterületen lévő építmény, - ha az ingatlant a Htv. 12. §-a szerinti tulajdonosa vagy résztulajdonosa életvitelszerű lakhatás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik – esetén:  100 Ft/m2.

c, nem lakás céljára szolgáló épület – garázs, műhely és pince esetén: 500Ft /m2.

d, nem lakás céljára szolgáló épület – kivéve garázs, műhely, és pince – minden más épület, épületrész esetén: 600 Ft/m2.


Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        2

613/A/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata - Telekadó


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekadó mértékét 2015. január 01-től az alábbiak szerint határozza meg:


a, beépíthető, de be nem épített ingatlanok után fizetendő telekadó: 100 Ft/m2.

b, az önkormányzattól kedvezményes áron vásárolt beépítési kötelezettséggel terhelt, de a beépítési kötelezettség lejártáig be nem épített ingatlanok után fizetendő telekadó: 150Ft/m2.

d, a be nem építhető, gondozott ingatlan után fizetendő telekadó: 10 Ft/m2.


Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

613/B/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata - Telekadó


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az telekadó mértékét 2015. január 01-től az alábbiak szerint határozza meg:


c, beépítettségtől függetlenül gondozatlan ingatlanok után fizetendő telekadó: 336,7 Ft/m2.


Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 2

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        2

614/A/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata – Idegenforgalmi adó

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el Orbán Péter alpolgármester javaslatát, mely szerint az idegenforgalmi adó mértéke ne változzon, az maradjon 390 Ft./fő/vendégéjszaka.


Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 3

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        3

614/B/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata – Idegenforgalmi adó

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslatát az idegenforgalmi adó 450 Ft./fő/vendégéjszaka emelésére.


Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

615/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata – Iparűzési adó


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az telekadó mértékét 2015. január 01-től az alábbiak szerint határozza meg:


a/ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a,

b/ ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 5.000 Ft/nap.

c/ A 2013. február 15-től hatályos módosítás – 2 millió forint vállalkozás szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozás adómentes – szűnjön meg.


Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

616/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata – gondozatlan ingatlanok rendbetétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy dolgozzon ki alternatívákat arra vonatkozóan, hogyan lehetne a gondozatlan, nem használt ingatlanok tulajdonosait ösztönözni az ingatlanuk rendbetételére vagy értékesítésére.

Határidő: 2015.02.28.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

617/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata – Polgári Védelmi besoroltak kedvezménye

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a helyi dókról szóló rendeletbe kerüljön beépítésre:


A Polgári Védelmi Szolgálatra besorolt helyi személyek évi 5000 Ft. adókedvezményben részesüljenek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

618/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata – Idegenforgalmi adó

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó mértékét 2015. január 01-től az alábbiak szerint határozza meg:


420 Ft./fő/vendégéjszaka


Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző; Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

619/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. 2015. évi Üzleti Terv Koncepciója – Ügyvezető és FEB tagok választása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 31-ig rendkívüli ülés keretében, pályázat kiírása nélkül választja meg a VN. Kft. ügyvezetőjét, illetve ezen ülés keretében választja meg a VN. Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait is.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti előterjesztés előkészítésére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

620/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. 2015. évi Üzleti Terv Koncepciója


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a VN KFT 2015. évi Üzleti terv koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Laposa Bence Képviselő

Rakics Anna ügyvezető

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


621/2014. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. 2015. évi karbantartási terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN. Kft. 2015. évi karbantartási tervét megtárgyalta, azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az adventi díszvilágítás bővítésére ne kerüljön sor.


Felelős: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

Határidő: FolyamatosSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


622/2014. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatai

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN. Kft. idegenforgalmi idényről, a strandok és parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót megtárgyalta, azt az alábbi kiegészítéssel elfogadja:


-        Kéri megvizsgálni a testületi ülésig, hogy melyik parkolót lehetne fenntartani csak mobil fizetőknek illetve bérleteseknek.

-        Az aszfaltozási munkákhoz a műszaki tartalom pontos meghatározásával több ajánlat bekérését javasolja.

-        A VN. Kft. ügyvezetője január-február hónapban egyeztessen a bérlőkkel a területhasználatról, illetve az arculati teendőkről.

-        A badacsonytomaji strandon kulturált, zárt biciklitároló kialakítását támogatja.


Felelős: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

Határidő: AzonnalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


623/2014. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. 2009-2013. évi gazdálkodásának vizsgálatáról szóló Belső Ellenőrzési jelentés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és a Menü Kft. 2009-2013. évi gazdálkodásának vizsgálatáról szóló Belső Ellenőrzési jelentést megtárgyalta, azt elfogadja.


Határidő: 15 nap

Felelős: Lukács Antalné Menü Kft. ügyvezetője, Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


624/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. üzleti tervének 2015. évi tervezete


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Menü Kft 2015. évi Üzleti tervének tervezetét megtárgyalta, az elfogadja.


Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné Ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


625/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Étkezési térítési díjak felülvizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési térítési díjak tekintetében nem hoz döntést addig, amíg nem dönt a Menü Kft. további sorsáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


626/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendeletének 45. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja, azzal, hogy az időpontok az SZMSZ módosítása miatt változni fognak.
 2. felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az SZMSZ 46. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.


Határidő: azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző, munkatervben megjelölt felelősök


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


627/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervének meghatározása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évre vonatkozóan a belső ellenőrzési feladatokat az alábbiak szerint határozza meg: Az önkormányzat gazdasági társaságokban vállalt feladat ellátásának hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága. A tulajdonosi befolyás érvényesülésének vizsgálata a gazdálkodás során. Időszak: 2010-2014. évek. Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzés.

Ellenőrizendő szervezet: Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságai: Menü Kft, VN. Kft.

Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata az önkormányzati intézményeknél

Időszak: 2013-2014. évek. Ellenőrzés típusa: Pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálat

Ellenőrizendő szervezet: BVÖKI, Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

A belső ellenőrzési feladatok ellátására a megbízás a jelenlegi 1 év helyett 3 év legyen. A belső ellenőr személyére vonatkozóan 3 árajánlat bekérését követően hoz döntést.


Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző, Tamás Lászlóné osztályvezető, Ellenőrizendő szervezet vezetője


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


628/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a költségvetés tárgyalásáig a hivatali struktúráról még tárgyalni kell.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


629/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Szennyvízcsatornázás V. ütem terveinek engedélyeztetése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület

- felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szennyvízcsatornázás V. ütem tervezéséhez kapcsolódó szerzői jogok megvizsgálására a Bakony-Aqua Bt. vonatozásában.

- Javasolja, hogy Laposa Bence beruházásokért felelős tanácsnok szervezzen a tervezővel egy mielőbbi egyeztetést,

- Az egyeztetésétől függetlenül kérjenek be további 2 árajánlatot erre a tervezési feladatra.

Határidő: szerződéskötésre 20 nap, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


630/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

A 2055. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívás elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi ingatlan értékesítése céljából:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

Badacsonyörs, 2055.

b) átruházás módja: értékesítés

c) a pályázati feltételek meghatározása:

Az eladási ár legalacsonyabb mértékét a szakértő által készített értékbecslésben szereplő összegben határozza meg. A pályázati letét (bánatpénz) összegét az értékbecslésben szereplő összeg 10 %-ában határozza meg.


Kéri, hogy az érintett bérlőt levélben tájékoztassa a Hivatal a szerződés felmondásáról.


Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


631/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. – 2015/2016. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.

Javasolja megfontolásra Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Káptalantóti és Salföld esetében a körzethatár módosítás lehetőségét.


Határidő: azonnal, egyebekben 2014.11.28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester; Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 3

nem szavazatok száma:                  2

tartózkodás szavazatok száma:        2


632/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnökeSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4633/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterület használatról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet azon módosítását nem fogadja el, mely szerint a III. övezet bővüljön ki az ún. felső-bazársorral és a Domján telekkel és ezeken a területeken kínáljon az Önkormányzat árusítási lehetőséget azok számára, akik kiszorulnak a többi közterületről.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnökeSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

634/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Társulási Megállapodás módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását jelen előterjesztés szerinti tartalommal és formában elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármester a megállapodás aláírására.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben 2014. december 5.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                 7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

635/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása Ábrahámhegy községgel és Révfülöp Nagyközséggel


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (1) bekezdése alapján 2015. január 1. napjától Révfülöp Nagyközség és Ábrahámhegy Község Önkormányzatával együttműködve kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni és működtetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza és megbízza Krisztin N. László polgármestert és dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a közös önkormányzati hivatal felállítására, szervezetére és működésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa Ábrahámhegy Község és Révfülöp Nagyközség illetékes vezetőivel, és a kialakított megegyezés szerint előkészített, a létrehozandó közös önkormányzati hivatalra vonatkozó megállapodás tervezetet, alapító okirat tervezetét, szervezeti- és működési szabályzatát, valamint a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát –döntés céljából- terjesszék a képviselő-testület elé.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2014. december 11.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


636/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Orbán Péter és Nagy Miklós képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

637/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 2014. november 26-i rendkívüli, zárt ülését az alábbi napirendi pontokkal fogadja el:


1. Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat

2. Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása

3. DRV ZRT közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal

4. Busch Jánosné kérelme


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

638/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében B. D. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

639/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében B. B. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

640/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében K. G. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

641/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében K. D. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

642/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Sz. R. (részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

643/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Sz. Zs. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

644/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében T. K. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

645/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében P. G. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

646/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében P. N. L. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

647/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében T. P. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

648/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében V. K. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

649/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Z. P. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

650/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében V. K. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

651/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Arany János Tehetséggondozó Program


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy K. D. nyolcadik évfolyamos tanuló Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.


Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeleteiben biztosítja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. december 9.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória aljegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

652/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

DRV ZRT közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV ZRt. által részvényesi körben közzétett – előterjesztés mellékletét képező- szavazólap adattartalmát a következők szerint elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szavazólap aláírására és annak megküldésére.


1/2014. (……..) számú közgyűlési határozat

A DRV ZRt. Közgyűlése engedélyezi, hogy a DRV ZRt. a számlavezetési és hitel közbeszerzési eljárásának lezárásaként, az érvényes ajánlatot benyújtó K & H Bank ZRt-vel kötendő fizetési számla és folyószámla hitelszerződés aláírására a Társaság vezérigazgatóját.

A határozat 1. sz. mellékletét képezi a fizetési számla és folyószámla hitelszerződés.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. december 5.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

653/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Busch Jánosné kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztést megtárgyalta és Busch Jánosné kérelmét elfogadja és felhívja kérelmezőt, hogy a 2012. 06.28-ig esedékes tőke és kamattartozását, 4.563.667,- Ft-ot 2014. december 31-ig fizesse meg.
 2. figyelemmel Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a a követelések elengedésének eseteiről szóló  9/2014. (IV.23.) önkormányzati  rendelete 2.§ (1) bekezdés g) pontjára a 2012. 06.28 . és 2014. évben a kifizetés napjáig esedékes kamat megfizetésétől eltekint.
 3. felkéri a Hivatalt, hogy a befizetés beérkezése után, az ingatlanról a jelzálog törlése iránt intézkedjen.


Határidő:                       2014. december 31.

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


636/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Orbán Péter és Nagy Miklós képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

637/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 2014. november 26-i rendkívüli, zárt ülését az alábbi napirendi pontokkal fogadja el:


1. Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat

2. Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása

3. DRV ZRT közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal

4. Busch Jánosné kérelme


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

638/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében B. D. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

639/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében B. B. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

640/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében K. G. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

641/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében K. D. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

642/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Sz. R. (részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

643/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Sz. Zs. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

644/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében T. K. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

645/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében P. G. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

646/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében P. N. L. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

647/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében T. P. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

648/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében V. K. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

649/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat


 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Z. P. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

650/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében V. K. részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév II., illetve a 2015/2016. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. és 2015. évi költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére gondoskodjon.


Határidő:       azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

651/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Arany János Tehetséggondozó Program


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy K. D. nyolcadik évfolyamos tanuló Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.


Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeleteiben biztosítja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. december 9.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória aljegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        0

652/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

DRV ZRT közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV ZRt. által részvényesi körben közzétett – előterjesztés mellékletét képező- szavazólap adattartalmát a következők szerint elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szavazólap aláírására és annak megküldésére.


1/2014. (……..) számú közgyűlési határozat

A DRV ZRt. Közgyűlése engedélyezi, hogy a DRV ZRt. a számlavezetési és hitel közbeszerzési eljárásának lezárásaként, az érvényes ajánlatot benyújtó K & H Bank ZRt-vel kötendő fizetési számla és folyószámla hitelszerződés aláírására a Társaság vezérigazgatóját.

A határozat 1. sz. mellékletét képezi a fizetési számla és folyószámla hitelszerződés.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. december 5.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

653/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

Busch Jánosné kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztést megtárgyalta és Busch Jánosné kérelmét elfogadja és felhívja kérelmezőt, hogy a 2012. 06.28-ig esedékes tőke és kamattartozását, 4.563.667,- Ft-ot 2014. december 31-ig fizesse meg.
 2. figyelemmel Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a a követelések elengedésének eseteiről szóló  9/2014. (IV.23.) önkormányzati  rendelete 2.§ (1) bekezdés g) pontjára a 2012. 06.28 . és 2014. évben a kifizetés napjáig esedékes kamat megfizetésétől eltekint.
 3. felkéri a Hivatalt, hogy a befizetés beérkezése után, az ingatlanról a jelzálog törlése iránt intézkedjen.


Határidő:                       2014. december 31.

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0673/2014.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőről


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Forintos Ervint jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

674/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. december 9. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

675/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

- A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása – Megállapodás


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:


 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő - testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85.§-ában foglaltak alapján az I. számú melléklet szerint 2015. január 1-jei hatállyal jóváhagyja Ábrahámhegy Község Önkormányzatával megkötendő a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére vonatkozó megállapodást a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 3. A képviselő-testület rögzíti, hogy a 2014. december 31-i hatállyal megszűnő Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal állományában a megszűnés napján foglalkoztatottakat a 2015. január 1. napjával, jogutódlással létrejövő Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal továbbfoglalkoztatja, jogviszonyuk folyamatosnak minősül.
 4. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a közös hivatal létrehozására tekintettel gondoskodjon a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és a vonatkozó rendelettervezetnek a képviselő-testület elé történő beterjesztéséről.

Határidő: 2014. december 11.

4. pontra: 2015. február 28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                             5

nem szavazatok száma:                            0

tartózkodás szavazatok száma:  0

676/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása – Alapító Okirat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:


 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 7. pontjában kapott jogkörében eljárva, figyelem­mel a 84. - 85. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§-ában foglaltakra figyelemmel 2015. január 1-i hatállyal jóváhagyja jogutódlás jogcímen – a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal jogutódjaként - a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal.


 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.


 1. A képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás egyzőt, hogy a hozott döntésről az alapító okirat megküldésével egyidejűleg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodát (8200 Veszprém, Budapest u. 4.) tájékoztassa.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

677/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása – SZMSZ

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az SZMSZ aláírására.
 3. A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2015. február 28-ig felülvizsgálja.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

678/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

679/2014. (XII.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 12.18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. 2 fő Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott béréhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. 658, 660-661/2014.(XII.09.) határozatok hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. 2055 hrsz-ú ingatlan hasznosítására beérkező pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Fő utca tervezésére vonatkozó közbeszerezési eljárás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. VN. Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

680/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

2 fő Mt. Hatálya alá tartozó foglalkoztatott béréhez fedezet biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2 + 1 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló - 2015. január 1-től 2015. február 28-ig tartó – önkormányzatnál történő foglalkoztatásához hozzájárul és a szükséges – személyi juttatás és járulékai – fedezetet, mindösszesen 991.000,- Ft összegben a 2015. évi költségvetés működési kiadások terhére biztosítja.

Felkéri a hivatal költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy a fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezze.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal; egyebekben 2014. december 31. és 2015. február 28.

Felelős:               Krisztin N László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

681/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

658, 660-661/2014.(XII.09.) határozatok hatályon kívül helyezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 658/2014.(XII.09.), 660/2014.(XII.09.) és 661/2014.(XII.09.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

682/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

2055 hrsz-ú ingatlan hasznosítására beérkező pályázatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat tulajdonában lévő Badacsonytomaj, 2055 hrsz-ú ingatlan megvásárlására beérkezett pályázatot eredményesnek nyilvánítja és Hartai Béla (Budapest, Zsálya utca 30. 2/9) pályázó által megajánlott 470.000 Ft-os vételárat elfogadja.
 2. felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt, hogy az adásvételi szerződés előkészíttetéséről gondoskodjon és a dokumentum elkészítésére Dr. Gáli Mihály ügyvédet kérje fel.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

683/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

Fő utca tervezésére vonatkozó közbeszerezési eljárás elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a Fő utca tervezésére vonatkozó közbeszerezési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76.§ (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással eredménytelennek nyilvánítja, mivel az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
 2. felkéri Horváth Márta osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Horváth Márta osztályvezető

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

684/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a VN KFT kérelmét elfogadja az alábbiak szerint:

 1. a képviselő-testület 33/2014.(I.23.) határozatát módosítja azzal, hogy az abban előírt fejlesztések megvalósításától eltekint a Kft. bevételeinek alulteljesítése miatt és az 5.000.000,- Ft-ot  támogatásként továbbra is fenntartja a közhasznú feladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok finanszírozására.
 2. a képviselő-testület a 152/2014 (II.26.) határozattal a KFT részére megállapított 6,2 millió forint tagi kölcsön összegét működési támogatás jogcímre módosítja.

A képviselő-testület a 2015. január 01-jével belépő ügyvezető figyelmét felhívja a fegyelmezettebb pénzügyi gazdálkodására.

 

Határidő:  2014. december 31.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

685/2014. (XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete polgármesterének javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

686/2014. (XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. 12.18-án megtartott rendkívüli, zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. DRV ZRt. közgyűléstartás nélküli részvényesi határozathozatal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. Goodwill Project Szervező és Bonyolító Kft. ajánlata és a 231 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

687/2014.(XII. 18.) Képviselő-testületi határozat

-DRV ZRt. közgyűléstartás nélküli részvényesi határozathozatal-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV ZRt. által részvényesi körben közzétett – előterjesztés mellékletét képező – szavazólap adattartalmát a következők szerint elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szavazólap aláírására és annak megküldésére.

 

1/2014.(………..) számú közgyűlési határozat

A DRV Zrt. Közgyűlése elfogadja, hogy az eljárás győztese az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

2/2014.(………..) számú közgyűlési határozat

A DRV Zrt. Közgyűlése jóváhagyja, hogy az eljárás  győzteseként az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt kerüljön kihirdetésre.

3/2014.(………..) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt első számú vezetője a villamosenergia szállítására vonatkozó, az ajánlati dokumentációban szereplő szerződést az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt-vel – a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidők betartásával – 2015. december hó 31. napjáig tartó hatállyal megkösse.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal, egyebekben 2014. december 23.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

688/2014.(XII. 18.) Képviselő-testületi határozat

- Goodwill Project Szervező és Bonyolító Kft. ajánlata és a 231 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának vételi ajánlata -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 231 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának megkeresését megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

 1. 1. A Böröcz Zsolt által készített értékbecslésben foglaltakat figyelembe véve –különös figyelemmel a hatályos jogszabályi előírásokra- az ingatlan vételárának összegét maximum 32 m. Ft-ban tudja elfogadni abban az esetben, ha:

a) az ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adja, hogy előbbiekben nevesített ingatlan vonatkozásában az Önkormányzat -előzetes írásbeli véleményével  és koncepcionális elképzeléseivel egyezően- az általa elfogadott és nevesített projekt megvalósítására pályázatot adjon be és

b) az 1. a) pontban részletezett projekt esetében az Önkormányzat által kiválasztott projekt cég készíti el a teljes pályázati dokumentációt, kizárólagosan saját költségén, vagy az ingatlan tulajdonosának költségén.

 1. 2. az ingatlan tulajdonosának az 1. pontban rögzítettek elfogadása esetén felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet egy esetleges adásvételi előszerződés tervezetének kidolgozására, melyben benne foglaltatik, hogy az adásvétel és a projekttel kapcsolatos előzetes költségek megtérítése csak akkor megy pénzügyi teljesedésbe, ha és amennyiben a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés aláírásra kerül a közreműködő szervezet és a projekt gazda között, illetve az jogerőre emelkedik.
 2. 3. felhatalmazza a Polgármestert a további tárgyalások lebonyolítására és felkéri, hogy a szükséges egyeztetéseket az Önkormányzat ügyvédjével folytassa le, különös tekintettel az Önkormányzat gazdasági helyzetére.

Határidő: Azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!