Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évben meghozott határozatai V.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

826/2013.(XII.05.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

827/2013.(XII.05.) határozat

- Napirendek elfogadása –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésének napirendjéről az 1. napirendi pontot „Alsó-bazársor” hasznosítására beérkezett pályázatok tárgyalása és elbírálása” leveszi és a 2013. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülés módosított napirendjét 18 nyílt és 2 zárt napirenddel elfogadja az alábbiak szerint.

Napirendi pontok:

1.Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó vállalkozó

 1. 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Csaba társulási elnök

 1. 3. Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Marsi Attila kérelmező

 1. 4. Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Forma Zrt. képviselője

 1. 5. B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Miklós ügyvezető igazgató

 1. 6. Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kovács István és dr. Lauer János FIRE-MOON Kft. részéről

 1. 7. Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: kereskedelmi egységek üzemeltetői

 1. 8. Új LEADER pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. DRV Zrt. tőkeemelési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. 1. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Bursa Hungarica pályázatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

828/2013.(XII.05.) határozat

- Napirendek sorrendiségének módosítása –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésének napirendi pontjainak sorrendiségére vonatkozóan az alábbi döntést hozza:

1. napirendi pontként tárgyalja a – meghívóban – 6. napirendként szereplő „Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat” című napirendet, illetve a meghívó szerinti 1. napirendi pontot „Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata” az ügyvezető, Horváth Ottó megérkezését követően tárgyalja.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

829/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

- Krízis kezelési útmutató elkészítéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a FIRE-MOON KFT. ajánlatát megtárgyalta és Badacsonytomaj város vonatkozásában elrendeli a Krízis Kezelési Útmutató elkészítését. A dokumentum elkészítéséhez szükséges bruttó 147.320,- Ft. összeget a 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
 2. A Kríziskezelési Útmutató – 1 évre vonatkozó – követési díjaként meghatározott és lakosságszámhoz kötött bruttó 29.464 Ft-ot a 2014. évi költségvetésében az önkormányzat működési kiadásai között rendeli el elkülöníteni.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szerződést készítse elő, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N: László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

830/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-            Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete korábban hozott döntéseit továbbra is fenntartja, ennek megfelelően a Pedagógiai szakszolgálat valamint a Belső ellenőri feladatok tekintetében a Kistérség által kiállított számláinak kifizetését nem engedélyezi, mert a követelésnek nincs jogalapja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a döntésről a Tapolca Környéki Társulás Elnökét, valamint a Veszprém megyei Közgyűlés Elnökét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

831/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marsi Attila (1172 Budapest, Hidasnémeti u. 79.) kérelmét megtárgyalta és a Badacsonytomaj 0290/9 és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok tekintetében felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályát, hogy írásos állásfoglalást kérjen az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől az érintett ingatlanok közcélú hasznosítása tekintetében.

A képviselő-testület a kiegészített előterjesztést soron következő ülésén a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató napirenden belül újratárgyalja.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

832/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       CLUB 67. Bt. kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Horváth Ottó, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

 1. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy az ingatlan vonatkozásában készítessen értékbecslést, melynek költsége a CLUB 67. Bt-t terheli az ügyvezető vállalása alapján;
 2. a Képviselő-testület a CLUB 67 Bt. 2013. évi földterület bérleti díját nem engedi el;
 3. a CLUB 67 Bt-vel kötött bérleti szerződés módosítása tekintetében Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző és Dr. Gáli Mihály ügyvéd jogi véleményét kikéri a tekintetben, hogy a döntést megelőzően a Partner jogilag érvényesíthet e olyan döntést, ha az önkormányzat önállóan nem támogatja e tárgybani kérelmét. A további tárgyalások folytatását elrendeli az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatban, de lehetőséget biztosít a tulajdonba kerülés meghiúsulása esetén, hogy bérleti jogot biztosítson az újonnan létrejövő üzletközpontban.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal;

egyebekben soron következő ülés(ek)

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

833/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, elrendeli a Badacsonytomaj 607/1. hrsz. a 607/2. hrsz. és a 608. hrsz.-ú telkek egy helyrajzi számra történő összevonását, a Látogatóközpont terveinek elkészítése érdekében.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal;

tervek megrendelésére 30 nap;

egyebekben eljárási rend szerint

 

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

834/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simonné Visi Erszébet módosító indítványát elfogadja és a B1237 Kft. részére 6 havi részletfizetést engedélyez a 2.014.500,- Ft tőke + az első részletfizetéskor fennálló kamatai tekintetében:

 1. A részletfizetés, az eljárás során keletkezett költségekre (közjegyzői eljárási díj, ügyvédi költségtérítés, stb.) nem terjed ki azt egy összegben 15 napon belül köteles a kérelmező megfizetni.
 2. A fennálló tartozásból az 1. pontban foglaltak teljesítését követően a kamatokat, majd ezután a tőke törlesztését kell megkezdeni.
 3. Abban az esetben, ha kérelmező a részletfizetési kötelezettségének fent leírtak szerint nem tesz eleget, úgy a fennálló összes tartozás egy összegben válik esedékessé és a részletfizetési engedély hatályát veszíti.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, miután a B1237 Kft. az egyéb költségeket megfizette a részletfizetésre vonatkozó Megállapodást megkösse.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezető

 


 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

835/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztató -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát figyelembe véve

 1. elrendeli a településen megforduló mozgóárusok működésének felülvizsgálatát;
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy 2014. január hónapban folytasson tárgyalásokat az üzletközpontok vezetőivel a kereskedelmi helyzet javítását célzó tárgyalások megkezdésére;
 3. Badacsonytomaj város kereskedelmi ellátottságáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: 2014. január a tárgyalások megkezdésére;

elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

836/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Állatmenhely kialakításának támogatása LEADER pályázat keretében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sallee-Kereszturi Barbara hegymagasi polgármester kezdeményezésére támogatja, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján Állatmenhely kialakítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

837/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

838/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       BAHART Zrt. támogatási kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BAHART ZRt. kérelmét megtárgyalta és 644.000,- Ft támogatást biztosít, a 2013. évi költségvetés BAHART osztalékként érkezett bevétel terhére azzal, hogy megkeresi a BAHART ZRt-t írásban és kéri a ZRt-t, hogy a 644.000 Ft vízi-turizmusra vonatkozó támogatást ne állagmegóvásra, hanem a Badacsonyi kikötőben megvalósuló fejlesztésre fordítsa, mellyel kapcsolatos döntését a képviselő-testület rövid időn belül meghozza.

 

Határidő:         15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezető

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

839/2013.(XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása tárgyában nem hoz döntést, 2014. évi januári soros ülésére alternatívákat sorakoztat fel e tárgykörben és egyben elrendeli az informatikával kapcsolatos szerződések felülvizsgálatát.

 

Határidő:         2014. januári soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

840/2013.(XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendeletének 45. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalmát kiegészítve az alábbiakkal

a)       az idegenforgalmi idényre való felkészülésről beszámoló a 2014. évi márciusi ülés napirendje;

b)      Krisztin N. László polgármester kereskedelmi egységekkel folytatott tárgyalásról szóló beszámolója a 2014. évi februári ülés napirendje;

c)       Település bejárás napirend a 2014. évi áprilisi ülés napirendje;

d)      kerüljenek pontosításra és javításra az október hónapnál szereplő a belsőellenőrzési ütemterv dátuma 2015-re, illetve a december hónapban megjelölt közmeghallgatás időpontját 2014-re.

jóváhagyja.

 

 1. 2. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az SZMSZ 46. §. (6) bekezdése értelmében a képviselő-testület által elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Munkatervben megjelölt felelősök

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

841/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       DRV Zrt. tőkeemelési kérelme -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV ZRt. alaptőkéjének emelésében nem  vesz részt. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, vagy az általa meghatalmazott személyt, hogy a döntésnek megfelelően képviselje az önkormányzatot a közgyűlésen.

Határidő: 2013. december 19.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

842/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       DRV ZRt. részvények értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV ZRt. önkormányzati részvények értékesítésével kapcsolatban a 2014. januárban beterjesztendő költségvetésének adott fejezetében kerüljön kidolgozásra az értékesítés feltételrendszere.

 

Határidő:         2014. januári soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

843/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános ülés felfüggesztését támogatja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

851/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötletpályázatra vonatkozó 644/2013. (IX.12) és 645/2013. (IX.12.) számú határozatait visszavonja, tekintettel arra, hogy az Alsó-bazársor megújítására pályázat került kiírásra.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

852/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a FORMA ZRt-vel  (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) a badacsonyi strand bejáratánál lévő épületek és bejárat áttervezése érdekében. A tervezési díjnak elfogadja bruttó 1.000.000 Ft engedélyes és bruttó 1.500.000 Ft kiviteli tervezési díjat a strandbejárat tervezésére összesen bruttó 2.500.000 Ft-ban határozza meg, mely összeget a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Határidő:         azonnal, tervezésre 2014. január 31.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

853/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonyban a kitelepülő árusok árusítását a 71-es út alatti közterületeken a jövőben nem engedélyezi, ezért feléri a jegyzőt, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosítását fentiek alapján készítse elő.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

854/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony kapuja területrészre, a strand és mólófej előtti területre illetve az alsó bazársor vonatkozásában egyetért a FORMATERV ZRt-nek a Badacsonyi strand bejárati épületeire adott tervezési megbízás – az Alsó bazársor megmaradó részének tervezésével – történő kibővítésével, miszerint

 1. szükséges a területen nyilvános illemhely elhelyezése;
 2. az Alsó bazársor megmaradó részének tervezése során egyeztetni kell az érintettekkel;

Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

855/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony kapuja területrészre, a strand és mólófej előtti területre illetve az alsó bazársor vonatkozásában a kerttervezési feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi döntést hozza:

 1. a kerttervezési feladatok tekintetében a Formaterv Zrt. mellett másik két tervezőtől is árajánlatot kell kérni a kikötő előtti park, a mólófejre vezető út, az Alsó bazársor megmaradó része előtti terület illetve a parkoló, mint rendezvénytér tekintetében;
 2. a kerttervezők legalább két-két verziót készítsenek elő, amelyből a képviselő-testület a végleges verziót kiválasztja
 3. a park vonatkozásában a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a)        nem lesz rendezvénytér, az átjárást a parkolóhoz biztosítsa a koncepció,

b)       játszótér legyen kialakítva,

c)        a Balatonra való rálátás minél jobban biztosított legyen,

d)       díszkút, szökőkút kerüljön tervezésre,

e)        összességében egy mutatós parkrész keletkezzen.

f)         az építész tervező vizsgálja meg, hogy az Alsó bazársor megmaradó részének a hátoldalához támaszkodhat-e egy épület, fedett színpadrésszel és kiszolgáló egységekkel.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben 8 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        1

856/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyekBadacsonytomaji 1305 hrsz-ú és 908/6 hrsz-ú ingatlanok árverése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji 1305 hrsz-ú és 908/6 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában nem él a K&H Bank által felkínált javaslatokkal (vétel, tartozásátvállalás).

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

857/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonyörsi Kisörshegyi vízhálózat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízhálózat működése érdekében a szivattyúra árajánlat bekérését elrendeli és a legkedvezőbb értéken az eszköz beszerzését engedélyezi az önkormányzat a 2013. évi fejlesztési tartaléka terhére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        2

858/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Rizlingsori illemhely felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Rizling sori illemhely felújításához kapcsolódóan elhatározza, ha és amennyiben a nyertes vállalkozó az önkormányzattal szemben fennálló tartozására vonatkozó engedményezési kikötést a vállalkozó szerződésben nem fogadja el, akkor az ajánlatot beadó második legolcsóbb ajánlatot tevővel szerződik a felújításra, amennyiben annak nincs adótartozása az önkormányzat felé.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

844/2013.(XII.05.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

845/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Bursa Hungarica pályázatok

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Tóth Péter (szül.: Zalaegerszeg 1993.03.10. an.: Szabó Judit) 8258 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 25. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2013/2014. tanév II., illetve a 2014/2015. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Ifjúságpoltikai Alap terhére gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

846/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Bursa Hungarica pályázatok

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Tóth Kristóf (szül.: Tapolca 1992.05.04. an.: Sáfár zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 1. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2013/2014. tanév II., illetve a 2014/2015. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Ifjúságpoltikai Alap terhére gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

847/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Bursa Hungarica pályázatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Pető Gergely (szül.: Budapest 1989.10.19. an.: Nagy Edit Marianna) 8258 Badacsonytomaj, Gyurkovics köz 4.. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2013/2014. tanév II., illetve a 2014/2015. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Ifjúságpoltikai Alap terhére gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

848/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Bursa Hungarica pályázatok

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szabadi Richárd (szül.: Veszprém, 1993.04.06., an.: Farkas Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 34. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2013/2014. tanév II., illetve a 2014/2015. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Ifjúságpoltikai Alap terhére gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

849/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Bursa Hungarica pályázatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat keretében Szabadi Zsolt (szül.: Veszprém, 1993.04.06., an.: Farkas Zsuzsanna) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály utca 34. szám alatti lakos részére havi 5.000,- Ft támogatást állapít meg a 2014/2015. tanév I. félévére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról az ütemtervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Ifjúságpoltikai Alap terhére gondoskodjon.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben ütemterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

850/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
 2. a pályázati feltételek változatlanul hagyása mellett, ismételten kiírja a pályázatot a BVKI intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (10) bekezdése alapján.
 3. pályázat elbírálásáig az intézmény vezetésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §. (5) bekezdése alapján a jelenlegi intézményvezetőt bízza meg.
 4. a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli, hogy Veszpréminé Turtsányi Valéria szakértő asszony bevonásával történjen a következő pályázat bírálata és a jelöltek meghallgatását követően dönt a képviselő-testület a kinevezésről.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal;

 1. pontban azonnal;
 2. pontban a kiírásra 2013. december 6.;
 3. pontban pályázat elbírálásáig;
 4. pontban pályázat elbírálása során

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

851/2013.(XII.17.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

852/2013. (XII.17.) határozat

–    Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

 

 1. 1. Alsó bazársor hasznosítására beérkezett pályázat tárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányelvek elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

853/2013. (XII.17.) Képviselő-testületi határozat

-       Alsó bazársor hasznosítására beérkezett pályázat tárgyalása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsony Vitorlás Kft. pályázatát elfogadja, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, badacsonytomaji 2557/2 hrsz. alatt található, 123 m2 alapterületű, az „Alsó – Bazársor” 71-es főútra merőleges felülépítményének hosszú távú hasznosítására szerződést kíván kötni azzal a kizárólagos feltétellel, hogy a szerződéskötés előtt a részleteket pályázónak ki kell dolgozni.
 2. kéri, hogy a tervező FORMA ZRt. és a pályázó vegye fel a kapcsolatot egymással és a 2014. évi januári testületi ülésre egy árazásra is alkalmas, költségeket tartalmazó vázlattervet készítsenek elő.
 3. elrendeli, hogy a költségvetés készítésének időszakában vissza kell térni arra, hogy milyen költségeket vállal fel az önkormányzat.

Határidő:         elfogadásra azonnal; egyebekben 2013. januári testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné költségvetési- és adó osztályvezető a költségvetési tervezés okán


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

854/2013. (XII.17.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányelvek elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BFH Európa Kft. által elkészített „Badacsonytomaj Város Településfejlesztési Koncepciója” tervezetét megvitatta. Elfogadja a koncepció kiválasztott fejlesztési irányait, és megállapítja, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, hogy a koncepció tervezetét véleményezésre küldje meg a 314/2012. Kormányrendelet 30.§ (5) bekezdés alatt leírtak szerint a 30.§ (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti államigazgatási szerveknek, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti résztvevőknek.

A Képviselő-testület felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy írjon egy levelet a HÉSZ-t kidolgozó cégnek, kérve hogy gyorsítsanak a munkán, mivel a ciklus végére a képviselő-testület szeretné elfogadni a Helyi Építési Szabályzatot.

Határidő:         elfogadásra azonnal;

A levél elküldésére: 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!