2013. 09. 10. AD-HOC jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

AD-HOC bizottság

 

Szám:   2/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottságának 2013. szeptember 10-én 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:

Rajzó Ildikó                             bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                     bizottsági tag

Folly Péter                              bizottsági tag

Csiszka Antal                         bizottsági tag

Kovács László Krisztián        bizottsági tag                    (5 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Part Andrásné                        jegyzőkönyvvezető            (2 fő)

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács László Krisztiánt megválasztani.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

1/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága  a 2013. szeptember 10-i ülésén Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Kovács László Krisztiánt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti, hogy az ülés napirendje a Badacsonyi Média etikai kódexének elkészítése. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

2/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-          Napirend elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata AD-HOC bizottsága 2013. szeptember 10. napján megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Badacsonyi Média etikai kódexének elkészítése

 

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag 11.05 órakor érkezett meg a bizottság ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 5 fő

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előző ülés végén körvonalazódott, hogy melyek a kidolgozandó témakörök. Hoffer Péter informatikus illetve Kalmár György újságíró-szerkesztő jelen van az ülésen. Javasolja a június 20-án tartott ülésről készült emlékeztetőben leírtak végigtárgyalását.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti az első javaslatot, miszerint az impresszáriumot helyre kell tenni. Kiadó Badacsonytomaj Város Önkormányzata, felelős szerkesztő az önkormányzat megbízásából Kalmár György egyéni vállalkozó. Fontosnak tartja, hogy jogi értelemben helyes döntés legyen.

 

Kalmár György elmondja, hogy az Újságíró Szövetség javaslatára történt a kiadó megnevezése. Korábban a polgármester volt feltűntetve, de bárki, konkrét személy megnevezhető.

 

Csiszka Antal bizottsági tag a polgármestert javasolja megnevezni, de az lehet az önkormányzat, a képviselő-testület is. A kiadó az a személy vagy szervezet, aki fizet és helytáll kártérítési ügyekben.

 

Folly Péter bizottsági tag szerint jogvita esetében nem a polgármester a felelős, hanem a testületnek kell helyt állnia. Kérdezi, hogy lehet-e a testület a kiadó, és köteles-e átnézni a nyomdába kerülő újságot.

 

Kalmár György továbbra is azt javasolja, hogy meghatározott személy legyen a kiadó. Ha a 7 képviselőnek el kell küldenie az újságot, és 4-3 arányban mást mondanak, akkor mit tegyen?

 

Folly Péter bizottsági tag megjegyzi, hogy akkor mehet a nyomtatás.

 

Kalmár György szerint ez nagyban lassítaná az ügyet, bár a felelősség nem az övé lenne.

 

Csiszka Antal bizottsági tag elmondja, hogy nem kell az újságot átolvasni a kiadónak. A kiadó megbízza a szerkesztőt, aki ha nem megfelelően dolgozik, akkor leváltható. Utólag is rendbe lehet tenni a dolgokat. Nem szabad arra törekedni, hogy mindenki mindent elolvasson. Ha a polgármester az egyszemélyi felelős kiadó, vita esetében összehívja a testületet, és a döntést végrehajtja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a bizottságnak arról kell dönteni, hogy a felelős szerkesztő egy személy vagy szerkesztőbizottság legyen. A szerkesztő dönti el, hogy mi kerül bele az újságba, a felelősség az övé. Megkérdezheti a polgármestert vagy a jegyzőt, de ő dönt. Révfülöpön szerkesztőbizottság működik.

 

Kalmár György elmondja, hogy a bizottság már nem működik, mert nem lehetett a tagokat összehozni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy Badacsonytomaj Város képviseletében a kiadó a mindenkori polgármester legyen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy az SZMSZ szerint a Badacsony Újság az önkormányzat lapja, ezen nem kell vitatkozni.

 

Folly Péter bizottsági tag nehezményezi, hogy bizonyos közügyekről nem olvasható az újságban, viszont a polgármester fényképével minden második oldalon találkozhat az olvasó. Ezt a folyamatot a testületnek korlátok között kell tartania. Nem akarja cenzúrázni az újságot, de a mindenkori kiadónak és szerkesztőnek figyelembe kell vennie az esélyegyenlőséget és az objektív tájékoztatást. Jövőre választások lesznek, helyén kell kezelni ezeket a dolgokat. A testület többi tagjának és a lakosságnak a problémáit is fel kell vállalni, de nem biztos, hogy a 100 éves néni köszöntése a címlapra való legfontosabb esemény.

 

Csiszka Antal bizottsági tag javasolja, hogy a testület évente napirendi pont keretében értékelje az újságot, Tv-t és a honlapot. Ez tavasszal nagyon korán történjen meg, hogy útmutatást kapjon a szerkesztő a választásra.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért ezzel a javaslattal, így láthatóvá válna, hogy a média felületeknek van gazdája. Ezek a médiumok a település kapui, rólunk festenek képet.

Kéri, hogy aki az eddig elhangzott javaslatokat – a kiadó személye Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében a mindenkori polgármester, illetve évente illetve szükség szerint tűzze napirendre a testület az újság, a honlap és a TV. értékelését, ez kora tavasszal történjen meg, hogy a szerkesztő útmutatást kapjon a választásra – támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

3/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja, hogy a kiadó személye Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében a mindenkori polgármester legyen. Évente vagy szükség szerint tűzze napirendre a testület az újság, a honlap és a TV. értékelését, ez kora tavasszal történjen meg, hogy a szerkesztő útmutatást kapjon a választásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a következő pontot, miszerint a lap alapfeladata, hogy azokról a helyi eseményekről számoljon be, melyek történtek és történni fognak. Kiegészítené azzal, hogy a lap alapfeladata a tájékoztatás, számoljon be a közérdeklődésre számot tartó testületi munkáról is.

 

Csiszka Antal bizottsági tag szerint ez a gondolat nem közhely, magába foglalja, hogy ne történhessen olyan esemény, hogy valami véletlenül vagy éppen akarattal nem jelenik meg a lapban.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testületi ülésen hozott döntéseket nem tartalmazza az újság. Megpróbálta közzétenni a döntéseket, de több kritika érte emiatt. Az újság jelenleg minden házhoz eljut, fontos lenne ismertetni, hogy a mindenkori testület mivel foglalkozik, de ezt ne a Jegyző tegye meg. Erről beszélt Csiszka Antal bizottsági taggal, aki újságíró. Ismerteti a múltkori emlékeztető idevonatkozó részét is.

 

Kalmár György megjegyzi, hogy az elmondottak alapján felmerülhet, hogy valamilyen eseményről nem számolt be, nem tett közzé valamit. Kéri, hogy ha így van, akkor konkrétan mondják meg.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy nem erről van szó, korrektnek tartja, ahogy a szerkesztő kezeli ezt a témát, jól végzi a munkáját.

 

Kalmár György a testületi ülésre készült beszámolóval kapcsolatosan elmondja, hogy perbe kerülhetett volna az egyik képviselővel, ha nem a kérésnek megfelelően jelenteti meg a cikket. Maximum a határozatok megjelentetését javasolja az újságban, a fontosabb eseményekről lehet bővebben beszámolni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint egy ünnepi beszédet teljesen felesleges leközölni, lényegretörő tájékoztatásra van csak szükség.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy számtalanszor tapasztalta, hogy a testületi jegyzőkönyv nem szószerinti, ezért előfordul, hogy a rövidített változatban nem az hallatszik ki, amit a felszólaló elmondani kívánt. A határozat megjelentetése mellett az előterjesztőt is meg kellene jelölni, így jobban tükröződne a képviselők munkája, hiszen a határozati javaslatot a jegyző fogalmazza meg, de a képviselők is sok munkát fordítanak egy-egy előterjesztésbe. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a testület dolgozik.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint elegendő az érdemi határozatokról tájékoztatást adni, közérthetően. Ha a hivatalos nyelvezettel jelenik meg a döntés az újságban, akkor kemény kritikák várhatók.

 

Csiszka Antal bizottsági tag szerint az országos parlamenti tudósításokat kell megfigyelni. Minden döntést egyszerű nyelven kell leírni, megjelölhető a döntésarány is. Bizonyos mozzanatokat kiemelve az újságban a szokványos betűtenger oldható. Csak fontos témában szabad a képviselőket megemlíteni. Érdemes lenne a civil szervezeteket is bevonni. Fontosnak tartja, hogy az alkotó ember se maradjon ki az újságból. Az óvoda, iskola, sportesemények, stb. tájékoztatást érdemelnek.

 

Hoffer Péter egyetért azzal, hogy az újság a döntésekről tájékoztatást adjon, a honlapon a határozatok is teljes terjedelmükben olvashatók.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a rendeletek a település egészét érintik, ezért azokról közérthetően az újságban mindenkit tájékoztatni kell. Nincs mindenkinek internet hozzáférési lehetősége, a rendeletek be nem tartásának viszont jogkövetkezménye is lehet. Véleménye szerint nagy szerepük van a példaképeknek az életünkben. A sporteseményeken túl a szellemi, tanulmányi sikerekről is tájékoztatni kell a lakosságot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendeletek illetve módosítások az újságban megjelennek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a lap alapfeladatával az elhangzott kiegészítésekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

4/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja, hogy a Badacsony újság alapfeladata, hogy azokról a helyi eseményekről számoljon be, mely történtek és történni fognak. Az újság számoljon be a közérdeklődésre számot tartó testületi munkáról is.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a következő pontot, miszerint az olvasói leveleknek helyet kell adni, de a bizottság nem javasolja a cikkek terjedelmének a meghatározását. A szerkesztő a megjelentetésre benyújtott anyagot ne írja át, viszont legyen joga visszautasítani vagy rövidítésre, illetve stiláris módosításra felkérni a benyújtót. A személyeskedésre minden esetben hívja fel a figyelmet. Fontos, hogy mindkét oldal véleménye ugyanabban a lapszámban jelenjen meg. Az ellenvélemény lehetőleg azonos terjedelmű legyen. Az ellenvélemény után további vitára ne legyen lehetőség. Ebben kéri a bizottság véleményét.

 

Csiszka Antal bizottsági tag kiemeli, hogy a reagálásra ugyanabban a számban kell lehetőséget adni, illetve további vitára ne legyen lehetőség. Nem szabad megengedni azt a korábbi helyzetet, ami az önkormányzat által fenntartott fórumon volt tapasztalható.

 

Kalmár György elmondja, hogy nem ért egyet a javaslat azon részével, hogy a tartalmat semmilyen mértékben nem módosíthatja a szerkesztő, itt kifejezetten az olvasói levelekre gondol. Amikor szóvá tette az anyag benyújtójának a terjedelmet, nem értették meg, hogy korlátlanul nem jelentethet meg cikkeket.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag javasolja, hogy 2000 leütés felett a szerkesztőnek legyen módja visszaadni rövidítésre az anyagot.

 

Csiszka Antal bizottsági tag hangsúlyozza, hogy a szerkesztőnek keménynek kell lennie. A szerkesztő tartsa fenn magának a jogot a beadott anyag rövidítésére. Minden témában meg van az a határ, hogy meddig lehet elmenni.

 

Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy tehát jogosult arra a szerkesztő, hogy az írásos megjelentetést megtagadja vagy kötelezheti a benyújtót, hogy rövidítse le a mondandóját.

 

Kalmár György megjegyzi, hogy ezt az emberek nem fogadják el. Felveti azzal kapcsolatosan, hogy ha a reagálást is ugyanabban a lapban kell megjelenteti, így a lapzárta korábbi időpontra kell essen. Kéri, hogy a kéretlen levelek esetében a lapzárta 5 nappal legyen előbbre hozva.

 

Csiszka Antal bizottsági tag elmondja, hogy a lapzárta meghatározása a szerkesztő joga.  Ha későn hoznak egy levelet és nincs idő a reagálásra, akkor az csak a következő számban jelenhet meg.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy közérdekű közlemények esetében mi az utolsó időpont, amikor még megjelentethető az újságban.

 

Kalmár György elmondja, hogy ezt nem szeretné nyilvánossá tenni, de még a korrektúra után, közvetlenül a nyomtatás előtt is előfordul, hogy egy-egy meghívó bekerülhet az újságba.

 

Folly Péter bizottság tag szerint a most meghatározottaknak egyaránt vonatkozniuk kell a polgármesterre és a település minden lakosára.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke hangsúlyozza, hogy fontos hogy mindkét fél véleménye ugyanabban a lapban megjelenjen.

 

Kalmár György kéri, hogy ez feltételes módban legyen megfogalmazva oly módon, hogy a szerkesztő megadja a lehetőséget a válaszadásra, de ha 5 napon belül, a lapzártáig nem érkezik meg a válasz, akkor oda fogja mellé írni, hogy az érintett nem válaszolt. Visszaélésre adhat okot, ha tudják az emberek, hogy csak a válasszal együtt jelenhet meg a cikk.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

5/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja, hogy az olvasói leveleknek helyet kell adni, de a bizottság nem javasolja a cikkek terjedelmének a meghatározását. A szerkesztő tartsa fenn magának a jogot a beadott anyag rövidítésére. Fontos, hogy mindkét oldal véleménye ugyanabban a lapszámban jelenjen meg. A szerkesztő adja meg a lehetőséget a válaszadásra, de ha 5 napon belül, a lapzártáig nem érkezik meg a válasz, akkor írja a levél mellé, hogy az érintett nem válaszolt. Az ellenvélemény lehetőleg azonos terjedelmű legyen. Az ellenvélemény után további vitára ne legyen lehetőség.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a korábbi emlékeztető következő pontját, miszerint a testületi ülések fontosabb döntéseiről a lakosság kapjon korrekt tájékoztatást, a tudósítást a szerkesztő írja meg.

 

Csiszka Antal bizottsági tag elmondja, hogy a lényeges dolgokról tudósítást kell adni, a fokozottan közérdekű eseményeket kiemelve.

 

Kalmár György szerint fontos a közérthetőség.

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

6/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja, hogy testületi ülések fontosabb döntéseiről a lakosság kapjon korrekt, közérthető tájékoztatást, a tudósítást a szerkesztő írja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a következő pontot. Az újság terjedelme legyen rugalmasabban kezelve, ne legyen 8 oldalban meghatározva. Az anyagi lehetőség és tartalmi szükségesség szerint készüljön. Ennek kapcsán a hirdetések is kapjanak helyet. Javasolja, hogy a hirdetések díjszabása legyen közölve.

 

Kalmár György javasolja, hogy a médiával kapcsolatos éves felülvizsgálat során szülessen döntés a hirdetések áráról, az legyen inflációkövető, illetve módosítható. A Naplóban fele annyiba kerül egy hirdetés, mint a Badacsony újságban, ezt át kell gondolni. Éves szinten javasol egy kvótát meghatározni az újság terjedelmét illetően, 100-110 oldallal lehessen gazdálkodni, a megbízóval egyeztetve használathatók fel a plusz oldalak. Sokszor előfordul, hogy hónapokig nem tud egy-egy anyagot megjelentetni, mert nem fél bele a terjedelembe. A szerződésében úgy szerepel, hogy a hirdetés az összterjedelemhez képest 10-20 % lehet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint olyan tarifát kell kidolgozni a hirdetésekre, mely az önkormányzatnak és a lakosságnak is megfelelő.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a plusz oldalaknak többletköltsége van. Erről a költségvetés készítésekor, a felülvizsgálat során, vagy előre döntsön a testület. Fontos, hogy minden szereplő tisztán lássa, hogy mit várhat és követelhet.

 

Csiszka Antal bizottsági tag elmondja, hogy a hirdetésekkel kigazdálkodott összeg fordítható a plusz oldalakra. Többek között pld. a Tourinform Iroda által kért plusz hirdetések kitermelik a szükséges költséget, az nem terheli a költségvetést. Tehát a hirdetések függvényében az oldalszám bővítésére javasolja megadni a lehetőséget. Az újság terjedelme egyeztetve a kiadóval az adott hónapban az igényeknek és az anyagi lehetőségeknek megfelelő legyen. Pénzzel csak a kiadó foglalkozhat, a hirdetésszervező viszont kapjon jutalékot.

 

Folly Péter 12.20 órakor távozott a bizottság üléséről.

Szavazásra jogosultak száma: 4 fő

 

Kalmár György javasolja, hogy a kampány időszakot kivéve az újságban ne lehessen politikai hirdetéseket feladni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a kampányidőszakot jogszabály határozza meg. Az idelátogató vendégek egy része külföldi, ezért a közérdekű témákat német és angol nyelven is javasolja megjelentetni a nyári időszakban. A jogszabályok a külföldi ingatlantulajdonosokra is vonatkoznak. Közérdekű dolog többek között a lomtalanítás, az eboltás is.

 

Folly Péter 12.23 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosultak száma: 5 fő

 

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

7/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja, hogy az újság terjedelme legyen rugalmasabban kezelve. Éves szinten a hirdetések függvényében egy kvóta meghatározását javasolja 100-110 oldalban, melyből egyeztetve a kiadóval az adott hónapban az igényeknek és az anyagi lehetőségeknek megfelelő legyen a felhasználás.

Évente kerüljön felülvizsgálatra a média, melynek során  szülessen döntés a hirdetések áráról, az legyen inflációkövető illetve módosítható.

Pénzzel csak a kiadó foglalkozzon, a hirdetésszervező kapjon jutalékot.

Politikai hirdetésre csak a kampányidőszakban legyen lehetőség.

A külföldi vendégek és ingatlantulajdonosok részére a közérdekű témákat, hirdetéseket német és angol nyelven is javasolja a bizottság megjelentetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a következő pontot ismerteti, miszerint az önkormányzat ajánlja fel Badacsonytördemic, Nemesgulács, Szigliget, Ábrahámhegy és Salföld községeknek az újsághoz való csatlakozást. A példányszám ennek megfelelően nőjön, a települések a kért példányszámot fizessék meg. Kéri ennek megvitatását.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag nem tartja életszerűnek a javaslatot.

 

Csiszka Antal bizottsági tag javasolja, hogy a polgármester egyeztessen a szomszédos települések polgármestereivel.

 

Kalmár György elmondja, hogy minden településnek van saját lapja, próbált velük tárgyalni erről.

 

Csiszka Antal bizottság elnöke javasolja úgy megkeresni őket, hogy pontosan ki kell kalkulálni, mennyibe kerülne számukra egy oldal.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a szomszédos települések polgármesterének megkeresésével, kézfelemeléssel jelezze. Előtte egy oldal igénybevételének pontos kalkulációját meg kell csinálni.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

8/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja, hogy az önkormányzat ajánlja fel Badacsonytördemic, Nemesgulács, Szigliget, Ábrahámhegy és Salföld községeknek az újsághoz való csatlakozást. Ezt megelőzően egy oldal igénybevételének pontos kalkulációját meg kell csinálni.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke támogatja a következő megállapítást, miszerint ha anyagilag megoldható, az újság ismét színes nyomtatásban készüljön.

 

Kalmár György ismerteti, hogy lapszámonként, 4 oldal vonatkozásában plusz 40 ezer forintot jelent a színes nyomtatás. Az újság egyébként a honlapon színes formában látható. Elmondja, hogy kér egy újabb árajánlatot, melyet a testületnek meg fog küldeni. Javasolja, hogy ez alapján hozza meg döntését az önkormányzat.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag az idegen nyelvű megjelentetésről is kéri a döntést.

 

Hoffer Péter a fontosabb hirdetéseket javasolja 3 nyelven megjelentetni. Egyébként pedig az itt élő külföldiek kommunikálnak a helyiekkel, tehát a fontosabb információkról tudnak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a fordításnak költségei vannak, ki fogja azt megcsinálni.

 

Hoffer Péter szerint a Tourinform Iroda megkérhető.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja megvizsgálni az igényeket és lehetőségeket.

 

Kalmár György elmondja, hogy a fontosabb információk, pld. lomtalanítás, külön is kiadhatók, lefordíthatók idegen nyelvre.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az újság ismét szíves nyomtatásban készüljön, illetve külön hirdetmény formájában a fontosabb közérdekű információk idegen nyelven való megjelentetésének körülményeit. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

9/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a Badacsony újság ismét színes nyomtatásban készüljön.

Javasolja megvizsgálni külön hirdetmény formájában a fontosabb közérdekű információk idegen nyelven való megjelentetésének körülményeit is.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

 

Rajzó Ildikó kérdezi, hogy van-e még javaslat az újsággal kapcsolatosan.

 

Kalmár György javasolja megfogalmazni, hogy a szerkesztő fenntartja a jogot a cikkek rövidítésére. A Badacsony újságban meg lehetne határozni, hogy max. 1 oldal terjedelmű anyagot fogad be.

 

Csiszka Antal bizottsági tag hangsúlyozza, hogy ezt az impresszáriumban nem kell leírni. Csak az újságban kell jelezni, hogy a szerkesztőség a cikk írójával egyeztetve fenntartja a jogot magának a beérkezett írások rövidítésére, stilizálására. A szerkesztő dönt a terjedelemről, nem kell meghatározni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a TV-vel kapcsolatosan elmondja, hogy a komplett testületi ülés fenn van a honlapon, tulajdonképpen le lehetne adni a TV-ben is.

 

Kalmár György szerint sokan nem tudják az interneten követni az üléseket, nem érti miért lenne gond, ha leadná a TV-ben. Rövid híradó, beszámoló formájában is lehetőség van az összefoglalására.

 

Csiszka Antal bizottsági tag nem javasolja a vágást, mert az már cenzúrát jelenthetne.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a testületi üléseket több részletben javasolná leadni, mivel azok általában nagyon hosszúak.

 

Kalmár György megjegyzi, hogy nincs az önkormányzat felé költséghatása, hogy hányszor adja le.

 

Csiszka Antal bizottsági tag kérdezi, hogy a TV-ben mennyi az adásidő.

 

Kalmár György elmondja, hogy a képújság nonstop jellegű, ezen túlmenően heti 1 előadási nap van, átlag 4 órában a testületi adásokon kívül. Megjegyzi, hogy két hete elromlott a számítógépe, ezért nincs TV-adás. Az új számítógépet megvette, de ehhez újabb program beszerzése is szükséges. Mindösszesen fél milliós beruházásról van szó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy elhangzott helyi riportok készítésének a lehetősége. Az önkormányzat megalkotta a helyi értéktárat. Javasolja, ha valami felkerül az értéktárba, arról készüljön riport.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja felkérni a testületet, hogy mondja meg milyen összeget biztosít a riportok elkészítésére. Előzetesen kéri Kalmár György tájékoztatását a költségekre vonatozóan. Megjegyzi, hogy tudomása szerint már van Badacsonyt bemutató reklámfilm.

 

Kalmár György ismerteti, hogy több filmet készített, de a testület nem volt hajlandó semmit finanszírozni, nem fogadta el kezdeményezéseit. A Tourinform Irodában látható film részben Badacsonyról szól. A környező településekről is készített filmeket, pld. Ábrahámhegyről három nyelven is. Légi felvételek is láthatók a filmben. Jelenleg Szigligetről készít hasonló filmet. Brüsszelben is láthatók bemutató filmjei. Megjegyzi, hogy az idegen nyelvi fordítás 100 ezer forintnál többe került, a repülőgép kifizetése szintén jelentős tétel. Ábrahámhegy részére elkészített film a 700 ezer forintot meghaladta, melyből 200 ezer forintot kapott. A HD technika miatt újra kellene forgatni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a településről is készüljön referencia film, angol és német nyelven is, gazdasági egységek bevonásával. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

10/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja a komplett testületi ülések TV-ben történő leadását.

Javasolja, hogy a településről is készüljön referencia film, angol és német nyelven is, gazdasági egységek bevonásával

Javasolja, hogy a helyi értéktárba felvett dolgokról készüljön riportfilm.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

Kalmár György elmondja, hogy havi szinten 10-15 eseményen vesz részt. Nem tartja elfogadhatónak azt az állítást, hogy valaki azért nem megy el egy rendezvényre, mert a TV közvetíti. Ha érdeklődésre számot tartó programról van szó, akkor elmennek az emberek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy azt javasolta, hogy a kulturális eseményekről csak híradó formájában készüljön anyag, ne legyen az egész műsor leadva.

 

Kalmár György megjegyzi, hogy nem kevesebb havi 10 perces híradó elkészítésének a költsége, mint a teljes műsor leadása. Sőt a híradó nagyságrendekkel többe kerül, sokkal munkaidényesebb, plusz kolléga bevonása szükséges. A Borhetes riportok készítése is sokba került. Felmerült helyi lakosok bevonása. Ha valaki megfelelően tudja csinálni és hosszú távon, akkor nem fogja ingyenesen bevállalni, előre rögzített időpontban nem biztos, hogy rendelkezésre tud állni.  Az utómunkálatokba is bele kell folynia, nehezen oldható meg.  A megállapodást megkötötték, pénzügyi téren többet nem tud bevállalni. De ha van megfelelő jelentkező, vállalja a dolgot, a megfelelő körülmények megteremtése mellett.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag javasolja tájékoztatni a testületet arról, hogy Kalmár Györgynek megvan a tárgyi és a személyi feltétele és nyitott arra, hogy híradóval és kulturális magazinnal bővüljön a TV műsora. Ennek megvalósításához azonban a testületnek kell az anyagi feltételeket biztosítani, külön szerződésben rögzítve. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

11/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja tájékoztatni a testületet arról, hogy Kalmár Györgynek megvan a tárgyi és a személyi feltétele és nyitott arra, hogy híradóval és kulturális magazinnal bővüljön a TV műsora. Ennek megvalósításához azonban a testületnek kell az anyagi feltételeket biztosítani, külön szerződésben rögzítve.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

 

Kalmár György javasolja, hogy a civil szervezetek képviselője, illetve a lakosság részéről aki úgy gondolja, hogy van közérdekű mondandója, a testületi ülések előtt, meghatározott időpontban mondhassa el. Ezzel is színesíthető a program. A jelentkező költséget felvállalja, az nem terhelné az önkormányzatot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a fórumokon moderátor működik közre, ezt a megoldást itt is követni lehetne.

 

Dr. Magó Ágnes bizottság tag elmondja, hogy nem fórumról, inkább egy általuk szervezett képviselői fogadóóráról van szó. Kéri, hogy az újságban is képviselői fogadóóra legyen a megnevezés.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy a testületi üléseket megelőzően, előre egyeztetett időpontban a hírértékkel bíró közérdeklődésre számot tartó információk közölhetők legyenek – kézfelemeléssel jelezze. Akár a fogadóóra legjelentősebb eseményei is közzétehetők.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 4 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

 

 

12/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja a testületi üléseket megelőzően, előre egyeztetett időpontban a hírértékkel bíró közérdeklődésre számot tartó információk, a képviselői fogadóóra legjelentősebb eseményeinek közzétételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 13.10 órakor távozott az ülésről.

Jelenlévő szavazásra jogosultak száma 4 fő

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy ezt átgondolná. Inkább ötletelésnek szánta az előzőeket, hogy jobbá váljon a rendszer.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 13.12 órakor érkezett vissza a terembe.

Jelenlévő szavazásra jogosultak száma 5 fő

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az előző határozat visszavonására van-e lehetőség.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ismételt szavazással igen.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozatban foglaltak visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

13/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága a testületi üléseket megelőzően, előre egyeztetett időpontban a hírértékkel bíró közérdeklődésre számot tartó információk, a képviselői fogadóóra legjelentősebb eseményeinek közzétételére vonatkozó 12/2013. (IX.10.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi Kovács L. Krisztián bizottsági tagot, hogy az újsággal kapcsolatosan van-e valami hozzáfűznivalója. Megjegyzi, hogy munkája során jó ötletei vannak, pld. a könyvtár a facebook-on keresztül is elérhető, de nem a szavak embere.

 

Kovács L. Krisztián bizottsági tag elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat.

 

Hoffer Péter kérdezi, hogy a honlapon mennyi ideig kell visszamenőlegesen szerepeltetni az anyagot, mivel nagy mennyiségről van szó. Az információk letölthetők. A szkennelt anyagok nagy tárhelyet foglalnak el, jelenleg ingyen vannak fenn az anyagok az interneten.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag negyedévben javasolja meghatározni az időszakot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a honlappal kapcsolatos pályázati kiírás eredménye még nincs meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázatok benyújtásának határideje a hónap végén jár le, több érdeklődő volt. Az újsággal összefüggésben elhangzottak a honlapra is érvényesek, mivel írott médiáról van szó.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy az újságban van olvasói levél, a honlapon nincs. Ezt konkrétan le kell rögzíteni.

 

Csiszka Antal bizottsági tag kérdezi, hogy van-e lehetőség a honlapon a levélváltásra. Véleménye szerint a nagyközönségnek első körben nincs köze ahhoz, ha valaki magánügyben ír a polgármesternek. De fontos lenne, hogy az állampolgárok lássák, hogy befogadják és visszaigazolják a kéréseiket.

 

Hoffer Péter szerint ez nevezhető fórumnak vagy vendégkönyvnek akár, de a végeredmény azonos. A moderálás felvállalása nagyon nehéz kérdés.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy az legyen érvényes a honlapra, ami az újságra, kivéve a fórumra vonatkozó részt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint magánblogokban mindenki leírhatja a véleményét. A település hivatalos megjelenési formája a www.badacsonytomaj.hu. Ezen túlmenően viszont több szervezet honlapja is él. Gondot jelent, hogy nehéz a tájékozódás. A rendszergazda feltölti az adatokat a honlapra, de megújulására pályázati kiírás van folyamatban. Jelenleg nincs igazán gazdája a honlapnak, a kezelhetőség érdekében hosszabb távon ezt meg kell oldani.

 

Hoffer Péter elmondja, hogy fontos a témafelelősök megjelölése, akiknek a munkáját kontrolálja rendszerinformatikusként. Az óvoda esetében nem tartja valószínűnek, hogy meg tudják csinálni a feladatot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy aki el tudja fogadni azt, hogy a honlapra ugyanazok az etikai megoldások vonatkozzanak, mint az újságra, értelemszerűen az olvasói levelek kivételével – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

14/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja, hogy a honlapra ugyanazok az etikai megoldások vonatkozzanak, mint az újságra, értelemszerűen az olvasói levelek kivételével.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

Kalmár György kérdezi, hogy Hoffer Péter-e a honlap felelős szerkesztője.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás elmondja, hogy a honlap karbantartására, az információk feltöltésére van megbízása. Az a probléma, hogy a honlapnak nincs szerkesztője, aki figyeli a változásokat és javítja azokat. A felvázolt megoldást tudja támogatni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy az etikai kódex készítését emiatt félbehagyják-e, a későbbiekben kiegészítve a honlapra vonatkozó résszel.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírás a honlap szerkesztésére vonatkozik.  Véleménye szerint ezzel most nem kell foglalkozni, ami a bizottság feladatkörébe tartozik, arról már döntött.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke hangsúlyozza, hogy a következő honlap alapstruktúrája legyen egyszerű, logikus és jól kidolgozott. Ha jó az alapja, akkor a későbbiekben lehet rá építeni.

 

Hoffer Péter elmondja, hogy a honlappal az a probléma, hogy halmazokra bontható, felépítésén nem lehet változtatni. Belülről nem nyerhető ki belőle az a forgatókönyv, mely alapján felépül.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a hivatal nevezze ki a témafelelősöket.  Kéri, hogy aki a testület felé javasolja, hogy a hivatal vezetőjének irányításával történjen meg az intézkedés a honlappal kapcsolatos kérdésekben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat AD-HOC bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

15/2013.(IX.10.) AD-HOC bizottsági határozat

-   Badacsonyi Média etikai kódexének összeállítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának AD-HOC Bizottsága javasolja, hogy a hivatal vezetőjének irányításával történjen meg az intézkedés, a témafelelősök kijelölése a honlappal kapcsolatos kérdésekben

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági tag

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést 13.40  órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Rajzó Ildikó                                                         Kovács László Krisztián

bizottság elnöke                                                        jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!