Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2018.10.10. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 25/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 10-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                      képviselő                            (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Gerencsér Tamás                            ügyintéző

Berecz Nikolett                                BVKI igazgató

Lesz Ferenc                                    SE elnök

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy távolmaradását Kun István képviselő bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

419/2018. (X.10.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 4 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 4 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

420/2018.(X.10.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. október 10-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Média ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. GINOP-7.1.9-17 „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című konstrukció keretében benyújtandó „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Helyi Esélygenylőségi Program 2018-2023

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Média ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez év áprilisában a Képviselő-testület pályázatot írt ki a lejáró szerződés kapcsán a Badacsony Újság és a Badacsony TV. üzemeltetésére. Több céget szólítottunk meg, de csak egy ajánlat érkezett Kalmár György vállalkozótól. A Képviselő-testület szeptember 30-ig kötötte meg a szerződést vele, ami már lejárt. Dönteni kell az újság és a televíziós közvetítés jövőbeni sorsáról. Az áprilisi bizottsági és testületi ülésen több verzió is elhangzott, pld. ne legyen Tv, de az újság bővebb legyen, illetve készüljön közvélemény kutatás, hogy mit szeretne a lakosság. Ez megtörtént, a felmérés eredményét a képviselők megkapták. Az emberek szinte egyöntetűen szeretnék, hogy az újság megmaradjon, a Badacsony TV. tekintetében pedig megoszlanak a vélemények. A kritikák elsősorban a szerkesztett adásokkal összefüggésben jelentek meg. Szakember bevonásával vizsgáltuk a lehetőségeket. Átmenetileg javasoljuk, hogy az újság szerkesztését, megjelentetését a Kulturális Intézmény vegye át azzal, hogy a felelős kiadó az önkormányzat nevében a polgármester. Az intézmény vezetője ehhez megfelelő végzettséggel rendelkezik, a könyvtáros is bevonható. Úgy gondolja, hogy ily módon a feladat házon belül megoldható. A Badacsony TV-vel kapcsolatosan az ügyvéd úr vizsgálja a kialakult helyzetet abban az értelemben, hogy a különböző jogok, engedélyek milyen módon hatályosulnak, illetve kell-e azokkal bármit is tenni. Az újság tekintetében a felelős szerkesztő személyében történt változást be kell jelenteni.  A TV-vel kapcsolatosan ilyen értelemben még nem kaptunk választ.  A képújságot a jövőben el tudná engedni, ezzel az alpolgármester úr is egyetért. Ígéret volt arra, hogy a mai kornak megfelelőbb formában fog működni, oldalszám szerint rá lehet keresni adott dolgokra, de ez nem valósult meg. Úgy gondolja, hogy ebben a formában nincs rá szükség, kevesen nézik meg. A testületi ülések közvetítését a felmérések szerint és véleményünk szerint is meg kell tartani. Javasolja, hogy ez a Kulturális Intézmény által, de külső vállalkozó bevonásával történjen meg. Árajánlatok alapján egy-egy testületi ülés felvételére, az abból lejátszható anyag előkészítésére kötnénk megállapodást. Kun István képviselő részéről felmerült, hogy ezt meg lehetne oldani úgy, hogy a teremben web kamerát helyeznénk el, de a szakember véleménye szerint így a kép és a hang minősége sem lesz megfelelő. Tárgyalásokat folytatunk Vella Zsolttal a fejállomás, a csatornakiosztás és a tárház vonatozásában. Felmerült, hogy a művelődési házról áthozható a fejállomás a hivatal épületéhez, ami egy helyi kis stúdió létrehozását is lehetővé tenné. A helyi programokkal az a gond, hogy többször lejátszásra kerül ugyanaz. Az a javaslat, hogy az adott program rendezőjének a feladata és kötelessége, illetve költsége legyen külső szakember bevonásával a TV képes anyag elkészítése. Önkormányzati szervezés esetén a Képviselő-testület képezzen erre keretet a költségvetés meghatározásakor. Úgy gondolja, hogy az újság tekintetében decemberig ki fog derülni, hogy a Kulturális Intézmény képes-e működtetni. Az intézményvezető módosító javaslatai a testület elé fognak kerülni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy annyira abszurd az egész, hogy szóhoz sem jut. De erről nem akar beszélni, inkább nem mond semmit sem.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy senki nem kíván észrevételt tenni. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsony Újság felelős szerkesztője Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének vezetője legyen az elmondottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

421/2018.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Média ügyéről – Badacsony Újságról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Újság felelős szerkesztőjének Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális intézményét, személy szerint Berecz Nikolett intézményvezetőt nevezi meg és felhatalmazza a további intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Kalmár György vállalkozó levelében leírta, hogy a Badacsony TV. elnevezés az ő tulajdona. Amennyiben a Média Hatóságtól az a válasz érkezik, hogy ebben változást kell eszközölni, akkor Badacsonytomaj TV. néven tud tovább működni.  A városi televízióval kapcsolatos feladatokról a soros testületi ülésre előterjesztés előkészítésére javasolja Berecz Nikolett intézményvezetőt felhatalmazni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

422/2018.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Média ügyéről – városi televízióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi televízióval kapcsolatos feladatok és előterjesztés előkészítésére felhatalmazza Berecz Nikolett intézményvezetőt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

előkészítésre 2018. októberi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

2./ Napirendi pont

Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a helyettesítést Dr. Karasszon Diána gyermekorvos látja el október 18-ig. Időközben folyamatosan tárgyaltunk a feladatellátást jelenleg végző Sellyei és Fiai Bt. tagjaival a jövőről. Az érintett önkormányzatokat is összehívtuk, 4 önkormányzat szeretné fenntartani a szolgáltatást a jövőben is, egy önkormányzat bizonytalan e tekintetben, mert területükön sajnos nincs és nem is várható gyermek.  A doktornő 2019. december 31-ig vállalná ebben a formában a feladat ellátását.  Ha jelentkezne gyermekorvos, akkor értelemszerűen megszakadna vele az együttműködés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a működési engedélyezési eljárás lefolytatását megkezdtük, a helyettesítés megoldott. A finanszírozást önkormányzatunk tudja egyösszegben lehívni. Ha jelentkezne gyermekorvos, akkor a feladatellátási szerződés felmondásának van helye. Az asszisztenssel a helyettesítő orvos meg van elégedve, az ő költségei is fedezhetők egyenlőre a finanszírozásból. Eddig az önkormányzat fizette a veszélyes hulladék és hulladék szállítás költségeit, a rezsiköltségeket és egyéb üzemeltetési költségeket. Most ezek a finanszírozásból elszámolhatók, többletforrást az érintett önkormányzatoknak egyelőre nem kell hozzátenni. A felhatalmazás a testületek részéről a feladatellátási szerződés megkötésére megtörtént, a helyettesítést a doktornő 600 eFt/hó összegért vállalja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a végleges megoldást egy gyermekorvos jövetele jelentené, ezért mindent el kell követni. Függő kérdés a gyermekorvosi rendelőben lévő eszközök sorsa. Ezek elenyésző részének az önkormányzat a tulajdonosa, jelentős csomag a BT. tulajdona, illetve van egy olyan csomag is, melyekre az önkormányzat pályázott az egészségház felújítása kapcsán két alkalommal is. A mostani pályázatban is szerepelnek eszközök. Korábban a pályázatokhoz az orvosok 10 % önerőt biztosítottak. Ezeket az eszközöket nem lehet úgy kezelni, mintha 100 %.-ban a BT. tulajdonát képeznék, erről egyeztetni kell. Kérte a Bt. részéről a pontos leltár elkészítését, majd ezt követőn közös felmérésre kerül sor.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy rendelési időn túl hová fordulhatnak a gyermekorvosi ellátást igénylők.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Dr. Karasszon Diána körzete Badacsonytördemic-Szigliget. Itt felkereshetik a badacsonytomaji lakosok is. Másik lehetőség a tapolcai ügyelet igénybevétele.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a doktornő rendelési idő alatt várja a gyerekeket, ahol rendel. A megjelölt időpont a kötelező helyettesítés a jogszabálynak megfelelően történik.  A doktornő szükség esetén természetesen házhoz is kimegy.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja, hogy ezekről a lehetőségekről a helyi lakosság kapjon megfelelő tájékoztatást.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a gyermekorvosok részére az alacsony kvótaszámú praxis nem lesz eléggé vonzó. Javasolja megfontolni olyan általános orvos alkalmazását, aki a felnőtteket és a gyermekeket is el tudja látni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy léteznek vegyes körzetek is. Ha nem tudjuk megoldani a gyermekorvosi ellátást, ez is megoldás lehet. Scheller doktor úr nem láthat el vegyes körzetet, nem egyszerű a helyzet. Az lenne a legjobb, ha a BT. el tudta volna adni a praxist. Mivel ez nem sikerült, a feladatellátási szerződés megkötése szükséges az előterjesztés szerint. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a rendelési időre vonatkozó tájékoztatással kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

423/2018.(X.10.) képviselő-testületi határozat

Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Karasszon Diana Háziorvosi Kft-vel (8264 Szigliget, Kossuth utca 23.) kötendő feladatellátási szerződést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására, és egyben felkéri, hogy azt az érintett önkormányzatok részére is küldje meg.
 2. a finanszírozási szerződés megkötéséig 1.400.000,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.
 3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 4. Dr. Karaszon Diána (badacsonytomaji és badacsonytördemici) rendelési idejéről adjon tájékoztatást a lakosságnak.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2018. október 18.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

3./ Napirendi pont

GINOP-7.1.9.-17 kódszámú „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című konstrukció keretében benyújtandó „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület nehezen hozta meg az ügyhöz kapcsolódó döntéseit, de a Turisztikai Ügynökség tartja az ígéretét, az események felgyorsultak. Készül a megvalósíthatósági tanulmány, melyhez adatokat kell szolgáltatnunk, a pályázat beadásra kerülhet. Az irányító hatóság döntése alapján a Strand II. ütem nem tud a programba bekerülni. A 71-es út alatt rész megújul, az alsó bazársor épülete és a körülötte lévő rész, a Strand I. ütem tekintetében október 15-i beadási határidővel. Fontos, hogy a megszólított cégek adjanak be ajánlatot, hogy ne kelljen több közbeszerzési eljárást lefolytatni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a konzorciumi megállapodás aláírására a polgármester meghatalmazása szükséges.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére is fel kell hatalmazni a polgármestert, illetve a pályázat benyújtását el kell rendelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előkészületek bizonyos fázisában úgy tudtuk, hogy az alsó parkoló tervezését az önkormányzatnak kell vállalni. Sikerült elérni, hogy miután rendezvénytér lesz a parkolóból, az MTÜ fogja megterveztetni, így előre kifizetendő pénzekre nincs szükség. A pályázat 100 %-os támogatottságú. Javasolja a jegyző asszony által ismertetett döntési javaslat meghozatalát, a pályázat benyújtását az MTÜ-vel konzorciumban, hasonlóan a Kisfaludy Programhoz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az építési beruházás eddigi becsült költsége 1,3 – 1,4 milliárd forint, a pályázat összesenje 1,8 milliárd forint. Az MTÜ-től még nap kaptuk meg a konkrét adatokat, ha birtokunkban lesznek, a testület részére továbbítani fogjuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy bizonyos feladatok kiszervezésre kerültek. Pld. a kommunikáció és marketingre Dani Barbara, a tervezésre Tima Ferenc és Koszorú Lajos kaptak megbízást. A költségvetést a pályázat benyújtása előtt mindenképpen szeretnénk látni, illetve a testület elé terjeszteni, ezt jelezte Gönczi Tibor felé is.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a képviselőket, hogy hétfő reggelig jelezzenek vissza, hogy egyetértenek-e, ha nem, akkor miért. A pályázat beadásának határideje hétfő éjfél.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az MTÜ által készítendő költségvetés előzetes elfogadását azzal, hogy ha további egyeztetés szükséges, akkor képviselői kezdeményezésre hétfőn rendkívüli ülés összehívására kerül sor. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a határozati javaslattal az elhangzottak szerint egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

424/2018. (X.10.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.9-17 kódszámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című konstrukció keretében „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat benyújtását elrendeli.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére
 4. az MTÜ által jóváhagyott és előzetes költségvetést elfogadja, és ha szükséges, felkéri a polgármestert, hogy képviselői kezdeményezésre rendkívüli ülést hívjon össze.

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázati felhívás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

4./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a HEP tervezetét a Képviselő-testület az októberi soros ülésén tárgyalta volna, de a GINOP pályázat kapcsán ezt is be kell nyújtani. Az anyagot 2013-ban részleteiben kidolgoztuk. A jelenlegi tartalmazza az aktualitásokat, a most folyó és fenntartási időszakban lévő pályázatokat is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

425/2018. (X.10.) képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023 elfogadja.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2018-2023 a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző/HEP referens

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 8.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                         Nagy Miklós

polgármester                                                                               képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!