2017.11.29. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 23/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november
29-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                                    alpolgármester

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő                            (5 fő)

Nagy Miklós                                   képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                           polgármester

Forintos Ervin                                 képviselő                            (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                                   VN. Kft. ügyvezető

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető             (4 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester és Forintos Ervin képviselő távolmaradásukat bejelentették. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

452/2017. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Miklóspviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 33 nyílt napirendi pont és 1 zárt napirendi pont szerepel, melyeket a bizottság megtárgyalt. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti nyílt napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

453/2017.(11.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 29-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjét 33 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Akcióterületi tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft.

 1. 2. Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft. Szabó Zoltán főépítész

 1. 3. Településarculati kézikönyvről és településképi rendeletről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

 1. 4. HÉSZ módosítás elhatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az adóztatásról szóló 2016. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj körzeti megbízott jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2018. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Balatoni Szövetséggel megállapodás 2018. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. „Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. A települési adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Temetőrendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. A reklámok​, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Szociális tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. 2018. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. 2018. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése – Konzorciumi megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. AVIS IGNIS Kft. megkeresése ingatlan megvásárlásra Bt. 02/25. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Programok Pontok fejlesztése” c. pályázat előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. V. ütem csatorna tervének felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Orbán Péter alpolgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Akcióterületi tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft.

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. A bizottság elnök távolléte miatt felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Megjegyzi, hogy a Zöld Város pályázat kötelező eleme az akcióterületi terv. Lehatárolja a jelenleg érinett területet, illetve ennél kissé tágabb környezetet vélelmez, tekintve, hogy milyen pályázati forrásokra kívánunk pályázni. A Zöld Város pályázathoz költség-haszon elemzést tartalmaz, beorientálva a költségeket egy táblázatba.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

454/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Akcióterületi tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolóan Badacsonytomaj Város Akcióterületi tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

2./ Napirendi pont

Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft. Szabó Zoltán főépítész

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a napirend a közmeghallgatásnak is része volt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

455/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Integrál Településfejlesztési Stratégiáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolóan Badacsonytomaj Város Integrál Településfejlesztési Stratégiáját megismerte és felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 30.§ (7) bekezdés szerinti szerveknek véleményezésre küldje meg, valamint a 30.§ (8) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetést folytassa le.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

3./ Napirendi pont

Településarculati kézikönyvről és településképi rendeletről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

456/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Településarculati kézikönyvről és településképi rendeletről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a településképi arculati kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet-tervezetet megismerte, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.

2.  felkéri a polgármestert a szükséges és további eljárások lefolytatására.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint folyamatosan

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző

4./ Napirendi pont

HÉSZ módosítás elhatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. A bizottság elnök távolléte miatt felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy a jövőben mindig kerüljön becsatolásra egy térkép arról, hogy miről szól a módosítás. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

457/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosítás elhatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított Helyi Építési Szabályzatának módosítását elhatározza, ennek során, a Badacsonyörs külterületén található 0244/5, 0245, 0246/1 ingatlanokat magába foglaló telektömb övezeti besorolásának a valós viszonyokat és szándékot tükröző, szintén beépítésre nem szánt területté való átsorolását kezdeményezi. Kinyilvánítja, hogy álláspontja szerint az elhatározott módosítás jellege alapján a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.

Az eljárást a vonatkozó 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti "egyszerűsített" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja lefolytatni az önkormányzat.

Határidő: a folyamatban lévő módosítással szinkronban a szükséges partnerségi és államigazgatási eljárások szabályainak megfelelően

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

5./ Napirendi pont

Az adóztatásról szóló 2016. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy az adóirodában dolgozó kollégák feltárták az adóztatással nem érintett területeket a szükséges információk birtokában. Egyre kevesebb olyan ügyünk van, melyben az adózók figyelmetlensége, vagy a jogszabályok nem ismerete miatt nem adják be a bevallást. Az adózási morál jó, a kollégák jól dolgoznak, a befizetések terén 5 %-os túlteljesítés mutatkozik.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

458/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2016. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

6./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következők szerint:

 1. 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Herjaveczné Lukács Boglárka  és Herjavecz Rajmund György (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 11.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosítani a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. 2. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Török Zoltán (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 6.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosítani a rendelet 6. §-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a kérelmekről külön szavazzon.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Herjaveczné Lukács Boglárka és Herjavecz Rajmund György kérelmét befogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

459/2017. (XI.29. képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Herjaveczné Lukács Boglárka és Herjavecz Rajmund György (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 11.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint)    kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2017. december 20.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Török Zoltán kérelmét befogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

460/2017.(XI.29.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Török Zoltán (8258 Badacsonytomaj  Hársfa u. 6.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint)    kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.

a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.

 1. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2017. december 20.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

7./ Napirendi pont

Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 200.000 Ft összegű támogatással.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az SE elnöke beteg, ezért nem tud részt venni az ülésen. Kéri, hogy a Képviselő-testület 500 eFt támogatást szavazzon meg az Egyesületnek, mivel a pályázati önrészt is hozzá kellett tenniük. Egyetért azzal, hogy év elején úgy kell tervezni, hogy ne kelljen év közben újabb és újabb támogatási kérelmeket tárgyalni, de a 2017. évi költségvetés elfogadásakor a testület csökkentette a támogatási keretüket. Javasolja az 500 eFt-ot biztosítani.

 

Laposa Bence képviselő a bizottság álláspontját támogatja. Ha új helyzet van, akkor arról ülésen kívül kell beszélni, ebben az esetben javasolja a döntést elnapolni.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy minek a terhére lehetne biztosítani a kért összeget.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a civil szervezeteknek már a támogatási előirányzaton nincs forrás, a támogatás biztosítására a tartalék keret terhére van lehetőség.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy a jövő évi költségvetés terhére döntsenek.

 

Wolf Viktória jegyző a jövő évi költségvetés terhére nem javasol kötelezettséget vállalni.

 

Orbán Péter alpolgármester a módosító indítványát visszavonja.

 

Laposa Bence képviselő a módosító indítványát visszavonja.

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság javaslata szerint az egyesület 200 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesüljön a 2017. évi tartalék keret terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

461/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Sportegyesület támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsonytomaj Sportegyesület (8258 Badacsonytomaj Sport u. 8. képviseli: Lesz Ferenc) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 200.000 Ft összegben, azaz kettőszázezer összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott tartalék keret terhére.

2.  elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. december 15. napjáig.

3.  a támogatás célja: működési költségek támogatása

4.  a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.

5.  elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.

6.  a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020

7.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

8.  felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9.  utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 15 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:     Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj körzeti megbízott jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek bruttó 50.000 Ft összeggel.

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a rendőrség mennyit tesz hozzá ehhez az összeghez.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy tudomása szerint nem tesz hozzá. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

462/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj körzeti megbízott jutalmazására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Tapolcai Rendőrkapitányság javaslatára Pintér György c. r főtörzsőrmester, Badacsonytomaj körzeti megbízottját bruttó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Veszprém MRFK -val a Megállapodás aláírására és a kifizetés teljesítésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

a Megállapodás aláírására és kifizetés 2017. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

9./ Napirendi pont

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2018. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

463/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

a közszolgálati tisztviselők 2018. évi cafeteria juttatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2018. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2018. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő:        2018. január 15.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

10./ Napirendi pont

Balatoni Szövetséggel megállapodás 2018. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy próbálják a permetezés idejét úgy megválasztani, hogy a strandolást, a strandolás idejét ne befolyásolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

464/2017. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Balatoni Szövetséggel megállapodás 2018. évi szúnyoggyérítésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2018. évre megállapodás megkötését Badacsonytomaj Város területén légi és földi biológiai szúnyoggyérítés elvégzésére évi bruttó 946.000,- Ft összegben. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.
 2. a 2018. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2018.évi költségvetésében a működési kiadások terhére 946.000,- Ft összegben biztosítja.
 3. felkéri a Balatoni Szövetséget, hogy a szúnyoggyérítést úgy próbálja szervezni és a permetezés idejét úgy megválasztani, hogy a strandolást, a strandolás idejét ne befolyásolja

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető

 

11./ Napirendi pont

„Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy a technikai átcsoportosítások történtek az év közben beérkező előirányzat módosítások okán, illetve a testületi döntések átvezetésére került sor.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

12./ Napirendi pont

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, az építményadó évi mértékét a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó esetén 12.000 Ft/m2összeggel.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

13./ Napirendi pont

A települési adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a települési adókról szóló 26/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezéséről

14./ Napirendi pont

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy felülvizsgáltuk a környékbeli hasonló hivatalok szertartás vonatkozásában kért összegeit, ennek megfelelő éltünk módosítással a tisztelt testület felé.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

15./ Napirendi pont

Temetőrendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. A bizottság elnök távolléte miatt felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy a sírhely megváltási díjat a jövő évben nem kívánjuk megváltoztatni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

465/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Temető rendelet felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004.(IV.05.) önkormányzati rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Bolla József ügyvezető VN Kft.

16./ Napirendi pont

A reklámok​, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy kiosztotta a részletes tervezetet, melyben felsorolásra került, hogy milyen reklámhordozók esetében kell településképi eljárás lefolytatni. Ennek része a településképi bejárás. A határidők betarthatósága érdekében az eljárást javasolja áttenni a polgármester hatáskörébe. A bizottsági ülésen felmerült, hogy esetlegesen egy három tagú bizottság álljon fel, aki segíti ezt a munkát. A javaslatot javasoljuk januárban egy soros ülésre visszahozni, addigra átláthatóvá válik, hogy mennyi ilyen berendezés van a településen. A rendelet bármikor módosítható, az összhangban van a TAK-kal és a TER-rel.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a reklámok​, reklámhordozók elhelyezéséről

17./ Napirendi pont

Szociális tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a rendelettervezet 2.§ (1) bekezdés d) pontját „annak a 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjasnak, akinek az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át” szövegezéssel fogadja el.

Elmondja, hogy 117 erdei m3 tűzifa elosztására kaptunk lehetőséget pályázati úton, melyből gyakorlatilag közel 60 családot tudunk segíteni. Kéri a határozati javaslatba belefoglalni, hogy 3.500 Ft + ÁFA/m3 áron történik a tűzifa felaprítása.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja az idén is konyhakész állapotban házhoz szállítani a szociális tűzifát. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

466/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa vásárlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.-vel (8500 Pápa, Jókai u. 46.) szociális célú tüzelőanyag vásárlására 117 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el.

2.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

3. az önrész összegét – 292.100 Ft – és a kiszállítás, darabolás költségét (3500 Ft/m3 áron) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 2017. december 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

18./ Napirendi pont

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Megköszöni a Képviselő-testület 2017. évben nyújtott támogatását, mely nagymértékben elősegítette a Hivatal működését. Megköszöni a kollégák munkáját. Elmondja, hogy 2018. január 1-től az ASP rendszerek további hat szakrendszerrel bővülnek. A rendszerek jól működnek, az infrastrukturális háttér megfelelő. A kollégák folyamatos képzéseken vesznek részt.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

467/2017.(XI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

19./ Napirendi pont

2018. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy a javaslat a kötelező feladatokat, illetve a hagyomány szerinti néhány napirendet tartalmazza. Egy iránymutatást jelent, a napirendi sor minden ülésen ennél bővebb lesz.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

468/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi munkatervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az önkormányzat 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
 2. 2. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő: azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Munkatervben megjelölt felelősök

 

20./ Napirendi pont

2018. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

469/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi belső ellenőrzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Krisztin N: László polgármester,

Wolf Viktória jegyző,

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: azonnal

egyebekben terv szerint

469/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat melléklete

Badacsonytomaj Város öNKORMÁNYZATa

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2018.

Jelen, 2018. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzésnek a megállapításai, a Polgármester és a Jegyző tapasztalatai és a 2018. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságnak megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremtődik meg.

Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével.  Célunk továbbá, a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az Önkormányzat felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. További célunk, hogy a belső ellenőrzés eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

 

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.

 

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettséget külső szolgáltatóval látja el, erre tekintettel az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

 

Az Önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés az Önkormányzatra kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,

- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,

- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és

- az Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúkat folytattunk le a vezetéssel, s ennek során megfogalmazott javaslatok, a korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembe vételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtottuk végre.

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak

Azonosított kockázati tényezők

Az ellenőrzés típusa

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység

Az ellenőrzés tervezett ütemezése

Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)

Bizonyosságot adó tevékenység:

1.

Az óvodai neveléshez kapcsolódó állami támogatások rendjének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az óvodai neveléshez kapcsolódó állami támogatás igénylés rendje megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, adatfeldolgozás

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év

dokumentálás hiánya

forráshiány

Rendszer ellenőrzés

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal és Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

2018.január – február hónapok

15 belső ellenőri nap

2.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye működési hatékonyságának vizsgálata

Az ellenőrzés célja: az Önkormányzat vezetése számára tájékoztatást adni az Intézmény működésének hatékonyságáról

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, adatfeldolgozás

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év

szabályozottság hiánya

forráshiány

Rendszer ellenőrzés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

2018. március- április hónapok

15 belső ellenőri nap

3.

Az előlegkezelés rendjének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az előlegkezelés rendje megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak

Az ellenőrzés módszere: dokumentum elemzés, adatfeldolgozás Az ellenőrizendő időszak: 2018. év

 

elszámolás hiánya

 

Pénzügyi ellenőrzés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye, Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda,

Badacsonytomaji Közös Önkormányzat Hivatal

2018. július – augusztus hónapok

15 belső ellenőri nap

4.

Főkönyvi elszámolások vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a főkönyvi elszámolás rendje megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak

Az ellenőrzés módszere: dokumentum vizsgálat, elemzése, interjú

Az ellenőrizendő időszak: 2018. II. negyedév

téves elszámolás

számviteli programok

alkalmazása

Szabályszerűségi  ellenőrzés

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

2018. július – augusztus hónapok

15 belső ellenőri nap

5.

Hivatal számfejtési rendjének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Hivatal bérszámfejtési gyakorlata megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak

Az ellenőrzés módszere: dokumentum vizsgálat, elemzése, interjú

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év

 

program alkalmazói hiányosságok

 

Teljesítmény ellenőrzés

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

2018. szeptember – október hónapok

10 belső ellenőri nap

6.

A szociális tűzifa igénylés és felhasználás szabályszerűségének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a szociális tűzifa igénylés és elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak

 

Az ellenőrzés módszere: dokumentum vizsgálat, elemzése, interjú

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év

 

nyilvántartások hiánya

Teljesítmény ellenőrzés

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

2018. szeptember – október hónapok

10 belső ellenőri nap

7.

MENÜ Kft. 2017. évi gazdálkodásának vizsgálata

 

 

 

 

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Menü Kft. 2017. évi gazdálkodása miképpen alakult

Az ellenőrzés módszere: dokumentum vizsgálat, elemzése, interjú

Az ellenőrizendő időszak: vizsgálatig lezárt negyedév

 

- számviteli alapelvek megsértése,

- dokumentálás hiánya,

 

Teljesítmény ellenőrzés

Menü Kft.

 

 

2018. november – december hónapok

20 belső ellenőri nap

 

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő:  10 belső ellenőri nap

 

Készítette:

Dátum: Szombathely, 2017. november 13.

Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

 

A 2018. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2018. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Az Önkormányzata tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

 

Dátum: 2017. november 29.

Wolf Viktória jegyző

 

Jóváhagyta: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 469/2017.(XI.29.) számú határozatával.

 

Krisztin N. László sk.

polgármester

Wolf Viktória sk.

jegyző

Az éves ellenőrzési terv mellékletei

 1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
 2. számú melléklet: Ellenőrzések
 3. számú melléklet: Tevékenységek

21./ Napirendi pont

Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

470/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2017. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

22./ Napirendi pont

Beszámoló a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy a társulás elnökének kötelező feladata beszámolni az adott év munkájáról a fenntartó önkormányzat felé.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

471/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanácsot a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

23./ Napirendi pont

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése – Konzorciumi megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy a konzorciumi megállapodást a pályázat beadása kapcsán a Képviselő-testület előzetesen jóváhagyta. Most a pályázat megvalósításához kapcsolódó tervezet van a testület előtt.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

472/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázati felhívás keretében kiadott séma alapján - az MTÜ által beépített kiegészítésekkel - megküldött Konzorciumi megállapodás - Támogatásban részesített projekt megvalósítására - tervezetét megismerte, azt elfogadja.

2.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


24./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a szerződés 16. pontját módosítsa.

Elmondja, hogy a módosítás úgy történne, hogy a strand felé a bérlő vendéglátó, kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, de azt időlegesen birtokba veheti, ott árut helyezhet el. Ismerteti a módosított pontot.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

473/2017.(XI.29.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

 1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)  területe: 1116 m2

c)   megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)  műszaki állapota: felújítandó

e)  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. január 15. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadására 2018. évre”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. január 16. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)   Induló bérleti díj: 7.500.000-Ft/év+rezsiköltség.

d)  Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)  Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)    A bérleti jogviszony időtartama: 2018. április 1. – 2018. november 30. között

g)  Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)  Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)       Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)   Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

…………………………………………………………………………………….

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

 

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

A bérleti szerződésben foglaltakat teljes körűen elfogadja.

igen/nem

Az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem.*

igen / nem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen / nem

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja.
 2. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb a bérleti szerződés lejárta napján, azaz 2018. november 30. napján az ingatlant kiüríti és az önkormányzat birtokába adja
 3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződésben foglaltakat teljes körűen elfogadja.

 

 



 

 

 

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata

 



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

Létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., adószáma: 15733940-2-19, képviseli: Krisztin N. László polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a

név/cégnév: ……………………………………………………………………………………..

székhely: …………………………………………………………………………………………

adószám, cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………

törvényes képviselő neve és tisztsége: ……………………………………………………….

bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő további együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.)    A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) feltételei szerint a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, a Badacsonytomaj belterület 2556 helyrajzi számon 1116 nm területtel felvett, kivett vendéglő, udvar megnevezésű, 887 nm hasznos alapterületű, természetben Badacsonytomaj város  Badacsony településrészén található, „Tátika üzletház” elnevezésű ingatlant a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt (a telek és a felépítmény, a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt a továbbiakban: Bérlemény) rendeltetésének megfelelő, azaz vendéglátó-kereskedelmi tevékenység céljára, a Szerződésben kikötött határozott időtartamra, azaz a 2018. április 1. napjától 2018. november 30. napjáig tartó időtartamára, a Szerződéshez csatolt, annak elválaszthatatlan mellékletét képező, a Szerződő felek által kölcsönösen aláírt birtokbaadási jegyzőkönyv, továbbá kitűzési vázrajz szerint.

2.)    A Bérlő kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Bérleményhez természetben egyébként folytonossági hiány nélkül kapcsolódó Balaton felőli teraszrész nem tartozik a Bérleményhez, így arra a Szerződés nem terjed ki. A Bérlő azonban tudomásul veszi, hogy igénye szerint a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól mint a Magyar Állam tulajdonos képviselőjétől mederhasználati engedélyt kérhet, melynek azonban valamennyi kötelezettsége és költsége kizárólag a Bérlőt terheli.

3.)    A Bérbeadó a polgári jog szabályai szerint szavatol (kellék- és jogszavatosság) azért, hogy a Bérlemény egésze -beleértve annak alkotórészeit és tartozékait is- per-, teher-és igénymentes tulajdonát képezi, és a Szerződés szabályai szerint a Bérlőnek bérbe adható, a Bérlemény a Szerződés egész időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, illetőleg harmadik személynek nincsen olyan, kötelmi jogviszonyból eredő vagy egyéb joga, amely a Bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

4.)    A Bérlő által gyakorolni kívánt tevékenységekhez szükséges valamennyi hatósági, önkormányzati stb. engedély beszerzésének kötelezettsége és azok költségei a Bérlőt terhelik. Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, felszerelési-berendezési tárgyakat - a Szerződésben, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített és a Bérlemény részét képező alkotórészek és tartozékok kivételével - a Bérlő köteles a maga számára biztosítani, ugyanígy a Bérlő folyamatosan köteles biztosítani a folyamatos rendeltetésszerű működtetés valamennyi feltételét is.

5.)    A Szerződés határozott időtartamra, a Badacsonyi idegenforgalmi szezon hónapjaira jön létre, tehát 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) április 1. (Első) napjával kezdődik, és amennyiben a Szerződés megszűnésére vagy megszüntetésére a határozott időtartam elteltét megelőzően nem kerül sor, 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) november 30. (Harmincadik) napjáig tart. A Szerződő felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor írásban módosíthatják, a határozott időtartam bármely okból történő meghosszabbítására vagy a Szerződés határozatlan időtartamúvá alakítására semmilyen esetben sem kerülhet sor.

6.)    A Bérleménynek a Szerződés 4. pontjában rögzített határozott időtartamra a Bérbeadónak járó bérleti díja (a továbbiakban: bérleti díj) ………………… Ft, azaz ………………….. forint). A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 88. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével a Bérbeadó nem élt, így a Bérlemény jelen Szerződés szerinti Bérlő részére való bérbeadása az ÁFA tv. 86. § (1) bekezdése l) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

7.)    A bérleti díjat a Bérlő a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírásával egyidejűleg, elektronikus úton indított visszavonhatatlan pénzintézeti átutalással tartozik a Bérbeadó részére hiánytalanul megfizetni. A Bérlőnek a bérleti díj maradéktalan megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettsége kizárólag akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes bérleti díj a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.

8.)    A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés aláírásától kezdődően az általa a pályázat kapcsán befizetett …………………. Ft (……………………… forint) a Szerződés teljes időtartamára kaucióként (biztosítékként) szolgál a Bérbeadó számára, a Szerződés időtartama alatt a Bérleményben esetleg bekövetkező és a Bérlőt terhelő károk, valamint a közműszámlák kiegyenlítésével kapcsolatban a Bérlő oldalán esetleg bekövetkező fizetési késedelem okozta károk legalább részbeni, azonnali fedezése céljából, mely összeggel a Bérbeadó szabadon rendelkezhet. A Szerződés bármely okból való megszűnése esetén a fel nem használt kaució vonatkozásában a Szerződő felek egymással elszámolnak. A Szerződő felek a kaució kapcsán még úgy állapodnak meg, hogy ha a kaucióból jogszerű bérbeadói igénybevételre kerül sor, úgy erről a Bérbeadó köteles az igénybevételt követő 8 napon belül a Bérlőt írásban tájékoztatni és Bérbeadó köteles egyidejűleg a kaució kiegészítésére a Bérlőt írásban felhívni. Jogszerű felhasználás esetén a kaució kiegészítési kötelezettségének a Bérlő az erre vonatkozó írásbeli tájékoztatását és felhívását követő 15 napon belül úgy köteles eleget tenni, hogy – figyelemmel a jogszerű bérbeadói igénybevétel összegére is – a kiegészítéssel a kaució összege ismét ……………….. Ft (…………………. forint) legyen a Szerződés teljes időtartama alatt. 

9.)    A Bérlő a Bérleményt a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírását (a Szerződés közjegyzői okiratba, azaz közokiratba foglalását) követően, ugyanazon a napon veheti birtokba, amelyről a Szerződő felek külön birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel. A Szerződő felek a birtokbaadási jegyzőkönyvben közösen rögzítik a Bérlemény állapotát, a közüzemi mérőórák állását, valamint a Szerződő felek, vagy azok bármelyike által lényegesnek minősített egyéb kérdést vagy körülményt. A Bérlő kifejezetten kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Bérleményt megtekintett állapotban, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzített állapotában, minden természetes és jogi tartozékával veszi birtokba.

10.) A Bérlő a Szerződés időtartama alatt a Bérleményt rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával köteles használni, továbbá köteles a Bérlemény állaga, épsége megtartásáról gondoskodni, károsodástól megóvni, illetve a kárral fenyegető veszélyt elhárítani és az esetleg bekövetkezett kár következményeit elhárítani és csökkenteni. A Bérlemény rendeltetésellenes használatából, és a Bérlemény szakszerűtlen kezeléséből eredő meghibásodások és károk a Bérlőt terhelik. Mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

11.) A karbantartással kapcsolatos összes feladat és azok költségei, ha azok a rendeltetésszerű használathoz vagy a bérlemény üzemeltetéséhez szükségesek, kizárólag a Bérlőt terhelik. Ennélfogva a Bérbeadó semmilyen felújítási vagy karbantartási feladat elvégzésére avagy azok bárminemű költségének bármilyen megtérítésére, ellentételezésére a Bérlő vonatkozásában nem köteles, mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége az előző pontban rögzítettekhez hasonlóan kizárólag a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be. Eligazodási alapul a számviteli törvény tekintendő irányadónak.

12.) A Bérleményhez tartozó terület tisztántartása a Bérlő feladata. A Bérlő köteles továbbá betartani a Bérleményre vonatkozó valamennyi törvényes rendelkezést és hatósági előírást, így különösen a tűz-, munka- (baleset), vagyon- és környezetvédelmi előírásokat, teljesíteni az esetleges környezetvédelmi mérésekkel, a veszélyes és egyéb hulladékok tárolásával és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeket, így különösen Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II. 01.), továbbá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (IV. 12.) számú önkormányzati rendeleteiben, ez utóbbi vonatkozásában különösen annak 6. § (5) bekezdésében foglaltakat, és viselni a mindezekkel kapcsolatos valamennyi költséget. A Bérlő köteles továbbá biztosítani, hogy a Bérleményben működtetett valamennyi kereskedelmi egység legalább heti egy hulladék elszállítási alkalomra vonatkozó hulladékszállítási szerződéssel rendelkezzen a Szerződés teljes időtartamára. Bérlő az e pontban foglaltak általa való megszegéséből eredő esetleges károkért a polgári jog szabályai szerint teljes felelősséggel tartozik, valamint tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések bármilyen fokú megsértése a Bérbeadó számára a Szerződés rendkívüli, vagyis azonnali hatályú felmondására biztosít jogot.

13.) A Bérlő az előző pontban rögzített kötelezettségétől függetlenül bármely meghibásodást, működési problémát haladéktalanul köteles a Bérbeadóval közölni.

Káresemény bekövetkezésekor a Bérlő köteles a munkát elvégeztetni. Amennyiben a keletkezett kárt a biztosító a vagyonbiztosítás alapján az önkormányzatnak megtéríti, ezen összeget az önkormányzat a Bérlő rendelkezésére bocsátja.

14.) A Bérbeadó köteles a Bérlő részére a Bérlemény kapcsán gondoskodni a víz-, a csatorna- és az áramhasználat (vételezés) biztosításáról. A bérleti díj nem foglalja magában a Bérlemény üzemeltetésével felmerülő közüzemi díjakat, amelyeket a Bérlemény birtokba vételétől kezdődően, a Bérbeadó 8 napos fizetési határidővel kiállított számlája alapján, amelyhez a Bérbeadó az egyes közműszolgáltatók által kibocsátott számlákat másolatban csatolta, a Bérlő köteles határidőben a Bérbeadó részére megfizetni.

15.) A Bérlő a Bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével adhatja, melyben a Bérbeadó az albérletbe, használatba adás tartalmára feltételeket, elvárásokat és kötelezettségeket írhat elő. A Bérlő azonban a Szerződés általa való aláírásával feltétlenül tudomásul veszi, hogy a Bérlemény vagy annak bármely része, hányada kizárólag olyan természetes vagy jogi személynek adható albérletbe vagy használatba, akinek a Bérbeadóval szemben soha nem volt és jelenleg sincsen folyamatban polgári jogi, közigazgatási, büntetőpere vagy egyéb hatósági, birtokvédelmi stb. eljárása, nem áll fenn tartozása, illetve akinek a Bérbeadóval szemben semmilyen fórumon, akár peren kívül is, semmilyen jogvitája vagy követelése soha nem állt fenn és jelenleg sem áll fenn, valamint a Bérbeadóval szemben soha nem indított polgári jogi vagy egyéb keresetet, nem kezdeményezett semmilyen eljárást stb.

16.) A Bérlő külön kifejezetten kijelenti, hogy a Bérlemény üzemeltetése kapcsán a Badacsonyi Strand felé vendéglátó-kereskedelmi tevékenységet sem közvetlenül, sem közvetve egyáltalán nem folytathat, a Bérlemény strand felőli részét kizárólag időlegesen veheti birtokba, azon árut időlegesen helyezhet el, előbbieken túl semmilyen más tevékenységet nem folytathat, továbbá nem teheti lehetővé, hogy a Bérleményen keresztül bármely személy ingyenesen jusson be. A Szerződő felek egybehangzóan és kifejezetten megállapodnak, hogy ezen rendelkezések Bérlő általi bármilyen fokú megszegése a Bérbeadó számára a Szerződés Bérbeadó általi rendkívüli, vagyis azonnali hatályú felmondására biztosít jogot.

17.)  A Bérlő a Bérleményen (telek és épület, azok alkotórészeivel és tartozékaival együtt) bármilyen átalakítási, javítási munkálatot kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet, kivéve azon munkákat, melyek elvégzésének elmaradása másként el nem hárítható károsodással vagy értékcsökkenéssel járna, vagy mely munkálatok a működéshez azonnal szükségesek.

A Bérlő az ilyen munkálatokról is lehetőség szerint haladéktalanul, illetve a legközelebbi időpontban köteles a Bérbeadót értesíteni, illetve jogosult a Bérbeadótól követelni az ilyen, károsodást megelőző-elhárító munkálatok ellenértékét, amennyiben azokat az azonnali eljárás szükségessége folytán a Bérlő viselte. Az átalakítási-javítási munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

18.) A Szerződést a Bérbeadó különösen akkor mondhatja fel írásban és azonnali hatállyal, ha a Bérlő a Bérleményt vagy bármely részét rendeltetésellenesen használja, állagát rongálja vagy a Szerződés 8. pontja szerinti kaució-kiegészítési kötelezettségét határidőre nem teljesíti avagy bármilyen mértékben is megszegi a Szerződés 12. pontjában a hulladékszállítási szerződésekkel, a Szerződés 15. pontjában az albérletbe adással, továbbá a Szerződés 16. pontjában a Badacsonyi Stranddal kapcsolatosan vállalt bármely kötelezettségét.

19.)  A Bérlő jogosult arra, hogy egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, ha:

a)  a Bérbeadó a jelen Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét, így bármely szavatosságvállalását megszegi és a kötelezettségszegését a Bérlő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólítás Bérbeadó általi kézhezvételét követő 15 napon belül nem orvosolja, a 15 napos póthatáridő elteltét követően és legalább 15 napos felmondási idővel, de csak egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

b)  a Bérlő a Bérlő érdekkörén kívül felmerülő és a Bérbeadónak sem felróható okból nem tudja a Bérleményt rendeltetésszerűen és a Szerződésnek megfelelően 10 napon keresztül használni, úgy ezen 10 nap elteltét követően legalább 15 napos felmondási idővel és egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

c)   ha jogszabály így rendelkezik, a jogszabály rendelkezései szerint.

20.) Abban a nem várt esetben, amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Bérlő érdekkörén kívül felmerülő bármely okból nem tudja rendeltetésszerűen és a jelen Szerződésnek megfelelően használni, de a bérleti jogviszony nem szűnik meg, úgy a Bérlő időarányos bérleti díj leszállítására jogosult, amelynek a számítására a 19.) pontban írt rendelkezések az irányadóak.

21.) Szerződésszegés esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók.

22.) A Szerződő felek megállapodása értelmében a Bérlemény vagyonbiztosításáról a bérleti jogviszony fennállása alatt – figyelemmel a Bérlemény bérbeadására és a Szerződés hasznosítási céljára is – a Bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni, amelynek elmulasztásából eredő minden költség és kár a Bérbeadót terheli, így nem követelheti a Bérlőtől azt a kárt, amely a vagyonbiztosítás fennállása esetén a Bérbeadó részére a biztosítótól megtérült volna. A Bérlőnek a Bérleménybe bevitt saját berendezési és vagyontárgyai biztonságáról saját magának kell gondoskodnia, illetőleg azok biztosítását megoldania, amelynek elmulasztásából eredő kárért a felelősség a Bérlőt terheli.

23.) A Bérbeadó a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának idejére telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékben feltüntesse és a Bérlemény üzemeltetése kapcsán valamennyi szükséges bejelentést megtegyen. A Bérlő a Szerződés megszűnése esetén a Szerződés megszűnése napjáig köteles a Bérlemény telephelyeként vagy fióktelepeként való feltüntetésének a cégjegyzékből való törlését kezdeményezni, amelynek a Bérlő határidőben eleget tesz, ha legkésőbb a Szerződés megszűnése napjáig az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelmet az abban előírt alakban és formában a cégjegyzéket vezető illetékes cégbíróságnál előterjeszti.

24.) A Szerződés bármilyen jogcímen is szűnik meg, a Bérlő térítés és bármiféle elhelyezési igény, csereingatlan biztosítása nélkül köteles a Bérleményt a Szerződés megszűnésének időpontjára kiüríteni és ezen időponttal a Bérbeadó korlátlan és kizárólagos rendelkezésére és birtokába bocsátani, mégpedig a természetes elhasználódástól eltekintve rendeltetésszerű használatra, azonnali használatbavételre alkalmas állapotában.

 

A birtokba visszaszolgáltatási kötelezettsége esetleges elmulasztása esetén a Bérlő a jogcím nélküli használat időtartamára napi 20 000 Ft (Húszezer forint) összegű használati díj Bérbeadó részére való megfizetésére köteles az ezen időszakra felmerülő közüzemi díjak viselése mellett.

25.) A Szerződésnek a Bérlő érdekkörébe eső vagy a Bérlőnek felróható okból a határozott időtartam előtti megszűnése esetén a Bérlő bérleti díj visszaigénylésre nem jogosult. A Szerződésnek a Bérbeadó érdekkörébe eső vagy a Bérbeadónak felróható okból a határozott időtartam előtti megszűnése esetén a Bérlő az időarányos (bérleti jogviszonnyal nem fedezett) bérleti díj visszatérítésére jogosult.

26.) A Szerződő felek egybehangzóan megállapodnak, a Bérlő pedig külön kifejezetten is kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Bérlőt a Bérleménnyel kapcsolatosan sem elővásárlási jog, sem előbérleti jog semmilyen esetben nem illeti meg.

27.) A Szerződésre egyebekben, így különösen a használattal kapcsolatban a Szerződő felek által egymásnak vagy harmadik személynek okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

28.)  A Bérbeadó Képviselő-testülete a Szerződést jóváhagyta és annak aláírására a Polgármestert a ………………… határozatával felhatalmazta, amely határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat a Szerződés mellékletét képezi.

 

Badacsonytomaj, 201……………………………….

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

képviseli: Krisztin N. László polgármester

Bérbeadó

…………………………………..

 

Bérlő

 

25./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérdezi, hogy a közterület vonatkozásában biztosít-e a Képviselő-testület a pályázónak lehetőséget.

 

Kun István képviselő szerint bizonyos korlátok között kizárólag asztalok és székek legyenek kihelyezhetők.

 

Laposa Bence képviselő javasolja látványtervet bekérni a pályázótól.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírásban foglaltaknak a pályázó eleget tett.  Ha nem nyújtja be a látványtervet, akkor sem szegi meg a feltételeket. A pályázati kiírásban szerepel, hogy kereskedelmi és vendéglátó tevékenység esetén a szükséges közterületet az önkormányzat biztosítja a sínek felőli oldalon.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja biztosítani a plusz közterületet, látványterv bemutatása mellett.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy az önkormányzat a bérleményen kívül közterületet kizárólag látványterv alapján biztosítson, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

474/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. dönt arról, hogy az önkormányzat bérleményét a Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű T0306602_VR leltári számú épületet 2.000.000 Ft/év + rezsiköltségért bérbe adja Szalagyi Roland, 8313 Balatongyörök, Mélyköz utca 10. szám alatti pályázónak.
 2. dönt arról, hogy a bérleti jogviszony időtartamát 2018. január 01. napjától – 2018. december 31. napjáig, határozott időtartamban határozza meg.
 3. dönt arról, hogy a bérleményen kívül a közterületből kizárólag látványterv alapján biztosít területet a hatályos közterület használati rendeletben szereplő díjtétel megfizetésével. A látványterv benyújtására felkéri soron kívül a pályázót.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.
 5. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

26./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

475/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)     területe: 3843 m2

c)      megnevezése: beépítetlen belterület

d)     műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a./ Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. január 15. (hétfő) 16,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b./ Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. január 16. (kedd) 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c./ Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

d./ Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

e./ Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f./ Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g./ Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i./ A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

27./ Napirendi pont

AVIS IGNIS Kft. megkeresése ingatlan megvásárlásra Bt. 02/25. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

476/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

AVIS IGNIS Kft. felhívása ingatlan vásárlásra Bt. 02/25 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Pozsgay Gábor ügyvéd, mint az AVIS IGNIS Kft. meghatalmazott jogi képviselőjének ingatlan vételi szándékát a Badacsonytomaj 02/25 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nem támogatja, nem kívánja értékesíteni az ingatlant.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

28./ Napirendi pont

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Programok Pontok fejlesztése” c. pályázat előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy a BVKI részére a pályázat 100 %-os, vissza nem térítendő támogatást biztosít eszközök beszerzéséhez.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy nyertes pályázat esetén az eszközöket határozatlan időre kapná meg az intézmény, így eszközállománya több laptoppal, tablettel, okos telefonnal és egyéb multifunkcionális eszközzel bővülhetne.  Az intézmény a pályázat benyújtásához szükséges feltételeknek megfelel.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

477/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Programok Pontok fejlesztése” c. pályázat előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  elrendeli a pályázat előkészítését és pályázat benyújtását a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Programok Pontok fejlesztése” című pályázatra

2.  a pályázat beadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja és felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések/nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

Berecz Nikolett intézményvezető

Kovács László Krisztián könyvtárvezető

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy az V. ütem csatorna tervének felülvizsgálatáról szóló napirend tárgyalásán az érintettek közül többen jelezték, hogy szeretnének jelen lenni.

 

Orbán Péter alpolgármester 8.40 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 8.44 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

29./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Javasolja Gaál Arnold bevonásával a projektek műszaki megbeszélés megtartását 2017. november 30. napján 15 órától.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy az óvoda fűtésével kapcsolatosan sürgősséggel intézkedni kell. Vagy másik kazánt kell venni, egy egyéb megnyugtató megoldást kell keresni. Addig is javasolja felkérni a VN. Kft-t, hogy az óvodában állandó készenlétet biztosítson. A kazánnal üzembiztonsági problémák vannak, vagyis gyakran leáll.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a pályázat eredményét meg kell várni. Ha nem lenne eredményes, akkor hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy amennyiben nem lehet a jelenlegi kazánt megjavítani, azonnal vásároljunk egy új kazánt. Utána kell járni, hogy le tudja-e valaki gyártani a szelepet, hogy a kazán a fűtési szezonban működjön.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy december 4-én 10.00 óra az ajánlati felhívás beérkezésének határideje, ezt követően pár napon belül megtörténhet a döntés. A vállalkozási szerződés a döntést követően 10 napon belül kerülhet aláírásra. A kivitelezést akkor javasolt végezni, amikor kevés gyerek van az épületben. Legkésőbb januárban kicserélhető a kazán. A közbeszerzési eljárás első köre eredménytelen lett, nem érkeztek be időben az ajánlatok. Már az első eljárás keretében terveztük a kazáncserét.  A két ajánlattevő az önkormányzathoz és a Társulási Tanácshoz sok kérdést intézett.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy három éve fennáll a kazánnal a probléma. Ha nem sikerül december 4-én továbblépni, akkor meg kell próbálni legyártatni a szelepet. Ha van realitása, hogy pályázati pénzből január elején ki lesz cserélve a kazán, akkor ezt a megoldást javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a strandpályázatok vonatkozásában várjuk a határidő meghosszabbítását a pályázat kiírója részéről, eddig még nem kaptunk választ.  A badacsonyi strand tervei rendben vannak, a költségvetés reális. Kéri, hogy a testület döntsön a Badacsonyi strand vonatkozásában a közbeszerzés kiírásáról.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy holnap informális ülés keretében kap tájékoztatást a Képviselő testület, melyen részt vesz a közbeszerzési szakértő és Gaál Arnold műszaki kolléga is. A Képviselő-testület a VN. Kft. felé javasolhatja a közbeszerzési eljárás kiírását. Az ismételt eljárás költsége 3-400 eFt.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadásával, a projektek műszaki megbeszélésére vonatkozó informális ülés megtartásával, az óvodai kazánnal kapcsolatos javaslattal, illetve a Badacsonyi strand vonatkozásában a közbeszerzési eljárás kiírásával egyetért a vitában elhangzottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

478/2017. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2.  elrendeli a projektek műszaki megbeszélésére vonatkozó informális ülés megtartását 2017. november 30. napján 15 órától Gaál Arnold részvételével.

3.  az óvodai kazán üzemeltetése okán, amennyiben a közbeszerzési eljárás nem lesz eredményes és az eszköz nem javítható, szerezzen be az intézmény egy új kazánt.

4.  a Badacsonyi strand vonatkozásában javasolja a közbeszerzési eljárás kiírását a VN Kft. felé, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó díjat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

30./ Napirendi pont

V. ütem csatorna tervének felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az V. ütemhez kapcsolódóan a Római út Kossuth utca végéig terjedően a meglévő tervek felülvizsgálatát.

Elmondja, hogy az utcák tekintetében megérkeztek a tervezési ajánlatok. Az előzetes megbeszélésen elhangzottak szerint az önkormányzat 707.500 Ft-ot, a tervezési díjak 50%-át, illetve mintegy 70.000 Ft-ot, az engedélyezési díj 50%-át biztosítja akkor, ha a lakossági befizetések maradéktalanul teljesülnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a csatornázás V. üteméhez kapcsolódóan a Római út Kossuth utca végéig terjedő szakasz meglévő terveinek felülvizsgálatával az elhangzottak figyelembevétele mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

479/2017. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

V.ütem szennyvízcsatorna - tervek felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízcsatornázás V. üteméhez kapcsolódóan a Római út Kossuth utca végéig terjedően a meglévő tervek felülvizsgálatát elrendeli, melyhez kapcsolódóan a tervezési díjak 50%-át, azaz 707.500 Ft összeget és az engedélyezési díj 50%-át biztosítja azzal, hogy a lakossági befizetések maradéktalanul teljesüljenek az önkormányzat felé az érintett lakosság részéről. A tervezéssel megbízza Lasancz Tamás tervezőt (8286 Gyulakeszi, Balaton utca 4.).

Határidő: elfogadásra azonnal

lakosság értesítésére 5 nap

szerződéskötésre a lakossági befizetések beérkezését követően

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

31./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

480/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

32./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri a polgármestert, hogy a 988/1 hrsz-ú ingatlan bérleti díja vonatkozásában tárgyalásokat kezdeményezzen a bérlővel.

Javasolja felkérni Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az önkormányzat összes hatályos bérleti szerződését vizsgálja felül és tegye meg javaslatát e tárgyban.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

481/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja,
 2. felkéri a polgármestert, hogy a 988/1 hrsz-ú ingatlan bérleti díja vonatkozásában kezdeményezzen tárgyalásokat a bérlővel.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az önkormányzat összes hatályos bérleti szerződését vizsgálja felül és tegye meg javaslatát e tárgyban.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

33./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az Krisztin N. László polgármester úr nincs jelen a testületi ülésen, ezért javasolja a napirend elnapolását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

482/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatójának tárgyalását elnapolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a jutalmazásokkal kapcsolatban az alábbi javaslatokat tette:

-       a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak jutalmazásával egyetért azzal, hogy azt a Hivatal jegyzője saját belátása szerint a 2017. évi tartalék keret terhére tegye meg.

-       Krisztin N. László polgármestert eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosítsa.

-       Orbán Péter alpolgármestert eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosítsa.

-       javasolja a polgármester úr felé, hogy Wolf Viktória jegyző eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

-       Bolla József VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosítsa.

-       Molnárné Keller Csilla Menü VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosítsa.

-       javasolja a Társulás felé, hogy Bolfné Tóth Melinda óvodavezetőt eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse.

Elmondja, hogy kivételt képez a BVKI. Javasolja, hogy amennyiben lehetőség van rá, a BVKI részére 469.700 Ft átadott pénzeszközt biztosítson a Képviselő-testület.

Mint az egyik legnagyobb szervezetet vezető köztisztviselő elmondja, hogy a hivatal több intézmény gazdálkodási feladatait látja el. Valamennyi intézménnyel, gazdasági társasággal jó kapcsolatot ápolunk. A jogszabályi változásokról minden érintettet tájékoztatunk, az együttműködés eredményes. Megköszöni, hogy az adatszolgáltatásoknak rövid időn belül eleget tesznek, igyekeznek megfelelni az elvárásoknak.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy soha nem látott fejlesztési csomagot kell végrehajtani a nyertes pályázatok kapcsán. Kéri, hogy ennek felelősségét mindenki jobban érezze át a mostaninál. Több olyan párbeszéd zajlott az elmúlt időszakban, ami azt bizonyítja, hogy többen csak korlátozottan érzik ennek a folyamatnak a felelősségét. Kéri a testületet, hogy a pályázatok megvalósulása érdekében mindent tegyen meg.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri kizárását a szavazásból a részére javasolt jutalom tárgyában. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

483/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert személyes érintettsége okán a részére javasolt jutalom tárgyában a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Krisztin N. László polgármester 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

484/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosít.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti újfent a bizottság javaslatát alpolgármester úr kérésére, tehát Orbán Péter alpolgármester 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön volt a javaslat.

 

Orbán Péter alpolgármester nem szavazott és megállapítja a szavazás eredményét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

485/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosít.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Molnárné Keller Csilla, a MENÜ Kft. ügyvezetője 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

486/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért egy havi munkabérének megfelelő összegű jutalomban részesíti. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bolla József, a VN. Kft. ügyvezetője 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

487/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bolla József VN Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért egy havi munkabérének megfelelő összegű jutalomban részesíti. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy amennyiben lehetőség van rá, a BVKI részére 469.700 Ft átadott pénzeszközt biztosítson a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

488/2017.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi jutalmazásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye közalkalmazottainak jutalmazását eredményes munkavégzéséért elismeréseképpen, melyhez 469.700 Ft összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a vezetők saját belátásuk szerint jutalmazzák a dolgozóikat. Közöljék a dolgozókkal, hogy mit várnak tőlük a jövőben, miért ilyen összegű jutalmat kaptak.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a csatornázás V. ütemének kapcsán megérkezett Vercz Attila. Elmondja, hogy a testület támogatta a javaslatot a tervezés elindítására azzal, hogy az önkormányzat a költségek 50 %-át felvállalja, amennyiben a lakossági befizetések a fennmaradó 50 % tekintetében maradéktalanul teljesülnek.

 

 

 

 

 

 

 

Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 9.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László                          Orbán Péter                              Nagy Miklós

polgármester                              alpolgármester                            képviselő

jegyzőkönyvhitelesítő

Wolf Viktória

jegyző 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!