2016.08.31 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 21/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                            polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                       képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                                 Nagy Miklós                             képviselő                                         (7 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Krisztin N. Lászlóné                        igazgató

Molnár Péter                                    tűzoltó alezredes

Rozmán Gyula                                tűzoltó ezredes

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető              (7 fő)

Lakosság részéről megjelent:    0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

306/2016.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület a televíziónézőkkel régen találkozott, sok esemény történt az elmúlt két hónapban. Megköszöni azok segítségét, akik szervezőként, támogatóként vagy részvételükkel segítették a rendezvények, programok eredményességét. Megköszöni képviselőtársainak, hogy szabadsága illetve egyéb elfoglaltsága miatt helyette helyt álltak.  Talán emlékeznek arra a TV. nézők, hogy júniusban a Pénzügyi bizottság kérésére felolvasott egy ÁNTSZ. tisztifőorvosától kapott, a Menü Kft. működésével kapcsolatosan érkezett levelet. Erre vonatkozóan ismét kaptunk egy levelet, melyet a bizottság kérésére ismertetni fog.  Javasolja a testületnek, hogy ezzel ezt a témát tekintse lezártnak. Felolvassa a levelet.

Kérdezi, hogy a meghívó szerinti napirenddel kapcsolatosan kíván-e valaki módosító indítvánnyal élni, illetve a napirendi sort módosítani. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-i soros, nyílt ülésének napirendjét 25 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

307/2016.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. augusztus 31-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjét 25 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Molnár Péter tűzoltó alezredes

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 3. Javaslat iskolás gyermekek szállítására a település iskolától távol lévő településrészekről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Bolfné Tóth Melinda óvodavezető, Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 2016/2017. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi teljesítésének beszámolója

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Segítség kérése jégkárt elszenvedett településeken élő családok számára

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Magyar Vidék Országos 56-os szervezet támogatási kérelme

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Egry sétány csapadékvízelvezetése, valamint gesztenyefák pótlása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. MÁV ZRt-vel történő együttműködésről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Suzuki Vitara gépjármű hasznosítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Gördülő Fejlesztési Tervről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Mékli Bernadett kérelméről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Tapolca COOP ZRt. megkereséséről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter tűzoltó alezredes

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Rozmán Gyula tűzoltóezredes és Molnár Péter tűzoltó alezredes urakat. Elmondja, hogy néhány éve a helyi tűzoltóság már a Katasztrófavédelemhez tartozik, de minden évben felkérjük őket, hogy számoljanak be az éves munkájukról. A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság minden napirendet megtárgyalt az SZMSZ-nek megfelelően. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a tűzoltóság képviselőit, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen is feltette a kérdését, de a TV. nyilvánossága előtt is szeretné megismételni. A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy belterületen szeptember 30-ig tilos a tűzgyújtás, kivételt képez a grillezés. Kéri a lakosságot, hogy a grillgyújtó területén a kerti és háztartási hulladékot ne tüzeljék el, mert azzal jogszabályt sértenek. Külterületen a Katasztrófavédelem az illetékes, hozzájuk kell fordulni az engedély kérelemmel.

 

Rozmán Gyula tűzoltó ezredes elmondja, hogy külterületen tilos az égetés, viszont az irányított égetés fogalmában lehet kérelmet benyújtani e tevékenységre. A kérelem illetékköteles, legalább 10 nappal a tervezett égetés előtt be kell érkeznie az Ajkai Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. 10 ha-onként lehet egy engedéllyel tüzelni, elsődleges és pótnap megjelölésével. Az engedély csak ezekre a napokra érvényes, ha nem tud megvalósulni az irányított égetéssel való tűzgyújtás, akkor új eljárást kell kezdeményezni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a tűzoltóság munkáját, további jó egészséget és jó munkát kívánva. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

308/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

2./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti az igazgató asszonyt. Elmondja, hogy az intézményben több mint egy évtizede zajlik a nyári időszakban üdültetés az épület kihasználása érdekében. Korábban az iskola végezte, az utóbbi időben módosult a rendszer, most az önkormányzat felügyeli ezt a tevékenységet. Eddig 100 %-ban az intézmény felújítására, karbantartására, a gyerekek programjaira fordítottuk a bevételt.  A benyújtott kérelemben a keletkezett bevétel felhasználására tesz javaslatot az iskola igazgatója. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a javaslat arra irányul, hogy a teljes bevételt, csökkentve a rezsi és egyéb költségekkel, az intézmény kérelmének megfelelően 1.450 eFt értékben használhassák fel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

309/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2016. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. a Klebelsberg Intézmény Fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés 26.3. pontjára hivatkozással az iskolában 2016. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) bevétel 100%-ának, azaz 1.454.000,- Ft-nak (azaz hétszázhuszonhétezer forintnak) az iskola épületére történő ráfordítását elrendeli.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját és a Klebelsberg Intézmény Fenntartót értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

értesítésre 8 munkanap

2. pontban foglaltakra 30 nap.

elszámolásra 2016. október 31.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

3./ Napirendi pont

Javaslat iskolás gyermekek szállítására a település iskolától távol lévő településrészekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető, Krisztin N. Lászlóné igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a gyerekek szállítását továbbra is biztosítja. Miután egyre többen járnak más településekről, - Tapolca, Káptalantóti, Nemesgulács – a gyerekek bérletét az önkormányzat stratégiai okokból szándékozik kifizetni 130 eFt/tanév összegben.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a 130 eFt egy körülbelüli összeg. 16 tanuló nem a körzetből jár be. Úgy gondolja, hogy szép gesztus lenne a gyerekek utaztatását vállaló családok felé a bérlet térítése. A bérleteket a KLIK vásárolja meg, az önkormányzat pedig a bérletek árának 10 %-át átutalja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a településen belül a különböző településrészekről a gyerekek szállítását az önkormányzat végzi és finanszírozza. Ez szintén gesztusértékű, utána lehet nézni, hogy van-e még ilyen település. Kellemetlen tapasztalatok is voltak, kéri, hogy a jövőben a szülők előre jelezzék a sofőrnek, ha a gyermek nem megy iskolába. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

310/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Javaslat iskolás gyermekek szállítására a település iskolától távol lévő településrészekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonyörs településrészi gyermekek/tanulók oktatási és nevelési intézményekbe történő szállítását támogatja és biztosítja a 2016/2017. tanévben.
 2. 2. elrendeli a Tapolca, Kisapáti és Nemesgulács településekről bejáró gyermekek tanulóbérletének kifizetését 130.000 Ft összegben, mely összeget a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőket tájékoztassa.

Határidő: 2016/2017. tanév időszaka alatti tanítási napokon

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

4./ Napirendi pont

2016/2017. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület évek óta támogatja, - függetlenül attól, hogy a szakmai fenntartó a KLIK – hogy a gyerekek különböző többletlehetőségekhez jussanak. Az iskola ebben a tanévben is szeretné a szakköröket működtetni, ennek költségeihez kérnek támogatást. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a szakkörök igénybevételéről, illetve annak költségtérítésessé tételéről az intézményvezető beszámol a soron következő testületi ülésre.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a támogatás összege 1.700 eFt, melynek felét a 2016. évi tartalék terhére javasolja biztosítani, a másik felét a 2017. évi költségvetésben, mint előzetes kötelezettségvállalást jelenítenénk meg. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy szó volt arról, hogy a szakedzők vállalkozási formában tartsák meg a foglalkozásokat. A szülők egy jelképes összeget fizessenek be, mely ösztönzőleg hathat a gyerekekre.  Fontos, hogy a szakkörök látogatottsága ne ad-hoc jellegű legyen, a gyerekek folyamatosan eljárjanak a szakkörre. A befizetett összeggel csökkenne az önkormányzati támogatás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Nagy Lajos tanácsnok segítségével felügyeltük a szakkörök működését az elmúlt időszakban. Minden szabályszerű volt, az adminisztrációt vezetik, ténylegesen csak a megtartott órák kerültek kifizetésre. A gyerekek elvileg fél évig nem iratkozhatnak ki a szakkörről. A térítési díj felvetésétől a bizottság azt reméli, hogy nagyobb fegyelemmel fognak járni a tanulók a foglalkozásokra.

 

Laposa Bence képviselő szerint, ha valaki igénybe veszi a szolgáltatást, akkor legalább egy jelképes összeget fizessen érte. A valódi költség töredékére gondoltak csupán, maximum havi ezer forint összegben. Ezt tartja a követendő megoldásnak. Ha a valós összeg
10-20 %-ának finanszírozása problémát okoz, akkor van lehetőség arra, hogy a szülő az önkormányzat segítségét kérje.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a világ olyan, hogy a szolgáltatásokért fizetni kell. A másik oldalról motiváló tényező is lehet. Az általános iskola az utolsó szint a gyerekek részére, amikor az iskola támogatásával igénybe vehetnek egy adott szolgáltatást, később csak a tehetősebbek tudják finanszírozni azokat. Ezért maximum koncepciószerűen támogatja a javaslatot. Ha a gyermek becsülettel végigcsinálja az adott szakkört, akkor kapja vissza a befizetett összeget.

 

Kun István képviselő szerint a szakkörökre azért járnak a gyerekek, mert plusz tudáshoz akarnak jutni, nem pedig szórakozás céljából. A térítés befizetése egyfajta kötelezettség vállalás is.  Ha gondot jelent, akkor a szülő a Badacsonytomajért Közalapítványhoz fordulhat segítségért.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató javasolja előzetesen tájékozódni a szülők és az edzők körében. A szülők felé jelezni fogja, hogy a szakkörökhöz hozzá kell járulniuk, illetve az edzőkkel is egyeztetni kell, mivel úgy tudják, hogy a bérüket automatikusan megkapják.  A szakkörök 10 fő felett indíthatók, meg kell vizsgálni, hogy a változó feltételek mellett lesz-e elegendő jelentkező.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a bizottsági határozat és a javaslat elfogadását. Ha a költségtérítést nem vállalják a szülők, akkor vissza kell hozni a témát a testület elé.  Az alaphatározat szerint az önkormányzat az 1,7 millió forintos támogatást biztosítja, lehetővé téve a szakkörök beindítását.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a térítési díjra vonatkozó javaslat külön határozatban szerepeljen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az 1,7 milliós keretösszeg biztosítását a határozati javaslatnak megfelelően támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

311/2016.(VIII.31.) Képviselő- testületi határozat

2016/2017. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és biztosítja az iskolai szakkörök 2016/2017. tanév I. féléves működtetéséhez szükséges fedezetet 1.700.000,- Ft összegben, amelynek 50%-át a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére, 50%-át pedig kötelezettségvállalásként a 2017. évi költségvetés terhére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. Lászlóné igazgató

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület kérje fel az iskola igazgatóját, hogy vizsgálja meg a szakköri igényfelmérések során, hogy az érintett szülők hajlandók-e költségtérítést fizetni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

312/2016.(VIII.31.) Képviselő- testületi határozat

2016/2017. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. Lászlóné igazgató asszonyt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az érintett szülők költségtérítést fizetnének-e a szakkörök után és erről számoljon be a soron következő testületi ülésre.

Határidő: elfogadásra azonnal

igazgató tájékoztatására: soron következő ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. Lászlóné igazgató Tatay Sándor Általános Iskola

5./ Napirendi pont

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi teljesítésének beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy foglalja össze az előterjesztés lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi teljesítése tárgyú előterjesztést mindkét Képviselő-testület tárgyalja, bár erre a jogszabály erejénél fogva nem köteles. A bevételekben túlteljesítés mutatkozik, mely az egyéb szolgáltatásoknak – anyagkönyvi események és kintlévőséget behajtása – köszönhető. A kiadások időarányosan teljesültek. A felhalmozási kiadásokra, beruházásokra csekély összeget költöttünk, a következő időszakban a szerver gépünket szeretnénk fejleszteni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

313/2016.(VIII.16.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének első félévi teljesüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről elmondható, hogy jó és stabil gazdálkodás folyt. A kiadások tekintetében alulteljesítés mutatkozik. Az előzetes kötelezettségvállalások teljesültek. Ha a pályázatok eredményesek lesznek, további költségvetés módosítással kell számolni 20 milliós összegben. Folyamatos lekötéseink vannak a szabadon álló összegek vonatkozásában.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a telekadó hogyan teljesülhetett 175 %-ban, illetve a tervezett idegenforgalmi adónak miért csak 18 %-a folyt be.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az IFA vonatkozásában egy hónappal később teljesülnek a befizetések, az augusztusi befizetések szeptemberben jelennek meg. A tervezett előirányzat várhatóan nem teljesül, mert a vendégéjszakák száma kevesebb volt, mint az előző évben. A telekadónál a kollégák átnézték a teljes földkönyvet, akik nem adtak bevallást, illetve nem tettek eleget adófizetési kötelezettségüknek, felszólítást kaptak. Felkutatták azokat, akik nem voltak nyilvántartott adófizetők. Jövőre ez az összeg csökkenni fog. Megköszöni az adóosztályon dolgozók munkáját.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gondozatlan ingatlanok esetében komoly adóemelést javasolt, de ez nem valósult meg. Úgy érzi, hogy e tekintetben további adóemelést kell foganatosítani, mert az ingatlanok jelentős része elhanyagolt, gazos.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a képviselők egy részének az volt a legfőbb vállalása, hogy a településen nagyobb rendezettséget próbálnak elérni, a gazos, elhanyagolt ingatlanok vonatkozásában is lépéseket tesznek. A nyári tapasztalatok azt mutatják, hogy az önkormányzati ingatlanok esetében talán, de a magáningatlanok esetében nem történt érdemi előrelépés. Egyértelmű igény, hogy ezen a közeljövőben változtatni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 510 esetben küldött felszólítást a belterületi ingatlantulajdonosok részére az elhanyagolt ingatlanuk miatt. Az utóellenőrzések 98,4 %-ban megtörténtek. Problémát jelent, hogy az ingatlantulajdonosok csak felszólításra végzik el a gyommentesítést, nincs meg a rendszeresség e téren.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az IFA bevétel eddig mintegy 19 millió forint. 40 millió forintot kötöttünk le 6 hónapra, 105 milliót 32 napra, jelenleg az önkormányzat számláján 30-40 millió forint van.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Fő utca kapcsán 40 millió forintot tettünk félre. Kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

314/2016. (VIII. 31.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

7./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendeletmódosításban technikai átvezetések, a költségvetési főszámokat érintő testületi döntések, az állami normatíva átvezetése történik meg.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2016. (IX.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

8./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyzőt, hogy foglalja össze a rendelet módosításának lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület döntésének értelmében átvezetésre kerültek az értékesítésre, illetve befogadásra kerülő ingatlanok. Egy helyrajzi számot rossz helyen tüntettünk fel, ennek technikai átvezetése történik meg. A megosztásra került ingatlanok új helyrajzi számokkal kerültek be a rendeletbe. Az üzleti vagyont érintő táblázatot cseréltük és a hibáért elnézést kér.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2016. (IX.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

9./ Napirendi pont

Segítség kérése jégkárt elszenvedett településeken élő családok számára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében Dr. Péter Csaba Fehérgyarmat polgármestere segítséget kér önkormányzatunktól. Vidékükön komoly jégkár volt, sok családi ház teteje teljesen tönkrement. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az alpolgármester módosító indítványára a 100 ezer forint összegű támogatás biztosítását nem javasolja.

A bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek támogatás megállapítását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alpolgármester úrral előzetesen beszéltek erről, és 100 eFt-os összeget javasoltak. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás
van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ne támogassa a testület a kérelmet, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

315/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Pénzeszköz átadása jégkárt elszenvedett családok részére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy ne nyújtson támogatást a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére a jégkárt elszenvedett családok megsegítése tárgyában.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy ez a döntés igent jelent.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki 100 eFt-tal javasolja támogatni a kérelmezőt, a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:


316/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Pénzeszköz átadása jégkárt elszenvedett családok részére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint összegű pénzeszköz átadását elrendeli azzal a céllal, hogy a térségben jégkárt elszenvedett családok megsegítése megtörténhessen.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről dr. Péter Csaba Fehérgyarmat polgármesterét értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg, a támogatói szerződés aláírására felhatalmazza.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

értesítésre 8 munkanap

2. pontban foglaltakra 30 nap.

elszámolásra szerződés szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

10./ Napirendi pont

Magyar Vidék Országos 56-os szervezet támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti „B” határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság nem javasolja a kérelem befogadását, tekintettel arra, hogy a költségvetésben a támogatásra szánt összeg elfogyott. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a Kulturális Intézmény a 60. évfordulóra szép programokkal készül. A magunk részéről így fogunk hozzájárulni a megemlékezéshez.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

317/2016.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Magyar Vidék Országos 56-os szervezet támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete 

1. A Magyar Vidék Országos 56-os szervezet kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy a 2016. évre az önkormányzat és intézményei költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült.

2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

11./ Napirendi pont

Egry sétány csapadékvíz elvezetése, valamint gesztenyefák pótlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. és III. határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetés tervezésére beérkezett milliós nagyságrendű ajánlatokra nem látja a fedezetet 2016-ban biztosítottnak. A 2017. évi költségvetés tárgyalásakor kéri tervszinten tárgyalni róla, illetve beleírni az anyagba. A hiányzó gesztenyefák pótlására közel 170 eFt-ot biztosítana a bizottság a VN. Kft. részére. Lakossági megkeresés érkezett mindkét témában, melyet a testület már rendkívüli ülés keretében is tárgyalt, de most hozza meg döntését. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a csapadékvíz elvezetés kérdését a 2017. évi koncepció keretében tárgyalja a testület, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

318/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Egry sétány csapadékvíz elvezetési problémái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egry sétány csapadékvíz elvezetése tervezésére beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, arra 2016. évben nem biztosít fedezetet, a 2017. évi koncepció tárgyalásakor az árajánlatokat újratárgyalja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a gesztenyefák pótlásához a 170.490,- Ft biztosítását támogatja a határozati javaslat szerint a VN. Kft. részére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


319/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Egry sétány gesztenyefák pótlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egry sétányon levő hiányzó gesztenyefák pótlását bruttó 170.490.-Ft összegben megrendeli a Badacsonytomaj VN Kft.-től, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít.

Határidő: elfogadásra azonnal, megrendelésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

12./ Napirendi pont

MÁV ZRt-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy arról van szó, hogy a MÁV-val több témában is tárgyalásokat folytatunk, javítandó a Dísztér és a 71-es út közötti MÁV tulajdonban lévő ingatlanon a közlekedést és a településképet. Felmerült, hogy az önkormányzat bérelné a területet, így eldönthetné, hogy ad-e bérbe, és milyen célra helyet. Kérték a testület vonatkozó határozatának megküldését. Miután a MÁV-nak élő szerződései vannak, azokat fel kell mondaniuk, ha a testület bérelni kívánja a MÁV tulajdonú területeket.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a bizottság úgy gondolta, hogy a MÁV tulajdonában lévő összes ingatlanról beszélünk. Badacsonylábdi felé eső gesztenyesornál lehetne egy sétányt kialakítani, és ott bérbe adni az árusítóhelyeket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a tárgyalások eddig az általa jelzett szűkebb részre vonatkoztak, de más is belevehető.

 

Laposa Bence képviselő szerint érvényesülni kell annak az elvnek – függetlenül attól, hogy az önkormányzat mekkora területet vesz bérbe a MÁV-tól – hogy a szerződő fél vállalja, hogy egyéb területein sem engedélyez vállalkozási tevékenységet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BAHART-tal kötött megállapodás sem hozott áttörő eredményt. Csökkentett bérleti díjjal külön övezetként kezeltük, és több szempontból rosszabb állapotok lettek, mint régebben, mivel a kiadott 3 millió forintot szerettük volna visszatermelni. Fel kell készülni arra, hogy a park felújítása után nem lesz engedély adva semmiféle területbérletre. Ha ezt nem mondja ki a testület, akkor a kollégák abban lesznek érdekeltek, hogy a bérletként kifizetett összeg a területről az önkormányzathoz visszakerüljön.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a MÁV több településen a jegypénztárat is bérbe adja. A Rizling sor vasút felőli részét is bérelhetjük, akár egy sétányt alakíthatnánk ki a Halászkerttől levezetve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a zöldterület tekintetében léptünk. A VN. Kft. megvizsgálta azokat a szerződési pontokat, melyekből pénzhez juthat. A takarítást évek óta ők végzik a MÁV helyett. Viszont a peron síkosság mentesítésében komoly veszély rejlik, baleset esetén kártérítési kötelezettséggel. Éjszakánként, hétvégén is oda kell figyelni. A zöldterületekre vonatkozóan folytatjuk a tárgyalásokat. A MÁV nem küldte el a szerződéstervezetet, ezért az együttműködés ebben a szezonban nem valósult meg. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elmondottakkal kiegészítve támogatja a bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

320/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRt-vel történő együttműködésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Badacsony településrészen található MÁV ZRt tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok bérbevétele tárgyában, melyre előzetesen szándékát kifejezi. A tárgyalások során javasolja megfontolásra, hogy

-          a MÁV ZRt. tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok bevonását, Badacsonyban a Badacsonylábdihegy felé eső gesztenyesorból sétány kialakítását,

-          érvényesüljön azon az elv, hogy a szerződő fél vállalja, függetlenül attól, hogy mekkora valós területet venne bérbe az önkormányzat, hogy az egyéb területein sem végez vállalkozási tevékenységet,

-          a Rizling sor mögötti részt is kulturáltabbá kellene tenni, esetleg sétány kialakíthatóságával.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

13./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását és az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy időközben az egyik legnagyobb pályázati csomagot benyújtottuk, „Zöld város” néven, egy cég közreműködésével. Ennek mentén néhány földhivatali jogi és tervezési kérdést is át kellett gondolni. Ehhez a Képviselő-testület a megfelelő támpontokat megadta. A hiánypótlást teljesítettük. A pályázatíró szerint befogadták, a pályázatot döntésre felterjesztették. A pályázat volumene 612 millió forint. Emellett óvoda és bölcsőde, illetve egészségház pályázatot nyújtottunk be. A felső bazársor megújítására és kerékpáros fejlesztésre szintén pályáztunk. Az előterjesztésben az ASP rendszerhez való csatlakozás tekintetében vállalást tesz a testület. Kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy ezt úgy kell-e értelmezni, hogy nem lehet tovább kimaradni a nagy központi rendszerhez való csatlakozásból. Ez veszélyekkel is jár, öt éve próbálják az önkormányzatokra erőltetni. Most a megvalósításhoz lehet pályázni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ASP rendszer oktatására van elkülönített forrás, melyre lehet pályázni.  Az adatátemelésnek van egy magasabb költsége. Külön szerződésben vagyunk a vagyonkataszter és az iktatás vonatkozásában. Ettől függetlenül a folyamat pluszköltségekkel is jár, melyet a Közös Hivatal illetve a két önkormányzat támogatásával kell megvalósítani. A rendszert 2017. január 1-től kötelezően be kell vezetni, melyhez a pályázatot célszerű beadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy láthatóan a hivatali rendszerek átszervezésével, a járási rendszer bevezetésével egyfajta racionalizálás, egyfajta központosítás indult el. Hosszú ideje szó van arról is, hogy a MÁK átveszi az önkormányzatok pénzügyi felügyeletét. Ebbe a csomagba illik bele ez a folyamat is. Ugyanakkor terhet rónak az önkormányzatra, a kiépítést nem finanszírozzák teljes mértékben.  Kérdezi a pályázati ügyintézőt, hogy van-e még figyelemre méltó pályázat.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy nincs, az előterjesztésben minden szerepel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékozatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

321/2016. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése tárgyú felhívásra a pályázat benyújtásával és a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


322/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. elrendeli pályázat benyújtását a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás keretében megjelent pályázati lehetőségre.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

14./ Napirendi pont

Suzuki Vitara gépjármű hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a vételárat 700 ezer Ft összegben határozza meg.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az autóra nagyobb összeget kellene rákölteni, ezért a testület javasolta jelen állapotában értékesíteni. Egy alkalommal már meghirdettük, pályázat nem érkezett. Most történne a másodszori döntés. Kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy jogilag elfogadható-e, ha az önkormányzat face-book oldalára is felkerül a jármű.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy néhány pályázat esetében olyan visszajelzés érkezett, hogy nem a megfelelő helyeken történik a hirdetés. Egy országos napilapban többszázezer forint a megjelenés. A Tátika üzletházat például egy speciális, befektetőknek szóló újságban kellene hirdetni.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja a Polgárőr Egyesület elnökét megkérdezni, hogy ki vette meg a polgárőrség járművét. Az ő gépkocsijuk még rosszabb állapotban volt, hátha megvennék a Suzuki Vitarát is.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja lehetővé tenni a vételár kismértékű csökkentését polgármesteri hatáskörben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ± 10 %-os eltérés lehetőségének javaslata is elhangzott az ár tekintetében.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával az elhangzott kiegészítésekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

323/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárműről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tulajdonában álló IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárművet értékesíti 700 ezer Ft +/- 10% értéken.
 2. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a hirdetés közzétételéről gondoskodjon, lehetőleg minél több ingyenes internetes megjelenítéssel, valamint a facebook oldalon.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, hirdetésre 5 munkanap,

értékesítésre folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

15./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a versenyfelhívásban kerüljön rögzítésre:

-        a tulajdonos három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori könyv szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén,

-        üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg,

-        a vevő az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül,

-        a pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet,

-        kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzletház az önkormányzat tulajdonába került, melyet 1 évre pályázat keretében üzemeltetésre adtunk át 7,5 millió forintért. A pályázó a korábbi hasznosítási metódust folytatta, de a testület hosszabb távon nem ezt a funkciót szeretné látni, hanem az előző testületi ülésen megfogalmazott paramétereket támogatja. Az önkormányzat ügyvédjével történt egyeztetés után 15 éves hasznosításra írtunk ki pályázatot, mely minimum 150 milliós felújítási költséget is tartalmazott. Sajnos nem érkezett pályázat. Próbált tájékozódni, hogy ennek mi lehet az oka. Alapvetően kemények a feltételek, más tulajdonán nagy összegű befektetést senki nem akar végrehajtani. A Bányász strand esetében is hasonló a helyzet, a bérlő kérte az ingatlan tulajdonba adását, különben nem költ rá. A bizottság alapvetően a második határozati javaslat elfogadását támogatja, mely az ingatlan értékesítéséről szól. A bizottsági ülésen nem tudott jelen lenni, mert a Bahart tulajdonosi ülésén vett részt. Véleménye szerint a bizottság jó szempontokat fogalmazott meg.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy azért vetődött fel a javaslat első pontja, mert előfordulhat, hogy a vevő 3 évig ugyanezen állapotot fenntartva sok pénzt vesz ki az ingatlanból, nem költ rá, majd visszaadja. Ezzel nem lépünk előre.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a kezdetektől fogva úgy gondolta, hogy meg kell tartani az ingatlant saját tulajdonban. Azt támogatja, hogy az épület újuljon meg, hogy milyen tulajdonosi szerkezetben, az talán másodlagos. Korának egyik legjelentősebb épülete a Tátika üzletház, a mai kor igényeinek megfelelően kerüljön eredeti állapotában és funkciójában felújításra, betöltve azt a közösségi szerepet, melyre rendeltetett. Legyen a Balaton-part olyan épülete, ahová sikk járni, legyen az idelátogatók számára komoly tájékozódási pont. A bizottság javaslatából kitűnik, hogy nem jövedelemszerző tevékenységre tart számot, a fő cél nem az értékesítés, hanem a méltó felújítás. Az értékbecslő által meghatározott áron javasolja meghirdetni értékesítésre úgy, hogy a vevő azonnal kezdje meg és 3 éves időtávban fejezze be a felújítást, az építési terveket a Képviselő-testülettel előzetesen leegyeztetve. Ha nem történik meg a felújítás, akkor a jóval alacsonyabb könyvszerinti értéken történjen meg a visszavásárlás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr emailben megküldött tájékoztatása szerint a Ptk. szerint a visszavásárlási ár egyenlő a vételárral, nem pedig a jelenlegi könyv szerinti értékkel. Az más kérdés, hogy amennyiben a felújítás csak részlegesen valósul meg, azaz a tervekből valamennyi azért megvalósul, akkor a visszavásárlás esetén  bizonyos ráfordítási ellenértéket, úgy nevezett értéknövekményt tekintetbe kellene venni, Álláspontja szerint a ráfordításokat a meghiúsulás esetén nem térítenénk meg, hanem azokat kárátalányként, vagyis nemteljesítési, meghiúsulási stb. kötbérként számítanánk fel.

 

Krisztin N. László polgármester szerint még egyszer meg kellene hirdetni bérletre a korábbi feltételekkel, további internetes portálokon is, ahol nagyobb remény van megfelelő partnert találni. A vagyontörvény szerint kétszeri kísérlet után szabadon lehet tárgyalni bárkivel, de nem ez a cél, sőt ezt a lehetőséget kizárná.  Ha nem jár sikerrel a bérletre szóló felhívás, akkor javasolja az értékesítésre szóló pályázati felhívás közzétételét, hiszen nem érdekünk, hogy jelen állapotában ott maradjon az épület, ha a „Zöld város” projekt nyerne. Nehezen tud eltekinteni attól a rossz érzéstől, hogy egyszer már részese volt egy értékesítésnek, mely az önkormányzat számára nem zárult kedvezően. A szerződésbe bármilyen garancia beépíthető, de az érvényesítése nem mindig egyszerű. A visszavásárlási lehetőség jó irány lehet. Beszélt a korábban írásos ajánlatot adó vállalkozóval, aki a 15 éves visszavásárlási garancián nem lepődött meg. De javasolja, hogy a választók miatt és saját lelkiismeretük szerint még egy kísérlet történjen a bérbeadásra. Az önkormányzat igazi érdeke egy bérleti konstrukció lenne, így jobban kézben lehetne tartani a folyamatokat.

 

Kun István képviselő szerint párhuzamosan is meghirdethető a bérlet és az értékesítés, mely akár versenyhelyzetet is előidézhet az esetleges pályázók között.

 

Laposa Bence képviselő szerint fontos az a garancia, hogy a jelen állapotában az épület nem üzemeltethető. Egy befektető is elgondolkodhat azon, hogy adott esetben melyik konstrukció lehet a kedvezőbb számára, a testület pedig egy intervallumban tudja kezelni ezt az ügyet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a pályázati kiíráshoz általában a szerződéstervezetet is mellékelni kell. Kérdezi, hogy van-e most olyan helyzetben a testület, hogy döntsön erről, vagy rendkívüli ülés keretében lesz lehetőség visszatérni rá a későbbiekben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez is elfogadható. Az ügyvéd úr a szerződéstervezetet elkészíti, majd az ingatlan bérletére szóló felhívás, ezt követően pár nap múlva az értékesítési versenyfelhívás tárgyalható.

 

Laposa Bence képviselő szerint a bérleti vagy adás-vételi szerződésnél lesznek észrevételek, a másik fél gondolatait is vizsgálni kell. A végleges szerződés a testülethez visszakerül döntésre.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy sokszor egyszerre látható egy ingatlan bérletére és eladására szóló felhívás, javasolja így meghirdetni a Tátika üzletházat. Utána el lehet dönteni, hogy az önkormányzatnak melyik lenne az előnyösebb.

 

Krisztin N. László polgármester módosító indítványként javasolja a korábbi feltételek szerint a hosszú távú bérletre még egyszer kiírni a pályázatot oly módon, hogy az eddigiektől eltérő és talán nagyobb hatékonyságot biztosító helyeken is jelenjen meg a hirdetés. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

324/2016.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátika üzletház bérbeadás útján történő hasznosítását támogatja azzal, hogy szélesebb körben rendeli el meghirdetni internetes portálokon.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Kun István képviselő szerint gazdasági megfontolásból egyszerre célszerűbb megjelentetni a hirdetéseket.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a szerződéstervezetet mikor kapja meg a pályázó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződéskötésről egy soron következő testületi ülésen kell dönteni. A pályázó előzetesen szándéknyilatkozatot tesz, hogy az abban foglaltakat elfogadja. A versenyfelhívásban meg kell határozni a pályázat beérkezésének és bontásának idejét. A bontásnál a pályázók jelen lehetnek. A versenytárgyalásra egy másik időpontban kerülne sor, addig az adás-vételi szerződés megismerésére lenne lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha a közbeszerzési eljárás menetéhez hasonlóan történne a folyamat, az lenne a korrekt.

 

Nagy Miklós képviselő szerint fontos, hogy a leendő partner meglássa a lehetőség. Ha valaki az ingatlan megvásárlásán gondolkodik, akkor üzleti tervet próbál készíteni magának. Segítené, ha a Városkapu projektről, a Bahart adatairól elektronikusan kaphatna egy összeállított anyagot.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a bérleti felhívásba beírni, hogy a pályázati dokumentáció szeptember 21-én 16.00 óráig átvehető. Legalább 15 napos versenyfelhívási határidőt javasol a pályázatok benyújtására. Megjegyzi, hogy a dokumentáció zártan kezelendő. A bérbeadásra vonatkozó határozatnál a pályázat beérkezésének határidejét szeptember 21-én 16.00 órában javasolja meghatározni, kizárólag postai úton zárt borítékban adható be. A bontást 22-én 10.00 órára javasolja kitűzni.  Az induló bérleti díj 5 millió forint/év + rezsiköltség, a második évtől kezdve. Az előző ülésen döntés született a támogatandó funkciókról. Javasolja, hogy a pályázó nyilatkozzon arról, hogy ezt felvállalja-e. A pályázathoz csatolja be az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet is. Kizárólag az nyújthasson be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.  A pályázó eredeti és hiteles igazolást csatoljon be a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bérleti konstrukcióra az elhangzott feltételekkel javasolja a pályázat kiírását, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

325/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

 1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)   8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)   területe: 1116 m2

c)   megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)   műszaki állapota: felújítandó

e)   vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. szeptember 21. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. szeptember 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 5.000.000-Ft/év+rezsiköltség a második évtől kezdve

d)    Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)     A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)    Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)      Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

l)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester a tulajdonjog átruházásra vonatkozóan kéri jegyző asszony tájékoztatását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati dokumentáció 10 eFt-ért a műszaki osztályon átvehető 2016. szeptember 12-én 8.00 óra és szeptember 21-én 16.00 óra között. A pályázat beérkezésének határideje október 5-én 16,00 óra, kizárólag postai úton, zárt borítékban adható be. Bontására október 6-án 10.00 órakor kerülne sor. A Pénzügyi bizottság által javasolt pályázati feltételek mellett, az előbb felvázolt kiegészítésekkel javasolja a pályázat kiírását az üzletház értékesítésére.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az értékesítésre vonatkozó pályázat kiírásával a fentiek szerint, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

326/2016. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)    területe: 1116 m2

c)    megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)    műszaki állapota: felújítandó

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
  1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 119.300.000,- Ft
  2. A hasznosítás módja: értékesítés
  3. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. október 5. 16,00 óra, kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. október 6. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Kikiáltási ár: 119.300.000,- Ft

d)    Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)    Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

i)      Pályázati dokumentáció 10.000 Ft-ért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán átvehető 2016. szeptember 12. napján 8,00 órától 2016. szeptember 21. napján 16 óráig.

j)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

k)    Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

l)      Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

m)   Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

n)    Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

 • o)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a pályázat megjelentetésével meg kell-e várni a szerződéstervezet elkészültét. Egyszerre megjelenhet-e a két konstrukció.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. A bérbeadás esetén automatikusan megjelenik a pályázat, a másik esetben szeptember 12-ig kell dönteni. Megjelenhet úgy, hogy megtekinthető a bővebb pályázati felhívás a www.badacsonytomaj.hu honlapon.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a hirdetések költségét biztosítani kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségek a PR, marketing költségek között szerepeltethetők.

 

Nagy Lajos képviselő 9.50 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

16./ Napirendi pont

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az un. Három fenyő alatti területről van szó. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

327/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 2. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)   8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)   területe: 4.200 m2

c)   megnevezése: beépítetlen terület

d)   műszaki állapota: jó

e)   vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000 Ft
 2. 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. szeptember 21. 16,00 óra, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. szeptember 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Kikiáltási ár: 45.000.000,-Ft

d)    Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

e)    Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

i)      A pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fűzfa utcában található ingatlant egyszer már meghirdettük, pályázat nem érkezett. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

328/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

2191 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 2. 1. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191 – 8258 Badacsonytomaj,  Fűzfa utca 32.

b)   területe: 3997 m2

c)   megnevezése: beépítetlen belterület

d)   műszaki állapota: A telken szennyvízátemelő telep működik. Területen állandó jelleggel meglévő magas talajvíz a házépítésnél megoldandó probléma. Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes)

e)   vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
  1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
  2. A hasznosítás módja: értékesítés
  3. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. szeptember 21. 16,00 óra, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. szeptember 22. 10,00 óra, Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

d)    Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

e)    Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

18./ Napirendi pont

1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsony, Móricz Zsigmond utcában megosztott telekről van szó. Az ingatlan egy alkalommal már hirdetve lett, pályázat nem érkezett. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

329/2016.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)        vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)        az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)        a hasznosítás módja: értékesítés

d)        a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100 000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2016. szeptember 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

19./ Napirendi pont

Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az árajánlat kerüljön kiegészítésre az alábbiakkal:

-          a jogi alkalmazhatóság tisztázottságát is tartalmazza,

-          az iparűzési adóalanyokra is terjedjen ki az alkalmazhatóság,

-          településrészekre lebontva központi és frekventált utcafrontokra is adjon ajánlatot az ajánlattevő, mely a szabályozottságra is tartalmaz előírásokat felsőbb szintű jogszabályokkal összhangban, például köztéren megjelenő tábla, bútor, dísz, utcabútor, napernyő, reklámtábla, spaletta stb.,

-          kiköti egységes arculati elemek használatát a település közigazgatási területén,

-          javaslat a bevezetési ütemezésére, társadalmasítására – mérföldköveket jelentessen meg a megvalósítási szakaszokra,

-          vállalja az előzetes egyeztetést a szolgáltatókkal.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület már korábban elhatározta, hogy a településképet javító lépéseket tesz, a gondozatlan ingatlanokat érintő döntések is ide tartoznak. A városarculati terv készítésére egy értékelhető ajánlat érkezett.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy összesen nyolc árajánlat bekérése történt meg az ország egész területéről. Egy pályázó kapacitáshiány miatt visszalépett, így maradt az előterjesztés szerinti ajánlat.

 

Laposa Bence képviselő a bizottság kiegészítéseit fontosnak tartja. Elmondja, hogy nem újabb füzetet szeretnénk készíteni, hanem egy valós igényekre valós reflektálást, mely az érintettek számára kötelező jellegű. Fontos ennek társadalmasítása és jogi hátterének kidolgozása.  A tervező minden megállapításra rendeleti síkon is tegyen javaslatot, ez ne a hivatali apparátus feladata legyen. Az anyagot szakmailag, tartalmilag illetve ár tekintetében is korrektnek, jó kiindulási pontnak tartja. Ha tudja vállalni a pályázó a kiegészítéseket, akkor szerencsés lenne a szeptemberi ülésre visszahozni.

 

Krisztin N. László polgármester fontosnak tartja a társadalmasítást. Meg kell beszélni a szerződő partnerrel, hogy hány települési fórumot kell tartani, milyen körökkel kell egyeztetnie. Érkezett hozzá olyan visszhang, hogy egyes képviselők rá akarják erőltetni az akaratukat a település lakosságára. Közös érdekünk a település arculatának javítása. Amennyiben a többség nem ért egyet valamivel, azt is tudomásul kell vennie a testületnek. Fontos, hogy a lakosság megismerje a javaslatokat, a tervező be tudja mutatni azokat, szakmai tapasztalatait beépítve. Így nyugodtan meg lehet hozni a döntést, mely évtizedekre kihathat. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

330/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. elrendeli új árajánlat bekérését „Badacsonytomaj városarculati egységesítése meglévő arculati elemekből” tárgyban az alábbiak figyelembe vételével és az eredeti ajánlatkérő kiegészítésével:

a)    az ajánlat a jogi alkalmazhatóság tisztázottságát is tartalmazza,

b)    az iparűzési adóalanyokra is terjedjen ki az alkalmazhatóság,

c)    településrészekre lebontva központi és frekventált utcafrontokra is adjon ajánlatot az ajánlattevő, mely a szabályozottságra is tartalmaz előírásokat felsőbb szintű jogszabályokkal összhangban, például köztéren megjelenő tábla, bútor, dísz, utcabútor, napernyő, reklámtábla, spaletta stb.,

d)    kiköti egységes arculati elemek használatát a település közigazgatási területén,

e)    javaslat a bevezetési ütemezésére, társadalmasítására – mérföldköveket jelentessen meg a megvalósítási szakaszokra (pl.: települési fórumok számának, módjának meghatározása, stb.),

f)     vállalja az előzetes egyeztetést a szolgáltatókkal,

g)    jogszabályalkotásra is tegye meg javaslatát az alkalmazhatóság érdekében.

2.   felkéri Wolf Viktória jegyzőt az újabb ajánlatok bekérésére.

 

Határidő:    elfogadásra azonnal

értesítésre 8 munkanap

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

20./ Napirendi pont

Gördülő Fejlesztési Tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

331/2016. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Gördülő fejlesztési tervről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. által 2017-2031 időszakra elkészített – határozat melléklete szerinti – Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a határozat melléklete szerinti Meghatalmazás aláírására.
 3. felkéri Krisztin N. László a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt-t.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre legkésőbb 2015. szeptember 5.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

21./ Napirendi pont

Mékli Bernadett kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester felvezetésként elmondja, hogy Mékli Bernadett a badacsonytomaji strandon lévő, tulajdonában álló épület tekintetében fordult kérelemmel a testülethez. Szeretné azt felújítani, de mivel az épület alatti földterület az önkormányzat tulajdona, ezért a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Az épület a térképen nincs feltűntetve annak ellenére, hogy hosszú évek óta ott áll és működik. Kérelmező adás-vételi szerződéssel tudja bizonyítani, hogy a felépítmény a tulajdonában áll. A területbérleti díjat fizeti. Nem vitatja, hogy az épületet jogosan építették oda.  Korábban kezdeményezték már az épület feltűntetését a Földhivatalnál, úgy érzi, hogy most ezt kívánják megismételni.  Ha az épület alatti terület tulajdonosa, vagyis az önkormányzat hozzájárul a felújításhoz, az ügy előbbre juthat a tekintetben is, hogy felkerülhet a térképre.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a régi rendszerben egy zalaegerszegi család építette fel az épületet, majd a jelenlegi tulajdonos megvásárolta.  Nem ellenzi a felújítását, de az előírásokat tartsák be.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az adás-vételi szerződés hitelt érdemlően igazolni tudja-e, hogy az ingatlanon lévő felépítmény tulajdonjoga a kérelmezőt illeti meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. Javasolja a határozati javaslat kiegészítését oly módon, hogy „illetve nyilatkozzon, hogy az épület építtetője a kérelmező, vagy annak jogelődje”.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint, ha nem jogszerűen épült a felépítmény 30 évvel ezelőtt, akkor is meg fogja kapni a fennmaradási engedélyt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy fennmaradási engedély csak tervek birtokában adható, melyhez az önkormányzat hozzájárulása is szükséges.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy kérheti-e a testület, hogy ne idegenítsék el az ingatlant.

 

Krisztin N. László polgármester 10.05 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 10.35 órakor folytatódik.

Jelenlévő, szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pillanatnyilat nincs a kezünkben az épület tulajdonjogát bizonyító adás-vételi szerződés. Javasolja, hogy ezt a kérelmező mutassa be. Azt kellene tudni, hogy hány m2 alapterületű épület épült annak idején. Azt is igazolni kell, hogy az épület építtetője a kérelmező vagy annak jogelődje. Kérdezi, hogy a felújításhoz feltétlenül kell-e építési engedély.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy csak homlokzati változás esetén kell építési engedélyt kérni, egyébként egy nyilatkozattal megoldható.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a testület érdemi döntését az előbbiek szerint hozza meg. Ha a dokumentumok beérkeznek - kérelmező hitelt érdemlően igazolja a tulajdonjogát, nyilatkozik arról, hogy az épület építtetője a kérelmező, vagy annak jogelődje, illetve milyen léptékű felújítást tervez, - igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül reagálni. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

332/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Mékli Bernadett kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj, 2251/6 hrsz-ú ingatlan tekintetében felkéri Mékli Bernadett 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 25. szám alatti lakos kérelmezőt, hogy hitelt érdemlően igazolja annak tényét, hogy az ingatlanon lévő felépítmény tulajdonjoga őt illeti, csatolja be a felépítmény adásvételi szerződését, illetve nyilatkozzon, hogy az épület építtetője a kérelmező, vagy annak jogelődje. Érdemi döntését előbbiek, valamint azon nyilatkozata alapján hozza meg, hogy milyen léptékű a felújítás és szükséges-e hozzá építési engedélyezési eljárás és tervdokumentáció.
 2. felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

22./ Napirendi pont

Tapolca COOP Zrt. megkereséséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a COOP Zrt. tulajdonában áll a badacsonyörsi egykori üzlet és a hozzá tartozó egyéb felépítmények, melyeket értékesíteni szeretnének. Kértük, hogy tegyék meg ajánlatukat felénk is. Az ingatlan után érdeklődő vállalkozó vendéglátással kapcsolatos fejlesztést szeretne megvalósítani. A bizottság javaslatából a forráshiány megfogalmazást kivenné.  Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ingatlan megvásárlását nem támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

333/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

2052 hrsz-ú ingatlan értékbecsléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. 1. a Tapolca Coop Zrt. (8300 Tapolca, Fő tér 5.) tulajdonában álló Badacsonytomaj 2052 hrsz-ú természetben Badacsonytomaj, Füredi utca 38. szám alatti üzlet, udvar és pince megnevezésű ingatlan vonatkozásában beérkezett vételi ajánlatot megtárgyalta, az ingatlant megvásárolni nem áll módjában.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy Hurtony Miklós elnök-igazgató tájékoztatására a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 8 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester 10.43 órakor távozott a teremből.

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

23./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

334/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

24./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A Bizottság felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Népegészségügyi Intézet MENÜ Kft-t érintő levelét olvassa fel napirendek előtt, illetve kéri meghívni az intézet képviselőjét a testületi ülésre.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy már a bizottsági ülésen is felvetette az ebédszállítás kérdését. Jelenleg a házi gondozók is végzik ezt a feladatot, de nem tartozik a munkakörükbe. Kérdezi, hogy mikor lesz ebben egyeztetés a Menü Kft. és a Kistérség közreműködésével.

 

Krisztin N. László polgármester 10.46 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kezdeményezni fogjuk az egyeztetést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázaton nyert Opel busszal és a Suzuki Vitarával a külterületi szociális feladatok ellátását szerette volna segíteni a pályázat kiírója. A járműveket csak erre a célra lehet használni. Ez az OPEL busznál teljesül, a gyerekek egy részét külterületről szállítják. A másik esetben, az Alapítvány tulajdonában lévő járműnél nem mindig biztosított ez a cél. A jövőben nem fogja használni, nem szeretné, ha ebből gond lenne. A megkötött feladat ellátási szerződést javasolja felbontani. A két ülés közötti beszámolóból látható, hogy hétvégén is sok helyen kell képviselnie az önkormányzatot. A Kistérségi Társulás elnökeként is több hétvégi rendezvényen kell részt vennie. Ha Badacsonytomaj feliratú autóval jelenik meg, annak van egy marketing, reklám értéke is. A testületnek el kell gondolkodnia a 2017. évi költségvetés keretében egy megfelelő, az önkormányzat tekintélyét, térségben elfoglalt szerepét tükröző jármű beszerzéséről, ha a Suzuki Vitara kivonul a rendszerből.  A Menü Kft. ügyvezetője szívesen átvenné a járművet használatra, vállalná az ebéd teljeskörű kiszállítását. Így a gondozónőkről is levennénk ezt a terhet. Erről a Kistérség vezetőjével és a Menü Kft. ügyvezetőjével is egyeztetni kell.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szavazni kell-e arról, hogy az Alapítványnak visszaadjuk a gépjárművet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy testületi felhatalmazás alapján lehet felmondani a szerződést. Napirendek után javasolja.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat megvásárolhatja-e a járművet az Alapítványtól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 5 évig nem. A Menü Kft. igényt tartana az autóra.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy amikor a gépjármű átadása megtörténik, akkor történjen meg az önkormányzat részére egy megfelelő autó beszerzése.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy hitelre kormányzati engedély birtokában van mód.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a polgármester úr azt javasolta, hogy a 2017. évi költségvetésben szerepeltessük, Laposa Bence képviselő pedig már ebben az évben támogatná az új gépjármű beszerzését. Jegyző asszony a napirend végén javasolta a döntést.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a badacsonyörsi strand ügye hogyan áll.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kör email-ben értesítette az érdekelteket, hogy tegyék meg nyilatkozatukat.  Az adás-vételi szerződés tervezetét, a földhivatali anyagokat megküldte. Eddig nem érkezett válasz.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy csak a terület közepén tudja elképzelni a strandot. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

335/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

25./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi a polgármestert, hogy a Rodostói utcával kapcsolatosan mi történt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy rossz állapotban van az út, kátyúzni kellene. Van rajta egy jelenleg erdőként funkcionáló, de útnak minősített szakasz, melynek a kipucolását is kérték. Addig az ott ingatlannal rendelkezők csak a tördemici központon keresztül tudnak közlekedni, jelentős kerülővel. A kolléga a helyszínt megvizsgálva úgy látja, hogy ha nagy költséggel ki is lenne pucolva az erdős rész, az év nagy részében nem lehetne közlekedni az úton, mert olyan meredek.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a Római útra belógó fákat, bokrokat a szüreti felvonulás előtt visszavágni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az út és a kerítések között földkupacok vannak, a felújított szakasz megjelenése már kultúrált.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a VN. Kft. ügyvezetője szerződést kötött egy alvállalkozóval, aki marógéppel ki fogja pucolni az út mindkét oldalát.

 

Laposa Bence képviselő kéri, hogy a tológép a Bogyay út egy kb. 50 m-es szakaszát is csinálja meg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ezt a fórumon jelezze, ott a Kft. ügyvezetője is jelen lesz.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy többen azzal fordultak hozzá, hogy a kondi parkok miért a szabad ég alatt kerültek kialakításra. Így télen és rosszabb időben nem használhatók.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fiatalok képviseletében a pályázat megjelenése előtt megkereste Péntek Róbert azzal, hogy szeretnének szabadtéri kondi parkot a településen. A testület befogadva a kérést, a költségvetésben 3 millió forintot elkülönített erre a célra. Közben júliusban megjelent a pályázati lehetőség. A labdarugó pálya játszótér mögötti részére nyújtottuk be a pályázatot, egyelőre nincs róla információnk. A 3 millió forintból badacsonyörsi játszótérre 2 szabadtéri eszközt, a badacsonyi nagypark játszótér melletti részére 3 eszközt, a badacsonytomaji ifjúsági parkba 9 eszközt helyeztünk el. Ezek átadási ünnepségét meg kell szervezni. Már szinte minden településen vannak ilyen szabadtéri eszközök. Ha nyerne a 100 %-os támogatottságú pályázat, akkor komplex részt tudunk kialakítani.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Badacsonyi parkban elhelyezett kemencének mi lesz a sorsa.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy Káptalantótiban élő vállalkozó ajánlotta fel, a városnak ajándékozva. A Céh Egyesület kereste meg azzal, hogy a Borhéten vegyen részt, helyét a színpad mögött részen jelölték ki. Ki kell dolgozni, hogy milyen feltételekkel vehető igénybe az önkormányzati rendezvényeken illetve baráti társaságok rendezvényein a kemence.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy Szencz Lajossal miről tárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tátika üzletházra kiírandó pályázat feltételrendszerének kidolgozása során felmerült, hogy egy építési vállalkozó a testület által előírt minimum 150 milliós ráfordítást önköltségi áron ki tudná hozni, majd tovább tudná adni egy másik vállalkozónak. Azért hívta fel a pályázat beadása előtt, hogy értesült-e erről a lehetőségről. Javasolta, hogy tekintse át a pályázati kiírást és mondja el a véleményét.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy Hartai Bélával miről tárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Hartai úr felajánlotta, hogy a Tájház udvar felújítása során a szökőkút megépítését ő fizeti. Tárgyaltak a meghirdetett önkormányzati ingatlanokról is, de egyelőre nem kíván rájuk pályázni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy Dr. Bessenyei Tiborral miről tárgyaltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Sall Csaba, mint ingatlan közvetítő egy helyszín biztosítását kérte egy megbeszéléshez, melyen Dr. Bessenyei Tibor, János Levente, a két tulajdonos ügyvédje és a tervezők vettek részt. Az egyeztetésre a Vulkán Központban került sor. Az iskola melletti bevásárlóközpont is téma volt, melynek helyszínét régészeti szempontból már az örökségvédelem is megkutatta. A házak mögötti részre 5 db négyes társasházat szeretnének építeni, melyek a CSOK előírásainak is megfelelnek. Kérték a lakások előreértékesítését az ingatlanközvetítő által. A bevásároló központtal kapcsolatosan nagy előrelépésről nem tudtak beszámolni, nem találnak bérlőt.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a közműveket és az utakat megépítik-e a társasházakhoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt vetették fel, hogy ebben együtt tudnak működni az önkormányzattal. Ez akár az önkormányzat terhe is lehetne. Alapvetően nyitottak vagyunk a további egyeztetésekre. Tájékoztatta őket, hogy a közműrendelet rájuk is vonatkozik, az önkormányzatnak nem lesz erre 50-60 millió forintja.  Megjegyzi, hogy a Rendezési tervben a Gulács felé vezető út mellett 150 lakótelek van kijelölve. Jelenleg 7 nadrágszín parcella van ott magántulajdonban. Korábban az egyik tulajdonos megkereste az önkormányzatot. A területet össze kellene vonni, majd lakótelkekre osztani. Ott az önkormányzatnak komoly közműépítési és egy kötelezettségei lennének. Megköszöni a TV nyilvánossága előtt a jótékonysági futóversenyen segítőként, szervezőként vagy támogatóként résztvevők segítségét. A főszervező a Stádium Egyesület az iskolának 450 eFt-ot, az óvodának 250 eFt-ot gyűjtött össze, melyet ezúton is megköszön.


Laposa Bence képviselő 11.20 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez a hétvége a jövőben is alkalmas lehet ilyen és hasonló versenyek szervezésére, hiszen komoly érdeklődés mutatkozott, 400 fő feletti résztvevővel. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

336/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Laposa Bence képviselő 11.23 érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Suzuki Vitara gépjárműre kötött szerződést felmondjuk az Alapítvánnyal, majd folytassunk tárgyalásokat a MENÜ Kft.-vel és a Kistérség vezetőjével, Pordán Katalinnal arról, hogy az autó használatára igényt tartanak-e az ebédkiszállítás megoldásához, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

337/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Feladat-ellátási megállapodás felmondása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomajért Közalapítvánnyal kötött feladat-ellátási megállapodást a Suzuki Vitara személygépjármű vonatkozásában felmondja.
 2. felkéri a polgármestert egyeztető tárgyalás kezdeményezésére a szociális szolgáltatóval és a Menü Kft-vel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szeptemberi ülésre a Jegyző asszony a műszaki osztály bevonásával készítsen előterjesztést, mely egy új autó beszerzésének lehetséges irányait jelöli meg, kézfelemeléssel jelezze. Az ötleteket kéri megküldeni a Jegyző asszonynak. Megjegyzi, hogy egy lízingengedély beszerzésétől sem rettenne el. A Skoda gépkocsit is úgy vettük, hogy volt egy 20 %-kal kedvezőbb csomag. Legegyszerűbb lenne kifizetni, de ez a pénz kellene a pályázatokhoz. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

338/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Személygépjármű beszerzés ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Wolf Viktória jegyzőt és a Műszaki Osztályt, hogy a szeptemberi soros ülésére vizsgálja meg hivatalos célra beszerzendő/bérelhető/lízingelhető személygépjármű ügyét

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy a parkolók használatával kapcsolatosan a polgármesternek 40 db ingyenes parkolójegy biztosítására van kompetenciája. Ez a mennyiség elfogyott. A „Badacsonyi Szüretre” érkező díszvendégeknek, testvérvárosi települések képviselőinek illene ingyen parkolójegyet adni. Ehhez a testület felhatalmazását kéri. Távlatilag javasolja, hogy a VN. Kft. határozzon meg egy VIP jegyárat, ehhez a rendeletet is módosítani kell.  A strandok esetében az ingyenességet is egy VIP jegyre javasolja cserélni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja felkérni a VN. Kft-t, hogy 20 db térítésmentes parkoló jegyet biztosítson a polgármester részére a szüreti rendezvény idejére.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy a parkoló rendeletet a költségvetés előtt hozza be koncepcionálisan, melyben a tiszteletjegyek is korrekt módon legyenek rendezve. Kéri, hogy aki fentieket támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

339/2016.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Parkolójegyek felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri Bolla József VN Kft. ügyvezetőt, hogy a 2016. évi szüreti rendezvényre 20 db térítésmentes VIP parkolójegyet biztosítson a testvérvárosi delegációk és díszvendégek részére.
 2. 2. javasolja egy ún. VIP jegyár meghatározását a parkolók és a strandok esetében is, melyhez a rendeletmódosítás előkészítését kéri. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a parkoló-rendelet módosítását a költségvetés tárgyalását megelőzően készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben költségvetés tárgyalását megelőző testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                         Orbán Péter                                     Kun István

polgármester                          alpolgármester                                   képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!