2013. 12. 05. rendkivüli testületi

adacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 39/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december
5-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (6 fő)

 

Távolmaradását jelezte:

Orbán Péter                            alpolgármester                   (1 fő)

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Wolf Viktória                           aljegyző

Tamás Lászlóné                      költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                         műszaki osztályvezető

Rádai Attila                              vállalkozó

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (6 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat, a meghívott vendégeket és a televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármester jelezte távolmaradását. Az elmúlt években decemberben nem volt testületi ülés, helyette közmeghallgatás tartottak. Ezért jelen ülést rendkívülinek nyilvánítja, mivel a munkatervben sem szerepel. A mai testületi ülésen néhány megszokott témakör emiatt nem kerül napirendre. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rajzó Ildikó és Dr. Magó Ágnes képviselőket  megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

826/2013.(XII.05.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Rádai Attilát, kéri, hogy foglaljon helyet az asztalnál. Elmondja, hogy az alsó bazársor pályázati bontását és tárgyalását a pályázó zárt ülés keretében kéri megvalósítani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy most csak a pályázat bontására kerül sor.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja nem napirendként szerepeltetni, hanem a napirendek tárgyalása előtt felbontani a beérkezett pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a bontást is zárt ülés keretében kéri-e a pályázó.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy ennek nincs jelentősége. Úgy gondolta, hogy most kerül megtárgyalásra a pályázata, ezért kérte, hogy zárt ülés keretében történjen.

 

Krisztin N. László polgármester felbontja a pályázatot. Kéri Horváth Márta osztályvezetőt, hogy a pályázati kiírás sarkalatos pontjait ismertesse. Előtte van a pályázat, egy nyilatkozat, adóigazolás, illetve a befizetést igazoló csekk.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti a pályázati kiírásban foglaltakat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat a kiírásnak megfelel, érvényes, tárgyalásra alkalmas. Fajsúlyos tárgyalás várható, ahol jó lenne a képviselők véleményét megismerni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy folyamatosan érkeznek be a szociális kérelmek, ezért kéri, hogy a Humán Ügyek Bizottsága a közeljövőben esetleg egy zárt ülést tartson még.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja együttes Humán és Pénzügyi bizottsági ülést tartani a pályázati témában.

 

Forintos Ervin  képviselő 8.20 órakor érkezett meg  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a szociális kérelmeket minél később tárgyalni, hogy minden rászorult be tudja adni. A jövő héten pedig javasolja a beérkezett pályázat tárgyalását, figyelembe véve, hogy minden képviselő és a bizottsági kültagok is részt tudjanak venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ülés pontos időpontját egyeztetés után határozzák meg.  Elmondja, ha a testület elfogadja a pályázatot, a tervezői munka megkezdődhet. Megköszöni Rádai Attila vállalkozó megjelenését.

Áttér a napirendi sor összeállítására. A meghívó szerinti első napirendi pont levételét javasolja, mivel a pályázat bontása megtörtént. Kéri, hogy aki a nyilvános ülés 18 napirendjét és a zárt ülés 2 napirendjét elfogadja a mai munka alapjául, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

827/2013.(XII.05.) határozat

- Napirendek elfogadása –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésének napirendjéről az 1. napirendi pontot „Alsó-bazársor” hasznosítására beérkezett pályázatok tárgyalása és elbírálása” leveszi és a 2013. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülés módosított napirendjét 18 nyílt és 2 zárt napirenddel elfogadja az alábbiak szerint.

Napirendi pontok:

 1. 1. Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó vállalkozó

 1. 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Csaba társulási elnök

 1. 3. Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Marsi Attila kérelmező

 1. 4. Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Forma Zrt. képviselője

 1. 5. B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Miklós ügyvezető igazgató

 1. 6. Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kovács István és dr. Lauer János FIRE-MOON Kft. részéről

 1. 7. Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: kereskedelmi egységek üzemeltetői

 1. 8. Új LEADER pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. DRV Zrt. tőkeemelési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. 1. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Bursa Hungarica pályázatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a sorrendiségre vonatkozóan a Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat napirend elsőként történő tárgyalását kéri, mert a FIRE-MOON KFT. képviselői jelen vannak.  Horváth Ottó úr, a Club 67 Bt. képviselője telefonon jelezte, hogy úton van, ha megérkezik, akkor kéri a vonatkozó napirend tárgyalását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

828/2013.(XII.05.) határozat

- Napirendek sorrendiségének módosítása –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésének napirendi pontjainak sorrendiségére vonatkozóan az alábbi döntést hozza:

1. napirendi pontként tárgyalja a – meghívóban – 6. napirendként szereplő „Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat” című napirendet, illetve a meghívó szerinti 1. napirendi pontot „Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata” az ügyvezető, Horváth Ottó megérkezését követően tárgyalja.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 1. 1. Napirendi pont

Kríziskezelési útmutató elkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kovács István és dr. Lauer János FIRE-MOON Kft. részéről

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Kríziskezelési Útmutató megrendelését azzal, hogy a dokumentum elkészítéséhez szükséges bruttó 147.320,- Ft összeget a 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

A Kríziskezelési Útmutató – 1 évre vonatkozó – követési díját, bruttó 29.464 Ft-ot a 2014. évi költségvetésében az önkormányzat működési kiadásai között javasolja elkülöníteni.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Dr. Lauer Jánost, hogy miután a bizottsági ülésen hosszan ismertette a program szerepét, most néhány mondatban foglalja össze, miről is szól az útmutató.

 

Dr. Lauer János köszönti a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy a krízishelyzetekre, hóhelyzet, földrengés, nagy mennyiségű csapadék, stb. esetére készítették a tervet, mely egyfajta segédlete, kiegészítése a meglévő védelmi igazgatásban megfogalmazottaknak.

 

Kovács István tűzoltóparancsnok elmondja, hogy a polgármesternek nagy segítséget jelent krízisesetekben, ha szakember segítségével végezheti az aktuális feladatokat, hiszen az esemény bekövetkeztét követő fél órában általában magára marad. A hivatalos szervek erőforrásai nem jutnak el azonnal mindenhová, így az öngondoskodás elengedhetetlen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

829/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

- Krízis kezelési útmutató elkészítéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a FIRE-MOON KFT. ajánlatát megtárgyalta és Badacsonytomaj város vonatkozásában elrendeli a Krízis Kezelési Útmutató elkészítését. A dokumentum elkészítéséhez szükséges bruttó 147.320,- Ft. összeget a 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
 2. A Kríziskezelési Útmutató – 1 évre vonatkozó – követési díjaként meghatározott és lakosságszámhoz kötött bruttó 29.464 Ft-ot a 2014. évi költségvetésében az önkormányzat működési kiadásai között rendeli el elkülöníteni.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szerződést készítse elő, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        azonnal, szerződéskötésre 30 nap

Felelős:          Krisztin N: László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 1. 2. Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Csaba társulási elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme tárgyában hozott korábbi döntéseit továbbra is tartsa fenn, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Belső ellenőri feladatok tekintetében a Kistérség által kiállított számlák kifizetésére fedezetet ne biztosítson.

A Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Tapolca Környéki Társulás Elnökét, valamint a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét értesítse.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előterjesztés tartalmazza az ügy lényegét. Meglepőnek tartja, hogy a Megyei Közgyűlés fenntartja igényét, hiszen az állam teljes körűen konszolidálta az önkormányzatokat, az adósságállomány megszűnt. Előfordulhat, hogy a háttérben valamiféle jogi dolog áll.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi a Polgármester urat, hogy a Társulás alelnökeként hogyan képviselte az ügyet, miért kéri még mindig a támogatást a Kistérség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy valószínűleg miatta nem peresítenek.  Az új elnök átvette az ügyeket. A problémát az okozza, hogy a 33 településből 31 a kötelezettségeket minden vita nélkül teljesítette. Két dolog jelent gondot. Amikor a pedagógiai szakszolgálat témájában keletkezett ez a megkeresés, az volt a probléma, hogy a Megyei Közgyűléstől nem kaptunk olyan elszámolást, mely a pontos adatokat rögzítette, melyre a követelés alapozható lett volna. A mai napig nem kaptuk meg az elszámolást, ezért a számlát visszaküldtük. A másik része a belső ellenőrzési feladat. A Kistérség megszűnése előtt az önkormányzatot lenyilatkoztatták, hogy milyen feladatokra akar társulni. Ez már korábban, az előző testület működésének idején történt. Ismerteti az ügy részleteit.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a határozati javaslatban illetve a Pénzügyi bizottság javaslatában tartozásról van szó. Ez nem így van, nincs tartozás, a kifizetést nem támogatja, mivel a feladat elvégzésére nem került sor.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző urat, hogy itt tegyen szövegszerű pontosítást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatnál 2010-ben visszamenőleg két évre akarták kiállítani a számlát. Ez a kérdés nem került a testület elé, nem is tudtunk róla, a Kistérség így fogadta el.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az anyagból megállapítható, hogy tulajdonképpen semmiféle teljesítés nem történt. A szakemberek is hozzászóltak, elismerve ezt, tehát a kérelem alaptalan. Javasolja elővenni az összes idevonatkozó anyagot.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy közösen mindent átnéztek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Kistérség kötelezettségvállalásának alapja a Kistérségi Megállapodás. A szakszolgálatra vonatkozóan elmondja, hogy Badacsonytomaj Város a pedagógiai feladatellátásban soha nem vett részt. Az akkori munkaszervezet vezetőnek ezt le is írtuk. A feladatellátásból történő kilépés határidejét a megállapodás nem szabályozza, Badacsonytomaj nem is kívánt kilépni a Társulásból. A belső ellenőrzéssel kapcsolatosan a Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja társulás keretében ellátni. Ennek ellenére a Társulás úgy állította össze a programját, hogy abban Badacsonytomaj továbbra is szerepelt annak ellenére, hogy nem küldtük meg a 2013. évi belső ellenőrzési tervünket. Véleménye szerint nincs jogalapja egyik követelésnek sem.

 

Krisztin N. László polgármester 8.42 órakor távozott a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a számlák kifizetését a testület nem támogatja, arra fedezetet nem biztosít, mert azok kifizetésének jogalapja nincs.

 

Krisztin N. László polgármester 8.43 órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja az A. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a Képviselő-testület a Pedagógiai szakszolgálat valamint a Belső ellenőri feladatok tekintetében a Kistérség által kiállított számlák kifizetését ne engedélyezze, mert a követelésnek nincs jogalapja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az „A” határozati javaslatot az elhangzott módosítással el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

830/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-            Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti kérelme –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete korábban hozott döntéseit továbbra is fenntartja, ennek megfelelően a Pedagógiai szakszolgálat valamint a Belső ellenőri feladatok tekintetében a Kistérség által kiállított számláinak kifizetését nem engedélyezi, mert a követelésnek nincs jogalapja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a döntésről a Tapolca Környéki Társulás Elnökét, valamint a Veszprém megyei Közgyűlés Elnökét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 3. Napirendi pont

Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Marsi Attila kérelmező

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a 0290/9 és 0292/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rajzó Ildikó képviselő megfontolásra javasolja az ingatlanok megvásárlását, bár a művelési águk nádas, de valójában cserjés, fás területről van szó. Ha nem sétányként, akkor parkként kezelhető lenne, a vízhez jutás lehetőségét biztosítva. A helyszínt megnézte, de nem tudta pontosan beazonosítani az ingatlanokat. Ha valóban nád lenne a területen, akkor az érinthetetlen, de így az élővilág bolygatása nélkül rendbe lehetne tenni, és az elképzelés lobbi tevékenység mellett véleménye szerint megvalósítható lenne.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi a műszaki osztály vezetőjét, hogy mit szól a gondolathoz, megvalósíthatónak tartja-e.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget meg kell keresni, mivel vízgazdálkodási területekről van szó. A nádtörvényt meg kell nézni, negyedosztályú nádasokig változtatási tilalom van. A kérdést meg kell vizsgálni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a végleges döntés előtt körbejárni az ügyet, az illetékes hatóságok véleményét kikérve. A terület kitisztításával, parkosításával a tér kitágulna, a parton pihenőrészeket lehetne kialakítani, melyek még a Badacsonyi Szüret alkalmával is kihasználhatók lennének.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Nemzeti Parknak elővásárlási joga van, ilyen esetekben szoktak is élni vele. Valószínűleg tehát az elképzelés nem lenne megvalósítható. Javasolja határozatba foglalni, hogy kérjen a testület írásos állásfoglalást Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől az ingatlanok említett célú hasznosításával kapcsolatos véleményükről. A vélemény megérkezését követően a Lejárt határidejű döntések között javasolja visszahozni az ügyet a testület elé.  Kéri, hogy aki javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:


831/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Marsi Attila kérelme a 029/9 és 299/6 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marsi Attila (1172 Budapest, Hidasnémeti u. 79.) kérelmét megtárgyalta és a Badacsonytomaj 0290/9 és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok tekintetében felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályát, hogy írásos állásfoglalást kérjen az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől az érintett ingatlanok közcélú hasznosítása tekintetében.

A képviselő-testület a kiegészített előterjesztést soron következő ülésén a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató napirenden belül újratárgyalja.

Határidő:        elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Horváth Ottó úr emailben jelezte, hogy beteg lett, ezért nem tud eljönni a testületi ülésre. Javasolja a Club 67 Bt. kérelmét a következő napirendként megtárgyalni.

 1. 4. Napirendi pont

Club 67 Bt. kérelme és eladási ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó vállalkozó

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- a Club 67 Bt-vel kötött bérleti szerződést módosítsa az Önkormányzat hatályos rendeletében foglalt díjtételek alapján.

-  készítessen új értékbecslést, melynek költségét a Club 67 Bt. vállalja.

- a Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a Club 67 Bt. 2013. évi földterület bérleti díjának elengedését.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy az előterjesztést a Humán bizottság nem tárgyalta. Kérdezi, hogy Horváth Ottó vállalkozó továbbra is hajlandóságot mutat-e az eladásra, csak az árban kellene megegyezni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy 8 milliós ajánlata van a felépítményre, ennyiért adná el a jövedelemtermelő képességre hivatkozva. Elmondja, hogy ő beszélt az ügyvezető úrral. Elmondta neki, hogy álláspontja szerint a jövedelemtermelő képességet az önkormányzat tulajdonát képező földterület adja meg. Véleménye szerint a felépítményre adott értékbecslés reális, a vételi ajánlat pedig irreális. Felmerült, hogy a szerződés megkötésének időpontjához viszonyítva az önkormányzati bérleti díj alacsonyabb, mint az inflációval felszorzott érték. Ennek módosításáról lehetne tárgyalni, de akkor ezt az álláspontot konzerválnánk. Ha átszabjuk a másutt alkalmazott közterületi díjakhoz az idevonatkozó díjakat, akkor is előkerülnek hosszabb távon a problémák.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a bérleti díjakat igazítjuk a jelenlegi állapothoz, akkor bevétel kiesése keletkezik az önkormányzatnak. Az előterjesztésben szerepel új értékbecslés készíttetése, melyre a javaslat szerint az önkormányzat kéri fel az értékbecslőt, de a másik fél fizeti ki.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy elhangzott az is, hogy tovább kell tárgyalni a vételár tekintetében. Javasolja, hogy a Jegyző úr illetve az önkormányzat ügyvédje vizsgálja meg, mennyire jogszerű és milyen következményekkel járhat, hogy a szerződés alapján többet fizet a bérlemény után, mint a többi esetben alkalmazott közterület bérleti díj.

 

Forintos Ervin képviselő szerint Horváth úr korrekt partner. Véleménye szerint az üzletpolitikáján kellett volna változtatnia, hiszen üzleti tevékenységét 6-8 konkurencia is befolyásolta.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja ennek a témának a további tárgyalását. Véleménye szerint törekedni kell arra, hogy az önkormányzat a felső bazársorhoz kapcsolódó területek tulajdonosává váljon. A felső bazársor és a területrész rendezése során a létesítmény befolyásoló tényező lehet, ezt látva az eladó úgy gondolja, hogy itt nyerő helyzetben van.

 

Krisztin N. László polgármester Horváth Ottó vállalkozó védelmében elmondja, hogy az önkormányzatnak bármilyen elképzelése volt, mindenben partner volt. Amikor a B1237 Kft. ajánlatot tett a felső bazársoron üzletek építésére, azonnal felajánlotta, hogy ő is felújítja a saját épületét, hogy legyen egységes a tervezés. Véleménye szerint nem taktikázik. Egyetért a tárgyalások folytatásával. A Pénzügyi bizottság három javaslatából az utolsó kettő elfogadható. Az első javaslat kapcsán javasolja megvizsgálni, hogy milyen következményei lehetnek, ha az önkormányzat nem teszi meg a visszarendezést.

Folly Péter képviselő szerint ha a felső bazársor megújul, optimális esetben egy megállapított bérleti díj ellenében ott bérleti jogviszonyt létesíthet a vállalkozó. Ez mindkét félnek jó, a jelenlegi felépítmény elbontható lenne, mert véleménye szerint az nem jól néz ki.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a felső bazársori területben két olyan pont van, mely az önkormányzati fejlesztést meg tudja nehezíteni. A bizottság a CLUB 67 Bt. 2013. évi földterület bérleti díjának elengedését nem támogatja. Javasolja a bérleti szerződés módosítása tekintetében a Jegyző úr és Dr. Gáli Mihály ügyvéd jogi véleményének beszerzését a döntés előtt abban a tekintetben, hogy a partner jogilag érvényesíthet-e ilyen lépést akkor is, ha az önkormányzat azt a döntést önállóan nem kívánja meghozni. Javasolja további tárgyalások folytatását a Club 67. Bt-vel annak érdekében, hogy az objektum az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Ha ez nem járható, akkor a tárgyalások során vesse fel az önkormányzat, hogy a későbbiekben a fejlesztést követően kialakuló üzletközpontban bérleti jogot biztosít a Bt. részére.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy ha az önkormányzat eladná az ingatlant a későbbiekben, az adás-vételi szerződésben legyen benne az új vevőnél is az üzletbérlet joga.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy soha nem merült fel a terület eladása. Ha mégis bekövetkezne, hogy a testület értékesíteni kívánná a területet, akkor a vevővel kötendő szerződésbe kell ezt belefoglalni. Véleménye szerint egyenlőre a határozatba nem szükséges. Kéri, hogy aki az általa összefoglalt határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

832/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       CLUB 67. Bt. kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Horváth Ottó, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

 1. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy az ingatlan vonatkozásában készítessen értékbecslést, melynek költsége a CLUB 67. Bt-t terheli az ügyvezető vállalása alapján;
 2. a Képviselő-testület a CLUB 67 Bt. 2013. évi földterület bérleti díját nem engedi el;
 3. a CLUB 67 Bt-vel kötött bérleti szerződés módosítása tekintetében Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző és Dr. Gáli Mihály ügyvéd jogi véleményét kikéri a tekintetben, hogy a döntést megelőzően a Partner jogilag érvényesíthet e olyan döntést, ha az önkormányzat önállóan nem támogatja e tárgybani kérelmét. A további tárgyalások folytatását elrendeli az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatban, de lehetőséget biztosít a tulajdonba kerülés meghiúsulása esetén, hogy bérleti jogot biztosítson az újonnan létrejövő üzletközpontban.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal;

egyebekben soron következő ülés(ek)

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 1. 5. Napirendi pont

Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Forma Zrt. képviselője

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont terveinek elkészítése érdekében a 607/1 a 607/2 és a 608 hrsz-ú telkek összevonását.

Dr. Magó Ágnes képviselő tájékoztatást kér az ügyben, mivel nem látja tisztán, hogy miről beszélünk. Könyvtár és iroda mire vonatkozik. Eredetileg a könyvtár területrész nem volt a pályázat része.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft. korábbi irodaépületét, melynek meghosszabbítása a könyvtár, nem érinti a fejlesztés. Az okozta a gondot, hogy ez a terület már egyszer fejlesztve lett. Ezt tisztázták, itt nem európai uniós, hanem Norvég pályázatról beszélünk, illetve a felépítményre, nem pedig a területre vonatkozik a megkötés. Az önkormányzatot nem éri kár a három telek összevonásával, ezt a testület néhányszor már javasolta is. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

833/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Norvég Alap pályázattal megvalósítandó Látogatóközpont megvalósításához szükséges telekösszevonás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, elrendeli a Badacsonytomaj 607/1. hrsz. a 607/2. hrsz. és a 608. hrsz.-ú telkek egy helyrajzi számra történő összevonását, a Látogatóközpont terveinek elkészítése érdekében.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal;

tervek megrendelésére 30 nap;

egyebekben eljárási rend szerint

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a Norvég Alapra benyújtott pályázat beltartalma csökkent az elmúlt időszakban, de erről a testület tagjai tudnak. Az ingatlanvásárlást ki kellett venni, mivel a pályázat csak azt az ingatlanvásárlást támogatja, melyen a fejlesztés megvalósul. A VN. Kft. leendő telephelyének vizsgálata hamarosan a testület elé kerül, a beérkezett ötleteket érdemes lesz megvizsgálni, helyszínek megtekintését követően.

 

 1. 6. Napirendi pont

B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Miklós ügyvezető igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a B1237 Kft. részére 12 havi részletfizetést engedélyezzen a 2.014.500,- Ft tőke + az első részletfizetéskor fennálló kamatai tekintetében az alábbi feltételekkel:

 1. 1. A részletfizetés, az eljárás során keletkezett költségekre (közjegyzői eljárási díj, ügyvédi költségtérítés stb.) nem terjed ki, azt egy összegben 15 napon belül köteles a kérelmező megfizetni.
 2. 2. A fennálló tartozásból a határozat 1. pontjában foglaltak teljesítését követően a kamatokat, majd ezután a tőke törlesztését kell megkezdeni.
 3. 3. Abban az esetben, ha kérelmező a részletfizetési kötelezettségének  fent leírtak szerint nem tesz eleget, úgy a fennálló összes tartozás egy összegben válik esedékessé és a részletfizetési engedély hatályát veszíti.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a Polgármestert – miután a B1237 Kft  az egyéb költségeket megfizette –, hogy a  részletfizetésre vonatkozó Megállapodást megkösse.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 6 havi részletfizetés engedélyezését javasolja, mivel tudomása szerint a tárgyalások előtt már olyan megállapodás tervezet volt a testület előtt, mely alapján már régen teljesíthették volna a követelést. A cég ügyvédi költségekre hasonló összeget fizetett ki. Furcsának tartja az eljárást, lehetett volna egyszerűbben és gyorsabban rendezni az ügyet.

 

Krisztin N. László polgármester a részletfizetést nem támogatja, az említett okok miatt. Úgy érzi, hogy Jegyző úrral együtt mindent elkövettek a békés rendezésre. Ezzel párhuzamosan, de elkülönítetten zajlott egy eljárás 30 m2 elbirtoklása miatt, az ezzel arányos vételárat a cég visszakövetelte. A Kft. pert indított, melynek keretében ki kellett fizetnie az önkormányzatnak 800 eFt-ot. A telekkönyvi átvezetés még a mai napig sem történt meg. Az önkormányzat egyezségi ajánlatot tett a kötbérigénnyel kapcsolatosan. A kötbér per kapcsán meghallgatták, nagyon agresszív hangnemben. Úgy érzi, hogy az önkormányzat mindent megtett, a szálloda működését hozzászólásaival ő is támogatta, de a kérelmet túlzottnak tartja. A békekötés után nem szokás további kérésekkel előállni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a 6 hónapos részletfizetés lehet-e a tárgyalás alapja annak érdekében, hogy a hotel helyi dolgozóinak ki legyen fizetve a munkabére.  Ezért javasolja mérlegelni a döntést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a dolognak az a legfájóbb része, hogy a szálloda vezetése az önkormányzatra hárítja a felelősséget azt hangoztatva, hogy a dolgozók az önkormányzat követelése miatt nem fogják megkapni a fizetésüket. Megjegyzi, hogy az idegenforgalmi adót is mindig csak inkasszóval tudtuk leemelni a számlájukról.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az önkormányzat nem hibás abban, hogy a dolgozók nem kapnak fizetést, hiszen az ügyvédi költség is 2 millió forint volt.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a szálloda gazdasági helyzetét nem ismeri, de ha télre bezár, abból az önkormányzatnak is kára keletkezik, például a dolgozók szociális segélyre szorulnak, elmaradnak az adófizetések. Minden elemét meg kell vizsgálni a dolognak a döntés előtt.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő figyelembe véve az utóbbi felvetéseket, el tudja fogadni a Pénzügyi bizottság javaslatát. Ha ezek után az önkormányzatra történik bármilyen negatív hivatkozás, nyugodt lehet a képviselők lelkiismerete, mert jogtalanul nem követeltek semmit. Ezzel a gesztussal egy utolsó segítséget kaphatnak, hogy a téli időszak problémáit leküzdjék.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványának – pénzügyi bizottság javaslatának elfogadása 6 havi részletfizetés engedélyezésével – elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

834/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési kérelme -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simonné Visi Erszébet módosító indítványát elfogadja és a B1237 Kft. részére 6 havi részletfizetést engedélyez a 2.014.500,- Ft tőke + az első részletfizetéskor fennálló kamatai tekintetében:

 1. A részletfizetés, az eljárás során keletkezett költségekre (közjegyzői eljárási díj, ügyvédi költségtérítés, stb.) nem terjed ki azt egy összegben 15 napon belül köteles a kérelmező megfizetni.
 2. A fennálló tartozásból az 1. pontban foglaltak teljesítését követően a kamatokat, majd ezután a tőke törlesztését kell megkezdeni.
 3. Abban az esetben, ha kérelmező a részletfizetési kötelezettségének fent leírtak szerint nem tesz eleget, úgy a fennálló összes tartozás egy összegben válik esedékessé és a részletfizetési engedély hatályát veszíti.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, miután a B1237 Kft. az egyéb költségeket megfizette a részletfizetésre vonatkozó Megállapodást megkösse.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezető

 

 1. 7. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: kereskedelmi egységek üzemeltetői

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a településen megforduló mozgóárusok működését vizsgáltassa felül.

-       a Polgármester úr január hónap folyamán egyeztessen egy időpontot az üzletközpontok vezetőivel a kereskedelmi helyzet javítását célzó tárgyalások megkezdésére.

-       kereskedelmi ellátottságáról szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester a TV nézők kedvéért elmondja, hogy a Humán bizottság ülésére meghívást kaptak a településen működő kereskedők, és arról tárgyaltak, hogy a település kereskedelmi ellátottságán hogyan lehetne javítani, különösen az élelmiszer ellátás tekintetében. Az ülést megelőzően megfogalmaztak a Jegyző úrral egy levelet egy magyar tulajdonú kereskedelmi lánc igazgatójának, hogy korábbi, a település kereskedelmi helyzetével összefüggő döntésüket -  miszerint nem kívánnak itt fejleszteni - vizsgálják felül. A levélre még nem érkezett válasz.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a bizottság szándéka az volt, hogy januárban már kezdődjenek meg a tárgyalások, hogy a nyári időszakra előremozdulás következhessen be. Felveti, hogy Badacsonyörsön semmiféle ellátás nincs, ezt nem tudja elfogadni.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal, januárban kezdődjön megbeszélés az érintett vezetőkkel.

 

Forintos Ervin képviselő szerint az önkormányzat tud igazából engedményeket tenni a fejlesztés érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a levélbe belefoglalták, hogy az önkormányzat nyitott arra, hogy akár önkormányzati tulajdonú épület biztosításával is partner a fejlesztésben. Kéri Forintos Ervin képviselő segítségét, ha még meg van a korábbi kapcsolata. Megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a Humán bizottság határozati javaslatát elfogadja a 2. pont szövegszerű módosításával - a Polgármester úr január hónap folyamán folytasson tárgyalásokat az üzletközpontok vezetőivel a kereskedelmi helyzet javítására – kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

835/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város kereskedelmi ellátottságáról tájékoztató -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát figyelembe véve

 1. elrendeli a településen megforduló mozgóárusok működésének felülvizsgálatát;
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy 2014. január hónapban folytasson tárgyalásokat az üzletközpontok vezetőivel a kereskedelmi helyzet javítását célzó tárgyalások megkezdésére;
 3. Badacsonytomaj város kereskedelmi ellátottságáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: 2014. január a tárgyalások megkezdésére;

elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri meghatározni a határidőt a településen megforduló mozgóárusok működésének felülvizsgálatára.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a felülvizsgálat megtörtént. A gáz és szóda árusítására van engedély. Az engedély nélkül árusítók felszólítást kaptak. A jövőben a rendőrség segítségét kérjük, hogy a településen megforduló mozgóárusok működési engedélyét kérjék el. A működési engedélyt a székhely szerinti jegyző állítja ki, akár az egész ország területére. A helyi jegyző a közterület használati engedélyt adja ki. A témakört megvizsgálta, a jövőben így kezelhető.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a főbb problémát az okozza, hogy ha megfizetik a csekély közterület használati díjat, akkor sem merülnek fel azok a járulékos költségek, melyek egy épületben működtetett üzlet esetében jelentkeznek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a versenyhelyzetben előnyt élveznek, mivel nem biztos, hogy a számlaadási kötelezettséget minden esetben teljesítik, és egyéb előírásokat sem.

 

 

 1. 8. Napirendi pont

Új LEADER pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sallee Barbara hegymagasi polgármester kezdeményezésére támogassa, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján Állatmenhely kialakítására.

Krisztin N. László polgármester kihasználva a televíziós közvetítést szeretné elmondani, hogy az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett a településen élő vállalkozóktól, mivel a Vidékfejlesztési Minisztérium Leader pályázatokat írt ki. Elmondja, hogy a vidékfejlesztés tengelyekben valósul meg, a klasszikus Leader program a 4-es tengelyben valósul meg. A feltételeket az adott kiírás tartalmazza. Jelenleg a 3-as tengelyre írtak ki pályázatot a turizmus témájában. A városi jogállású Badacsonytomaj belterületéről erre nem lehet pályázni, külterületről lehetne, de egy korábbi megkötés értelmében a népsűrűségnek a 120 fő/km2-t el kell érnie. Kérdezi, hogy az állatmenhellyel kapcsolatosan kíván-e valaki szólni.

 

Dr.  Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy Tapolcán működik egy menhely. Kérdezi, hogy a konkrét megvalósításra milyen elképzelés van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan nem rendelkezik információval. A közterület felügyelővel helyszíni bejárást tartott, melynek során a már nem üzemelő dögkutat is megnézték. A létesítmény nincs megfelelően lezárva, be kellene tömedékelni és a tetejét lebetonozni, mert így balesetveszélyes. Kéri a Jegyző urat, hogy ezt alaposan vizsgáltassa meg és tegyen javaslatot előterjesztés formájában a megoldásra.

Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

836/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Állatmenhely kialakításának támogatása LEADER pályázat keretében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sallee-Kereszturi Barbara hegymagasi polgármester kezdeményezésére támogatja, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján Állatmenhely kialakítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 1. 9. Napirendi pont

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el.

Folly Péter Pénzügyi Bizottság alelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megköszöni a hivatal munkáját, de kéri, hogy a jogszerűséget, a határidőket jobban vegyék figyelembe. Gördülékenyebben tudná végezni a munkáját a testület is, ha az előterjesztések több verziót tartalmaznának, jobban át lennének gondolva a döntési lehetőségek. Kéri, hogy a jövőben pontosabban legyenek előkészítve az előterjesztések.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzését figyelembe véve a Polgármester Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

837/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Beszámoló a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 

 

 

 1. 10. Napirendi pont

BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy küldjön a Bahart ZRt-nek levelet, amelyben kérje, hogy a 644.000 Ft a vízi-turizmusra vonatkozó támogatás ne állagmegóvásra, hanem fejlesztésre legyen fordítva. Erre vonatkozóan a Bahart Zrt. fogalmazzon meg alternatívákat, melyek közül a Képviselő-testület döntse el, hogy mit támogatna, ha megvalósulna.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a helyszínen lévő betonkorlát nagyon leamortizálódott, javasolja felújítani.

 

Forintos Ervin képviselő kiemeli, hogy a 644 eFt-os támogatás a badacsonyi kikötőben történő fejlesztésre legyen felhasználva, ne a közös kasszába kerüljön a pénz.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő az úthibák javítására hívja fel a figyelmet. Virágládák kihelyezését is támogatná.

 

Folly Péter képviselő hangsúlyozza, hogy a Pénzügy bizottság nem állagmegóvásra, hanem fejlesztésekre javasolja fordítani a támogatást.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő konkrétan javasolja megjelölni, hogy a támfal kulturált felújítására fordítsák az összeget. Megjegyzi, hogy nem biztos, hogy ugyanebben a formában kellene a felújítást megtenni.

 

Folly Péter képviselő javasolja összehangolni a döntést az alsó bazársor hasznosítására vonatkozó elképzelésekkel.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 644 eFt támogatás a badacsonyi kikötő fejlesztésére legyen felhasználva – melyre a konkrét javaslatot a Képviselő-testület rövid időn belül megadja - kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

838/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       BAHART Zrt. támogatási kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BAHART ZRt. kérelmét megtárgyalta és 644.000,- Ft támogatást biztosít, a 2013. évi költségvetés BAHART osztalékként érkezett bevétel terhére azzal, hogy megkeresi a BAHART ZRt-t írásban és kéri a ZRt-t, hogy a 644.000 Ft vízi-turizmusra vonatkozó támogatást ne állagmegóvásra, hanem a Badacsonyi kikötőben megvalósuló fejlesztésre fordítsa, mellyel kapcsolatos döntését a képviselő-testület rövid időn belül meghozza.

 

Határidő:        15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezető

 

 1. 11. Napirendi pont

A magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet tervezetet.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak jelenleg is van ilyen rendelete, mely most átdolgozásra került. A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet csak az útépítésre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. A tervezet figyelembe véve a településen jelentkező problémákat, egyéb közműfejlesztésekre is ad lehetőséget.

 

Folly Péter képviselő 9.41 órakor távozott a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő - testületének

40/2013. (XII.06.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról

 

 1. 12. Napirendi pont

A 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester felkéri Forintos Ervin Pénzügyi bizottsági tagot, hogy Folly Péter képviselő távolléte alatt ismertesse a bizottsági javaslatokat.

Forintos Ervin képviselő ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása vonatkozó rendelet tervezetet.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Jegyző úrral áttekintették, hogy február közepéig milyen halaszthatatlan programok várhatók, melyek pénzügyi feltételeit meg kell teremteni. Vannak olyan önkormányzati programok, mint például az újév köszöntő, melyek megrendezéséhez ha a jelenleg érvényben lévő szabályzatot alkalmazzuk, akkor reprezentációra 500 eFt 1/12 része, azaz mintegy 41.000 Ft áll rendelkezésre. Ezért is fontos az költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására vonatkozó rendelet tervezet elfogadása. Kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő - testületének

41/2013.(XII.06.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról

 1. 13. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri Forintos Ervin bizottsági tagot, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin képviselő ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

-            Faragó Péter Györggyel (2030 Érd, Diósdi út 66.) kössön megbízási szerződést 50.000,- Ft+Áfa/hó összegben 2013. december 10. napjától kezdődően 2014. május 30. napjáig. A megbízási szerződésben rögzített feladatok: a www.badacsonytomaj.hu önkormányzati weblap informatikai „bemérése” és az új honlap tartalmának beüzemelése és a jelenlegi honlap teljes adattartalmának feltöltése;

-            Faragó Péter Györggyel (2030 Érd, Diósdi út 66.) kössön megbízási szerződést  2014. június 1. napjától 25.000,- Ft+Áfa/hó összegben a weblap utógondozására azzal, hogy megbízott köteles a felmerülő problémák 3 munkanapon belüli korrigálására és az új összetevők kiépítésére és folyamatos aktualizálására;

-            kérje fel Dr. Weller-Jakus Tamást a megbízási szerződések elkészítésére és hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

-            a honlappal kapcsolatban kerüljön bekérésre a helyi civilszervezetek véleménye.

-            az Önkormányzat nyilvántartása alapján kerüljenek megkeresése azon szállásadók, akik nem tagjai a Céh Turisztikai Egyesületnek, hogy kapcsolati adataikat meg szeretnék-e jelentetni a település honlapján.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy korainak érzi a napirend tárgyalását, mivel Faragó Péter munkájának megismerésére még nem volt lehetősége a testületnek, erre december 10-én fog sor kerülni. Faragó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az új honlapra történő átállásnak vannak költségei. Véleménye szerint jelenleg elegendő lenne, ha a testület elviekben elismerné és támogatná ezt a munkát, összegekről egyenlőre ne beszéljünk. Előfordulhat, hogy ő vagy más végzi el a munkát. Javasolja, hogy mindenképpen várja meg a döntéssel a testület Faragó úr eddigi munkájának átadását.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni Rajzó Ildikó képviselőnek, hogy a téma mentoraként így vélekedik. Elmondja, hogy részére elfogadható a megfogalmazott irány, az emberek is egyetértenek abban, hogy megújulás szükséges a honlapra vonatkozóan. Azt viszont nem támogatja, hogy ez automatikus üzletet jelentsen valakinek, az általa megajánlott áron. Javasolja ezt átgondolni, mivel nem kis pénzről van szó. Úgy gondolták, hogy egy bizonyos díjazás után a megújult honlap átkerül az önkormányzat tulajdonába, majd ott valaki felteszi az anyagokat. A pályázat időpontjában nem volt szó 7-800 eFt-os megbízásról. Az üzemeltetés megpályáztatása is megoldás lehet, előfordulhat, hogy helyi partner olcsóbban megoldja. Jelenleg egy helyi fiatal informatikus kolléga dolgozik a Hivatalban, közmunka keretében van alkalmazva. Továbbfoglalkoztatással ő is meg tudná csinálni. Korainak érzi erről beszélni, de az ismertetett aggályok felmerültek benne.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő is furcsának találja a kívülről érkezett ajánlatot. Az előttük lévő jegyzőkönyvben sincs szó erről, a pályázati kiírásban sem jelent meg. Az önkormányzatnak van informatikusa, nem tudja, hogy neki milyen kötelezettségi vannak, nem látja tisztán, hogy kinek mi a feladata az egész kérdéskörben. Megjegyzi, hogy amikor a pályázó ismertette a pályázatát, az önkormányzat informatikusa elmondta, hogy 5 perce szóltak neki, hogy jöjjön a tárgyalásra. Ha van egy üzleti partnere az önkormányzatnak, akkor korrektül kell eljárni vele szemben is, a témával kapcsolatos megbeszélésekre meg kell hívni. Most nem javasolja a döntéshozatalt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázat egyik célja az volt, hogy a honlap egyszerű és könnyen kezelhető legyen. Az adatok feljuttatása a honlapra az önkormányzat részéről gondot jelent. A honlapnak jelenleg nincs gazdája, jó lenne belülről találni egy olyan személyt, aki ezt a feladatot megoldja.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy pályázó meghallgatásáig ne hozzon a testület döntést. Januári ülésre javaslatokat készítünk elő egyéb megoldásokra is, pályáztatásra, helyben történő megoldásra, stb. Ha a találkozás után a testület ragaszkodik Faragó úr további munkájához, az is elképzelhető verzió.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri az összes informatikával kapcsolatos szerződés vizsgálatát.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy Hoffer Péterrel van ilyen szerződés az önkormányzat és intézményeiben lévő számítógépek karbantartására, illetve az anyagok honlapra való kitételére. Ő nem programozó, hanem informatikus.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázó meghallgatásáig ne hozzon döntést a testület, illetve a januári ülésre készüljenek egyéb javaslatok is az adatok honlapra történő feljuttatására, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja, hogy ettől függetlenül a szerződés felülvizsgálata történjen meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

839/2013.(XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapjának átalakításának átmeneti időszakára vonatkozó költségek finanszírozása tárgyában nem hoz döntést, 2014. évi januári soros ülésére alternatívákat sorakoztat fel e tárgykörben és egyben elrendeli az informatikával kapcsolatos szerződések felülvizsgálatát.

 

Határidő:        2014. januári soros ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 14. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a 13. §-al kapcsolatosan elmondja, hogy a Humán Ügyek Bizottságának feladatköre a következőképpen módosul:

a./ átmeneti segély megállapítása helyett önkormányzati segély megállapítása. Az f, i, és a j   pontok kerüljenek ki.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki rendelet tervezet elfogadását támogatja a Jegyző úr által tett kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

42/2013.(XII.06.) önkormányzati

r e n d e l e t e

az önkormányzati segéllyel összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról

 1. 15. Napirendi pont

Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy aki rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

43/2013.(XII.06.) önkormányzati

r e n d e l et e

a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól

és igénylésének feltételeiről

 1. 16. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri a Humán bizottság elnökét és Forintos Ervin Pénzügyi bizottsági tagot, hogy ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkatervének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek a következő módosításokkal:

-     Az idegenforgalmi idényre való felkészülésről beszámoló kerüljön át márciusra.

-     A Polgármester úr számoljon be a kereskedelmi egységekkel folytatott tárgyalásról februárban.

-     Település bejárásra kerüljön sor áprilisban.

Forintos Ervin képviselő ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi munkaterv elfogadását azzal a módosítással, hogy október hónapnál javítani kell a belsőellenőrzési ütemtervnél a dátumot 2015-re, december hónapban a közmeghallgatást 2014-re.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy aki elfogadja a munkatervet azzal a szövegszerű pontosítással, melyet a Pénzügyi bizottság tett, illetve a Humán bizottság 3 kiegészítő javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

840/2013.(XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendeletének 45. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalmát kiegészítve az alábbiakkal

a)    az idegenforgalmi idényre való felkészülésről beszámoló a 2014. évi márciusi ülés napirendje;

b)    Krisztin N. László polgármester kereskedelmi egységekkel folytatott tárgyalásról szóló beszámolója a 2014. évi februári ülés napirendje;

c)    Település bejárás napirend a 2014. évi áprilisi ülés napirendje;

d)    kerüljenek pontosításra és javításra az október hónapnál szereplő a belsőellenőrzési ütemterv dátuma 2015-re, illetve a december hónapban megjelölt közmeghallgatás időpontját 2014-re.

jóváhagyja.

 

 1. 2. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az SZMSZ 46. §. (6) bekezdése értelmében a képviselő-testület által elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő:        azonnal, egyebekben munkaterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Munkatervben megjelölt felelősök

 1. 17. Napirendi pont

DRV Zrt. tőkeemelési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri Forintos Ervin képviselőt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin képviselő ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a DRV Zrt. alaptőkéjének emelésében részt vegyen.

Krisztin N. László polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy az ilyen típusú tőkeemelések a partnerek tulajdonrészét átkonvertálják, csökkentik. Az évek óta zajló folyamat végső célja a teljes állami tulajdonba vétel. Évek óta próbál javaslatot tenni az önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értékű részvénycsomag eladására, a befolyt összeg fejlesztésre fordítására. Javasolja még egyszer átgondolni ezt a dolgot, a lehető legkisebb névértékű – 500 eFt vagy 1 millió Ft – tulajdonrészt meghagyva értékesítse az önkormányzat a DRV-nek, amíg lehet. Az így megszerzett 4-4,5 milliós összegnek meg fogjuk találni a helyét. A szavazatunk nem jelent semmit, így a közgyűlésekre sem igazán járunk el. A Képviselő-testület nevében ezúton is megköszöni Csala Lajos úrnak nyugdíjba vonulása okán a több évtizedes munkáját és segítségét, melyet az itt élőknek és az önkormányzatnak nyújtott. Nyugdíjas éveihez jó egészséget kíván. Gratulál Meilinger Lászlónak, aki utójának lett jelölve. Reméli, hogy vele is ugyanolyan jó munkakapcsolat alakul ki. Azt az információt kapta, hogy Badacsonyörs egy részén megint nincs víz, intézkedni kell. Kérdezi a Jegyző urat, hogy rendelkezik-e egyéb információval.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a szivattyú állt le, a javítás több százezer forintba kerül, melyet a tulajdonosi közösség nem tud felvállalni. A másik szivattyú is használhatatlan. Az új hidrofor tartály beszerzésénél jelen volt, a szerelő elmondta, hogy minden alkatrészt cserélni kellene. A rendszer 18 éves, nem volt karbantartva. A DRV. által több milliósnak vélt tartozásuk van. Több családról van szó, valamit tenni kell az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tulajdonosi közösség egy részének folyamatos negatív hozzáállása miatt végig az volt a határozott álláspontja, hogy azon kívül, hogy az alszámlán befogadjuk a befizetéseket és továbbítjuk a DRV. felé, további segítséget nem vállalunk fel. Be kell azonban látnia, hogy ezzel a jóhiszeműen eljáró lakosok is bűnhődnek. A DRV-nek van lajtoskocsija, díjazás ellenében biztosítanák a vizet. Az önkormányzat úgy döntött, hogy az érintetteknek megvásárolja és házhoz szállítja az előírt mennyiségű palackos vizet. Javasolja, hogy az önkormányzat kérjen ajánlatot a szivattyú cseréjére, illetve addig a Polgármester saját hatáskörben bizonyos összeghatárig adjon segítséget, különösen akkor, ha erre a testülettől bíztatást kap.  A víz házhoz szállításának költsége meg fogja haladni a szivattyú cseréjének költségét, főként ha arra várunk, hogy a tulajdonosi közösség a pénzt össze tudja adni. Mereven elzárkózik attól, hogy a több milliós tartozást az önkormányzat fizesse ki, de a szivattyú cseréjénél véleménye szerint méltányosságot kell gyakorolni. Ha az önkormányzat tud azzal segíteni, hogy a karácsonyi ünnepek alatt a családoknak legyen vize, akkor meg kell tenni. Kéri, hogy a műszaki osztály kérjen be ajánlatot, és a lehető legrövidebb időn belül történjen meg a szivattyú cseréje.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy egy szerelő megbízást kapott több alkatrész kicserélésére. Javasolja rajta keresztül intézkedni, nem biztos hogy korrekt lenne mástól árajánlatot kérni.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy 300 eFt felett kötelező árajánlatokat bekérni.

 

Rajzó Ildikó képviselő 10.20 órakor távozott a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 4  fő

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a vízvezeték rendszer átadása folyamatban van. 2013-ban döntést fog hozni az illetékes hivatal ezzel kapcsolatosan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő vízhálózat és szennyvízhálózat átvétele is be fog következni, mely többszázezer forintos vagyonvesztést jelent. Vannak, akik intenzíven figyelik az önkormányzat vagyongazdálkodását. Az idén a közmeghallgatáson jeleztük, hogy az önkormányzat vagyonát megőriztük, sőt a konszolidáció kapcsán növeltük.  Az átvétellel e tekintetben csökkenés várható.

 

Rajzó Ildikó képviselő 10.22 órakor érkezett vissza a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Forintos Ervin képviselő szerint az önkormányzatnak meg kell találnia a megfelelő utat, nem lehet, hogy rosszul járjon. A nyaraló tulajdonosok úgy érzik, hogy az önkormányzat kötelessége megcsináltatni a rendszert. Áldozni kell a magánivóvíz hálózat felülvizsgálatára, előfordulhat, hogy szivárog, és ott folyt el a 3 millió forint értékű víz. Meg kell találni a lehetőséget a nem fizetők rendszerről való levágására. Fontos, hogy a publikáció összhangban legyen azzal, hogy az önkormányzat ivóvizet szállít a családoknak.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy jogszabály mondja ki az ivóvíz ellátási kötelezettséget belterületen, tehát az önkormányzat érintett ebben a problémakörben. A szivattyú belekerül az önkormányzat leltárába.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy az önkormányzat a tárgyi eszköz beszerzésében fog segíteni, nem a vízdíjat kell kifizetnie. Ha arra várnánk, hogy a 156 ingatlantulajdonos adja össze a szükséges pénzt, az akár három hónapig is eltarthat, tehát nem jó megoldás. A rendszer átvétele folyamatban van, a pontos napja nem ismert. Javasolja, hogy az kapjon megbízást, aki elkezdte a hiba elhárítását.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a rendszeren vannak olyanok, akik zsebből ki tudnák fizetni az összeget, de mivel nem itt laknak, nem érdekük. Úgy gondolják, hogy az önkormányzat meg fogja oldani, mert nincs más választása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több hasonló kérés volt az elmúlt években más vizitársulatoktól az önkormányzat felé, melyek elutasításra kerültek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy ahol ő lakik, ott is magán vízvezetékes rendszer van, melyet szerettek volna átadni a DRV-nek a törvényi kötelezettség alapján. A DRV. nem hajlandó átvenni azzal, hogy nem viziközműnek minősül, holott a vezeték végig a 71-es út alatt megy. Elfogadhatatlan számára a DRV. hozzáállása. Támogatja a DRV. részvények eladását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy hiába vannak részvények az önkormányzat tulajdonában, nem tud elérni semmit. Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, a vitát lezárja. A napirend kapcsán a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra azzal, hogy nem javasolja a Képviselő-testületnek az alaptőke emelésben való részvételt. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

841/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       DRV Zrt. tőkeemelési kérelme -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV ZRt. alaptőkéjének emelésében nem vesz részt. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, vagy az általa meghatalmazott személyt, hogy a döntésnek megfelelően képviselje az önkormányzatot a közgyűlésen.

Határidő: 2013. december 19.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy DRV. részvények tekintetében tudunk-e állást foglalni.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja átgondolni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a következő januári ülésen a testület elé terjeszteni ezt a témát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetésben lesz ilyen fejezet, ezért külön előterjesztést nem javasol. A költségvetésben kell számszaki javaslatot tenni. Ha ez megvalósulna, akkor a közműalapnak lenne egy induló összege, mellyel komoly előrelépést lehetne tenni ahhoz, hogy észrevehető javulás következzen be. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a DRV. részvények értékesítésének feltételrendszere a januárban beterjesztett költségvetés adott fejezetében kerüljön kimunkálásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

842/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       DRV ZRt. részvények értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV ZRt. önkormányzati részvények értékesítésével kapcsolatban a 2014. januárban beterjesztendő költségvetésének adott fejezetében kerüljön kidolgozásra az értékesítés feltételrendszere.

 

Határidő:        2014. januári soros ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztályvezető

 1. 18. Napirendi pont

Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri Forintos Ervin bizottsági tagot, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin képviselő ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vonja vissza az Ötletpályázatra vonatkozó 644/2013. (IX.12) és 645/2013. (IX.12.) számú határozatait, tekintettel arra, hogy az Alsó-bazársor megújítására pályázat került kiírásra.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy 11 órára jönnek a tervezők bemutatni a badacsonyi strandbejáratra és környezetére vonatkozó elképzeléseiket. Elmondja, hogy a testületnek tegnap megküldte bizonyos ingatlanok árverezésével kapcsolatos anyagot, a hirdetmény a hirdetőtáblán is kint van.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a napirend felfüggesztését, mivel a tervezőket meg kellene várni. Addig a zárt ülés napirendjeinek megtárgyalását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a napirendi pont felfüggesztését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

843/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános ülés felfüggesztését támogatja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

A nyilvános ülés 10.50 órakor folytatódik.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felkérést fogalmaztunk meg a tervezőknek, hogy a Badacsony kapuja területrészre, a strand és mólófej előtti területre illetve az alsó bazársor vonatkozásában adjanak ötleteket, majd a döntést követően a tervezést a lehető leggyorsabban szeretnénk megrendelni.

 

Forintos Ervin képviselő 11.04 órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy 4 tervezőtől kért ajánlatot, 1 tervező visszautasította a felkérést, 1 tervező nem készült el az anyaggal, így ketten, a Forma Terv Zrt. részéről Kurucz Szabolcs tervező illetve Pupos Csaba tervező fogja bemutatni az elképzelését.

Kurucz Szabolcs a Forma Terv Zrt. tervezőjének meghallgatására kerül sor elsőként.

 

Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy 4 tervlapot készítettek a helyszíni felmérést követően. Munkájának része a jelen állapot bemutatása, az átalakítás illetve felújítás  irányvonala, a növényállomány és burkolatok illetve a strandi épületek és bejáró tervei. Fő feladat volt, hogy a strandi bejárót méltó fogadóhelyként szerepeltessék, illetve a meglévő épületeket strandi funkciókkal töltsék meg. A strandbejáró díszburkolattal való ellátását is tervezték.

 

Forintos Ervin  képviselő 11.07 órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Folly Péter  képviselő 11.08 órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Az egész épületsort  - a Platán büfét is – magastetővel javasolják felújítani, az újságosbódét másutt felállítani. Egy lekerekített épületvégben gondolkodnak.  Az épületegyüttes olyan karaktert kaphatna, mint a hajóállomás és a Bahart kikötő épülete. A meglévő épületszélességgel, anyaghasználattal lehetne kalkulálni, a bazalt szerepe fontos. Az épületek előtt egy oszlopsort képzelnek el, lehetővé téve, hogy fedett területen kapjanak helyet a büfék vendégei.  A Platán büfé elé szintén egy pergolasort javasolnak, bevilágító felületekkel kombinálva. A medence és a kisgépház információja szerint nem igazán üzemel, ezért bontásra javasolják. Az út felőli gazdasági bejárót javasolják megtartani, a hosszú és keskeny épületsor belső szeletelése a későbbi tervezés tárgya lehet. Az utat más szögben javasolja újjáépíteni, a zöld liget irányába terelve az embereket. A magastetős újjáépítésnek, a belső átalakításnak a bekerülési költsége durván 30-40 millió forint.

 

Folly Péter  képviselő 11.10 órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kert tervező bevonása is felmerült, aki a mólófejig tartó területre illetve az alsó bazársor park felújítására adna ötleteket. Kérdezi, hogy erre készültek-e.

 

Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy igen, a kerttervező felmérte a növényállományt és a fő közlekedési útvonalakat meghatározta. A közművek megújításával, a kandeláber sor átgondolásával,  a jelenlegi zöldfelületben az emlékműhöz és a szoborhoz beközlekedő úttal is  számolni kell. Rendezvénytér esetén a jelenlegi épületszárny mellé stabilizált gyepes területet javasol, ahová ideiglenesen pavilonokat lehetne telepíteni. Az értékes fasort javasolja meghagyni, erre a területre egy pergolás ivókút kialakítását is el tudná képzelni.  Célszerű a területet térburkolattal ellátni. Ez egy koncepció vázlat, melyet az igényeknek megfelelően tovább lehet tervezni.

 

Forintos Ervin képviselő egy látványosabb szökőkút elhelyezését támogatná. Egy kisebb domborzaton szőlőpréseket vagy borászathoz kapcsolódó dolgokat, szőlőlugast el tudna képzelni. Egy játszótér elhelyezésére is gondolni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelenleg Badacsonyban a nagypark sarkában van egy leamortizálódott játszótér, melynek a testület új helyet keres. A strandon vannak ugyan játékok, de egy játszótérre szükség van.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a Bahart területe is érintett a felújításban. Kérdezi, hogy a Baharttal történt-e egyeztetés, kivel lehet az elképzeléseket megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester  megjegyzi, hogy évek óta arra vár az önkormányzat, hogy Badacsony ezen részén valami történjen, meg fogjuk találni a megegyezés lehetőségét. A Bahartnak is vannak tervezői.

 

Folly Péter képviselő szerint a stabilizált gyep fogalmát egyeztetni kell a parktervezővel, nem nagy területről van szó, véleménye szerint kicsi egy rendezvénytérnek.  A terület fő értéke a Balatonra nyitott rész. A felvázolt struktúra alkalmazkodott a jelenlegi műtárgyakhoz, fasorhoz, ezzel nem ért egyet. Szeretné, ha az utaknak is érezhető lenne a Balatonhoz irányultsága. A háromszöget javasolja összenyitni a Bahart területtel. A kelet-nyugat irányú fasor megszűntetését javasolja.

 

Rajzó Ildikó képviselő az emlékművekre rátérve elmondja, hogy az Egry szobornak a jelenlegi helyén van funkciója, de a Lányi emlékmű elmozdítható lehet. Javasolja azt méltóbb helyen, méltóbb megközelítéssel elhelyezni.  Véleménye szerint az épületsor területnagyságát meg kellene duplázni, a lehetséges m2 arányt kihasználva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a helyszín rendezvényterületként való hasznosításával kapcsolatosan gondolatok fogalmazódtak meg benne. A 71-es út forgalma zavarhatja a rendezvényeket. Decemberben döntés születik az alsó bazársor hasznosítására beérkezett pályázat ügyében, a testület dönt arról, hogy támogatja-e az együttműködést a partnerrel. Ha igen, akkor egyeztetési kötelezettséget kell előírni számára a most kiválasztásra kerülő nyertes pályázóval a tervezés vonatkozásában.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja pergolaként szőlőlugas alkalmazását.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért azzal, hogy a teljes terület szükséges ahhoz, hogy 2 ezer ember befogadásához megfelelő rendezvénytér kerülhessen kialakításra.

 

Folly Péter képviselő hangsúlyozza, hogy a Bahart területtel együtt a teljes területet egyben kell kezelni. A tér rendelkezésre áll, jó adottságokkal rendelkezik. Nem egyszerű viszont végiggondolni, hogy kettős funkciót töltsön be a terület, rendezvénytérként és parkként is funkcionáljon. Ezt hiányolja a koncepcióból. Kérdezi a tervezőtől, hogy egyetért-e azzal, hogy a projekt megvalósítása után mozgóárusok, fagylalt, cukorkaárus, stb. kapjanak helyet.

 

Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy ezt nagyon meg kell gondolni, csak egységes pavilonrendszerrel tudná elképzelni. Keszthelyen például több variációval térberendezési tervek készítettek, átgondolva a várható közönség forgalmat. Ha tudható, hogy milyen rendezvények várhatók, milyen létszámmal és pavilonigénnyel, az egész struktúrát újra kell gondolni. A növényállományra is ez vonatkozik.

 

Krisztin N. László polgármester a strandi bejáró résszel kapcsolatosan elmondja, hogy egy épített bejáró lenne a strandon a jelenlegi vaskorlát rendszer helyett.  Fenntartása van a látvány vonatkozásában, kérdezi, hogy az épület a strandi funkció része vagy szabadon felhasználható. A Tourinform iroda jelenleg Badacsony felső részén van, a testület törekvése ennek megújítása is. Véleménye szerint a felső bazársor helyén építendő üzletek jól értékesíthetők lesznek. Az Iroda itt, a település kapujában könnyen megtalálható lenne, a tetőtérben pedig egy tárgyaló is kialakítható.

 

Kurucz Szabolcs tervező kérdezi, hogy a két strandi bejáró élő dolog-e, jó lenne, ha másutt lenne megoldva, így egy mikrotér alakulhatna ott ki. A tervezés fontos részét képezik a közműmegújítások, a csapadékvíz elvezetés, a föld alatti és felett közművek átgondolása. A műtárgyak elé sövényszigeteket terveztek.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a strandi büfének mi lesz a sorsa.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a büféként funkcionáló épület bérleti szerződése az idén lejárt. Továbbra is megmaradna büfének illetve a másik blokkban a testület által meghatározott számú üzlethelyiség kialakítását javasoltuk  oly módon, hogy az épület előtt lévő füves sáv és sövény helyén kiülő készüljön.  Jelenleg a büfék a lidóval szemben, a strand közepén vannak. A testület javasolta ezen üzletek elbontását azzal, hogy a büfék a kihasználatlan épületegyüttesben kapjanak helyet. A közben keletkező épületrészben a pénztár, az elsősegély nyújtó helyiség, pelenkázó, stb. kaphat helyet.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy milyen magas lehet az épület.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az építménymagasság 4,5 méter lehet, ez a tetősík és a homlokzati sík metszésvonalát jelenti.  Így egy szint és egy térdfalas tetőtér fér el.

 

Kurucz Szabolcs tervező megjegyzi, hogy a tetőteret meg kell tudni tölteni funkcióval, üzlet esetében ez nehézséget jelent, a vendégek nem szívesen mennek fel. A Tourinform Iroda esetében egy tárgyaló létrehozásának a tetőtérben lehet létjogosultsága.  Az épület karaktere sem kívánja, hogy a többi esetben még 1,5 méterrel magasabb legyen az épület a jelenleginél.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy korábban felmerült kisebb apartmanok kialakítása a tetőtérben, akár az önkormányzati vendégek részére.

 

Folly Péter képviselő szerint nem fér bele a magasságba, és gazdasági szempontok miatt sem érdemes beépíteni a tetőteret.

 

Krisztin N. László polgármester elfogadja az érvelést.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a lehetőséget nem szabad elvetni. Kérdezi, hogy miből van az épület. Télen is előfordulhat, hogy egy-egy üzlet kinyit.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a 71-es út felé is megoldható-e a büfékből a kiszolgálás. Véleménye szerint a büfék előtti terület kicsi a kiszolgáláshoz és fogyasztáshoz, ezt a célt szolgáló területrészt a fákig ki kellene szélesíteni.

 

Kurucz Szabolcs elmondja, hogy a 71-es út melletti járda és az épületsor között szintkülönbség van, ezt kezelni kellene ilyen igény esetén.  Megjegyzi, hogy az épület anyaga kő és tégla vegyesen.  Tájékoztatásként elmondja, hogy a rendezvénytér bekerülési költsége mintegy 50-60 millió forint. A strandi épületek esetében az engedélyes terv kb. 1 millió forintba, a kiviteli terv kb. 1,5 millió forintba kerülne. A strandon kívüli területrész tervezési költsége kb. 4 millió forint. A tervezési költségek minden esetben a becsült építményértékhez vannak igazítva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Norvég Alapos pályázatba 2-3 tervezési projekt beépítésre került. Elmondja, hogy szerencsés lenne a pályázati pénzből finanszírozni a tervezési költséget, amennyiben a pályázat eredményes lesz. Ha nem, akkor az önkormányzat saját költségvetéséből fogja kifizetni. Kérdezi a tervezőt, hogy partnerek tudnak-e lenni abban, hogy bizalmi alapon megkezdik a tervezést.

 

Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy jelenleg is fennálló munkakapcsolatban vannak az önkormányzattal, vállalják az elhangzott feltétellel a tervezést.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több felvetés nincs. Megköszöni Kurucz Szabolcs munkáját, aki távozik.

Ezt követően köszönti Pupos Csaba tervezőt, kéri, hogy mutassa be munkáját. Elmondja, hogy a testület ma szeretne dönteni a két koncepció között.

 

Folly Péter  képviselő 11.52 órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Pupos Csaba tervező ismerteti, hogy a strand büfé korábbi üzemeltetőjének már készített egy koncepcionális elképzelést, a helyszínt felmérte. Munkája során a meglévő adottságokat messzemenően figyelembe vette. Igyekezett kapcsolatot létesíteni a strandi 3 egység között. Szeretné a meglévő szerkezetet megtartani, mely Badacsonyra jellemző. Korábban a strandi bejárónál egy vasbeton szerkezetes megoldás volt. Mivel Badacsony kapujáról van szó,  ezért a sarok butik épületet információs irodaként javasolná felújítani, korszerű anyagokkal, de jellegében hasonlóan. Az épületsorban kaphatna helyet a nyilvános illemhely. A bejárónál kialakítaná fából a korábbi pergola rendszert. Az épületsor előtt egy fedett, árnyékos részt képzel el, itt kaphatna helyet a pénztár, az úszómester, egyéb strandi funkció. A hosszú épületben kényelmesen 4 vendéglátó egység fér el, a hátsó rész feltöltés után parkolóként hasznosítható lenne. Minden üzlet előtt a Balaton-parton jellemző fedett előteret javasolja kialakítani, mert ha ez nem biztosított intézményesen, akkor nem egyöntetű a megjelenés. A bejárathoz két variációt készített. A pergola faszerkezet a tér felől érkezők irányát zárná le, egy eltolható fallal az autók közlekedése továbbra is megoldható lenne. Itt kialakítható egy bicikli, babakocsi tároló. Mivel az épületek végfala egy síkba esik, ez biztosítja az egységes megjelenést. Az épület végében szőlővel befuttatott pergola alakítható ki, mely puffer tárolóként működhetne. A tér felé az épület átlátható üvegfalat kapna, a hátfal bazaltkőből, a másik falak korcos lemezfedéssel készülnének. Ezen rész felett nincs tető. A hátsó rész a fogyasztótértől fallal elhatárolt.  A strand felőli látványképen látható a későbbi magastetős lehetőség illetve a pergolás szerkezet. Jelenleg az épületeket nyeregtetővel tervezte.  A későbbiek során a tetőtéri konkrét funkciók meghatározásánál érdemes elgondolkodni azon, hogy csak az épületszélességig kapjon magastetőt, vagy kiterjesztve kerüljön kialakításra. A vázolt hangulatú megoldást képzelte el.

Folly Péter  képviselő 11.54 órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a parkrésszel foglalkozott-e a tervező.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a parkrész tervezésével kert és tájtervező foglalkozhat, Pupos Csaba építészmérnök.  Az előző tervező komplex cégben dolgozik. Folly Péter képviselő úr megígérte, hogy kerttervezőket ajánl, de a mai napig nem adta meg az elérhetőségüket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az információs irodával kapcsolatos elképzelés megegyezik a testület terveivel. Az épületszárnyban a testület is üzletek kialakítását támogatja azzal, hogy a füves területen kiülő rész legyen kialakítva. Felmerült az is, hogy a tetőtér egy hasznosítható rész legyen, erre is kaptunk javaslatot. A vaskorlátos rendszertől szerettünk volna elmozdulni, az előttük lévő anyag erre is kitér. A felkérésnek megfelelően a tervező elkészítette a koncepciót.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mennyi lenne a bekerülési költség.

 

Pupos Csaba tervező elmondja, hogy családi ház esetén 180-200 eFt/m2 árat lehet számolni. Kiszámolja és megküldi a testületnek a becsült költséget.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az engedélyes és kiviteli terveket mennyiért készítené el. A büfé melletti medence megtartását javasolja-e.

 

Pupos Csaba tervező elmondja, hogy az engedélyes tervet kb. bruttó 1,2 millió forintért, a kiviteli tervet ennek duplájáért tudná vállalni.

 

Pupos Csaba tervező szerint a cél a szezon meghosszabbítása. Az új beruházások során mindenütt komoly vizesblokkok és medence épül. A sík tetőfelület a medence melegvízellátásához szükséges energia biztosításához felhasználható lenne. Badacsony egy természeti gyöngyszem, a strandja szép, az ez irányú fejlesztést is fontosnak tartaná.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő az épületsor tetején a homlokzati kiugró részeket magasnak tartja. Kérdezi, hogy ezzel mit tudna elképzelni.

 

Pupos Csaba tervező elmondja, hogy ez a hasznosítástól függhet. Az út felől nem tűnik magasnak, hiszen a padlószintben 1,5 méter eltérés van. Az üzletek strand felé néző fala üveg, mely zárva tartás esetén egy farolóval egységesen lezárható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavasszal szeretnénk az építkezést megkezdeni, olyan partnerre van szüksége az önkormányzatnak, aki a gyors tervezést fel tudja vállalni. Kérdezi, hogy erre lenne-e kapacitása, ha a testület őt bízná meg a tervezéssel.

 

Pupos Csaba tervező elmondja, hogy tudna foglalkozni vele. Az a kérdés, hogy mi a vállalási határidő. Tavaszi kezdés esetén legvégső esetben január végén be kell adni a terveket. Az engedélyeztetési eljárás legalább két hónap.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mennyi idő alatt lehetne a kivitelezést megvalósítani. Megjegyzi, hogy közbeszerzést kell lefolytatni.

 

Pupos Csaba tervező a közbeszerzést figyelembe véve úgy gondolja, hogy talán jövő ősszel lehet megkezdeni a beruházást, a tél beálltáig tető alá lehet hozni, így a szakipari munkák végezhetők és a következő szezonra megnyithat a létesítmény.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Norvég Alapos pályázat részeként 2-3 tervet a pályázatból lehet finanszírozni. Kérdezi, hogy partner tudna-e lenni abban, hogy a munkát bizalmi alapon megkezdi, majd amennyiben a pályázat eredményes lesz, akkor abból, ha nem, akkor saját költségvetésből fizeti ki az önkormányzat.

 

Pupos Csaba tervező megjegyzi, hogy ennek nincs akadálya.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a tervező munkáját, aki távozik. Kéri a testület tagjait, hogy mondják el véleményüket a beadott koncepciókkal kapcsolatosan.

 

Folly Péter képviselő nem javasolja rögzíteni a most következő beszélgetést, mert az a szabad vélemény nyilvánítást korlátozná.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a közvetítés és a jegyzőkönyv felvételének felfüggesztését az eredményhirdetésig.

Az egyeztetést követően kéri a testület állásfoglalását, hogy a két tervező közül melyik megbízását támogatja.

 

Wolf Viktória aljegyző felhívja a figyelmet arra, hogy a 644/2013.(IX12.) és 645/2013. (IX.12.) számú határozatokat vissza kell vonni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ötletpályázatot ne hirdessük meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

851/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötletpályázatra vonatkozó 644/2013. (IX.12) és 645/2013. (IX.12.) számú határozatait visszavonja, tekintettel arra, hogy az Alsó-bazársor megújítására pályázat került kiírásra.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két koncepciót látott a Képviselő-testület. Az elsőt a Forma Zrt. képviseletében Kurucz Szabolcs tervező, a másodikat Pupos Csaba tervező készítette. Kéri, hogy aki az első verziót támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 


852/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a FORMA ZRt-vel  (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) a badacsonyi strand bejáratánál lévő épületek és bejárat áttervezése érdekében. A tervezési díjnak elfogadja bruttó 1.000.000 Ft engedélyes és bruttó 1.500.000 Ft kiviteli tervezési díjat a strandbejárat tervezésére összesen bruttó 2.500.000 Ft-ban határozza meg, mely összeget a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Határidő:        azonnal, tervezésre 2014. január 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szavazás azt jelenti, hogy a Forma Zrt-vel kerül sor a szerződéskötésre, a Norvég Alapos pályázat eredményét megvárva, de szóban megrendelve a tervezést.  A döntést megelőző fórumszerű beszélgetést összefoglalva a megbízást kibővíti az alsó bazársor megmaradó részének tervezésével, egyeztetve az érintettekkel. Ezen kívül a kerttervezési feladatok tekintetében a Forma Zrt. mellett másik két tervezőtől is árajánlatot kell kérni a kikötő előtti park, a mólófejre vezető út, az alsó bazársor megmaradó része előtti terület illetve a parkoló, mint rendezvénytér tekintetében. A park vonatkozásában a következő szempontokat kell figyelembe venni: nem lesz rendezvénytér, az átjárást a parkolóhoz biztosítsa a koncepció, a játszótér legyen kialakítva, a Balatonra való rálátás minél jobban biztosított legyen, díszkút, szökőkút kerüljön tervezésre, összességében egy mutatós parkrész keletkezzen. Az építész tervező vizsgálja meg, hogy az alsó bazársor megmaradó részének a hátoldalához támaszkodhat-e egy épület, fedett színpadrésszel és kiszolgáló egységekkel.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy az alsó bazársor megmaradó épületének területe mennyiben növelhető. Javasolja tervszinten a kivitelezést 2014. szeptember 1-én megkezdeni, és 2015. április 30-ig befejezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megmaradó épületet úgy kell értelmezni, hogy nem biztos, hogy a jelenlegi formájában jelenik meg.  Pontosan nem tudja megmondani, hogy hány m2 lehet, de az építész ezt az előírásoknak megfelelően kezelni fogja.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a Bíró féle üzlet a tér közepén van. Kérdezi, hogy ezzel mi lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a testület a témával januárban fog foglalkozni, egy készülő per kapcsán.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy a kerttervezők fantáziájának adjon teret a testület. Legalább két-két verziót készítsenek elő, melyekből  össze lehet gyúrni azt, ami mindenkinek tetszik. Azt kell meghatározni, hogy akarja-e a testület a park teljes megújulását, továbbá biztosítja-e a jövőben a közterületek bérbeadását. A közterületbérlet helyett javasolná a felújítandó épületnek az egyik részében zárt helyiségeket biztosítani bérleményként.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Badacsony alsó részén a jövőben közterület bérbeadással az önkormányzat ne számoljon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 


853/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonyban a kitelepülő árusok árusítását a 71-es út alatti közterületeken a jövőben nem engedélyezi, ezért feléri a jegyzőt, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosítását fentiek alapján készítse elő.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a megbízás kibővítésével – strandbejárat és az alsó bazársor megmaradó része - az általa összefoglaltak szerint, kibővítve Rajzó Ildikó képviselő által megfogalmazott két ponttal illetve a nyilvános illemhely elhelyezésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

854/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony kapuja területrészre, a strand és mólófej előtti területre illetve az alsó bazársor vonatkozásában egyetért a FORMATERV ZRt-nek a Badacsonyi strand bejárati épületeire adott tervezési megbízás – az Alsó bazársor megmaradó részének tervezésével – történő kibővítésével, miszerint

 1. szükséges a területen nyilvános illemhely elhelyezése;
 2. az Alsó bazársor megmaradó részének tervezése során egyeztetni kell az érintettekkel;

Határidő:        azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a park tervezésére a Forma Zrt-n kívül még két kerttervező cégtől kérjünk koncepcionális terveket, ötleteket, majd egy közeli időpontban hallgassuk meg őket, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

855/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony kapuja területrészre, a strand és mólófej előtti területre illetve az alsó bazársor vonatkozásában a kerttervezési feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi döntést hozza:

 1. a kerttervezési feladatok tekintetében a Formaterv Zrt. mellett másik két tervezőtől is árajánlatot kell kérni a kikötő előtti park, a mólófejre vezető út, az Alsó bazársor megmaradó része előtti terület illetve a parkoló, mint rendezvénytér tekintetében;
 2. a kerttervezők legalább két-két verziót készítsenek elő, amelyből a képviselő-testület a végleges verziót kiválasztja
 3. a park vonatkozásában a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a)     nem lesz rendezvénytér, az átjárást a parkolóhoz biztosítsa a koncepció,

b)     játszótér legyen kialakítva,

c)     a Balatonra való rálátás minél jobban biztosított legyen,

d)     díszkút, szökőkút kerüljön tervezésre,

e)     összességében egy mutatós parkrész keletkezzen.

f)      az építész tervező vizsgálja meg, hogy az Alsó bazársor megmaradó részének a hátoldalához támaszkodhat-e egy épület, fedett színpadrésszel és kiszolgáló egységekkel.

 

Határidő:        azonnal, egyebekben 8 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy egy nyilvános WC, raktárak a földszint alatt is, vagy akár félemelettel megépíthetők, ha a 4,5 méteres építménymagasság gondot jelent. Egy megfelelő színvonalú nyilvános illemhely sok helyet igényel.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint ez a megoldás túl sokba kerül, a Balaton közelsége miatt magas a talajvíz.

Elmondja, hogy a K&H Bank megkereste az önkormányzatot, hogy meg kívánja-e vásárolni a banktól a 1305. és 988/6. hrsz-ú árverésre kerülő ingatlanokat. Másik lehetőség, hogy az önkormányzat átveszi a tartozást, így juthat az ingatlanok birtokába. Az un. Három fenyő és a Volán Panzió mellett lévő családi házról van szó. Ismerteti az ingatlanok kikiáltási árát. Megjegyzi, hogy a kőépület 33 millió forint, ennek 70 %-ára lehetne pályázni. Az ingatlan véleménye szerint megér ennyit.

 

Folly Péter képviselő nem támogatja az ingatlanok megvételét. Meg kellene határozni a hasznosítás célját, csak így lehet értelme az ingatlanok megvásárlásának.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ajánlattal az önkormányzat ne éljen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:


856/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Településfejlesztéssel kapcsolatos ügyekBadacsonytomaji 1305 hrsz-ú és 908/6 hrsz-ú ingatlanok árverése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji 1305 hrsz-ú és 908/6 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában nem él a K&H Bank által felkínált javaslatokkal (vétel, tartozásátvállalás).

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a Stimmel előtti járdafelújítás kapcsán nem történt semmi az üzlet mennyezetének vizsgálata érdekében. Az első lépcső bontásra kerül, a másikat javasolta mobil lépcsővel helyettesíteni, melyet az üzlet tulajdonosa csináltasson meg. Kérdezi, hogy mit szólt a testület határozatához Hatvani úr.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a bolt tulajdonosa tegnap kapta meg a határozatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy erre célzott, amikor a Hivatal munkájáról volt szó. Ilyen kis dolgokban nem történik intézkedés. Hogy fordulhatott elő, hogy csak most kapta meg a határozatot.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a határozat kivonatok többségében 3 napon belül elkészülnek, a rendeletek pedig másnap kihirdetésre kerülnek. A novemberi testületi ülésen nem tudott jelen lenni, illetve azt követően sem dolgozott hosszabb ideig családi okok miatt. A határozat kivonatokat minden vezetőnek, intézményvezetőnek emailben megküldtük és megküldjük, illetve személyes kézbesítéssel is megkapják az érintettek. Ezt követően az ügyintéző felelőssége, hogy az adott határozatot mikor küldi tovább. A határozat kivonatok kézbesítésénél utal a kiadmányozás rendjéről szóló jegyzői utasításra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felhívja az üzlet tulajdonosát telefonon.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő nem érti, hogy ha a határozat csak most ment ki, akkor a vállalkozó hogyan kezdhette meg azonnal, a döntést követően a munkát. A napirend keretében elmondja, hogy tegnap a badacsonyörsi hirdetőtáblán felfedezte, hogy az illemhely kivitelezését végző cégnek komoly adótartozása van. Kérdezi a Jegyző urat, hogyan történhetett olyan személy megbízása, akinek tartozása van az önkormányzat felé.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a vállalkozási szerződés aláírására pontosan ezért még nem került sor. Egy nyilatkozatot kért a vállalkozótól, melyben engedményezi az esedékes vállalkozási díjból a fennálló tartozás megfizetését.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző urat, vizsgálja meg, hogy ki mulasztott az ügyben. Nem szeretné, ha a TV nézők úgy gondolnák, hogy ő nem küldte meg a határozatot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy aljegyző asszony említette, hogy hosszabb ideig nem dolgozott a magánéletében történtek miatt. Sajnos a hivatal több dolgozójának az életében is történtek olyan események, mely miatt novemberben nem dolgoztak. A határozat kivonatok elkészültek. A kommunikáció nem megfelelően működött, de a vállalkozó megkapta a megbízást a munkára.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a vállalkozónak a szerződésben nincs előírva a lépcső bontása.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az üzlet tulajdonosa a mobil lépcső lehetőségétől nem zárkózik el, de szeretne biztosítékot kapni az önkormányzattól, hogy azt mindig használhatja. Beszélni fog az ügyvédjével, majd ezt követően megkeresi a Polgármester urat.

 

Folly Péter  képviselő 13.40 órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy küldeni fogja az emailt az ügyben, kéri a testületi tagokat, hogy válaszoljanak vissza.

A badacsonyörsi vizitársulattal kapcsolatosan elmondja, hogy mivel a szivattyú mintegy 300 eFt-ba kerül, három árajánlatot fogunk bekérni. Javasolja, hogy a rendszeren már dolgozó szerelő cserélje ki a szivattyút. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

857/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonyörsi Kisörshegyi vízhálózat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízhálózat működése érdekében a szivattyúra árajánlat bekérését elrendeli és a legkedvezőbb értéken az eszköz beszerzését engedélyezi az önkormányzat a 2013. évi fejlesztési tartaléka terhére.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy most mi lesz a badacsonyi nyilvános WC felújításával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vállalkozó engedélyezi a vállalási árból a tartozásának a levonását. A folyamat így kezelhető, és nem akadályozza a munkavégzést. Az önkormányzat is hozzájut az eddig be nem fizetett tartozáshoz.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a munkaterület átadására holnap kerülne sor a szerződés szerint.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ez a szerződés aláírása nélkül nem lehetséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az engedményezési kikötés biztosítása mellett a szerződés ma aláírásra kerülhet. Ha nem vállalja ezt fel a vállalkozó, akkor visszakerül az ügy a testület elé.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Bányász strandon történő csónakkikötő kialakításával kapcsolatosan a Bahart szakemberei azt javasolták, hogy hívjon össze egy egyeztetést. Megkereste a Környezetvédelmi Felügyelőség munkatársát is, aki a helyszíni egyeztetést nem tartja fontosnak, illetve a HÉSZ kivonatot sem fogadja el. A feltett kérdésekre 15 napon belül fog választ adni. A HÉSZ-ben foglaltak ellenére ha időközben a nádas benőtt, akkor nem lehet kivágni, így nem biztos, hogy a csónakkikötő megvalósítható. Állásfoglalásukig nem lehet előbbre lépni az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nevetséges lenne, ha a nádat valóban nem lehetne kivágni, hiszen teljesen benőne. Legutóbb úgy foglaltak állást, hogy a strand határáig ki lehet tisztítani a medret.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a közvilágítás tervezése hogyan áll.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a 71-es út mellett Badacsonyörs és Badacsonytomaj közötti szakaszra az árajánlatok beérkeztek, a költségvetés keretében lesznek megtárgyalva. Az ajánlat mintegy 20 millió forintra szól.

 

Forintos Ervin képviselő örül annak, hogy helyi vállalkozó nyerte el a nyilvános illemhely felújításának lehetőségét, de nem ért egyet azzal a kikötéssel, hogy a végszámla összegéből legyen levonva az adótartozás. Legyen aláírva a vállalkozási szerződés, és a vállalkozó nyilatkozzon, hogy az adótartozását záros határidőn belül kiegyenlíti.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogyan létezik az, hogy egy cég nem érhető el, közben egy kisnyugdíjasnak letiltják a tartozását a nyugdíjból. Bármiféle pályázaton alapvető feltétel, hogy pályázónak nem lehet adótartozása az önkormányzat felé.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ha van pénz a számlán, akkor az inkasszóval leemelhető. A vállalkozások esetében gyakran nincs fedezet a számlán, de a végrehajtási szabályokat figyelembe véve nem indítható rögtön felszámolási eljárás. Véleménye szerint jelen esetben az engedményezési kikötés a szerződést erősítő feltétel, az önkormányzat sorban állás nélkül a pénzéhez jut.

 

Forintos Ervin képviselő nem ért egyet azzal, hogy a vállalkozó a 6,5 milliós munkából ne tudna 300 eFt-ot befizetni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a tartozás egy feltételezett szám-e. Hiszen ez adótitok, nem tudható. Van lehetőség a határozat érvénytelenítésére, új pályázat kiírására, ha a testület ezt akarja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint amíg nem rendezi a tartozását, a szerződés ne legyen megkötve.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ebben az esetben nem készül el a nyilvános WC. Két lehetőség van. Amit a Jegyző úr javasol, vagy pedig új pályázati eljárás kezdeményezése. Aláírt szerződés nélkül nem kezdhető meg a munka.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint mindenkinek az az érdeke, hogy az illemhely mielőbb elkészüljön. Attól fél, hogy a többiek is sorba állnak az inkasszóval. Javasolja felhívni a vállalkozót, hogy az engedményezési kikötésbe beleegyezik-e, ezt követően lehet aláírni a szerződést.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy amennyiben a vállalkozó az engedményezési kikötést nem fogadja el megoldásnak, akkor a következő legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozó legyen megbízva a munkával, amennyiben az önkormányzat felé nincs adótartozása.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy ez az ajánlat durván két millióval magasabb.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az a kérdés, hogy milyen mértékű adótartozás áll fenn, de ez az adótitok miatt nem tudható. Kéri, hogy aki az előzőekben megfogalmazottakat határozati javaslatként el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

858/2013. (XII.05.) Képviselő-testületi határozat

-       Rizlingsori illemhely felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Rizling sori illemhely felújításához kapcsolódóan elhatározza, ha és amennyiben a nyertes vállalkozó az önkormányzattal szemben fennálló tartozására vonatkozó engedményezési kikötést a vállalkozó szerződésben nem fogadja el, akkor az ajánlatot beadó második legolcsóbb ajánlatot tevővel szerződik a felújításra, amennyiben annak nincs adótartozása az önkormányzat felé.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Rajzó Ildikó képviselő a közvilágítás kapcsán kérdezi, hogy megoldható-e, hogy a molinókat külön póznára tegyék, ne pedig a fák törzsére szögezzék. A jelenlegi megoldás a szemnek nagyon bántó.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az önkormányzatnak most jobb az anyagi helyzete. Javasol Badacsony irányában is kitenni valamiféle karácsonyi díszítést, Békés Karácsony feliratot a Fő út mellé.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez a VN. Kft. ügyvezetőjének a feladata. Új díszkivilágítást vettek a Fő térre. Ez újabb igény lenne.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a HÉSZ témájában mikor lesz előrelépés.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy legkorábban augusztusban fogadható el, addig különböző jogszabályok miatt a partnerségi egyeztetéseket le kell folytatni. Hétfőn is lesz egy megbeszélés a rendezési terv készítője, a főépítész és a koncepció készítőjének jelenlétében.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a tervezési feladatokkal kapcsolatosan felmerült, hogy a főépítészt egy bizonyos fázisban be kellene vonni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy arról is szó volt, hogy a főépítész tájékoztatót ad a testületnek a folyamatban lévő tevékenységéről.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Ezúton kíván a Képviselő-testület nevében valamennyi badacsonytomaji lakosnak, év közben idelátogató vendégnek békés, boldog ünnepeket és eredményekben gazdag 2014. évet. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 14.08  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                        polgármester

 

dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

 

Dr. Magó Ágnes képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Rajzó Ildikó képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!