2022.09.26. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 12/2022.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2022. szeptember 26-án 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Forintos Ervin                                bizottsági tag

                           Hartai Béla                                      bizottsági tag                     

                           Mékli Bernadett                               bizottsági tag 

                           Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag

                           Vercz Attila                                     bizottsági tag                      (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

                          Takács Lajos                                     bizottsági tag                      (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                          Krisztin N. László                            polgármester

                          Török Zoltán                                   alpolgármester

                          Dr. Bodnár Attila                             jegyző

                            

Meghívottak közül jelen vannak:

                          Tamás Lászlóné                                osztályvezető

                          Gyimesi Mónika                               műszaki ügyintéző

                          Nagy Zoltán                                     műszaki ügyintéző

                          Rakics Anna                                      VN. Kft. ügyvezető

                          Nagy László                                      BVKI igazgató

                          Dr. Végh József                                ügyvéd

                          Molnár Mihály                                   pályázati referens

                          Borsai Árpád

                          Horváth Tamás

                          Horváthné Danyi Julianna

                          Vizi Krisztián

                          Demjén Tamás

                          Part Andrásné                                   jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent: 0 fő      

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Takács Lajos bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vercz Attila bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

153/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Vercz Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök javasolja az alábbi sürgősségi indítványok megtárgyalását és felvételét a napirendek közé:

 

 1. BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. SZL-BAU Egyezségi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

            

Elmondja, hogy a meghívó szerinti 6. napirendi ponthoz „Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása” érkezett még két kérelem, melyeket a napirend keretében javasol megtárgyalni.

Kérdezi, hogy további javaslat a napirend kapcsán van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztés  napirendként való tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

154/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára a BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról tárgyú előterjesztést sürgősségi indítványként a napirendre felveszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki az tárgyú előterjesztés napirendként való tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

155/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára SZL-BAU Egyezségi ajánlata tárgyú előterjesztést sürgősségi indítványként a napirendre felveszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a meghívó szerinti 6. napirendi pont keretében a Dem-Team Bt. és Bíró László kérelmének tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

156/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend kiegészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára a Dem-Team Bt. és Bíró László kérelmét a meghívó szerinti 6. napirendi pont „Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása” keretében megtárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy a sürgősségi indítványok megtárgyalására a napirendek végén van mód.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a fenti kiegészítésekkel a meghívó szerinti napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

157/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. szeptember 28-i soros ülésének napirendjét 35 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tevének jóváhagyásáról szóló 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A település egészségügyi helyzetéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Horváth Margit, Dr. Pinterits Judit, Poszlovszky Krisztina

 1. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről

                Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 1. Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése - vizesblokk

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

      Meghívott: Borsai Árpád, AM Event Group Kft.

 1. Háromoldalú megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csík Bertalan Bazaltcsepp Kft. képviseletében, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

 1. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Vízkeleti István kérelmező

 1. Lamandert Kft. pótmunka ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonyörsi közvilágítás ügye II. – Ajánlatok elbírálása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése – Hajdu István kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 1. Alsó-bazársori megállapodáshoz kapcsolódó további igények

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester          

 1. Badacsonytomaj 0123/7. hrsz-ú ingatlan felajánlása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 1. 96/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat módosítása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 1. Arborétum úti ivóvízhálózat ügye – 199/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat módosítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonyörs Fűzfa utca szennyvízvezeték ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kodály Zoltán utca telekrendezése – ügyvédi állásfoglalás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester                  

 1. Horváthné Danyi Júlianna kérelme II.

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szent Donát utca napelemes közvilágítás – ajánlatok elbírálása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Felső-bazársori 2. számú üzlet hasznosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 1. Tájékoztatás MÁK ellenőrzésről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BVKI intézményvezető megbízás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Jogi ügyekről beszámoló (szóbeli)

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Garage Cartels autóstalálkozó rendezvény

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester               

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisfaludy Sándor Emlékév
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
 2. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. SZL-BAU Egyezségi ajánlata

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tevének jóváhagyásáról szóló 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a legutóbbi tárgyaláskor a 043/70. hrsz-ú ingatlan építési hely módosítása volt a téma, két éve zajló folyamatról van szó. A Képviselő-testület áprilisi ülésén elfogadta az építési hely korrekcióját azzal, hogy a feleknek be kell csatolni a szőlőtelepítésről szóló igazolást. Most ez történt meg. Az első határozati javaslat a korábbi döntés módosításáról szól, mert először úgy döntött a testület, hogy nem módosítja az építési helyet. A következő határozat a településszerkezeti tervben a tervlap módosítására vonatkozik, illetve a rendeletmódosításról is dönteni kell.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az első javaslat a régi határozat megváltoztatása pozitív irányba, melyhez egy tervlapot kell módosítani, és be kell építeni a szabályozásba.

 

Vizi Krisztián kérelmező bemutatja, hogy konkrétan miről van szó. Megjegyzi, hogy a hegybíró igazolása becsatolásra került.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti első határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

158/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti második határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

159/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

160/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

2./ Napirendi pont

A település egészségügyi helyzetéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Horváth Margit, Dr. Pinterits Judit, Poszlovszky Krisztina

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a beszámolók az előterjesztés mellékleteként becsatolásra kerültek. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

161/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a beszámoló az előterjesztés mellékleteként becsatolásra került. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

162/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

4./ Napirendi pont

 Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése - vizesblokk

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

      Meghívott: Borsai Árpád, AM Event Group Kft.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az ügyvéd urat, illetve Borsai Árpád urat, hogy adjanak tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az önkormányzat részéről van egy határozott jogi álláspont a kötbér mértékére. Bocskó úr válaszlevelében leírta, hogy kötbér fizetési kötelezettségük nincs, sőt még különböző igényeket támasztanak az önkormányzattal szemben.  Úgy gondolja, hogy ez tipikus patthelyzet. A testületnek kell dönteni, hogy az érintettek meghallgatása után mit fogad el, illetve megindítja-e a peres eljárást. Ha a felek nem tudnak ésszerű megállapodást kötni, akkor nem marad más út, mint a peres eljárás, személy szerint úgy gondolja, hogy eljutottak erre a pontra. Az ügy régóta húzódik, több állásfoglalás, személyes találkozás volt. Dönteni kell az igény érvényesítéséről. Ha a testület úgy ítéli meg, hogy pert veszítene az önkormányzat, akkor nem, ezt ő egyelőre nem így látja. A válaszlevélben álláspontja szerint olyan igazolt költségek nem kerültek felsorolásra, melyek a kötbért nullára módosítanák.

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy a kötbér és a túlmunka aránya között mekkora a különbség.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy nincs konkrét számítás. Felsorolják a kieséseket, illetve azokat az összegeket, melyeket érvényesíteni szeretnének, ez összességében 3.510 eFt. Az önkormányzat követelése 2.850.582 Ft és annak kamatai. A jelzett költségek nincsenek alátámasztva, a kötbér igényre viszont van egy szerződés.

 

Borsai Árpád elmondja, hogy igyekezett tisztába tenni a dolgokat, visszanézte, hogy mikor mi történt. A munkaterület átadása után a héjazat kérdésével kezdtek foglalkozni. A kivitelező feltörte az aljzatot, a tervhez képest az alapozásnál eltérést tapasztaltak. A héjazat miatt tervezői művezetést kértünk. A faszerkezet állapotát kellett volna megvizsgálni, eldönteni, hogy mit kell cserélni, illetve megerősíteni. A műszaki leírás ezt tartalmazta, de ha annak nem felel meg, akkor faipari szakmérnök vagy tervezői művezetés igénybevétele lehetséges. Az időintervallum miatt a tervezői művezetés mellett döntöttek. Felmerült, hogy a cserép túl súlyos a faszerkezet számára, ezért helyette korcolt fémlemez fedés merült fel, melyhez a kivitelező megkérte a javasolt márkafajtákat. A kivitelezői szerződésben szerepel, hogy tételes árajánlatot kell készíteni. A héjazatot érintően egy tétel került be, így nem volt értékelhető. A módosított ajánlat natúr lemezre vonatkozott, melyet a településképi rendelet is tiltott, illetve bruttó 11 milliós költsége lett volna, mely a költségvetési keretbe nem fért bele. Alternatív árajánlatot szereztünk be, mely a kivitelezői ajánlatnak nagyjából a fele volt. Ennek kapcsán a kivitelező meg lett kérdezve, hogy elfogadja-e ezt az ajánlást. azzal a feltétellel, hogy az összes részletkérdésben meg kell állapodniuk. Ezt a kivitelező elfogadta a héjazat kapcsán. A faszerkezet kapcsán a kivitelező azt ígérte, hogy október 20-ra lebontja. Október 9-én egy későbbi időpont került megállapításra, amikor ismét megtekintették a szerkezetet.  Ekkor kezdődött el egy egyeztetés a szerkezet megerősítésére. A tervező részéről továbbra is az volt az állásfoglalás, hogy a korhadt elemeket ki kell cserélni, 11 oszlop került kijelölésre. A megerősítés nem volt megfelelő. A héjazat cserére került. A villámvédelemmel kapcsolatosan elmondja, hogy az épületen kezdetleges villámvédelem volt csak. Az önkormányzatnak kockázat elemzést kellett készíttetnie, melyből kiderült, hogy új villámvédelem szükséges, ehhez a terv elkészült, illetve az előkészítés folyik a későbbiekre vonatkozóan. Ennek nyilván voltak vonzatai.  A kivitelező nem fejezhette be az aljzatot, a homlokzaton is kellett hozzá munkát végeznie, illetve a járda bontása miatt földmunkát kellett végezni, mely mind pluszköltséget jelentett. Ez a fennmaradó eredeti összeg erejéig történt, a végösszeg igazából nem változott meg, csak a műszaki tartalom. A szerződésmódosítás december 8-án történt meg, ott az összegek módosultak, illetve a kivitelező kapott 4,5 hét haladékot. A kivitelező január 31-én jelentette készre az épületet, február 5-én volt az első műszaki átadás-átvétel időpontja, ahol az épület elbukott. Felvételre került egy hiba-hiány lista, illetve, hogy az épület rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, az építtető megtagadja az átvételt. A következő műszaki átadás-átvétel időpontja február 12. volt, addigra hiánytalanul elkészült minden.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi Borsai urat, hogy ő javasolja-e a kötbér érvényesítését.

 

Borsai Árpád elmondja, hogy ez nehéz kérdés, igazából jogi kérdés, mellyel nincs tisztában. A kivitelező átalányáras szerződést kötött. Többlet és pótmunka van. Többletmunka a Ptk. szerint, amikor az adott munkanemből a kivitelezőnek többet kell elvégezni. Átalányáras szerződés esetében a többletmunka nem kerül megtérítésre. Pótmunkát az önkormányzat nem rendelt meg. Az, hogy előre láthatók voltak-e a módosítások és milyen mértékben, ez jogi kérdés, nem pedig műszaki.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy Borsai Árpád 2021. február 12-én írt egy tájékoztatót, melyben javasolta a 7 nap plusz idő figyelembevételét. Érdekelné, hogy mennyi ügyvédi költség merült fel ebben a témában. A 7 napos elszámolási idő és a 7 nap kötbér nála kiegyenlíti egymást és azóta 1,5 év eltelt, több ügyvédi megbízással és költséggel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy amikor felmerült a tetőhéjalás megváltoztatása, köteles-e a vállalkozó elfogadni külső vállalkozó bevonását, vagy ez egy gesztus lehet.

 

Borsai Árpád elmondja, hogy nem feltétlenül. Az ajánlatkéréstől az ajánlattételig egy hónap telt el, mivel nem volt olyan jogosult szakember, aki időben megcsinálta volna. Nem igazán tudja megmondani, hogy köteles-e elfogadni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy aki megcsinálta, a jó kapcsolat miatt tette meg. Ha nincs más ajánlat, azt kellett volna elfogadni. Ezért érdekes, hogy ez egy gesztus volt, vagy kötelező volt-e a megrendelő által hozott vállalkozót bevonni. Mondhatta-e volna, hogy nem engedik.

 

Borsai Árpád elmondja, hogy nem feltétlenül volt köteles elfogadni. Az a kérdés, hogy az önkormányzati szerződés engedte volna-e, hogy két fővállalkozó legyen egy adott kivitelezésen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy egy átalányáras szerződésnek vannak kötelmei, a cserépfedést is felrakhatta volna annak ellenére, hogy a statikus jelezte, hogy nem bírja el.

 

Borsai Árpád elmondja, hogy ha az élet veszélyeztetése fennáll, a kivitelező köteles megtagadni a teljesítést. Ha a tetőre nem lehet több súlyt feltenni, ezért felelősség terheli őt is. Mindent megtettek, hogy ez a projekt sikeres legyen. Nem lehet elfelejteni, hogy ezeknek a lépéseknek mennyi időszükséglete van.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy valós dolog miatt csúsztak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a kivitelező hajlik-e a megegyezésre.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy most a jelzett okokból visszautasítja. Január 20-án le lettek írva a többletköltségek. Egy peres eljárásban pontosan az lesz a probléma, akár egy igazságügyi szakértői vélemény előterjesztésénél, hogy a kivitelező helyesen döntött-e, amikor ezek miatt csúszott a munkával. Ez neki szerinte nem volt előre látható.

 

Borsai Árpád megjegyzi, hogy a kivitelező a szerződésmódosításnál kapott 4,5 hetet pluszban, tehát visszakapta azt az időt. Kérdés, hogy januárban kültérben lehet-e kivitelezni. Ezt utólag senki nem tudja műszaki szempontból megválaszolni. 5 fok alatt nem köt az anyag, ez is okozhatott akár 7 nap késedelmet is. A homlokzatot magasabb minőségben készítette el, ez szerinte figyelembe veendő.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint a testület túl sokat foglalkozott ezzel az üggyel. Három dolgot kell figyelembe venni. Egyik, hogy a munka minősége milyen lett, úgy gondolja, hogy elfogadható. Közben jöttek problémák, sikerült megoldani. 7 napról beszélünk. Az önkormányzatot nem érte emiatt kár, nem kellett pályázati pénzt visszafizetni. A per sok pénzbe kerül, és sokáig tart, a vége pedig az lesz, hogy a felek próbáljanak megegyezni. Javasolja a megegyezést, 0-0-val való békés elválást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnöke megjegyzi, hogy ő is ezt támogatja, illetve úgy értelmezte, hogy az ügyvéd úr is.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy jogilag egyetért azzal, hogy 4-5 éves pereskedés várható. Nem egyértelmű, hogy a perben kirendelt igazságügyi szakértő a különböző dokumentumok alapján hogyan állítja össze a szakvéleményét, mely alsó hangon is 500 eFt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy Török Zoltán alpolgármester módosító javaslata a következő. Békés elválás mellett az önkormányzat visszavonja a kötbér igényét abban az esetben, amennyiben a kivitelező a 3.510 eFt-os igényétől eláll. A testület felkéri az ügyvéd urat a megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza a polgármester urat a megállapodás aláírására.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

163/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megismerte a Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk tárgyában előkészített előterjesztést.

Módosító javaslata a megegyezésre irányul oly módon, hogy az önkormányzat vonja vissza a kötbér igényét abban az esetben, amennyiben a kivitelező a 3.510 eFt-os pótmunka igényétől eláll.

Javasolja felkérni az ügyvéd urat a megállapodás elkészítésére, és felhatalmazni a polgármester urat annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

5./ Napirendi pont

Háromoldalú megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csík Bertalan Bazaltcsepp Kft. képviseletében, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a felső bazársoron lévő Tourinform Iroda és a Bazaltcsepp üzlet közös közműveiről van szó, nehéz elkülöníteni, hogy ki mennyit fogyaszt. Gondot okoz a számlázás. Felmerült egy háromoldalú megállapodás megkötése, hogy mindenki a fogyasztása szerint fizessen. A Bazaltcsepp szeretne egy külső árammérő helyet kialakítani, melyhez az önkormányzat támogatását kéri. A közös víz, villany és gázóra a jövőben is problémát fog okozni. Ez a többi önkormányzati épületre is vonatkozik, ahol több bérlő van, így az alsó bazársoron és a Tájház udvaron is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

164/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Háromoldalú megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja az önkormányzat tulajdonában lévő, több bérlő részére kiadott építmények esetében az almérők beépítését.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Forintos Ervin bizottsági tag 14.55 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Török Zoltán alpolgármester egyetért a javaslattal, a közös építményekben mindenütt meg kell csinálni az almérőket.

 

 

6./ Napirendi pont

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Vízkeleti István kérelmező

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megjegyzi, hogy a napirendhez kapcsolódóan utólag kapták meg a Dem-Team Bt. és Bíró László kérelmét. Kérdezi Demjén Tamást, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Demjén Tamás taxis vállalkozó megköszöni, hogy a testület foglalkozik a személyszállítás problémakörével, mivel már szinte mindenki személyeket szállít Badacsonyban. A várakozó helyek kijelölése és az útvonalengedélyek kiadása valószínűleg megoldja a problémát. Nem tudta, hogy a testület már most tárgyalja ezt az ügyet, ezért adta be kissé késve a kérelmét. Úgy tudja, hogy 4 várakozóhely van kijelölve a Hableány mellett.

 

 

 

Forintos Ervin bizottsági tag 14.58 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja ezekre a helyekre kirakni a járművek forgalmi rendszámát, hogy azokon kívül senki ne álljon meg ott.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy mi lesz azokkal, akik nem adták be a kérelmet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy sűrűbben és hatékonyabban fogunk ellenőrizni. Akinek nincs útvonal engedélye, az nem fog tudni felmenni a Kisfaludy úton. A szezonban az ellenőrzést a rendőrség bevonásával végezzük. Megjegyzi, hogy a kérelmekről külön határozatban kell dönteni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a rendelet infláció követő-e az árat illetően.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem, de a 2019-ben alkotott rendeletet lehet módosítani.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy több éve szó volt már arról, hogy a rendeletet a testület módosítja, hogy a személyszállító vállalkozásoknak biztos és kiszámítható legyen. A most hozott döntések csak sebtapaszok. A rendeletet módosítani kell.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző kérdezi, hogy miért nem tesz a testület javaslatokat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy van-e javaslat, észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ha a testület nem tesz javaslatokat, akkor így lesz előkészítve a szerződés. Ha a rendelet időközben módosulna, akkor jövőre vissza kell térni erre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki Vizkelety István kérelmére a két gépjárműre vonatkozóan az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

165/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Vízkelety István kérelmére az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a Dem-Team Bt. kérelmét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

166/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

A bizottság javasolja a Dem-Team Bt. (székhelye: 8258 Badacsonytomaj Kiskör út 2.) részére a kérelmében foglalt gépjárműre az útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a hozzájárulás megadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki Bíró László kérelmét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

167/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

A bizottság javasolja Bíró László (Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 7.) részére a kérelmében foglalt gépjárműre az útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a hozzájárulás megadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

7./ Napirendi pont

Lamandert Kft. pótmunka ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy mindent leírtunk, nem kíván kiegészítést tenni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat szerint nem támogatjuk a pótmunka elszámolását, ennek tolmácsolására kérjük fel az ügyvéd urat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

168/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lamandert Kft. pótmunka ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

8./ Napirendi pont

 Badacsonyörsi közvilágítás ügye II. – Ajánlatok elbírálása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy két ajánlat érkezett be, a döntéshez három ajánlat szükséges. Javasolja az ajánlatok ismételt megkérését.

 

Krisztin N. László polgármester 15.12 órakor távozott a teremből.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

169/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi közvilágítás ügye II. – Ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

9./ Napirendi pont

Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy valójában az volt a cél, hogy a Bíróság megállapítsa, hogy az önkormányzati rendelet semmis, mert jogellenes. Kilátásba helyezték, hogy azonnali kárigénnyel élnek, ha ez megállapításra kerül. A Törvényszék megsemmisítette a rendeletet, és új eljárásra utasította a polgármestert és az önkormányzatot, a döntés még nagyon friss.  Amire az új eljárás lebonyolódik, az hónapokba telik, egy okafogyott ügyben. Nem tudja, hogy az új eljárás milyen értékelhető eredményt hozhat.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem a rendeletet, hanem a határozatot semmisítették meg. A hatásköri címzett a polgármester úr. Bárhogy dönt, ha utólagosan a tavalyi évre kiállít egy határozatot, annak semmiféle kötőereje nem lesz. Amikor a Törvényszék új eljárásra utasít egy állami szervet, előírja, hogy mit kell betartani. A Törvényszék szerint az eljárásunk jó.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a tárgyaláson mi hangzott el indokolásként, mi alapján hozta a döntést a Bíróság, miért adta ki a hatáskört és semmisítette meg a határozatot.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a rövid szóbeli indokolás lényege az volt, hogy maga az eljárás azért volt alaptalan, mert rosszak voltak a dátumozások, a határozat száma, illetve megállapították, hogy a zárt ülésre vonatkozó rendelkezéseket nem szegte meg az önkormányzat. Adminisztratív elírások voltak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testület az elutasításra nem alaki határozatot hozott, ez volt a Törvényszék legnagyobb problémája. Ez nem jelenti azt, hogy a határozat tartalmában rossz, a Bíróság a tartalmat már nem is vizsgálja az alaki hibák miatt. Vagyis kezdődik minden elölről, egy okafogyott ügyben.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a kérelmező éjfélig kérte az engedélyt a zeneszolgáltatásra, ő akár 3 óráig is bevállalta volna, mert sokan szerették a programokat. A későbbiekben, ha a Bíróság neki ad igazat, akkor egy kártérítési pert fog indítani, ahol neki kell bizonyítania a kár mértékét. Úgy gondolja, hogy ezt nehéz lesz bizonyítania, az önkormányzatnak meg kell védenie a döntését.

 

Krisztin N. László polgármester 15.18 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az ügyvéd úr véleményét arról, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért-e.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, vagyis a jogorvoslati kérelem elutasítását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

170/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

10./ Napirendi pont

Önkormányzati ingatlan értékesítése – Hajdu István kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az ingatlan a Hársfa utca folytatásában, a Hársfa utcai telkek mögött van. Ha a testület az értékesítés mellett dönt, 60 napra ki kell függeszteni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az ottani lakosok több mint 15 éve használják az ingatlanuk végében lévő területet, ami tudomása szerint nem osztható meg. Meg akarták vásárolni a területükhöz, de erre nincs lehetőség.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ingatlan ne legyen értékesítve kérelmező részére az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatnak megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

171/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati ingatlan értékesítése – Hajdu István kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal, hogy a 067/18. hrsz-ú ingatlant ne értékesítse. 

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

11./ Napirendi pont

  Alsó-bazársori megállapodáshoz kapcsolódó további igények

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester      

 

 Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az eredeti bérleti szerződésbe nem megfelelően került rögzítésre az óvadék összege. Erről készített egy kiegészítő megállapodást, de Horváth Norman úr ezt nem írja alá. Pótlólag adott be számlákat, mert tévesen bizonyos számlák duplán kerültek becsatolásra. Az eredetileg igényelt 1.139.608,- Ft és az önkormányzat által elfogadott és kifizetett 866.313,- Ft különbözetét, 273.295,- Ft-ot is kéri. Fontos, hogy a helyzet rendezett legyen, a kiegészített megállapodás aláírásra kerüljön.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az ügyvéd urat, hogy a fennmaradó részt jogosnak tartja-e.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ő csak az iratokból tud dolgozni, a számlákat becsatolta.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ki tud arról tájékoztatást adni, hogy jogos-e a 273 eFt. Ő nem tudja megítélni.

 

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a megállapodásban rögzítve van, a bérlő kijelentette, hogy minden igénye kielégítésre került. Nem érti, hogy az óvadékra vonatkozó kiegészítést miért nem lehet aláírni, milyen hátránya lenne belőle. Ügyvédként nem lát indokot a kifizetésre, annak jogi alapja nincs.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy ezek után a testület nem is dönthet másként, javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a bérlő igényének kiegyenlítését, és ez alapján a megállapodás módosítását nem támogatja a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

172/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alsó-bazársori megállapodáshoz kapcsolódó további igények

 Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

12./ Napirendi pont

   Badacsonytomaj 0123/7. hrsz-ú ingatlan felajánlása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az ingatlan a Ringa alatti területen van, hol a szabályozási terv szerint valamikor az önkormányzat építési telkeket alakítana ki, illetve utat. Jelenleg ebben a formában nem beépíthető, mert szabályozási vonal és építési hely is érinti. A tulajdonos az önkormányzatnak ajándékként ajánlotta fel a 2793 m2-es területet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy ki kell méretni és az önkormányzatnak kell gondoznia.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint a későbbiekben ott telkek lesznek. Az a kérdés, hogy az elfogadásával nyer az önkormányzat vagy több költséget és feladatot csinál magának.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

173/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0123/7. hrsz-ú ingatlan felajánlása

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a felajánlott Badacsonytomaj 0123/7. hrsz-ú ingatlant térítésmentesen köszönettel fogadja el területfejlesztési célból.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

13./ Napirendi pont

   96/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat módosítása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy elírás történt, ezért szükséges a határozat módosítása.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

174/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

96/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 14./ Napirendi pont

Arborétum úti ivóvízhálózat ügye – 199/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat módosítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az eredeti határozat szerint a közműépítő társaság részére lesz megfizetve a 325 eFt. De mivel nincs hivatalosan ilyen társaság, a döntést úgy kell módosítani, hogy az önkormányzat lesz a tervezési feladat megrendelője. A 650 eFt felét az önkormányzat, másik felét a 8 ingatlan tulajdonosa állja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múltkor jelezte, hogy nem lehet ezt a határozatot ebben a formában végrehajtani. Szimpátia szavazást kért a testülettől, hogy az idővel való jobb gazdálkodás miatt rendelje meg az önkormányzat a tervezést. Ha mód van rá, akkor ezt most erősítse meg. Az érintettek az 50 %-os költséget befizetik. Ez egy régebbi ajánlat volt, de sikerült a tervezővel egyezni, hogy az akkori árat fenntartja. A következő napirend kapcsán további csatlakozási igényt jelentettek be, figyelni kell arra, hogy azzal együtt biztosan nem fér bele a 650 eFt-ba a tervezés.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a Folly Arborétum tulajdonosa kérelmezte, hogy a vízhálózatra rácsatlakozhasson. A határozatok összefüggenek, figyelni kell, hogy nehogy kizárják egymást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy most a tervezés és engedélyeztetés megrendelése történik. A szerződésbe rögzítve lesz a befejezés dátuma, de a Folly Arborétum vezetőjének sürgősebb ez a projekt. Nemcsak a tervezésbe, hanem a kivitelezésbe is beállnának. Jelenleg a költségvetésben a kivitelezésre nincs elkülönített összeg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az Arborétum utcánál a határozati javaslatot meghagyná, viszont a következő napirendnél kiegészítené azzal, hogy a Folly Arborétumot érintő szakasz tervezését és engedélyeztetését vállalja fel a Folly Arborétum. A 2023. évi költségvetésben a kivitelezés önkormányzatra eső részét tervezni fogjuk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megjegyzi, hogy ez a következő napirendhez kapcsolódik. Kérdezi, hogy jelen napirendhez kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

175/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Arborétum úti ivóvízhálózat ügye – 199/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 15./ Napirendi pont

    Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az előző javaslat szerint, ha a felmerülő többletköltséget vállalja a kérelmező, akkor csatlakozhat.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző kérdezi, hogy ebben az esetben mi lesz az önkormányzati támogatás.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ha a plusz költségeket vállalják, akkor az önkormányzat támogatja a csatlakozásukat.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a 8 ingatlant érintő projektbe nem tudjuk belevenni. Magánberuházásban most is meg tudják csinálni engedélyeztetéssel és kivitelezéssel együtt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy nem érti, miért kell ebben a testületnek döntést hozni.

 

Hartai Béla bizottsági tag szerint az előző részben kellett volna. Ha az önkormányzat nem építi meg, akkor a Folly Arborétumnak nincs mire rákötni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a napirend címe is megtévesztő. Egyelőre arról van szó, hogy az önkormányzat támogatja a 8 ingatlanra vonatkozóan a tervezést és engedélyeztetést, ennek a költségeit építettük be. Pár év alatt a kivitelezési költségek háromszorosára nőttek. Most arról kell beszélni, hogy az önkormányzat befogadja-e a Follyékat a tervezési folyamatba, és ki fizeti a 650 eFt és a bővítést is tartalmazó verzió különbözetét. A kivitelezésről egyelőre nincs szó.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint több nyomásfokozó kell, a bekerülési költség jelentősen megnő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két út van. Marad a mostani rendszer 650 eFt összeggel. A Follyék terveztessék meg az őket érintő részt. A másik út, hogy új árajánlatot kérünk az új objektummal kiegészítve, ami nyilván drágább lesz.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint két ajánlatot kellene kérni. A plusz költséget teljes mértékben a Folly Arborétum tulajdonosának át kell vállalni, nem szabad a többi kérelmezőt ezzel terhelni. Két költségvetés kell a tervezésre és a kivitelezésre is. Az erősebb rendszer nagyon meg fogja növelni az árat.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez a módosító javaslat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a módosító javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

176/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága módosító javaslattal él. Javasolja a tervezésre és engedélyeztetésre két ajánlat, illetve költségvetés bekérését. Egyrészt az Arborétum utca nyomvonalában az önkormányzat támogatásával megvalósuló vízhálózat fejlesztéséhez, melyre jelenleg 650 eFt-os ajánlatunk van.  Másrészt a Folly Arborétum objektummal kiegészített fejlesztéshez. Amennyiben a bővítés megoldható és a különbözetet a kérelmező kifizeti, a bizottság javasolja a kérelem befogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

16./ Napirendi pont

   Badacsonyörs Fűzfa utca szennyvízvezeték ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a képviselő-testület a júniusi ülésén úgy döntött, hogy az árajánlatot frissíteni kell, ezeket az előterjesztés tartalmazza. A tervezés és az engedélyeztetés a legaktuálisabb most. Abban kell döntést hozni, hogy mi legyen a következő lépés a tervezői értékbecslés alapján. Megjegyzi, hogy az ingatlantulajdonosok a 90-es években az ingatlanuk egy részét átadták a szennyvízcsatorna megépítéséhez, ami nem történt meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a 2022. évi költségvetés terhére megterveztetni. A költségek 50 %-át az ingatlantulajdonosok fizessék be.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a tiszta helyzet az lenne, ha nem a lakosság fizetné meg, mert már leadták hozzá az ingatlanrészeket. 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 480 eFt-ot az önkormányzat a költségvetés terhére biztosítsa az I. számú határozati javaslatnak megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

177/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Fűzfa utca szennyvízvezeték ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

17./ Napirendi pont

   Kodály Zoltán utca telekrendezése – ügyvédi állásfoglalás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester           

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy álláspontja szerint az általa meghatározott módon kerülhet csak rendezésre az ügy, melyről a főépítész úrral is egyeztetett. Az érintettekkel június 14-én egyeztetett, ahol a Magyar Állam képviselőjén kívül mindenki jelen volt, de ők is elérhetők voltak telefonon. Nyilvánvalóvá vált, hogy az eredeti terv, Bodó Krisztián felmérési vázrajza kivitelezhetetlen. Figyelembe kell venni, hogy hogyan alakíthatók ki a telkek és az érinettek mit hajlandók elfogadni. A főépítész úr nem látja elvi akadályát az általa felvázoltaknak, a teleknagyságok sem ütköznek semmilyen előírásba. Az 1-2. számú telek esetében egyébként is a természetben használt viszonyoknak megfelelően kerülne kialakításra. Szükséges egy igazságügyi szakértő megkeresése a telkek értékének meghatározására. Egyébként itt elbirtoklás megállapításának helye nincs. Ha nem akarja megvásárolni valaki, akkor marad az önkormányzat és az állam tulajdonában. Az út csak így tüntethető fel. Arra nincs mód, ami a kérelmezők részéről felmerült, hogy az út alsó része legyen rendezve, a 3-4-es teleknél pedig nem. A 422. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai kapjanak kártalanítást vagy értékkiegyenlítést. Az út által elfoglalt részt az önkormányzatnak kell megfizetnie, a fennmaradó részt a 462. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának, ha igényt tart rá. Ha nem, akkor a kerítését el kell bontania. Értelemszerű, hogy az önkormányzat nem fogja fizetni a 422. hrsz-ú ingatlannak azt a részét, ami Csillag Attila tulajdonába fog kerülni, ez súlyosan jogellenes lenne. Tóth Lászlónak az önkormányzat fizet. A 423. hrsz-ú ingatlannál az a helyzet, hogy kb. annyit kap, mint amit elveszít, de ezt is rendezni kell. A térképen nincs feltűntetve egy épület, amit szintén rendezni kell. Az ingatlanforgalmi értékbecslést közölni kell az érintettekkel, a költségviselésnek arányosnak kell lennie. Ehhez készül egy változási vázrajz, telekalakítási engedélyezési eljárást kell lefolytatni, földhivatali díjakat kell fizetni, ezek mindösszesen több százezer forint értéket jelentenek. Az önkormányzatnak csak a rá eső részt kell finanszíroznia. Nehéz feladat lesz, de kivitelezhető.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

178/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése – ügyvédi állásfoglalás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

18./ Napirendi pont

   Horváthné Danyi Júlianna kérelme II.

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a napirend kapcsán megjelenteket. Kérdezi, hogy kívánnak-e hozzászólni.

 

Horváthné Danyi Júlianna megköszöni, hogy a hosszú ideje tartó holtpontról elmozdulás történt. A vízórákat sokan megrendelték, így szolgáltatási szerződés köthető a DRV-vel. Az volt a kérésük, hogy a víz és szennyvíz kérdés megoldódjon, hogy a telkükre építeni tudjanak. Vállalták, hogy parkolóhelyet biztosítanak a temetőhöz. Az ügyvéd úr állásfoglalásából úgy látja, hogy a megállapodásból nem lesz semmi. Időközben be kellett keríteniük a telküket a vadak miatt. Ezt úgy tették meg, mintha a megállapodás létrejött volna. A város természeti értékei gyönyörűek, ők szeretnének a közösségbe beilleszkedni. A kerítést ott hagyják, ahol van, cserébe szeretnének jóindulatot és segítőkészséget kapni. Az alpolgármester úr elmondta, hogy a kért tükrök meg vannak rendelve, de azokat be is kell állítani.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a forgalmat segítő tükrök már máshová ki lettek helyezve, most újabb 5 db-ot rendeltünk.

 

Horváthné Danyi Júlianna elmondja, hogy a szomszédok az alsó házat értékesíteni szeretnék. Az út fele az ő tulajdonukban van, a másik fele az önkormányzaté. A fél utat elcserélnék a másik oldali telekhatáron a parkoló megközelítése érdekében. A vízre vonatkozó tervet kérné. Kérdezi, hogy van-e információ a víz gerincvezetékének a kiépítéséről, illetve a szennyvíz is meg van-e tervezve.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy nincs, csak az ivóvíz, a tervek felülvizsgálat alatt vannak. A szükséges nyilatkozatokat a felülvizsgálatot végző szakembereknek megadtuk az önkormányzat részéről. A honlapra ezért nem kerültek még fel a tervek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy időközben lejárt a vízjogi engedély, ezért kell a felülvizsgálatot elvégeztetni. A felülvizsgálat az érvényben lévő szabályok szerint történik, illetve a most letelepített és az egyes lakók által elképzelt helyeket összevetik a térképi állapottal.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

179/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Horváthné Danyi Júlianna kérelme II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Horváthék komoly gesztust tettek a badacsonyörsi ivóvíz hálózat fejlesztése kapcsán. Az esetek többségében az ingatlantulajdonosoknak új vízórát kellett rendelnie. Egyösszegben kifizették a megrendelt vízórákat, amiért a közösség nevében ezúton is köszönetet mond. Az érintettek nekik fogják majd kifizetni az órákat.

 

Horváthné Danyi Júlianna elmondja, hogy az ingatlantulajdonosok már rendezték is a tartozásukat feléjük. Megjegyzi, hogy Simonné Visi Erzsébet sokat tett az ügyben, őt is megilleti a köszönet.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 16.20 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 16.30 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

 

19./ Napirendi pont

   Szent Donát utca napelemes közvilágítás – ajánlatok elbírálása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy két ajánlatot kaptunk, így nem érvényes a Szent Donát utcát érintő napelemes közvilágítás kiépítése tárgyában indított beszerzési eljárás, új ajánlattételi felhívás kiírása szükség a 3 ajánlat beérkezése érdekében.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

180/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szent Donát utca napelemes közvilágítás – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

20./ Napirendi pont

    Felső-bazársori 2. számú üzlet hasznosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy Tóth Ádám részére megküldte a szerződéstervezetet. Az ügyvédje, akit nem nevezett meg, nem jelentkezett. Tóth Ádám átadott egy vázlatot, ami az önkormányzat számára vállalhatatlan feltételeket tartalmazott, rendkívül előnytelen lett volna. A jegyző úrral egyetértve visszaküldte. Azóta nem jelentkezett, válasz sem érkezett, semmi nem került aláírásra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a kauciót befizette-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ha 8 napon belül nem írja alá a szerződést, akkor nem jár vissza a kaució. A nyáron az önkormányzatnak nem volt bevétele a két üzletből.

 

Dr. Végh József ügyvéd javasolja a jövőbeni hasonló esetek elkerülése érdekében, hogy a pályázathoz legyen mellékelve egy bérleti szerződés tervezet. Ha a bérlő részéről nem aláírható, akkor nem is pályázik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy jelenleg a Pláne Teraszt üzemelteti. Javasolja kiírni a pályázatot azzal, hogy legyen mellette egy bérleti szerződés tervezet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag módosító javaslata, hogy egy pályázó csak egy üzletet vehessen ki, kettőt ne adjon oda a testület egy személynek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy ezzel nem ért egyet. Meg kell hirdetni az üzleteket, és örülni kell, ha van rá jelentkező. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy legyen mellette egy bérleti szerződés tervezet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

181/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori 2. számú üzlet hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázati kiírás mellett legyen egy bérleti szerződés tervezet is.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Dr. Bodnár Attila jegyző kérdezi, hogy mit jelent a tartózkodás.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy más a véleményük. Volt egy módosító indítvány, ami nem lett megszavaztatva. Ezt így nem tudja elfogadni, mert először Forintos Ervin módosító indítványáról kellett volna dönteni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ő azt kérdezte, hogy az volt-e a szándék, hogy így adják ki, vagy nem.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy Forintos Ervin bizottsági tag nem kérte, hogy módosító indítványként legyen kezelve a javaslata.

 

 

21./ Napirendi pont

   Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a bizottság javaslata megegyezik az előző napirendben hozott döntéssel, a pályázat mellett legyen ott a szerződés tervezet is. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

182/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázati kiírás mellett legyen egy bérleti szerződés tervezet is.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

22./ Napirendi pont

   Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester    

 

 Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy mindent leírt, a kérdésekre válaszol.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy mit jelent a határozati javaslat 2. pontja.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Kulturális Intézmény a rendezvényekre biztosított fedezet nagy részét felhasználta. Még nem érkezett be minden számla a szüreti rendezvényt illetően. Jelenleg 1.600 Ft áll rendelkezésére, további fedezete nincs. A szponzori támogatásokra 10 millió forint került beállításra, amiből csak 1,2 millió forint teljesült. 1 millió forintot adott a Hegyközség, 200 eFt-ot magánszemélyek. A kiadási oldalon nem várható ilyen jelentős megtakarítás, tehát mindenképpen finanszírozni kell, egyébként az évvégi zárás problémát fog okozni. Az intézmény likviditása felborul, nem tudják lezárni az évet. Legjelentősebb tétel a bér és járulékai, illetve a rendezvények voltak a költségvetésben.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az intézmény kétszer kapott forrást, a pénzmaradványt, illetve direkt támogatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ez nem javított a helyzeten. Év elején a rendezvények jelentősen csökkentett mértékben kerültek tervezésre, majd mégis teljes értékű volt a megvalósítás. Fontos, hogy a testület legyen tisztában azzal, hogy nagy valószínűséggel finanszírozás nélkül az intézmény nem tudja az évet lezárni. Ami nem jött be bevételként, azt oda kell adni az intézménynek.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy az eredeti költségvetésben azokkal a számokkal kalkuláltak, melyek most jelentkeznek. A költségvetés egyensúlya érdekében került be a szponzori támogatás, ami nem valósult meg. Mindenki érzékeli az árak drágulását. Az eredeti költségvetésben minden le volt fedve, nem szerette volna elfogadni, hogy az intézmény alul legyen finanszírozva.  De a költségvetés egyensúlya miatt az intézménytől nem kis pénz lett elvonva.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az intézményektől való elvonást a testület elfogadta. A 10 milliós ígéret elmaradt, de a jelenlegi teljesülés is sokkal kevesebb a tervezettnél. Nem tudjuk, hogy mennyi lesz a pénzmaradvány. A működést finanszírozni kell az év végéig. Sokat spóroltunk az előző évekhez képest, nem kell annyira gyászosan felfogni. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy az évet a kulturális intézmény le tudja zárni.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy a jövőben csak azt lehet betenni a költségvetésbe, ami mögött támogatási szerződés van. A bérletből sem jöttek be a tervezett bevételek. A múzeumot nem tudták kinyitni, a Tájházat igen. A Művelődés ház majdnem teljesen megújult belülről, de a munkák miatt nem tudták kiadni bérbe.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat egyelőre nem áll úgy, hogy ez a finanszírozás nagy problémát okozna. Nem tudja, hogy év végéig még milyen rendezvények lesznek, mekkora plusz összegre lesz szükség. Az éves rendezvénykeret is elfogyott, a kieső szponzori bevételt mindenképpen finanszírozásként javasoljuk, illetve a további rendezvények költségét is.

 

Forintos Ervin bizottsági tag módosító indítványként javasolja szerdáig kimutatni, hogy a biztos működéshez milyen összegre van szükséges a Kulturális intézménynek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a módosító indítványt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

183/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kulturális Intézmény finanszírozásához szükséges összeg felmérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága felkéri a Kulturális Intézmény igazgatóját, hogy a testületi ülésre mérje fel, hogy milyen kiadások várhatók még az Intézménynél 2022. évben, illetve milyen összegű támogatásra lesz szüksége.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

184/2022. (IX.26.)  Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

   Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

23./ Napirendi pont

   Tájékoztatás MÁK ellenőrzésről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az intézmények működéséhez az állami normatívát leigényeljük, ezeknek az éves felhasználását a Magyar Államkincstár ellenőrzi. Most helyszíni ellenőrzés történt, a dokumentumokat leellenőrizték, jegyzőkönyvet vettek fel, mely az előterjesztés mellékleteként becsatolásra került.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző felolvassa a Kincstár zárógondolatát az alábbiak szerint: „Az önkormányzat 2021. évi elszámolása helyszíni ellenőrzéssel érintett jogcímei tekintetében az Igazgatóság az Önkormányzat elszámolását javítás nélkül elfogadja.”

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

185/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

   Tájékoztatás MÁK ellenőrzésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

24./ Napirendi pont

   BVKI intézményvezető megbízás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy Nagy László szerződése szeptember 30-án lejár. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat arról szól, hogy a BVKI intézményvezető munkakörre kiírt pályázat elbírálásáig – 2022. december 31. napjáig – Nagy László BVKI foglalkoztatottját javasoljuk megbízni az intézményvezetői feladatok ellátásával. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

186/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI intézményvezető megbízás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

25./ Napirendi pont

   Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy 5 éves időszakra vonatkozó programról van jó, ami lejár és felül kell vizsgálni. Mivel változás nem történt, nem tartjuk indokoltnak a módosítást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a mellékletet nagy terjedelme miatt nem sokszorosítottuk papír alapon, csak emailben küldtük meg az érintettek részére.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

187/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

26./ Napirendi pont

   Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

188/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

27./ Napirendi pont

   BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a testület minden évben dönt ebben a témában, a csatlakozás határideje 2022. szeptember 30. Az előterjesztés A-B típusú pályázatok benyújtásáról szól.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

189/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

   BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 28./ Napirendi pont

     Jogi ügyekről beszámoló (szóbeli)

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyintéző elmondja, hogy a konkrét napirendi pontot képező ügyeket nem részletezi újra. Ezen felül a 925/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklása ügyében nincs változás. Újabb levél, vagy eljárás kezdeményezése nem érkezett az önkormányzathoz.  Folyamatban van egy közbeszerzési per, amit rájegyeztek a tulajdoni lapra, de hozzá nem érkezett semmi. A pszichológiai rendelés megkezdéséhez a bérleti szerződés nem került aláírásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a probléma, hogy a doktornő szeretett volna székhelyet bejegyeztetni a rendelőre. Erről ő nem akart dönteni. Iránymutatásként azt tudta figyelembe venni, hogy a felső bazársori üzletre egy bérlőjelölt telephelyet akart bejegyeztetni és a testület nem járult hozzá. Ezért hozta be a kérelmet a testület elé. Másik kérése a testületnek a kedvezvény biztosítása volt, a doktornő ezt a helyi lakosok részére 30 %-ban biztosítja, mely a szerződésébe is bekerül.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a polgármester úr által aláírt szerződést három példányban megküldte a doktornő részére. Egyet visszaküldött aláírás nélkül, majd jelezte, hogy véletlenül összekeverte, meg fogja küldeni az aláírt példányokat.

 

Dr. Végh József ügyvéd pontosításként elmondja, hogy a doktornő jogi képviselőjével tartja a kapcsolatot. Csak egy fióktelepet akart itt létrehozni, hogy tudjon számlázni. Ebbe a szerződésbe ez nem szerepel. Az önkormányzat hozzájárulása esetén a szerződésben rögzítve lesz, hogy ha felmondásra kerülne, köteles a cégbíróságnál 30 napon belül igazolni, hogy ezt töröltette.  Ha nem történik meg, akkor a cégbíróságnak jelezni tudjuk, hogy a továbbiakban nem járulunk hozzá. Emiatt a testületnek ne legyenek félelmei. A doktornő csak egy részét venné igénybe a rendelőnek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha a doktornő aláírta a szerződést, akkor nem ragaszkodik a fióktelephely bejegyzéséhez.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy másodfokon is nyertünk jogerősen a 3 milliós bírsággal kapcsolatos közbeszerzési ügyben, amit a Döntőbizottság szabott ki az önkormányzatra. A Fővárosi Törvényszék április 6-án az önkormányzatnak adott igazat. A Döntőbizottság másodfokra terelte az ügyet. A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletet hozott, helyben hagyva az elsőfokú döntést. Az ítéletet a jegyző úrnak meg fogja küldeni. A tárgyalást követően a Döntőbizottság 4 tagja jelezte, hogy a Kúriára viszik az ügyet tovább.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy ez még kb. egy év lesz.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a másik folyamatban lévő ügyben október 15-én lesz a tárgyalás. A Badacsonyörsi strand ügyében Szilágyi Anna ügyvédnővel benyújtották, hogy szüneteljen az eljárás a kártalanítás ügyében. Nem tudja, hogyan halad a településrendezési szerződésnek megfelelő eljárás. Nagyon bonyolult ügy, amíg az almérők ügye nem záródik le, nem szeretne állást foglalni. Kérdés, hogy hogyan tudja érvényesíteni a közösség ezeket az igényeket, van egy fennmaradó 6 milliós igény, amit a DRV. nem fog elengedni. Ha rendben lezajlik az almérők beszerelése, a testület elé fogja terjeszteni a határozott elképzelését. Kérdezi, hogy az Inter-tourist épület készül-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy nem.

 

Vercz Attila bizottsági tag megjegyzi, hogy tudomása szerint bérbe adták.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a testületi ülésre a szerződést hozni fogja, a határidőket át kell tekinteni. Van egy ingatlannyilvántartásba bejegyzett kötelezettségvállalás teljesítésére szóló tilalom is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy képviselői kérdésre azt a választ kapta, hogy a szerződés aláírásától számított egy éven belül kell neki befejeznie az építkezést azzal, hogy a turisztikai szezonban nem dolgozhatott.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ügyvéd úr szóbeli tájékoztatóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

190/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jogi ügyekről beszámoló (szóbeli)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a jogi ügyekről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

29./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Molnár Mihály pályázati referens kiegészítésként elmondja, hogy a fizikailag megvalósult pályázatoknál a záróelszámolások és fenntartási elemzések megfelelően intézve vannak. A GINOP nagy projektről még fogunk beszélni. A folyó pályázatok között a Magyar Falu Program keretében az útfejlesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az a dilemma, hogy az utakra meg lett határozva egy műszaki tartalom.  A Mandulás utca nem lesz megvalósítva ebből a pályázatból, egyrészt, mert a TOP +-ban is szerepel. A kisebb utakkal kapcsolatosan több kivitelező céggel is felvettük a kapcsolatot. Azt mondták, ha a meghatározott műszaki tartalommal oldják meg, abból egy év múlva semmi nem lesz. Így bátorság lenne a pénzt elkölteni, tudva, hogy pld. Balatonrendesen is megvalósult egy ilyen útfelújítás, fél év után nem látszik belőle semmi, pedig az nem is csapadékvízzel terhelt szakasz. Badacsonyörsön a csapadék el fogja vinni. Valamikor aszfaltos utat kell ott létrehozni, de ez sem összegében, sem időben az engedélyeztetés miatt nem oldható meg. Esetleg mart aszfaltos megoldással, más műszaki tartalommal, dupla összegből lehetne. El kell dönteni, hogy hogyan tovább ezzel a pályázattal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az eredeti műszaki tartalom bazaltzúzalék lett volna a költségek miatt, a Mandulás úton pedig aszfalt. Örültünk a mart aszfaltos megoldás lehetőségének, mert úgy éreztük, hogy ez jobb műszaki tartalom, mint a bazaltmeddő. Nagyrészt földes utakról van szó, ahová aszfalt burkolatot csak terv és engedély birtokában lehet tenni. Ha a mart aszfaltból aljzatot készítenénk, akkor arra már rátehető az aszfalt. Az a gond, hogy ezt a mart aszfaltos megoldást a legtöbb szakember nem vállalja. A meredek utak kevés napsütést kapnak, nem tartják megoldhatónak. A határidőt december 30-ig automatikusan meghosszabbították. Nagyon nehéz a kivitelezőkkel tárgyalni, a több fordulóból nincs összesen 3 ajánlatunk.

 

Molnár Mihály pályázati referens megjegyzi, hogy a kivitelezést sem egyszerű megoldani, nagyon szűkek az utak. Volt, aki a mart aszfaltért nem vállalta a felelősséget, nehéz megtalálni a jó megoldást.

 

Vercz Attila bizottsági tag felveti, hogy betonozásra lenne-e lehetőség. Ha csapadékvíz elvezetőként vannak nyilvántartva ezek az utak, Villányban látott ilyenre példát.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a pályázat útfelújításra vonatozik. Bejegyzett utakról van szó. Tervezői oldalról esetleg rákérdezhet, hogy kell-e hozzá engedély.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy legrosszabb esetben bazaltmeddővel lehet megtömöríteni az utakat, ami a jelenlegi állapotnál valamivel jobb, de az emulziós dolgot el kell felejteni.

 

Molnár Mihály pályázati referens szerint el kell gondolkodni, hogy ezt fel lehet-e vállalni, fél évente ugyanúgy kellene rá bazaltterítés, mert a víz leviszi.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint a legrosszabb és legmeredekebb utat kellene egy jobb műszaki tartalommal megcsinálni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ahhoz az útügyi hatóság engedélyét be kell szerezni. Esetleg ezt a pályázatot javasolja elengedni, és újra pályázni, de akkor már aszfaltra. Ami nem tartós, és csak problémákat okoz, az nem biztos, hogy jó lenne megcsinálni. Van még néhány pályázati lehetőség, a tervezésre vonatkozóan küld ki egy felhívást a testületnek. A strandra várhatóan érkezik a következő ütem, a műszaki tartalomról egyeztettünk. A kiírónak is megküldjük a javaslatokat a két strandra vonatkozóan. A terveket érdemes lenne mielőbb megcsináltatni. A strandfejlesztések esetében csak úgy lehet pályázni, ha előre felkészülünk. Az Egry József Művelődési Házban is van mit átgondolni a belső felújítás kapcsán. A Magyar Falu pályázatból néhány elem kikerült a költségek miatt, illetve a villamos rendszerét gyorsan meg kellene újítani, kis túlzással veszélyes állapotban van. A tűzvédelmi részen is gondolkodni kell. A nézőtér, a parkolórész átgondolása szintén szükséges. Az Élhető Települések program keretében be lehetne adni nagyságrendileg egy 100 milliós pályázatot, de ahhoz is terv kell. A 71-es út melletti parkolók helyzetét koncepció szinten érdemes lenne előkészíteni, hogy ha lesz rá mód, a pályázatot be lehessen adni. A pályázati lehetőségeket az előterjesztésben leírta, azt szeretné a testülettel egy fórum keretében mielőbb áttárgyalni. Kéri egy időpont határozását.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a fórumot két héten belül meg fogjuk tartani.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy pld. a badacsonytomaji strandon a strandcikk üzletet meg kellene újítani.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy mindenképpen meg kellene terveztetni, mert bármikor jöhet egy alkalom a pályázat beadására.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

191/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

30./ Napirendi pont

   Garage Cartels autóstalálkozó rendezvény

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester   

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a rendezvény október 15-én lenne a Bahart és a önkormányzat területén, az alsó bazársor környékén. A közterület használatról szóló rendelet szerint a polgármester úr az átruházott hatáskör gyakorlója, de a rendezvény mérete miatt szeretnénk a Képviselő-testület véleményét kikérni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azon dolgozunk, hogy a munkaterületet mielőbb át tudjuk venni a vállalkozótól, bár fennáll a veszélye, hogy addig nem sikerül. Csak a parkoló felőli oldalon tudja elképzelni a rendezvényt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megjegyzi, hogy minden rendezvény jó a településnek. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

192/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Garage Cartels autóstalálkozó rendezvény

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

31./ Napirendi pont

  Kisfaludy Sándor Emlékév
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az idén van Kisfaludy Sándor születésének 250. évfordulója. Sümegen is volt egy 3 napos rendezvény, hiszen ott született. Korábban szó volt arról, hogy szüretig a rendezvények lekötik az energiákat, ezért azt követően lesznek beiktatva azok a programok, melyeket a testület fel tud vállalni. Bemutatásra kerülne egy zenés táncos darab Kisfaludy Sándor emlékére, mely várhatóan vonzaná a közönséget.  A Kisfaludy háznál lenne egy ünnepi műsor a Himfy Irodalmi Kör előadásában, illetve egy emléktábla avatás, mely a Kisfaludy ház falára kerül. Lenne egy előadás Kisfaludy Sándor életéből, melyre Hangody urat kérnénk fel. Gondolkodtunk még a Kisfaludy út átadásán, de ott mostanában jár le a projekt határideje, elkésve nem vagyunk. Január 1-én született Petőfi Sándor, akkor lesz a bicentenárium, melyre készülni kell. Egyelőre Dr. Szabó Gábortól van egy szoborfelajánlás, amit Badacsonyörsön szeretnének elhelyezni. Kértünk javaslatokat, de nem igazán kaptunk.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy lehetne még egy kisebb előadás Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza szerelméről, illetve a Kisfaludy gőzhajó bérletére is gondolt, de mivel 100 eFt/óra, ezt nem javasolja. A zenés-táncos előadás ingyenes lesz, reméli, hogy a művelődési házat meg tudjuk tölteni nézőközönséggel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

193/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy Sándor Emlékév

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

32./ Napirendi pont

   Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a helyi állandó lakosoknak iskolakezdési támogatás biztosításáról volt szó. Kérdezi, hogy ez megvalósul-e. A szakkörökről is tájékoztatást kér.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a következő ülésre előterjesztést készül, a rendelet tervezet január 1-én lépne hatályba. Jövő év szeptemberben minden badacsonytomaji állandó lakos gyerek 20 eFt iskolakezdési, illetve 10 eFt óvodakezdési támogatásban részesülne a tervezet szerint. Elmondja, hogy a mb. igazgató helyettes úrral beszélt a szakkörökről, aki írásos anyagot nem nyújtott be, tehát most nincs teendő. A testület legutoljára éves döntést hozott, december 31-ig biztosítva az 5 szakkör működését. Az lesz a változás, hogy a kosárlabda szakkör nem indul, mert az edző nem tudja vállalni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mi van a Bogyai úti parkolóval.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előkészítése folyamatban van. Úgy kalkuláltunk, hogy van egy felesleges parkoló automata. Ez csak akkor lenne felesleges, ha az alsóparkolóban elkezdődik a munka, de most venni kell egyet, ami úgy gondolja, hogy egy szezon alatt visszahozza az árát. A parkolókra lehet pályázni. Javasolja, hogy a Kert utca környéki kisebb területeken is legyenek tervezve parkolóhelyek, a pályázatba ezeket is bele kellene rakni. Ha 20-30 helyet ki tudunk alakítani, az segítség lenne a Fő utca egyirányúsítása kapcsán.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzat tud-e segíteni azoknak, akiknek a fűtési rendszere nem megoldott, esetleg csak gázzal tudnak fűteni, ugyanakkor a nyugdíjuk nagyon alacsony. A szociális tűzifáról is tájékoztatást kér.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vezetői értekezleten erről beszéltek. Egyrészt kidolgozás alatt van egy tüzelőtámogatási rendszer, ehhez kéri a javaslatokat. A pályázaton 98 erdei m3 tűzifát nyertünk, ennek minden évben kb. a kétszeresét osztjuk ki. A második 100 m3-t meg szoktuk vásárolni.  Tárgyaltunk több fakereskedővel. A helyben működő vállalkozónál van nagyobb mennyiségű fa. Nem érkezett be 3 árajánlat. Javasolja a 100 m3 tűzifát mielőbb megvásárolni, és beilleszteni a szociális tűzifa rendeletbe a 98 m3 mellé.  Neki is komoly félelmei vannak azok miatt, akik gázzal fűtenek, alacsony jövedelem mellett. Várja a képviselők és a bizottsági kültagok javaslatait.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a badacsonyi árokkal kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bejáráson részt vett, sajnos az árok az önkormányzaté. Laposa úrnál is helyszíni szemlét tartottak több hatóság részvételével, várjuk a jegyzőkönyvet, hogy mi okozza a problémát. Elkerülhetetlen az árok rendbe tétele. Valószínűleg egy vizes tervezőt kell megbízni, mert terv és engedély kell bármilyen beavatkozáshoz. Legjobb lenne zárttá tenni, de ez több milliós nagyságrend. Kéri Rakics Anna ügyvezetőt, hogy a környékben lévő vízelvezető aknákat tisztítsák ki, sok bennük a hordalék.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a Hableány és a Tourinform között, az úton keresztbe elhelyezett víznyelő rács szintén tele van hordalékkal.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél a gáz és villany költségek várhatóan milyen mértékben változnak. A közvilágításban megpróbál-e a testület lépni egy olcsóbb verzió felé.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a LED-esítéssel kapcsolatosan felül kellett vizsgáltatni a tervet. Ehhez három árajánlatot kértünk be, mely a rendkívüli ülés anyagában benne lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy augusztusban levelet intézett minden önkormányzati céghez és intézményhez, hogy energia fronton kérjük a megtakarítási javaslatokat. Néhány használható válasz érkezett. A MENÜ Kft. esetében viszont a költségek növekedéséről szólt a válasz, nem erre gondolt. Fontos lenne, hogy a képviselők is elgondolkodjanak a lehetőségeken. Például Székesfehérváron bezár a színház és más intézmények. Nem biztos, hogy csak az a megoldás, hogy többletforrást kell adni, hanem a racionalizáláson is el kell gondolkodni. A Menü Kft. esetében az a pletyka indult el, hogy ki akarjuk rúgni az ügyvezetőt. Nincs ilyen szándék. Várjuk Göncz úr anyagát, mely a két cég felülvizsgálatára vonatkozik. Kértük, hogy tegyen javaslatokat. Több felülvizsgálat is történt már, melyek eredménye az volt, hogy a jelenlegi a leghatékonyabb forma. Mindkét cégnél sok ÁFA megy ki, át kell gondolni, hogy ezt hogyan lehetne csökkenteni. A környező településekkel nem volt eredményes az egyeztetés arról, hogy az idejáró gyerekek után az étkezési költséget pótolják ki, mivel erre az önkormányzatunk sok pénzt fizet ki. A legtöbb önkormányzat nem is válaszolt, volt aki jelezte, hogy Badacsonytomaj is fizesse meg a különbözetet a hozzájuk járó gyerekek után, de senki nem utalt semmit. Ha nem tudjuk a folyamatot kezelni, az energia költségek még csak hozzátesznek ehhez a problémához.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy az önkormányzati épületben hogyan lehetne racionalizálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelezte Nagy Lászlónak, hogy költözzenek át a hivatal épületébe. Az igazgató úr elmondta, hogy a Művelődési Házon napelemek vannak, a fűtésük szinte nulla. Tettünk lépéseket arra, hogy erre az épületre is legyen napelem elhelyezve, de 100 %-ban nem lehetne az energia költségeket megtakarítani vele. Ez a testület elé fog kerülni előterjesztés formájában. Felmerült, hogy lehet-e spórolni, ha otthon dolgoznak a kollégák, mint a COVID idején. Több városban felmerült a 4 napos munkahét is, a pénteki napot hétfőtől csütörtökig ledolgoznák a kollégák.  A díszkivilágítással kapcsolatban olvasta, hogy néhány helyen nem lesz karácsonyi hangulat és díszkivilágítás. Javasolja megfontolásra, hogy ezt a teret világítsuk ki a megszokott módon, a Fő utcán az oszlopdíszek kerüljenek kihelyezésre. A templom kivilágításával kapcsolatosan az atyával tárgyalni fog. Badacsonyörsön a Vánkos előtt volt egy kis hangulatvilágítás és Badacsony centrumában a Dísztéren. Meg kell gondolni, hogy a búcsúval érdemes-e foglalkozni, a Turisztikai Egyesület Márton napi rendezvénye is azon a szombaton lesz.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a 10 órai mise után szervezzünk valamit a térre, búcsú a hagyományos értelemben ne legyen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy szerinte is el kellene engedi a búcsút, szinte már sehol nem tartják meg. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

194/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

33./ Napirendi pont

   Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

195/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

34./ Napirendi pont

   BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri a jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen döntött a testület arról, hogy a GINOP pályázatban az építési munkákat átadja a BTTF részére. Az együttműködési megállapodást pénteken 13.00 óra után kaptuk meg, illetve ma egy módosított változatot, ami most a testület előtt van.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a testületi ülésig a képviselők tanulmányozzák át, majd ott történtjen meg a döntés.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy a bizottság elviekben támogassa az előterjesztésben foglaltakat, a döntésre a képviselő-testületi ülésen kerüljön sor.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

196/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elviekben támogatja – mivel az anyag áttanulmányozására kevés idő állt rendelkezésére - azzal, hogy a képviselő-testület a szerdai ülésén hozza meg a döntését.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

35./ Napirendi pont

  SZL-BAU Egyezségi ajánlata

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri a jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen arról számolt be, hogy a kivitelezővel a békés elválás mellett tették le a voksukat. Ez sajnos megváltozott. Az első egyeztetésen 4,5 óra alatt a kivitelező képviselőjével áttekintették az egész költségvetést, majd arról volt szó, hogy folytatják pénteken a tárgyalást. Ezt az időpontot az SZL BAU képviselője lemondta. Majd rá egy hétre délután megkaptuk az egyezségi ajánlatukat, Az előterjesztésben két javaslat szerepel. Az általuk felvázolt közös megegyezés megszüntetése, vagy az egyoldalú felmondás. A műszaki kérdésekben átadja a szót Molnár Mihály pályázati referensnek.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja: minden megegyezési kísérletből a másik fél kitáncolt, így nagyon nehéz előre vinni a dolgot. Műszaki szempontból az a legérdekesebb, hogy a félig elkészült tetőszerkezetre egy általuk pótmunkának jelölt, jeleltős összegű tételsorral jelentkeztek. Addig nem akartak vele foglalkozni, amíg nem látszott, hogy a tető irgalmatlanul beázik., videó felvétel is készült, hogy átfolyik a víz. Többször megkérdezte tőlük, hogy rá fog-e kerülni a tető, mert így nem maradhat. Azt mondták, hogy igen, majd ez a folyamat is megszakadt. Az új kivitelezőnek januárban egy részét el kell majd bontani, de most legalább már a további beázásokkal nem lesz gond. Az elkészült részt a kivitelező szeretné az önkormányzattal elfogadtatni, ami eléggé problémás. Vannak olyan tételek, melyek néhány száz forinttal szerepeltek korábban, most 6-7 ezer forinttal jelennek meg. Úgy gondolja, hogy egyezségről ma már nem lehet szó, főként, hogy ilyen követelésekkel állnak elő.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy A kártérítés összetett, sűrű láncolatú összefüggés, melyben felmerül a tervező felelőssége is. Úgy gondolja, hogy annak mértékét a bíróság mondja ki. A meghiúsulási kötbér a szerződés szerint 94 millió forint. Érvényesítjük a bankgaranciát, a maradék pedig a szerződésen alapul.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy sok az ellentmondás. Az anyagok az egyik héten megvoltak, a következőn már nem. Júniusban nem lehetett feltenni a bádogot, mert nincs meg, korábban pedig meg volt. Most pedig el akarják adni nekünk, mert már a telephelyen van régóta.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy minden ajánlatot írásban kaptunk meg. A felmondó levelet az önkormányzat közbeszerző jogásza és az övé is jóváhagyta, de most nem szeretné kiadni, nem akarja viszont látni a facebookon. Miután kiküldésre kerül, a képviselők rendelkezésére bocsátja.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy kinek a munkaterülete, ami jelenleg körbe van kerítve. Az ott tárolt építési anyagokra kinek van felelősség biztosítása.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a kivitelezőnek. Mivel az ajánlatában és a szerződés mellékletében leadott költségvetésben beárazta az őrzést, minden felelősség az övé. Az organizációs területre másnak nem szabad bemenni, ha bármi eltűnik, az ő felelőssége. Felolvassa a határozati javaslatokat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását – a kivitelezési szerződés felmondással történő megszűntetését - javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

197/2022. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

SZL-BAU Egyezségi ajánlata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. A bizottság nem javasolja a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését, javasolja felhatalmazni a polgármestert a kivitelezési szerződés felmondással történő megszűntetésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Dr. Bodnár Attila jegyző kérdezi, hogy mit jelent a tartózkodás.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy azért nem szavazott igennel, mert jelenleg három perce van az embernek olyan feladatra, amit felelősen nem tud vállalni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megjegyzi, hogy a testületi ülésig lesz idő az átnézésére. Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 18.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Vercz Attila

           bizottság elnöke                                                                            bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!