2022.06.27. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 11/2022.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2022. június 27-én 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Hartai Béla                                      bizottsági tag                     

                           Mékli Bernadett                               bizottsági tag 

                           Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag

                           Takács Lajos                                    bizottsági tag

                           Vercz Attila                                     bizottsági tag                      (6 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                          Török Zoltán                                    alpolgármester

                            

Meghívottak közül jelen vannak:

                          Tamás Lászlóné                                osztályvezető

                          Gyimesi Mónika                               műszaki ügyintéző

                          Nagy Zoltán                                     műszaki ügyintéző

                          Rakics Anna                                      VN. Kft. ügyvezető

                          Molnárné Keller Csilla                      MENÜ Kft. ügyvezető

                          Laposa Bence

                                                          

                          Part Andrásné                                   jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent: 0 fő      

 

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin bizottsági tag jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vercz Attila bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

132/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Vercz Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 18 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

133/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. június 27-i soros ülésének napirendjét 18 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosítása – új önkormányzati rendelet megalkotása a közterületek felbontása és a közúton folyó munkák tárgyában

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. VN Kft. és a Menü Kft. gazdálkodásáról szakértői jelentés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Göncz Attila szakértő

 

 1. Kérelem pszichiátriai rendelésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Fekete Éva

 

 1. Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

 1. Beszámoló a pályázatokról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh Ferenc településtervező

                    Laposa Bence kérelmező

 

 1. Szent Donát utca közvilágítási ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonyörsi közvilágítás ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Badacsonyörs Kápolnavölgyi út állapotának ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Badacsonytomaj 016. hrsz-ú kivett közút vásárlási szándékának ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Kisörshegyi út beszakadt betonpadka ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Laposa Bence kéri a napirendek sorrendjének módosítását. A meghívó szerinti 8. és 13. napirendben érintett, kéri ezen napirendek előrehozatalát.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja, hogy a fenti két napirend 1. illetve 2. napirendként kerüljön megtárgyalásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

134/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek sorrendjének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. június 27-i soros ülésén a napirendek sorrendjét az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. A meghívó szerinti 8. napirendi pont „Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE”

                   Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A meghívó szerinti 13. napirendi pont „Badacsonytomaj 016.
  hrsz-ú kivett közút vásárlási szándékának ügye

                   Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

                    Nyilvános ülés folytatása a meghívó szerinti sorrendben.

 

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy 2019. óta folyik a településrendezési eljárás, a testület azóta már többször tárgyalta ezt a témát. A településtervező jelezte, hogy a korábban kijelölt önkormányzati terület nem megfelelő a zöldterületre kijelöléshez, ezért egy új zöldterület kijelölésére kell sort keríteni, az előterjesztés szerinti alternatívákból kiválasztva az ingatlanokat.

 

Laposa Bence elmondja, hogy a településrendezési szerződést 2018-ban kötötték meg, melyben vállalták a teljes eljárás költségoldalát, azt 4 évvel ezelőtt befizették az önkormányzat számlájára. Szinte reménytelen a történet, ahány hivatalhoz bekerül, mindenütt más álláspontot képviselnek. Most a főépítész úr állásfoglalásának az elfogadása lenne az optimális. Időközben felmerült, hogy a területi viszonyok sem egyeznek, ezzel kapcsolatosan a bejelentést megtette. Az út jelentős része, 4-500 m2 jogilag az ő területükön van. A hivatallal arra szerződtek, hogy ha a HÉSZ módosítás megtörténik, azzal automatikusan a telekrendezés is végbemegy, az önkormányzat ezt a területet tulajdonba kapja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy ismeri-e a főépítész úr javaslatát.

 

Laposa Bence elmondja, hogy nem, csak meghívót kapott az ülésre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke felolvassa a főépítész úr javaslatát.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a holnapi testületi ülésig nézzék meg a felsorolt ingatlanokat. Előfordulhat, hogy olyan is belekerült, amit a testület más célra szánt, mint pld. a Farkasék előtti terület. A megállapodás köti az önkormányzatot is, így csak az ingatlanokat kell kiválasztani, melyhez a helyszínek megtekintése szükséges. A szükséges m2-t ezután ki lehet számolni, hogy megfelelő legyen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy az ülést követően kerüljön sor a helyszínek megtekintésére. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy képviselők a testületi ülésig a helyszínt tekintsék meg annak kiszűrése érdekében, hogy vannak-e a megjelöltek között olyan ingatlanok, melyeket más célra szánnának., kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

135/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a képviselők a testületi ülésig a helyszínt tekintsék meg annak kiszűrése érdekében, hogy vannak-e a megjelöltek között olyan ingatlanok, melyekhez más településfejlesztési cél kapcsolódik.  A szerződés köti az önkormányzatot, a megfelelő zöldterületnagyságot biztosítani kell.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 016. hrsz-ú kivett közút vásárlási szándékának ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi a napirend kapcsán jelenlévő Laposa Bencét, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Laposa Bence elmondja, hogy a testvére, Laposa Lilla tulajdonában lévő telek mellett van egy olyan önkormányzati út, mely használaton kívüli, valós funkciója nincs. Ezt szeretnék megvásárolni.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy az ingatlan tudomása szerint a vagyonnyilvántartásban forgalomképtelen ingatlanként szerepel.  Kérdezi, hogy ez így van-e.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a szabályozási terv alapján ez az önkormányzati út megszűntetésre kijelölt terület, ezért támogató döntés esetén a megszüntetési eljárás mellett telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását is kezdeményezni szükséges. A két eljárás lefolytatása után lehet a vagyonrendeletben rendezni a helyzetet.

 

Hartai Béla bizottsági tag szerint, ha önkormányzati vagyon, akkor pályázatot is ki kell majd írni. Az önkormányzat nem tud felelősséget vállalni, hogy azt Laposa Lilla fogja megkapni. Kéri, hogy ez szerepeljen a határozatban is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek Hartai Béla bizottsági tag kiegészítésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

136/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 016. hrsz-ú kivett közút vásárlási szándékának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy mivel önkormányzati vagyonról van szó, az értékesítésére a pályázatot ki kell írni.

Az Önkormányzat nem tud kötelezettséget vállalni arra, hogy az ingatlant Farkas (Laposa) Lilla kérelmező kapja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Hartai Béla bizottsági tag 14.15 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a rendelet módosításban az előző ülésen a képviselő-testület által elfogadásra került pénzmaradvány felosztás átvezetése történt meg az előirányzatokon, illetve a badacsonytomaji és badacsonyi strand V. ütemének pályázati bevétele érkezett meg. A pénzmaradványról úgy döntött a testület, hogy a közös önkormányzat 21 milliós pénzmaradványából 16.351.049 Ft-ot elvon, ez is a tartalékba került. 5 millió maradt a hivatalnál. Ezen felül a testület számos olyan határozatot hozott, ami további átcsoportosítást igényel. Ilyen a tűzoltó jutalma, az Egry József Művelődési háznál az önerő, a szociális tűzifa, a tűzjelző rendszer, a fogorvosi röntgengép, közbeszerzések. Ezek az átcsoportosításban határozatszámmal ellátva vannak felsorolva, a tartalék terhére. Összesen 31 millió forintról van szó.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 14.23 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma 6 fő

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Badacsonyörsi ivóvíz ügyében a Badacsonytomajért Közalapítvány részére 5 millió forint támogatást adott a testület. A rendeletet majd ezzel a módosítással kéri elfogadni. Ezen felül könyveléstechnikai átcsoportosítások voltak szükségesek, mivel a választásra kifizetett tételeket a jogcímeken át kellett csoportosítani a Kincstár javaslatának megfelelően. A Kulturális Intézménynél szintén pénzmaradvány igénybevétel történik. Itt voltak szállítói kötelezettségek, eszközbeszerzések és rendezvényköltségekre kerültek beállításra összegek. Kéri a rendelet módosítás elfogadását az 5 milli forintos kiegészítéssel, 3.594.084.935 Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az 5 millió forint támogatással kiegészített rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

137/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a rendelet tervezetet a Badacsonytomajért Közalapítvány részére a badacsonyörsi ivóvíz probléma megoldása érdekében átutalt 5 millió forint összegű támogatással kiegészítve elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

4./ Napirendi pont

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi a MENÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a tervezet tartalmazza az emelés lehetőségét július 1-től, bár ez igazából releváns, mert csak szeptembertől lesz gyermekétkeztetés a nyári szünet miatt. Addig csak elenyésző bevétel várható ebből. De az emelést meg kell csinálni mindenképpen. A szociális étkezéssel kapcsolatosan ígéretet kapott arra, hogy ott is emelni fognak július 1-től. Elmondja, hogy a cég 1 hónapon belül fizetésképtelen lesz, minden tartalékuk elfogy, augusztusban már nem tud fizetni a dolgozóknak. Még nem hozott a testület döntést az 5 milliós támogatás biztosításáról.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a rendelet tervezetet Ábrahámhegy és Salföld önkormányzata elfogadta-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy Ábrahámhegy elfogadásra javasolja. Salföldön ma van a képviselő-testületi ülés, valószínűleg holnap megkapjuk a véleményüket. Ha megérkezik a pozitív válasz, akkor nincs akadálya a rendelet elfogadásának. A gyermekétkeztetésben érintett többi önkormányzatot is megkerestük, pár helyről érkezett eddig visszajelzés. Tapolcáról küldtek egy megállapodást, gyakorlatilag mi fizessünk nekik a településről odajáró gyerekek után. Káptalantótiból szintén teljes kimutatást kértek gyerekekre lebontva. Ki kell számolni, hogy egy adott gyerek hányszor evett, ez milyen költséget jelentett.

 

Hartai Béla bizottsági tag 14.30 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma 7 fő

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy Tapolcán négyszer emelték az étkezési díjakat, mióta ő nem tudott emelni. Megjegyzi, hogy az érzékeny gyerekek után többszörös árat fizet, egy gyerek miatt kell átmenni az adott településre autóval. Ő már mindent megtett a Kft. működése érdekében, többet nem tud. Ha nem kap támogatást, akkor augusztusra mindennek vége lesz.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy a szociális étkeztetés emelését ki rendezi.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a Kistérség. Az ígérték, hogy a térítési díjat augusztustól emelik, de a különbözetet az intézmény júliustól biztosítja. Ez tőle függetlenül történik.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a bizottság fogadja el az előterjesztés szerinti emelést azzal, hogy az ügyvezető asszony a testületi ülésen még kiegészítést tesz, melyről akkor a testületnek dönteni kell.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a beiskolázási körzethatáron belül kötelező-e az önkormányzatnak a gyerekek étkeztetése.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy igen, kötelező önkormányzati feladat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat kifizeti a Kft. részére, de csak egy részét kapjuk meg a szülőktől. Azokat az önkormányzatokat, akik nincsenek benne a társulásban, nem kötelezhetjük arra, hogy járuljanak hozzá, például Tapolcáról. Az étkezést a Tapolcai Önkormányzat nem köteles támogatni. Mi sem fizetünk a többi önkormányzatnak, bár több helyről érkezett ilyen kérelem, pld. Pécsről is, de a testület úgy döntött, hogy nem fizeti meg a többletet.

 

Göncz Attila szakértő elmondja, hogy a gyermekétkeztetéshez kapott állami normatívával az év végén el kell számolni. Ez általában mindig problémát okoz, mert visszafizetési kötelezettség keletkezik. A gyerekek nem mindig veszik igénybe az étkezést. Az önkormányzat határozza meg a térítési díjakat. Az elmúlt időszakban nem lehetett árat emelni. Az állami támogatás emelkedett, de nem fedezte a valós árnövekedést. Emiatt a különbözet miatt a Kft. oda jutott, hogy rövid időn belül teljesen ellehetetlenül.  Ha lehetséges lesz a térítési díjak emelése, akkor már megfelelő lesz a bevétel, de van egy elmaradt rész. Ez már tavaly is látható volt. Sajnos ez a cég tulajdonosa, a feladat ellátására kötelezett önkormányzat terhe lesz.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy elvileg az önkormányzatok a Kormánytól kétszer is kaptak támogatást, de ebből ő nem kapott semmit.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az állami normatívát a gyerekek után részletekben utalja le az állam, az elszámolásra év végén kerül sor a tényleges felhasználásnak megfelelően. Sok gyerek után a szülők nem fizetnek semmit, az önkormányzatnak kell ezt pótolni. Már tavaly sem fedezte a tényleges költséget a normatíva, ezért próbáltuk a társönkormányzatokat - ahonnan járnak ide gyerekek - megkeresni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy adatvédelem miatt ő nem tudhatja, hogy ki étkezik ingyenesen. Neki a feladat ellátására a meghatározott összeg szükséges.

 

Hartai Béla bizottsági tag megjegyzi, hogy a táblázatban a bekerülési költség és intézményi térítési díj szerepel. Kéri odaírni, hogy valóban miről van szó. Ha nem írjuk oda a bekerülési összegeket, akkor csak a térítési díjat kéri otthagyni. Valószínű, hogy véletlenül maradt benne, de kéri javítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja elfogadni a rendelet módosítást azzal, hogy az ügyvezető asszony a testületi ülésen vezesse elő a további kérelmét, és a testület döntsön róla. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

138/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a Képviselő-testületi ülésen az ügyvezető asszony tegye meg a kiegészítését, melynek figyelembevételével történjen meg a testületi döntés.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosítása – új önkormányzati rendelet megalkotása a közterületek felbontása és a közúton folyó munkák tárgyában

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy többször elhangzott, hogy a rendeletet felül kell vizsgálni, erre tettünk javaslatot. Néhány javaslat, észrevétel időközben még felmerült a Műszaki Osztály részéről, melyet az új rendeletbe szükséges volna beépíteni. Javasolt a jelenleg hatályos közterületekkel foglalkozó önkormányzati rendelet, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet egybegyúrása.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy a bizottság előtt lévő tervezet csak az útbontásokra vonatkozik-e. Egy építkezés esetében a közterület használatot is szabályozni kellene, pld. a Római úton is.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a meglévő közterület rendelet tartalmazza ezt, a mostani kimondottan a bontásokról szól.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a közterület felügyelő hiába fogja meg a szabálysértőt, ha hivatali oldalon elsikálják. Vastag Béla lefotózza és nem történik semmi.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző megjegyzi, hogy nem szokott elsikálni semmit. Olyan feladatmennyiség van, hogy nincs mindenre idő. Többször kimentek a felszólítások.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint ebből is lehetne pénzt beszedni, jobban körül kell járni, hogy mit lehetne csinálni. Nagyon frekventált hely Badacsony, nincs vége az építkezéseknek. A meglévő utakat védeni kell, nem lehet átsiklani a problémán.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy egy építkezés során jogtalanul lefedték az árkot, ez minden eső után dugulást okoz. A tulajdonos nem hajlandó felbontani, az önkormányzat nem tud mit kezdeni vele. Kocsibejárót csináltak, de rossz műszaki megoldással, ezért az egész Petőfi utca úszik egy eső után. De sok ilyen probléma van a településen. A közterület használati rendeletet jobban át kell vizsgálni. Az építkezések száma nagyon megnőtt, az utak rossz állapotban vannak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint az önkormányzatnak van jogosultsága hasonló esetekben a tulajdonost kötelezni, hogy a csapadékvíz elvezetést oldja meg.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a műszaki osztályon nagyon sok a feladat, egy emberről nem lehet 18 bőrt lehúzni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a 10. §. d. pontjaként javasolja a következőt: A kivitelező költségére névjegyzékben szereplő műszaki ellenőr bevonása szükséges. A munka befejezése után be kell nyújtani a műszaki osztály részére a műszaki ellenőr által kiadott teljesítmény igazolásra vonatkozó nyilatkozatot. Amíg ez nincs meg, addig ne kapjon semmilyen engedélyt a kérelmező.

 

Rakics Anna ügyvezető szerint hiába alkot a testület jó rendeletet, ha nincs, aki betartassa. 4-5 közterület felügyelő tudná ellátni a feladatot, úgy gondolja, hogy még a munkabérüket is ki tudnák termelni. Hiába jelzik az észrevételeket, nincs olyan szerv, aki be tudja tartatni a rendeletet, a műszaki osztálynak nincs erre kapacitása.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy ha valaki nem fizeti be a parkolásra megállapított díjat, akkor milyen szankcionálási lehetőség van. Ki jár el és mennyiért.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a behajtásra egy cég bízható meg, nem kevés összegért.

 

Hartai Béla bizottsági tag javasolja, hogy vannak rendeleteink, egyelőre induljunk ki azokból.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a korábbi jegyző asszony idejében szó volt egy több létszámú közterület felügyelet létrehozásáról, egy vezetővel és több beosztottal. Két évig hirdettük, senki nem jelentkezett, nem találtak köztisztviselőt.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy jelenleg a VN. Kft-nél nincs fizetési megkötés, jobb fizetésért lehetne embert találni. Erre a későbbiekben javasolja majd visszatérni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a korábbi javaslatát a kiegészítésre vonatkozóan kéri figyelembe venni.

 

Nagy Zoltán műszaki ügyintéző megjegyzi, hogy műszaki ellenőr nélkül is felelős a kivitelező cég ügyvezetője. Le kell nyilatkoztatni, hogy a munkát megfelelően végezték el.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Forintos Ervin bizottsági tag kiegészítésével a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

139/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosítása – új önkormányzati rendelet megalkotása a közterületek felbontása és a közúton folyó munkák tárgyában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 10. §. d. pontjaként kerüljön be a következő: A kivitelező költségére névjegyzékben szereplő műszaki ellenőr bevonása szükséges. A munka befejezése után be kell nyújtani a műszaki osztály részére a műszaki ellenőr által kiadott teljesítmény igazolásra vonatkozó nyilatkozatot. Amíg ez nincs meg, addig ne kapjon semmilyen engedélyt a kérelmező.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

6./ Napirendi pont

VN Kft. és a Menü Kft. gazdálkodásáról szakértői jelentés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Göncz Attila szakértő

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Göncz Attila szakértő elmondja, hogy a két cég működését áttekintette, a MENÜ Kft. esetében sürgetőbb lenne a történet. A szakértői anyag tartalmazza, hogy melyek azok a pontok és kérdéskörök, melyekkel mindenképpen foglalkozni kellene a következő egy évben. Kérdés, hogy a cégeket ilyen formában célszerű-e fenntartani. Fontos az üzemméret. Jelen esetben egy parkolóőr fenntartása luxus lehet. El kell gondolkodni azon, hogy a parkolást forgalomszabályozó eszközként vagy pénzbeszerzési eszközként kívánja-e a testület alkalmazni. A be nem fizetett díjak behajtásakor bizonyítékok szükségesek, ennek adminisztratív oldalához külön ember kell.  A parkolók fejlesztése szükséges a strandok működtetéséhez is. A badacsonyi fejlesztések kapcsán 1-2 pakoló megszűnik. A Római úton nem lehet közlekedni, ha egy autó megáll az út szélén. Megállni tilos tábla kihelyezéséről el lehet gondolkodni. A cégek érdekében hosszú távra ötleteket kell tenni, mellé jövedelmet képezni. A bevételeket saját beruházásokra kell fordítani, a nagyságrendeket növelni kell, hogy jobban megérje. Sok fejlesztés lesz a városban, melyben a városüzemeltetés is érintett. A strandokra napelem lenne célszerű, hogy a költségek minél kisebbek legyenek. Ez igaz a konyhára is. Az egyik temetőt át kell minősíteni, így mintegy 11 millióval többet kapna a város. A VN. Kft-t egy telephelyen belül kell megoldani. Hulladékudvarok kialakítására jól lehet pályázni, erre is lehet telephelyet fejleszteni. Fontos, hogy a város szépülése mellett a működtetés is lehetséges legyen. Nincsenek komoly működésbeli zavarok, de jobban követhetővé kell tenni. A közterület felügyelői képzés 1 éves. A VN. Kft. nem alkalmazhat közterület felügyelőt, annak köztisztiviselőnek kell lennie. Más városokban is gondot okoz, mert nincs jelentkező. Jogszabályokat lehet alkotni, de valakinek be is kell tartatni.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint a kapott anyagból az olvasható ki, hogy ha átszerveznék a két Kft-t, akkor hatékonyabbá lehetne tenni a működésüket.

 

Göncz Attila szakértő elmondja, hogy a meg kell vizsgálni, hogy tudunk-e a cégekből kettőt fenntartani. Ha a VN. Kft. tud fejlesztéseket csinálni, az ÁFA kapcsán egy része visszanyerhető a költségeknek, ez nem adócsalás. El kell jutni addig, hogy a testület akarja-e fejleszteni a Kft-ket. Az in-haus beszerzésre kialakult gyakorlaton nyernek az önkormányzatok.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy pld. a strandi fejlesztések esetében a VN. Kft. pályázhatott-e volna.

 

Göncz Attila szakértő elmondja, hogy igen, de ez a jövő. De például a TOP-os pályázatokon csak az önkormányzatok indulhatnak. Mindig van két út, meg kell nézni, hogy az adott esetben melyik a jobb.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a konyhára csak az önkormányzat pályázhatott, így a nagyértékű eszközök ott vannak leltárban. Az alapanyagokon 5 %-os ÁFA van, de 27 %-on kell adniuk az ebédet.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a szakértői anyagot jónak tartja. Javasolja, hogy a bizottság fogadja el, és kérje fel a szakértő urat, a jegyző urat és az ügyvezetőket, hogy dolgozzák ki a javaslataikat.

 

Hartai Béla bizottsági tag kéri, hogy a szakértővel kötött, 2022. február 15-én kelt szerződést megkaphassa a testületi ülésig.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy sok mindent elkezdtek, ami az anyagban is szerepel. Nem az ő hibájuk, hogy nem működik. Mindkét Kft. az önkormányzattal partnerként közösen együtt dolgozik. A változások is csak együttműködve valósíthatók meg. Nem tudja, hogy a Képviselő-testület milyen csodát tud megvalósítani, nem lesz egyszerű feladat, ha Kft-ből intézménnyé akarják visszaminősíteni. A testület elfogadta a 2021. évi beszámolójukat. Év végén közel 20 millió forintjuk volt, amit eszközbeszerzésre, fejlesztésre fordíthattak volna, de 10 milliót át kellett adni működésre. Nem tudták az eszközeiket fejleszteni, mert az önkormányzat nem engedélyezte. Az anyagban leírtak között sok mindennel egyetért, kéri a testületet, hogy szíveskedjen megfogadni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető egyetért az elmondottakkal. A rendeletet csak véleményezheti, nem rajta múlik. A beruházásokra és fejlesztésekre nem tudja fordítani a keletkezet hasznot, mert a „lyukakat” kell vele betömni.

 

Göncz Attila szakértő ismét elmondja, hogy a testületnek kell eldönteni, hogy merre szeretne tovább haladni. Mindkét cég esetében az üzemméret a leglényegesebb.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy kérje fel a szakértő urat, a jegyző urat és az ügyvezetőket, hogy a hatékonyabb működésre dolgozzák ki a javaslataikat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

140/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN Kft. és a Menü Kft. gazdálkodásáról szakértői jelentés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a szakértői jelentésben foglaltak elfogadását javasolja azzal, hogy a jegyző úr, a szakértő úr és az ügyvezetők dolgozzák ki együtt a hatékonyabb működésre a javaslataikat mindkét gazdasági társaság esetében.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

7./ Napirendi pont

Kérelem pszichiátriai rendelésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Fekete Éva

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy Dr. Fekete Éva kérelmet nyújtott be pszichiátriai magánrendelés folytatására. A fogorvos a rendelő használatáért 10 eFt/hó bérleti díjat fizet a magánrendelése miatt.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy kezdetben két-három hetente 2 órára kéri biztosítani a rendelőt.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy ezen felül mennyi lehet a fizetendő rezsi. Úgy gondolja, hogy a szolgáltatására szükség van a településen. Utal arra, hogy mennyi pénzt ad a testület egyéb dolgokra. Önmagában nem kérdés, hogy legyen helyi szinten ilyen lehetőség. Nem javasolja, hogy a bizottság, illetve a testület nagyon belemenjen pénzügyileg, és méltatlan helyzetbe hozza a doktornőt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a szerződésbe belevenni, hogy a helyiek kapjanak kedvezményt a magánrendelésen.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a gyerekorvost kivéve az orvosok vállalkozásban látják el a munkájuk.at. Ingyenesen kapják a rendelőt a rendelési időben, csak a telefonköltségüket fizetik. Az önkormányzat fizeti a rezsit, a takarítónőt is. Egyedül a fogorvosi magánrendelésre határozott meg a testület havi 10 eFt-ot.

 

Hartai Béla bizottsági tag 15.33 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a fogorvosi magánrendeléssel megegyezően, havi 10 eFt bérleti díjat fizessen a doktornő a rendelő biztosításáért, illetve a helyiekben adjon kedvezményt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

141/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kérelem pszichiátriai rendelésre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja a rendelő használatáért 10 eFt/hó bérleti díj megállapítását, hasonlóan a fogorvosi magánrendeléshez. Javasolja, hogy a doktornő a helyiek részére biztosítson kedvezményt, ez a vele kötendő szerződésbe is kerüljön bele.

 

Határidő: azonnal

 

 

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

8./ Napirendi pont

Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Hartai Béla bizottsági tag 15.36 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 7 fő

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ügyvéd úr megadta az állásfoglalását, mely nem igazán visz előre, hiszen minden érintett fél mást akar. Személyes egyeztetések már voltak és lesznek is. A testületnek meg kell határozni az irányvonalat.

 

Hartai Béla bizottsági tag javasolja, hogy minimum 2 képviselő is vegyen részt az egyeztető megbeszéléseken. Az ügyvéd úrral együtt a testület alakítsa ki az irányt, és próbáljanak megállapodni az érintettekkel. Közös álláspont véleménye szerint nem lesz, de ha az igények elérhetők, akkor mielőbb lépni kell. Látható, hogy milyen ingatlanárak voltak tavaly és most. Az önkormányzatnak az eltelt idő miatt komoly kára keletkezett. Ő egy rövid, határozott mozdulattal döntene ebben a helyzetben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek Hartai Béla bizottsági tag kiegészítésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

142/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az egyeztetésen az ügyvéd úr és két képviselő is legyen jelen. Az önkormányzatnak is érdeke a mielőbbi megállapodás, az ügyvéd úr alakítsa ki a jogi állásfoglalását ennek érdekében.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

9./ Napirendi pont

 Beszámoló a pályázatokról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a pályázati referens a bizottsági ülésen nem tud jelen lenni, a testületi ülésen itt lesz. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy Úrvölgyi Judit megkereste a most folyó Fő utca és hegyi utak felújítása kapcsán. Megígérte neki, hogy az ülésen fel fogja hívni, hogy az észrevételeit és kéréseit el tudja mondani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy ez nem a napirend témája. A bizottsági ülés végén javasolja. Kérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

143/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

10./ Napirendi pont

Szent Donát utca közvilágítási ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a kérelmezők a Szent Donát utca zsákutcai szakaszának napelemes közvilágítása miatt keresték meg az önkormányzatot. Külterületi útszakaszról van szó, az ajánlatot csatolták a kérelmükhöz. Pénzügyi fedezet szükséges hozzá.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a komplex közvilágítás megújítását tervezi az önkormányzat, melynek része 90-100 db lámpatest elhelyezése is. Javasolja a kérelmet ehhez igazítani.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a közbeszerzést elindítjuk, az anyag a testület elé fog kerülni.

 

Hartai Béla bizottsági tag javasolja a közvilágítással kapcsolatos dolgokat addig elhalasztani, ott lesz majd rá lehetőség.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a közvilágítás korszerűsítés keretében megoldani, ha abba a csomagba belefér. A csomag a településen 90-100 lámpa cseréjére vonatkozik. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

144/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szent Donát utca közvilágítási ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal, hogy a Szent Donát utca közvilágítását a komplex közvilágítási csomag keretében javasolja megoldani.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

11./ Napirendi pont

Badacsonyörsi közvilágítás ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy itt azonos a helyzet az előző napirenddel. Megjegyzi, hogy 1 oszlopra 434 eFt-os ajánlatot adtak. Javasolja a komplex csomagban kezelni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, , kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

145/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi közvilágítás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal, hogy a badacsonyörsi településrészen a Szépvölgyi út, Rizling utca és Kiserdő utca közterületeket érintő közvilágítást a komplex közvilágítási csomag keretében javasolja megoldani.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

12./ Napirendi pont

Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a testület többször tárgyalta az ügyet. A szándéknyilatkozatok visszaérkeztek, a közös képviselővel egyeztetett.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a képviselő testület határozatban döntött az érintett szakasz nevének megváltoztatásáról, Zsálya utcára. A határozati javaslatban kéri így szerepeltetni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy nem látja a tervezői költségbecslést. Kérdezi, hogy a teljes összeg vagy a fele szerepel az előterjesztésben. Kérdezi, hogy minden érintett aláírta-e a nyilatkozatot, mert az önkormányzat csak akkor biztosítja a költségek 50 %-át.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy mindenki, az érintett 8 ingatlan tulajdonosa aláírta, az előterjesztésben a költségek fele szerepel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy korábban a kezdeményezést 6 igennel támogatta a testület, úgy gondolja, hogy most is kell. Kéri, hogy aki egyetért a 325 eFt biztosításával azzal, hogy az Arborétum úti ivóvízhálózat helyett Zsálya utca kerüljön be, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

146/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a határozatba az „Arborétum úti ivóvízhálózat” helyett Zsálya utca kerüljön be, mivel a testület korábban döntött arról, hogy az Arborétum út ezen szakaszát Zsálya utcának nevezi el.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

13./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kápolnavölgyi út állapotának ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy az úton kábelvezetés is történt, látszik, hogy a helyreállítás nem megfelelő. A problémát ez okozta, együtt a pluszterheléssel. Az előző ülésen a jegyző urat a testület megbízta azzal, hogy nézze meg a rendezés lehetőségeit. Úgy gondolja, hogy annak kell rendbe tenni a lehető leggyorsabban, aki tönkretette az utat. Tudjuk, hogy ki bontotta fel, őt kell kötelezni a helyreállításra.  Jó lett volna a bejáráson ezt is megnézni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint az ügyek tisztázásáig ad-hoc jelleggel valamit csinálni kell, mert az út használhatatlan.

 

Hartai Béla bizottsági tag javasolja, hogy a VN. Kft. csinálja meg, a költségeket pedig terheljük rá a kivitelezőre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint fontos, hogy a lakosság tudja használni az utat. Ezért nem javasolja a szakértő véleményét megvárni. Javasolja felkérni a VN. Kft-t, hogy javítsák meg, a költségeket pedig ki kell számlázni annak, aki tönkretette az utat.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. az önkormányzat felé tud számlázni. Az már más történet, hogy az önkormányzat hogyan tudja behajtani. Az egész út olyan állapotban van, hogy új aszfaltréteget kellene kapnia, forgalom technikailag is szabályozni kellene. A Folly Arborétum miatt nagy a kihasználtsága. Az előterjesztésben szereplő komplex kifejezés erre vonatkozik. A testületi ülésre tudnak készíteni egy költségkalkulációt az érintett rész helyreállítására.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

147/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kápolnavölgyi út állapotának ügye

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a szakértői véleményt nem javasolja megvárni, az utat a VN. Kft. mielőbb csinálja meg. A bizottság felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a testületi ülésre készítsen egy költségkalkulációt az érintett rész helyreállítására.

A felmerülő költségeket át kell hárítani azokra, akik az utat tönkretették. A problémát egyébként komplexen kell kezelni, az utat forgalom technikailag szabályozni kell, a Folly Arborétum miatt nagy a kihasználtsága.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

14./ Napirendi pont

   Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a beadványt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ő mindig azt mondja, hogy dübörögjön Badacsony, minden bulit támogat. A hét végén tapasztalta, hogy Szebellédi Ferencnél volt a leghangosabb a zene. A borozósoron lévő vállalkozásoknak össze kell hangolniuk a nyitva tartásukat a nyilvános WC-vel, illetve a biztonsági szolgálattal. Addig a nyitvatartás meghosszabbítását nem tudják támogatni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy régebben az őrző-védő szolgálattal a közterületek őrzésére is volt szerződés az önkormányzat részéről. Most ilyen nincs.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy Szebellédi Ferenc vállalkozó éjfélig kapjon engedélyt a zeneszolgáltatásra, mert a WC is addig van nyitva.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag megjegyzi, hogy az alsó részen is az illemhelyhez kötötten lehet kiadni az engedélyt.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az alsó WC-ről nem tud nyilatkozni. A felsőt tőlük bérli a bérlő. A szerződésében nem szerepel, hogy hány óráig kell nyitva lennie, addig kell, amíg a Rizling sor nyitva van. Külön díjazás ellenében köthet szerződést vállalkozókkal. A Rizling sorral az a gond, hogy nincsenek vendég WC-k, ezért 100 méteres körzetben lennie kell nyilvános illemhelynek. Mindenkinek szerződést kellene kötnie a WC bérlőjével, hogy beengedi a vendégeket, különben a borozók nem kaphatnának működési engedélyt.

 

Hartai Béla bizottsági tag szerint egyértelműen fontos az illemhely, illetve panasz érkezett a hangos zene miatt. Úgy gondolja, hogy ezért indokolt a korlátozás. Nem tudja, hogy kapott-e felszólítást, utána betartotta-e a szabályokat. Mindenkit egységesen kell kezelni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy családi rendezvényre a Panoráma utcában is kaptak engedélyt, mely egy pihenő övezetnek számít. Ezen el kell gondolkodni. Ilyen helyen ne legyen lehetőség 3 óráig házibulira. Ez nem odavaló, menjen Badacsonyba, akiknek arra van igénye.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint kicsit átestünk a ló másik oldalára, ha valahol szól a zene, az már nagy baj. A focipályán már 10 órakor kérték a környéken lakók, hogy kapcsolják le a zenét.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke a Mister Gulas rendezvénnyel kapcsolatosan kérdezi, hogy a szervező köteles-e parkolóhelyet biztosítani a vendégeinek. Szombaton este nem lehetett a Római úton közlekedni, az egyik oldalon végig álltak az autók. Nem fér el egymás mellett három autó.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy jelenleg semmi nem tiltja a parkolást, az önkormányzat feladat a probléma megoldása. A Bogyai úton is probléma van, azzal sem foglalkozunk. A napirendhez kapcsolódóan volt két jó felvetés. Vannak olyan helyek, ahová ő sem engedné meg, főként ilyen hangerővel. El kell dönteni, hogy akar-e a testület bulinegyedet. Ha igen, arról a szobakiadóknak, minden érintettnek tudni kell. Közös megoldás nem lesz, amíg zárt térben nem lehet megoldani. Jelenleg nincs ilyen.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja bekérni Szebellédi Ferenctől a szerződését a biztonsági szolgálattal, illetve a WC további nyitva tartására.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a határozat nem tartalmaz ilyen feltételeket. Most vagy helybenhagyja vagy nem a testület, erről kell dönteni. A határozati javaslat helybenhagyja a határozatot, onnantól éjfélig kap csak engedélyt. Úgy gondolja, hogy ezt a problémát komplexen kell kezelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Borhét is a parkban lesz az idén.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a rendelet a 71-es Balaton felőli oldalára vonatkozik. Ő kérte az egész településre kiterjeszteni.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy az önkormányzati rendezvénytől 200 méteren belül nem lehet semmilyen egyéb zenés rendezvény.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzati rendezvény az elsődleges. Lehet beszélni a pontos távolságokról. Itt egy átruházott hatáskörről van szó, Szebellédi Ferenc úgy gondolja, hogy a polgármester úr nem megfelelően kezelte ezt a részét, biztosan továbbmegy a bíróságra.  Ha a bíróság kimondja, hogy igaza van, akkor a testület lesz a hunyó, ha nem, akkor a polgármester vállalja a felelősséget. A jogorvoslati részben, ha elutasítja a testület a kérelmet, akkor átvállalta a felelősséget, mert ő az első jogorvoslati rész.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy a rendelet nem tartalmazza, hogy 3.00 óráig ki kell adni az engedélyt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint a polgármester mondhatja, hogy joga van éjfélig kiadni a WC hiánya miatt.  Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a jogorvoslati kérelmet utasítsa el a testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

148/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot - Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/758-2/2022. és 5/758-7/2022 számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelmét elutasítja - nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

15./ Napirendi pont

   Kisörshegyi út beszakadt betonpadka ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a probléma Csizmadiáék alatt van, a Csigáskúti út felől. A támfal 10 éve lett megjavítva, ez tartja az utat. A Kisörshegyi út másik végén is hasonló a helyzet, építkezés miatt az út be fog szakadni. Akinek a területét tartja, az köteles megjavítani. Erre ajánlatot adtak, van egy műszaki tartalommal alátámasztott költségvetés is. Az önkormányzatnak összesen három ajánlatot kell bekérni. Arról kell dönteni, hogy a testület támogatja-e a munka elvégzését, ehhez még két ajánlat szükséges.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a viss major alapba bele lehetne-e tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy volt két olyan eset, ahol a vihar okozta a kárt, akkor igényelhető.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke támogatná a javaslat szerint azzal, hogy még 2 ajánlat bekérése szükséges. Közlekedni kell az úton, fontos a megjavítása. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

149/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisörshegyi út beszakadt betonpadka ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága tárgyi javítási munkák megvalósítását támogatja, az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy még 2 db árajánlat bekérése szükséges.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

16./ Napirendi pont

   Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a szándéknyilatkozatokat a tulajdonosok már leadták 2005. körül. Az eredeti előterjesztés és határozat szerint a tervezési díjhoz 50-os önkormányzati hozzájárulás biztosítását terjesztettük elő. Megjegyzi, hogy a költségvetést frissíteni kell, azóta változtak az árak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja Lasancz Tamás tervezési ajánlatát aktualizálni, javasolja felvenni vele a kapcsolatot.

 

Hartai Béla bizottsági tag kéri, hogy legyen az ajánlatkérésben egy árazott költségvetés is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy a határozati javaslat szerint a testület dönt a saját forrásból történő terveztetésről, engedélyeztetésről és kiviteleztetésről, megbízza a Hivatalt a teljes ügymenet előkészítésére, az ajánlatok bekérésére. Javasolja, hogy azok kiértékeléséről mielőbb, rendkívüli ülés keretében döntsön. Kéri, hogy ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

150/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Lasancz Tamás tervezési ajánlatát aktualizálni kell, illetve ha a szükséges dokumentumok beérkeznek, rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

17./ Napirendi pont

   Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a polgármester úr nincs jelen az ülésen. Javasolja, hogy az utolsó két napirendet a bizottság ne tárgyalja, a testületi ülésen el tudja majd mondani a részleteket.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy minden le van írva.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy rendkívüli ülésen kapták azt a feladatot, hogy vizsgálják meg, hogy hol lehet fizető és ingyenes parkolókat kialakítani. A lejárt határidejű döntések keretében javasolja ezt áttekinteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy milyen határidővel lehetne ezeket kialakítani.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ha a testület bármelyiket meg szeretné valósítani, ahhoz rendeletmódosítás szükséges. Égetően fontos a Bogyai úti parkolás és Badacsonytomaj központjában lévő néhány parkoló fizetőssé tétele.

 

Török Zoltán kérdezi, hogy a BAHART területén lévő parkolóval mi a helyzet.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem volt egyeztetés, hogy milyen bérleti díjat várnak. A tájékoztató anyagot kiküldte, de nem kapott felhatalmazást, hogy erről egyeztessen. A Bogyai úttal kapcsolatban javasolja, hogy a Tatay út végén lehetne elkezdeni 18 parkoló kialakítását az egyik oldalon. Utána megállni tilos táblát kell kirakni. Laposa Bence megígérte, hogy a parkoló automatához az áramvételi lehetőséget biztosítja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Bogyai úti parkolást a testületi ülésen tárgyalni kell, nagyon fontos lenne a döntés. Kérdezi, hogy az átruházott hatáskörrel és a lejárt döntésekkel kapcsolatos esetleges kérdésekre tud-e válaszolni az alpolgármester úr.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy eddig sem volt részletezve, hogy pld. ki kapott pénzt megélhetési dolgokra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy mivel nincs itt a polgármester úr, a bizottság nem tárgyalja. A döntést a képviselő-testület hozza meg a beszámoló elfogadásáról. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

151/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága tárgyi előterjesztés vonatkozásában döntést nem hoz, mivel a polgármester úr nincs jelen az ülésen. Javasolja, hogy a beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület döntsön.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

18./ Napirendi pont

   Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy hasonlóan az előző napirendhez, mivel nincs itt a polgármester úr, a bizottság nem tárgyalja. A döntést a képviselő-testület hozza meg a beszámoló elfogadásáról. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

152/2022. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága tárgyi előterjesztés vonatkozásában döntést nem hoz, mivel a polgármester úr nincs jelen az ülésen. Javasolja, hogy a beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület döntsön.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Forintos Ervin bizottsági tag az ülés elején elhangzottak szerint felhívja Úrvölgyi Juditot, hogy mondja el kérését a bizottság felé a Szent Donát út lezárásával összefüggésben. A telefont kihangosítja.

 

Úrvölgyi Judit elmondja, hogy a facebookon megjelent a hír, hogy a Szent Donát út alsó részét le fogják zárni négy hétre. Azonnal írt egy email a Jegyző úrnak, jelezte, hogy ez egy lehetetlen dolog. Az önkormányzattól nem kapott semmiféle levelet, erről időben kellett volna tájékoztatást kapni az érintetteknek. A hegyen sokan szőlőt művelnek, szobakiadással foglalkoznak. Neki ott van a Szent Donát borozója is. Nagyon komoly bevételtől esik el, ha 4 hétre lezárják az utat. A szennyvizet hetente el kell vitetnie, a szállító autó nem tudja a hegyet megkerülni. Kéri, hogy a főszezonban ne legyen lezárva az út. A parkolót egy hónapja építik, a cég még mindig nincs kész, nem tudja az ütemtervet tartani. Lehet, hogy itt is több lesz négy hétnél, a teljes főszezon érintett lesz. A vendégei nem értik, hogy miről van szó. A szobakiadókat és a borozós vállalkozásokat több milliós kár éri. Beszélt a BTTF igazgató asszonyával, aki azt mondta, hogy akinek megkapták a címét, azt kiértesítették. Ez is érthetetlen számára. Kéri, hogy az útlezárást halasszák el szeptember végére.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem tudunk erről, elképzelhetetlennek tartja, hogy a fél hegyet teljesen lezárják 4 hétre.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy egyetért, de nincs a kezünkben olyan, amivel küzdeni tudnának ellene.  Jelenleg ki vannak szolgáltatva a BTTF-nek. Biztosan eljut a polgármester úrhoz az információ, és egyeztetni fog Brájer Évával. Mindent megtesz azért, hogy ez a lehető legelfogadhatóbb legyen. Megjegyzi, hogy arról volt szó, hogy a Balaton utcában a föld alatt lesz a villanyvezeték, de nem így van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy megérti a kivitelezőt, de miért pont a főszezonban csinálják. Javasolja megnézni a kivitelezés szakaszolását, a 10 szakaszra osztott munkából csinálják azokat, amik kevesebb gondot okoznak. A testületi ülésen beszélni fognak erről.

 

Úrvölgyi Judit elmondja, hogy ez nem lehet törvényes, jogállamban élünk. Az utat szerdán lezárják. Csak a testület tud ezen változtatni, kéri, hogy állítsák le.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a testületi ülésre jöjjön el Úrvölgyi Judit és Brájer Éva igazgató asszony is.

 

Hartai Béla bizottsági tag javasolja meghívni a kivitelezőt is.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy mindent megtesznek annak érdeként, hogy ez ne így történjen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 17.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Vercz Attila

           bizottság elnöke                                                                            bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!