2022.05.30. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 10/2022.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2022. május 30-án 14.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Hartai Béla                                       bizottsági tag                     

                           Forintos Ervin                                 bizottsági tag 

                           Takács Lajos                                    bizottsági tag

                           Vercz Attila                                     bizottsági tag                      (4 fő)

                           

Távolmaradását bejelentette:          

                          Borbélyné Galambos Gabriella          bizottság elnöke

  Mékli Bernadett                                bizottsági tag

Rádulyné Halász Ibolya                      bizottsági tag                     (3 fő)      

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                          polgármester

                             Dr. Bodnár Attila                          jegyző                                (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

                             Tamás Lászlóné                             osztályvezető

                             Gyimesi Mónika                             műszaki ügyintéző

                             Molnár Mihály                               pályázati referens

                             Simonné Visi Erzsébet                   BÖÉE elnöke

 

                             Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent: 0 fő      

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Hartai Béla korelnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Elmondja, hogy a bizottság elnökének távollétében az ülés levezetésére a Jegyző úr őt javasolta, mivel ő a bizottság korelnöke. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

123/2022. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Korelnök elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadja, hogy a bizottsági ülést Hartai Béla bizottsági tag korelnökként levezesse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hartai Béla korelnök

 

Hartai Béla korelnök megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnök, Mékli Bernadett és Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagok előzetesen bejelentették távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

124/2022. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Takács Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a meghívóban 6 nyílt napirendi pont szerepel. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

125/2022. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. május 30-i rendkívüli ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. Önkormányzati rendeletek deregulációja – Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás – határozat II.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand infrastrukturális fejlesztése” című pályázat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázat - Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázat pályázatának Projektelőkészítő tanulmányának kidolgozása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészítése – ajánlat elbírálása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A bizottság utasítja a korelnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Hartai Béla korelnök

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a bizottsági ülés 14.45 órakor kezdődött el. A képviselő-testületi ülés 15.00 órára lett meghirdetve, addigra végig kell menni a napirendeken. A nyilvánosság sérelme nélkül nem lehet más, csak 15 óra a testületi ülés kezdési időpontja. Nem tudja, hogy ez sikerül-e.

 

 

  1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az anyagot már előterjesztettük, újabbat nem tudunk. Ismét kiküldtük, abban változás nem lehet, hiszen egy lezárt évről szól, amit a Magyar Államkincstár felé benyújtottunk. A Képviselő-testület a május 25-i ülésén a zárszámadáshoz tartozó pénzmaradványról szóló kimutatást, vagyonkimutatást, a Közös Hivatal zárszámadását elfogadta. Most a zárszámadási rendeletről kell dönteni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a múlt ülésen szó volt arról, hogy a jegyző úr átnézi a GINOP-hoz kapcsolódó határozatokat. Amíg nem bólint rá, nem szeretne dönteni. Reméli, hogy a határozatok be vannak építve a költségvetésben olyan értelemben, hogy jogilag minden rendben van.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a 2021. évi zárszámadást ezek a kifizetések semmilyen módon nem érintik.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a képviselő úr arra kíváncsi, hogy 2021-ben a GINOP előlegből bármilyen kifizetés történt-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy tervezési díj talán.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a tervezési díj 25 %-a, ami nem elszámolható. Mivel a tervezés tavaly zárult, ezért tavaly ki lett fizetve. Azonnal, illetve az adott évben lehívható 800 milliós előleg.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a 2021. évben kifizetett tervezési költség most hová van bekönyvelve a GINOP projekt alatt.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy jelenleg még ott van, amíg a támogatási szerződés módosítását jóvá nem hagyják. A 25 % akkor megy át, a másik része nem.

 

Hartai Béla bizottsági tag megjegyzi, hogy tehát az önkormányzati bevételekből, nem pedig a GINOP-ból lett fizetve.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ezen már nem lesz változtatás. 2022-ben lesz mind az előirányzatban, mind a teljesítésben rendezve, visszamenőleg nem fogunk belejavítani. A 2021. év lezárult, minden tétel ott fog maradni. Összességében az adott évben lesz elszámolva.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy 2022-ben fogja a testület várhatóan áttenni a GINOP projektből az önkormányzati részre.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ha ez a döntés születik, akkor a tervezés esetében 25 %-ról beszélünk.

 

Török Zoltán alpolgármester 14.50 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

126/2022. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

2./ Napirendi pont

Önkormányzati rendeletek deregulációja – Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy egy technikai dologról van szó. A Kormányhivataltól kaptunk erre iránymutatást. A már módosított, beolvadt rendeletek lesznek hatályon kívül helyezve azokban az esetekben, ahol eddig ez elmaradt.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

127/2022. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati rendeletek deregulációja – Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás – határozat II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület áprilisi soron ülésén hozott döntése értelmében a tárgyi ügyben a fórumra sor került a befektető és az érintett szakemberek bevonásával, a BÖÉE elnöke és a képviselők jelenlétében. A fórumon tisztázták a dolgokat, majd a főépítész úr felkérést kapott, hogy az általa hangsúlyozott észrevételek, javaslatok beépítésével készüljön egy olyan anyag a testületi ülésre, ami elfogadható, és tartalmazza mindazon érdekeket, melyek felsorolásra kerültek. Ezt az előterjesztés határozati javaslata tartalmazza.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy nem emlékszik arra, hogy kapott meghívást az egyeztetésre, nem tudott róla.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy minden képviselő megkapta a meghívót, Hartai képviselő úr jelezte is, hogy nem tud részt venni rajta.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy személyes véleménye továbbra is, hogy az érintett közösség tájékoztatása nélkül nem tudja elfogadni. Nem tudja, hogy miért hagyjuk ki a helyi érintetteket, nélkülük szerinte nem támogatható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem ért egyet, mert a TRSZ-t megkötöttük az adott szervezetekkel, melynek tulajdonképpen a gyakorlati megvalósítása zajlik most. Ebben a fázisban a lakosság nem tud túl sokat hozzátenni. Biztosan lesznek majd olyan sarokpontok, amikor tud, de most nem. Most ennek a harmonizációja zajlik, Németh Ferenc tervező által készített TRSZ lefordítása az építési szabályok nyelvére. Ezt egészítettük ki a főépítész által javasolt tételekkel, például a csapadékcsatorna ügyével. Ez nem a lakosság kompetenciája, nem is nagyon értenék, parttalan vita lenne, aminek nincs értelme. Júliusban lesz egy lakossági fórum, ennek pontos időpontját a júniusi soros ülésen tisztázni kell.

 

Visi Erzsébet BÖÉE elnöke megköszöni a meghívást. Elmondja, hogy az egyesület tagságával megvizsgálták az anyagot. Gondot okoz az építménymagasság korlátozásának az eltörlése. Van a csapatban egy tervező, illetve egy építészmérnök. Mindketten elmondták a véleményüket. Ha magasabb építményeket enged a HÉSZ, az értéknövekedést okozhat a területen. Ebből tudna az önkormányzat magasabb összeget foganatosítani. De a magassági korlátozás eltörlését felháborítónak tartanák. Az egyesület szerint a többi pont rendben van.  Egy társadalmi egyeztetés előtt vagyunk. Nem tudja, hogy ha most engedünk, ez a későbbiekben nem-e lesz probléma.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy ő is erre célzott. A testületi ülésen a TV nyilvánossága előtt is kihangsúlyozta Hülvely úr, hogy nem akarják az építési magasságot megváltoztatni. A testület ennek a tudatában fogadta el a TRSZ-t. Ennek ellenére ismét a testület elé került, és nem tudható, hogy a víz látványa, a vízhez jutás mennyire fog sérülni.

 

Takács Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a testület vitatkozott az építmény magasságán, elhangzott, hogy félreértés van ezen a téren.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a főépítész úr elmagyarázta, hogy mit is jelent, az építmény nem lesz magasabb. Nem lesz toronyház, azt semmilyen szervezet nem engedné. Ezért fogadta el a testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő is úgy emlékszik, hogy ezen az egy ponton ment a vita, és megnyugtató választ adott a főépítész úr.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke kérdezi, hogy ha ez így elfogadásra kerül, az a jövőre nézve jogi kötelezettség, vagy módosíthatja még az önkormányzat. Ha a későbbiekben lesz társadalmi egyeztetés, akkor nyilván újra előtérbe kerül, akkor még változtatható-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy két dolgot tenne hozzá. A TRSZ-ben nem anyagi hozzájárulást kért az önkormányzat a befektetőtől, hanem a 3 területet, az ott lesz kompenzálva. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatban megfogalmazottak bármikor módosíthatók a rendeletmódosítás szabályai szerint, minősített többséggel, négy képviselő igen szavazatával.  A K-kmp-1.-es terület bekerül a HÉSZ-be, mint kemping terület.  

 

Hartai Béla bizottsági tag szerint, ha az önkormányzat később szigorúbb szabályokat határoz meg, amit felettes jogszabály nem ír elő, akkor a vállalkozónak kártérítés igénye lehet. Most is van 1,5 milliáros kártérítési igény részükről. Lehet módosítani, de kérdés, hogy ki tudja vállalni ennek a következményeit. Tudjuk, hogy milyen kálvárián ment végig a projekt, amíg eljutottunk a TRSZ-ig. Továbbra is úgy gondolja, hogy szükség van egy lakossági tájékoztatóra, nem érti, hogy miért nem akarjuk ezt lehetővé tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem látja értelmét, hogy laikusok szakmai dolgokról beszélgessenek. A testület sem értette minden pontját. Egyébként 1,5 évig a TRSZ elfogadása volt a cél, most pedig hátráltatjuk. Elmondja, hogy a határozati javaslat 2/a. pontjában leírtakról telefonon megkérdezi a főépítész urat.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy nem tételezi fel, hogy bármelyik érintett személy annyira laikus, hogy nem tudja megérteni, ha elmagyarázzák neki.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja Szabó Zoltán főépítészt, az örsi TRSZ kapcsán az építménymagasságra kérdez rá. Elmondja, hogy a BÖÉE egyesületen belül néhány szakember szóvá tette, hogy ha a testület elfogadja a javaslatot akkor korlátlan építést tesz lehetővé. Idézi a határozati javaslat 2. a.) pontját, kéri elmagyarázni. Kérdezi, hogy 12 méternél magasabb épület építhető-e, ha a testület most ezt elfogadja.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy az építménymagasság egy matematikai eredmény meghatározás, melynek során vannak olyan geometriai formák, melyek kikerülhetnek a számítási eredményekből. Az épület legmagasabb pontja nem a HÉSZ-ben rögzített. A jogszabályban le van írva, hogy mi számít bele. Az építmény legmagasabb pontja független a geometriai formától. Az építménymagasság jogszabály szerint egységesen számítandó érték. A számítása során bejöhet olyan szituáció, amit nem kell figyelembe venni, itt van a játéklehetőség, a két szám közötti mozgástér. A munkaértekezleten korábban elmondta, hogy a kihagyása nem egy jelentéktelen dolog, hanem egy másfajta jogszabályban rögzített értelmezés. Nagy különbség jó esetben nem lehet, de egy nem feltétlenül jószándékú beruházó esetében, ha kikerül ez a pont, a számítási módszer metodikája miatt ez jelentőséggel bírhat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy valójában ez a pontosítás azt szolgálja, hogy ne lehessen kikerülni az általunk elfogadott és a befektető által is többször kihangsúlyozott 12 métert.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy ha átkerülne a településképi rendeletbe a HÉSZ-ből, akkor él tovább és alkalmazható.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy szó volt gerincmagasságról, homlokzatmagasságról. Felmerült, hogy melyik ad lehetőséget a magasabb építésre.

 

Szabó Zoltán főépítész ismerteti a gerincmagasság, homlokzatmagasság és építménymagasság fogalmát, mely három féle számítási módszer és nem egymással összefüggő adat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha az épület legmagasabb pontját és a legnagyobb gerincmagasságot töröljük, akkor marad a homlokzatmagasság és a 12 méter.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy ha igen, akkor teret ad a testület olyan ügyeskedőknek, akik a számítási módszerek miatt ki tudnak kerülni bizonyos szituációkat. Ezt ő korábban sem javasolta. Az általa javasoltak, ha életszerűen vannak meghatározva, pontosan az ügyeskedések kiküszöbölésére bírhatnak jelentőséggel.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a településképi rendeletben mennyi a maximum magasság.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a badacsonytomaji rendeletben nincs meghatározva az épület legmagasabb pontja. Korábban a HÉSZ-ben meg volt határozva, de most már nem alkalmazható. A HÉSZ-ben lévő és nem alkalmazható mérték kerülhetne át a településképi rendeletbe.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a főépítész válaszát, hogy ennek az anyagnak ezen pontjával tehát nem ért egyet.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy nem ért egyet, a matematikai ügyeskedésből fakadó lehetőséggel nem ért egyet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy közös az akarat abban, hogy 12 méternél magasabb épület ne épülhessen. Kérdezi, hogy ezt hogyan fogalmazzák meg.

 

Szabó Zoltán főépítész az épület legmagasabb pontjaként javasolja meghatározni a településképi rendeletben. Ez abszolút értékű magasság, kevesebb figurázási lehetőség van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az írnánk, hogy az épület legmagasabb pontja max. 12 méter lehet, így kerüljön bele a településképi rendeletbe. Kérdezi, hogy az összes többi kerüljön-e törlésre.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy ennek nincs jelentősége. A homlokzatmagasságnak lehet értelme, mégpedig az építménymagasság értékéhez viszonyítva nagyobbat is meghatározhat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt szeretnénk, hogy maximum 12 méter legyen az épület legmagasabb pontja, ettől ne lehessen eltérni. Megköszöni a főépítész úr segítségét.

 

Hartai Béla korelnök megjegyzi, hogy örül annak, hogy ő hozta ide ezt a kérdést. Annyival egészíti ki, hogy akkor veszítse el a módosítás a hatályát, ha életbe lépett a településképi rendeletben a 12 méter maximum. Ne adjunk időbeni eltolódási lehetőséget azzal, hogy az egyik még hatályban van, a másik még nincs.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy annyi idő alatt nem tudnak egy épületet megtervezni, de ha ez biztonságot nyújt, akkor legyen.

 

Krisztin N. László polgármester szerint akkor célszerű megkérdezni a lakosság véleményét, ha kiviteli dokumentáció lesz.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ő akkor tartana lakossági fórumot, ha legalább látványterv lesz, utána lehet majd a végső döntés.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az első tárgyaláson számára a legfontosabb az épülettömegek elhelyezkedése volt.

 

Takács Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a főépítész úr által mondott módosítás úgy szól, hogy az épület legmagasabb pontja 12 méter.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a módosító javaslat figyelembevételével elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

128/2022. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás – határozat II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a településképi rendeletben az épület legmagasabb pontját maximum 12 méterben javasolja meghatározni.  Ha életbe lépett a településképi rendeletben ez a szabályozás, a jelen szabályozás csak akkor kerüljön törlésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

Hartai Béla elmondja, hogy továbbra is tartja azt az álláspontját, hogy ebben a fajsúlyos kérdésben a lakosságot meg kell kérdezni. A lakosság kihagyása nélkül semmit nem fog elfogadni.

 

 

4./ Napirendi pont

    „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand infrastrukturális fejlesztése” című pályázat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy már 2017-ben megvoltak az elképzelései az önkormányzatnak arra, hogy hogyan szeretné a badacsonyi strandot fejleszteni. A kiszolgáló épületekre akkor készültek el a kiviteli tervek. A Kisfaludy program keretében az I. ütem elkészült azzal, hogy ha lesz forrás, akkor a II. ütemet is meg kell valósítani.  A most tervezett projekt a koncepció II üteme, melynek keretében egy 350 m2 alapterületű kiszolgáló épület kivitelezése történik meg az első ütemben megvalósult épület körképeként. Új épületről beszélünk, nem lehet átfedés. Az I. ütemben megépült épületben a vizesblokk nem került felújításra, most ennek a megújítása és az új épület van benne. A 4-5 éve készült kiviteli terveket felül kell vizsgálni, nem megjelenésében, hanem funkciójában kell változtatni. Egységes szolgáltatásokat kérnek, baba-mama szobákat, családi mosdókat kell kialakítani, illetve az eszközök tárolására szolgáló raktárhelyiséget kell létrehozni.  A pályázatot 600 millió forintig lehet beadni, a sarokszámok megvannak, 500 millió forint környékén lesz a költségvetése. A pályázat benyújtásának határideje két nap múlva lejár.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy intézmények pályázhatnak-e, az ÁFÁ-ra gondolva.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az önkormányzatnak a projektet valószínű nettósítani kell, ez azt jelenti, hogy az ÁFA nem számolható el. Várjuk a visszajelzést, ha bruttóban kell pályázni, akkor 600 millióra, ha nettóban akkor 500 millióra tudunk pályázni maximálisan.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy nem látja az ajánlattevőket. Módosító javaslata, hogy az önkormányzat ügyvédje a szerződéstervezeket a nyertes ajánlattevőkkel mutassa be. Ez legyen része a határozati javaslatnak, a garanciák és egyebek tekintetében. Fontos, hogy a szerződések a helyén legyenek kezelve. 

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kapott feladat elvégzéséért az ügyvéd úr a számlát benyújtja.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy most csak a pályázat benyújtásáról kell dönteni.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy pályázni a VN. Kft. is tudna ugyanezen pályázat keretében. Az önkormányzat ÁFA mentes, így nem tudja visszaigényelni, azt önrészként elbukjuk.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy biztosan nem lesz olyan verzió. De meg lehet vizsgálni. Az, hogy az önkormányzat pályázzon tulajdonosként, ildomosabbnak tűnik.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy itt most burkoltan ÁFA csalásról van szó, heteket dolgozunk rajta, és most ezen megy a vita. A VN. Kft. alkalmatlan a pályázat lebonyolítására.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy azért van a hivatal, hogy segítse a munkáját az önkormányzat 100 %-os tulajdonú cégének.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

129/2022. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

    „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand infrastrukturális fejlesztése” című pályázat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

5./ Napirendi pont

      Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázat - Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázat pályázatának Projektelőkészítő tanulmányának kidolgozása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ahhoz, hogy a pályázat benyújtható legyen, el kell készíteni az útmutató alapján az előterjesztés szerinti a tanulmányt, mely egy szakmai dokumentum. Mivel volumenében meghaladja a 300 milliót és összetett feladat, külsős szakembereket kell igénybe venni. Ennek a beszerzési eljárásnak látjuk az eredményét az előterjesztésben. A legjobb ajánlatot a Planet Energy Magyarország Kft. adta be 13.462.00,- Ft összegben. Ha támogatásban részesül, akkor ez elszámolható költség lesz a projektben. A pályázatnak nyertesnek kell lenni ahhoz, hogy ezt az összeget kifizessük. Nyilván minden olyan garanciát, mellyel az önkormányzat érdekiet tartjuk szem előtt, bele kell foglalni, ő mióta itt van, ez így történik.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy ha nem nyerünk, vagy nem annyit, akkor ez az összeg az önkormányzatnál kötelezettségként jelenik-e meg.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy szerződés alapján nem feltétlenül. Akkor adható ki a teljesítési igazolás, ha a támogatási szerződés aláírásra került.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy aki elkészíti a tanulmányt, az bevállalja azt a rizikót, ha nem nyer a pályázat, akkor csak dolgozott egyet.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ez így van.  Nemcsak pályázni kell, de nyerni is kell a pályázatnak.

 

Hartai Béla korelnök szerint érdekes, hogy készül egy tanulmány, aminek a tulajdonjoga nem került át, ha az önkormányzat nem nyer a pályázaton.

 

Molnár Mihály pályázati referens javasolja, hogy ilyen részletezettséggel ne menjünk bele. Ha be lesz nyújtva, akkor az önkormányzat tulajdona lesz.

 

Hartai Béla korelnök megjegyzi, hogy akkor teljesítési kötelezettség van.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy kockázatot kell vállalni annak, aki a tanulmányt elkészíti, ebbe nem kívánunk beleszólni. A támogatási szerződés aláírásával teljesül.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy amíg nem nyer, addig nem fizetünk semmit.

 

Hartai Béla korelnök javasolja, hogy a szerződésben pontosan legyenek meghatározva a projekt pénzügyi adatai. Megjegyzi, hogy az előzetes számítás szerint ez 500 millió forint.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy m2-re számítva láthatók az adatok, nyilván fölé van tervezve. Az egyeztetésen ezt kérték is, mivel a megvalósítás jó esetben jövőre lesz, akkor már más számokkal kell kalkulálni.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy mennyi tartalékkal számoltak.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy 360 m2 az épület, nemcsak építés, de átalakítás is lesz benne. A m2 ár megközelíti az egymilliót, remélhetőleg jövőre is meg lehet belőle csinálni. Nyílt közbeszerzéssel lesz kiválasztva a közbeszerző, minden uniós forrás esetében.

 

Hartai Béla korelnök megköszöni a pályázati referens munkáját. Kérdezi, hogy hogyan szól a módosítás.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület felkéri Dr. Végh József ügyvéd urat a szerződés elkészítésére, a szükséges biztosítékok beépítése mellett.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri a szerződéstervezet megküldését a képviselő-testület tagjainak.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

130/2022. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázat - Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázat pályázatának Projektelőkészítő tanulmányának kidolgozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy kérje fel Dr. Végh József ügyvéd urat a szükséges biztosítékok beépítésével a szerződés elkészítésére. A bizottság javasolja a szerződéstervezet megküldését a képviselők részére.  

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

  1. Napirendi pont

     Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészítése – ajánlat elbírálása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ez a napirend szorosan kapcsolódik az előző két előterjesztéshez. A második épületrész kiviteli terve készen van, de át kell szabni, illetve új engedélyes tervdokumentációt kell készíteni, és engedélyeztetni kell az épületet. Néhány funkció változott, a vizesblokk kialakítása modernebb lesz, illetve a tartószerkezet és anyaghasználat tekintetében is történtek változások. Szükséges egy olyan tervező csapat, akik a terveket átdolgozzák és engedélyes szintre hozzák. Ha az engedélyes tervek elkészülnek, azzal nagyon sok időt nyerhetünk. Ha nem így járunk el, akkor fél évet is lehet veszíteni, ilyen anyagárak mellett ez nem lenne célszerű. A kiviteli terv elkészítése akkor lesz aktuális, ha a pályázat támogatásban részesült. Ez is elszámolható költség lesz. Eleve át kell szabni az alaprajzot, hogy a hiánypótlások során már valóban a megfelelő rajzok kerüljenek be. A legkedvezőbb ajánlatot a Wéber Építésziroda Kft. adta, bruttó 3.764.500,- Ft értékben.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy ez a tartalék terhére menne-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy betettük, hogy amennyiben kell, a tartalék biztosítson rá fedezetet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy annak idején a régebbi tervekben egy hátsó kapus beléptető rendszer és büfé kialakítása is szerepelt. Kérdezi, hogy erről volt-e szó az egyeztetéseken.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy alkalommal beszélt Wéber úrral, a további egyeztetéseket a pályázati referens bonyolította. Az eredeti elképzelés felét sikerült eddig megvalósítani, nagy költsége lett volna. Most gyakorlatilag az épület áttervezéséről beszélünk, az épületblokk tükörképe fog elkészülni. Kipakolórész, büfé, vizesblokk és öltöző, és előtte sétány. Ezeknek a projektbe bele kell férni Az első lépés 290 millió forint + a strandfejlesztés 60 millió forint volt. A bejáratot nem kell újraépíteni, tehát ennek a költsége lejön. Hátul nem terveztünk bejáratot, hiszen közben két bejárási lehetőség is van. Ettől függetlenül kérhető, hogy tervezze be, ha lesz rá forrás, akkor megépítjük.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a sétány a Badacsonytomaj tábláig kiépül-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy ez az ajánlat tartalmazza-e a kiviteli terveket.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy nem.

 

Hartai Béla korelnök megjegyzi, hogy az tehát még külön fog megjelenni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy be lesz építve a pályázatba. Most is kalkulálunk vele, ha nyer a pályázat, akkor a kiviteli tervek elkészítésére is van benne fedezet.

 

Hartai Béla korelnök megjegyzi, hogy dezsavü érzése van a tervezőkkel kapcsolatban, a b.tomaji wc, a bölcsőde, stb. miatt. Fontos, hogy hasonló esetek még egyszer ne forduljanak elő. A polgármester úr jelezte, hogy a jogosultságról lemond a tervező. De nem szeretné, ha a kiviteli terv készítésekor azt mondanák, hogy amit most csináltunk, az nem megfelelő, és megy az adok-kapok ebben a részében.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy azért mondta azt, hogy felül kell vizsgálni a tervet. A jelenlegi szabályozás alapján készülő tervekkel a kivitelezőt nem érhetik nagy meglepetések, elvileg itt nem jöhet elő probléma.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a fő kérdése inkább a bölcsőde volt, illetve folytatta, hogy hol voltak még anomáliák.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezési munkák miatt sok ősz hajszála keletkezett. A másik az emberi tényező. Az gondolja, hogy a bölcsőde esetében az építési engedélyben szerepelő feltételrendszert egy tervező nem emeli át a kiviteli tervbe, és emiatt nem készül el a tűzvédelmi rendszert, azt nem neki kellene észre venni. Műszaki kollégát, műszaki ellenőrt alkalmazunk. A bölcsőde esetében is jogosultsága volt a tervezőnek, bejelentkezett, majd ráadásul a kivitelező leadta egy alvállalkozónak. Aki jelen esetben a legjobb ajánlatot adta, ő készítette az első tervet is, de le lett mondatva a jogairól. Ha a testület nemcsak a pénzügyi részét nézi az ajánlatoknak, és mást hoz ki nyertesnek, akkor sem kellene az eredeti tervkészítő felé semmilyen gesztust gyakorolni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy lehet azzal is kalkulálni, ha kell egyfajta biztosíték, hogy az önkormányzat olyan szakembert alkalmaz, aki a tervet felülvizsgálja. Ő a tervezőtől kívülálló személy. Nem óriási költség, de megnyugtató lehet. Ő nem építész, ez nem várható el tőle.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a következő lépés pedig az, hogy az ő ellenőrzésére még fogadjunk valakit.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, ha a tervező tudja, hogy milyen célkitűzései vannak az önkormányzatnak, és a mai árakon találunk egy normális kivitelezőt, akkor nem tudja elképzelni, hogy nekiáll trükközni azzal, hogy műszaki módosítást kér az önkormányzattól Nem mindegyik vállalkozó tróger.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az örökségvédelmi engedély módosítását 25-én megkaptuk.

 

Molnár Mihály pályázati referens megjegyzi, hogy az a célszerű, ha minél gyorsabban megcsinálja egy normális kivitelező. Ha mindentől félünk, akkor mindent lehet ellenőrizni ötvenszer.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy ő a szerződéses kötelem szigorítására célzott, az legyen elég erős.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a kiviteli terv nem része a napirendnek, majd akkor kell megfelelő feltételeket szabni. Ez most nem releváns.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

131/2022. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című, TOP Plusz 1.1.3-21” kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Badacsonyi Strand fejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészítése – ajánlat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

Hartai Béla korelnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 16.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

              Hartai Béla                                                                                 Takács Lajos

      bizottság korelnöke                                                                            bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!