2022.05.23 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 9/2022.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2022. május 23-án 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Hartai Béla                                       bizottsági tag                     

                           Mékli Bernadett                               bizottsági tag 

                           Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag

                           Vercz Attila                                     bizottsági tag                      (4 fő)

                           

Távolmaradását bejelentette:          

                          Borbélyné Galambos Gabriella          bizottság elnöke

Forintos Ervin                                  bizottsági tag

Takács Lajos                                     bizottsági tag                     (3 fő)      

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                          polgármester

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

                             Tamás Lászlóné                             osztályvezető

                             Gyimesi Mónika                             műszaki ügyintéző

                             Rakics Anna                                   VN. Kft. ügyvezető

                             Molnárné Keller Csilla                    MENÜ Kft. ügyvezető

                             Nagy László                                   BVKI igazgató

                             Székely Istváné                               könyvvizsgáló

                             

                             Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent: 0 fő      

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Hartai Béla korelnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Elmondja, hogy a bizottság elnökének távollétében korelnökként az SZMSZ szerint ő vezeti le a bizottsági ülést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

98/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Korelnök elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadja, hogy a bizottsági ülést Hartai Béla bizottsági tag korelnökként levezesse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hartai Béla korelnök

 

Hartai Béla korelnök megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnök, Forintos Ervin és Takács Lajos bizottsági tagok előzetesen bejelentették távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vercz Attila bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

99/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Vercz Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a meghívóban 24 nyílt napirendi pont szerepel. Előzetes egyeztetés alapján a benyújtott anyag terjedelme miatt javasolja az 1.2. és 19. napirendi pontok levételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

100/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok levételéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. május 23-i nyílt ülésének napirendjéről leveszi

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati rendeletek deregulációja – Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsonyörsi kemping – HÉSZ módosítás – határozat II.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

című napirendeket.

 

A bizottság utasítja a korelnököt a határozat végrehajtására.

 

                  Határidő: azonnal

Felelős: Hartai Béla korelnök

 

 

Hartai Béla korelnök kéri, hogy aki a meghívó szerinti maradék 21 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

101/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. május 23-i soros ülésének napirendjét 21 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról – Törvényességi felügyelet bírság

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. KÖH 2021. évi teljesítés elszámolás

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi pénzmaradvány felosztása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. 2022. I-III. havi beszámolója

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. MENÜ Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. VN Kft. 2022. I-III. havi beszámolója

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. VN Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak javadalmazása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló az adóztatásról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Belsőellenőrzési jelentés 2021. évről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Civil szervezeteknek 2021. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szociális tűzifa támogatási igény benyújtása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Óvoda – bölcsőde tűzjelző rendszerének ajánlata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szakmai javaslat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kérelem fogászati röntgengép cseréhez

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogorvos

 1. Evangélikus Egyház támogatási kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Veress István lelkész

 1. Békássy János kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20.Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22.Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A bizottság utasítja a korelnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Hartai Béla korelnök

 

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról – Törvényességi felügyelet bírság

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mivel kedvezményt szűntettünk meg, ezzel a Kormányhivatal állásfoglalása szerint burkolt áremelést hajtottunk végre. Vissza kell állítani az eredeti állapotot. Bízunk benne, hogy július 1-től a javasolt emeléseket meg tudjuk tenni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a képviselők is elmarasztalást kaptak, nekik is jobban kell figyelniük a hasonló esetekre.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy egyetért azzal, hogy az elmarasztalásba őket is bevonták, de egyikük sem olyan szakember, akinek ezt ilyen mélységben tudnia kellene. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet módosítást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

102/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról – Törvényességi felügyelet bírság

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Közös Hivatal zárszámadását külön anyagként is elkészítették, hiszen 3 önkormányzat tartja fenn a Közös Hivatalt. A másik két önkormányzat az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta már a Hivatal zárszámadását. A bevételek legnagyobb részét az önkormányzati finanszírozás teszi ki, saját bevételeink főként az esküvőkből keletkezik. A kiadási oldalon megtakarítás van a személyi és a dologi kiadásoknál is. Személyi kiadásoknál az üres álláshelyek nem kerültek betöltésre, pénzmaradvány keletkezett a Hivatalnál 21.542.893,- Ft értékben, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 191.844,- Ft. 5 millió forintot kérnénk a Képviselő-testülettől a működéshez biztosítani, ez maradhasson a hivatalnál. A 16.351.049 Ft összeget pedig javasoljuk az önkormányzat részére visszautalni. Bemutattuk még a létszámhelyzetet és a vagyont. Az eszközvagyon a hivatal esetében 23.100.605- Ft értékű. A kiadási főösszeg 132.643.332,- Ft, a bevételi főösszeg 154.186.225,- Ft.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a múltkori testületi ülésen a testület módosította a két műszaki alkalmazott bérét. Kérdezi, hogy ez pályázati összegből vagy milyen formában valósul meg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pályázati referens hivatali dolgozó, köztisztviselőként állományban van. A műszaki ellenőr nem hivatali dolgozó.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Hivatal a működése során a takarékossági szempontokat maximálisan betartja.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

103/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

3./ Napirendi pont

KÖH 2021. évi teljesítés elszámolás

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a hivatalnál pénzmaradvány keletkezett, ami a másik két önkormányzatot is érinti. A finanszírozásuk mértékében visszakapják, a következő fél évi finanszírozásra tudjuk könyvelni. Kevesebbet kellene a társönkormányzatoknak fizetni. Javasolja az elszámolás elfogadását.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

104/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

KÖH 2021. évi teljesítés elszámolás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

4./ Napirendi pont

 Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi pénzmaradvány felosztása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pénzmaradvány felosztás a zárszámadás része, amikor elszámoljuk az előző évet, az Önkormányzatnál, a Kulturális Intézménynél, illetve a Közös Hivatalnál keletkezett pénzmaradványnak a felosztására teszünk javaslatot. Az előzőekben a Hivatal pénzmaradványát már részleteztük. A Kulturális Intézménynél 5.258.067,- Ft a pénzmaradvány összege, a kötelezettségvállalás 395.732,- Ft, a szabad pénzmaradvány 4.862.335,- Ft. Az intézményvezető eszközvásárlásra 2.500 eFt-ot szeretne kérni, a Művelődési házba függönyök, karnisok vásárlására, mert a felújítás során ezen nem kerültek be, illetve a Tájházba pénztárgépet kellett vásárolni. A rendezvények költségeihez 2.362.335,- Ft-ot kérnek, mert a költségvetésben ez a tétel szűkösen lett betervezve. Az Önkormányzatnál a felosztható pénzmaradvány 434.411.372,- Ft,  a szabad pénzmaradvány 265.533.559,- Ft, melyet javaslunk tartalékba helyezni, a testület a későbbiekben ennek a terhére tud döntést hozni. A Kulturális Intézménynél nincs szabad pénzmaradvány, a Közös Hivatal esetében 16.351.049,- Ft kerülne vissza az Önkormányzathoz.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy mennyi most az önkormányzat tartaléka, a 265 milliót hová tesszük.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy most nagyon minimális, 14 millió forint körüli összeg van a tartalékban. Ehhez jön hozzá a 265.533.559,- Ft a következő előirányzat módosításkor, plusz az intézménytől, ha a testület elfogadja, illetve az óvodai zárszámadás összege.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

105/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

  Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi pénzmaradvány felosztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

5./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2022. I-III. havi beszámolója

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 

Hartai Béla korelnök kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy legutóbbi információja szerint július 1-től tud árat emelni, erre nagy szüksége van. Arra kéri ezen felül a testületet, hogy ha van rá lehetőség, minden év januárjában és szeptemberben vizsgálja felül az áremelés szükségességét, ha a jogszabály nem tiltja. Az árak nagyon elszaladtak, az olaj ára árstop nélkül 915 Ft. Készített egy áremelési javaslatot, mely a gyermek és szociális étkeztetésre is vonatkozik. A szociális étkeztetésre vonatkozó anyagot megküldte a Kistérség részére, mely tartalmazta azt is, hogy az érintett önkormányzatoknak mennyivel kellene hozzájárulni. A gyermekétkeztetés nem igazán mutatja a releváns számokat, nyáron nincs gyermekétkeztetés. Elmondja, hogy több ellenőrzésre is sor került a Kft. vonatkozásában. Az Állami Számvevőszék a szabályzatokra tért ki, amit június 30-ig rendbe kell rakniuk. Belső ellenőrzésre került sor a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. Felmerült, hogy nem szerepelnek a NÉBIH minősítésen. Ez nem így van, 83 %-os, jó minősítést kaptak. Volt egy szakértői ellenőrzés is.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy elméletben július 1-től megvalósul-e a feloldás, lehet-e árat emelni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a polgármester úr által kiküldött levelet minden képviselő megkapta, előzetes ígéretek alapján tudjuk a pénzt biztosítani a Kft. részére. Amit ígértünk, az teljesítettük.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerült a képviselői fórumokon és a bizottsági ülésen is, hogy a két ügyvezető részére sor kerülhet-e béremelésre. Akkor azt mondtuk, hogy nem, a zárszámadás után kell visszatérni erre. A Menü Kft. esetében a pályázati kiírásban az szerepelt, hogy a pályázó megmondhatja, hogy milyen fizetésre tart igényt. A kiírás szerint infláció követő lesz a bére. Később kiderült, hogy ez így nem vezethető be a munka szerződésbe. Az ügyvezető 2021. április 5-től kapta meg a határozatlan idejű megbízást. Javasolja, hogy kapjon bérfejlesztést, ez a VN. Kft. ügyvezetőjére is ugyanúgy vonatkozik. A tavalyi inflációs ráta 5,1 % volt, javasolja ezt megjeleníteni forintálisan a MENÜ Kft. ügyvezetője esetében. A VN. Kft. ügyvezetője esetében kicsit többet javasol, durván 20 eFt-ot mindkét esetben. Ha a bizottság támogatja, akkor javasolja a testületi ülésre ezt pontosan számszerűsíteni, a bér és járulékok oldalán is.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a beadott anyagban van egy költségcsökkentő javaslat, a tömeges lemondás és a hideg ebéd biztosításával kapcsolatosan.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető kéri, hogy mind az iskola, mind az óvoda legalább egy héttel előbb jelezze a lemondást, illetve a hideg ebéd igényt. Egyik napról a másikra 100 adat mínusz nagy kiesést jelent, főként a friss áruknál. Egy osztálykirándulást hetekkel előbb le kell szervezni. Ha biztos az időpont, akkor kéri azonnal jelezni neki, illetve a pénztár részére is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a jelzést már régóta kapják, elsősorban az egymás közötti kommunikáción kellene javítani. A jegyző úrral voltak egy Társulási ülésen, ahol a problémákra megoldást kért, a következő ülésen is vissza fognak térni erre. Rendeleti szabályozásra van szükség.

 

Hartai Béla korelnök kéri a rendelet előkészítését.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a vendégétkeztetés jobb, mint a tervezet. Elmondja, hogy a nyári időszakban a dolgozók és vezető a hét végi munkájukért eddig kaptak egy havi plusz juttatást. Javasolja, hogy ha kitermeli a Menü Kft. ezt az összeget, akkor ez automatikusan a nyár végén adhatóvá váljon.

 

Hartai Béla korelnök javasolja erre a nyár végén visszatérni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

106/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2022. I-III. havi beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

6./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy mindent leírt. Látható, hogy mennyi támogatás kellett tavaly is a Kft-nek, mert nem tudtak árat emelni.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

107/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 MENÜ Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

7./ Napirendi pont

VN Kft. 2022. I-III. havi beszámolója

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

      Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a számszaki adatok a táblázatban láthatók, a legfontosabb tényezőket szövegesen is összefoglalta. Látható, hogy a nagymértékű áremelés nyomot hagy a működésükben, illetve nagyon kevés létszámmal tudnak dolgozni, nem találnak munkaerőt. A feladatuk egyre több. Az alapanyag árak is tavalyihoz képest 3-4-szeresére nőttek. A gépekre folyamatosan költeni kell, fel kellene újítani őket. Valószínűleg a 33 milliós támogatás mellé a tagi kölcsönt igénybe kell venniük akkor is, ha jó lesz a nyár. Volt olyan javaslat is, hogy esetleg a tagi kölcsön átkerülhessen támogatásba. Próbálnak gazdaságosan működni.

 

Hartai Béla korelnök elmonda, hogy a területbérleti és üzletbérlet díjak meghaladják a tervezetet. Vannak olyan tételek, mint például a BABI új telephely, vagy a nyilvános illemhelyek, ami nullás. Kérdezi, hogy az illemhelyeket külön is próbálták-e kiadni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen, de nem volt rá jelentkező, saját munkaerővel sem tudják megoldani. A Kisfaludy úton az alsó illemhely, illetve a felső bazársoron is térítésmentesen tud működni, nincs rá bérlő. Megjegyzi, hogy az új telephelyükön volt kereskedelmi tevékenységük, ez nem látszik még a bevételi oldalon.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint nagyon fontos lenne a WC-k működtetése. Megkereste egy helyi lakos, akinek balesete volt, és az építőiparban nem tud tovább dolgozni. Segítségét kérte. Így lehetne segíteni a hasonlóan bajba került embereket, alkalmazotti szférába felvenni őket.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem arról van szó, hogy saját munkaerőt nem vennének fel, de nem éri meg az illemhelyeket üzemeltetni. Nincs annyi bevétel, hogy a bér és járulékok vonzatát fedezze. A pályáztatásnál is ez a helyzet, nem tudja kitermelni a saját munkabérét sem a pályázó pld. a Kisfaludy utcai illemhely esetében, mivel nem frekventált helyen van.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy közmunkással meg lehetne-e oldani.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy csak egy közmunkást tudott felvenni a Kft., aki gépkocsin rakodik, füvet nyír, stb. A fizethető bruttó 70 eFt nem vonzó.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

108/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 VN Kft. 2022. I-III. havi beszámolója

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

8./ Napirendi pont

 1. Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

Hartai Béla korelnök kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a tavalyi év nyereséggel zárult. Egyre több feladatuk van, problémát jelentett a létszám. Két gépkocsit is fel kellett újítani, több millió forintba került. Eszközökre minimális összeget tudtak költeni. Váratlan költséget jelentenek a folyamatosan elkészülő beruházások, mind a strandok, mind a közterületek felújítása, mert erre még mindig költeniük kell. Kéri a könyvvizsgáló urat, hogy mondjon pár szót a testületnek.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentést leadta. Pénzügyileg az előző évhez viszonyítva nullszaldósnak látja az évet. Elkezdődött egy veszteség termelés, mely csökkenti a vagyont. Az idén is kevesebb a támogatás. Jelentős a beruházások likviditási költsége. Ha a Kft. a kölcsönt felveszi, akkor vissza is kell fizetni, vagy végleges támogatássá válhat. Várhatóan a következő évben nem lesz ilyen pénzügyi tartaléka, már az év elején támogatásra lesz szüksége, vagy a tagi kölcsönt kell támogatássá nyilvánítani. Növekvő, drasztikus áremelkedés várható, több támogatásra lesz szükség a feladatok ellátásához.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy jelenleg hogyan áll a likviditási rész.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy ma reggel 26 millió forint van az egyszámlán. A 2022. évi támogatás teljes mértékben átutalásra került már.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a saját tőke 7,5 millióval le lett csökkentve, így 33 millió, az alapítási törzstőke 3.330 eFt. Tehát 41 milliós hiánnyal még a cég működőképes.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy reméljük, hogy ez a folyamat nem folytatódik tovább, általában mindig plusszal szoktak zárni. A 3.330 eFt a jelzett tőke, saját tőke még maradt bőven, reméljük, hogy a későbbiekben nem lesz probléma.

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy az amortizáció milyen beruházásokat érint.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az a legnagyobb probléma, hogy hiába van pénzük, ha papíron még sincs. Az amortizáció mértékéig eszközt kellene fejleszteniük minden évben, tavaly nem tudtak, csak pár millió forintért tudtak eszközt vásárolni. Nem lehet működésre átvinni 10 millió forintot. Jelenleg semmilyen pluszpénzeket nem fizettek vissza.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

109/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 1. Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

9./ Napirendi pont

VN Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak javadalmazása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a Felügyelő bizottság tagjai nincsenek megelégedve a jelenlegi díjazásukkal, szeretnék a 2020. március előtti állapotra visszaállítani a bérezésüket. Az ehhez szükséges 469.393,- Ft jelenleg nincs benne az üzleti tervükben, erre nem látja a forrást. Csak úgy tudja visszaállítani, ha a Képviselő-testület az önkormányzat terhére biztosítja a forrást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Felügyelő bizottsági ülésen ez téma volt, az érintettek hozzá fordultak, hogy kerüljön a testület elé. Jelenleg 5 eFt/hó a díjazásuk, korábban 23 eFt/hó volt.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy az 5 eFt nettóban, a 23 eFt bruttóban értendő, aminek 19 eFt a nettója.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy havonta mennyi időt vesz igénybe a bizottsági munka.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a bizottságnak minimum 3 tagja van. Éves szinten 3-4 alkalmat jelent, 1-2 órában. A céget érintő pénzügyi előterjesztések esetében szokta összehívni a bizottságot.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy éves szinten tehát kb. 10 óráról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomása szerint a Felügyelő bizottság tagja teljes vagyonával felel a cég történéseiért. Ezért gondolta a kérelmet előterjeszteni.

 

Vercz Attila bizottsági tag javasolja, hogy ha lehetőség nyílik a strandok és parkolók esetében az áremelésre, akkor térjünk vissza erre a kérdésre. Akkor, ha plusz bevétele keletkezik a Kft-nek.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az önkormányzat költségvetését 363 eFt-tal terhelné meg a kért emelés 7 hónapra vonatkozóan. Egyetért azzal, hogy ez felelősségteljes munka.

 

Vercz Attila bizottsági tag akkor támogatja, ha a VN. Kft. ki tudja termelni a saját költségvetéséből, és nem kell hozzá plusz támogatás.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem tudnak árat emelni, a kiadások jelentősen emelkednek. A megfelelő működést sem látja biztosítottnak az emelés esetében sem.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. A módosító javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

110/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak javadalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ha a törvényi szabályozás megengedi a VN. Kft. kezelésében lévő strandok és parkolók esetében a díjak megemelését, akkor térjen vissza a VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagjai megbízási díjának emelésére. Lehetőség szerint a Kft. saját költségvetéséből fedezze a különbözetet, az önkormányzat plusz támogatásának igénybevétele nélkül.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

 

10./ Napirendi pont

   Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a zárszámadás részeként be kell mutatni az önkormányzat vagyonát. Az előterjesztés az Önkormányzat, a Hivatal és a Kulturális Intézmény vagyonát tartalmazza, illetve egy önkormányzati összesítő vagyonkimutatást tájékoztató jelleggel.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

111/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

11./ Napirendi pont

  Beszámoló az adóztatásról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a beszámolóban a 2021. évi adók teljesülését mutatja be adónemenként. Az adóbevételek teljesültek.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

112/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 Beszámoló az adóztatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

12./ Napirendi pont

   Belsőellenőrzési jelentés 2021. évről

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a jelentés elkészítését Kormányrendelet írja elő, a zárszámadással egyidejűleg kell előterjeszteni. 2015-től ezt a munkát a Szahk-Értelem Bt. végezte. A testület minden év novemberében dönt az elvégzendő ellenőrzésekről. A belső ellenőr az adott témában tesz javaslatokat, melyeket természetesen a hivatal végrehajt és javít. A 2021. évi ellenőrzés az intézményekre és a két gazdasági társaságra is kitért.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

113/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Belsőellenőrzési jelentés 2021. évről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

13./ Napirendi pont

   Civil szervezeteknek 2021. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a testület 2021. évi költségvetésében több civil szervezet támogatásáról döntött, a szerződések megkötésre kerültek, a pénzeszközöket átutaltuk. Minden civil szervezet az adott célra használta fel, és határidőben, január 31-ig elszámolt. Aki nem számol el, az nem kaphat a következő évben támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábbi években ütemezetten kapták a támogatást, most év elején egyösszegben. Így jobban tudnak gazdálkodni, az önkormányzat számára is kiszámíthatóbb.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

114/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 Civil szervezeteknek 2021. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

14./ Napirendi pont

  Szociális tűzifa támogatási igény benyújtása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzatok minden évben pályázhatnak szociális célú tűzifára. Központilag határozzák meg, hogy az adott önkormányzat hány m3 fára pályázhat, egy rászoruló részére 2-5 m3 adható. Önrészt kell biztosítani, 1.000 Ft+ ÁFA összegben. A pályázatot előkészítettük. Nem valószínű, hogy a megpályázott teljes mennyiséget biztosítják. Csak bejegyzett erdőgazdálkodótól lehet fát vásárolni, amit az önkormányzat konyhakész állapotban szállít ki a kérelmezőknek.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

115/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

  Szociális tűzifa támogatási igény benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

15./ Napirendi pont

   Pipitér Óvoda – bölcsőde tűzjelző rendszerének ajánlata

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bölcsőde bővítésének a használatbavételi eljárását elindítottuk. Ennek során derült ki, hogy a Tűzoltóság tűzjelző rendszer kiépítését írja elő. A szükséges lépéseket megtettük, a tervet megrendeltük, feltöltésre került a megfelelő felületre, az építési engedélyt a terv megkapta. A tűzcsapokat sikerült beüzemelni. A jelzett összegre lenne szükség, hogy néhány nap alatt a tűzjelző rendszer kiépítésre kerüljön, ezt követően pár nap alatt a használatbavételi engedélyt megadják. Ezzel párhuzamosan zajlik a működési engedély beszerzése. Utána tud elindulni a bölcsőde.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy két lehetőség van, a vezeték nélküli vagy a vezetékes megoldás. A vezeték nélkülinek a kiépítése drágább, de végül ez lesz az olcsóbb.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a határozati javaslatban meg kell jelölni a fedezetet. Javasolja a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítani.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a Házibarát Távfelügyeleti és Szolgálati Kft. nettó 1.205.389,- Ft-os ajánlatának az elfogadását a költségvetés tartaléka terhére, az I. sz. határozati javaslat szerint. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

116/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pipitér Óvoda – bölcsőde tűzjelző rendszerének ajánlata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja a vezeték nélküli rendszer kiépítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó Házibarát Távfelügyeleti és Szolgáltató Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötését nettó 1.205.389,- Ft összegben. A szerződéskötéshez szükséges bruttó összeget javasolja az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítani.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

16./ Napirendi pont

       Szakmai javaslat

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mindent leírt, nem kívánja kommentálni. Tisztában van azzal, hogy minősített többség szükséges a döntéshez.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy volt egy közös megállapodás annak idején, hogy ha a Képviselő-testület bármilyen vagyoni értéket érvényesíteni akar, akkor csak 7:0 szavazati aránnyal hajtja végre. Itt van a félreértés, a Jegyző úr ezt képviselte a felszólalásában. Természetesen tisztában van a jogszabállyal. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

117/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szakmai javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

17./ Napirendi pont

   Kérelem fogászati röntgengép cseréhez

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

        Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogorvos

 

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a doktornő jelezte, hogy a röntgengép használati ideje és engedélye hamarosan lejár. Próbáltuk a Magyar Falu programban orvosi eszközökre pályázni. Az egyeztetés során kiderült, hogy olyan a túljelentkezés, hogy gyakorlatilag nincs esély forráshoz jutni. A doktornő árajánlatot kért egyösszegű vásárlásra, illetve lízing konstrukcióra is.  A hitelhez a Belügyminisztérium engedélye szükséges, amit döntő többségében nem adnak meg, így csak a másik lehetőség maradt. A gép az önkormányzat tulajdonában lenne, a doktornő használná a rendelőben. Felmerült olyan gép vásárlása is, ami panoráma röntgenfelvételt is tud készíteni. Ilyen esetekben Tapolcára küldte a pácienseket a doktornő. Ez a gép kb. 11 millió forintba kerül. A Dantalcoop Plusz Kft. ajánlatában a röntgen és röntgendigitalizáló gép bruttó ára 3.344.500 Ft. Az alapellátáshoz ez megfelelő.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

118/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

  Kérelem fogászati röntgengép cseréhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

18./ Napirendi pont

   Evangélikus Egyház támogatási kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Veress István lelkész

 

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már korábban volt a kérelem a testület előtt. Akkor az a döntést született, hogy a zárszámadás elfogadását követően látható lesz, hogy van-e rá forrás. Az Evangélikus Egyháznak mintegy 10 millió forint körüli összegre lenne szüksége, hogy a fejlesztést be tudja fejezni. A lelkész úr a személyes egyeztetés során elmondta, hogy a Révfülöpi Egyházközségtől 2,6 millió forintos kölcsönt kaptak, melyet szeretnének visszaadni. Ezt az összeget talán be tudja vállalni az önkormányzat. A katolikus és református egyházat is támogattuk több millió forinttal. Van egy újabb egyházi pályázati lehetőség, ahonnan remélhetőleg meg tudják szerezni a szükséges összeget. Javasolja, hogy a kölcsön visszafizetését segítse az önkormányzat.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy az előterjesztés szerint 2,6 millió forintot kellene biztosítani, ezzel különösebb gondja nincs. Kéri, hogy aki a költségvetés tartaléka terhére egyetért ezen összeg biztosításával az előterjesztés szerinti határozati javaslatnak megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

119/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Evangélikus Egyház támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 2,6 millió forint vissza nem térítendő támogatás biztosítása a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére történjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

19./ Napirendi pont

  Békássy János kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hartai Béla korelnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kisfaludy út elején egy bazalttámfalon volt egy dombormű a borászattal kapcsolatosan.  Ezt a beruházás során Nagy Krisztián kivitelező levette, de őrzi és ha kéri az önkormányzat, akkor visszahozza. Békássy János javasolja visszahelyezni, rendelkezik azzal a listával, akik annak idején a saját területükből adtak a Kisfaludy út kialakításához. Ezt egy emléktáblán javasolja megörökíteni. A javaslatot tovább gondolva egy másik emléktáblán a támogató szervezetet és a mostani és megelőző testület ciklus idejét – akiknek az idejében a fejlesztés zajlott -  is fel lehetne tűntetni. Vannak más megkeresések is, pld. Magyar Rafael rengeteg támfalat helyreállított bazaltkőből megrakva. Testvére szeretne neki ezért egy emléktáblát kihelyezni.  Lehetne egy olyan fal, ahol az ilyen típusú igényeket a szőlő és borral összefüggésben meg tudnánk jeleníteni. Kisfaludy évforduló van, akár ennek alkalmából ki lehetne alakítani. Megrendeltünk egy Kisfaludyról szóló előadást is. A projekt végén egy kis ünnepség keretében javasolja.

 

Hartai Béla korelnök megjegyzi, hogy a pályázat keretében lett eltávolítva. A pályázat tartalmán csak engedéllyel lehet módosítani, vagy a fenntartási időszak lejártát követően.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a forrást az MTÜ adta, tőlük kell a hozzájárulást megkérni. Általában megadják. Összefoglalja a javaslatot, miszerint támogatjuk az emlékoszlop visszahelyezését azzal, hogy kerüljön két emléktábla is felhelyezésre. Egyiken szerepeljen azok neve, akik a Kisfaludy út kialakításához magánterületet biztosítottak. A másikon a mostani felújítást támogató szervezet, illetve a két utolsó Képviselő-testület ciklusidőszaka szerepeljen.

 

Hartai Béla korelnök javasolja az érintettek, vagy leszármazottaik hozzájárulását beszerezni a feltűntetéshez.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezzel egyetért.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

120/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Békássy János kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A bizottság támogatja az emlékoszlop visszahelyezését azzal, hogy kerüljön rá két emléktábla is. Az egyiken szerepeljen azok neve, akik a Kisfaludy út kialakításához magánterületeket biztosítottak. A másikon a jelen felújítást támogató szervezet, illetve a mostani és az előző képviselő-testületek ciklusidőszaka legyen megjelölve.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

20./ Napirendi pont

       Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a játszótérre az előzetes ajánlatot megkapta, 60 napos határidővel tudják bevállalni. Ha a felső bazársori üzleteknél befolyik a bérleti díj, akkor az a játszóterekre, játékok vásárlására lenne fordítva a döntés szerint. Kérdezi, hogy elindíthatják-e a megrendelést, mert nagyon nehéz játékokat beszerezni. A Kert utcai játszótérhez hasonló játékra kérték az ajánlatot, 1,3 millió + ÁFA összegbe kerül most, ebben a telepítés és a felülvizsgálat is benne van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megrendelésre már volt döntés. Megjegyzi, hogy a határozatban 2,5 millió forint összeghatár szerepelt. Kérdés, hogy a különbözet hogyan lesz kifizetve.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a Bercsényi utcai játszótérre le tudják telepíteni. Az örsi játszótérnél nincs megfelelő lejtés, oda mást kell kitalálni. Tehát csak a Bercsényi utcai játszótérre kell biztosítani, az a kérdés, hogy a fedezet befolyt-e már.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy tartalékban van.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a még szükséges 900 eFt-ot a polgármester úr saját hatáskörében tudja ehhez biztosítani.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ha nem fér bele a 2,5 milliós keretbe a két játék, akkor Badacsonyörsre keres másik játékot.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

121/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

21./ Napirendi pont

       Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rakics Anna ügyvezető kérdezi, hogy a strandi parkolóban elhelyezett mart aszfalttal mi lesz, ez a parkolás miatt kérdéses neki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megvizsgáltatta az érintett örsi utakat. A szakember meglátása szerint ez a mart aszfalt emulzióval nem lesz megfelelő, mert csak egyenes felületen, napos részeken használható. Valószínűleg nem is vállalja a kivitelezést, mert véleménye szerint az első eső le fogja hozni a felületet. Pénzkeret hiányában bazaltzúzalék került volna elterítésre, ezért nagyon örültünk a mart aszfaltnak. Most más céget kell keresni, akik hajlandóak ezzel foglalkozni. Valószínű, hogy a szűk és meredek örsi utakon kézzel elterítve ez nem tartozik a legjobb munkák közé. Javasolták, hogy aszfaltozzuk le az utakat, alig kerülne többe. Viszont a tervezéskor azt mondták, hogy földes út aszfalttal történő ellátásához terv és engedély kell. Ha lerakjuk ezzel az emulziós mart aszfalttal, akkor a következő évben már nem kell hozzá terv, lehet aszfaltozni.  Tehát meg kell keresni azt a céget, aki megcsinálja. A Mandulás utca aszfaltozása tervezési szinten megakadt, mert az előírt szélességhez magánterületeket kellene sérteni. Ettől függetlenül a pályázati referens javasolta a terv elkészíttetését, és ha lesz megfelelő pályázat vagy plusz bevétel, akkor azok már rendelkezésre állnak. A Badacsonyi parkolóban most útban van a mart aszfalt, jó lett volna a helyére szállítani egyből. A Művelődési ház esetében a szerződés aláírásra került, kezdődik a munka.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

122/2022. (V.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

Hartai Béla korelnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 16.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

              Hartai Béla                                                                                  Vercz Attila

      bizottság korelnöke                                                                            bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!