2022.04.25. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 7/2022.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2022. április 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

                           Forintos Ervin                                 bizottsági tag

                           Mékli Bernadett                               bizottsági tag 

                           Takács Lajos                                    bizottsági tag                       

                           Rádulyné Halász Ibolya                   bizottsági tag

                           Vercz Attila                                     bizottsági tag                      (6 fő)

                           

Távolmaradását bejelentette:          

                            Hartai Béla                                     bizottsági tag                     (1 fő)                  

                    

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                          polgármester

                            Török Zoltán                                 alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

                             Tamás Lászlóné                            osztályvezető

                             Rakics Anna                                   VN. Kft. ügyvezető

                             Gyimesi Mónika                             műszaki ügyintéző

                             Molnár Mihály                                pályázati referens         

                             Sztrik Ákos                                     r.őrnagy         

                             Horváth József                              r.alezredes

                             Dr. Végh József                              ügyvéd

                             Dr. Bősze Anikó

                             Vizi Krisztián József

                             Tóth Ádám

                             Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent: 0 fő      

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Hartai Béla bizottsági tag előzetesen bejelentette távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vercz Attila bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

68/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Vercz Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 22 nyílt napirendi pont és 1 zárt napirendi pont szerepel. Sürgősségi indítványként javasolja megtárgyalni a „HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – 153/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosításáról” tárgyú előterjesztést. Kérdezi, hogy további javaslat van-e. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet a sürgősségi indítvánnyal kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

69/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. április 25-i soros ülésének napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal, és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Törvényességi felhívásról – a képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Törvényességi felhívásról – a gyermekvédelmi ellátásárokról szóló 17/2021. (IX.3.) önkormányzati rendelete módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javaslat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnár Péter tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

 1. Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

     Beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Lóránd György r.alezredes, Sztrik Ákos r.őrnagy, Horváth József r.alezredes, Pintér György r.tzls körzeti megbízott, Arany György EB elnök

 

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017 és 1015/1. helyrajzi számú ingatanok vonatkozásában

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Baranics András és Kolenszky Mihályné kérelmezők

 1. HÉSZ módosítás – Badacsonyörsi kemping - határozat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4. hrsz.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 150/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése, és üzemeltetése – közbeszerzési eljárás lefolytatása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Felső-bazársori üzletek – pályázat elbírálása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzésére javaslat

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Játszótéri eszközök felülvizsgálata

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló beszámoló

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Törvényességi felhívásról – folyamatban lévő ügyek

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony építkezés – úthasználat II.

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – 153/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Tájékoztató közbeszerzési ügyek állásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Dr. Bodnár Attila jegyző javasolja a napirendek sorrendjének módosítását, tekintettel arra, hogy több napirend kapcsán az érintettek jelen vannak. Így javasolja előre hozni a meghívó szerinti 4., 6., 14., 16., és 17. napirendet, majd a nyilvános ülés felfüggesztését, a zárt ülés megtartását. Ezt követően pedig a nyilvános ülés folytatását a meghívó szerinti sorrendben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a Jegyző úr javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

70/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. április 25-i soros ülésén a napirendek sorrendjét az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

     Beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Lóránd György r.alezredes, Sztrik Ákos r.őrnagy, Horváth József r.alezredes, Pintér György r.tzls körzeti megbízott, Arany György EB elnök

 1. 3. Felső-bazársori üzletek – pályázat elbírálása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Játszótéri eszközök felülvizsgálata

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló beszámoló

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

                        ZÁRT ÜLÉS

 1. Tájékoztató közbeszerzési ügyek állásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

Nyilvános ülés folytatása a meghívó szerinti sorrendben.

 

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

 HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy tavaly június 30-án döntött a képviselő-testület a HÉSZ nagy csomagjának módosításáról. Két újabb kérelem érkezett ezzel kapcsolatosan, melyeket akkor nem fogadott el a testület. Az egyiket Dr. Bősze Anikó nyújtotta be, a másik egy mezőgazdasági övezetre vonatkozó javaslat. Elmondja, hogy dönteni kell a két határozat módosításáról, illetve a rendelet tervezetről.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni a napirend kapcsán megjelenteket. Kérdezi, hogy kívánnak-e hozzászólni.

 

Vizi Krisztián József elmondja, hogy a 040/70. hrsz-ú ingatlanuk a Kossuth utcában van. A megjelölt építési helyet szeretnék áthelyezni, ehhez kérik a testület támogatását. A beépíthetőséget egy elektromos vezeték határozta meg, a jelen szabályozás szerint a telkükbe beékelődött egy másik telek. A maradék 17 m-re csak egy keskeny épületet tudnának elhelyezni. A környéken lévő épületek elhelyezésének figyelembevételével kérik az építési helyet módosítani. Fontos számukra, hogy a tervezett borospincét meg tudják építeni.

 

Dr. Bősze Anikó elmondja, hogy 2015-ben került a tulajdonába a szőlőterület. Uniós támogatással egy szerkezetátalakításba kezdtek, a meglévő saszla szőlőt rajnai borszőlőre kívánják cserélni. Sajnos az oltványok nem jutottak el hozzájuk, majd a családban haláleset történt, amik hátráltatták az eseményeket. A terület régóta beépíthető. A telepítési engedélyt megkapták. A településrendezési szerződéssel előzetesen főépítész által jóváhagyott terveiket szeretnék megvalósítani. A környéken lévő épületek vonalában szeretnék elhelyezni az épületet, ezáltal az említett beékelődés nem szorítaná be őket. Minden szempontból előnyösebb lenne számukra, lenne panorámájuk is. A főépítésszel egyeztetve, abszolút érvekkel alátámasztva az önkormányzat által engedélyezett vonalban elhelyezkedő dolgot követnék le. A szőlőtelepítés előkészítése megtörtént. A nagyon öreg szőlőt szeretnék egy rajnai borfajtára cserélni. Ehhez kérik a bizottság támogatását.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ő volt az egyik kezdeményező, a múlt héten is beszélt a hegybíróval. Ez az a terület, mely felparcellázásra alkalmas lehet. Korábban meghatározták, hogy 4.000 m2-nél kisebb parcellák nem lehetnek, mert Badacsony elveszti azt a jellegét, amit a térség turisztikai koncepciója és az itt élők szeretnének megtartani. Most is úgy gondolja, hogy ezt meg kell őrizni a következő generációnak. Mindent megtesz azért, hogy a borrégió megmaradjon. A telek alján egy 6 méter széles gazdasági épület elhelyezhető. Jelenleg nincs a területen szőlő. Addig semmiféle módosítást nem támogat, amíg a hegybíró nem igazolja le, hogy a telek 80 %-án a szőlőtelepítés megvalósult.

 

Vizi Krisztián József ígéretet tesz arra, hogy egy hónapon belül a szőlő ott lesz, a mélyszántás már megtörtént.

 

Dr. Bősze Anikó elmondja, hogy ott volt szőlő. Ha csak a beépíthetőségről lenne szó, akkor nem kellett volna kivágniuk, sok pénzt rááldozva. Ténylegesen borszőlőt akar telepíteni. A szerkezetalakítást és az engedélyeztetést megtették, egy folyamat mentén haladnak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy a szőlő már 2015-ben ki lett vágva.

 

Dr. Bősze Anikó elmondja, hogy 2015-től mindent annak érdekében tett, hogy a terveit meg tudja valósítani. Sajnos a haláleset miatt csak 2021-ben kezdték el újra ezt a történetet. Volt ott egy régi saszla szőlő, de újat kívánnak telepíteni egy szerkezetátalakítás kapcsán. Nem igazán érti az érveket. A főépítész úr támogatta a kérésüket a beékelődött ingatlan miatt. A hegybíró ellenőrizni fogja a telepítést, ez nem a képviselők feladata. Ezt követően lehet az épületet elhelyezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag az elmúlt 7 év alapján azt szeretné, hogy akkor jöjjön vissza a kérelmező, ha a hegybíró leigazolta, hogy az ingatlan 80 %-a be van telepítve szőlővel. A szőlőterületek az állami gazdaságtól kerültek magánkézbe. Akik megkapták, a mai napig művelik. Ugyanazok a telepített szőlők vannak ott pld. a Parték és a Némethék tulajdonában.

 

Vizi Krisztián József elmondja, hogy pályázatból meg tudták volna valósítani az új szőlő betelepítését. Nem tehetnek arról, hogy a megrendelt oltványok olyan vegyszert kaptak, amitől tönkrementek. A terület be van trágyázva, fel van szántva. Ha az lenne az egyetlen céljuk, hogy beépíthessék, akkor nem nyúlnak hozzá. A területen több ezer palack bort tudnak termelni, amihez egy feldolgozót építenének.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a rendeletbe bele kell foglalni, hogy akkor támogatja a testület, ha a területen az előírásoknak megfelelőn a 80 %-os szőlőbeültetés megtörtént. Így nem kell visszahozni a testület elé.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a berajzolt építési helyet ki kell vonni a művelési ágból. A betelepítés után történhet meg az építési hely kijelölése, illetve az építési ágból való kivonás. Ő minden eszközzel védeni fogja a badacsonyi szőlőterületeket.

 

Vizi Krisztián József elmondja, hogy fontos, hogy a telepítés már úgy történjen, hogy az 1 éves oltványokat ne kelljen kiszedni. Az ingatlan egy része le van aszfaltozva, nem lehet feltörni. Így kénytelenek az aszfaltrésszel is számolni a fennmaradó 20 %-ban. Egy hónapon belül a telepítést elvégzik, csak annyi területet akarnak kihagyni, ahol a feldolgozót el tudják helyezni.

 

Dr. Bősze Anikó elmondja, hogy a szervízutakhoz nem akarnak hozzányúlni. Egy tájba illő, fatornácos épületet szeretnének létrehozni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a magasfeszültség védőtávolságát, a műemléki környezetet figyelembe kell venni. Az építési hely változtatásával egy különálló felépítmény lesz, melyet a Magyar Állam útja is körbevesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke saját véleményként elmondja, hogy valóban nagyon fontos a Badacsonyi borvidéken, hogy a szőlőterületek megmaradjanak. Úgy gondolja, hogy a rajnai borszőlőhöz a hegybíró megadja az engedélyt. A főépítész úr minden előírásának meg kell, hogy feleljenek, minden érintett hatóság engedélyét is meg kell szerezniük. Úgy gondolja, hogy nem szabad hátráltatni, ha valaki fejlődni akar a borvidéken.

 

 

Forintos Ervin bizottsági tag 14.36 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az építési engedély a településképi véleményezési eljárás során vissza fog kerülni a Hivatalba.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 14.38 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

71/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot illetően – a 154/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozóan - 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással döntést nem hoz.

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy az előterjesztés II. határozati javaslata szerint gyakorlatilag egy átemelés történne a normaszövegben. Ez is a nagy csomag része volt, tavaly a testület nem fogadta el a határozatot. A javaslat szerint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájának végső szakmai állásfoglalása és a lezárt partnerségi egyeztetés alapján a mezőgazdasági területen még ideigenesen se legyenek ilyen felépítmények.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a felvonulási épületek, a mobil házak is ide tartoznak-e.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy csak gazdasági jellegű épületek helyezhetők el. A felvonulási épületeket az építési engedély szabályozza. Mobil házakat magasabb rendű jogszabály tiltja, nem erről van szó.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnöke kéri a jegyző urat, hogy adjon útmutatást.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri elmagyarázni, hogy pontosan miről van szó.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az ügyintéző mindent elmondott, le van írva. Ne keressenek mindenben csapdát.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal a módosítással, hogy mezőgazdasági területen még ideiglenesen se legyenek ilyen felépítmények, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

72/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot – a 158/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozóan – elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy mezőgazdasági területen még ideigenesen se legyenek ilyen felépítmények. A rendeletmódosítás ezen részét elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

2./ Napirendi pont

      Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

  Beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Lóránd György r.alezredes, Sztrik Ákos r.őrnagy, Horváth József r.alezredes, Pintér György r.tzls körzeti megbízott, Arany György EB elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a napirend kapcsán megjelent Sztrik Ákos r.őrnagy urat, és Horváth József r.alezredes urat. Kérdezi, hogy kívánnak-e hozzászólni.

 

Horváth József r.alezredes elmondja, hogy 2021. mindenki számára nehéz év volt. A koronavírus világjárvány komoly kihívást jelentett, a rendőrkapitányság az ezzel kapcsolatos feladatokban is részt vett. A korlátozások megszűnését követően az első időszakban egy műsoráradattal találkoztak, a felmerülő problémákat a polgárőrséggel közösen sikerült megfelelően kezelni. A beszámolóból látható, hogy a közbiztonság és a bűnözés összefügg. Tavaly 24 bűncselekmény történt, ebből 10 vagyon elleni és 7 közlekedési eset. Az állományon belül van egyfajta elvándorlás, az állománycsoportokat össze kellett vonni, kevesebb rendőr van a területen. Talán az év végére normalizálódik a helyzet. A polgárőrség az idősekhez eljuttatja a szóróanyagot, akik a besurranásos lopásokban leginkább érintettek. Az emberek részére tárgyban tartott előadások számát növelni kell, hiszen az internetes csatornákon is egyre több bűncselekmény történik. Az önkormányzattal és a civil szervezetekkel a rendőrség együttműködése jó. Céljaikat a beszámolóban ismertették.  A közlekedési balesetek száma mindenütt nő, a térségben tavaly 12 ilyen eset történt. Az idén egy motoros baleset halállal végződött. Hiába vannak kint a táblák, a közlekedési morál rossz, a balesetek jelentős része a nem megfelelő sebesség megválasztása miatt következik be. A közlekedésrendészet különböző eszközöket kapott, ezekkel talán hatékonyabbak tudnak lenni. Megköszöni a kapott segítséget, a kérdésekre válaszolni fog.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a rendőrség és a polgárőrség munkájával az önkormányzat elégedett. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

73/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

      Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

  Beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

3./ Napirendi pont

 Felső-bazársori üzletek – pályázat elbírálása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a napirend kapcsán megjelent pályázót. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Tóth Ádám elmondja, hogy a két üzlet mellett üzemelteti a Pláne borozót. Szeretné kibérelni a két egységet. Nem gondolt fizikai összevonásra, de mindkét üzletben vinotékát nyitna. Itt a badacsonyi borvidék borait – 2-300 tételt – szeretné árusítani. Helyben nem lenne kostolás és egyéb funkció, mert ahhoz nincsenek meg a szükséges adottságok, víz, mosogató egység, stb. A Pláne borozóban is a borvidék boraival foglalkozik. Valószínűleg erre egy webshopot is összerakna.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a szerződés a másik üzletre 2023. decemberig szól. Kérdezi, hogy együtt működnének-e az üzletek.

 

Tóth Ádám elmondja, hogy a Callmayer épület úgy néz ki, hogy a mai napon eladásra kerül. Nem tudja, hogy utána mi fog történni, most egy kicsit előre menekülésről is szó van.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az üzlet előtti területre szüksége van-e.

 

Tóth Ádám elmondja, hogy nincs, vendégteret nem szeretne az üzleten kívül. Esetleg egy logót vagy megállító táblát tenne ki.

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Felső bazársori 2. sz. üzletre érkezett pályázat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

74/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzletek – 2. sz. üzlet - pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Tóth Ádám pályázó részére javasolja bérbe adni a pályázati kiírásnak megfelelően.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella kéri, hogy aki a Felső bazársori 3. sz. üzletre érkezett pályázat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

75/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzletek – 3. sz. üzlet – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Tóth Ádám pályázó részére javasolja bérbe adni a pályázati kiírásnak megfelelően.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

4./ Napirendi pont

 Játszótéri eszközök felülvizsgálata

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a tájékoztató anyagban mindent leírt. A Bercsényi utcai és a badacsonyörsi játszótér van a legrosszabb állapotban, az ott lévő játékok nehezen újíthatók fel.  Véleménye szerint a balesetveszélyes játékokat el kell bontani. Kérdezi, hogy a játszóterek felújítására tud-e a testület forrást biztosítani, vagy pályázat útján van-e lehetőség erre. A badacsonyi és a Kert utcai játszótéren a játékok működőképesek, a strandi játszótér is jó állapotú.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy most nincs ilyen pályázat, talán jövőre a Magyar Falu Program keretében.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ha közösségi parkként van szerepeltetve, akkor is ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e. Úgy gondolja, hogy nem mindegy, hogy játszótéren van elhelyezve, vagy másként van nevezve. Van, ahol 20 éves játékok vannak.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a játszótéri eszközöknek külön tanúsítványa van, aminek minden esetben meg kell felelni. A felelősség ugyanúgy megmarad.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a közösségi játékoknak szigorú jogszabályi háttere van, jóval drágább, mintha otthonra vennénk. Ha ők készítenek játékokat, akkor minősíttetni kell, a tanúsítvány kb. 150 eFt-ba kerül pld. egy trambulin esetében. Ha baleset történik, akkor életbe lépnek a szigorú előírások, a jogszabályt nem lehet kikerülni. Az anyag azért került a testület elé, mert mint üzemeltető, nem tud felelősségteljes döntést hozni. A Bercsényi úti játszótéren a mászóka nagyon rossz, a badacsonyörsi játszótéren szintén. A Kert utcai játékelem a telepítéssel együtt 1,5 millió forint volt, most két játszótérről beszélünk. Döntést szeretne, hogy mit tegyenek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a javításuk nem célszerű, mert minőségi tanúsítványt is be kell szerezni, így sokba kerül. Forrás nincs hozzá, javasolja az elbontásukat a balesetveszélyességük miatt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja körbe keríteni és kiírni, hogy az adott játék nem használható.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a szalagot letépik, nem tartja jó megoldásnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy helytelen megfogalmazás, hogy nincs pénz rá. Ez nem így van. A zárszámadáskor derül ki, hogy mennyi tartalék pénze van az önkormányzatnak. Mindenkit arra kér, hogy a lakossági kommunikációban és más alkalmakkor ezt így próbálják továbbadni. Javasolja a balesetveszélyes játékokat azonnali hatállyal elbontani, majd a májusi ülésen, a zárszámadás tárgyalásakor visszatérni a lehetőségekre. Ha van tartalék, akkor döntsön a testület, hogy a játékok beszerzésére mennyit fordít. Az alsó parkoló közbeszerzése lezajlott, a beérkezett ajánlatok vizsgálata zajlik. A javaslatát ettől függetlenül fenntartja. A Bányász strandra 2018-ban telepítettük a játszóteret, a strandi pályázatok kifutási ideje 3 év. Sokan feltették a kérdést, hogy ezek a modern játékok miért a Bányász strandra kerültek. Nem mindig arra tudunk pályázni, amire kell. Az volt a víziónk, hogy ha letelik a fenntartási idő, egy részét a városi játszóterekre visszük át. Javasolja ennek a lehetőségét megvizsgálni, az üzemeltetővel kötött szerződést is megnézni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a polgármester úr javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

76/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Játszótéri eszközök felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a játszótéri eszközök felülvizsgálata tárgyú előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. Javasolja a balesetveszélyes játékok eltávolítását az érintett játszóterekről. A testületi ülésig kéri megvizsgálni, hogy a Bányász strandi játszótérről a játékok egy része átvihető-e a városi játszóterekre.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

5./ Napirendi pont

  Pályázatokról szóló beszámoló

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella  elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az előterjesztés minden aktuális információt tartamaz. A határidős feladatokat teljesítette a projektek kapcsán. A kérdésekre válaszol.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a GINOP pályázat esetében módosították-e a határidőt 2022. december 31-ig.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy még nem került elfogadásra, március végén lett benyújtva a kérelem. Általában 1-2 hónapos átfutási ideje van egy egyszerű kérésnek is.

 

Forintos Ervin bizottság tag kérdezi, hogy a Művelődési ház kapcsán változott-e a 2021. évi beadott műszaki tartalom. Ha igen, akkor erre vagy az eredeti anyagra történt-e a kivitelezői ajánlatkérés.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a műszaki tartalom módosításra került. Látszott, hogy a pályázat által biztosított forrás nem elegendő. A módosítást a tervekben és a költségvetésben elvégeztük. A támogató kérte, hogy ha láthatók a pontos költségek, azzal együtt adjuk be a módosítást, nem pedig külön-külön. Nincs még nyertes kivitelező.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint sajnálatos, hogy a vállalkozók nem adnak ajánlatot. Legközelebb az ilyen vállalkozókat nem kell megszólítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden vállalkozónak sok a munkája, az ismertségi körből tudunk vállalkozót megkeresni. A helyi vállalkozók az elmúlt 10 évben folyamatosan kapják az árajánlat kéréseket, jelentős részük nem is válaszol. Ha a jövőben ajánlatkérés lesz, akkor a pályázati referens megkeresi a képviselőket, hogy mondják meg, kinek legyen kiküldve.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a Tátika ügyében kér tájékoztatást.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a tervben voltak hiányosságok, melyeket egyik pillanatról a másikra nem lehet orvosolni. A holnapi egyeztetés is nyilvános, javasolja, hogy a képviselők vegyenek részt rajta. Reméli, hogy a kivitelező részéről kapunk egyfajta jóváhagyást, hogy a módosított tervek megvalósíthatók. Műemléki épületről van szó, statikai problémák is voltak, a tervező tavaly elhunyt. A hatósági előírásoknak meg kell felelni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy azért nem léptünk fel keményebben, mert ha a szerződést felmondjuk és jogi útra tereljük, akkor teljesen leáll a folyamat, a pályázat bedől.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy csak egy irányba tudunk haladni, mely a megoldás felé vezet. Ha valaki tud jobb megoldást, akkor várjuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy átbeszélték az elmúlt és futó pályázatokat. Az 5 örsi út témájában bejárás lesz, a felmérés után tudunk ajánlatot kérni. Nagy szerencse, hogy vettünk mart aszfaltot. A pályázatokról rendkívüli ülésen fogunk dönteni.  A TOP Élhető város keretében szeretnénk 2 ivóvíz és 2 csatornaprojekteket benyújtani, várhatóan május végén nyílik meg ez a pályázat. Az anyag előkészítés alatt van. A badacsonyörsi nagy ivóvíz programmal és a Kisfaludy úthoz csatlakozó ivóvízprogrammal pályáznánk. Az örsi ivóvízre van tervünk, a másiknak most készül. A csatornázás az örsi 6-8 elemű kisebb rendszerre, illetve a Római utat is érintő részre vonatkozna. Lesz egy 100 milliós TOP belterületi útfelújítási program, ezt a rendkívüli ülésen tárgyalta a testület. Sok projektötlet érkezett, a volt polgármesteri hivatal épületétől a Badacsonyi strand II. üteméig. Ha ott előrehaladást tudunk elérni a tervezővel, akkor a Badacsonyi strand II. ütemét terjesztenénk a testület elé, mert annak engedélyes terve van.

 

Molnár Mihály pályázati referens megjegyzi, hogy ezek elképzelések.  A turisztikai pályázat határideje május vége, a strandfejlesztést addig kell beadni. A tervdokumentációt fel kell frissíteni. Látnunk kell, hogy a jelen piaci árakon mit lehet megvalósítani, májusban ezt rendkívüli ülésen tárgyalni kell. A belterületi utakra szintén június 1-ig kell beadni a pályázatot, összeállítása folyamatban van. Az Élhető települések pályázat is előkészítés alatt van, az év második felében nyújtható be. Amellett van, hogy pályázzon Badacsonytomaj, ne menjen el a lehetőségek mellett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felsorolt 4 közműprogram után is mintegy 430 ingatlan csatornázottsága nem megoldott. Úgy néz ki, hogy ezekre direkt forrást nem lehet szerezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a badacsonyörsi útfejlesztésre érkezett-e ajánlat. Erre tenne egy javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még nem. Meg fogják kérni a képviselők javaslatát.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

77/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

  Pályázatokról szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke – visszahivatkozva a napirendi pontok elfogadására –

16.00 órakor a nyilvános ülést felfüggeszti.

A zárt ülés megtartására kerül sor.

 

A nyilvános ülés 16.45 órakor folytatódik.

Hiányzik: Hartai Béla és Takács Lajos bizottsági tag

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

6./ Napirendi pont

  Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a módosítás az eredeti előirányzatban még nem szereplő állami támogatásokat tartalmazza. A kiadási oldalon a 2021. évi beszámoló visszafizetési kötelezettsége szerepel, mely a gyereklétszám változásából, az étkeztetés tényadatainak alakulásából következik. A 8.640.643 Ft a tartalékot növeli. A választás lezajlott, 2.701.756 Ft átvett pénzeszközt a megfelelő kiadási jogcímekre be kell tenni, az elszámolás most van folyamatban. A Kulturális Intézménynél az ágazatban közfeladatot ellátó dolgozók 20 %-os béremelésére kapott 3.082.459 Ft látható, illetve 500 eFt-ot tettünk az átcsoportosításnál az esetleges betegség miatt a coviddal összefüggésben az alapilletményből.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Badacsony Médiával milyen szerződéseink vannak. A teljesítésigazolás hogyan történik, azt megkaphatják-e a képviselők. Elsősorban a TV közvetítések érdeklik, úgy veszi észre, hogy máshonnan kapják a tájékoztatást. Érdekelné, hogy milyen szerződés van e mögött.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen, közérdekű adatigényléssel.

 

Takács Lajos bizottsági tag 16.55 órakor érkezett vissza bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

80/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

  Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

7./ Napirendi pont

 Törvényességi felhívásról – a képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a 21/2004. (VI.10.) alkotmánybírósági döntés alapján nem lehet különbséget tenni a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjában. A Kormányhivatal a vonatkozó észrevételt mintegy 30 önkormányzat részére küldte meg rajtunk kívül. A Törvényességi Főosztálytól kaptunk segítséget, ez alapján teszi a módosító javaslatát. Korábban arról beszéltek, hogy 3 lehetőség van. Megemelni a bizottsági tagok tiszteletdíját a jelenlegi képviselői tiszteletdíj mértékére, a képviselők tiszteletdíját csökkenteni a bizottsági tagok tiszteletdíjának megfelelőn, vagy egy köztes összeget megállapítani. A törvényességi szakelőadó annak érdekében, hogy ne sérüljön senkinek sem a tiszteletdíja, javasolja a rendeletmódosítást az alábbiak szerint: a helyi önkormányzati képviselő-részére a képviselői feladatok ellátásáért havi bruttó 96.000 Ft, a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja részére a bizottsági munkában végzett tevékenységéért havi bruttó 65.000 Ft. A képviselő-testület bizottságának tagja tiszteletdíja az alapdíjon felül bruttó 65.000 Ft-tal növekszik. Ezt a rendelet tervezetet a szerdai testületi ülésre be fogjuk terjeszteni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy visszamenőleg kell-e kompenzálni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem kell.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ha a testület úgy dönt, hogy a bizottsági tagoknak megemeli, akkor az ahhoz szükséges kb. 1,5 millió forintos fedezet nem szerepel az előirányzatban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy úgy lehet legalizálni, hogy a 161 eFt-os képviselői tiszteletdíjat ketté kell választani.

 

Vercz Attila és Radulyné Halász Ibolya bizottsági tagok elmondják, hogy egyetértenek a javaslattal.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy a jegyző úr szerdára dolgozza ki a rendelet módosítását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

81/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Törvényességi felhívásról – a képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a jegyző javaslatát támogatja. Kéri, hogy a rendelet tervezetet dolgozza át és terjessze be a Képviselő-testület szerdai ülésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

8./ Napirendi pont

Törvényességi felhívásról – a gyermekvédelmi ellátásárokról szóló 17/2021. (IX.3.) önkormányzati rendelete módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy tavaly nyáron történt egy rendeletmódosítás, melyben a testület a díjakat 2022. január 1-i hatállyal megemelte. A veszélyhelyzetben nem lehet emelni, ezért a módosító rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A veszélyhelyzeti kormányrendelet május 31-ig él. A májusi testületi ülésre június 1-i hatálybalépéssel mind a strandi, mind a gyermekétkeztetéssel összefüggő rendelet beterjesztésre kerül.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy valószínűleg egy rövid időszak lesz, amikor lépni kell. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

82/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Törvényességi felhívásról – a gyermekvédelmi ellátásárokról szóló 17/2021. (IX.3.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A májusi soros testületi ülésre, június 1-i hatályba lépéssel – mivel május 31-ig él a veszélyhelyzeti kormányrendelet – a gyermekétkeztetéssel és a strandokkal összefüggő rendelet ismételten kerüljön beterjesztésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

9./ Napirendi pont

 Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javaslat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnár Péter tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évek óta elismerjük a parancsnokság által javasolt, Badacsonytomajon szolgálatot teljesítő tűzoltó és rendőr munkáját. Az idén a rendőrség részéről nem érkezett ilyen jellegű megkeresés. A tűzoltók közül Fülöp Péter főtörzsőrmester munkájának elismerését javasolják. Az önkormányzat nettó 50 eFt-os támogatást és elismerő oklevelet szokott átadni. Kéri a bizottság állásfoglalását.

 

Török Zoltán alpolgármester egyetért a jutalmazással.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 17.05 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

83/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Fülöp Péter tűzoltó főtörzsőrmester nettó 50 eFt összegű jutalomban részesüljön.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

9./ Napirendi pont

  HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017 és 1015/1. helyrajzi számú ingatanok vonatkozásában

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Baranics András és Kolenszky Mihályné kérelmezők

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy a két ingatlan a vasút mellett található. Érinti a kötelező szabályozási vonal a kerékpárút miatt, illetve a környező telkek megközelíthetősége érdekében. Kérelmezők ezt szeretnék levetetni a két ingatlanról.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy őt is megkeresték, évek óta próbálják az örökségüket kezelni. A HÉSZ készítője valószínűleg nem volt a helyszínen, hiszen a telek, amiből utat szeretett volna kialakítani, a sínek fölé ér be. A vasúton nem lehet ott átkelni, nem kapnánk engedélyt az út kialakítására.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag megjegyzi, hogy tudomása szerint oda tervezték a bicikliutat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a NIF egy tanulmánytervet készített, de kiviteli terv már nem készül, mert nagyon sokba kerülne a megvalósítás. Ha mégis ott lenne a kerékpárút, akkor se lehetne ott semmiképpen a tervezett út.

 

Vercz Attila bizottsági tag szerint inkább itt kellene kiépíteni a kerékpárutat, mint a Római utat használni erre a célra.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a NIF kisajátítaná az érintett területeket. Balatonrendesen 20 telek kisajátítását végzik kiemelt állami beruházás miatt.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag ezt javasolja belefoglalni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tárgyalt a kormánymegbízott úrral két alkalommal is, azt mondták, hogy felejtsük el. Ha így van, akkor el kell utasítani a kérelmet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy miért nehezítené meg a dolgukat az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2010. körül a HÉSZ-t készítő szakemberek elég nagyvonalúan hozták meg a döntéseiket, pld. a fél örsi hegyet telerajzolták folyamatos piros vonallal. Ez azt jelenti, hogy 3 éven belül kötelezően utakat kellett volna ott kialakítani, a telkekből levéve a szükséges területet. Ez elvinné a város vagyonát. Nem tudjuk, hogy mi lesz később. Kérelmező a költségeket vállalja.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a MÁV szerint később villamosítást terveznek. Akkor mi lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra

javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

84/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

  HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017 és 1015/1. helyrajzi számú ingatanok vonatkozásában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

10./ Napirendi pont

    HÉSZ módosítás – Badacsonyörsi kemping - határozat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy a HÉSZ módosítás ügyében a településtervező által küldött anyagot a továbblépéshez a testületnek szükséges lenne elfogadni. A tulajdonosokkal egyeztetettek, de igazából választ nem kaptak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs könnyű helyzetben a bizottság. Arról van szó, hogy módosítani kell a szerződést, ki kell fejezni együttműködési szándékunkat. A határozat után tudnak továbblépni, a végső anyagot elkészíteni, ha a befektetők is rábólintanak. Valószínűleg a TRSZ ütközik valamilyen szabályokkal.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint csak egy jó opciója van az önkormányzatnak, a többi nem az.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy 6 méter magasságban állapodtunk meg.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy ezt is töröltetni akarják, ő nem engedné meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többször is kihangsúlyozták, hogy se a beépítési százalék, se az építménymagasság nem került módosításra.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy egy új besorolást szeretnének a HÉSZ-ben, melyhez a felsorolt alapelveket kérik. Ez nem része a TRSZ-nek sem. Javasolja, hogy a legmagasabb gerincmagasságnál ragaszkodjon a testület a 6 méterhez, illetve azt, hogy a bizottság menjen végig a pontokon.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző megjegyzi, hogy a HÉSZ-ben építménymagasság szerepel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy a kérelmező a szerdai ülésre kapjon meghívást, a döntés előtt legyen egyeztetés. Nem tudjuk, hogy mit jelentenek a leírt pontok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülésen kezdeményezni fogja a napirend levételét, addig nem lehet összehozni az egyeztetést. Javasolja a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület írásos véleményét is bekérni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

85/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosítás – Badacsonyörsi kemping - határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta. Javasolja egy egyeztetés kezdeményezését, illetve a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület írásos véleményének a bekérését. Ezt követően javasolja ismételten a kérelem megtárgyalását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

11./ Napirendi pont

   HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4. hrsz.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy a Móricz Zsigmond utcában van az ingatlan, a volt önkormányzati telkek egyike. A legszélső ingatlan tulajdonosa szeretné bővíteni az építményét, viszont két oldalról is szabályozási vonal érinti. Ezért szeretne egy HÉSZ módosítást indítványozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomása szerint ez az a terület, melyen szemetet raktak le és árkot töltöttek fel. Az ügy a Járási Hivatalhoz került. Amíg nem tisztázódik, hogy ez a rész mennyire érintett a problémában, addig nem javasolja a döntést.

 

Forintos Ervin bizottsági tag nem javasolja a hasonló egyedi ügyeket külön tárgyalni, ezeket egy csomagban kell kezelni. Régen is összevárták a kérelmeket.

 

Krisztin N. László polgármester szerint választ akkor is adni kell, javasol egy határidőt meghatározni. Évekkel ezelőtt más volt a helyzet, alig voltak építkezések.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző kérdezi, hogy mennyi HÉSZ módosítási kérelem van jelenleg.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy 10 db folyamatban lévő biztosan.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző javasolja ebben az ügyben a Járási Hivatal vezetőjével egyeztetni, addig levenni a napirendről a kérelmet.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy arról volt szó, hogy lesz központi HÉSZ felülvizsgálat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez rengeteg időt vesz igénybe, és jelentős költsége van.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület vegye le a napirendjéről, történjen meg az egyeztetés a Járási Hivatallal, majd a májusi ülésre kerüljön vissza, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

86/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

      HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4. hrsz.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a Képviselő-testületi ülés napirendjéről levenni. A Járási Hivatallal történő egyeztetést követően a májusi soros ülésre javasolja az ismételt beterjesztését.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

12./ Napirendi pont

   150/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy a tavaly elfogadott határozat ügyében a településtervezők módosítást javasoltak. Kérik, hogy ne csak a kérelmezők telkeit, hanem a környező ingatlanokat is vegyük be a csomagba.

 

Török Zoltán alpolgármester egyetért a kéréssel, így megkönnyítenénk a saját munkánkat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

87/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

  150/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

13./ Napirendi pont

   Badacsonytomaj Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése, és üzemeltetése – közbeszerzési eljárás lefolytatása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez a téma több testületi ülésen is szóba került, Takács Lajos képviselő szakértőként megvizsgálta. Az eljárás megindításához ki kell választani a közbeszerzőt, melyhez a legkedvezőbb ajánlatot az EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft. adta, bruttó 1.270.000,- Ft összegben.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy ez egy indikatív ajánlat, nem biztos, hogy ez a Kft. nyeri meg a munkát. Az önkormányzat szerződése 2023. január 1-el lejár. A villanyáram ára mintegy 150 %-kal emelkedik, de ebben a háborús helyzet miatti további emelkedés még nincs benne. Ez a fejlesztés felére csökkentené az önkormányzat rezsijét, de fontos, hogy még az idén lezajlódjon.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy a közbeszerzési eljárást ki kell írni, reményeink szerint több cég is pályázni fog. Korábban már volt egy közbeszerzési eljárás ebben a témában, nem volt eredményes. A javaslat szerint – hasonlóan a környező településekhez, pld. Balatongyörökhöz – a megtakarítás lehetősége miatt vágjunk bele és cseréltessük ki a meglévő lámpákat LED-es kivitelre.  

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az áram vonatkozásában direktben vagyunk leszerződve, vagy csoportos beszedés részei vagyunk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csoportos beszedéssel történik.

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy mennyi csökkenés várható a LED-es technológiától.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az indikatív ajánlat szerint 11 milliót fizetünk, de a megtakarítással 2,5 millióba kerül.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megtakarításból történik a kivitelezés, 13 évig minden alakalommal a megtakarítás + 2,5 millió forintba fog kerülni az önkormányzatnak a közvilágítás. 13 év után törlődik ez a helyzet, és a piaci ár lesz a mérvadó.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e minderre biztosíték.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs, a közbeszerzési kiírásban 13 év lesz. Rövidebb idő alatt évente többet kell bevállalni. Nyilván a lámpáknak is van egy élettartama.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint a közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szakembereket kell bevonni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a közbeszerzési kiírásba bele kell írni, hogy minden oszlophelyen fényerősség méréssel kell kezdeni. Erősebb fénynek kell lenni, mint ami volt. Ráadásul a villanyoszlopok nem azonos távolságra vannak. Györökön szabályosan sötét volt, amikor a helyszínt megtekintették. Ezért is torpant meg több alkalommal korábban a testület. A TV is botrányokat harsogott az ESCO típusú finanszírozás miatt. De az áramdíj emelkedése miatt megfontolásra javasolja. Valószínűleg az állam sem fogja fenntartani a jelenlegi normatívát sokáig. A nem meglévő lámpákat ez a fejlesztés nem érinti, legalább 50 közvilágítási igény van, főként Badacsonyörsön.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint fontos kérdés az is, hogy kinek a tulajdonában van a kandeláber.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról kell dönteni, hogy akarunk-e ezzel foglalkozni. Ha igen, akkor vissza fog kerülni a testület elé a közbeszerzési kiírás véleményezésre.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy év végére befejeződhet-e a fejlesztés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy attól függ, milyen eljárást kell lebonyolítani, érinti-e az EU-s közbeszerzési értéket.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Fő utca rekonstrukciója kapcsán a közvilágítás is változik.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja esetleg a Káptalantóti útra betenni a megmaradó lámpákat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tud bekerülni a határidő miatt, mert terveztetni és engedélyeztetni kell. Ha lesz rá pénzünk, oda napelemes lámpákat tudunk rendelni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ha a testület elfogadja a határozati javaslatot, akkor 2-es pontban bele kell írni, hogy a fedezetet a költségvetés tartaléka terhére biztosítja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

88/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése, és üzemeltetése – közbeszerzési eljárás lefolytatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a szükséges fedezetet a költségvetés tartaléka terhére javasolja biztosítani.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

14./ Napirendi pont

   Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a határozati javaslatnak megfelelően az értékbecslés birtokában vissza fog kerülni a testület elé. A vagyonrendeletet felül kell vizsgálni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy az értékbecslést a vevő vagy az önkormányzat fizeti.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudjuk, hogy ki fogja megvenni. Most arról kell dönteni, hogy el akarjuk-e adni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a 90 Ft/m2 10 évvel ezelőtti ár. Tavaly államilag kiadtak egy védőárat, hogy az osztatlan közös ingatlanokat fel tudják számolni. Ez szántó esetében a Tapolcai járásban 1.389 eFt/ ha, a rét esetében 1.269 eFt/ha, szőlő esetében pedig 7.809 eFt/ha.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az értékbecslő ismeri ezeket a szabályokat. Az a kérdés, hogy az önkormányzat akar-e ezzel foglalkozni, szüksége van-e az ingatlanokara. Ha nincs, akkor véleménye szerint akkor járunk el a leghelyesebben, ha piaci áron értékesítjük azokat.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint, ha valaki megveszi, akkor ott szőlőt vagy gyümölcsöst akar művelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki javasolja az eljárást elindítani a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 tartózkodással, 0 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

89/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bevételből lehetne valami hasznosat csinálni, ezeken a területeken pedig szőlő lenne.

 

 

15./ Napirendi pont

        BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy legutóbb sem volt pályázó. Addig kell hirdetni, amíg eredményes lesz a pályázat. Nagy László vállalta, hogy a turisztikai szezont végigcsinálja, április 15-tel már az un. sétáló idejét tölti. Ha nyugdíjba megy, vezetőként nem foglalkoztatható vissza. Elmondja, hogy a könyvtári állás betöltéséhez elegendő az érettségi, a kulturális intézmény vezetője a pályázók közül Mejlinger Ádámot választotta ki erre a feladatra.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző javasolja, hogy Nagy László a szüreti felvonulás utáni időszakig, 2022. szeptember 15-ig legyen tovább foglalkoztatva.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy Nagy László 2022. szeptember 15-ig legyen tovább foglalkoztatva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

90/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Nagy László 2022. szeptember 15-ig legyen foglalkoztatva.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

16./ Napirendi pont

    Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzésére javaslat

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy ha hiba történt, visszamenőleg terheli-e a céget felelősség.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy 2015-től a Szahk-Értelem Bt. látja el a feladatot. A szerződésben nincs ilyen. Az éves ellenőrzési terv szerint végezték a munkát. Eljött egy változtatás ideje, szeretné, ha a testület támogatná a határozati javaslatot. Az ABOGENCIA Kft. ajánlata olcsóbb, annyi ellenőrzést végeznek, amit a testület meghatároz.  A belső ellenőrzési tervet minden év december 31-ig a testület fogadja el.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ha a belső ellenőr hibát talál, ezt jelzi, javaslatot ad hozzá, akkor ők a javítást elvégzik. Az ellenőrzés mindig az adott megbízás alapján történik.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az eddig elvégzett munkát kifizetjük, a szabályzatok ellenőrzésére már megbízást kaptak. A Közös Hivatal minden szabályzata friss és jogszerű.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez egy bizalmi munka. Az önkormányzat anyagilag nem jár rosszabbul.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

91/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az ABOGENCIA KFT (Alsópáhok) ajánlatát fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

17./ Napirendi pont

   Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester a testületi ülésre javasolja meghívni az érintett szakembert.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

92/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

      Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a testületi ülésen az érintett szakember vegyen részt.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

18./ Napirendi pont

   Törvényességi felhívásról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy közbeszerzési ügyekről szóló tájékoztató zárt vagy nyilvános ülésen történő tárgyalásáról van szó. Az ügyvéd úr kérte, hogy zárt ülésen kerüljön ismertetésre. Úgy érzi, hogy jó kezdeményezést tett, vitába szállt a Kormányhivatallal, megkérve a Megyei Ügyvédi Kamara állásfoglalását is.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr a testületi ülésen ezzel kapcsolatosan tájékoztatást fog adni. Előzetesen a Veszprémi Ügyvédi Kamara vezetője elmondta, hogy amennyiben a Kormányhivatal nem fogadja el az álláspontunkat, akkor az Országos Ügyvédi Kamara ad ki állásfoglalást a mi véleményünkkel megegyezően.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

93/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

      Törvényességi felhívásról – folyamatban lévő ügyek

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

19./ Napirendi pont

 Badacsony építkezés – úthasználat II.

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonytördemic területén folyó építkezésről van szó, de a mi útjaink használatát kérik hozzá. Az elmúlt alkalommal a testület elutasította az úthasználatot, most új kérés érkezett. Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg, egyébként az ilyen ügyekben másodfokú hatóságként jár el, mindenképpen ide került volna. Socó úrnak is van egy hasonló kérése, mely a lakóövezeti témával nem érintett, illetve az ingatlana Badacsonytomajon van. Ettől függetlenül nem tud mást tenni, mint elutasítani a kérelmét. Jelezte, hogy a testülethez fog fordulni. A másik esetben a Ranolder ház felett, de tördemici területen zajlik egy komoly építkezés, ehhez kértek behajtási engedélyt a frissen letérkövezett Bogyai útra is. Több egyeztetés történt, nem akarjuk az építkezést ellehetetleníteni. A lakó-pihető övezeti tábla nem teszi lehetővé a Kisfaludy út végén a behajtást, csak helyi területen lévő vállalkozások esetében ad mérlegelési lehetőséget.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag megjegyzi, hogy a testület a kérelmet a múltkor elutasította, mégis megoldották.

 

Vercz Attila bizottsági tag elmondja, hogy most egy toronydarut és konténert vinnének fel, az önkormányzat engedélye nélkül is meg fogják oldani valahogyan.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy hiába ígérik, nem fogják helyreállítani az utat.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag megjegyzi, hogy a Folly féle építkezés miatt is minden lakos panaszkodik, az önkormányzatot teszik felelőssé.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint tudomásul kell vennie, hogy mi van itt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy ki engedélyezné. Megállapítja, hogy senki. Kéri, hogy aki a kérelem elutasításával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

94/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony építkezés – úthasználat II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kérelmező ügyfél úthasználatra vonatkozó beadványát a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 39/A. §-a rendelkezéseinek figyelembevételével ne támogassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

20./ Napirendi pont

   Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a csatorna ügyében a lakosság fórum előkészítése megtörtént-e.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint hoztak egy anyagot a COOP bolt ügyében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy volt egy levélváltás 3 tárgyalás után. A koncepció épületek és telkek cseréjéről szól. Volt egy víziónk arról, hogy az önkormányzatnak ebből legyen bevétele, de a másik félnek ez nem nagyon tetszik. A jelenlegi bolt helyett a volt polgármesteri hivatal kaszárnyaszerű lapos részének a felhasználásával épülne egy modern épület.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a szerdai testületi ülésre kéri behozni a Badacsonyi Borhét Részvételi Szabályzatát. Már április vége van, és a testület nem tárgyalt róla.  Szeretné látni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

95/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

      Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A Badacsonyi Borhét Részvételi Szabályzatát a szerdai testületi ülésre kéri beterjeszteni.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

21./ Napirendi pont

   Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gyermekszületési támogatás kapcsán kapott egy kemény hangú levelet egy helyi állampolgártól. Felveti, hogy miért pénzt adunk, miért nem ajándékcsomagot, haladó településeken már nem így van. Eddig minden megkérdezett a pénzt javasolta. A levélben szerepel, hogy a polgármester nem látogatta meg őket, ez milyen eljárás. Nincs szabályozva a babalátogatás időpontja, két hónapos kor előtt nem szokott kimenni, a pandémia időszakában főként.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja továbbra is pénzben adni a támogatást, tudomása szerint 3 hónapos kor után lehet a babát meglátogatni. Kérdezi, hogy lehetne automatikusan, igénylés nélkül folyósítani a támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez települési támogatás, kérelemre indul, nem lehet automatikus.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

96/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

22./ Napirendi pont

  HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – 153/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosításáról (sürgősségi indítvány)

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ez a nagy csomag része volt, amiről már döntött korábban a testület. Ha tovább akarunk lépni, akkor a határozatot módosítani kell.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy kb. ezer m2-es objektum épülne, amit a szakhatóságok támogattak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy a kérelmezőnek összesen 2 ha szőlője van.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja behívni a Képviselő-testületi ülésre, ahol a felmerülő kérdésekre meg kell nyilatkoztatni. Mondja el, hogy miért kéri a módosítást, két éve láttuk ezt az ügyet.

 

Vercz Attila bizottsági tag elmondja, hogy le van írva, hogy szálláshely üzemeltetést is kíván folytatni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy gondolni kell arra is, hogy az építkezéshez az építőanyagot fel kell vinni, az út teljesen tönkre fog menni. Támogatja a fejlődést, de azért mértékkel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy a fél hegyet már megmozgatta. Jöjjön el a testületi ülésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat szerint a 153/2021. számú eredeti határozatot úgy módosítanánk, hogy a rendelet tervezet elfogadásra kerülhessen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott vélemények szerint az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

97/2022. (IV.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – 153/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem támogatja, azt elutasításra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 19.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Vercz Attila

           bizottság elnöke                                                                            bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!