2022.03.28 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 5/2022.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2022. március 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    

                           Hartai Béla                                      bizottsági tag       

                           Mékli Bernadett                               bizottsági tag 

                           Takács Lajos                                    bizottsági tag                       

                           Rádulyné Halász Ibolya                   bizottsági tag

                           Vercz Attila                                     bizottsági tag                      (5 fő)

                           

Távolmaradását bejelentette:          

                           Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke                 (1 fő)                  

                    

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Török Zoltán                                 alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

                             Tamás Lászlóné                            osztályvezető

                             Rakics Anna                                   VN. Kft. ügyvezető

                             Gyimesi Mónika                             műszaki ügyintéző

                                                          

                             Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent: 0 fő      

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Hartai Béla korelnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke előzetesen bejelentette távolmaradását. Elmondja, hogy Jegyző úr javaslata szerint az ülést a korelnök vezeti. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ülés levezető elnöke Hartai Béla bizottsági tag legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

54/2022. (III.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

PÜB ülés vezetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a jegyző javaslatára Hartai Béla bizottsági tagot az ülés levelező elnökéül elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hartai Béla korelnök, bizottsági tag

 

Hartai Béla korelnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

55/2022. (III.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hartai Béla korelnök

 

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a meghívóban 7 nyílt napirendi pont és 1 zárt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

56/2022. (III.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. március
28-i soros ülésének napirendjét 7 nyílt napirendi ponttal, és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. Badacsonytomaj 925/3. hrsz. ingatlan – településrendezési eszközök módosításának ügye

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1.   Manna Holding Zrt. kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 7. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

  1. Kitűntetési javaslatok

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Hartai Béla korelnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

 

  1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

 A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy lehet-e már rendeletet módosítani.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen, itt emelés nem történik.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a parkolókban és a strandokon nem tudnak árat emelni. Bizonyos kedvezmények megvonását tartalmazza a rendelet módosítás, melynek kapcsán bevételek generálhatók. A rendelet módosításra tett konkrét javaslataikat az előterjesztés melléklete tartalmazza. A 2. §. (1) bekezdés h. pontjának törlését javasolják. A 11. §. (2) bekezdése kiegészülne az üdülő ingatlanokkal. A bérletek esetében a 4.1. bekezdés a. pontja változatlan marad, a b. pont helyett az alábbi szöveg kerülne be: „Badacsonytomajon üdülő ingatlannal vagy munkahellyel rendelkező természetes személy, illetve badacsonytomaji székhellyel rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel rendelkező más szervezetek idény bérlete 20.000 Ft.” A c.6 pont törlésre kerülne. Eddig 11 eFt volt a szezonbérlet. Tavaly 50-60 bérletet vásároltak. A 4.2 bekezdésben szereplő idénybérlet kerüljön törlésre, vagy a díjtétele 30 eFt/idény legyen. Ez konkrét parkolóhely bérletét jelenti, de nem jellemző. Az 1. számú mellékletben vannak még javaslatok a fizető parkolók módosítására. A Halászkert melletti Felső parkolónál két buszparkoló szerepelt, ezt javasolják kivenni, mert nincs buszparkoló. Illetve az ABC melletti területet bérelte az önkormányzat a felújítás előtt, ezt a szövegrészt törölni kell. A 2. számú melléklet módosítása kapcsán javasolják az 1500 Ft-os napidíj megszűntetését 2022. évben. Az elő és utószezon, illetve főszezon időpontja változna. Megvizsgálták, hogy hol lehetne új fizető parkolókat kialakítani Badacsonyban, ezeket is be kell venni a rendeletbe. Megfontolásra javasolja pld. a BAHART által használt parkolót, illetve a MOL kútnál lévő 7 db parkolóhelyet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 14.11 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy ezek az intézkedések kb. mennyi pluszbevételt jelentenek.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy 50 bérlettel számolva 5-600 eFt-ot, a napijegy megszűntetése szintén 5-600 eFt-ot jelenthet. Természetesen ezt csak 2022. évre javasolják. A napijegyre szükség van, illetve szükség lenne egy emelésre is, de erre most nincs mód.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a BAHART hogyan képzeli a terület átadását.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a BAHART a parkoló feléről tud lemondani, ott tudnánk parkolót kialakítani a benzinkút felőli bejárással, mintegy 40 férőhellyel, június 15. utáni igénybevétellel. A bérleti díjról tárgyalni kell. A megszűntetendő parkolóból az automatát át lehet helyezni. A MOL kútnál kialakítható 7 parkolóhely, illetve a buszmegállóval szemben 5 parkolóhely a rendőrség szóbeli nyilatkozata szerint. Összesen 50-55 hely nyerhető, melyre mintegy 5 milliós árbevételt kalkuláltak.  

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy szó volt arról, hogy a motorok a gesztenyefák alatt kaphatnak helyet. Erről kér tájékoztatást. Megjegyzi, hogy a felső bazársor belső udvara egy katasztrófa.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az alpolgármester úrral és a rendőrség képviselőjével megnézték a helyszínt. A rendőrség elvi hozzájárulását adta. A terület a MÁV tulajdona. Az ABC parkoló és a gesztenyefasor közötti kavicsos részt lehetne használni, de a fizetőparkolók körébe nem biztos, hogy bevonható. Egy gesztus lehetne az önkormányzat részéről, hogy ott megállhatnak a motorok a Dísztér helyett.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

57/2022. (III.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

2./ Napirendi pont

 Badacsonytomaj 925/3. hrsz. ingatlan – településrendezési eszközök módosításának   ügye

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a Bacchus alatti területről van szó. Az érdekelt fél ügyvédje észrevételt tett, melynek lényege, hogy összhangba kell hozni a HÉSZ-t és a szabályozási eszközöket. Erre 45 napot jelölt meg, ellenkező esetben bejelentéssel fordul az illetékes Kormányhivatalhoz a törvényességi felügyeleti intézkedések megtétele érdekében. Leírja, hogy 4 évente kötelessége a testületnek átvizsgálni, ami elméletileg nem történt meg. 10 évente pedig egy komolyabb vizsgálatot kell végezni. Sok kérelem érkezik, javasolja ezeket egységben kezelni. Javasolja, hogy a testület alakítsa ki a koncepcióját, melyhez talán egy lakossági egyeztetés is szükséges. Meg kell határozni, hogy hogyan képzeljük el a települést a jövőben. Az előkészítéssel javasolja megbízni a főépítész urat. Egy komplex koncepcióval kell megkeresni a településtervezőt, beillesztve az egyéni kérelmeket. Nem látja az anyagban az ügyvéd úr állásfoglalását.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testületi ülésen az ügyvéd úr részt vesz, az állásfoglalását addigra elkészíti.

 

Takács Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a levél január 26-án érkezett. Az ügyvéd úr által jelzett 45 napos határidő letelt.

 

Hartai Béla korelnök úgy gondolja, hogy a testület nem fenyegethető, nem kell azonnal dönteni, de javasolja foglalkozni a témával, amit nem lehet 45 nap alatt megoldani. Mindenütt van egy átfutási idő.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy az érdekelt fél ügyvédjének igaza van-e. Valóban nincs összhangban a két dokumentum, illetve nem történt felülvizsgálat.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy igen. Látjuk, hogy vannak olyan dolgok, amit rendbe kell tenni. Nem az az érdekes, hogy mennyire nyúlunk vissza a múltba, de valahol el kell kezdeni.

 

Forintos Ervin bizottság tag megjegyi, hogy a határozati javaslat szerint csak erre kérnénk be árajánlatokat. Úgy gondolja, hogy csomagban kellene kezelni a kérelmeket.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy ő is ezt javasolta, különben felesleges feszültségek keletkeznek.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző szerint ha egyesével tárgyalja a testület a kérelmeket, akkor mindenki a saját kérelmét tartja a legfontosabbnak. Ha komplexen kezeljük, akkor évekig is elhúzódhat. Ezért a középutat kell megtalálni. Javasolja az áprilisi bizottsági ülésen megtárgyalni, hogy milyen irányba menjünk el. A beadványok kapcsán ki fogjuk alakítani a közös álláspontot.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy fontos, hogy a település arculata egységes legyen.  Badacsonyörsön például sok szőlő kipusztult. El kell dönteni, hogy mit szeretnénk látni az egyes településrészeken, napelem parkot vagy szőlőültetvényeket.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a változtatási tilalmat fel kell vállalni, bármennyire is keserű azok számára, akik építkezés előtt állnak. De ezt a döntést csak egységesen 7:0 szavazati aránnyal lehet átvinni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mi lesz az előterjesztésben szereplő beépítési kötelezettséggel terhelt terület sorsa. Tudomása szerint a VN. Kft. nyírja a füvet.

 

Vercz Attila bizottsági tag megjegyzi, hogy tele van vaddisznóval.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a HÉSZ és a településrendezési eszközök összhangba hozása szakembert igényel. A régóta kialakult hagyományokra oda kell figyelni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy első körben egy településmérnök felkérését javasoljuk, aki 2-3 alternatívát tartalmazó koncepciót állít össze.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy mivel az önkormányzat vagyongazdálkodást folytat, a leggyorsabb, ha elfogadja, de nem biztos, hogy a jövőbeni elképzeléssel az megegyezik. Ott, ahol szőlő volt, maradjon is meg. Nem biztos abban, hogy ezeken a helyeken lakóparkot vagy magáningatlanokat kellene létrehozni. A bizottsági kültagok is ismerik a helyi lakosok véleményét. Javasolja a lakosság megkérdezését. A javaslatok beküldésére legyen 2-3 hét biztosítva, vállalja, hogy átnézi őket. Fontos, hogy egységes elképzelés legyen. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy bízzuk meg a főépítészt és a településtervezőt az eljárás elindítására, több alternatíva kidolgozására, melyek között a szőlő is be van tervezve, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

58/2022. (III.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 925/3. hrsz. ingatlan – településrendezési eszközök módosításának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, első körben egy településtervező és a főépítész felkérését a koncepció kidolgozására, mely több alternatívát tartalmazzon.  A bizottság javasolja a lakosság véleményének a kikérését is.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

3./ Napirendi pont

 Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a felülvizsgálatot kötelező jelleggel el kell végezni, ezért került az előterjesztés a testület elé.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy érinti-e a mostani áremelést.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy nem tud arról, hogy lesz-e napelemes vagy egyéb energia megtakarítást célzó pályázat. Kéri önkormányzati szinten erre odafigyelni. Jelentős megtakarítást lehetne nyerni, pld. az Egry József Múzeumnál. Az alsó bazársori illemhely esetében ez jól működik. A múltkori testületi ülésen szó volt 2 db napelemes lámpa kihelyezéséről a badacsonyi és az örsi gumis mellett buszmegállóhoz. Oda kell figyelni, hogy önkormányzati területre kerüljenek. Olyan lakossági bejelentések érkeztek, hogy a buszsofőr nem látja a sötét miatt a várakozó utasokat. Kérdezi, hogy ebben történt-e előrelépés.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a két lámpa rendelkezésre áll, de oszlop kell hozzá.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a telephelyükön van 2-3 bontott kandeláber oszlop.

 

Vercz Attila bizottsági tag elmondja, hogy télen, illetve, ha folyamatosan borult idő van, a napelemes lámpák nem működnek.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy Kun Istvánnál is van 5 db ledes lámpa. Kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

59/2022. (III.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

4./ Napirendi pont

 Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy a borhétvégékkel kapcsolatban egy hónapja volt egy egyeztetés, azóta nem tud ilyenről. A borászatokat Laposa Bence képviselte volna. Megint az utolsó pillanatra marad minden. A VN. Kft. évek óta rutinszerűen készül az idegenforgalmi szezonra.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy március 10-ig vártuk az észrevételeket. Kérdezi, hogy jött-e ilyen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy többször javasolta, hogy településbejárást kell tartani a kültagokkal együtt, a Kft. ügyvezetőjének pedig gyorsan reagálni kell rá.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző kéri a bejárás időpontját meghatározni.

 

Hartai Béla korelnök javasolja azt örsön kezdeni. Az úthálózat több helyet balesetveszélyes, a lakosság szerint a hivatal nem válaszol a bejelentésekre. Tudja, hogy rengeteg a feladat. Történtek változások az önkormányzat életében, de két alapvezető dolog továbbra is látszik. Át kell gondolni egy aljegyző alkalmazását, illetve a műszaki osztály megerősítését.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a műszaki állást folyamatosan hirdetjük, mindössze egy jelentkező volt Kaposvárról. Fizetéséből az albérlet díját nem tudja kigazdálkodni. Nincs jelentkező. Akkor lesz talán, ha Badacsony negatív híre megváltozik. A fizetéseket próbáljuk rendezni, de a lehetőségeket a költségvetés határozza meg. A GYES-re menő kolléga helyét betöltöttük, de még egy pénzügyes munkatársra szükség lenne.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az idegenforgalmi szezonra való felkészülés rutinszerű valóban, de ő is kéri a településbejárást. A hegyi utakon elvégezték a gallyazást, ebből konfliktusok is voltak. Az örsi részen sok helyen kátyúztak, felhasználva a mart aszfalt egy részét is. Több utcával nem tudnak mit kezdeni, az építkezők felbontják és elvárják, hogy a város aszfaltozza vissza. Erre nincs forrás nagyobb mennyiségben.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző április 12-én kedden 9.00 órát javasolja a településbejárás időpontjaként azzal, hogy Badacsonyörsön kezdjenek.

 

Török Zoltán alpolgármester és Forintos Ervin képviselők inkább a hétfői napot javasolják, 8.00 órai kezdéssel.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy április 11-én hétfőn 8.00 órakor legyen egy településbejárás, majd ezt követően kerüljön sor a beszámoló elfogadására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

60/2022. (III.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a VN. Kft. tárgyban készített beszámolóját megismerte. Dönt arról, hogy április 11-én településbejárást tart, illetve javasolja, hogy ezt követően kerüljön sor a döntésre a beszámoló elfogadását illetően.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

5./ Napirendi pont

 Manna Holding Zrt. kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy kérelmező natúr kozmetikai termékhez a Badacsony név használatát kérelmezi. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy korábban elhangzott, hogy a testület a Badacsonytomaj név használatát szabályozhatja, külön a Badacsony nevet nincs jogosultsága.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy az előző jegyző úgy nyilatkozott, hogy jelenleg nincs lehetőség a Badacsony névhasználat engedélyezésére. Ha ilyen kérelem érkezik, akkor külön ki fogja dolgozni.

 

Hartai Béla korelnök kéri , hogy az ügyvéd úr a testületi ülésig erről adjon egy állásfoglalást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a rendelet szerint a kérelmet a testülethez kell benyújtani. Az ügyvéd úrral beszéltek már erről, különböző dolgokat szeretnénk levédetni.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság most ne hozzon döntést a névhasználat tárgyában, a kérelemről a Képviselő-testület döntsön az ügyvéd úr állásfoglalását követően, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

61/2022. (III.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Manna Holding Zrt. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte. Kéri, hogy Dr. Végh József ügyvéd a testületi ülésig adja meg állásfoglalását a kérelemben foglalt névhasználattal összefüggésben. A bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a testületi ülésen azt figyelembe véve hozza meg a döntését.   

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

6./ Napirendi pont

 Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a COP üzlet kapcsán kér tájékoztatást.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy szombaton egyeztettek a COP vezetőjével. A tervezővel, illetve az ügyvédjükkel közösen elmondták, hogy hogyan képzelik a telekcserét ahhoz, hogy az elképzelésükben szereplő 500 m2-es boltot ki tudják alakítani. A régi polgármesteri hivatal lapostetős, bontásra ítélt részét átadná az önkormányzat, ők pedig a jelenlegi bolt területét adnák át cserébe. A bontást bevállalták. Az épület helyén megépítik az új üzletet, majd bezárják a régit, és rövid határidővel elbontják. Meg fogják keresni az önkormányzat ügyvédjét is, a szerződéstervezet várhatóan az áprilisi ülésre a testület elé kerül.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy mi lesz a régi hivatal első részével. Ár-érték arányban hogyan lehet megegyezni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy egy pályázat keretében szeretnénk teljesen megújítani, ehhez keressük a lehetőséget. Az önkormányzat a parkolót is megkapja használatra, jobban járunk.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy kértünk egy m2 árat, hogy milyen összegben lehet számolni. Ebből levontuk a bontási költséget, és látható, hogy ott már jobban jár az önkormányzat. Plusz lesz egy szép boltunk és egy parkolónk, mert a jelenlegi bolt helyére egy parkolót terveznek, ami az önkormányzat tulajdonában lesz, de az ő cégük fogja használni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az áprilisi ülésre komplett anyag kerül a testület elé. A főépítész úr már elküldte a véleményét ezzel kapcsolatban.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy úgy látja, hogy a Tátikánál nem készül az építkezés.

 

Dr.  Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testületi ülésen a pályázati referens tájékoztatást fog adni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az építési naplót szeretné látni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy a könyvtárosi állásra jelentkezett-e valaki.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a feladattal megbízott személy szerződése június 15-ig tart, érkeztek pályázatok, majd dönteni kell.

 

Hartai Béla korelnök a 64/2022. (II.23.) számú határozattal, az ESCO típusú közvilágítással kapcsolatban kér tájékoztatást Takács Lajos képviselőtől.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a villamos hálózat felújítására kapott ajánlatot átnézte, villanyszerelő véleményét is kikérte. Mindenképpen szükség van a felújításra, energia hatékonysági szempontból már megéri. Pénzügyi szempontból a cég vállalja, hogy felújítja ezeket az oszlopokat és utána a megtakarításból saját magának kitermeli ennek a költségét. Nem derül ki egyértelműen, hogy az önkormányzatnak ez mekkora átmeneti költségbe kerül. Alapvetően nem kerülne semmibe, de sok lámpát ki kell cserélni. Az önkormányzatnak évente egy bizonyos összeget meg kell előlegeznie a felújításhoz, amit a futamidő végén visszakap. A szöveges részben 2,5 milliós összeg szerepel, viszont a táblázatban 10 millió feletti. Ki kell deríteni, hogy mennyit kell valójában fizetnie az önkormányzatnak, majd ezt követően lehet eldönteni, hogy be tudjuk-e vállalni. A bérleti díj infláció követő.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni kell a tervező céggel, aki a közvilágítást és a rekonstrukciót megtervezte. Ha választ kapunk, akkor dönthet a testület a közbeszerzés kiírásáról, ami szintén az áprilisi ülés témája lesz.

 

Hartai Béla korelnök elmondja, hogy azért javasolta, hogy nézze át, mert a testületben nincs közgazdász. Fontos, hogy lássák, hogy ténylegesen milyen lehetőségek vannak. Továbbra is egy egyszerű, néhány mondatos tájékoztatást kér, hogy mindenkinek egyértelmű legyen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a művelődési ház pályázata hogyan áll, mi van a kivitelezési szerződéssel, kértünk-e árajánlatokat.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy még nem.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Badacsony alsó bazársor esetében van-e érvényes bérleti szerződés, milyen számlák érkeztek.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy bérleti szerződése van Horváth Normannak. Saját döntése, hogy nem nyitott ki. Jelenleg megközelíthető az ingatlan, nem építési terület.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a bérleti díjat fizeti-e.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy igen, határidőben befizette.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a múlt héten került sor egy egyeztető tárgyalásra. Kérte, hogy fizessünk előre kártérítést, mert ott munkaterület lesz. Felhívtuk a figyelmét, hogy ebben az esetben hűtlen kezelést követnénk el. A bekövetkezett kárt engedélyezi a Ptk. megfizetésre. Abban maradtak, hogy átgondolják a lehetőségeket, és jelentkezni fognak. Ha bármilyen kárt okoz az önkormányzat, mint pld. az elmaradt haszon, akkor jeleznie kell. Ebben az esetben az elmúlt két év bevételeit figyelembe véve állapítja meg a bíróság a kártérítést. Szeretnénk per nélkül mindkét félnek elfogadható megoldást találni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy miért nem került be a szerződésbe, hogy ott építkezés lesz.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírásban szerepelt, a határozati javaslatban is. A szerződésbe valamilyen oknál fogva nem került be.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy ilyen esetben a testületnek nem kellene-e ezt felülvizsgálni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy szívesen kivizsgálja.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további kérdés van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ki lett a sportpálya karbantartója.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Sportegyesület külön szervezet, a karbantartót saját költségvetéséből fizeti. Régóta Szombathelyi Ferenc látja el ezt a feladatot.

 

Hartai Béla korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

62/2022. (III.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

7./ Napirendi pont

 Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla korelnök javasolja, hogy mivel a polgármester úr nincs jelen, ezért a bizottság ne hozzon határozatot, a beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület döntsön. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

63/2022. (III.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte. Dönt arról, hogy a polgármester távolléte miatt határozatot nem hoz. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a testületi ülésen hozza meg a döntését.  

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hartai Béla korelnök

 

 

Hartai Béla korelnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 15.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

              Hartai Béla                                                                         Rádulyné Halász Ibolya

      bizottság korelnöke                                                                            bizottsági tag

    az ülés levezető elnöke                                                                jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!