2022.02.21 soros PÜB jk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2022. február 21-én 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Hartai Béla                                      bizottsági tag

Rádulyné Halász Ibolya                   bizottsági tag

Vercz Attila                                     bizottsági tag                      (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Mékli Bernadett                              bizottsági tag

Takács Lajos                                   bizottsági tag                      (2 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Török Zoltán                                 alpolgármester

Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                            osztályvezető

Rakics Anna                                   VN. Kft. ügyvezető

Nagy László                                   BVKI intézményvezető

Molnárné Keller Csilla                    MENÜ Kft. ügyvezető

Dr. Végh József                              ügyvéd

Molnár Mihály                                pályázati referens

Gyimesi Mónika                             műszaki ügyintéző

 

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Mékli Bernadett és Takács Lajos bizottsági tagok előzetesen bejelentették távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vercz Attila bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

30/2022. (II.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Vercz Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 20 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni.

 

Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezetője kéri a Kft-t érintő napirend előrehozatalát, mivel el hamarosan el kell mennie.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a meghívó szerinti 4. napirendi pont elsőként kerüljön tárgyalásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

31/2022. (II.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sor módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. február 21-i soros ülésének napirendi sorát módosítja, a meghívó szerinti 4. napirendet „Menü Kft. 2022. évi Üzleti terve” elsőként tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

 

Nagy László a BVKI intézményvezetője kéri az intézményt érintő napirendek előrehozatalát, mivel el kell mennie.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a meghívó szerinti 7-8-9. napirendi pontok előrehozatalával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

32/2022. (II.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sor módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. február 21-i soros ülésének napirendi sorát módosítja, a meghívó szerinti 7-8-9. napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja meg:

-          a meghívó szerinti 7. napirendet „BVÖKI Városi Könyvtár 2022. évi munkaterve” másodikként

-          a meghívó szerinti 8. napirendet „BVÖKI 2022. évi továbbképzési tervének elfogadása” harmadikként

-          a meghívó szerinti 9. napirendet „BVÖKI 2022. évi szolgáltatási terve” negyedikként

tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki fentiek szerint módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

33/2022. (II.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. február 21-i soros ülésének napirendjét 20 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

1.  MENÜ Kft. 2022. évi Üzleti Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

2. BVÖKI Város Könyvtár 2022. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László BVÖKI intézményvezető

3. BVÖKI 2022. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László BVÖKI intézményvezető

4. BVÖKI 2022. évi Szolgáltatási Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László BVÖKI Intézményvezető

5. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2022. évi költségvetésének tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Csaba TKÖT elnöke

6. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Csaba TKÖT elnöke
7. Törvényességi felhívásról – A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8. Badacsonytomaj VN. Kft. 2022. évi Üzleti Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

9. Badacsonytomaj VN. Kft. 2022. évi Karbantartási Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

10. Folyamatban lévő jogi ügyekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

11. Kodály Zoltán utca telekrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

12. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Törvényességi felhívásokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Felső-bazársori 3. sz. üzlet hasznosításáról – Pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. A települést érintő sportrendezvények ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag 14.11 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2022. évi Üzleti Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a megállapodásnak megfelelően az előző üzleti terv utolsó bekezdését átírták. Egyéb hozzáfűznivalója nincs.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a bizottság tagjait. Elmondja, hogy a testület tárgyalni fogja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, illetve a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2022. évi költségvetését, mely szervezetek bonyolítják a szociális étkeztetést. A Menü Kft. ügyvezetője összeírt egy 4-5 pontos problémakört, melyet ő fog a társulás alelnökeként a társulási ülésen, illetve azt megelőzően szolgálat vezetőjével egyeztetni. Ezen problémák megoldása már jelentősen tudná javítani a Kft. pénzügyi pozícióját.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

34/2022. (II.21) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2022. évi Üzleti Terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

BVÖKI Város Könyvtár 2022. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László BVÖKI intézményvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy a könyvtáros kolléga felmondott, a pályázati kiírás a munkakör betöltésére folyamatban van. Az átmeneti időszakban az intézménynél jelenleg foglalkoztatott Meilinger Ádám fogja ellátni ezt a feladatot. Az új törvényi szabályozás szerint a munkakör érettségihez kötött, nem szükséges hozzá szakirányú végzettség. Az új könyvtárost az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tanítja be.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

35/2022. (II.21) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVÖKI Város Könyvtár 2022. évi munkaterve

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

BVÖKI 2022. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László BVÖKI intézményvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy egy kolléganő vesz részt továbbképzésben, kommunikáció és médiatudomány mesterképzését végzi. Nincs más, aki továbbképzésre lenne kötelezett. Az intézményben átalakítás fog végbemenni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

36/2022. (II.21) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVÖKI 2022. évi továbbképzési tervének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

BVÖKI 2022. évi Szolgáltatási Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László BVÖKI Intézményvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy a törvény által előírt feladatot minden évben február végéig kell megcsinálni. Az eddigi egyeztetések alapján a rendezvénytervet át kell alakítani, ezt is mindenképpen módosítani kell majd.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke felveti, hogy a Bor7végék helyszínéről dönteni kell a testületi ülésen. Javasolja erről is egyeztetni a borászokkal.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy addig, amíg a legtöbb településen több helyen vannak a nyári programok, nálunk a Bor7végék és a szüreti rendezvény fonódik össze. Javasolja helyszínként a felső parkot, főként sátor állítása esetén. A Dísztér valóban alkalmatlan, az infrastruktúra sem megfelelő. Ha mégsem lesz építési terület, akkor a 71-es alatti részen is megtartható.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Dísztér azért sem fogadható el, mert az áteresztő képessége kicsi, nagyon leszűkül a terület a tér közepén.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy a technikai dolgokat sem tudják megoldani, a vendégek nem közlekedhetnek a kábelek között. Javasolja ebben az évben a két rendezvényt összevonva, egyformán kezelni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy valóban dönteni kell a héten a helyszínről, illetve arról is, hogy a Bor7végék rendezvény hogyan legyen megtartva, milyen hosszú legyen. Többen jelezték, hogy ha minden hétvégére vonatkozik, akkor más vállalkozó nem tud érvényesülni. Arról is beszélni kell, hogy mennyi legyen a bérleti díj, a borászatoknak nagyobb összeggel kellene hozzájárulni. Javasolja, hogy a testület alakítsa ki az egységes álláspontját, majd javasolja a vállalkozókat összehívni és megnyilatkoztatni, hogy ki vállalja az új feltételekkel a részvételt.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy az önkormányzat más nyári rendezvényt nem tervez, ha néhány hétvégét kivesz, akkor nem lesz semmi program. Javasolja szükségmegoldásként a tavalyi formában megtartani. A költségek csökkentésére az idén nem várhatók pályázatok.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy gyakorlatilag a tervezet a tavalyinak felel meg. Mindenképpen kell a program a településen. Ha Badacsony a Szőlő és Bor Városa, akkor nyilván erre kell építeni, egyeztetve a borászatokkal. A helyszínt és az időpontokat a testület döntse el, illetve határozza meg a bérleti díjat. A Turisztikai Egyesület beadta a pályázatot a 2 millió forintos támogatásra, reméli, hogy eredményes lesz, ahogy tavaly is. Kérdezi a Jegyző urat, hogy Navracsics úrtól lehetne-e segítséget kérni az Európa Kulturális Fővárosa programmal összefüggésben. Tudomása szerint csatlakoztunk a programhoz, de pályázatot nem nyújtottunk be.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy jelenleg Csopak és környéke került előtérbe ennek keretében. Nagy lobbi kell a támogatáshoz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy ő az EKF kormánybiztosa. Két éve a testület csatlakozott a programhoz, úgy gondolja, hogy meg kellene keresni és hivatalosan beadni egy pályázatot.

 

Nagy László intézményvezető szerint Brájer Évával kellene beszélni, a rendszer a Bor7végéket nem fogja támogatni, nem ilyen dolgokat támogatnak. A templomban tavaly voltak orgonakoncertek, ezeket próbáljuk most is előkészíteni, illetve egy dzsessz teraszt tervezünk. Az EKF pályázatokkal eddig nem értünk el eredményt, Reményi Krisztina is próbál segíteni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy hajózási évadnyitó lesz-e, illetve a Lányi Antal emléknap is kikerült a programból.

 

Nagy László intézményvezető elmondja, hogy a terület munkaterület lesz. Szó volt arról, hogy a Lányi emléknapot 5 évente kellene megtartani. Egyelőre nincs tervezve. A Lányi Antallal és Egry Józseffel összefüggésben beszélt Brájer Évával. Az emlékművet kicsit beljebb tervezik megépíteni, illetve egy akkori kornak megfelelő repülőt is terveznek oda. Akkor lesz majd érdemes évente megtartani a megemlékezést. Fonyóddal évek óta próbálunk egyeztetni, terveikről még nem tud tájékoztatást adni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

37/2022. (II.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVÖKI 2022. évi Szolgáltatási Terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2022. évi költségvetésének tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Csaba TKÖT elnöke

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester az új bizottsági tagok kedvéért elmondja, hogy 2006-ban indult el a társulási forma virágkora, amikor a járásban lévő 33 önkormányzat megalakította a társulást, mely különböző feladatokat látott el, pld. szociális étkeztetés, orvosi ügyelet, stb. Ezeket az állam finanszírozta, mely kedvező volt az önkormányzatok számára. Kezdetben Tapolca is részt vett, de időközben kilépett. Amikor jelezték visszalépési szándékukat, a meglévő tagok azt nem támogatták. A társulások működési köre nagyon leszűkült, a finanszírozás már nem olyan, mint a kezdetekben. Ez országos folyamat, mára csak a legfontosabb feladatok maradtak társulási formában. A bevételei a tagönkormányzatok tagdíjából, az állami normatívából és saját bevételekből tevődnek össze. Ilyen pld. a székhely bérbeadása. A társulásnak is költségvetést kell készítenie, az eredeti első két napirend erről szól, a társulás, illetve az általa működtetett intézmény költségvetésének elfogadásáról kell dönteni. A döntéshozó szerv a Társulási Tanács, amiben a polgármesterek képviselik az önkormányzatokat. A Menü Kft-vel összefüggő problémakört a Társulási ülésen próbálja majd előhozni és érvényesíteni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy vannak-e adatok arról, hogy ha nem társulási formában, hanem önállóan látnák el az önkormányzatok a feladatokat, akkor milyen normatívát kaphatnának, ez rentábilis lehetne-e. Hosszabb távon lehetne-e megoldás a kistérség szűkítése, pld. Badacsonytördemic, Nemesgulács, Ábrahámhegy térségére, vagy célszerűbb a jelenlegi nagyobb méretű társulás fenntartása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Társulás most is jól működik, csak szűkebb a mozgástér, a feladatok száma is csökkent. Nincs ilyen kimutatás, a pénzügy osztály össze tudná rakni, ha a testület kéri. Morális része is van a dolognak, összesen 3 önkormányzat lépett ki a kezdetektől fogva, de ők is átléptek egy közelebbi társulásba, nem maradtak önállóak. Nem tud arról, hogy kisebb társulások létrehozásának van-e jogi akadálya és a finanszírozás milyen lenne. Az biztos, hogy amikor a rendszer felállt, Badacsonytomajon 3 gondozónő tevékenykedett, most egy van. A gondozónők számát már 2006-ban le kellett volna csökkenteni, ez a Társulás adta meg a lehetőséget, illetve a konyha működését is megmentette.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy Balatongyörökön a polgármester kilépett a Keszthelyi Kistérségből azzal, hogy a kötelező önkormányzati feladatokat másként fogja megoldani. Majd 4 év múlva visszalépett a társulásba. Úgy gondolja, hogy még mindig ez a legjobb megoldás. A normatívát az ellátandó személyek után kapja a társulás. Ha a testület ragaszkodik hozzá, a számítást a hivatal megcsinálja. Ha a tes

 

Forintos Ervin bizottsági tag felveti, hogy a 3. oldalon olvasható, hogy 2,5 fő bérét és juttatásait leveszik a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből, és a két szolgálat szakfeladataira osztják el. Kérdezi, hogy ez hogyan értendő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a társulásban résztvevő tagönkormányzatok nem egységesen tömörülnek egy-egy feladat köré. Pld. Lesenceistvánd és térsége a szociális feladatokat mikro társulásban látja el a nagy rendszeren belül, a többiek pedig a Balaton-felvidéki Szolgálat keretében. Az adminisztrációt a lesenceistvándi hivatal látja el. Amíg nem lépett ki Tapolca a társulásból, addig az ügyelet tekintetében is kettévált a rendszer. Vannak mikro társulások, melyek önállóan működnek, de a nagy rendszer előnyeit használják ki. Meg fogja kérdezni a feltett kérdésre a pontos választ.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

38/2022. (II.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2022. évi költségvetésének tervezete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Csaba TKÖT elnöke

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a társulás bevételeihez tartozik a pályázati támogatás is. Vannak olyan pályázatok, melyeket csak társulás szólíthat meg. Ilyen volt pld. az irodaépület megújítása, energetikai korszerűsítése. Ez is előnyt jelent.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

39/2022. (II.241) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke


7./ Napirendi pont

Törvényességi felhívásról – A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület 2021. augusztus 25-én megtartott soros ülésén módosította a strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) számú önkormányzati rendeletét, megemelve a strandi belépők árát. A Kormányhivatal jelezte felénk, hogy ennek megváltoztatása szükséges a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény értelmében. Az előterjesztés a Kormányhivatal felhívásának eleget téve az önkormányzati rendelet módosításáról szól, a belépők vonatkozásában az eredeti ár meghatározásával.

 

Hartai Béla képviselő kéri a szerdai ülésre megküldeni a Kormányhivatal törvényességi felhívásait.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Törvényességi felhívásokról tárgyú napirend mellékletét képezik a felhívások.

 

Vercz Attila bizottsági tag a bevételek növelése érdekében javasolja megszűntetni a délutáni jegyet. A helyieknek különböző kedvezmények igénybevételére van lehetőségük.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy véleménye szerint a délutáni jegyre szükség van, inkább 4 óra helyett 5-6 órától javasolja. Sokan reklamálnak, ha néhány órával a zárás előtt meg kell venniük az egész napos jegyet. Bizonyos kedvezményeket szeretnének a strand és parkoló üzemeltetésben eszközölni, amiről a következő napirend keretében szeretne beszélni.

 

Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tag megjegyzi, hogy mindenütt van délutáni jegy, 16.00 órától.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a veszélyhelyzet után automatikusan meg lehet-e majd emelni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem, rendelet módosítás keretében lesz rá lehetőség.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

40/2022. (II.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Törvényességi felhívásról – A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2022. évi Üzleti Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az önkormányzat költségvetéséhez igazodva az előző testületi ülésen elhangzott számokkal átdolgozták az üzleti tervet, mely nagyon minimális működést tesz lehetővé. Kérésként hangzott el, hogy próbálják megvizsgálni, milyen plusz bevételi forrásokat tudnak eszközölni, illetve a strand szempontjából a polgármester úr által kiadott bérletek nyomon követésének témája. Elmondja, hogy a jelenlegi rendszerük nem alkalmas arra, amit a testület elvárna. Vonalkódos rendszerük van, ebből nem tudnak statisztikát kinyerni. Szoftverfejlesztés és hardverfejlesztés lenne szükséges, aminek a költsége több 100 eFt. Ha változtatni szeretne a testület, akkor más formát kell kitalálni. Plusz bevételi forrás lehetne a parkoló esetében a Badacsonyban dolgozó, nem helyi lakosok 10 eFt-os bérletének a megszűntetése, melyből tavaly 60 db-ot adtak el. Ha ők is teljes áron fizetnék a parkolást, akkor 6-800 eFt-os pluszbevétel keletkezne. Parkolóhely problémák is várhatók. Megfontolandó esetleg 2022. évre a napi jegy váltásának eltörlése. A strandok esetében szintén a kedvezményeken lehetne változtatni, a helyi lakosoknál vagy más bérleti verzióknál. A strand és parkoló kombinációs bérletet az idénre el kellene felejteni. A javaslatokról előterjesztést fognak készíteni. A Káptalantóti útra megkapták a telephely engedélyt, a szelektív gyűjtés megkezdődött. Április 1-től lehetőség lesz hulladékgyűjtő zsák vásárlására, illetve a vállalkozásoktól is be tudják fogadni az üveghulladékot. A plusz munkaerő bérének jelentős részét így tudják finanszírozni. A szokásos bevételek mellett a létszámuk csak a település működtetésére elegendő.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a költségvetés tartalmazza-e szakmai gárda béremelését.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen, de plusz létszám nem szerepel benne.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy 1 közfoglalkoztatott fog dolgozni a cégnél.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a Badacsony kártyáról van-e kimutatás.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ki tudják gyűjteni, de statisztikát nem tudnak a jelen rendszerrel csinálni. Az előző évhez képest minimálisan nőtt. A 30 %-os kedvezményt szerették volna tavaly 20 %-ra csökkenteni, de ehhez a rendeletet módosítani kell. A strandi vállalkozók csak 10 %-os kedvezményt adnak a kártyára.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a szobakiadók folyamatosan hirdetik ezt a lehetőséget, jelentős az érdeklődés, mivel a vendégeknek komoly kedvezményt jelent.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a rendszerben vannak hibák. A szállásadó odaadja a vendégnek a kártyát, de az nem mindig érvényes. A pénztárosnak ez gyakran okoz nehézséget.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a badacsonyörsi temetőbe hogyan mentek be a vadak.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy sokszor nyitva marad a kapu, illetve a vaddisznók feltúrták a betonhálót. Ez Badacsonytomajon is előfordul. Sajnos nem tudják a folyamatos ellenőrzést biztosítani, a sír helyreállítása a hozzátartozó kötelezettsége. A BÖÉE elnöke jelezte felé a vadkárt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy sírkőfelújítás címén több helyen magasnyomású rendszerrel pucolják a sírköveket. Kérdezi, hogy ezért fizetnek-e a Kft-nek, illetve van-e felügyelet. Tapasztalata, hogy három sír szenvedte meg, károsodott egynek a felújítása miatt.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a vállalkozó csak akkor mehetne be a temetőbe, ha kifizeti az egyszeri 5 eFt-os munkavégzési díjat. Nincs temetőgondnok, aki felügyelné a temetőket. Ha észreveszik, akkor szóvá teszik, de szankcionálási lehetőségük nincs. A temetőkben merítőkutakat csináltak, hogy ne tudják nagy mennyiségben felvinni a hegyre a nyaralókhoz a vizet, illetve ilyen munkákat ne tudjanak a vállalkozók végezni, csak bejelentést követően. Szívesen veszik, ha valaki jelzi feléjük a hasonló eseteket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

41/2022. (II.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2022. évi Üzleti Terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2022. évi Karbantartási Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Rakics  Anna ügyvezető elmondja, hogy mindent leírt, nem kíván.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

42/2022. (II.21) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2022. évi Karbantartási Terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Folyamatban lévő jogi ügyekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy mindent leírt, a kérdésekre válaszol. A polgármester és jegyző úrnak jelezte, hogy a jogi ügyek között sok olyan van, ahol nem tanácsos, hogy minden szóról-szóra nyilvánosságra kerüljön. Kéri, hogy e vonatkozásban a beszámolókat zárt ülés keretében tárgyalják. Nem tartja szerencsésnek, ha peres vagy peren kívüli ügyről nagy nyilvánosság előtt elérhető videó üzenetekben számolnak be, véleménye szerint ez a nevetségesség határát súrolja. A közbeszerzési ügyekkel kapcsolatosan két per van folyamatban.

 

Hartai Béla bizottsági tag javasolja, hogy ha a testület zárt ülés keretében tárgyalja, akkor itt se legyen nyilvános.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő csak logikailag tudja megközelíteni, hangfelvétel készül, az is nyilvános anyag. Kéri a jegyző úr véleményét.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy nem volt még példa arra, hogy a hanganyagot kikérték. Most nem szükséges zárt ülés keretében tárgyalni, a testületi ülésen el fogjuk rendelni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az alsó bazársori üzletekkel kapcsolatos bérleti szerződések módosítása előkészítésre került, a bérlő még nem jelezte, hogy hajlandó aláírni.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy mivel egy épületről van szó, érinti-e az illemhelyet is, vagy csak az üzlethelyiséget.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy Horváth Norman bérleményét érinti.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a bérlő miért nem írja alá a szerződést.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy számlákkal 866.313 Ft-ot tudott leigazolni, voltak olyan számlák, melyeket többször is becsatolt. Azt mondta, hogy a költségei egymillió forint felett vannak. A szerződés a megbeszélésen elhangzottaknak megfelelően elő lett készítve.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a megbeszélt időpontban megengedhetetlen hangnemben közölte az ügyvéd úrral, hogy nem írja alá.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy az önkormányzat garantálta a 3 x 50 A teljesítményt az üzlet biztonságos működtetéséhez. Kérdezi, hogy a pályázati kiírás mit tartalmazott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudtuk, hogy milyen bérlő lesz, egy ajándékárusnak nem lett volna rá szüksége. Egyébként az önkormányzat fizette ki a 3 x 50 A kiépítését.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy a szerződés a benyújtott összegről szól, nem érinti az idei nyitvatartás kérdését. Kizárólag az értékkülönbözetet kell figyelembe venni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy feltűntetésre került az óvadék összege. Horváth Norman úr jelezte, hogy ezt kéri vissza. A megbeszélt időpontban nem jelent meg arra hivatkozva, hogy mivel előtte két nappal kapta meg a szerződéstervezetet, nem volt ideje felkészülni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ez a szerződéstervezet rendezi-e azt a helyzetet, hogy ha ott munkaterület lesz, akkor anyagi kár éri.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a jelenlegi bérleti szerződésben egész éves nyitva tartás szerepel. A WC-vel szintén ez a helyzet. Ha holnap felmondaná az önkormányzat a bérleti szerződést, akkor sem lehetne senkinek kifogásolni valója.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy ezzel egyetért.

 

Dr. Bodnár Attila Azon dolgozunk, hogy a munkaterület átadás úgy történjen, hogy minél kevesebb káruk legyen az ottani vállalkozásoknak. Jövőre, ha a rendezvénytér elkészül, négyszeres bevételük lesz.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy nem érti a hozzáállását, a minősíthetetlen hangot. Az elfogadható számlákat befogadtuk.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy amikor először szóba került a park felújítása, akkor rákérdezett, hogy mi lesz az ott lévő üzletekkel. Az akkori alpolgármester úr azt mondta, hogy a szerződés szerint a felújítást a bérlő köteles tűrni.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy nem így volt. A szerződés korábban köttetett. Ő azt javasolta, hogy meg kell nézni a szerződést. Kérdezi, hogy kapott-e felszólítást a nyitvatartás miatt a szerződésben foglaltak betartására. Ha nem, kéri felszólítani.

 

Dr.  Végh József ügyvéd javasolja felszólítani. Elmondja, hogy eddig nem ez volt a jogi helyzet. Horváth úr húzta az időt, nem reagált semmire. A testület dönti el, hogy ennek mikor vet véget. Ha felhatalmazást kap a jogi lépésekre, akkor meg fogja tenni. Eddig az önkormányzat szerződéses úton próbálta rendezni a helyzetet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két dologról van szó. Horváth úr 1 éve benyújtott egy kérelmet, hogy a nyitáskor költségei merültek fel. Ezért kéri a bérleti idő meghosszabbítását, vagy a bérleti díjból való leszámítását. A testület még az előző ügyvéd jogi állásfoglalása alapján sem a határidőt nem hosszabbította meg, sem a bérleti díjat nem csökkentette a pályázati kiírásra hivatkozással. De nem zárkózott el attól, hogy a számlával igazolt költségeket megtéríti. Ezeket az ügyvéd úr átnézte, két egyeztetésen ő is részt vett.  Horváth úr által kért összegnél kevesebbet találtak jogosnak, de ez is jelentős összeg. Ennek a megállapodásnak az aláírása várat most magára. A másik ügy arra vonatkozik, hogy Horváth Norman nem régen értesült arról, hogy ott fejlesztés lesz, kérdezték, hogy hogyan tudnak majd üzemelni. Ezzel kapcsolatosan is volt egy megbeszélés, ahol nem tudtak előre lépni semmilyen irányba.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a pandémia miatt kaptak-e kedvezményt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az üzletet novembertől áprilisig nem akarja kinyitni a bérlő, szezonálisan tudná üzemeltetni, ezért csak a fél összeget fizetné be. Legközelebb oda kell figyelni jobban a szerződéskötésre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a bérlőnek éves szerződése van.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a szerződésben több hiba van, az egyik, hogy az óvadék vagy kaució befizetéséről nincs rendelkezés. Ilyen bérleti szerződést még nem látott. Mindenki tudta, hogy milyen beruházás várható, erről egy pongyola, zárójeles rész van. A szerződő fél nem partner a közös megoldásban.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy nem véletlenül lett leváltva a korábbi jogi képviselő, a szerződést Gáli ügyvéd úr csinálta. A másik része tényleg furcsa, tavaly szeptember óta többször elhangzott a testületi üléseken, hogy ott munkaterület lesz. Van a teremben két jogi végzettségű úr, mondják meg, hogy mit kell tenni, hogy hosszabb vita nélkül eleget tudjunk tenni a szerződésnek. A következő jogi lépésről záros határidőn belül el kell gondolkodni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint a felszólító levelet ki kell küldeni a munkaterület átadása előtt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnos kénytelenek voltunk a sok vállalkozói kérdés miatt a határidőt meghosszabbítani. A területet 4-5 munkaterületre szeretnénk osztani, a BAHART vendégeinek is biztosítani kell a területen való átjutást, illetve megfelelő rotációval az üzlet megközelítését is. A szerződésben nem vállaltuk, hogy mindenhonnan meg lehet közelíteni az üzletet. Mindenképpen meg kell várni a pályázat eredményhirdetését, melyre március 2-án kerül sor. A nyertes kivitelezővel tudjuk közösen elkészíteni az organizációs tervet, onnantól kezdve van értelme tárgyalni. Más szempontok miatt is szükséges több munkaterület kialakítása, például a parkolók építésével kellene kezdeni.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy ha a kivitelezőtől műszaki részt érintő kérdések érkeznek, akkor mi történik.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a kérdésekből azt látja, hogy egyértelmű a szándék arra, hogy a beadási határidő tolódjon és több idő legyen az ajánlat részletesebb kidolgozására. Ez minden közbeszerzésnél így van. Az látszik a kérdésekből, hogy a műszaki tartalom nem változik, csak pontosításra kerül, az apróságokra is egyenként meg kell adni a választ.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a strand vizesblokk kötbér ügyében két dolog történt. Kiment a levél a kivitelezőnek, melyre érkezett egy válaszlevél. Az AM Event Group Bp. Kft. nem ismeri el az önkormányzat kötbér igényét, illetve egyéb igényekkel állnak elő. Az összefoglalójában leírtakat fenntartja, a döntés a testület hatáskörébe tartozik. Jelenleg a per indítását nem javasolja. Ahhoz, hogy erősebb álláspontot tudjon képviselni, elengedhetetlen lenne Borsai úrral a kapcsolatfelvétel. Mereven áll ellent a Kft. képviseletében lévő úriember, álláspontja szerint több szempontból sem lehet kötbér igénye az önkormányzatnak, a késedelmet sem fogadja el. Állítása szerint sokkal több anyagi és munkaráfordítással járt a beruházás.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy készült erről is előterjesztés, de nagyon sok lett volna a napirendek száma. Március elején a műszaki ügyekről tartunk egy rendkívüli ülést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy meghívásra kerül Borsai úr és Bacskó Máté úr is. A projekt zárásakor történteket szeretné elkerülni. Kéri, hogy az ügyvéd úr külön hallgassa meg őket, vagy írásban kérje meg a véleményüket. Ha ők elkezdenek egymással vitázni, azon nem kíván részt venni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a két álláspont nagyon eltérő, nem tudja, hogy lesz-e előrelépés. Talán közelebb kerülhetnénk a megoldáshoz, ha Borsai úrral tudnánk konzultálni. A jelenlegi dokumentációk alapján nem javasolja a per indítását. Elmondja, hogy Töltl Krisztián ügyében átküldtük a szerződéstervezetet, a telekhatár rendezéssel kapcsolatban várja az önkormányzat határozatát.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy egy határozat született a megállapodás előkészítésére, de a telekalakításban a Kormányhivatal fog dönteni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a badacsonyörsi strand kártalanítási ügyében szünetelnek az eljárások a TRSZ-re hivatkozással, próbáltunk a Kormányhivatallal konzultálni, hogy a szakértőt ne küldjék ki, így nem merül fel a szakértői díj.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ezt a témát a márciusi ülésen fogja a testület tárgyalni.

 

Dr. Végh József ügyvéd a kisajátítási kérelemmel kapcsolatosan elmondja, hogy az állásfoglalást előterjesztette, azt fenntartja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

43/2022. (II.21) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Kodály Zoltán utca telekrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy két út van. Az egyik a peres út, a másik komplexebb, a megállapodás, mely nyilvánvalóan az önkormányzat részére nagyobb ráfordítást igényel. Próbálta a Kormányhivatal illetékes osztályával felvenni a kapcsolatot, azt mondták, hogy adjuk be a kérelmet és elbírálják. Úgy gondolja, hogy ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Ha van az önkormányzatnak a peres úton kívül arra irányuló akarata, hogy ezt tárgyalásos formában, anyagi ráfordítással intézze, akkor meg kell kezdeni az érintettekkel a kapcsolatfelvételt. Ha sikerül velük egy ésszerű megállapodást létrehozni, akkor szerződéses úton rendezhető az ügy. Nem feltétlenül kisajátítással, hanem telekalakítással vegyes adás-vételi szerződésekkel intézhető. A 421. hrsz-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában van. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen kis terület vonatkozásában ezt is lehet rendezni. Ha mégis sikertelen, akkor a B. verzióra van lehetőség, elbirtoklás iránti pert lehet kezdeményezni. Ezzel kapcsolatban több aggálya is van. Hosszadalmas lenne, és nem lenne megállapodás, az államot is perelni kellene. Aggálya az elbirtoklással kapcsolatban az is, hogy csak az ingatlan egy részét kérjük. A főépítész úr valószínűleg jelezné, hogy ezek az ingatlanok nem megoszthatók, a HÉSZ-nek meg kell felelni. Az elbirtoklási pernek az elvi lehetősége meg van, de biztos, hogy 5-6 évbe kerülne. A másik irány nagy jogi munkát jelent. Fel kell venni az ingatlantulajdonosokkal a kapcsolatot, ehhez is testületi döntés kell. A két eljárás között túl sok különbség nincs, mindkettőnél jár a kártalanítás az ingatlantulajdonosoknak. Ez kikerülni nem lehet. Közelebb vinne a megoldáshoz, ha a tulajdonosokkal tárgyalni lehetne.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a tulajdonos már megfizette a hagyatéki illetéket és nem tudja az örökséget használatba venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez régi történet. Figyelembe kell venni, hogy zömében helyi lakosokról van szó, a békesség fenntartása mellett és az önkormányzat gazdasági lehetőségeit figyelembe véve kell kigondolni valamilyen megoldást. Az elődeink ténykedése okán ennek a testületnek kell megoldani ezt a helyzetet. Lehet, hogy az lenne a bölcs döntés, hogy az ügyvéd úrnak megadná a testület a felhatalmazást, hogy illetékes szakembereket vonjon be és ez a team tenné le az önkormányzat elé a megoldási lehetőségeket, melyről az érintettekkel tárgyalni lehet. Földmérő, főépítész, igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő bevonására gondol, akik minden szempontot figyelembe tudnak venni.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy lehet-e olyan köztes megoldás, ahol ez a rész nem merül fel.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ha a Magyar Állam illetékes szervét megkeressük hivatalosan, akkor biztosan ragaszkodni fognak egy szakértői értékbecsléshez.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy meg lehet kérni az értékbecslést, de javasolja megfontolni, hogy mire költünk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megbeszélésen az egyik hölgy elmondta, hogy a tulajdonrészéért cseretelket kér. Akkor tudunk dönteni, ha látjuk a számokat és egyebeket.

 

Török Zoltán alpolgármester egyetért azzal, hogy mérjük fel először, hogy hogyan néz ki összegszerűen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az igazságügyi értékbecslő felkérése, a főépítész úr és az ügyvéd úr munkadíja költségként merül fel, közel 1 millió forint lesz, de úgy gondolja, hogy enélkül nem tudunk továbblépni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy az elhangzottak szerint a bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását nem támogatja.  Javasolja az ügyvéd úrnak megadni a felhatalmazást arra, hogy illetékes szakemberek bevonásával – igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő, főépítész, földmérő, stb. – figyelembe véve minden szempontot, tegyen le a képviselő-testület elé olyan megoldásokat, melyről az érintettekkel tárgyalni lehet. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2022. (II.21) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a tárgyban előkészített előterjesztést megismerte, az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását nem támogatja.

Javasolja az ügyvéd úrnak megadni a felhatalmazást arra, hogy illetékes szakemberek bevonásával – igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő, főépítész, földmérő, stb. – figyelembe véve minden szempontot, tegyen le a képviselő-testület elé olyan megoldásokat, melyről az érintettekkel tárgyalni lehet.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy szó volt az un. csendrendelet felülvizsgálatáról is. A jelenlegi leginkább a 71-es út alatti részre vonatkozik a rendezvények tekintetében. Ki kellene terjeszteni a település egészére. Bele kell vonni a felső parkot is, mert a Bor7végéknek valószínűleg az lesz a helyszíne.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy mintegy 10 éve felvetette már egy csendtérkép elkészítésének fontosságát. Badacsony üdülőterület, ezért nem háborodhat fel senki, ha ott szól a zene. Ha valaki pihenni akar, akkor csendesebb helyen válasszon magának szállást. A bulinegyedet pedig az válassza, aki arra vágyik. A csendtérképet fel lehet tölteni a net-re is.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy Badacsonyörsön is vannak programok, pld. a Hafner ingatlanban sokan tartanak esküvőt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy egyedi esetekre lehet engedélyt kérni. Ha nincs program, akkor az a probléma, ha van, akkor pedig az. A testületnek fel kell vállalni a döntését. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

45/2022. (II.21) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja a csendrendelet felülvizsgálatát, un. csendtérkép készítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Törvényességi felhívásokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, melyről a bizottságot, illetve a Képviselő-testületet ezúton tájékoztatjuk. A strandokkal kapcsolatos rendelet módosításáról a bizottság jelen ülésen már döntést hozott. A másik felhívás két rendelet Integrált Jogalkotási Rendszerben történő késedelmes rögzítésének okán érkezett. Természetesen a jövőben jobban figyelni fogunk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

46/2022. (II.41) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Törvényességi felhívásokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy ezt minden évben el kell készíteni, ha változás lesz, módosítani szükséges. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2022. (II.21) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy az előző testületi ülésen szóba került ez a téma, ezért van most a bizottság előtt. 2020. december 31-ig kellett volna szándéknyilatkozatot tenni az érintetteknek az Arborétum utca páratlan oldalának magánerős közműfejlesztési pályázatának támogatásáról. Csak a fele nyilatkozat érkezett be, ezért javasoljuk a szándéknyilatkozatok újbóli bekérését.

Hartai Béla bizottsági tag a szándéknyilatkozatok benyújtásának határidejét 2020. december 31-ről 2022. július 31-re javasolja módosítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/2022. (II.241) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Jánka Ferenc 8257 Badacsonytomaj, Arborétum u. 39. szám alatti közös képviselő, a badacsonyörsi Arborétum utca páratlan oldalának magánerős közműfejlesztési pályázat tárgyában benyújtott kérelmét támogatásra javasolja abban az esetben, ha az érintett 8 ingatlantulajdonostól a szándéknyilatkozatok beérkeznek. A szándéknyilatkozatok benyújtásának határidejét 2020. december 31-ről 2022. július 31-re javasolja módosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Felső-bazársori 3. sz. üzlet hasznosításáról – Pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy egy érvényes pályázat érkezett, a BestBike Kft-től, Gyenesdiásról.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázó tevékenységi köre kerékpárok bérbeadása, értékesítése és karbantartása, 2014-től Badacsonytomajon és a Badacsony Régióban foglalkozik ezzel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

49/2022. (II.21) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori 3. sz. üzlet hasznosításáról – Pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a BestBike Kft. pályázatát elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltak szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a strandra benyújtott két pályázat támogatásban részesült. Az alsó bazársori közbeszerzés folyamatban van. Az ajánlattevők részéről érkeztek kérdések, melyek részben megválaszolásra kerültek. A beadási határidőt március 2-re módosítjuk. A projektek adminisztrációja folyamatos.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy felhívták a figyelmét arra, hogy a Tátika beruházásnál 3 hete nem történt semmi. Kérdezi, hogy az építési naplóban mi szerepel.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy vannak problémák a tervekben. Részben előre nem látható dolgok, az épület visszabontását követően merültek fel, melyre várjuk a tervezői válaszokat. A tervező tavaly augusztusban meghalt. Készültek műszaki dokumentációk, ha ezeket a műszaki ellenőr és a kivitelező szakmai csapata is jóváhagyja, akkor folytatják a munkát. Felmerült, hogy a Kormányhivatallal is egyeztetni kell, előfordulhat, hogy az engedélyt módosítani kell. Ezek a kérdések heteken belül a testület elé fognak kerülni, komolyabb döntés szükséges hozzá. Azon vagyunk, hogy a munka érdemben folytatódhasson, de ez nem rajtunk múlik, előre nem látható problémák merültek fel.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a múlt héten az Örökségvédelemnél voltak egyeztetésen, ha a főszerkezetet nem érinti a módosítás, akkor nem kell engedélyt módosítást kérni. Azon dolgozunk, hogy a hibák kijavításra kerüljenek. A kivitelező olyan statikai kérdéseket tett fel jogosan, melyeket le kellett egyeztetni a tervezővel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint a másik oldalon lehetett volna folytatni a munkát.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az épületet teljesen ki kell bontani, nem lehet belekapni külön-külön részekbe. Alapszerkezeti probléma van, illetve a tetőnél is probléma van. Jeleztük a kivitelezőnek, hogy nem kellett volna addig lebontani a tetőt, amíg nem tudjuk a megoldást. A terveken voltak utalások, de a kivitelezésnél nem úgy csinálták meg, most ezek a hiányosságok előjönnek. Egy műemlék épületről van szó, nem úgy van, mintha egy magánház épülne. A legmagasabb fokozatú műemlék épületnek számít, a legutolsó apró dologról is egyeztetni kell. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, minden szempontból körbe kell járni, mert a hatóság akár 700 milliós büntetést is kiszabhat.

 

Hartai Béla bizottsági tag egyetért Forintos Ervin képviselővel. Van egy érvényes szerződés. Szeretné bekérni a februári építési naplót, szeretné látni február 1-től február 20-ig a napi bejegyzéseket, illetve mikor jelentette le a vállalkozó az építési naplóban, hogy megáll a kivitelezéssel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

50/2022. (II.241) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

A települést érintő sportrendezvények ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múltkori két témának a ratifikálása, melyekről a testület a február 14-én megtartott rendkívüli ülésén már tájékoztatást kapott, illetve javaslatot is tett. A Giro d’ Italia kerékpáros verseny központjaként a Dísztér merült fel, a Badacsony Maraton vonatkozásában a Központi Park került megjelölésre a rendezvény helyszíneként azzal, hogy ha károkozás történik, akkor rendezniük kell. A VN. Kft. előtte és utána egy állapotfelmérést fog végezni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

51/2022. (II.241) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A települést érintő sportrendezvények ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

52/2022. (II.241) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

20./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

53/2022. (II.241) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 16.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Vercz Attila

bizottság elnöke                                                                            bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!