2022.02.03 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 3/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2022. február 3-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Forinto Ervin                                  bizottsági tag

Hartai Béla                                      bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag                           (5 fő)

Takács Lajos                                    bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag

Vercz Attila                                   bizottsági tag                           (2) fő

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Török Zoltán                                 alpolgármester

Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                     (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                            osztályvezető

Rakics Anna                                   VN. Kft. ügyvezető

Gyimesi Mónika                             műszaki ügyintéző

 

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tag és Vercz Attila bizottsági tag előzetesen bejelentette távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

25/2022. (II.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Takács Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

26/2022. (II.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. február 3-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (II. forduló)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3. Hafner Kálmán településrendezési eszközök módosítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a remélte, hogy a múltkor elfogadott előirányzat módosítás lesz az utolsó, de az ülést követően közölte a Magyar Államkincstár azokat az állami támogatásokat, melyeket a záráshoz szerepeltetni kell a könyvelésünkben is. Ezért az előterjesztés szerint módosítottuk a tételeket, melyeket a könyvelésen át kell vezetni, hogy év végén egyezzen. Ez lesz a záró főösszegünk az elszámoláshoz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

27/2022. (II.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (II. forduló)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előző testületi ülésen elhangzott döntéseket a költségvetésben átvezették. A bizottsági ülésen javaslat született arra, hogy Kocsis Samu Anita gyermekorvosi asszisztens munkaideje 8 óra legyen, megegyezően a doktornő munkaidejével. A testületi ülésen erről nem született döntést, a határozatban erre ki kell majd térni. Javaslat született arra is, hogy a Fiatalok Fóruma támogatása 1,2 millió forinttal kerüljön be a költségvetésbe, ez is átvezetésre került, a testületi ülésen határozatba kell foglalni. Az óvoda, a Menü Kft, a VN. Kft., illetve a Kulturális Intézmény költségvetéséről szó volt. Beépítésre került a felhalmozási bevétel, illetve amiről a testületi ülésen döntés született.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy korábban olyan motivációs rendszerről beszéltek, mely arra ösztönzi az ügyvezetőket, hogy a cégek működése megoldható legyen. Nem tudjuk a pénzmaradványból biztosítani jelenleg fedezet hányában az elvonások miatt azt az összeget, amit az intézmények elvárnának. A VN. Kft. június előtt kevés bevételt tud generálni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy bízik abban, hogy a Kormányzat részéről kapunk kompenzációt, ahogy tavaly, az idén is számítunk erre. Tavasszal adófelderítésre kerül sor az IFA a telek és építményadó vonatkozásában, melyből pluszbevételt szeretnénk generálni. Készül egy ingatlanvagyon koncepció, melynek kapcsán felmérésre kerül az összes önkormányzati ingatlan. A hasznosításuk módjára – bérlet, eladás, vagy más hasznosítás – javaslatot teszünk.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Bogyai út átvett vagyontárgy, a VN. Kft. már a tél folyamán eltolta ott a havat. Szemétgyűjtésből is keletkezni fognak költségek. Elmondja, hogy ezek nem szerepelnek a költségvetésben, valamilyen módon kompenzálni kell majd a VN. Kft-nek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy felhívta a Nemzeti Park munkatársa. Kérdezi, hogy hol van az adott probléma.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a hegyen a sínpálya alatti beérkező részről beszélünk. Helyszíni szemlére is sor került, Horváth Béla statikus bevonásával. Úgy gondolja, hogy egy komplett felmérést kell készíteni ezzel kapcsolatosan. Elhangzott, hogy a támfalakkal kell kezdeni. Úgy gondolja, hogy ez komoly költséget fog jelenteni, kérdéses, hogy lesz-e rá keret, mi lesz az áthidaló megoldás. Hosszú szakaszról van szó, egy statikus kell a felméréshez. Megmozdult az egész föld, a szárazon rakott támfalak ezt a terhelést nem bírják. Az építkezések kapcsán valamilyen határokat kell húzni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ígéretet kaptunk arra hogy a  vis maior, vagy más forrásból a támfal megerősítése meg fog történni. A Római út felett a HÉSZ vonatkozásában változtatási tilalom bevezetését tervezzük, ennek előkészítése a testület elé fog kerülni legkésőbb márciusban.

 

Forintos Ervin bizottság tag szerint meg kell találni az egészséges összhangot, hogy valamilyen szinten a helyiek érdekérvényesítése is megvalósuljon.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy milyen formában tudna a település bekapcsolódni a programokba, úgy gondolja, hogy Navracsics úrral egyeztetni kellene. A környező települések folyamatosan pályáznak, ez kellene nekünk is tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tárgyaltunk erről, utánanéz a lehetőségeknek. Szeretnénk a Kisfaludy-házat felújítani, nagyon rossz állapotban van az épület. Több százmillió forintba kerülne, de azt ígérte, hogy megpróbál segíteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

28/2022. (II.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (II. forduló)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Hafner Kálmán településrendezési eszközök módosítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy az ingatlan Ma1 övezetbe, általános mezőgazdaság övezetbe tartozik, a beépítéshez 2 ha szükséges. A kérelem arra irányul, hogy 1 ha-ra lehessen építeni, 80 %-os szőlőtelepítés megtartásával. Az eljárás során 25-26 szakhatóság véleményét figyelembe kell venni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a döntés csak erre a területre, vagy minden Ma1 övezetbe tartozó ingatlanra vonatkozna.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy ha a testület módosítja az övezeti előírást, akkor az az övezetbe tartozó összes ingatlant érinti.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a külterület jelentős részén már 3 ezer m2-es ingatlanra lehet építeni. Ő nem biztosítaná miden mezőgazdasági terület esetében a lehetőséget, így nem lesz felparcellázva a terület. A területek 80 %-án ellenőrizetten kell fenntartani a szőlőművelést. Az a baj, hogy sokan eltelepítik a szőlőt, de mivel senki nem ellenőrzi, a későbbiekben nem művelik. Az ügyben a Hegyközséggel kellene együttműködést kezdeményezni. Nem jó senkinek, ha eltűnnek a szőlők, akkor hiába mondják, hogy Badacsony a Szőlő és Bor városa.

 

Török Zoltán alpolgármester egyetért az elmondottakkal. Javasolja megszabni, hogy 10 évig dokumentálni kell az adott ingatlanokon a szőlőművelést. A Hegyközség, illetve az önkormányzat bármikor ellenőrizhessen, ha nem művelik, akkor büntetést lehessen kiszabni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy van lehetőség külön övezetet is létrehozni, nem az általános részt módosítani. De amit az alpolgármester úr javasolt, azt elő kellene készíteni, ebben a módosításban így nem javasolt.

 

Török Zoltán alpolgármester most csak a procedúra elindításáról javasolja a szavazást.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a hatósági véleményezéseket követően kb. mikor kerül vissza a testület elé a kérelem. A 80 %-os szőlőtelepítést ösztönözni kell.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy művelni kell, nemcsak telepíteni, a rendeletet ezirányban kell módosítani. Tudja, hogy Hafner úr sokat tesz a településért, de nem diszkriminálna senkit. Sokan egyedileg akarják a saját ingatlanra vonatkozó szabályokat módosítani. Azt tudja támogatni, ha egységes szerkezetben alakítja ki a testület a szabályokat. A HÉSZ több esetben nem egyértelmű. Vannak adottságaink, amit nem tudunk megváltoztatni, kész tények.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy meg kell fogalmazni a határozati javaslatot, ami bizottsági ajánlással bekerül a testület elé.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy szőlőként nyilvántartott területről beszélünk, kérdezi, hogy jelenleg hogyan funkcionál.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy fele részben erdős, illetve cserjés terület.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy sok olyan terület van, am már nem szőlőként művelt. Ezek felderítése sok időt venne igénybe. Hafner úr sokat tett a településért. Arról kell dönteni, hogy csak a kérelmezett területre vonatkozó szabályokat módosítja-e a testület. Ezt követően minél előbb egy átfogó HÉSZ módosítást lehet kezdeményezni, melyhez nyilván pénz is kell.

 

Hartai Béla bizottsági tag megjegyzi, hogy ha kivesszük azokat a lehetőségeket, melyeket a kérelmezők finanszíroznak, akkor a HÉSZ módosítás költsége az önkormányzatnál marad. Költségoldalról az lenne a jó, ha 25-30 igény itt volna, és a költségekbe az önkormányzati terveket is bele tudnánk tenni. Akik most kérnek hozzájárulást, elég tehetős emberek.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy szerinte is problémásabb, ha egyedi döntést hoz a testület. Az egyedi elbírálás további feszültségeket szül.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ezzel egyetért. A legkisebb feszültséget az jelenti, ha a testület most leveszi 1 ha-ra az ingatlan nagyságát, majd bevár több kérelmet és egy blokkban kezeli az egészet, így a nagyobb rész finanszírozása is megoldódik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy hogyan legyen megfogalmazva a javaslat. Kérdezi, hogy az előterjesztés szerint, az Ma1 övezetben mindenhol 2 ha-ról 1 ha-ra módosuljon-e az ingatlan nagysága.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző javasolja, hogy az elhangzott javaslatok alapján a februári testületi ülésre egy szélesebb körben kidolgozott előterjesztés kerüljön a testület elé.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy ezt támogatja azért is, mert most rendkívüli ülésen tárgyalja a bizottság, majd a testület. A rendkívüli ülés esetében meg van határozva, hogy mit lehet tárgyalni. Úgy gondolja, hogy ez a pont nem halaszthatatlan kategória, ezért a rosszakarók támadhatják a testületet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy volt már hasonló kérelem a testület előtt. Nem tudja, hogy hogyan lehet addig kezelni, amíg az I. osztályú szőlőkataszter területen nem az történik, ami a papíron van. Telepítse be a kérelmező 80 %-ig szőlővel, utána jöhet vissza a kérelmével. Hafner úr precíz ember, ezért nem érti. Jelen kérelmet támogatná, de egy hasonló ügyet már nem támogatott, így nem cseng össze számára az egész.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a 80 %-os betelepítés kötelezvény lesz számára, különben nem kapja meg a használatbavételi engedélyt. Javasolja a rendeletbe belefoglalni, hogy csak akkor járul hozzá a testület, ha 10 évig műveli is a szőlőt.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy már a vásárláskor sem volt a területen szőlő, Hafner úr most akarja rendbe tenni. Úgy gondolja, hogy a testületnek ehhez a segítséget meg kell adni. Addig nem kap használatbavételi engedélyt, amíg a területen a szőlőtelepítés nem valósul meg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy így el tudja fogadni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a szőlőkataszterben lévő területek minden további nélkül betelepíthetők szőlővel. Ha a megvásárolt terület másként van feltűntetve, akkor szőlőtelepítési jogot kell hozzá vásárolni az ingatlan tulajdonosának. Közös érdek a Hegyközséggel való együttműködés a szőlőművelés engedélyezésére és ellenőrzésére. Most az a problémájuk, hogy nincs jogosultságuk ellenőrizni, hogy valóban művelik-e a szőlőt. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a februári soros ülésen az elhangzott javaslatok figyelembevételével készüljön újabb előerjesztés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

29/2022. (II.03.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hafner Kálmán településrendezési eszközök módosítási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a februári soros ülésen egy szélesebb körben kidolgozott előterjesztés kerüljön tárgyi ügyben a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy egy 7 éves kisfiú anafilaxiás sokkban meghalt. Javasolja, hogy az óvodában és az iskolában is legyen olyan injekció, mely hasonló esetben segíthet. Ezt Gyula városa kezdeményezte, már sok önkormányzat csatlakozott hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már mi is megrendeltük az injekciót.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 9.45 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella                                                               Takács Lajos

bizottság elnöke                                                                             bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!