2022.01.24 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 1/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2022. január 24-én 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Hartai Béla                                      bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag                           (5 fő)

Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Vercz Attila                                   bizottsági tag                           (1) fő

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Török Zoltán                                 alpolgármester

Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                     (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                            osztályvezető

Rakics Anna                                   VN. Kft. ügyvezető

Molnárné Keller Csilla                    MENÜ Kft. ügyvezető

Molnár Mihály                                pályázati referens

Gyimesi Mónika                             műszaki ügyintéző

Szombathelyi Dávid                       Fiatalok Fóruma képviseletében

Kiss Laura                                      Fiatalok Fóruma képviseletében

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Vercz Attila bizottsági tag előzetesen bejelentette távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

1/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 16 nyílt és 1 zárt napirendi pont szerepel. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

2/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2022. január 24-i soros ülésének napirendjét 16 nyílt és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. Badacsonytomaj város önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2/a. Menü Kft. 2022. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

2/b. Badacsonytomaj VN. Kft. 2022. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4. BTTF településrendezési eszköz módosítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5. BTTF együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6. Badacsonytomaj „Standfejlesztés 2021.” ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8. TOP+ „Élhető települések”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Polgármesteri illetmény változásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Vollein Ferenc „Balaton Királynője” című festménye felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 

1. 2022. évi kitűntetési javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Magyar Államkincstár az állami támogatásokat sajnos még nem hozta nyilvánosságra. Az év során óvatosan terveztünk, az iparűzési adóból tavaly jelentősen több befolyt a tervezetnél. A testület az év végén döntött a jutalmazásokról, melyek átadása, illetve átvezetése megtörtént a Menü Kft. és a VN. Kft. felé. Az informatikai szolgáltatások esetében 200 eFt átcsoportosítására került sor, illetve megtörtént az európai uniós pénz visszautalása is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

3/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag 14.15 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 6 fő

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2/a. Menü Kft. 2022. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

2/b. Badacsonytomaj VN. Kft. 2022. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az első verzióban a bevételeket a várható helyzetnek megfelelően terveztük, még minimális állami kiegészítő támogatást kapunk. A bérleti díjaknál kevesebbet állítottunk be. Az iparűzési adónál, ha megkapjuk az állami támogatást, akkor azt a részt átcsoportosítjuk. A törvényi előírásoknak megfelelőn a minimálbér emelkedett, a dologi kiadásoknál a teljesítések alapján számoltunk. A pályázatos, függőben lévő beruházásokkal terveztünk, illetve némi eszközvásárlást az egészségügy részére. Így 77 milliós hiány mutatkozik jelenleg, a költségvetést egyensúlyba kell hozni. Felhalmozási bevételekkel nem terveztünk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy a napirend keretében kell tárgyalni a Menü Kft. és a VN. Kft. üzleti tervét is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma eljuttatta a támogatási kérelmét 2022. évre. A kért 1,2 millió forint egy része tartozás, a másik fele az évi feladatokra kellene. A költségvetésben a szervezet támogatása 1 millió forinttal szerepel. Kéri a bizottság javaslatát. A gyermekorvos kéri a testület támogatását, hogy az asszisztense napi 8 órás foglalkoztatásba kerüljön át a jelenleg 6 órás foglalkoztatásból. A költségvetés tervezetben 8 órás finanszírozás szerepel, de ebben is állást kell foglalni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a Fiatalok Fóruma jelenlévő képviselője kíván-e hozzászólni.

 

Szombathelyi Dávid elmondja, hogy 660 eFt-ot kell még kifizetniük Kóczián Géza részére a tavalyi rendezvény kapcsán. A fennmaradó összeget az idei terveikhez szeretnék kérni, a legtöbb pénz az utaztatásra lenne fordítva. Megpróbálnak önfenntartók lenni, de az induláshoz szükségük lenne a támogatásra. A könyvelőt is ki kell fizetniük. A programtervezetet a képviselők részére meg fogja küldeni. Mindenkit invitál a hétvégén tartandó forraltbor versenyre, örülne, ha a testület is indulna egy csapattal.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a beállított összeg helyett 1,2 millió forint támogatás kerüljön be a költségvetésbe a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma részére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

4/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma 2022. évi támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma részére a költségvetésbe beállított 1 millió forint helyett a kért 1,2 millió forint támogatási összeget elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a gyermekorvosi asszisztens 8 órás foglalkoztatásba kerüljön át a jelenlegi 6 órás foglalkoztatásból, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gyermekorvosi asszisztens 8 órában történő foglalkoztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a gyermekorvos kérésére javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kocsis Anita gyermekorvosi asszisztens munkaideje a jelenlegi 6 óra helyett napi 8 órára módosuljon.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az ügyvezetőket, hogy kívánnak-e hozzászólni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a beadott üzleti terve teljes mértékben fedi a valóságot. Senki nem szólt neki arról, hogy egy része tagi kölcsönként szerepelne. Ehhez semmilyen formában nem járul hozzá. Amikor ide került, hónapokig tartott, amíg rendezett helyzetet tudott teremteni. A Kft-nek szinte semmi vagyona nincs. Az eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak. Nem látja a fedezetet, amiből vissza tudná fizetni. A béreket januártól kénytelen volt megemelni, az előző évi bérnövekményt is figyelembe kell venni. Sajnos a 2020. évi árakon dolgoznak. A tördemici önkormányzat hajlandó lenne kifizetni a magasabb összeget az óvodai étkeztetésre, de erre sincs mód. Azt javasolja, hogy vegyék el tőle a szállítási feladatokat. Idézi a feladatellátási szerződésben foglaltakat. Megjegyzi, hogy az ő béréről nincs szó, egész nyáron ingyen dolgozott. Megoldás lehet, hogy a nyári táborozásnál csak a reggelit és az ebédet vállalják be hétköznapokon, este és hétvégén nem dolgoznak. Ha a szállítást nem neki kell megoldani, akkor 2.050 eFt-tal, plusz 1 ember bérével csökkenthetők a költségek, mely majdnem megegyezne a kölcsönnel. Neki nem kell így az autót fenntartani, örülne, ha az önkormányzat vinné ki az ebédet mindenhová. Segítséget kér a fehér önkormányzati autó műszaki vizsgáztatásához. Megpróbál spórolni, mindent a saját telefonjával és autójával intéz. A dolgozók sok mindent megjavítanak, sokszor van csőtörésük is. Nem lehet 1300 – 1500 Ft-os költség mellett 1000 Ft-ért adni az ételt. A nyersanyag árak 40-70 %-kal nőttek. Felolvas egy levelet, melyet az ünnepek közötti étkeztetéssel összefüggésben írtak neki. A levél lényege, hogy a máshonnan kapott étel lényegesen kevesebb volt, elégedettek a szolgáltatásával. Ő is csökkenteni tudja az adagot, de testületi döntést kér hozzá. A tagi kölcsönt nem vállalja fel.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint egyeztetni kell a polgármester urakkal és a kistérség vezetőjével a plusz kiadások miatt, vagy a Kft. főz a diákoknak és az óvodának, illetve a helyi lakosok részére. Megoldás lehet, hogy a kiszállítást az önkormányzatok oldják meg saját busszal, így egy autó felszabadul.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a javaslat nem politikai, hanem szakmai kérdés. Meg kell vizsgálni mindkét cég esetében, hogy hogyan tudják jobbá és költséghatékonyabbá tenni a működésüket. Ha a testület nem támogatja a javaslatot, akkor egy másik irányt kell találni. Az alpolgármester úr által elmondott is járható út.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor 2006-ban a kistérség megalakult, az volt az elképzelés, hogy egy konyhával oldja meg az egész térség főzését. Így a mi konyhánk is veszélybe került, esetleg melegítő konyhaként működhetett volna. Azért, hogy megmaradhasson, az akkori vezető bevállalta a szállítást. Most úgy hangzik, hogy a környező települések kényszerítették ránk ezt a feladatot, de ez volt a megmaradás feltétele. Elfogadja, hogy ez költségekkel jár, ilyen szempontból minden csatlakozót meg kell vizsgálni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy sok minden változott azóta, egyeztetni kell a környező települési önkormányzatokkal.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy Badacsonytördemic, Ábrahámhegy és Pálköve nemrégen jöttek vissza. Szeretett volna csatlakozni Nemesgulács és Káptalantóti is. 450 főig tudnak főzni plusz 1 emberrel. Az a probléma, hogy a szállítást 2 autóval nem tudja megoldani, 1 óráig mindenkinek ki kell vinni az ebédet. A külterületeket nem tudja bevállalni, nincs megfelelő autója a rossz utakhoz. Az ebédet igénybe vevők panaszkodtak, hogy ebben a járványidőszakban be kell jönniük befizetni az ebédet, kérik, hogy menjenek ki hozzájuk a pénzért. Ezt tudja támogatni. Próbálja megoldani azt is, ami nem az ő dolga lenne.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a cég az önkormányzat tulajdona, ezt nem szabad elfelejteni. Az ügyvezetőnek segíteni kell a problémákat megoldani. Az egész város arról beszél, hogy miket terjeszt az ügyvezető.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint a tőkefinanszírozásnak több formája van. A tagi kölcsön adókönyvileg bonyolultabb, kamatos folyamat. Ha megszűnne a cég, vissza kell fizetni. Úgy gondolja, hogy a testület kötelessége első körben a két céget átnézni. Addig személy szerint semmilyen külső finanszírozásra nem lát esélyt, ez felelőtlen gondolkodás lenne.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez egy javaslat, szakmai kérdés. Egyért a polgármester úrral, hogy sokan kígyót-békát kiabálnak azért, mert megpróbálnak valamit jobbá tenni, az ügyvezető ösztönözve van arra, hogy felelősen gazdálkodjon. A tagi kölcsön a Ptk. hatálya alá tartozik, visszafizetésétől el is tekinthet a testület, egyedül a kamatfizetési kötelezettség terheli a céget. Egyetért a képviselő úrral abban, hogy amíg a két Kft. finanszírozását 2022. évre nem oldják meg, addig a teljes önkormányzati költségvetést nem lehet elfogadni.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy már a ciklus elején át akarták nézni a két önkormányzati céget. Ez előre vinné a dolgokat és a költségvetést is. A tagi kölcsön egy megelőlegezés, ha nem használódik fel, akkor visszafizetik. Ha nem tudja visszafizetni a cég, akkor muszáj lesz arról szavazni, hogy nem kérjük vissza.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy adójogi szempontból aggályosnak tartja, hogy működésre adunk támogatást egy jogi személynek. Vagy feladat támogatásra adunk, vagy a másik lehetőség a tagi kölcsön. Lehet vizsgálni a két cég összevonását vagy intézményi rendszerben való működtetéséét. Meg kell határozni az irányt, melyhez több körös egyeztetésre van szükség.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy korábban, ha nem használták fel a támogatást, akkor vissza kellett fizetni, tételesen elszámolva mindent. A feladatellátási megállapodásban a működtetés költségeit az állami normatívából fedezi az önkormányzat.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy az állami normatíva nem elég a finanszírozásra.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy az étkeztetés önkormányzati feladat, amit átruházott a Menü Kft.-re. Még mindig 2020-as áron dolgoznak, az árak és bérek, az üzemanyag emelkedtek. A különbözet 9 millió forint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy örül annak, ha azt hallja, hogy az emberek meg vannak elégedve a kapott étellel. Ennek lehet, hogy ez a marakodás az ára.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ebben a költségvetési változatban a kapott állami támogatásnál a gyerekétkeztetés 10 millióval többe kerül éves szinten. Mintegy 2 millió forint a bevétel, tehát jelentős a hiány.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy tegye meg hozzászólását.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy elkészítették az üzleti tervüket, úgy gondolja, hogy a táblázat szemléletes, a szöveges rész is részletes. Ez lenne a legrosszabb forgatókönyvük. A kötelező béremelést betervezték, a minimálbér emelését törvény írja elő. 25 fő dolgozóra a béremelés bruttó 11 millió forint a járulékokkal együtt. Az üzleti tervben szerepel 3 új dolgozó, 2 fő 8 órás és 1 fő 6 órás foglalkoztatással márciusból, az ő bérük 9 millió forint. A strandi dolgozókat a nyári időszakban alkalmazzák. 10 milliós áthozott pénzeszközzel rendelkeznek a parkoló és strandbevételekből, illetve a pályázatos bevételekből, melyet a működésre állítottak be. A parkolókból 14 milliós bevételt terveztek. Beszéltek arról, hogy a kieső parkolót hogyan lehet kiváltani, június 30-ig nem lehet új parkolót kialakítani, díjat szedni, illetve árat emelni. A strandot 2 millióval többre tervezték. Bízik benne, hogy júniusban megszűnik a korlátozás, utána a testület által korábban megszavazott áremelést tudják realizálni. Ha nem tudnak létszámot bővíteni, akkor egyéb vállalkozási tevékenységet sem tudnak bevállalni. Az új telephelyen működtetett kiskereskedelmi tevékenységüket tervezik kiegészíteni. A szelektív gyűjtőpont ott marad, a lehetőséget a külső vállalkozások felé is kiterjesztik, illetve a lakosság részére értékesíteni fognak NHSZ-es hulladékos zsákokat. A Babi rendszert üzemeltetni kell. A meglévő terminálos rendszer nem működik, az új rendszernek egyszeri 100 eFt-os költsége lesz. Az OTP-nek az önkormányzattal van szerződése, ezért ez a költség az önkormányzatot terheli. 4 dokkoló kialakítására 25 millió forintos ajánlatot kapott, erre pályázati forrás nélkül nincs esély. A telephely engedélyeztetéssel kapcsolatosan további 600 eFt-os plusz kiadás jelentkezik. Munkaerőt nehéz találni, a béreket ki kell fizetni. Minden évben közel 3 ezer órás túlmunkát végeznek. A dologi kiadásaikat a legminimálisabbra szűkítik le, a 10-20 %-os áremelkedéssel szemben 5-10 százalékkal számoltak. Csak azt veszik meg, amit muszáj, a gépeket a kollégák javítják, ha lehetséges. A géppark öregszik, az üzemanyagok ára is nő. A költségek úgy csökkenthetők, ha nem veszik fel a tervezett három főt, de így nem tudnak több feladatot bevállalni. Ez 9 millió forintot jelent. A strandot működtetni kell, itt is próbálják saját munkaerő átcsoportosítással megoldani a feladatot. Többet nem tud tenni, egy felelős ügyvezető nem biztos, hogy belemegy olyan történetbe, aminek nem látja a kimenetelét. Mi lesz, ha nem tudják visszafizetni a tagi kölcsönt. Inkább megpróbálja lefaragni a költségeket. A karbantartási tervet csak az üzleti terv elfogadása után tudja elkészíteni. Ha a bevételek befolynak és tudnak spórolni, kéri a testületet, hogy a tagi kölcsön ne kerüljön szóba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a helyzet az önkormányzat esetében is. 100 millió forintba kerül a kötelező bérfejlesztés önkormányzati szinten, aminek a kompenzációja egyelőre nem látszik. Nem arról van szó, hogy van egy gonosz önkormányzat, hanem vannak kötelező kifizetni valók, melyeket partnerséggel kell megoldani, nem ellenséget látni a másikban. Felvetődik, hogy hogyan lehet keresztül vinni azt, hogy év közben ne a nyári szinten legyen a közterületekre odafigyelve. A fejlődési folyamat oda vezet, hogy sok a vendég, egész évben el kell végezni a vonatkozó feladatokat. A három fő felvétele ezt a célt szolgálta volna. A Kisfaludy és Bogyai utak felújítása is akkor ér valamit, ha ott rend van. A Kálvária út is igényelne munkaerőt. Bízunk abban, hogy az államtól további forrásokat kapunk. Az a típusú kompenzáció is várat magára, ami a pandémia idején elhangzott.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a sportpálya esetében a bér 1,5 millió forint, a dologi kiadás 1,7 millió. Kérdezi, hogy a víz benne van-e.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a műfüves pályát pályázati pénzből sikerül megcsináltatni. A vizesblokkot is rendbe kellene rakni. A pályát bérbe lehetne adni, de a vizesblokk feltétel. Az alap kb. 1 millió forint lenne, majd fel kellene újítani. Kérdezi, hogy ez szerepel-e a tervekben.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nincs benne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajáterős fejlesztésre nincs forrás, nagy dolog lesz, ha a pályázati vállalásokat meg tudjuk valósítani. Zajlik a nagy projekt, a Tátika, az alsó park. Nem gondolkodhatunk további jelentős fejlesztésekben. Számítani kell arra is, hogy két csatornaprogram vár segítségre, a Kossuth utcában, illetve a Kisfaludy úton Szekeres úr szervezésében. Ha ezeket is beszámítjuk, akkor 100 milliós saját erő szükséges.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy volt időszak, amikor az óvoda rendelte meg a karbantartást. A sportpálya esetében el tudná képzelni, hogy az elnök úr a fűnyírást és egyéb műveleteket más formában, költséghatékonyabban oldja meg. Esetleg a virágültetések kapcsán lehetne még spórolni. Biztos, hogy az ügyvezető nem tud annyit lefaragni a költségekből, amennyit a testület szeretne.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a dolgozók mindennel foglalkoznak, a bér és járulék összességében értendő a közhasznú feladatok elvégzésére. A bérköltség a sportpálya esetében ugyanúgy ott marad. A beruházások miatt az idén kevesebb virággal terveztek, a növények 1/3 része évelő. Ezen kívül 4-5 ezer fő virágot vesznek. Az ágyásokat rendben kell tartani, itt bérköltség jelentkezik. A hóeltakarítással kapcsolatban a Közútkezelőtől nem kapnak már támogatást, ők gondoskodtak a síkosságmentesítő anyagról is, ami fél millió forintos plusz kiadás jelentett.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a testület próbálta az eszközparkot bővíteni azért, hogy vállalkozói tevékenységet is tudjanak végezni. A cégnek ezirányban is el kell indulni, ha nem is a főszezonban, hanem az őszi és tavaszi időszakban.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy zöldhulladékot nem tudnak befogadni helyhiány és engedélyek hiányában. Jelenleg 3 dolgozójuk van, aki két éven belül nyugdíjba megy, ebből két gépkocsivezető. Saját közterületeiket sem tudják karbantartani, pedig Nemesgulács jelezte, hogy igénybe vennék a szolgáltatásukat. Nem tudnak kifelé munkát vállalni, esetleg hétvégi vagy délutáni munkavégzés jöhet szóba, mint bevételi forrás.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az illemhelyeket működtetni kell, fizetőssé kell tenni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a Kert utcai illemhely ingyenes, erre testületi döntés van. A Rizling sori illemhely bérlete két év múlva jár le. A Kisfaludy úton a két illemhelyet és a felső bazársorit nem sikerült tavaly bérbe adni, meg fogják próbálni az idén is, akár egyben pályáztatva. Tavaly ajánlatot kértek beléptető kapura, a bekerülési költsége nettó 1,8 millió forint. Az illemhelyek napi takarításával is számolni kell, a személyzetnek költsége van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kisfaludy úti pályázat kapcsán kaptunk forrást a két illemhely megújítására, ezeket üzemeltetni kell. Tavaly nem pályázott rá senki, illetve a víz kérdését meg kellett oldani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint fel kellene mérni, hogy az önkormányzat vagyonában szerepelnek-e olyan területek, melyeket a VN. Kft. tart rendben. Érdeklődtek tőle, hogy lehetne-e ilyen területet venni vagy bérelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja ezt a vitát lezárni úgy, hogy a bizottság bízza meg a jegyző urat, hogy egyeztessen az ügyvezetőkkel, hogy hogyan lehetne a költségeken csökkenteni. Így nem tudja a bizottság a költségvetést tovább tárgyalni és elfogadásra javasolni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

6/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a költségvetési vitát azzal zárja le, hogy megbízza a jegyző urat és az ügyvezetőket, hogy egyeztessenek a költségek csökkentéséről, mert így nem lehet a költségvetés elfogadásáról dönteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Rakics Anna ügyvezető kérdezi, hogy mi ennek a határideje.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy február 10-ig át kell beszélni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy az állami kompenzációt mikor láthatják.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy jelenleg 13.726 eFt-os kiegészítést közöltek ki. Még nem tájékoztattak arról, hogy az eredeti költségvetésbe lehet-e tervezni. A Menü Kft-nek nem lesz tagi kölcsön, a VN. Kft. 45 milliós támogatásra leviszi esetleg. Ezeket figyelembe véve 100,5 millió hiánynál tartunk. Az óvodánál lett volna még mintegy 3 millió + ÁFA összegű beruházás és egyéb kérelmek. A sportegyesület vezetője 6 millió forint támogatást kért. A Badacsonyért Közalapítvány további 2 milliót szokott kérni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a civil szervezetek elszámoltak-e az előző évi támogatással, illetve megküldték-e az igényüket.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy elszámoltak, az igényük szerepel a költségvetésben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért esett a választás a Jegyző úrra, mert már dolgozott aljegyzőként és jegyzőként, illetve vagyongazdálkodási területen is. Kérte, hogy ezt a tudását olyan értelemen kamatoztassa, hogy tekintse át a vagyont, hogy mit lehetne értékesíteni belőle. Lehet, hogy erre az idén szükség lesz. Társasági szakjogászként tevékenykedett, illetve cégeknél, pld. a városüzemtető cégnél szerzett tapasztalatot. Kérte, hogy segítse az önkormányzati cégek hatékonyabb működtetését. A vagyongazdálkodással kapcsolatosan példaként elmondja, hogy a régi polgármesteri hivatalnál a főépület elbontása mintegy 50 millió forint lenne. A mellette lévő kaszárnya jellegű épület hamarosan összedől, elbontása 25 milliós költséget jelentene. Nem szabad önkormányzati tulajdonba tartani, meg kell szabadulni tőle, városfejlesztési lehetőségekbe bevonni, ha van rá mód.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Városüzemeltetés kinőtte magát, a jelenlegi telephelyét fel kellene becsültetni, értékesíteni majd egy új létesítményt létrehozni a Káptalantóti úton. A Bacchus alatti területet 20 évre kiadtuk bérbe, évi 2-300 eFt-ért. Ezt is át kell gondolni, egy értékes területről van szó.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a közterületekről szóló rendelet módosítását a következő soros ülésre előkészíteni. Jó lenne, ha a hivatalban olyan részleg jöhetne létre, ami hatékonyabban tudja kezelni ezt a területet. Nehéz ilyen munkára embert találni, de fontos lenne.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető megjegyzi, hogy az étteremből a régi hivatal épületébe bedepózott székeket még lehetne használni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 15.35 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 15.55 órakor folytatódik.

Jelen van 5 fő.

Hiányzik Hartai Béla bizottsági tag

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a hivatal költségvetésében a dologi kiadásokat az előző évinek megfelelően terveztük. A bérek esetében a kötelező minimálbér lett figyelembe véve, illetve a testület által elfogadott, megemelt illetményalap. Egy kolléganő szülni fog, a helyettesítését meg kell oldani, a bér itt duplázódni fog. Három fő jogosult jubileumi jutalomra, ez is többletköltséget jelent. A költségvetésben 1 műszaki kollégával terveztünk. Ezen felül a kötelező útiköltség van betervezve, illetve a már szintén elfogadott cafetéria.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ez a tervezet elfogadható-e már.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testület tavaly döntött az illetményalap emelésről és a kötelező minimálbér emelésről. A jubileumi jutalom kifizetése kötelező.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

7/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

BTTF településrendezési eszköz módosítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a MÁV alatti területen egy parkoló kialakításának koncepció tervének egyeztetésére a képviselők is meghívást kaptak. Ahhoz, hogy a pályázatot a BTTF be tudja adni, szükséges a településrendezési eszközök módosítása. A főépítészi vélemény az előterjesztésben olvasható. Javasolja a támogatás biztosítását, hogy a beruházás meg tudjon valósulni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy buszváró szerepel-e a tervekben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 3 busznak van helye, úgy van kialakítva a parkoló, hogy Badacsonyörs felé még bővíthető. A piros téglás épületre a MÁV-nak még néhány évig szüksége van, elbontása után növelhető a parkoló. Az infrastruktúrát kiépítik, de nem lehet azonnal pénzt szedni, csak egy idő múlva.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy ki fogja finanszírozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyértelműen elhangzott, hogy ők finanszírozzák.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

8/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BTTF településrendezési eszköz módosítási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

BTTF együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy kell-e valakit megnevezni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem. A megállapodás tartalmának elfogadásáról dönt a testület.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

9/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BTTF együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj „Standfejlesztés 2021.” ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a pályázatot benyújtottuk, melyhez kapcsolódóan tervezési feladatok vannak. Az erre kiírt pályázatra 3 ajánlat érkezett mindkét strand vonatkozásában. Az értékelő jegyzőkönyv szerint az Icelos-PLAN Kereskedelmi és Mérnöki Kft. ajánlata a legkedvezőbb.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy nem ismeri a céget, kérdezi, hogy hogyan lettek megszólítva a pályázók.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy meghívásos pályázat volt, a tapasztalatai alapján ajánlotta a három céget. Ismeri őket, megbízható cégekről van szó.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

10/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj „Standfejlesztés 2021.” ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Dr. Bodnár Attila jegyző javasolja a 13. napirendi pontot előre venni.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

11/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sor módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt arról, hogy 7. napirendként a meghívó szerinti 13. napirendi pontot, ”Beszámoló a pályázatokról” tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

7./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy mindent leírt, a kérdésekre válaszol. Elmondja, hogy azok a pályázatok, melyek fizikailag megvalósultak, fenntartási szakaszban vannak, vagy lezárásra várnak. A szükséges adminisztrációt elvégeztük. A folyamatban lévő pályázatok adminisztrációja is naprakész minden esetben. Rengeteg pályázatról volt szó. A nagy GINOP projekttel nem állunk rosszul, ha beérkeznek az alsó bazársorra az ajánlatok, akkor kerülünk teljesen képbe. A strandfejlesztés már kimondottan az ő feladata volt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az alsó park és a nagy parkoló közbeszerzési ügyei hogyan állnak.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a közbeszerzés kiírásra került, február 14-ig kell ajánlatot adni. Nyílt közbeszerzési eljárás történik, az uniós szabályok szerint. Minden uniós finanszírozású projekt nyílt eljárás, az EKR-en keresztül.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a művelődési ház belső felújítása hogyan értendő a Magyar Falu program keretében.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy vannak olyan elemek, melyek már tavaly megvalósultak. A 30 milliós pályázatból 10 milliót költöttünk el.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még 20 millió forint áll rendelkezésre, de ajánlat hiányában nem folytatódott a felújítás. A Covid helyzet miatt a határidő meghosszabbodott.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy előkészítés alatt van, hamarosan a testület elé kerülhet. Június végéig kényelmesen megvalósulhat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az okozta a problémát, hogy az áremelkedések miatt, illetve néhány műszaki módosítás miatt új költségvetésre volt szükség, melyet leegyeztettünk a pályázat kiírójával. A módosított műszaki tartalommal kell kiírni a pályázatot, mely nem közbeszerzés köteles.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy beszerzési eljárás lesz.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri a Tátikánál folyó beruházás esetében kirakni a táblát.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy folyamatban van, beszélt a céggel. A projekt táblát a támogató céggel jóvá kell hagyatni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Tátikával kapcsolatosan mi a terv, üzemeltetésre ki lesz-e adva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a februári ülésre tervezzük az épület üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás bevinni. Elhangzott, hogy október vagy november 1-el lehet majd kiadni, bár szerencsésebb lenne a január 1-i forduló évvel. Ha meg lesz a partner, akkor észrevételeket tud tenni az építés során, illetve a technikai eszközök terén is. Ezért javasolja minél előbb kiírni a pályázatot. Ebből pár milliós bevétel várható, de az nem az idén fog keletkezni.

 

Rakics Anna ügyvezető megjegyzi, hogy úgy gondolta, hogy a Tátika a nyárra elkészül.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az épület július közepéig készen lesz, de utána még használatbavételi engedélyt kell kapnia, illetve az, hogy a tényleges üzemeltetés elkezdődjön, hónapokat vehet igénybe. Így 2023-ról beszélhetünk. Az építési terület esetében nem lehet azt mondani, hogy nem fogja akadályozni az idelátogatókat, de megfelelően ki lesz táblázva. Ha azt akarjuk, hogy a tervek megvalósuljanak, akkor itt bizony munkák lesznek.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy maximális bevétellel számoltak, az építkezés mennyiben fogja érinteni ezt.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem jellemző, a strandcikkesnek lehetnek problémái. Organizációs tervet kell készíteni, 3-4 munkaterületre osztani az alsó részt. Az új parkoló és a hajóállomáshoz menő sétány tekintetében ez fontos lehet, az utolsó pontban tudnak megépülni. Erre figyelni kell.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ez egyértelmű, minden összefügg mindennel. A középső rész a szíve a projektnek, de mindenhez hozzá kell nyúlni valamilyen szinten. A nyáron kell leginkább dolgozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a Borhétvégék hol lesznek megrendezve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felső részen kell megoldani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

12/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy pályázat érkezett, számára szimpatikus a pályázó elképzelése.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mi lesz a bérleti jogviszony időtartama.

 

Krisztin N. László polgármester a ciklus végéig javasolja.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző megjegyzi, hogy a pályázati felhívásban 2026. szerepel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mivel határozott időre szól a szerződés, ha a bérlő felmondja, akkor a hátralévő időre ki kell fizetnie a bérleti díjat.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez a két fél megegyezésén múlik, általában a visszamaradó idő felét szokták megfizetni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy arról volt szó, hogy a pályázati felhíváshoz a bérleti szerződés tervezetet is csatolni kell.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a leendő bérleti szerződésben ezeket rögzíteni fogjuk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

13/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az üzlethelyiséget Nagy Nikoletta (8263 Badacsonytördemic, Jókai Mór u. 6.) pályázónak adja bérbe a pályázati felhívásban foglaltak szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

TOP+ „Élhető települések”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megyei pályázatok között volt ez a pályázati lehetőség, melyhez az utolsó pillanatban rendeltek hozzá 2 milliárd forint forrást. A pályázat beadásához 2 nap állt rendelkezésre, 370 millió forintra pályáztunk. Az Egry Múzeumra tudtuk beadni az idő rövidsége miatt, illetve azért, mert nem tudtuk megnyitni a Múzeumot, mivel a képeket nem adták át azért, hogy a kiállítás körülményei nem megfelelőek. A pályázat hiánypótlása jelentős lesz. Szeretnénk az Egry Múzeum közmű rendszerét megcsinálni, energetikai szempontból megújítani, a belső tereket ellátnánk a szükséges eszközökkel. 3 cégtől kértünk ajánlatot. Ha a testület nem ért egyet, akkor természetesen visszavonjuk. A szerződés szerint csak akkor történik kifizetés a legkedvezőbb ajánlatot adó Planet Consulting Magyarország Kft részére, ha nyer a pályázat. Most abban kell dönteni, hogy ezt a céget bízzuk meg a hiánypótlás elkészítésével. Ha nyerünk, akkor a pályázat menedzselését, tervezését és közbeszereztetését is külön meg kell versenyeztetni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy ez jelenthet-e az önkormányzatnak pluszköltséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felsőbazársor és a bölcsőde projektek kapcsán meg kell említeni, hogy nem tudhatjuk, milyen árajánlatok érkeznek. Más kérdés, hogy a kifizetett plusz pénzeket visszahívtuk az államtól és meg is kaptuk. Amikor az új projektmenedzser munkába állt, sok olyan dolgot észrevett az anyagokban, amiket mi nem. Reméli, hogy fel tudja hívni azokra a problémákra a figyelmet, melyet keletkezhetnek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az ingatlan az önkormányzat vagyonkezelésében van. Gond lehet, ha plusz pénzt kell hozzátenni. Ilyenkor az hová kerülne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tartalékot kell képeznünk. Ha nem nyerünk a pályázaton, akkor is elvileg meg kell csináltatni saját pénzből az elejét, ha lenne rá vállalkozó. Egy ilyen állami ingatlan üzemeltetésének vannak kockázatai, melyet eddig saját zsebből viseltünk.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a fenntartási költségek kire hárulnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy állami vagyon lesz, a mi könyveinkbe nem épül be. Kivéve, ha plusz pénzt kell hozzátenni. Ez lehet, hogy az önkormányzat vesztesége lesz, de előfordulhat, hogy egyébként is rá kellene költeni. A Szegedi Róza Múzeum még rosszabb helyzetben van, az épület lassan összedől. Az ideérkező vendégek hiányolják, hogy nem működik.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag úgy gondolja, hogy el kell fogadni. Kérdezi, hogy az előző projektekben a hibáknak lesz-e felelőse.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a hibákról a testület tájékoztatást kap, és eldönti a következő lépéseket. Sok olyan dolgot kell pótolni, amiről azt hittük az elmúlt három hónapban, hogy rendben van. A zárásoknál derülnek ki a problémák.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a Planet Consulting Magyarország Kft. ajánlatát fogadja el, akik a legolcsóbb ajánlatot adta, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

14/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP+ „Élhető települések”

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a beérkezett ajánlatok közül a Planet Consulting Magyarország Kft. ajánlatát fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Polgármesteri illetmény változásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy kormányzatilag határozták meg, az állami finanszírozást megkapjuk hozzá. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

17/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármesteri illetmény változásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy sürgősségi indítványként kapták az előterjesztést az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról. Ez nem szerepelt a napirendek között.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy pénteken kaptuk meg a Kormányhivatal ezzel kapcsolatos levelét, ezért került be sürgősségi indítványként. Ha a polgármester tiszteletdíja változik, akkor az alpolgármesteré is változhat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy hogyan szól a jogszabály a költségtérítésről való lemondás kapcsán.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíj és költségtérítés megállapításának szabályairól a Mötv. 80. § (2) bekezdése rendelkezik, miszerint a megállapított tiszteletdíj egy részéről vagy egészéről mondhat le, de a költségtérítésről nem.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

18/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

19/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Vollein Ferenc „Balaton Királynője” című festménye felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nagy megtiszteltetés, ha ilyen felajánlást kap az önkormányzat. Elgondolkodott azon, hogy szakrális épületben képzelik el a kép helyét. Úgy gondolja, hogy a Tátika egy modern épület lesz. Javasolja egyeztetni Vollein Ferenccel arról, hogy szakember, illetve az ő bevonásukkal méltó helyet kell keresni ennek az alkotásnak.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint sem illik a kép a javasolt helyre.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja Brájer Évát a BTTF részéről is bevonni a megfelelő helyszín megkeresésébe.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az alkotást az önkormányzat tisztelettel elfogadja, a helyszínéről pedig egyeztetés folytat le, melynek megszervezésére Mékli Bernadett képviselőt bízza meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

20/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vollein Ferenc „Balaton Királynője” című festménye felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a felajánlott festményt tisztelettel elfogadni azzal, hogy a kiállítás helyszínéről további egyeztetés szükséges. Az egyeztetés lefolytatásával Mékli Bernadett képviselőt javasolja megbízni.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a BVKI intézményvezetői pályázatra van-e jelentkező.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy eddig nincs.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy látható, hogy az intézmény fenntartása mennyibe kerül az önkormányzatnak. A rendezvényekhez nem igazán lehet hozzányúlni. Ennek ellenére most kicsit át kellene gondolni. Kérdezi, hogy az ügyvéd úr miért nincs jelen a bizottsági ülésen.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mivel nincs olyan ügy, amihez plusz információval tudna szolgálni, ezért nem kértük a jelenlétét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem szabad összehasonlítani egy kulturális szervezetet egy településüzemeltetést végző szervezettel. Egy városi jogállású településnek kötelező ezt a feladatot intézményi formában ellátni. Egyébként el lehet szakfeladat formájában, Kulturális Kht-ként vagy egyéni vállalkozásban is. Az a kérdés, hogy mit akarunk, ebben a testületnek egyértelműen állást kell foglalni. Rajta kérik különben számon, hogy pld. miért nem volt szüreti felvonulás, stb. Tavaly döntő érv volt, hogy a Tourinform Iroda és a szállásadók jelenték, hogy több mint ezer foglalás van. A finanszírozásról viszont el kell gondolkodni. Nem igazságos, hogy egyes borászatok a Borhét tekintetében élnek a lehetőséggel, de a szüreti rendezvényen nem vesznek részt. Erről beszélgettek, többen elmondták, hogy egy időpillanatban 5-6 helyen kellene helyt állniuk. El lehetne gondolkodni azon is, hogy talán nem a szüret közepén kellene tartani a szüret mulatságot. Próbáltuk vállalkozók bevonásával lebonyolítani, de nem volt olcsóbb. Várjuk a javaslatokat. Az intézménynél egy megbízott vezető, egy kolléganő és egy könyvtáros dolgozik. Pályázattal 1,5 évig dolgozott egy fő, illetve most ment nyugdíjba egy fő. Ezt követően 2-3 ember marad, segítséget várunk a megoldás érdekében. Tény, hogy a kultúrára igény van. Az évértékelőn elhangzott, hogy tavaly májustól 91 rendezvény volt. Bevétel nem keletkezik, mert a mindenkori testület fél meglépni a belépő jegy alkalmazását, a koncerteket is ingyenesen lehet látogatni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Tourinform Iroda és a Művelődési ház összevonása is megoldás lehetne, Tasner Mónika vezetésével. A programokat is jobban tudnák egyeztetni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az intézményvezetői feladatokat csak meghatározott végzettséggel rendelkező vezető láthatja el.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Kisfaludy pályázattal sok vendéghely megújult. Ellenőrizni kell, hogy az idegenforgalmi adót befizetik-e. Sokan nem hivatalosan fogadják a vendégeket. Ez is jelentős bevétel lehetne.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint sok rendezvényhez az önkormányzat adja a támogatás, ugyanakkor a bevételek nem itt jelentkeznek. Át kell gondolni, ez sokáig így nem folytatható, a költségvetés nem fogja elbírni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a borászatokkal egyeztetni arról, hogy egyáltalán mit akarnak. Lehet beszélni velük a szüretről is. Javasolja összehívni a Turisztikai Egyesület elnökségét, közös gondolkodásra van szükség. Úgy gondolja, hogy a bérleti díjakat maximum 20 %-kal meg lehetne emelni a programok érdekében, de a borászatokkal egyeztetni szükséges erről is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző testülettel egy intenzív fejlesztést határoztak meg, a pályázatokat beadták. Mára a vendégek száma megemelkedett, ki kell szolgálni az ideérkezőket. Nem számítottunk arra, hogy jön egy 2 éves pandémia, illetve bevétel kiesés, illetve egy kötelező bérfejlesztés. Ezt a város költségvetése egyik napról a másikra nem bírja el. Elmondja, hogy holnap 18.00 órakor várja a képviselőket a költségvetés egyeztetésére. Ezt megelőzően egyeztetésre kerül sor a cégek és intézmények vezetőjével.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

21/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

22/2022. (I.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 17.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella                                                      Rádulyné Halász Ibolya

bizottság elnöke                                                                      jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!