2021.09.27. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 3/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2021. szeptember 27-én 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Forintos Ervin                                bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag                           (6 fő)

Rádulyné Halász Ibolya                    bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

Vercz Attila                                     bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Hartai Béla                                      bizottsági tag                           (1 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Török Zoltán                                 alpolgármester

Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                     (2 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                            osztályvezető

Rakics Anna                                   VN. Kft. ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné                      igazgató

Molnárné Keller Csilla                   ügyvezető

Szombathelyi Dávid                       Fiatalok Fóruma tagja

Horváthné Danyi Julianna

Horváth Tamás

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti az új jegyző urat, megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Külön köszönti az új bizottsági tagokat, akik most szavazhatnak először. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Hartai Béla bizottsági tag előzetesen bejelentette távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

99/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 14 nyílt napirendi pont szerepel. Javasolja a meghívó szerinti 8. napirendi pontot elsőként megtárgyalni, mivel a kérelmező az ülésen jelen van. Kérdezi, hogy további módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Horváthné Danyi Julianna kérelme elsőként kerüljön megtárgyalásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

100/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sorrend módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága dönt arról, hogy a meghívó szerinti 8. napirendi pontot „Horváthné Danyi Julianna kérelme” elsőként tárgyalja meg.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a napirendek tárgyalását az alábbiak szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

101/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2021. szeptember 27-i soros ülésének napirendjét 14 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Horváthné Danyi Julianna kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. MENÜ Kft. kérelme jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 3. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 4. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 5. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szombathelyi Dávid BFF

 1. 8. 2022. évi Badacsony Félmaraton támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Keczán Pál

 1. 9. Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Pinterits Judit, Dr. Horváth Margit, Poszlovszky Krisztina

11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnöke felkéri a Jegyző urat, hogy mutatkozzon be.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző üdvözli a bizottság tagjait és az egybegyűlteket. Elmondja, hogy a Nagykanizsai Tankerületi Központ vezető jogászaként dolgozott. Előtte 5 évig Keszthely Város ingatlankezelői cégének jogászaként tevékenykedett, cégjogi és társaságjogi szakjogászi végzettséggel is rendelkezik. Előtte Balatongyörökön dolgozott aljegyzőként. Bízik benne, hogy sikeres lesz az együttműködésük. A bizottsági tagok és képviselők előtt az irodája ajtaja nyitva áll, bármikor szívesen fogadja őket.

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Horváthné Danyi Julianna kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi Horváthné Danyi Juliannát, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Horváthné Danyi Julianna elmondja, hogy Badacsonyörsön a 0234/13. hrsz-ú ingatlant megvásárolták, mely a temetővel határos. Elviekben felajánlást tettek, hogy az ingatlanukból egy területnagyságot átadnak az önkormányzatnak parkoló és út kialakítása céljából, ezzel segítve a településrészt. Az első levelükben a tulajdonjog átadásáról van szó, most úgy gondolják, hogy inkább tartós használatra adnák oda. Ezzel kapcsolatosan új kérvény írt, melyet felolvas. A beadvány a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül. Kérdezi, hogy az önkormányzatnak van-e szándéka arra, hogy rendezze a kérelemben foglaltakat. 2016-ban a DRV. elzárta a vizet, akkor két magánszemély és az önkormányzat támogatásával, illetve a DRV. alkupozíciójával sikerült rendezni. Nem normális, hogy egyesek nem fizetnek a vízért, az alapszabály szerint ki kellene zárni őket a be nem jegyzett társulásból. Most még nincs befizetve a 6. hónapban leolvasott főóra állás szerinti tartozás sem. Az almérők nem hitelesek, ezért csak egyetemleges felelősséggel lehet kérni a pénzt. Javasolná, hogy a DRV. gyűjtse ki, hogy ki mennyit fizetett, ezt figyelembe véve kellene az ingatlanonként fizetendő összeget megállapítani. Ellenkező esetben azok kerülnek hátrányba, akik becsületesen kifizették a vizfelhasználásukat. A DRV. adjon hiteles órákat. Úgy gondolja, hogy az ott élők ismét az önkormányzathoz fognak fordulni. A közlekedéssel kapcsolatosan elmondja, hogy az út nagyon keskeny, a lámpás forgalomirányítás megoldás lehetne.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy az ügyvéd úr megvizsgálja az ügyet, szakma állásfoglalását kértük. Régóta húzódó problémákat vetett fel a kérelmező, kéri a jelenlévők véleményét.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy tükröket rendeltünk, melyeket a VN. Kft. fog kihelyezni. A településen néhány utat egyirányúsítani kellene, erről is volt már szó. Ebben az esetben egy rövid útszakaszról beszélünk, itt nem javasolja. Olyan táblát kellene kihelyezni, mely biztosítja, hogy annak van elsőbbsége, aki nehezebben tudja megtenni az útszakaszt. A vízszolgáltatással kapcsolatosan elmondja, hogy a DRV. nem vállalja fel a hivatalos mérőórák kihelyezését. A teljes rendszert újjá kellene építeni, a terv készen van, az összköltségvetés meghaladja a 300 millió forintot. Jelenleg a tartozás 9 millió Ft, ami 159 ingatlant érint. Nem lehet elvárni, hogy ezt az önkormányzat fizesse ki a lakók helyett. Egyetért azzal, hogy meg kell vizsgálni, hogy ki mennyit fizetett eddig. Egyeztetni kell a DRV vezetőivel, hogy vegyék át vizitársulatként, ami nem lesz egyszerű, illetve pályázati forrást keresni a megújításhoz.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a DRV. új hálózatot akar kiépíteni, a gumicsövek miatt nem akarja átvenni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy neki nagyon furcsa a helyzet. A kérelmező tudta, hogy milyen feltételekkel veszi meg a telket, azért hogy ilyen problémák vannak, mindenki hibás, csak ő nem. Egyelőre pályázati lehetőség sincs. Mindenképpen javasolja, hogy az ügyvéd úr vizsgálja meg.

 

Horváthné Danyi Julianna elmondja, hogy a rendszeren a temető is rajta volt, de levált. A DRV. azt mondta, hogy forduljon az önkormányzathoz. Kérdezi, hogy a tervek publikusak-e. A probléma okát kell megszüntetni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a testület többször foglalkozott a témával, tudnak róla és próbálják orvosolni. Furcsának tartja, hogy a kérelmező úgy vette meg a telket, hogy nincs rajta víz, és a szennyvízelvezetést is az önkormányzattól kéri. Először ajándékozásról írt, majd 10-15 éves használatról beszél. Nem tartja arányosnak a két dolgot, jóval többet kér, mint amit adna. Tisztában volt a helyzettel a telek megvásárlásakor, ami nem biztos, hogy egy nyaraló megépítéséhez a legjobb befektetés volt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy az ingatlan besorolása belterületbe javasolt terület. Kérdezi, hogy milyen arányban építhető be.

 

Horváthné Danyi Julianna elmondja, hogy tudomása szerint 20 %-ban.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a főépítészi vélemény szerint nem belterület jelenleg, egy parkoló kiépítését szorgalmazzák, ami vagy megvalósulhat, vagy nem. Úgy tudja, hogy rét, legelő besorolással nem. A vízvezetékre visszatérve elmondja, hogy nem vizitársulásként működteti a DRV., az érintetteknek nincs szerződése. A DRV. elmondta, hogy örüljünk, hogy vizet szolgáltat, mert semmilyen feltételnek nem felel meg a rendszer. Amíg az ingatlantulajdonosok nem érintettek a rendszer kiépítésében, az önkormányzat nem tudja bevállalni akkor sem, ha lesz ilyen pályázat. Nem lehet megtenni, hogy áthúzzák a vezeték a Luther úr ingatlanán. Jelenleg ez a hálózat sehol nem létezik. Sok víz elfolyt, az ingatlanok alatt csővezetékek mennek át, kesze-kusza az egész. Erre a vezetékre a DRV. nem fog tűzcsapot telepíteni. Javasolja, hogy a jegyző úr és az ügyvéd úr dolgozza ki, hogy mit lehet kezdeni a területtel és mit enged meg a jog.

 

Horváthné Danyi Julianna kérdezi, hogy mikor kapja meg a választ. A vaddisznók járják a területet, szeretnék beültetni gyümölcsfákkal és bekeríteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy ezt nem tudja megmondani. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

102/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Horváthné Danyi Julianna kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

2./ Napirendi pont

MENÜ Kft. kérelme jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi a Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a kérelmében is leírta, hogy június 1-től 1 fővel kevesebben dolgoznak, négyen vitték végig az egész nyarat. A vállalt túlmunka arányában fogja szétosztani a megmaradt tartalékot. Kéri, hogy ha valaki tudna konyhai kisegítőt ajánlani B kategóriás jogosítvánnyal, akkor jelezze.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a dolgozóknak az ügyvezető osztja el a jutalmat. Azért van a testület előtt a kérelem, mert az ügyvezető részére bruttó 150 eFt jutalom és járulékai kifizetéséről a testületnek kell dönteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az ügyvezető részére a bruttó 150 eFt jutalom kerüljön kifizetésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

103/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. kérelme jutalom kifizetéséhez

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a rendelkezésre álló keretből az ügyvezető részére bruttó 150 eFt jutalom kerüljön kifizetésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

3./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a nyári üdültetés bruttó bevétele 2.430 eFt, ebből már vásároltak ágyneműt, illetve elkészült az iskola új felirata, ez még nem került kifizetésre. A még felhasználható keret 1.806 eFt. Ezt mobil garázshoz, melyhez alap is szükséges, digitális eszközök fejlesztésére, sportszerek vásárlására szeretnék felhasználni Kéri a bizottság támogatását, így tudnak kicsit több lenni, mint a környező iskolák.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az elhangzott összegből még a felirat költségét le kell venni, így kell kalkulálni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a testületi ülésre táblázatos formában kéri kimutatni, hogy a kért eszközök mennyibe kerülnek. A klímavásárlással kapcsolatosan elmondja, hogy június közepén vége a tanításnak, szeptemberben kezdődik újra. Inkább azt javasolja, hogy szellőztessenek többet, mint egy benti levegőt keringtessenek. A klímavásárlást személy szerint nem támogatja. Megoldás lehet az ablaküvegek cseréje, létezik olyan üveg, mely 50 %-ban megszűri a napsugarakat.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy két osztályt 11-5 óráig folyamatosan éri a nap, nagy ablakfelületek vannak. A klímát a szünetekben kapcsolják be, akkor hűtik le a tantermeket. Az aulában és az egyik zsibongóban van még klíma. Most a másikba is szeretnének, illetve az osztálytermekben folytatni a beépítésüket. Az üvegcsere véleménye szerint jóval nagyobb költséget jelentene.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a szülők közül többen azt mondják, hogy nagyon ritkán van a gyerekeknek bekapcsolva a klíma, tulajdonképpen a nyaralóknak csináltatta az iskola, nem pedig a gyerekek érdekeit szolgálja.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy ez rosszindulatú vélemény. Azért kapcsolják ki az órákon, hogy ne fújjon rá a gyerekekre.  Ha a gyerekek kérik, akkor kapcsolják be. Kint folyamatosan megy, nem is lehetne bírni nélküle.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

104/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

4./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy tavaly és tavalyelőtt nem voltak szakkörök a pandémia helyzet miatt. Most szeptember elején felmérték az igényeket és elindították a szakköröket. A testület korábban meghatározta a minimális létszámot, ez a 10 főt minden esetben meghaladja. A gyerekek félévente 2,5 eFt-tal járulnak hozzá, amit a szülői munkaközösség szed össze. Az edzők többségében külsősök, vagy egyéni vállalkozók és számlát adnak, vagy megbízási szerződéssel, óradíjjal végzik a tevékenységüket. Csak a ténylegesen megtartott órák kerülnek elszámolásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke egy kimutatást kér arról, hogy kik és milyen összegért vezetik a szakköröket. Javasolja félévkor megnézni, hogy hogyan működnek a szakkörök.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az összeg a tavalyi mértékben lett megállapítva.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy most még nem tudja pontosan megadni a kért adatokat. Az előző testületből Nagy Lajos képviselő követte nyomon a szakkörök működését. Szívesen látja a jelenlegi képviselőket is. Az edzőknek jelezték, hogy ha 10 fő alá csökken a létszám, akkor a szakkör megszűnik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

105/2021. (IX.27.) (VIII.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

5./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy az EMI minden évben kiírja a körzethatárokat. Régóta benne van a körzetben Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy és Salföld. 2-3 éve került be Nemesgulács, Kisapáti és Káptalantóti. A szülőknek nem mindegy, hogy benne van-e a település a körzetben. Ha igen, akkor a Tankerület megoldja a szállítást, a buszbérletet kifizeti a gyerekeknek. A körzeten kívülről is járnak ide gyerekek, van olyan település, ami több iskolához is tartozik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

106/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

6./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a településen vannak felsőfokú iskolában tanulók, a csatlakozási dokumentációt október 1-ig meg kell küldeni a képviselő-testület döntését követően. Havi 5 eFt-ot utalunk egy tanuló részére, melyhez a felső oktatás még 50 %-ot tesz hozzá.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

107/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szombathelyi Dávid BFF

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti Szombathelyi Dávidot a BFF. képviseletében. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Szombathelyi Dávid elmondja, hogy a kérvényt már júliusban beadta, de nem volt eléggé részletes. A rendezvényt a Kulturális Intézmény közreműködésével, önkormányzati és egyéb támogatásokkal tudták bevállalni. Minden résztvevővel támogatási szerződést kötöttek. Az őrzésre Kóczián Gézával állapodtak meg. Az Egyesület két éve alakult meg, az önkormányzattól még nem kértek semmiféle támogatást. Most a kérelmükben leírtaknak megfelelően kéri az önkormányzat segítségét.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy nem az Egyesület számára van szükség a támogatásra, hanem a rendezvény alatt felmerült egyéb plusz költségeket kellene kifizetni belőle. A kitelepülőktől 2,1 millió forintot szedtek be. A LED fal 4 nappal hamarabb oda lett szállítva, az őrzését kiszámlázták 120 eFt-ot.

 

Szombathelyi Dávid elmondja, hogy a LED fal őrzését csak hivatalosan lehetett megoldani és a rendezvényt külön biztosítani kellett a rendőrség szerint.

 

Takács Lajos bizottsági tag szerint az egész Bor7 rendezvényt csomagban kellett volna kezelni.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy van egy 900 eFt-os elmaradás, és egy 838.200 Ft-os hiány az őrzés miatt. A fiatalok 3 milliósra becsült rendezvényénél közel kétmilliós mínusz keletkezett. Erre gondolni kell akkor, amikor bántják az önkormányzat és a VN. Kft. dolgozóit, illetve hergelik a közvéleményt. Ha valaki dolgozik, akkor előfordul, hogy hibázik.

 

Szombathelyi Dávid elmondja, hogy ez volt a COVID miatt az első komolyabb rendezvényük, mely sikeres volt, mindenkinek tetszett. Bíztak benne, hogy nullszaldós lesz, de a fiatalos lendületük túllépte a keretet. Legközelebb jobban oda fognak figyelni, hogy ne nyújtózkodjanak tovább, mint amíg a takaró ér.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy arról volt szó, hogy a BVKI költségvetése terhére 3 millió forint lesz megelőlegezve, mely vissza fog folyni.2,1 millió forint a bérleti díjból befizetésre került az önkormányzat számlájára, ezt át kell majd csoportosítani az Kulturális Intézmény részére, szükségük van a betervezett összegre a rendezvényeik miatt. Az önkormányzati tartalékból a 900 eF-ot szintén át kell tenni. A támogatási szerződés arról szólna, hogy a 838.200 Ft-ot biztosítja az önkormányzat a Fiatalok Fóruma részére, mellyel el kell majd számolniuk.

 

Szombathelyi Dávid úgy gondolja, hogy csak lendítettek Badacsonytomaj ismertségén, nem hallott vissza negatívumokat. Többen javasolták, hogy a világbajnokságra is szervezzenek hasonlót. Ha erre sor kerülne, a jövőben okosabbak lesznek, tanultak ebből az esetből.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy ő is jónak ítéli a rendezvényt, ezért állt mellé az önkormányzat is.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy neki az őrző-védő céggel van problémája. A LED fal őrzéséért és a rendezvény biztosításáért külön összeget számolt fel. Megérti, hogy biztonsági őröket kell alkalmazni, de javasolja meghívni a testületi ülésre Kóczián urat, szívesen meghallgatná. A rendezvényt jónak tartja, a szervezők sokat dolgoztak a sikerért.

 

Szombathelyi Dávid elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy kevesebbért is megcsinálta volna valaki, de nem volt idő megpályáztatni. A rendőrség security nélkül nem engedélyezte a rendezvényt.

 

Takács Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a Kócziánvéd Security Kft. a területen monopolhelyzetben van.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az őrzés-védelemre bárki megbízható, vagy a rendezvénybiztosításhoz megfelelő jogosítványokkal kell rendelkezni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy természetesen van különbség. A szerződés nem tartalmaz felelősségbiztosításra vonatkozó tételeket, illetve nem jók a jogszabályi hivatkozások.

 

Rakics Anna ügyvezető megjegyzi, hogy a BVKI-nak is van felelőssége, ő kötötte meg az őrzésre a szerződést. Arról vitatkozik a testület, ami már el van döntve, ki kell fizetni. A Kóczián Kft.-t rá lehet kényszeríteni, hogy lejjebb vigye az árait, ő a strand esetében ezt megtette, a fele pénzért ellátta a feladatot. Egyre többen gondolkodnak azon, hogy mással fogják megoldani, nem megfelelő a szolgáltatása.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja a tavasszal ezt a kérdést elővenni, a testület nem engedheti meg, hogy a monopolhelyzet miatt ilyen túlzott összegeket fizessen ki. Javasolja a testületi ülésen meghallgatni Kóczián urat.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint felesleges. Kérdezi, hogy adott-e árajánlatot.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy igen, 30 napra, melyet túl lett lépve 4 nappal, így 1.220 eFt-ról van szó.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ebben az esetben ki kell fizetni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

108/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

8./ Napirendi pont

2022. évi Badacsony Félmaraton támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Keczán Pál

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti Keczán Pár urat. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Keczán Pál mindenkit üdvözöl. Elmondja, hogy egyben a szigligeti és a tihanyi félmaraton szervezői is. A COVID helyzetre tekintettel Szigliget Önkormányzata nem engedélyezte a rendezvény megtartását, júliusban kapták meg erről a tájékoztatást. Kimutatták, hogy regionális szinten milyen pluszbevételeket jelent a rendezvény, ezt be tudja mutatni. Tevékenységükért három éven keresztül gyémánt díjat kaptak, bemutatja, hogy milyen mezeket és érmeket adtak volna át az idén. Eseményeik a futniszép.hu oldalon tekinthetők meg, a Napfelkelte Félmaraton a korábbi években is érintette Badacsonyt. Az egyik versenyük Tihanyban van, a másik ikonikus pont Badacsony. Pénzbeli támogatást nem kérnek, csak az útvonalat szeretnék használni. Megtervezték a pályát, polgárőrökből, rendőrökből álló csapatuk van, akik biztosítják az 1 napos rendezvényt. Maratoni távot is szeretnének indítani. A közönségük 25-45 év közötti középosztályba tartozókból áll, többnyire teljes hétvégére jönnek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy májusban van a tanúhegyek teljesítmény túra, a szervezővel mindenképpen egyeztetni kell az időpontról. Javasolja felvenni a kapcsolatot a Turisztikai Egyesülettel is, a több embert vonzó programok időpontjáról előzetesen tájékozódni kell. Egy nem annyira frekventált hétvégére javasolja tenni a verseny időpontját.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy Badacsonyban felújítás várható, ezt is figyelembe kell venni. Javasolja kiindulási pontnak a badacsonytomaji felső edző pályát. Javasolja a kérelem támogatását, örülnénk a rendezvénynek és segítünk, amiben tudunk, de figyelni kell, hogy a programok ne üssék egymást.

 

Keczán Pál elmondja, hogy mindenképpen alkalmazkodni fognak az akkori viszonyokhoz. Ha idejöhetnek, akkor boldogok lesznek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy a település hírnevét vinné tovább a rendezvény, javasolja az engedélyezését. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

109/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2022. évi Badacsony Félmaraton támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

9./ Napirendi pont

Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi a Jegyző urat, hogy tudott-e a napirenddel kapcsolatosan tájékozódni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy átolvasta az anyagot. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések jogszerűek voltak, illetve a későbbiekben a fellebbezés elutasítása is.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy egyetért. Végh ügyvéd úr is ezt fogalmazta meg azzal, hogy ha akarnak, menjenek bíróságra.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy ezek szerint nem igaz, amit a beadvány tartalmaz. A polgármesternek joga volt a veszélyhelyzet idején meghozni a döntést, és a képviselők nem bűnsegédei.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy veszélyhelyzet alatt különleges jogrend van, még a legalacsonyabb fokozatnál is. Országos szinten rendeleti kormányzás van, illetve a helyi önkormányzatoknak ezt a lehetőséget biztosították. A döntések jogszerűek voltak, a képviselők nem bűnsegédek. A határozat így jó.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a szerződés a Korrekt N. Kft. és az önkormányzat között köttetett. Kérdezi, hogy Szebelédi úr úgy vette-e ki az alsó móló teraszt, hogy tudott a szerződés tartalmáról.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy erre nem tud válaszolni, de a jog nem tudása nem mentesít a felelősség alól. A jogorvoslati kérelem elutasításáról is a Képviselő-testületnek kell dönteni, ezért került újból ide.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

110/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

10./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Pinterits Judit, Dr. Horváth Margit, Poszlovszky Krisztina

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

111/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

11./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a tájékoztatóban mindent leírtak, új pályázat nem volt. A sportpálya fejlesztésére megkaptuk a pénzt, a kivitelezéshez ajánlatokat kell bekérni. A bölcsőde fejlesztésnél mielőbb intézni kell az eszközös vásárlásokat.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri mielőbb bekérni a 3 ajánlatot, hogy még a tél előtt meg tudjuk csinálni. Javasolja a VN. Kft-től is az árajánlat bekérését.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Kisfaludy útra vonatkozóan a DRV. adott egy olcsóbb ajánlatot, megrendelési szándékunkat elküldtük. Kértük a testületi döntésnek megfelelően, hogy a szerződéstervezetet küldjék meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a Zöld Város kialakítása projektnél a büntetések kapcsán az akkori műszaki vezető felelőssége kérhető-e. A GINOP programmal kapcsolatban felelős műszaki vezetőt kell keresni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy vizsgálni fogjuk. Ha a felelősség fennáll, akkor tovább fogunk lépni az ügyben. Holnap 10 órakor várunk meghallgatásra valakit a GINOP program kapcsán.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Fő utca projekttel mi a helyzet. A bölcsőde projekt hogyan áll.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Fő utca vonatkozásában előkészítés alatt van, nemsokára kiírásra kerül a közbeszerzés. Az engedélyes tervek elkészültek.  Mindent a BTTF csinál, a kivitelezőt is ők választják ki. A bölcsődei munkák megkezdődtek, a határidő december 31. A kivitelező úgy nyilatkozott, hogy 99 %-os biztonsággal be fogja fejezni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

112/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

12./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri megvizsgálni, hogy a behajtási engedélyeket milyen feltételrendszer mellett kell kiadni, kötelező-e. Nem mindegy, hogy folyamatosan a teljes közigazgatási terület úthálózatára, vagy egy adott alkalomra és útra kérik.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a testület szinte minden kérelmezőnek megadja a behajtási engedélyt, de az önkormányzat nem kap érte semmit. Javasolja megkeresni a lehetőséget arra, hogy pld. egy alap létrehozásával az érintettek cserébe támogassák az önkormányzatot. A volt jegyző asszony úgy nyilatkozott, hogy erre jogilag nincs lehetőség.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy most a beszámoló elfogadásáról kell szavazni. Kérdezi, hogy ezzel összefüggésben további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

113/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

13./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag megjegyzi, hogy a MENÜ Kft. 4 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Erről kér tájékoztatást.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy két éve nem tudott emelni a pandémia helyzet miatt, jelentős bevétel kiesése keletkezett. Kérte az önkormányzat hozzájárulását a működési kiadásokhoz, amit a testület megszavazott. 2022. január 1-től lesz lehetősége árat emelni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a támogatói szerződés elkészült, a számláit benyújtja.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az üzletekre érkezett-e pályázat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy utolsó információja szerint nem.

 

Rakics Anna ügyvezető kérdezi, hogy ha az önkormányzat december 31-ig nem talál pályázót a Tájház udvari ingatlanra, akkor megkaphatja-e a Városüzemeltető Kft. használatra. A rezsiköltség kifizetését vállalják. Egy virágboltot szeretnének ott üzemeltetni, összekötve a Káptalantóti úti virág árusítással, ezzel bővítve az üzleti tevékenységüket. A költségkalkulációt ki kell még dolgozniuk hozzá, addig ez egy informális kérdés lenne.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy neki nagyon tetszik az ötlet, javasolja, hogy legyen az üzlethelyiség a Kft-é. Nem javasolja a szerdai testületi ülésre behozni az ismételt pályázati kiírásra vonatkozó döntést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a testületi ülést követően a taxisok közül többen megkeresték, hogy úgy értelmezték az ülésen elhangzottakat, hogy ők nem adtak be kérelmet, és gyakorlatilag engedély nélkül működnek. Elmondták, hogy ez nem így van, tavaly augusztusban beadták a kérelmet, egyedül Demjén Tamás nem adta be akkor. Mindenki fel volt háborodva.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a polgármester úrral és az ügyintézővel az egyeztetés megtörtént. A szerződések elkészültek tavaly, de a COVID miatt nem kerültek aláírásra.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az un. Dollár boltról van-e információ.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a két ügyvéd egyeztet, a felújítást másfél év alatt kell befejezni. A testületi ülésen javasolja erről az ügyvéd urat megkérdezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a parlagfű miatt többen megkeresték. Kérdezi a jegyző urat, hogy a Hivatal tudja-e segíteni a folyamatot.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen, intézkedni fogunk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

114/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

14./ Napirendi pont

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy kérelmezőnek támogatási szerződése van a Magyar Légimentő Nonprofit Kft-vel, őket segítik ezzel. Valószínűleg minden önkormányzatnak megküldték az emailt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a környéken is van mentőszolgálat, ahol szükség lenne támogatásra. Nem javasolja az alapítvány támogatását. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

115/2021. (IX.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, a kérelmet nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 16.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella                                                      Rádulyné Halász Ibolya

bizottság elnöke                                                                      jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!