Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2020.11.02 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 7/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2020. november 2-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin                                 bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

Török Zoltán                                   bizottsági tag                         (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke                     (1 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Hartai Béla                                     alpolgármester

Wolf Viktória                                 jegyző                                     (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Rakics Anna                                   VN. Kft. ügyvezető

Nagy László                                   BVKI vezetője

Gerencsér Tamás                           pályázati ügyintéző

Gyimesi Mónika                            műszaki ügyintéző

Molnárné Keller Csilla                   ügyvezető

Dr. Sipos Balázs                            ügyvéd                                     (7 fő)

 

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Mékli Bernadett bizottság korelnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy távolmaradását Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnök bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

164/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Takács Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Mékli Bernadett korelnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Mékli Bernadett korelnök elmondja, hogy a meghívóban 29 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

165/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2020. november 2-i soros ülésének napirendjét 29 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. VN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

 1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2020. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2021-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

 1. 3. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 1. 4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. A KÖH 2019. évi teljesítésének elszámolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. 2021. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Bérleti szerződés tervezet Badacsonytomaj 0283/24, 2551/8, és 2551/10 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában és Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében levő ingatlanok tekintetében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Arborétum utca egy részének át(el)nevezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tájékoztatása jogszabály változásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Elektromos gépjármű töltő berendezés üzemeltetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Publimont Kft. utasváró telepítés, üzemeltetés II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Felső-bazársori üzletek hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Településrendezési eszközök módosítása BTTF kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 028/9 hrsz. Ranolder villa

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Tájékoztatás Badacsonyi hegyen Kisfaludy Kilátó állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú pályázatról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról – tájékoztatás gazdasági szereplőkről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Mékli Bernadett korelnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

VN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt héten szabadságon volt, így a napirendeket teljes mélységükben nem minden esetben ismeri, de Jegyző asszonnyal konzultáltak. A napirend kapcsán elmondja, hogy szeretnék a cég vezetését véglegesen megoldani Rakics Anna határozatlan időre szóló megbízásával, aki Bolla József távozása utáni nehéz időszakban, illetve a koronavírus járvány alatt felmerült teendők megoldása során becsületesen helyt áll. A határozatlan idejű munkaviszonyban való foglalkoztatás is megszüntethető, de tartós együttműködésre számítunk. A testületnek szüksége volt egy bizonyos időre, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a testület akarata és a jogszabályok szerint képes ellátni az ügyvezetői feladatokat. A hibákról beszéltek, a testület nagyobb kezdeményező készséget vár el. Úgy látja, hogy Rakics Anna gyakorlatilag felkészült arra, hogy sikeresen vigye a céget a jövőben.

 

Rakics Anna ügyvezető megköszöni a bizalmat. Elmondja, hogy az SZMSZ módosítására, frissítésére azért van szükség, mert szabályzataikat a jogszabályoknak megfelelően aktivizálni kell. A nagyobb volumenű dolgok nem változnak. Az ügyvéd úr csak aktualizálta a naprakészség érdekében. Kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy az Alapító Okiratban a határozat megfelelő-e, vagy külön kell venni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úrral egyeztetve van, a korrektúrázott változatot ők küldték vissza.

 

Hartai Béla alpolgármester az előtte szólóval egyetértve megjegyzi, hogy érvényben van egy határozat, mely alapján meg lett hosszabbítva, hogy az alpolgármester úr felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Ezt az SZMSZ-ből hiányolja, így nem komplett. Javasolja ennek a korrekciónak a végrehajtását a testületi ülésig.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úrnak megküldjük.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

166/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a VN. Kft. felé és az érvényben lévő {384/2019.(XI.27.)} képviselő-testületi határozatnak megfelelő kiegészítést kéri az SZMSZ-ben szabályozni és ennek a korrekciónak a végrehajtását a testületi ülésig kéri.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

Mékli Bernadett korelnök kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

167/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2020. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2021-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke köszönti Nagy László igazgatót. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy a jövő évi tervezet végrehajtását a koronavírus járvány, illetve a művelődési ház felújításának ütemezése valószínűleg befolyásolni fogja. A Badacsonyi Bor7 idejére több alternatívát jelöltek meg. Egyik július utolsó két hete, a következő július utolsó és augusztus első hete, illetve az idei évnek megfelelő módon.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriellával egyeztettek, a borászatok jónak ítéltek az idei formában a rendezvényt, kérik, hogy a következő évekre is így, csütörtök-vasárnapi periódusokban legyen tervezve. Javasolja, hogy az intézmény vezetője úgy gondolja át a jövő évi rendezvény tervet, hogy azt az élet megváltoztathatja, a járvány, illetve a költségvetés is befolyásolhatja.  Az idén az intézmény munkáját a külső tényezők rendkívüli módon befolyásolták. Bármilyen tevékenység folyik, mindig vannak olyanok, akiknek nem tetszik, leginkább azoknak, akik nem is vesznek részt a különböző rendezvényeken.  Pár évvel ezelőtt 87 rendezvényt tartott a kulturális intézmény, a civil szervezetek is többet szerveztek. Úgy gondolja, hogy ez egy kisvárosban túl sok. A továbblépés érdekében innovatív módon kellene megközelíteni ezt a kérdést, vannak olyan programok, melyeket meg kell újítani, bár a hagyományok is értéket jelentenek. Megköszöni a szervezet munkáját.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy a rendezvények időpontját a civil szervezetekkel egyeztették-e.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy még nem, ezt a februári testületi ülésen – a szolgáltatói katalógus birtokában – szokták megtenni.

 

Hartai Béla alpolgármester kéri legalább a Céh Turisztikai Egyesülettel egyeztetni.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

168/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2020. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2021-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

3./ Napirendi pont

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Egyesület elnöke beteg, Tasner Mónika pedig szabadságon van. Kéri a testület állásfoglalását a szerződéssel kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület azt egy évre, 2020. december 31-ig kötötte meg. Továbbra is javasolja ezt az elvet követni. Az egyesület kérése nyilván a ciklusidőszakra szóló szerződés.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az épület használatának biztosítása pályázati feltétel volt.  Az éves működéshez kért 7,4 millió forintot az önkormányzat jelen helyzetében nem biztos, hogy 2024-ig fel tudja vállalni. Javasolja a költségvetés tárgyalásakor az idegenforgalmi adóbevételekből egy összeget erre a célra elkülöníteni. Nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat 2024-ig elkötelezze magát, javasolja a szerződést 1 évre megkötni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban az önkormányzat nehéz helyzetbe került amiatt, hogy 7 éves szerződés keretében elkötelezte magát. A Céh Turisztikai Egyesület akkori vezetősége nem volt partner, ezt akkor zokon vettük. A testület a mostani vezetéssel jobban megtalálja a hangot. Ettől függetlenül felmerült az is, hogy a mindenkori IFA bevétel bizonyos százaléka legyen a támogatás összege. Az egyesület vezetősége ezzel nem ért egyet, úgy gondolják, hogy akkor van szükség több pénzre, ha rosszak a mutatók a turizmus terén. Ezért maradt a fix összegű támogatás.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy az egyesület részére fontos, hogy az ott dolgozóknak biztosítva legyen a fizetése, ennek támogatását várják a testülettől.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a VN. Kft. tudja-e biztosítani a dolgozók fizetését.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy erre az évre a finanszírozás biztosított. A novemberi ülésen számolnak be az 1-9 havi gazdálkodásról, akkor tud pontosabb számokat mondani.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi Forintos Ervin bizottsági tagot, hogy módosító indítványként kívánja-e kezelni a javaslatát.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy igen.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy 2021. december 31-ig vállaljon kötelezettséget az együttműködési megállapodás működtetésére az önkormányzat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

169/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy 2021. december 31-ig vállaljon kötelezettséget az együttműködési megállapodás működtetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

4./ Napirendi pont

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető kiegészítésként elmondja, hogy a karbantartási és felújítási munkálatok megosztásának felelőssége kerüljön be a szerződésbe, illetve a létszám 2021-től 7 fő lenne.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető javasolja külön megállapodásban szabályozni, azt a novemberi soros ülésre behozni.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

170/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy javasolja a megállapodásban szereplő 5 fő munkavállalói létszámot 2021-től 7 fő létszámmal meghatározni, illetve azzal a kiegészítéssel, hogy a karbantartási-felújítási munkálatok megosztásának felelősségi rendjéről kapcsolatosan külön megállapodás készüljön a novemberi soros ülésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

5./ Napirendi pont

A KÖH 2019. évi teljesítésének elszámolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 2019. évben Ábrahámhegy és Badacsonytomaj Önkormányzata járult hozzá a KÖH finanszírozásához. Az elszámolásnál figyelembe vettük, hogy Badacsonytomaj önkormányzata plusz pénzt tesz a működtetésbe. A 2019. évi pénzmaradványból Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megillető 438.940,- Ft összeget a KÖH 2020. II. félévi finanszírozási összegbe kérjük beszámítani.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

171/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A KÖH 2019. évi teljesítésének elszámolásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előterjesztés szöveges részében részletesen leírt mindent. Az önkormányzatál többletbevételek keletkeztek, azok kerültek a helyükre, illetve átcsoportosításokra volt szükség.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a tartalék terhére történt 6 millió forintos átcsoportosítás a büntetés miatt vált-e szükségessé. Az 5 milliós normatív jutalom átcsoportosítás mire vonatkozik.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a 6 millió a büntetés összege. Ezen kívül a közös hivatal bérmaradványa került átcsoportosításra, ez a személyi juttatásokon belül a bérmegtakarítást jelenti.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról nem hozott határozatot.

7./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy Fülöp Alexandra és Raposa András Gergely vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes kölcsönt kértek az önkormányzattól. Ők lakásfelújítást végeznek, a vonatkozó rendelet értelmében 250-250 eFt-ra jogosultak.

Raposa Izer Kitti és Raposa Péter Pál lakásbővítést végeznek. A rendelet értelmében 1 millió forint vissza nem térítendő támogatásra és 1 millió forint kamatmentes kölcsönre lehetnek jogosultak.  A kérelmeket április és október hónapokban lehet benyújtani. A költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy tudomása szerint a bővítésnél a vissza nem térítendő támogatás összege maximum 500 eFt lehet, az elmúlt időszakban ez volt a gyakorlat.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a rendelet vonatkozó részét. Javasolja a kérelmek alapján a határozati javaslat felülvizsgálatát a testületi ülésig. Meg kell nézni pontosan, hogy mire vonatkozik a kérelem, ezért most nem javasolja a döntést.

 

Mékli Bernadett korelnök kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

172/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelmek

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága kéri a határozati javaslatok kérelem alapán történő felülvizsgálatát a testületi ülésig.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

8./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy uzsai székhelyű cég kedvezőbb ajánlatot adott a fa szállítására, melyet örömmel fogadott. A testület döntését követően emailben egy másik cégtől 500 Ft/m3-rel olcsóbb ajánlatot kapott a tűzifára. Úgy gondolták, hogy az ár mindenütt azonos, de ezek szerint adhatnak kedvezményt. Ezért hozta vissza a testület elé ezt a napirendet. Javasolja a korábban ajánlatot adó cégeket ismét megkeresni, újabb ajánlatkérés céljából.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Bakonyerdő Zrt. is megküldte az ajánlatát, de kiszállítást nem vállalnak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy az ajánlatkérés erdei m3-re vonatkozzon, fontos, hogy az ajánlatok ne legyenek félreértelmezhetőek.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testületi ülésig mindhárom cégtől kerüljön sor új ajánlat bekérésére zárt borítékban, erdei m3-ben mért tűzifára, majd a képviselő-testület szerdai ülésén történjen meg a döntés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


173/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja a testületi ülésig a korábban ajánlatot adó mindhárom cégtől új ajánlat bekérést zárt borítékban. Fontos, hogy az ajánlat erdei m3-ben mért tűzifára vonatkozzon. Javasolja, hogy a döntésre a képviselő-testületi szerdai ülésén kerüljön sor.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

9./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak az állami támogatásokon kívül ez a sztenderd bevételi forrása. Évente egyszer van mód változtatásra, tavaly nem történt adóemelés. Az adóemelés nem népszerű az állampolgárok számára. Az állam az idegenforgalmi adóbevételek után az 1 Ft-ot már nem fizeti meg az önkormányzatoknak, illetve az idén nem lehetett beszedni ezt az adót, utólagosan lehet majd megigényelni az államtól. Az adónem tekintetében 2016-tól nem történt emelés, úgy gondolja, hogy talán ehhez lehetne hozzányúlni.  A településeknek van lehetőségük sajátos adó létrehozására, ezen már polemizált a testület, de nem tudott konkrét javaslatot tenni. Sok a többletköltség, illetve az állami elvonás. Évek óta téma, hogy melyik lenne a kedvezőbb az önkormányzatnak, a kommunális adó vagy az építményadó, csak az egyik vezethető be.

 

Mékli Bernadett korelnök elmondja, hogy a 450 Ft-os idegenforgalmi adót már 2016-ban is soknak tartotta a környező településeken meghatározotthoz képest. Nem tudja, hogy hogyan érintené a még megemelt összeg a turistákat, lehet, hogy emiatt másik települést választanának.

 

Török Zoltán bizottsági tag kérdezi, hogy az iparűzési adót hogyan kell fizetni, azt ki ellenőrzi. A teleülésen rengeteg olyan cég dolgozik, akik jóval meghaladják a rendeletben meghatározott idő intervallumot, és nem hallott arról, hogy bárki is fizetett volna.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 30 nap és 180 nap közötti munkavégzés esetén kell ideiglenes iparűzési adót fizetni. Ezt meghaladóan be kell jelentkeznie állandóra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző ciklusban is próbálkozott a hivatal az ellenőrzéssel, de nem lehetett érdemben intézkedni. Ha valaki éven át szolgáltat, akkor a NAV megosztja az adóját. Azokkal van probléma, akik rövidebb ideig dolgoznak itt, nincs az ellenőrzésre apparátusunk, van lehetőségük kijátszani a szabályokat.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy 2021. január 1-től az ideiglenes tevékenység megszűnik, jövőre nem lesz ilyen adó.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Balatonfüreden 2019. novemberi cikk szerint 530 Ft-ra emelkedett az IFA összege.

 

Mékli Bernadett korelnök elmondja, hogy Hévizen most 510 Ft, de a környező településeken csak 300-350 Ft.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy ha most nem, akkor januártól lehet-e módosítani az adók mértékén.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem. A lakosság részére kedvezőtlenebb döntés nem hozható, november végéig ki kell hirdetni a rendeletet, mely január 1-től hatályos.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy érdekes kérdés az építményadó. A COVID járvány miatt sokan életmódot változtattak, átstrukturálják a települést ezek az emberek. Gyakorlatilag ugyanazt az építményadót fizetik, mint akik havonta egy alkalommal tartózkodnak itt.  A jogalkotó a tavasz végén engedélyezte a különböző típusú épületek átminősítését, például sokan a nyaralójukat lakóépületté minősítik át.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a beépítésre szánt, de nem beépített telkek, illetve a gondozatlan telkek adóját emelné meg.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt már korábban szabályoztuk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nehéz ellenőrizni, hogy egy adott ingatlan az év melyik részében minősül gondozatlannak. Ez a közös hivatal egy másik településén nem vált be.

 

Mékli Bernadett korelnök megjegyzi, hogy az építményadó 2012.óta nem változott. Esetleg a nyaralók esetében lehetne kismértékben emelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy különböző kategóriák vannak. Az a kérdés, hogy azt a réteget, aki most jelent meg a településen, lehet-e külön kezelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezzel próbálkoztunk az 1. § 6. bekezdésében. Pár évvel ezelőtt, amikor az adórendeletet teljes mértékben aktualizáltuk, akkor fogalmaztuk meg az új kategóriát. Szinte mindenki él a lehetőséggel, több adóbevételt vonva el a várostól, mint gondoltuk. Az eredeti kategorizálást javasolja, ami nem lakás céljára szolgáló épület, az 100 Ft/m2, a garázs, pince, műhely 500 Ft/m2, egyébként pedig 600 Ft/m2 adómértékkel. Az adófelkutatásban jelentős eredményeket értünk el, az elmúlt időszakban minden adónemet felülvizsgáltunk. Az építmény és az idegenforgalmi adónál lehetnek visszaélésre sajnos lehetőségek. Ha valaki pl. állandó lakosnak bejelentkezik, akkor adókedvezményt kaphat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a város vírus miatti zárásával a bejelentkezéseket tovább generáltuk.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy az építményadó maradjon-e a 2012. évi szinten.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy a helyi emberek adóterheit ne növelje a testület.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a használatbavétel napjától kell-e építményadót fizetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. Egyre többször találkozunk azzal a helyzettel, hogy a 80-as években épített házak nincsenek feltűntetve, a mai napig üres telekként vannak bejegyezve az ingatlanok. A tulajdonosok ezzel akkor szembesülnek, amikor az ingatlant el akarják adni. Ez a helyzet fennmaradási engedélyezési eljárással rendezhető, de általában nem teszik meg. A Káptalantóti úton többször felszólítottuk az érintett ingatlantulajdonosokat. A feladat most az építésfelügyeletre tartozik, valószínű náluk is kapacitáshiány van, ezért nem lépnek az ügyben. Általában az egyik házastárs bejelentkezik a nyaralóba állandó lakosként, vagy átminősítéssel oldják meg, mely egyszerű eljárásban, hatósági bizonyítvánnyal végrehajtható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kodály utcában is hasonló helyzet van, nincs feltűntetve az épület. Földmérővel pontos térképet készíttetünk, ami most rendelkezésre áll, az nem megfelelő. Akár az is felmerülhet, hogy elbirtoklás történt. A felek hajlandók az egyezségre, de további tárgyalások szükségesek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy ne legyen adóemelés az idén.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy át kell gondolni a lehetőségeket. A beruházások feltételeit meg kell teremteni.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki nem javasolja az adóemelést a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

174/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja, az adóemelést nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a jelenleg ismert adatokat tartalmazza az előterjesztés, a konkrét számokat még nem ismerjük.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

175/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi koncepciójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

11./ Napirendi pont

2021. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a belső ellenőr közreműködésével minden évben előkészítjük a javaslatot a következő évi ellenőrzések vonatkozásában. A belső ellenőr az elfogadott terv alapján az év folyamán az ellenőrzéseket elvégzi.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 2021. évi belső ellenőrzési tervről nem hozott határozatot.

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy van-e javaslat arra, hogy melyik szakterületet ellenőriztessük, mit vonjunk be az ellenőrzésbe. Megjegyzi, hogy az indoklás a szavazás tekintetében nyilván nem kötelező.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy a testületi ülésen el fogják mondani.

12./ Napirendi pont

2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy mindent leírtunk, a kérdésekre válaszol.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

176/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

13./ Napirendi pont

Bérleti szerződés tervezet Badacsonytomaj 0283/24, 2551/8, és 2551/10 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában és Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében levő ingatlanok tekintetében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ki fogja kifizetni. A vagyonkezelő, vagyonhasznosító vagy az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az volt a kérés, hogy próbáljunk valamit lépni, mielőtt a tomaji strandon az állami területeket sorban kibérlik. Most gyakorlatilag ezt vettük végig, ennek ára van. Ha szabad strand lenne, akkor 1 Ft/m2 bérleti díjat kérnének. De nem az.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a strandon folyamatban lévő pályázatok vannak, amit idegen területen nem lehet felvállalni. Jogi háttér szükséges a végrehajtáshoz, vagyonkezelésbe nem sikerült venni a területet.

 

Mékli Bernadett korelnök egyetért az elmondottakkal. A többi területet be kell biztosítani, hogy a bérlők működését ez a későbbiekben ne akadályozza.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy örül annak, hogy visszamenőleg nem kérnek semmit az önkormányzattól. Egy rossz irányú folyamatba kerültünk bele, a bérleti díj egy katasztrófa. A területet próbáltuk gondosan kezelni, pedig nem is a miénk volt. Kérdezi, hogy a pályázati pénzt máshová fel lehetne-e használni. Hasonló eset, a vasút melletti területet is az önkormányzat gondozza.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem lenne kötelező. A MÁV üzleti tervében két alkalommal tervezik a fűnyírást, többet nem foglalkoznak vele.

 

Mékli Bernadett korelnök szerint a tomaji strandon a tervezett beruházásokat meg kell csinálni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a tomaji és a badacsonyi strand látogatottsága hasonló. Komoly pénzek forognak kockán, ha az önkormányzat nem köt szerződést a tulajdonossal, például a 30 millió forintos pályázati pénz is ezt a részt érinti. A kért bérleti díjat elő kell teremteni, úgy gondolja, hogy csak ez lehet a megoldás. Különben azon kell izgulni, hogy mi történik a partszakasszal.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

177/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bérleti szerződés tervezet Badacsonytomaj 0283/24, 2551/8, és 2551/10 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában és Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében levő ingatlanok tekintetében

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

14./ Napirendi pont

Arborétum utca egy részének át(el)nevezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke elmondja, hogy szeretnék az utca egy részét Zsálya utcára átnevezni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a jelzések nem egyértelműek, sokan eltévednek. Javasolja a kérelem támogatását.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

178/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Arborétum utca egy részének át(el)nevezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

15./ Napirendi pont

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

179/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

16./ Napirendi pont

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tájékoztatása jogszabály változásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha nem javasolja a testület a bizottság létrehozását, akkor a megye jár el. Az értéktárba van lehetőség részletes indokolással felvetetni olyan települési értéket, amit relevánsnak tart.  Ilyen pld. a badacsonyi Rózsakő. Tudomása szerint a kéknyelűt Hungarikumnak is kezdeményezte a Kutató Intézet.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy a képviselők szerdáig gondolkodjanak a javaslatokon. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

180/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tájékoztatása jogszabály változásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a napirendet megtárgyalta, javaslatot nem tesz. Javasolja, hogy a képviselő-testületnek, hogy a szerdai ülésén döntsön.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

17./ Napirendi pont

Elektromos gépjármű töltő berendezés üzemeltetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben leírtunk mindent.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy 2020. évre időarányosan kell-e fizetni, legjobb esetben novemberben kerülhet sor a szerződéskötésre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha novemberben szerződünk, akkor úgy értelmezi, gyakorlatilag a következő év novemberig tart az 1 éves időintervallum. A teljesítési igazolás kiadását követően történik a számla kifizetése.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy január 1-től köthető-e a szerződés.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy mielőbb meg kell kötni a szerződést ebben az esetben a pályázat miatt.

 

Mékli Bernadett korelnök javasolja a parkolórendelet felülvizsgálatát a következő ülésre, annak ismeretében, hogy az elektromos töltőberendezés fogyasztásának vizsgálata megtörténik és az arra vonatkozó árképzés kidolgozásra kerül. Javasolja a kedvezőbb ajánlatot adó Sarkcsillag Invest Kft. megbízását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

181/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Elektromos gépjármű töltő berendezés üzemeltetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a Sarkcsillag Invest Ktt. megbízásával az ajánlatában foglaltaknak megfelelően.

Javasolja az „un” parkoló rendelet felülvizsgálatát a következő testületi ülésre előkészíteni, melyben javasolja az elektromos töltőberendezés fogyasztásának vizsgálatát és a vonatkozó árképzés esetleges kidolgozását.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

18./ Napirendi pont

Publimont Kft. utasváró telepítés, üzemeltetés II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügy egyszer már volt a testület előtt, az ügyvéd úr megvizsgálta a szerződést. Az előterjesztés részét képezi az ügyvédi vélemény. Érdekes lehet, hogy bónuszként reklámegységeket alkalmaznának, melyek helyszínét ők határoznák meg. Van néhány hely, ahol személy szerint nem szeretné, ha fényreklám jelenne meg.  Javasolja helyszíni bejárás megtartását. Felmerül, hogy mi legyen a régi buszvárókkal, esetleg a BABU üzemeltetése kapcsán lehetne hasznosítani őket. Az új megállók alatti felület rendezése, illetve burkolása is indokolt lenne, ami időt és költséget jelent.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy pld. Sáriék előtti megálló rossz állapotban van.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy olyan reklámfelületeket biztosítson a cég az önkormányzat számára, ami esetleg kiválthatná a három teleülésrészen a hirdetőtáblákat is. Az információs felületeiket 120 eFt/hó összegért hirdetik. Úgy gondolja, hogy más lehet a bérleti díj egy nagyvárosban, egy turisztikai településen, vagy kevésbé látogatott részeken.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem fontos, hogy tőlük béreljen az önkormányzat felületeket, közel évi egymillió forintot ki kellene erre fizetni.

 

Mékli Bernadett korelnök szerint ez bevételt jelenthetne, első körben nem javasolja elvetni. Ha az önkormányzat bérelne ilyen felületeket, továbbadhatná a helyi vállalkozásoknak, illetve, ha szüksége lenne rá, akkor használhatná.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint ha egy vállalkozó hirdetni akar, akkor közvetlenül a céggel vegye fel a kapcsolatot. Ha nem fizet a vállalkozó, akkor az önkormányzatnak a pénze marad benne. Nem javasolja.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja egyeztető tárgyalásra meghívni a céget.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a II. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a következő bizottsági ülésig javasolja az egyeztetést lebonyolítani.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

182/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Publimont Kft. utasváró telepítés, üzemeltetés II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja a II. határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a következő testületi ülést megelőzően tárgyalni kell a Publimont Kft képviselőjével, ahol az ügyvéd úr által előkészített megoldásokat egyeztetni kell.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

Krisztin N. László polgármester köszönti Dr. Sipos Balázs ügyvéd urat. Mivel az ügyvéd úrnak hamarosan el kell mennie, kéri azokat a napirendeket előre venni, melyekhez a jelenléte szükséges. Ilyen a 24. napirend, illetve a badacsonyörsi stranddal kapcsolatosan kér tőle tájékoztatást.

 

Mékli Bernadett kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti 24. napirendi pont „GINOP-7.1.9-17-2019-00018 kódszámú pályázatról tájékoztatás” előre hozatalával, illetve a stranddal kapcsolatos a tájékoztatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

183/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sor módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi dönt arról, hogy következő napirendként a meghívó szerinti 24. napirendi pontot „GINOP-7.1.9-17-2019-00018 kódszámú pályázatról tájékoztatás” tárgyalja meg, illetve a badacsonyörsi stranddal kapcsolatos tájékoztatásra kerül sor, melyekhez Dr. Sipos Balázs ügyvéd jelenléte szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

 

 

19./ Napirendi pont

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú pályázatról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztéshez mindent becsatoltunk, ami a határozati javaslathoz kapcsolódik. A kérdésekre válaszolunk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügy előéletét mindenki ismeri. Feljelentések történtek bizonyos projektekkel kapcsolatosan. Ebben a projektben olyan szakmai hibát találtak, mely alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság 2 x 3 millió forintra büntette az önkormányzatot.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy erről miért kell a testületnek dönteni.

 

Dr. Sipos Balázs ügyvéd elmondja, hogy a határozat jogerős, 15 napon belül teljesíteni kell. Fellebbezésnek jelen esetben helye nincs, viszont keresettel támadható a határozat a Fővárosi Törvényszéken, ami halasztó hatállyal nem bír a bírság teljesítésére. Ha ebben változtatás lesz, akkor az összeget visszafizetik. Van néhány bizonytalansági tényező, melynek szeretne utánajárni. Legfontosabb kérdés, hogy magát a döntést keresettel megtámadja-e az önkormányzat vagy sem.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy mi történik, ha nem támogatják.

 

Dr. Sipos Balázs ügyvéd elmondja, hogy jogerős határozat alapján a bírságot ki kell fizetni. Ezzel ez a része befejeződött az ügynek, de más is van folyamatban, melyek kihatását nem tudjuk.

 

Hartai Béla alpolgármester megjegyzi, hogy nem szerepel a határozati javaslatban, hogy van lehetőség a határozat ellen a Főváros Törvényszék előtt közigazgatási perrel élni.

 

Dr. Sipos Balázs ügyvéd elmondja, hogy van néhány ismeretlen tényező. Legfontosabb, hogy a bejelentés magánszemélytől érkezett vagy hivatalból észlelték. Ha megkapjuk a választ, akkor derül ki, hogy érdemes-e megtámadni a határozatot. Jelenleg a kérelmező a Pénzügyminisztérium.

 

Takács Lajos bizottsági tag ismét kérdezi, hogy mi történik, ha a testület nem támogatja. Miért kell szavazniuk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásról van szó. Mindenképpen ki kell fizetni ezt az összeget, egyébként végrehajtható. Nem a határozatról dönt a testület, hanem a befizetés kötelező teljesítéséről.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy annak a közbeszerzőnek, akik elindította a folyamatot, van-e felelősségbiztosítása.

 

Dr. Sipos Balázs ügyvéd elmondja, hogy ha a közbeszerző személye meg van és van felelősségbiztosítása, akkor a biztosítójának teljesíteni kell. Nem szándékos mulasztás történt, hanem félreértelmezés, téves jogértelmezés. A jogi következtetés volt problémás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testület elfogadta a pályázat mellékletét képező költségvetést, melyben tételesen fel voltak sorolva a feladatok. Téves jogértelmezés történt, a közbeszerzési döntőbizottság szerint a menedzsmentet és az asszisztenseket egybe kellett volna számítani, az összeg így meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. A projektasszisztenseket megbízási szerződéssel foglalkoztattuk, ha ez munkaszerződéssel történik, akkor nincs probléma.

 

Dr. Sipos Balázs ügyvéd elmondja, hogy a pályázat kiírójának jobban fel kellett volna hívnia a figyelmet erre, mivel másutt is problémát jelentett. Sok hasonló ügyben kellett a Döntőbizottságnak bírságot kiszabni, a megbízás és a munkaviszony értelmezése okán. Ilyen jogértelmezési hiba bármelyik hétköznapi jogszabálynál előfordulhat.  Az önkormányzattal szemben még nem volt közbeszerzési eljárás, a határozatban a makulátlan múltat enyhítő körülményként említik.

 

Krisztin N. László polgármester éppen ezért személy szerint nem javasolja a döntés megtámadását. Kéri, hogy a képviselők mondják el a véleményüket.

 

Forintos Ervin bizottsági tag azért tartja döbbenetesnek az ügyet, mert ha ez így történt, akkor a felelősök miért nem vették észre. Miért nem úgy lett intézve, ahogy a jogszabályi háttér diktálta.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy több közbeszerzőtől is kértünk szakmai állásfoglalást. A facebook-ot erre természetesen nem használjuk. Teljesen más állásponton volt a veszprém megyei, illetve a pest megyei cég.  A közbeszerzői vélemények között a mai napig óriási különbség van. Lehet felelőst keresni a közbeszerzőben és a hivatalon belül is, de kéri nevén nevezni.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a közbeszerzési döntőbizottság szerint a szerződések semmisek. A közbeszerzési jog mellett egyéb súlyos jogsértések is történek. Kérdezi, hogy ez a továbbiakra mit jelent.

 

Dr. Sipos Balázs ügyvéd elmondja, hogy az eredeti állapot nem állítható vissza. A megbízási jogviszonyban kötött szerződések az önkormányzat és a magánszemélyek között semmisek. Emiatt rótták ki a bírságot a határozat alapján. A kérelmező a Pénzügyminisztérium, tőlük függ, hogy lesz-e további szankció. Meg kell gondolni, hogy érdemes-e adott esetben megtámadni a határozatot. Ha ezt támadásnak fogják fel, emiatt esetleg további negatív szankciókat alkalmazhatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még két eljárás van folyamatban. A Szorgos Fuvar Kft. mindkét esetben bizonyos jelentési kötelezettségének nem tett eleget, egy szakember változást nem jelentett be. Az a kérdés, hogy ezt az önkormányzat hibájának tekintik-e vagy a vállalkozó mulasztásának. Pénzügyi kár nem ért senkit, de a jogszabályoknak nem felelt meg a vállalkozó.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy ha itt megbüntetnék az önkormányzatot, akkor egy másik eljárásban a vállalkozótól lehetne ezt az összeget perelni.

 

Dr. Sipos Balázs ügyvéd elmondja, hogy a jogsértés megtörténte és az eljárás megindítása között viszonylag hosszú idő telt el, az eljárás közérdekű bejelentés alapján indult. A jogsértés nyilvánvalóan szándékos volta nem volt megállapítható, gondatlanságból történt. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy csak az tud hibázni, aki dolgozik.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú pályázatról tájékoztatás tárgyában nem hozott határozatot.

 

Mékli Bernadett korelnök az örsi stranddal kapcsolatosan kér tájékoztatást az ügyvéd úrtól.

 

Dr. Sipos Balázs ügyvéd elmondja, hogy a beruházó részéről felkért ügyvédi iroda ajánlatot tett az önkormányzatnak, hogy milyen összegért és milyen feltételekkel vállalja a HÉSZ módosítását, a szerződések és a projekt előkészítését. Ezt az önkormányzat nem fogadta el. Az alpolgármester úr megkérte a Sipos Ügyvédi Irodát, hogy próbáljon a beruházó ügyvédjével kapcsolatba lépni. Ez nem vezetett eredményre, telefonon, emailben, postai úton is kerestük őket, de nem jelentkeztek. Érkezett egy érdekes felszólítás a múlt héten Szilágyi Anna ügyvédnő és az általa képviselt beruházó Kft. részéről, a 2015. évi HÉSZ módosítás okán kártalanítást követelnek Badacsonytomaj Önkormányzatától. Még nem telt el 5 év, ezért véleményük szerint a kérelmük megalapozott.  Ha szombat éjfélig nem nyújtották be a keresetet, vagy a fizetési meghagyásos eljárást, akkor ez az igény elévült. Az új ptk. szerint az elévülést a felszólítás nem szakítja meg. A rendelkezésre álló rövid határidő ellenére, figyelemmel arra, hogy a vízügyi szabályozás miatt kellett a HÉSZ-t módosítani a badacsonyörsi kemping területére vonatkoztatva, tehát magasabb szintű jogszabály kötelezte az önkormányzatot, emiatt nem élhetnek kártalanítással. Ha pert indítanak, akkor ez nagy valószínűséggel nem vezet eredményre. Úgy látszott a beruházó részéről, hogy megpróbál maximálisan együttműködni az önkormányzattal, most pedig egy kártalanítási igény érkezett részükről. Úgy gondolja, hogy ez nem a partneri jó viszony és az együttműködés jele.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy miért nem kaptak tájékoztatást az ügyről. Az ingatlan tulajdonosa nem tárgyal a testülettel.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy úgy nyilatkozott a tulajdonos, hogy senkivel, maximum a polgármester úrral hajlandó tárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ami önkormányzati szinten történt az ügyben, arról a képviselők tudnak. Az alpolgármester úrral és Simonné Visi Erzsébettel közösen tárgyaltak vele.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy az előzmények miatt hívta fel az ügyvéd urat, hogy foglalkozzon az üggyel. Az örsi ügyekkel inkább ő foglalkozik, de kevés információja van. Ha nem pontosak az információk, akkor többen összeesküvés elméleteket gyártanak. Tudomásuk szerint október 22-én az ügyvédi iroda átvette Szilágyi Anna levelét, amire a választ megküldték.

 

Dr. Sipos Balázs ügyvéd elmondja, hogy érdemben nem tudtak válaszolni rá, figyelemmel arra, hogy minden egyes ügy külön meghatalmazást igényel, erre nincs meghatalmazása. A válasz lényege, hogy természetesen megpróbálunk mindenben együttműködni.

 

Wolf Viktória jegyző 10.20 órakor – egyéb hivatalos elfoglaltság okán – távozott a bizottsági ülésről.

Helyettesítését Tamás Lászlóné osztályvezető látja el.

Forintos Ervin bizottsági tag szerint elfogadhatatlan, hogy egy település képviselői nem tudnak olyan ügyekről, amiről magánszemélyek és civil szervezetek igen.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy most éppen egy tájékoztatás folyik az ügyvéd úr részéről. Komplex tájékoztatást a polgármester úr fog majd adni.

 

Mékli Bernadett korelnök megköszöni az ügyvéd úr által adott tájékoztatást.

 

 

19./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzletek hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke elmondja, hogy 4 üzletről van szó. Az első üzlet 23 m2-es, víz nincs benne. Javasolja a pontozási rendszert módosítani, hogy mindenki pályázhasson. Esetleg első körben maradhatna így. Bérleti díjként egymillió forintból kiindulva havi 80 eFt-ot javasol.

 

Krisztin N. László polgármester 10.30 órakor távozott a bizottsági ülésről.

 

Hartai Béla alpolgármester szerint időben vagyunk a szezonhoz képest. Elsőként adjunk lehetőséget a helyi fiataloknak, ha nem élnek vele, akkor nyissunk mindenki felé. A bérleti jogviszony tartama 1 év. Javasolja, hogy minimálisan a főszezonban legyen a bérlőnek nyitvatartási kötelezettsége, egyébként azt ne szabályozza a testület.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az épületben mindössze egy csap van. A 16 m2-es terület csak raktározási célra használható. Fel lett újítva a nyilvános illemhely is. Kérdezi, hogy az önkormányzat ezt is bére kívánja adni, vagy üzemelteti, esetleg az üzletekhez személyzeti és vendég WC lesz. Ha a VN. Kft. kapja megüzemeltetésre, akkor egy raktárhelyiségre szükségük lesz, ahol a tisztítószereket tartják.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy van benne erre megfelelő helyiség.

 

Török Zoltán bizottsági tag sem javasolja a raktárhelyiséget meghirdetni. A WC blokkot is megpróbálná legalább januárig hirdetni, ha nincs rá jelentkező, akkor a VN. Kft. üzemeltesse.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nehezen találnának rá bérlőt. A Rizling sor végén lévő illemhelyet is háromszor pályáztatták meg, a Kisfaludy úton lévő illemhelyet 10 éve nem tudják kiadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az MTÜ vezérigazgatója a Kisfaludy úti beruházással kapcsolatosan levélben kereste meg azzal, hogy miért nincsenek nyitva az illemhelyek. A jövőre nézve kéri, hogy a szezon előtt és után is nyissuk meg őket. Azt válaszolta, hogy valahogyan megoldjuk. Amennyiben bérlővel nem tudjuk, akkor a VN. Kft-nek kell üzemeltetni. A felső kanyarban a táblák balesetveszélyes helyzetet teremtenek, vállalta, hogy áthelyezzük őket, ehhez ajánlatot kértünk. A parkolónál lévő törött lámpát javítani kell.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az ajánlatot Gerencsér Tamás ügyintézőnek átadta. A lámpát a kivitelező nem javítja meg garanciában, mert az autók törték ki.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja meghirdetni az üzleteket és a WC-t a jelenlegi szempontok szerint. Ha januárig nincs rá jelentkező, akkor ismét át kell beszélni.

 

Mékli Bernadett korelnök az 1. számú üzlettel kapcsolatosan elmondja, hogy az csak szezonban üzemeltethető, ezzel eléggé leszűkül a kör. Kérdezi, hogy kiparkolhat-e a bérlő az üzlet előtti területre.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy ez külön kezelendő, közterület foglalási engedélyt kell hozzá kérni. Arról értesült, hogy valaki akár az összes üzletet kivenné. Javasolja a kiírásba belefoglalni, hogy 1 cég vagy akár magánszemély ezt nem teheti meg. Több, elsősorban helyi fiatalnak kellene lehetőséget biztosítani. A bérleti díj számításánál ezt is javasolja figyelembe venni, ne a piaci árakat nézzük. Ha nem lesz jelentkező, akkor második körben a pályázat visszavonható, illetve több jelentkező esetében licitre kerül sor.

 

Török Zoltán bizottsági tag kérdezi, hogy a borozó sor végén mennyiért bérleték az illemhelyet.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ebben az évben 500 eFt volt, mert nem volt rá pályázó, előzőekben pedig 750 eFt.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja a bírálati szempontokból a 3. és 4. pontot kivenni. A kikiáltási árral kapcsolatosan a legnagyobb helyiséget 900 eFt-ért, a másik két helyiséget 600 eFt-ért, a WC-t pedig 400 eFt-ért javasolja meghirdetni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy az Amaczán féle üzlet 8 évvel ezelőtt 1 millió forint volt. A nagyobb üzletnél 1.150 eFt-os, a két kisebb üzletnél 750 eFt-os bérleti díjat javasol. A raktárhelyiséget egyelőre nem hirdetné meg, csak akkor, ha a bérlők nem tartanak rá igényt.

 

Mékli Bernadett korelnök javasolja a 3. ponttal kapcsolatosan kikötni, hogy a bérlő hozzáértő legyen, a kívánt tevékenységhez rendelkezzen végzettséggel. A pontozási szempontoknál az 1. 60 pont, a 2. 40 pont, a 3. és 4. pont kerüljön ki mindhárom esetben. Az 1. üzletnél az éves bérleti díj 1.150 eFt, a 2-3. üzletnél 750 eFt. A Tourinform Iroda melletti 4. üzlet 28 m2 alapterületű, 16,8 m2-es raktárral, víz és villany van benne, illetve egy bankautomata is ott került elhelyezésre.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy a kikiáltási ára minimum 2 millió forint legyen.

 

Mékli Bernadett korelnök szimpátia szavazást kér az elhangzottakra. Megállapítja, hogy az 1. üzlet esetében a bizottság az 1.150 eFt-os bérleti díjat 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatja.

A 2. üzlet esetben a 750 eFt-os bérleti díjat, a 3. sz. üzlet esetében a 750 eFt-os bérleti díjat, illetve a 4. üzlet esetében a 2 millió forintos bérleti díjat a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja.  Javasolja, hogy minden üzlet esetében a pályázat beadásának határideje december 1-én 10.00 óra, a bontás ideje szintén december 1-én 10.00 óra legyen. A pontozási szempontok közül kerüljön ki a 3. és 4. pont. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az 1. sz. üzlet esetében a határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy hogy az induló bérleti díj 1.150 eFt legyen, a pályázat beérkezésének határideje 2020. december 1. napja 10.00 óra, a bontás szintén december 1-én 10.00 óra legyen, illetve a pontozási szempontok közül a 3.-4. pont kerüljön ki, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

184/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzletek hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Felső-bazársori 1. sz. üzlet hasznosítására vonatkozó I. határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy az induló bérleti díj 1.150 eFt legyen, a pályázat beérkezésének határideje 2020. december 1. napja 10.00 óra, a bontás szintén december 1-én 10.00 óra legyen. A bizottság javasolja a pontozási szempontok közül a 3.-4. pont kivételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

 

Mékli Bernadett korelnök kéri, hogy aki az 2. sz. üzlet esetében a határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy hogy az induló bérleti díj 750 eFt legyen, a pályázat beérkezésének határideje 2020. december 1. napja 10.00 óra, a bontás szintén december 1-én 10.00 óra legyen, illetve a pontozási szempontok közül a 3.-4. pont kerüljön ki, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

185/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzletek hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Felső-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítására vonatkozó II. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az induló bérleti díj 750 eFt legyen, a pályázat beérkezésének határideje 2020. december 1. napja 10.00 óra, a bontás szintén december 1-én 10.00 óra legyen. A bizottság javasolja a pontozási szempontok közül a 3.-4. pont kivételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

 

Mékli Bernadett korelnök kéri, hogy aki az 3. sz. üzlet esetében a határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy hogy az induló bérleti díj 750 eFt legyen, a pályázat beérkezésének határideje 2020. december 1. napja 10.00 óra, a bontás szintén december 1-én 10.00 óra legyen, illetve a pontozási szempontok közül a 3.-4. pont kerüljön ki, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

186/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzletek hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Felső-bazársori 3. sz. üzlet hasznosítására vonatkozó III. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az induló bérleti díj 750 eFt legyen, a pályázat beérkezésének határideje 2020. december 1. napja 10.00 óra, a bontás szintén december 1-én 10.00 óra legyen. A bizottság javasolja a pontozási szempontok közül a 3.-4. pont kivételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

 

Mékli Bernadett korelnök kéri, hogy aki az 4. sz. üzlet esetében a határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy hogy az induló bérleti díj 2 millió Ft legyen, a pályázat beérkezésének határideje 2020. december 1. napja 10.00 óra, a bontás szintén december 1-én 10.00 óra legyen, illetve a pontozási szempontok közül a 3.-4. pont kerüljön ki, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


187/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzletek hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Felső-bazársori 4. sz. üzlet hasznosítására vonatkozó IV. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az induló bérleti díj 2 millió Ft legyen, a pályázat beérkezésének határideje 2020. december 1. napja 10.00 óra, a bontás szintén december 1-én 10.00 óra legyen. A bizottság javasolja a pontozási szempontok közül a 3.-4. pont kivételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

Mékli Bernadett korelnök 11.15 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 11.25 órakor folytatódik.

Krisztin N. László polgármester 11.25 órakor érkezett vissza.

20./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke javasolja a pontozási szempontokat kivenni a kiírásból. Az előterjesztés szerinti összeggel egyetért. A pályázat határidejét december 1-én 10.00 órában, a bontás idejét december 1-én 11.00 órában javasolja meghatározni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az általa elmondottakkal elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

188/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a bérleti díj összegével a bizottság egyetért, de a pontozási szempontok ne legyenek meghatározva. A pályázatok benyújtásának határideje december 1-én 10.00 óra legyen, a bontás pedig december 1-én 11.00 óra.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

21./ Napirendi pont

Településrendezési eszközök módosítása BTTF kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a BTTF módosítási kérelme egyszerűsített eljárás keretében kerül elbírálásra. Mivel nagyon sürgős, még az idén szükségük van az engedélyre, ezért tárgyalásos formába szeretné a kérelmező áttenni. Így az idén még megoldható lenne. A költségeket vállalják. A szakrális hely így kiemelet területté válik.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az előterjesztés 2. oldalának első bekezdését javítani az alábbiak szerint: „A költségviselő részéről a megvalósulásra kerülő szakrális hely építési engedélyezési tervei, az előzetes (környezeti) vizsgálati dokumentáció, az egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt és a tervezési terület meglévő közműveit mutató közműtérkép.”

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a kért javítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

189/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Településrendezési eszközök módosítása BTTF kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az előterjesztés 2. oldalának első bekezdése a következők szerint módosuljon:

„A költségviselő részéről a megvalósulásra kerülő szakrális hely építési engedélyezési tervei, az előzetes (környezeti) vizsgálati dokumentáció, az egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt és a tervezési terület meglévő közműveit mutató közműtérkép.”

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

22./ Napirendi pont

HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 028/9 hrsz. Ranolder villa

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gyimes Mónika ügyintéző elmondja, hogy kérelmező benyújtotta a kérelmét a Ranolder villa vonatkozásában, ahol a lakófunkciót szeretné visszaállítani, és a terepszint alatti beépítési százalékot növelni. Ha ez támogatást élvez, akkor a HÉSZ módosítási eljárás keretében ajánlattételi felhívás kerül kiadásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Laposa-Póczik féle cég portfóliójában volt ez az ingatlan is. Egy építészeti bravúrral az épület alá egy szintet építettek úgy, hogy nem módosították a meglévő állapotot. A meglévő állapot jogi rendezése zajlik.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy mi történik, ha a testület nem támogatja.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy akkor a most hatályos övezeti előírások vonatkoznak rá, erről tájékoztatjuk a kérelmezőt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha nem támogatja a testület, akkor 10 ezer m3 földdel kellene feltöltenie. Elmondja, hogy a főépítésszel, Kormányhivatallal és egyéb hatóságokkal történtek egyeztetések. Alapprobléma, hogy az épület egy nagybirtokon épült meg annak idején, melyből az idők folyamán több darabot elvettek. A megmaradt területre nem építhető ekkora épület, az építészek ezt próbálják feloldani. Ha elfogadjuk a kérelmet, akkor tudja hasznosítani a földfelszín alatti részt. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi állapotnál minden jobb.

 

Mékli Bernadett korelnök javasolja, hogy a képviselők nézzék meg a helyszínt. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

190/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 028/9 hrsz. Ranolder villa

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

23./ Napirendi pont

Tájékoztatás Badacsonyi hegyen Kisfaludy Kilátó állapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a helyszínen megállapították, hogy a kilátó állapota nem életveszélyes. A tulajdoni lapra az önkormányzat van bejegyezve vagyonkezelőként.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy emlékei szerint ez arra az időre vonatkozott, amikor a pályázat kapcsán a kivitelezés történt. Utána visszakerült a Bakonyerdő Zrt-hez. Az előterjesztés szerint itt maradt, illetve az utak is ide tartoznak. Tragikus állapotok vannak, a Kőkapunál rengeteg követ kellene megmozgatni, a bástya is ledőlt, milliós költségekről beszélünk. Elsőként javasolja, hogy a vonatkozó iratanyagot az ügyvéd úr tanulmányozza át, ha lehet adjuk vissza annak, akitől annak idején bérbe vettük. Megjegyzi, hogy a Bakonyerdő a feladatok közös finanszírozására nyitott volt. Javasolja, hogy ezzel párhuzamosan kerüljön sor azoknak a feladatoknak a felmérésére, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy adott esetben a költségvetés idején tudjuk kezelni.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az alábbi javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a történjen meg a vonatkozó iratanyag ügyvéd úr által történő áttekintése, és ha van rá mód, adja vissza az önkormányzat a Bakony Erdő Zrt. részére, akitől annak idején bérbe vette.  Ezzel párhuzamosan kerüljön sor azoknak a feladatoknak a felmérésére, melyek elengedhetetlenül szükségesek, hogy adott esetben a költségvetés készítésének idején kezelhető legyen. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a VN. Kft. ügyvezetőjét a kilátó állapotfelmérésére és a várható költségek meghatározására.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

191/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

A bizottság javasolja, hogy történjen meg a vonatkozó iratanyag ügyvéd úr által történő áttekintése, és ha van rá mód, adja vissza az önkormányzat a Bakony Erdő Zrt. részére, akitől annak idején bérbe vette.  Ezzel párhuzamosan kerüljön sor azoknak a feladatoknak a felmérésére, melyek elengedhetetlenül szükségesek, hogy adott esetben a költségvetés készítésének idején kezelhető legyen. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a VN. Kft. ügyvezetőjét a kilátó állapotfelmérésére és a várható költségek meghatározására.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

24./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a strandfejlesztés IV. ütem pályázati feltételeknek megfeleltünk, holnap előzetes helyszíni szemlére kerül sor. Van egy új pályázati lehetőség, az illegális hulladéklerakók felszámolását támogatják. Fontos feltétel, hogy a hulladéklerakónak önkormányzati tulajdonú területen kell lennie, amit fotókkal és leírással kell igazolni. A pályázatot november 5-ig lehet benyújtani, maximum 3 millió forintra pályázhatunk.

 

Rakics Anna ügyvezető kérdezi, hogy Badacsonyban a strandon a napozó terasz burkolását mikor lehet megkezdeni, a véghatáridő december 31. Megrendelheti-e a vállalkozó a burkolóanyagot. A gumilapok ragasztással lennének rögzítve a tetőre, úgy gondolják, hogy ez a megoldás használható és tartós lesz.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy ha belefolyik a fugáknál a víz, akkor ebből gond lesz, az építmény beázhat.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy most is rossz állapotban van. A bérlő saját költségén vállalta, ez egy köztes megoldás lehet, amit az idén meg kellene valósítani.

 

Krisztin N. László polgármester fontosnak tartja egy garanciális bejárás megtartását.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy volt, de a kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat. Kéri a bizottság javaslatát, hogy mi történjen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri felszólítani a kivitelezőt a hiányosságok javítására. Ha nem teszi meg, akkor a novemberi ülésre készüljön előterjesztés.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

192/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

25./ Napirendi pont

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról – tájékoztatás gazdasági szereplőkről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a testület döntött arról, hogy kiket hív fel ajánlattételre, illetve kiválasztásra került a műszaki ellenőr. Időközben kiderült, hogy a TÉR-METSZET Kft-ben Horváth Béla műszaki ellenőr társtulajdonos, így összeférhetetlenség merül fel. Ezért javasoljuk kivenni.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

193/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról – tájékoztatás gazdasági szereplőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja és a TÉR-METSZET Kft.-t nem javasolja felkérni ajánlatéttételre, összeférhetetlenség miatt.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

26/ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a téma már volt a testület előtt. Időközben a Társulás újra ülésezett, melyen részt vett Tapolca Város polgármestere és néhány képviselő. Elmondták érveiket, hogy miért szeretnének a Társulás tagja lenni. Az ott lévő polgármesterek döntő többsége nem támogatta a felvételüket. Tapolca belépésével létszámarányosan a tagdíj több lenne, de a szavazati arányok úgy módosulnának, hogy szinte egyeduralkodó lehetne a döntési folyamatokban. Néhány érvet vizsgálni kell, pld. a Nyárfa utcában lévő nagy épület 33 önkormányzat közös tulajdona, 1/33-ad arányban. Tapolca, mivel nem volt már tagja a Társulásnak, szóvá tette, hogy a bevételekből nem részesül. Az ügyeleti épületre ugyanez vonatkozik. Ezeket a kérdéseket megnyugtatóan rendezni kell. A városnak és a vidéknek együtt kell működni. Ha ebben sikerül előre lépni, és a bizalom is meg van, akkor hosszú távon nem zárható ki, hogy a felvételre egyszer sor kerüljön.

 

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki nem javasolja Tapolca felvételét a Társulásba, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


194/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja., Tapolca Város tagfelvételét nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a rendőrség értesül-e a behajtási engedélyek kiadásáról.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy nem.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez a mostani rendszer nem jó, javasolja a novemberi ülésre behozni ezt a témát.

 

Mékli Bernadett korelnök kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

195/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

28./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Mékli Bernadett korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

196/2020. (XI.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mékli Bernadett korelnök

 

Mékli Bernadett bizottság korelnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Mékli Bernadett                                                                                        Takács Lajos

bizottság korelnöke                                                                             jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!