Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2020.09.28 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 6/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2020. szeptember 28-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Forintos Ervin                                bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

Török Zoltán                                   bizottsági tag                         (5 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Hartai Béla                                     alpolgármester

Wolf Viktória                                 jegyző                                     (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Rakics Anna                                   VN. Kft. ügyvezető

Nagy László                                   BVKI vezetője

Gerencsér Tamás                           pályázati ügyintéző

Gyimesi Mónika                            műszaki ügyintéző

Horváth József                              rendőr alezredes

Sztrik Ákos                                    rendőr százados

Dr. Altinger Bernadett                  ügyvéd                                     (8 fő)

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

140/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Mékli Bernadett bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 21 nyílt napirendi pont szerepel. Javasolja, hogy a meghívó szerinti 3. napirendet elsőként, a 13. napirendet pedig másodikként tárgyalja a bizottság, mivel a napirend kapcsán meghívottak a bizottsági ülésen megjelentek. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

141/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sorrend módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2020. szeptember 28-i soros ülésének napirendjének sorrendjét módosítja, a meghívó szerinti 3. napirendi pontot „Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről, Beszámoló a Tapolca Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről” elsőként, a meghívó szerinti 13. napirendet „Városi Könyvtár beszámoló” másodikként tárgyalja meg.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

142/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2020. szeptember 28-i soros ülésének napirendjét 21 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tájékoztatás a közend és közbiztonság helyzetéről Beszámoló a Tapolca Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lóránd György r.alezredes, Sztrik Ákos r.százados, Horváth József r.alezredes,   Arany György PEB elnök

 

 1. 2. Városi Könyvtár beszámoló

 1. 3. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 4. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karasszon Diána, Poszlovszky Kriszina

 1. 5. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű.alezredes

 1. 6. Volt Intertourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Sipos Balázs ügyvéd

 1. 7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 1. 8. Reklámhordozó adó megszűnése

 

 1. 9. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

 1. 10. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 12. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 1. 13. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

 1. 14. HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 017/8. hrsz. ingatlan

 

 1. 15. Badacsonyi Pincegazdaság Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. képviseletében RMFI Investment Kft. Csűri Róbert meghatalmazott kérelme Badacsonytomaj 02/20. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Tiringer Dezsőné kérelme Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Jánka Ferenc kérelme ivóvízhálózat bővítésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Fielbrandt Odette Jozefine Kápolna utca rendezésének kérelme

 

 1. 19. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 21. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről Beszámoló a Tapolca Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a napirend kapcsán megjelent vendégeket. Kérdezi, hogy kívánnak-e hozzászólni.

 

Horváth József r.alezredes elmondja, hogy illetékességi területükön 16 település van, Badacsonytomaj központtal. Így a jelenlegi létszám nem teszi lehetővé az állandó ügyeletet. Hozzájuk tartozik a Balaton-partból 28 km-es szakasz, illetve a Káli-medence is. A nyári szezonban kaptak megerősítést, így a felmerülő problémákat kezelni tudták.  Fő céljuk 2019. évben is a közrend, közbiztonság, közlekedésbiztonság növelése, a bűncselekmények felderítése volt. Az év folyamán a térségben 15 bűncselekmény történt, a gépkocsi feltörések, betörések és lopások száma jelentősen csökkent. A vendégforgalom a nyári szezonban nőtt. Kora tavasztól késő őszig sokan tartózkodnak a nyaralójukban, ezeken a területeken is folyamatos rendőri jelenlétet kell biztosítani. A közterületen elhelyezett hulladékok kezelése nehéz feladat, kamerák elhelyezésével próbálják segíteni a felderítést, de csak kis arányban tudnak eredményt felmutatni. A térségben az illegális migráció nincs jelen. Tavaly sok rendezvényre került sor, kisebb problémák merültek fel, melyeket kontroll alatt tudtak tartani. Több vendéglátó egység tulajdonosa is szereltetett fel kamerát, ezt követendőnek tartja, a megelőzés terén is hasznos. A polgárőrség komoly segítséget nyújtott, magas számban teljesítenek szolgálatot. Az elért eredmény a közös munka gyümölcse. Az idősebb korosztály részére előadásokat tartottak, mivel a csalók egyre nagyobb számban próbálkoznak telefonon megtéveszteni őket. Elmondja, hogy a rendőrörs és az önkormányzat között jó az együttműködés, fontosnak tartja ezt a jövőbe is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a Polgárőrség képviselője nincs jelen, beszámolójuk az előterjesztés részét képezi, melynek elfogadásáról dönteni kell. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

143/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről Beszámoló a Tapolca Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Városi Könyvtár beszámoló

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi a Kulturális Intézmény igazgatóját, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy a Megyei Könyvtárral nem volt zökkenőmentes az átállás. A beszámoló nem teljesen azt tükrözi, amit végeztek. Reméli, hogy a következő időszakban beváltják az ígéreteket, a könyvtár megfelelően tud működni. A kiselejtezett könyvek a színházteremben lettek elhelyezve, börzét fognak tartani belőlük, illetve a maradékot felajánlották az iskolának papírgyűjtés céljából. Elmondja, hogy a könyvtár lépcsőjének a felújítására lenne szükség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elsősorban gazdasági okból csatlakoztunk a központi könyvtári ellátó rendszerhez, mivel az volt az információ, hogy mint városi jogállású település, a könyvtárat fenn kell tartanunk. Olyan mértékben alakul át a világban az információhoz jutás, hogy a legutolsó helyek egyike lett a könyvtári lehetőség. Mintegy 6 éve már sok településen bezárt a könyvtár. Az átállás fizikai része a pandémia idejére esett, ez is nehézséget okozott. Az iskolában is működik egy könyvtár, a végzettséggel rendelkező kolléganő nyugdíjba ment. Megfontolandónak tartja a két könyvtár fenntartását. Javaslatként hangzott el az összevonásuk, települési könyvtárat vigyük be az iskolába. A könyvtár épülete felújításra szorul. A régi polgármesteri hivatal helyére terveztettük meg az új művelődési házat, ennek az egyik szintjére a könyvtárat. Sajnos a megvalósításhoz nem tudunk forrást szerezni. Időközben az Egry József Művelődési Ház energetikai felújítása megtörtént, a Magyar Falvak program keretében pedig 30 millió forintot fogunk rákölteni. Ha a könyvtárat működtetni akarjuk, akkor fel kell újítani az épületet, vagy más helyszínt kell keresni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

144/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Városi Könyvtár beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hosszú ideje tartó folyamatról van szó, az épületben végzett üdültetési tevékenység bevételét a közüzemi és egyéb költségek levonása után az intézmény fejlesztésére visszaadjuk a tankerülettel megkötött megállapodás alapján. Így sikerült az összes tanterem bútorzatát kicserélni és egyéb fejlesztéseket végezni az iskolában. Előzetesen vásároltak már egy mosógépet, mert tönkrement.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

145/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egészségház külső homlokzatának felújításáról beszélni kell.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy az épületet megtekintve leírták a javaslatukat. A szakemberek szerint teljesen felesleges új tetőt csinálni, célszerűbb lenne szigetelni és a bádogozást kijavítani. Forintos Ervin javasolta lebontani a farészt, majd dryvit vakolatot tenni rá. Ez háromszoros költséget jelentene, a téglákat látva nem vállalná be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetés ismeretében nem szabad 10 milliós beruházásba belesodródni. Az országgyűlési képviselő úr tájékoztatása szerint lesznek pályázatok, javasolja ezeket megvárni. Azt csináljuk meg saját pénzből, amit feltétlenül szükséges.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a párnafa rendszer el van rohadva, a beázásokat meg kell szüntetni. Javasolja megvárni a pályázatot, és úgy megcsinálni, hogy hosszú távon jó legyen.

 

Török Zoltán képviselő megjegyzi, hogy a faszerkezetet 3-4 évente kezelni kell. Elmondja, hogy mintegy 2,5 millió forint lenne a 3 bejárat bádogozása és szigetelése, az összes lambéria lecserélése és az egész épület festése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy információja szerint csak jövő tavasszal tudja a vállalkozó megcsinálni, addig még pályázatot is kiírhatnak ilyen céllal.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a műszaki osztálynak kellene ezeket az ügyeket koordinálni, a megfelelő szakembert megkeresni. Kéri, hogy a jövőben ez így történjen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző ciklusban a műszaki osztály háromszor készítette elő az anyagot, a műszaki szakértő véleményét kikérve, de a testület nem fogadta el. A műszaki osztály más feladatokat lát el, nem építészeti, kivitelezési feladatokkal foglalkozik.

 

Forintos Ervin képviselő egy tételes, árazatlan kiírást kér a kivitelezésre, a műszaki ellenőr csak leírta, hogy mit kell csinálni, de tételes kiírás nem volt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a műszaki osztály megerősítésére van szükség, de ez nem egyszerű. Fél állású műszaki ügyintéző van, a másik félállásban pályázati referensi feladatokat lát el. Nem piaci bérek vannak, bruttó 220 eFt-ért nem jön el senki dolgozni. Borsai Árpádot műszaki ellenőri feladatokra kértük fel a strandi beruházásnál, de a bölcsődénél már valószínűleg nem tud rendelkezésre állni, mert nincs ideje. Kéri, hogy ha valaki ismer tapasztalt műszaki embert, akkor jelezze. Ha valaki jönne, akkor lakhatási probléma is felmerül.

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy régóta kérik a hangszigetelés megoldását, és a fogorvosi rendelő ajtóval való leválasztása is indokolt lenne ebben a járványügyi helyzetben.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy a leválasztás fél millió forintba kerülne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pandémia időszakában nem volt fogorvosi rendelés. Ha egyéb problémák is felmerülnek, akkor a fél milliós tételből sok milliós lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint a hangszigetelést meg kell oldani, sokan panaszkodnak, hogy minden kihallatszik a rendelőből.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy könnyűszerkezetes a fal is, kéri Török Zoltánt, hogy mérjék fel a lehetőségeket és költségeket.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a problémát egy 7 cm-es szigetelt gipszkarton fallal és egy belső ajtóval meg lehet oldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy telefonon jelentkezett egy gyermekorvos. Átmenetileg Vella Zsolt polgármester felajánlott neki egy apartmant. Nincs sok lehetőség. A Keresztury házban kialakítható egy szolgálati lakás, vagy az önkormányzat vásárol és felújít egyet, és azt bérbe adja. A helyzetet meg kell oldani, a doktornő csak december 31-ig vállalta az ellátást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

146/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

147/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Volt Intertourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a Sipos Ügyvédi Iroda képviseletében megjelent Dr. Altinger Bernadett ügyvédet. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Dr. Altinger Bernadett ügyvéd elmondja, hogy az iroda készített egy állásfoglalást és egy megállapodást tervezetet. Az ügyben június 24-én született egy testületi határozat. Ebből, illetve az önkormányzat részéről adott tájékoztatás alapján kiderül az önkormányzat szándéka, mely az előterjesztésben megfogalmazásra került. A törvény úgy rendelkezik, hogy amennyiben az épület, illetve a föld tulajdonosa elválik, az épület tulajdonosát földhasználati jog illeti meg. Problémát jelent, hogy az épület nem szerepel az ingatlan nyilvántartásban, nincs önálló helyrajzi száma sem. Javasoljuk a felépítményt önálló ingatlanná alakítani, melyhez egy telekalakítási eljárást kell lefolytatni. Előnye ennek, hogy az önkormányzat így az épület mindenkori tulajdonosával tud földhasználati szerződést kötni.  A szerződés akkor is hatályos maradna, ha változik az üzlet tulajdonosa, ez a hosszútávú rendezést nagyban elősegítené.  A tulajdonosnak pedig forgalomképes lenne az ingatlana. Nincs információ arról, hogy ez hogyan alakult így, erről egyeztetni kell. Dokumentummal kell alátámasztani, hogy a Földhivatal bejegyezze. Célszerű lenne két megállapodással rendezni az ügyet. Az első tartalmazza, hogy az épület tulajdonosa vállalja, hogy az önálló ingatlanná alakítást a
Földhivatalnál rendezi, a felmerülő költségeket állja.  Cserében az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a földhasználati szerződést megkötik, melyet a Földhivatal jegyez be. Az épület tulajdonosa emellett a 7 millió forintos földhasználati díj megváltási értéket befizeti az önkormányzat részére. A terv benyújtási kötelezettségét szabályozza még a szerződés.  Amíg nem lesz önálló ingatlan az épület, addig nem lehet tovább haladni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a gyakorlatban ez azt jelenti-e, hogy a felső bazársori területet meg kell osztani és az épület alatti területnek önálló helyrajzi számot kell kapnia.

 

Dr. Altinger Bernadett ügyvéd elmondja, hogy a földterület az önkormányzat tulajdona. Az épületet egy földmérő felméri, és az épület kap külön helyrajzi számot, illetve a térképre felrajzolják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt május 31-ig szerettük volna megoldani. A terveknek megfelelően addigra a tulajdonos megújítja az épületet, mely terveket előzetesen az önkormányzatnak el kell fogadnia. A felső bazársor megújult, szeretnénk, ha az üzlet ehhez illeszkedne. Vagy az épülethez, vagy a személyhez kapcsolódó földhasználati jogot adhatunk, mely az épület fennállásáig tart. Kérdezi, hogy ha személyre szól, azt hogyan kell értelmezni.

 

Dr. Altinger Bernadett ügyvéd elmondja, hogy új tulajdonos esetében új megállapodást kell kötni. Személyhez fűződő földhasználati jog esetében a tulajdoni lap harmadik részén ez teherként fog megjelenni, ha az önkormányzat akarná értékesíteni az ingatlant, ez egy negatívum lehet számára. Időtartamot akkor lehet megjelölni, ha személyhez kötődően kerül meghatározásra.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a 7 millió forintot egy alkalommal kell-e megfizetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, a jogszabály szerint az épület fennállásáig. Javasolja, hogy a testület kérje fel a tulajdonost, hogy intézze el, hogy az épületnek a földhivatalban legyen nyoma, a testület pedig az elhangzott feltételek figyelembevételével adja meg a földhasználati jogot.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy hasonló szituáció lehet, mint az örsi strand esetében. Bejegyzik a térképre, de az önkormányzatnak nincsenek meg a megfelelő garanciái. Akkor már bíróságon be tudja jegyeztetni a földhasználati jogot, beleegyezés nélkül. A sorrend elfogadhatatlan számára, az egészet komplexen kell kezelni, nem pedig külön-külön.

 

Dr. Altinger Bernadett ügyvéd elmondja, hogy a tervek elkészítése és a felújítási munkák megkezdése nem függ az önálló ingatlan kialakításától. Ez a földhasználati joggal kapcsolatos rendezésnek a függvénye. A megállapodásba bármit bele lehet foglalni. Azt is, hogy köteles önálló ingatlanná alakítani, ezzel egyidejűleg benyújtani a terveket. Két megállapodás is aláíratható egy időpontban, egy a földhasználati jogra, egy pedig a kivitelezésre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy mi a praktikusabb.

 

Dr. Altinger Bernadett ügyvéd elmondja, hogy első körben nincs jelentősége. A felújításra vonatkozó egy kötelmi jogviszony, a másik dologi jogviszony, nincs kifejezett előnye és hátránya egyiknek sem. A szerződéstervezetet előkészítettük, azt lehet módosítani. Kérdezi, hogy a tulajdonossal történtek-e egyeztetések.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sok egyeztetés volt. Elfogadta ezt a feltételrendszert, a 7 milliós összeget is. Kérte, hogy a testületi ülésen legyen jelen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy amíg nem látja a jóváhagyott terveket, addig nem javasolja a külön helyrajzi számra vételt.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja az felépítmény megszüntetését. Kérdezi, hogy erre van-e lehetőség.

 

Dr. Altinger Bernadett ügyvéd elmondja, hogy nem tudja, hogy milyen igazolásai vannak a tulajdonosnak. Ha vannak, akkor a bíróságtól is kérheti a földhasználati jogot.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag megjegyzi, hogy 20 évig fizetett bérleti díjat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy biztosan tudja igazolni, hogy az ő tulajdona, ezt két tanúval is megteheti. El kell dönteni, hogy a kockázatot az önkormányzat bevállalja-e. Mindenképpen peres útra terelődhet az ügy a be nem fizetett összeg és a be nem fizetett földhasználat okán.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületet folyamatosan tájékoztatta az ügymenetről. Úgy érzékelte, hogy az önkormányzat legnagyobb érdeke, hogy az épület megújuljon. Ha most bontásról dönt a testület, azáltal a becsület szavát elveszti. Erről az irányról eddig nem volt szó.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ha az ingatlan külön helyrajzi számot kap, akkor miért ragaszkodunk a földhasználati joghoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vonatkozó HÉSZ alapján nem lehet a 40 m2-t kiszabályozni, nem tudjuk eladni, mert ott a megosztási szabályok mások. Régen az Inter-tourist tulajdona volt, erősen vélelmezi, hogy Horváth Ottó megvette, erről adás-vételi szerződéssel rendelkezik. Családi házak esetében is előfordul, hogy a Földhivatalban nem intézik el a feltűntetést.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy a szerdai testületi ülésen történjen döntés, ahol a kérelmezőt meg kell hallgatni. Ennek megfelelően javasolja elfogadni az ügyvédi szakvéleményt, Javasolja egy előszerződés készítését, a többit oldja meg ő.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint onnantól kezdve, ha bármi történik a felső bazársoron, abba beleszólhat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella javasolja az előterjesztés szerinti első határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az ingatlantulajdonos meghallgatása után a testületi ülésen történjen meg a döntés.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja, hogy a határidő május 31. legyen, addigra az épület is készüljön el.

 

Dr. Altinger Bernadett ügyvéd elmondja, hogy bármit lehet módosítani. Az első szerződéstervezetben az önálló ingatlanná alakításról és a 7 millió forint megfizetéséről van szó. A második megállapodásban akartuk szabályozni a terv benyújtási kötelezettséget, a jóváhagyást és a felújítást is. Az önálló ingatlanná alakítás és a felújítás nem függ össze.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a terv elkészítésére december 31-i, a kivitelezésre május 31-i határidő megállapítását.

 

Dr. Altinger Bernadett ügyvéd elmondja, hogy a bíróságnál is lehet földhasználatot kérni, de ott kirendelnek egy szakértőt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

148/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Volt Intertourist üzlet ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy kerüljön meghívásra a felépítmény tulajdonosa az ülésre, és javasolja a 2021. május 31-es időpont megtartását a szerződés tervezetben.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a 2191. hrsz-ú, Fűzfa utcai ingatlanra vonatkozóan a DRV-s ügy lett-e tisztázva. Folynak ott építkezések, több probléma is van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. Építésfelügyeleti és rendőrségi intézkedések vannak folyamatban, melyekről hivatalosan hatáskör és illetékesség hiányában nem kaptunk értesítést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

149/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Reklámhordozó adó megszűnése

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a napirend címét pontosítani. A napirend tárgya „Az önkormányzat helyi adókról szóló 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról” lesz. Az előterjesztésben foglaltakat kérjük elfogadásra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

150/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat helyi adókról szóló 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester előzetesen elmondja, hogy a kivitelezési összeg az árazatlan költségvetésben nettó 50 millió forint alatt van. 75 millió forint támogatást nyertünk el, melynek egy részét bútorokra, játékokra és egyebekre kell elkölteni. Indikatív ajánlatot kértünk, mely magasabb volt a rendelkezésre álló összegnél, ezért a műszaki tartalmat próbáltuk csökkenteni. Ezzel olyan mértékben megváltozott volna a program, hogy az vállalhatatlan volt. A meghívásos eljárás gyorsabb, de ha a meghívott kivitelezők közül akár egy is úgy látja, hogy többe kerül nettó 50 millió forintnál, akkor az eljárás automatikusan közbeszerzésbe fordul át. Ezért történt olyan döntés, hogy előkészítettük a közbeszerzési eljárást, kiválasztottuk a közbeszerzőt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy először a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést kellett volna tárgyalni. Az ajánlattételi felhívás nyilvánosan közzétételre kerül, 5 gazdasági társaságot kell kiválasztani, akik meghívottként jelen lesznek. A műszaki alkalmassági feltételeken túl a jogszabályban nyitva álló határidőn belül kerül a kivitelezés kezdete és befejezésének napja meghatározásra. Az ajánlattételi felhívás a testületi ülésre elkészül.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az értékelési szempontok között kiemelt szerepet kapott a jótállási időtartam. Ezzel más esetben már nyertek vállalkozások, viszont nem jönnek vissza a hibák javítására, hiába vállalták be. Ezért a vállalkozói díjra összpontosítana. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeinél sok minden fel van sorolva, de a jóteljesítési feltételeket, vagy a bankgarancia visszatartását nem látja. Minden terméknek meg van a szavatossági ideje, nem ért egyet azzal, hogy valaki többet vállaljon be.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az értékelési szempontokat a közbeszerző javasolta, inkább az ajánlati ár fog dönteni. Valószínűleg mindenki bevállalja a 48 hónapos garanciát. Lehet más értékelési szempontot is beírni.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja a jótállási időt kivenni, mindenkinek legyen azonos.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az ár max. 70 %-ban lehet szempont, a többi értékelési szempontról dönteni kell.

 

Wolf Viktória jegyző gazdasági alkalmassági feltételeket javasol, vagy referencia munka feltűntetését, hasonló területen igazoltan végzett tevékenységet, meghatározott éves bevételt.  Kéri a szerződésbe beleírni a jótállási garanciát banki visszatartással.  Megfontolásra ajánlja, hogy kerüljön be a felelős műszaki vezető, esetleg a cégeknél valamilyen jellegű nettó árbevételhez igazítani. Az előteljesítést is belevenné plusz ponttal, mivel oktatási-nevelési intézményről van szó. Ezzel gyakorlatilag egy kötbéres garanciát vállal.  A közbeszerzőre javasolja rábízni a súlyozási feltételeket, erre holnap reggelig valamilyen szintű választ vár. Kikötné a szakirányú végzettséget is, igazolja, hogy kivel szeretné a felelős műszaki vezetői feladatokat megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyik kivitelező lecserélte a közbeszerzés során benyújtott felelős műszaki vezetőjét. Ezt a jogszabály szerint be kell jelenteni, ez elmaradt. Az önkormányzat a szerződő partner, ezért most ellenünk folyik szabálytalansági eljárás, annak ellenére, hogy a kivitelező szegte meg a jogszabályt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a következő napirend keretében az ügyvédi iroda készítse elő a műszaki ellenőri szerződést is.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a kivitelezési ütemtervet szigorúan be kell tartani, a részszámlázások ennek megfelelően történhetnek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határidőt tartani kell, oktatási nevelési intézményről van szó. Javasolja előírni egy ütemezési tervet, melynek betartásáért felel a kivitelező és a műszaki ellenőr is számon kérhető. A bölcsőde kialakítására egy garanciális bejárás előírását kéri.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a döntés a képviselő-testületi ülésen történjen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

151/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a határozat elfogadását javasolja a képviselő-testületi ülésen elfogadni.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy három ajánlat érkezett. Ismerteti, hogy ajánlatot adott be Horváth Béla bruttó 750 eFt, Borsai Árpád bruttó 1.714.500 Ft, Balogh Zoltán Ferenc bruttó 1.244.600 Ft összegben. A legkedvezőbb ajánlatot Horváth Béla adta.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Horváth Béla volt az előző óvoda projektben is a műszaki ellenőr, ismeri az épületet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja Horváth Béla műszaki ellenőr megbízásával a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

152/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja Horváth Béla műszaki ellenőr megbízásával 750.000 Ft összeggel a képviselő-testületnek

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerző nem küldte meg az anyagot, szerdára ígérte. Ezért javasolja, hogy a döntés a testületi ülésen történjen. Ha nem érkezik meg, akkor javasolja majd levenni a napirendről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület folyamatos tájékoztatást kapott. Az utolsó alkalommal a Rózsakő teremben az indikatív ajánlatot készítő cég vezetője elmondta a műszaki tartalmat. Ott engedményeket tettünk, mert a rendelkezésre álló összeg és a tervezői költségbecslés nagyon távol került. Sikerült a nettó 334 millió forint körüli összeget tartani, eldőlt, hogy nyílt uniós eljárásra kerül sor, a pályázók egy része nettó 500 millió feletti ajánlatot adott. A tervezőnek megküldtük az anyagot, a módosított terv csütörtökön megérkezett. Nettó 422 millió forint a várható költség, a 90 milliós különbözetet a város nem tudja hozzátenni. Így nem tudjuk kiírni a pályázatot a kivitelező kiválasztására. Ezt követően kérte az indikatív ajánlat beszerzőjét, hogy beszéljen a tervezővel. Lakossági fórumon is ismertettük a helyzetet. A közbeszerző arra vár, hogy kapja meg az érvényes tervet. A projekt befejezésének határideje december 31. A Belügyminisztériumban azt mondták, hogy akkor lehet határidő módosítást kérni, ha nyilvánvalóan látszik, hogy a projekt nem végezhető el. A közbeszerzési eljárás kiírása után lehet határidő módosítást kérni. A projekt lebonyolítása 10-12 hónap úgy, hogy elgondolkodtató, hogy a nyári időszakban mit lehet csinálni. Ott vállalkozások működnek, közlekedni kell. A Kisfaludy úti fejlesztés során is kénytelenek voltunk a munkaterületet a nyári szezonban visszavenni. Ez a Bogyai út esetében sem zárható ki, egyéb műszaki problémák is várhatók.  A közbeszerző szerint – ha lesz vállalkozó - januárban tudunk munkaterületet adni és szerződést kötni. Az idei december 31-i határidőt legfeljebb jövő év december 31-ig fogják meghosszabbítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szerdai testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

153/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a döntés meghozatalát az ülésen a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden év október 15-ig kell a testületnek meghoznia a döntését. A tervezet szerint a korábbi éveknek megfelelőn alakul a körzethatár meghatározása.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

154/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az első határozati javaslat a csatlakozási nyilatkozat aláírására hatalmazza fel a polgármester urat és vállalja a pályázatban való részvételt. A második határozati javaslat a pályázatok hallgatók részére történő kiírásáról szól.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

155/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 017/8. hrsz. ingatlan

 

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy folyamatosan érkeznek a megkeresések a HÉSZ módosítása okán, mely a következő időszakban csak erősebb lesz. Mindenki arra törekszik, hogy a saját ingatlana, vagy az üzleti céllal megvásárolt ingatlan pozíciója minél kedvezőbb legyen. Vannak kisebb fajsúlyú kérések, ezeket könnyebb kezelni. Megjegyzi, hogy Hafner úr esetében egy út cseréje 7 évig tartott. Segítséget jelent a főépítész úrral való együttműködés, illetve a hatóságok munkája. Jelen kérelem – a Pátzai féle borraktár ügye - már a Miniszterelnökség előtt is volt. Pátzai úr vette át a Laposa Pincészet féle portfóliót, melynek része a Római út melletti alsó pince, a Borterasz, illetve a Borhotel. A Borhotel esetében komfort javításra törekszik, a Borterasz esetében esküvőszervezést szeretne, mely szintén felújítást igényel. A pincével kapcsolatosan a mindenkori tulajdonos azért küzdött, hogy az épület használatbavételi engedélyt kapjon, elsősorban a héjalása miatt. A HÉSZ szerint korábban csak cserép és nádfedésre volt lehetőség, az elmúlt időszakban ez kibővült. Kérelmezőnek szüksége lenne egy raktárra, melyet a föld felett nem tud megépíteni, ezért a föld alatt szeretné elhelyezni. Ehhez is szükséges a HÉSZ módosítása. Ilyenkor felmerül, hogy egy-egy hasonló módosítás mennyiben szolgálja a város érdekét. Ha a pince teljes kapacitással működne, ebből adóbevétel származna és egyéb dolgok is szolgálhatják az önkormányzat érdekeit. Hasonló problémákkal küzd a Varga Pincészet is. A Csendes dűlő mögött, vállalhatatlan körülmények között van egy raktára. Ennek megújításához szükséges a HÉSZ módosítása, a folyamat még nem zárult le. Ha a testület támogatja a kérést, akkor a felmerülő költségek megtérítését elváruk a partnertől. Ilyenkor teleülésrendezési szerződés köttetik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint nem kell senkinek a fejlődését akadályozni.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint, ha a költségeket vállalja, akkor az önkormányzat adja meg a támogatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogszabályi előírások ebben az övezetben nem mindenre adtak lehetőséget, ezért kértük, hogy ha a Miniszterelnökség az előzetes véleményét kiadja, akkor tudjuk a testület elé hozni. Így is fennáll annak az esélye, hogy a módosítás nem kivitelezhető.  A Miniszterelnökség állásfoglalása előzetes egyeztetés eredménye, de ránk nézve nem kötelező érvényű.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

156/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 017/8. hrsz. ingatlan

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Badacsonyi Pincegazdaság Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. képviseletében RMFI Investment Kft. Csűri Róbert meghatalmazott kérelme Badacsonytomaj 02/20. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a belterületbe vonás is HÉSZ módosítást igényel. Csűri Róbert úr eladta a Volán Üdülővel szemben lévő épületét, és megvásárolta a volt Pincegazdasági épületet a Kutató Intézet alatt. Ilyen esetben a város érdekét kell vizsgálni, illetve azt, hogy nem jár-e környezetkárosítással, szőlőkivágással a tervezett projekt. Ha ilyen célból kívánná valaki a belterületbe vonást, ez a HÉSZ módosítás egyik legnehezebb formája. A bel és külterületbe vonás kényes kérdés, mindegyik csak a másik rovására teljesíthető. Csűri Róbert úr ingatlanfejlesztő, az ingatlant fejlesztésre vagy értékesítésre akarja előkészíteni. A beszélgetés során a célja nem hangzott el. Belterületbe vonás esetén a beépítési százalék nő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy út kiszabályozásról is szó van. Az út tulajdonjogi rendezése is hozzákapcsolódik a kérelemhez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a belterületbe vonás megtörténne, ezzel az ingatlan értéke jelentősen nőne.  Hogy ez mennyiben érdeke a városnak, azon el lehet gondolkodni. Badacsonyörsi strand esetében az önkormányzat szerette volna a fejlesztést, és nem figyelt kellően arra, hogy a fejlesztés meghiúsulása esetén megfelelő garanciák legyenek meghatározva.  Ezért javasolja a fejlesztőt írásban megnyilatkoztatni, hogy mi a szándéka, illetve a megfelelő garanciákat be kell építeni. Megjegyzi, hogy a pandémia során az ő segítségével sikerült olcsó maszkokat beszerezni, melyből jelenleg is van raktáron.  Felajánlja, hogy meghívja a testületi ülésre.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy 3.300 m2-es szántó területről beszélünk. Az elmúlt években legalább 20-an fordultak a testülethez hasonló kéréssel. Kérdezi, hogy ha ők is vállalják a költségeket, mondhatunk-e nekik nemet. Másik kérdés, hogy a szántóterület hogyan lehet betonnal burkolva. Ha elindul egy folyamat és a kéréseket nem tudjuk teljesíteni, akkor szégyellni fogja magát.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy van-e információ arra, hogy ha eljut addig az ügy, milyen belterületi ingatlan kerül külterületbe helyette.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ilyenkor vizsgálni kell, hogy mire cserélhető be. Jelenleg is van olyan HÉSZ módosítási programpontunk, amiben az állami főépítész nem fogadta el csereingatlant. Itt is meg van a kockázata annak, hogy nem találunk olyan ingatlant, amit cserébe fel tudunk kínálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tovább nehezíti az ügyet, hogy a Nemzeti Park szinte minden ingatlanon előjoggal rendelkezik, be szokta jelenteni, hogy természetvédelmi ellenértékre tart igényt. Hafner úrnál is megállapítottak ilyet, amit ő kifizetett.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja a kérelmezőt a testületi ülésre meghívni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint nem szabad támogatni a kérelmet, ezek után bárki jöhet hasonlóval.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy a belterületbe vont ingatlan értéke nő. Az önkormányzatnak pedig cserébe külterületbe kell áttenni valamit.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ha ez a vélemény, akkor ne kapjon meghívást a kérelmező

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

157/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Pincegazdaság Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. képviseletében RMFI Investment Kft. Csűri Róbert meghatalmazott kérelme Badacsonytomaj 02/20. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása ügyében

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Tiringer Dezsőné kérelme Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2017. július 1-től a Magyar Állam a DRV-n keresztül átvette az önkormányzat vagyonából a víz és szennyvízhálózatot, így a hálózat bővítéséhez anyagi forrásunk nincs.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Balaton törvény szerint a Balaton 200 méteres védőtávolságában a szennyvízelvezetést meg kell oldani. Előrelépés nem történt, pályázati forrás nincs. Javasolja, hogy legalább a tervezési folyamat induljon el, ha az ingatlan tulajdonosok a tervezési költség 50 %-át befizetik. Utólag kiderül, hogy a kivitelezéshez hozzá tudunk-e járulni. Ha az ingatlantulajdonosok szándéknyilatkozata és hozzájárulása december 31-ig beérkezik, akkor támogatja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy elméletileg egyetért, de ha valaki megvásárol egy Balaton-parti ingatlant, tisztában kell lennie azzal, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha a szennyvízelvezetés megoldott. Az interneten naprakészen megnézhető, hogy van-e kiépített hálózat, kérelmező tudta a jelen helyzetet. Az önkormányzatnak nincs rá forrása.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy egyetért a fejlesztésekkel, de alapprobléma, hogy a csatornahálózat nincs mindenütt kiépítve. Látható, hogy milyen állapotban van az infrastruktúránk. Szeretne az ügyben előre lépni, tudná támogatni a kezdeményezést. Kérdezi, hogy zárt szennyvíztárolóval megoldható-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez már nem működik, nem biztos, hogy kapnak rá építési engedélyt ott, ahol műszakilag kivitelezhető a szennyvízhálózat kiépítése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nemcsak magánszemélyeket érint a probléma, vállalkozásokat sem lehet enélkül fenntartani. 2015-ig vállalta az állam, hogy körbe csatornázza a Balatont, ez nem valósult meg. A DRV. lenyilatkozta, hogy Badacsonytördemicen nem tudnak több szennyvizet befogadni, azt is bővíteni kell, ha csatorna fejlesztésre kerül sor.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja az érintett lakosságtól a szándéknyilatkozatok bekérését, hogy vállalják-e a felmerülő költség 50 %-ának a befizetését. Ezt követően javasolja árajánlatok bekérését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy utána kérni fogják, hogy az engedélyezési eljárást az önkormányzat bonyolítsa le, majd vállalja a kivitelezés bonyolítását is. A vagyonátadási eljárásról ne is beszéljünk. Ha bevállaljuk, utána a vízjogi létesítési eljárás is problémákat fog jelenteni. Összegszerűen kéri, hogy milyen összeggel járuljunk hozzá.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy esetleg 2,5 millió forinttal támogatná a szándéknyilatkozatok beérkezése esetén.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy ha fejleszteni akarnak, akkor a testület ezt ne hátráltassa. Örülni kell a hasonló kezdeményezéseknek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a viziközmű társulat létrehozása sok adminisztrációs terhet jelent, úgy gondolja, hogy ez már nem is önkormányzati feladat. Ha szándéknyilatkozatot tesznek, hogy saját beruházásban a szennyvízhálózatot kiépítik, ezesetben az önkormányzat megfontolja a tervezési eljáráshoz szükséges összeg 50 %-ának, 250 eFt-nak az átadását.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy többen is felelősségre vonták, hogy az önkormányzat két ingatlant érékesített Badacsonyörsön, és ebből mennyit fordított vissza a településrészre. A döntésnél ezt is mérlegelni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még nem fordítottunk vissza sokat, de ha a településrész két nagy problémáját meg kívánjuk oldani, az milliárdos összeg lesz. Erre tartalékolunk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki jegyző asszony által elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

158/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tiringer Dezsőné kérelme Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kérelmezők, ha szándéknyilatkozatot tesznek, hogy saját beruházásban a tárgyi szennyvízhálózat kiépítését megvalósítják és ez esetben a tervezési eljáráshoz szükséges 250 ezer Ft támogatási összeg átadását megfontolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Jánka Ferenc kérelme ivóvízhálózat bővítésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy Takács Tiborék előtt van egy nagy vízóra. Az érintett területen működik a Vizitársulás, nincs tartozásuk, egyedileg fizetik a vízdíjat. A hálózat fejlesztés 11 ingatlant érint. Javasolja kérelmüket támogatni, az Arborétum utca páratlan oldalának ivóvíz hálózat kiépítésére a pályázat benyújtását, az igényelt 50 %-os önkormányzati támogatás biztosítását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a 2021. évi költségvetés terhére lehet-e kötelezettséget vállalni.

 

Krisztin N. László polgármester nem javasolja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a teljes költség 6.178 eFt. Az engedélyezési eljárás díja 650 eFt, melynek 50 %-a 325 eFt, ami az önkormányzati támogatás összege lenne.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat támogassa a közműfejlesztési kezdeményezést magánerős formában, illetve a tervezési eljáráshoz szükséges 325 eFt támogatási összeg átadását fontolja meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

159/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jánka Ferenc kérelme ivóvízhálózat bővítésre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kérelmezők, ha szándéknyilatkozatot tesznek, hogy saját beruházásban a tárgyi ivóvízhálózat kiépítését megvalósítják és ez esetben a tervezési eljáráshoz szükséges 325 ezer Ft támogatási összeg átadását megfontolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Fielbrandt Odette Jozefine Kápolna utca rendezésének kérelme

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kisajátítási eljárás megindítását nem javasolja. A kérelmező saját ingatlanát nem tudja megközelíteni, csak magáningatlanokon keresztül. Nem tudja, hogy miért nem történt meg a szolgalmi jog bejegyzése. A szomszédos ingatlantulajdonosokkal használat szerinti megállapodással, magáneljárásban lehet rendezni az ügyet. Önkormányzati közérdek itt nincs.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

160/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fielbrandt Odette Jozefine Kápolna utca rendezésének kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

 

19./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció Strandfejlesztés IV. üteme pályázati lehetőséghez Rakics Anna ügyvezető összeállított egy javaslatot, mindkét strandra vonatkozóan. A pályázati összeg maximum 30 millió forint lehet. Ismerteti a listákat. Tomaj esetében bruttó 29 millió, Badacsony esetében bruttó 23,5 millió forint eddig a tervezett feladatok költsége.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja kihasználni a megpályázható teljes összeget.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a 30 millió a maximális megpályázható összeg, nem jelenti azt, hogy azt meg is adják.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a tomaji strandon két bejáró van, a kövek fölé napozóstéget lehetne kialakítani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy telekhatáron belüli fejlesztések támogathatók, a meder a Balaton része. A vízbejutást segítő dolgokra lehetne pályázni, amennyiben mobil megoldású lenne.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag olyan mobil napozó és horgászstéget javasol, mint amilyen az ábrahámhegyi strandon van.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ennek is van mederhasználati díja, pld. a horgászstégre 50 eFt éves bérleti díjat kell fizetni. Megjegyzi, hogy a Bányász strand is az önkormányzaté. Kérdezi, hogy ott akar-e a testület fejleszteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strand 5 évre bérbe van adva, ebből még 3 év van vissza. A bérlő szépen rendben tartja a strandot. Most lett felújítva, nagyon kevesen veszik igénybe. Ott található a település legjobb játszótere, ami strandszezonban belépődíjjal igénybe vehető. Úgy gondolja, hogy ez a strand csak családi alapon tud üzemelni, a büfével rentábilisan. Sok a panasz a hínárra. Javasol már most lekötni egy hínárvágót, a hínarat a következő szezonra le kell vágni. Kéri az ügyvezetőt, hogy Miklós Lászlóval vegye fel a kapcsolatot.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy Vella Zsolt polgármesterrel is beszélt az ügyben. Az ábrahámhegyi strandon és a mi két strandunkon a hínárvágó géppel megoldaná a problémát. Nagyon sok a hínár, eddig még nem vágták le.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a strandbelépők árát megemelni, Szigligeten kifizetik az ezer forintot is. Többen kérdezték, hogy Badacsonyban lesz-e még büfé lehetőség, mert csak egy működött a nyáron.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy mozgóbüfé működtetésére is adott lehetőséget, de nem vált be. Kérdezi, hogy a strand projekt II. ütemével mi a helyzet, a nyári szezonra elkészül-e. Ha nem, akkor mozgóárusoknak fog lehetőséget biztosítani, hogy legyen a vendégeknek választási lehetősége. Próbálták kezelni a szituációt, kiengedték a vendégeket a sorra vásárolni.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint a strandi büfés kifelé is tud árusítani. Ha nem akarja üzemeltetni az üzletet, jelentse be, és új pályázatot írunk ki. Kéri mielőbb felvenni vele a kapcsolatot.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a sétány és a járda közé ne álljanak be az autók.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a megállapodás szerint a II. kapu a gazdasági bejárat. A bejáratnál kellett volna egy gyephézagos rácsot elhelyezni, mert így esős időben elsüllyednek az autók. A vizimentők is ezért álltak kint, illetve a hordó parkolóban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a 30 milliós pályázattal meg lehetne- valósítani azokat a dolgokat, amik elmaradtak.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy csak felújítás lehetséges, térkövezni nem lehet új nyomvonalakon.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy a tomaji strandon is csak a kölcsönzőig van burkolva a járda, kéri megpróbálni az utána következő 20 métert a projekt keretében megoldani.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem lehetséges.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a badacsonyi és a badacsonytomaji strandokon 30-30 millió Ft keretösszeggel történjen meg a pályázat benyújtása, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

161/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és javasolja Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem keretében Badacsony és Badacsonytomaj strandokon 30-30 millió Ft keretösszeggel pályázat benyújtását.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy jövőre az önkormányzati rendezvények mindenképpen élvezzenek előnyt. Ne kapjon más ugyanabban az időben engedélyt a zeneszolgáltatásra.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint köztes megoldásra van szükség. Nem várható el senkitől, hogy főszezonban két héten keresztül ne zenélhessen. Például legyen középen a színpad.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a színpadot eltávolítani. Nem zártak be előtt, mint a borászatok, zavaró volt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy addig kérték a felmentést, és meg is kapták.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a BVKI jövő évi rendezvénytervében az időpontok rögzítve lesznek, lehet kontrolálni a kérelmeket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy jövőre megoldódik a helyzet az építkezéssel. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

162/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a buszmegállókkal kapcsolatosan sikerült-e előre lépni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudott érdemben tárgyalni, próbálja a felmerült kérdéseket tisztázni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy kapott egy megkeresést Schramm László telkével kapcsolatosan. Kérdezi, hogy az önkormányzat a telekalakítással kapcsolatosan tud-e ott valamit tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a terület külterületbe tartozik. Kéri, hogy ezzel az üggyel Török Zoltán képviselő foglalkozzon. Sokkal fontosabb lenne a Ringa és Horváth Gyula ingatlana közötti terület rehabilitációja és fejlesztése, lakások kialakítása. Javasolja egy ingatlaniroda vagy ügyvéd megbízását ezzel a feladattal, akár jutalékos rendszerben. A Hivatal dolgozói idő hiányában ezzel nem tudnak foglalkozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy igaz-e, hogy tervezik a Rizling sor lebontását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az MTÜ rossz szemmel nézi az olyan típusú épületeket, melyek a Rizling soron és a Danubius soron vannak.  A Rizling sor tekintetében volt előrelépés, igyekeztek megújítani, ezeket próbáljuk megvédeni. A Danubius sorra ez nem érvényes, ott szó volt a kisajátításról is, ehhez közcélt kell megjelölni. Volt szó arról, hogy a helyén mélygarázs lesz, tetején pedig park és játszótér. Azon el kell gondolkodni, hogy be kell-e menni az autóknak Badacsony központjába.

Forintos Ervin bizottsági tag a Felső-bazársori üzletekről érdeklődik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felújított épületben lévő 3 üzletet meg kell hirdetni. Az volt a cél, hogy ajándékboltok legyenek, így nem kell hozzájuk vizesblokk. Mellette van a nyilvános WC.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy gyógyszertár, postapont kialakításáról is beszéltek, mindenhez kell kézmosási lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az a kérdés, hogy aki bérelni akarja, csinálhat-e benne vizesblokkot, illetve a pályázat ezt megengedi-e. Kéri a pályázati ügyintézőt, hogy adjon erre választ.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ajándékboltnak lehet kiadni, a tervek így készültek, nem kell feltétlenül mindenhol vendéglátóhelynek lennie. Kisebb beruházással egy kézmosó kialakítható, de ennek utána kell néznie.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint, ha csak ajándéküzletnek lehet kiadni őket, nagyon leszűkül a lehetőség.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy aki a Tájház udvaron a II. üzletre pályázott, ki fog-e nyitni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződést megküldtük részére. A felső bazársori üzletek pályázati kiírását elő fogjuk készíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felső bazársor két épületből áll. A Tourinform Iroda mellett van egy másik irodablokk is, a kulturális intézménynek vagy a VN. Kft-nek, vagy mindkettőnek. A Kulturális Intézmény nem igényli, visszaköltöztek a művelődési házba. Így ott is van egy üzleti lehetőség, vizesblokkal. Javasolja azt is meghirdetni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

163/2020. (IX.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.45 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Mékli Bernadett

bizottság elnöke                                                                      jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!