2020.06.22 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 4/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2020. június 22-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Mékli Bernadett                               bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

Török Zoltán                                   bizottsági tag                         (4 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Hartai Béla                                     alpolgármester

Wolf Viktória                                 jegyző                                     (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Rakics Anna                                   mb. VN. Kft. ügyvezető

Gerencsér Tamás                           pályázati ügyintéző

Slang Henrietta                               igazgatási ügyintéző

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Megállapítja, hogy Forintos Ervin bizottsági tag nincs jelen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

93/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Takács Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 18 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja 19. napirendi pontként megtárgyalni az Intertourist üzlet ügyét, szóbeli előterjesztésként. A megbeszélésről készült emlékeztetőt a képviselők részére már megküldte.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a módosító javaslat figyelembevételével a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

94/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2020. június 22-i soros ülésének napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

 1. 2. Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló

 1. 3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

 1. 4. Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának elfogadása

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása a vagyonállapotról

 

 1. 6. Személyszállító szolgáltatást nyújtó járművek és parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

 1. 7. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról VII.

 

 1. 8. Felső-bazársori üzletek hasznosítása

 1. 9. Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület –Szörftároló ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Kodály Zoltán utca telekrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

15. Szoják Miklós kérelme

16. Pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Inter-Tourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt elmondja, hogy számára ünnep ez a nap, hiszen 142 nap után újra ülésezik a bizottság. Többen azt hiszik, hogy boldog időszak volt, amikor egyszemélyi felelősséggel tevékenykedett. Ez nem így van, kifejezetten nagy stresszt jelentett, de úgy érzi, hogy testületi konszenzus alapján sikerült ezt az időszakot becsülettel végig csinálni. 7 képviselői fórumra került sor, 58 polgármesteri határozatot és 7 rendeletet hozott, illetve alkotott meg. A településen a járvánnyal összefüggésben haláleset nem történt. Megköszöni mindazok segítségét, akik támogatták, köszöni a testület együttműködését, az intézményvezetők, cégvezetők és önkéntesek segítő munkáját.

 

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottsági tag 8.05 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az utolsó előirányzat módosításra a zárszámadást megelőzően került sor. Jelen módosítás a Magyar Államtól kapott tételeket tartalmazza, illetve a 465 milliós útpályázatos előirányzat és a választáshoz kapott pótelőirányzat került bele.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a mai napon a pályázati céltartalékban milyen összeg áll rendelkezésre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a testületi ülésre pontosan meg fogja nézni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

95/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési tervét a Képviselő-testület fogadja el. A belső ellenőr az ellenőrzést elvégzi, a zárszámadással egyidejűleg beszámolásra köteles. A beszámolóból látható, hogy milyen ellenőrzésekre került sor, és az milyen feladatokat ró az önkormányzatra. Jelenleg nincsenek javításra szoruló feladatok.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

96/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Magyar Államkincstár felé a zárszámadást leadtuk, az éves eseményekről a Képviselő-testület, illetve a bizottság felé beszámolunk. Az önkormányzat gazdálkodása stabil volt, a jelentős pályázatok miatt nagy odafigyelést és takarékos gazdálkodást igényelt. Ez az év jelentős, negatív irányú változást hozott az önkormányzatok életében. A pályázatok miatt plusz előirányzatok kerültek beépítésre, így a zárszámadásnál a kiadásoknál jelentős megtakarítás látszik. A beruházások folyamatban vannak, a teljesülést lejjebb viszik, ezért tűnik alacsonyabbnak a kiadási oldal. Az intézményeknél is takarékos gazdálkodást folyt, a pénzmaradványokat kimutattuk. Forintos Ervin bizottsági tag korábbi kérdésére elmondja, hogy az áthozott, kötelezettség vállalás nélküli pénzmaradvány 38 millió forint.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a koronavírus elleni védekezés 6.515 eFt-ba került. Úgy gondolja, hogy ez nagyságrendekkel kevesebb, mint amit más települések költöttek erre a célra, ami az önkéntesek munkájának nagyban köszönhető.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

97/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának elfogadása

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat és intézvényei vonatkozásában a 2019. évi pénzmaradványról a kimutatást előkészítették. Az önkormányzatnál a pénzmaradvány 1.746.933.951 Ft, melynek a legnagyobb része pályázat. A képviselő-testület az év elején további 25.111 eFt-ról döntött, illetve szükséges a decemberi számlákra a fedezetet biztosítani. Így az önkormányzatnál a szabad pénzmaradvány 38.893.901 Ft, melyet javaslunk tartalékba helyezni. A Kulturális intézménynél 13.756.056 Ft, a Hivatalban pedig 25.798.867 Ft a szabad pénzmaradvány, melyek sorsáról a képviselő-testület rendelkezik. Az előterjesztésben az elvonást és a költségvetésbe való visszautalást javasoljuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi években az volt a gyakorlat, hogy a testület visszaadta az adott szervezetnek meghatározott feladatokra egészben, vagy részben. A határozati javaslat arról szól, hogy most ne ez történjen, hanem kerüljön vissza az önkormányzathoz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

98/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása a vagyonállapotról

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ez is a zárszámadáshoz tartozó melléklet, a vagyonállapotról szóló tájékoztatás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ide tartoznak azok a pénzek is, melyek beruházásokba fordulnak át. Akkor vállnak vagyonná, ha az aktiválás megtörténik. Értékesítéskor kikerülnek a vagyonból. Ekkor oda kell figyelni arra, hogy a bevétel ne legyen felhasználva különböző feladatokra, hanem megmaradjon. Az értékesítés és az amortizáció csökkenti a vagyont, melynek alakulásáról évente áttekintést adunk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

99/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása a vagyonállapotról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

6./ Napirendi pont

Személyszállító szolgáltatást nyújtó járművek és parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy az előterjesztést nem kapta meg. Kéri a szóbeli tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy képviselői fórumokon két alkalommal is jelezte, hogy ebben a témában át kellene dolgozni a vonatkozó rendeletet. Ide tartoznak a vállalkozók, illetve magánszemélyek tulajdonában lévő 9 személyes mikrobuszok, az elektromos járművek, a hegyi taxik is, bár azok működését a közterület foglalási rendelet keretei között rendeztük. Ide tartozik az előző testületnek az az elképzelése is, hogy bizonyos útszakaszokra megállni tilos táblák kerüljenek ki, például a Római útra is, de ez külön napirend lesz.  Ebbe a kategóriába tartozik a Kisfaludy út forgalmának a szabályozása, felmerült a lezárás, illetve az engedélyes behajtás témaköre is. Most úgy tűnik, hogy mindenki azt teszi, amit akar, pld. a Dísztéren parkolnak a motorosok. Lehet, hogy most nem tudja majd a testület elfogadni a rendeletet, nagyon kényes kérdéseket kell tisztázni, de az áttekintést meg kell kezdeni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy éppen ezért nem adtunk ki írásos előterjesztést. A BABU rendelet szabályozza a járművek útvonalát, az igénybevétel rendjét. A parkolásról szóló rendeletet tavaly újra alkottuk. Kéri, hogy a testület adjon javaslatot, hogy mire terjedjen ki a jogszabály hatálya, amit a BABU rendeletbe szükséges beépíteni. Jelenleg tudomása szerint a BABU járműveken kívül közlekedik a Tekergő, a Dottó vonat és a hegyi járatok, melyek parkolási rendjét célszerű lenne meghatározni.  Ezenkívül vannak még személyszállításra alkalmas eszközök, melyek mindenütt parkolnak a településen, a rendőrség nem foglalkozik ezzel. Ezek parkolását, megállási lehetőségeit is javasolt szabályozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e javaslat, vagy a bizottság és a testület tárgyalja át és adjon javaslatot. Valóban kaotikus állapotok uralkodnak. Július 1-ig nem kell parkolási díjat fizetni, így sürgősen ki kell jelölni a helyeket. Badacsonyban elektromos kisbusz is közlekedik.  A hegyi taxisoknak ki van jelölve, hogy honnan indulhatnak, ezért fizetnek. A vállalkozók a taxik helyét kérik felfesteni. A kisbuszok megálló helyéül a Hableány melletti területet javasolja kijelölni azzal, hogy itt is meg kell határozni a fizetendő összeget.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hegyi irányjáratok a kijelölt helyükért közterület használati díjat fizetnek keretmegállapodás szerint. Az összes többi eszköz nincs leszabályozva, erről a testület jogosult dönteni.  Jelenleg a parkolás a kijelölt parkolókban történik, a megállapított díjazással, a parkolás rendjéről szóló rendeletnek megfelelően. Az a kérdés, hogy megadjuk-e az útvonal engedélyt és kiterjesztjük-e más személyszállító eszközökre is.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzati bevételek terén visszaesés várható, július 1-ig ezt a témát rendezni kell. Javasolja a Hableány melletti szélesebb útszakaszon parkoltatni ezeket az autókat azzal, hogy fizessenek a lehetőségért.

 

Wolf Viktória jegyző összefoglalja a javaslatot azzal, hogy a bizottság javasolja a Hableány mellett a kisbuszoknak parkolóhelyek kialakítását, július 1-től fizetőparkoló helyként?

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy aki ott nem bérel helyet, az nem végezhessen ilyen tevékenységet Badacsonyban. Az UAZ-ok hegyi irányjáratként vannak feltűntetve, hivatalosan máshová nem is mehetnek, erre kaptak engedélyt.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a Kisfaludy és egyéb utak forgalmának felülvizsgálatát külön kell venni. Sokan jelezték, hogy a Bogyai úton is elviselhetetlen a forgalom, végig parkolnak az úton, nem lehet közlekedni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a témaköröket megbeszélni és állást foglalni, amit a Jegyző asszony a vonatkozó rendeletbe bele tud dolgozni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a személyszállításhoz szükséges engedélyt a közlekedésfelügyelet adja ki. Ha rájuk is kiterjesztjük a BABU rendeletet, akkor az foglalkozhat személyszállítással, akinek ilyen jellegű útvonal engedélye van. Ez alól csak a turistabuszok mentesülnek, ők a kijelölt parkolóhelyen parkolhatnak. Nem rendelkezünk információval arról, hogy a személyszállító kisbuszok milyen engedélyekkel bírnak. Azt látjuk, hogy a Dísztéren, a Gesztenyesoron, az Egry sétányon, mindenütt történik parkolás.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a 9 személyes kisbuszok parkolási díja mennyiben tér el a személygépkocsikétól. A tervezett parkolóbevétel nem fog teljesülni, ez az IFA bevételre is igaz. Meg lehet-e emelni a fizetendő összeget.

 

Rakics Anna a VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy személygépkocsira veszik a jegyet, ami 300 Ft/óra, este 9-ig kell fizetni.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy csak a kijelölt helyen parkolhassanak, ott vehessenek fel utasokat. Csak azok a járművek végezhessék a tevékenységet, melyek után a bérleti díjat befizetik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többféle módszer van. Beemeljük a parkolók közé és a parkolóőrök ellenőrzik, vagy a közterület foglalási rendeletben biztosítunk parkolóhelyeket ezeknek a járműveknek, erre pályázatot írunk ki. Ha csak kijelöljük a helyüket, akkor oda idegenek is be fognak állni.

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke egyetért azzal, hogy akár pályáztatni is kell, ez egy vállalkozás. Ha a parkolórendelet szerint busztarifát fizetnek, az is kevés. 2-3 busszal hétvégeken egy tapolcai személy is szállítja a vendégeket, ami a helyieket zavarja. Közel 10 ilyen kisbusz van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a külsős és a helyi vállalkozót nem lehet diszkriminálni. Megfontolásra ajánlja a BABU rendelet kiterjesztését azokra is, akik ezzel foglalkoznak. A hegyi járatokra és a Dottó vonatra vonatkozóan van egyedi díjszabás. Meg kell néznie a pályáztatás lehetőségét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ellenőrzést meg kell oldani, olyan szabályokat kell hozni, amit be tudunk tartatni. Problémát jelent, hogy a megállni tilosban parkolóknak nem szólnak a rendőrök.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint a rendőrségnek kell büntetni, ne a közterület felügyelő tegye ezt. Felajánlja, hogy megnézi, hány autó fér el a Hableány mellett.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a helyek felfestése kinek a feladata.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft. részére fogjuk kiadni, ha szerdán erre döntés születik.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy fizessenek 300 eFt-ot a kisbuszok, csak így végezhetik a személyszállító tevékenységüket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a pályáztatás rendszerét úgy kidolgozni, hogy a helyiek előnybe részesülhessenek.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az is kérdéses, hogy a mikrobuszoknak fel kell-e menniük a Kisfaludy házhoz, illetve a hegyi taxisok mit keresnek Szigligeten, amikor irányjáratról beszélünk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy a Kisfaludy úton csak a hegyi irányjárat mehessen fel. Ők 4 embert visznek, a mikrobusz pedig 9 fős. A tarifa meghatározásakor erre is oda kell figyelni. A régebbi hegyi taxisok vállalták, hogy a kieső összeget kifizetik, ha az új kérelmező, Bíró László nem kapja meg az engedélyt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy új autókat vettek a taxisok, az új rendszámra vonatkozóan fogjuk a szerződéseket megkötni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint legalább 400 eFt bérleti díjat kell kérni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a hegyi taxik frekventáltabb helyen állnak, ez indokolhatja a különbözetet. Javasolja, hogy a személyszállító buszok esetében minden rendszám kerüljön feltűntetésre és érkezés sorrendjében foglalják el a parkolóhelyeket. Ők reményeink szerint nem állnak meg mindenütt. Egyelőre egy elektromos busz van, a BonVino szállodánál telephelyez.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint azoknak csak útvonal engedélyt kell adni, adott rendszámra, egész évre kiválthatja például 500 eFt-ért. Tilosban nem parkolhat, ha parkolóban áll meg, akkor meg kell vennie a buszjegyet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 9.02 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 10.20 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsága tagok száma: 5 fő

Wolf Viktória jegyző összefoglalja az elhangzottakat az alábbiak szerint:

-          A 9 személyes járművek a kijelölt parkolóban rendszám alapján válthatnak parkolóhelyet 400 eFt/hely áron, másutt nem állhatnak meg.

-          Az e-buszok a BABU rendelet szerint. Ha a közigazgatási területen útvonal engedéllyel rendelkeznek, 500 eFt-os áron válthatják ki, csak a kijelölt parkolóhelyen állhatnak meg. Az ellenőrzésen kell erősíteni, a parkolóőr folyamatosan nézze meg, hogy van-e jegyük. A rendeletünkben nincs türelmi idő.

-          Javasolt a BABU rendelet felülvizsgálata, viszont abba nem biztos, hogy bele kell tennünk. Útvonal engedélyt kapjon Badacsonytomaj közigazgatási területére.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Jegyző asszony által összefoglalt javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

100/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Személyszállító szolgáltatást nyújtó járművek és parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati rendeletek módosítását javasolja a következők figyelembevételével:

-       A 9 személyes személyszállítójárművek a kijelölt parkolóban rendszám alapján válthatnak parkolóhelyet 400 eFt/hely áron, máshol a megállásuk tiltott legyen, amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad.

-       Az e-buszok a BABU rendelet szerint, ha a közigazgatási területen útvonal engedéllyel rendelkeznek, 500 eFt-os áron válthassanak közterületet és csak a kijelölt helyen állhassanak meg. Az ellenőrzésen erősíteni javasol, parkolóőr folyamatosan ellenőrizze a jegymegváltásokat a parkolókban.

-       Javasolja az ún. BABU rendeletet felülvizsgálni.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról VII.

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati eljárás eredménytelen volt, javasolják a pályázati kiírást változatlan feltételekkel ismét közzétenni. A beérkezési határidő június 25-ét követő 15. nap lehet?

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy volt-e egyáltalán pályázó.  Ha nem, akkor a pályázat pontozási/elbírálási szempontjait javasolja törölni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag egyetért azzal, hogy a kiírásba ne szerepeljen, hogy állandó lakóhellyel kell rendelkeznie a pályázónak.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint megkövetelendő, hogy a pályázónak ne legyen tartozása és perben ne álljon az önkormányzattal.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázatok elbírálásának pontozási/elbírálási szempontjai kerüljenek törlésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

101/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról VII.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy „A pályázatok elbírálásának pontozási/elbírálási szempontjai” kerüljenek törlésre a kiírásból.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

8./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzletek hasznosítása

 

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy az előterjesztésben nincs meghatározva a bérleti díj. Erre kér javaslatot a bizottság tagjaitól.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag megjegyzi, hogy a víz és szennyvízcsatorna nincs az üzlethez kiépítve.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint ezek nélkül az ÁNTSZ nem ad engedélyt új üzletek esetében. Kérdezi, hogy erre a tervező miért nem figyelt oda, így nem alkalmas az üzlet semmire sem.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a használatbavételi engedélyt meg kell várni, illetve körbejárni, hogy ilyen formában milyen tevékenységi körökre lehet bérbe adni. Az árat ennek ismeretében lehet meghatározni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történhet meg az üzembevétel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a döntés elnapolását. Kéri, hogy aki az ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

102/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzletek hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a napirendet levételre javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a műszaki szakember vizsgálja meg, hogy lehet ezt a legrugalmasabban megoldani. Az önkormányzat érdeke az, hogy olyan egységek jelenjenek meg, melyből a legjobban tud profitálni.

 

Hartai Béla alpolgármester megjegyzi, hogy a Tátika perben van műszaki közreműködő szakember. Ide külön megbízással lehetne bevonni, esetleg a felelős műszaki vezető véleményét kikérni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az üzlet nem vendéglátó egységnek, hanem butik céljára lett kialakítva. Van olyan vendéglátó egység is, mely a nyilvános illemhellyel kötött megállapodást, és így kapta meg a NÉBIH engedélyét. Az ilyen butikokhoz nem kell kézmosó és személyzeti WC, a termékkör határozza meg, hogy bejelentésköteles, illetve működési engedély hatálya alá tartozik-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a testület elfogadta, hogy a felső bazársoron üzlethelyiségek lesznek. A vizet a bérlő a mellette lévő vizesblokkból átviheti, ennek nem túl nagy a költsége. Minden üzletnek külön villanyórája van, 32 A teljesítménnyel.

 

Török Zoltán bizottsági tag a Tourinform iroda melletti üzletet javasolja mindenképpen bérbe adni, a művelődési ház dolgozói ne költözzenek oda.

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem érkezett be pályázat, javasolja a kiírást ismét közzétenni.  A beadási határidőt július 14-gyel javasolja meghatározni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző megjegyzi, hogy érdeklődő sem volt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy 3 éven belüli visszavásárlási opció van érvényben, ha a feltételek nem teljesülnek. A használatbavételi engedély megszerzésére a bejegyzéstől számított 3. év vége van megjelölve. A 16. pontot kivenné a kiírásból. A július 14-i beadási határidőt nagyon közelinek tartja.

 

Török Zoltán bizottsági tag kérdezi, hogy a visszavásárlási opció hogyan értendő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az igazolható költségek megtérítésére köteles az önkormányzat.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint ez veszélyes lehet, javasolja módosítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr állásfoglalása szerint ez peres úton érvényesíthető. A beadási határidőt július 28-ra javasolja módosítani.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy a tapasztalatok szerint a terv megfelelő lesz-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint az épület szélessége 6,5 méter, belelóg a közútba. Ha elfogadásra kerül, akkor a Tájházzal kell valamit kezdeni.

 

Bolfné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Összefoglalja az elhangzottakat az alábbiak szerint:

-          beadási határidő: 2020. július 28. napja legyen,

-          VI.13.pontjot javasolja módosítani úgy, hogy a nyertes pályázó a beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 3. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé.

-          VI.16. kerüljön törlésre a kiírásból

Kéri, hogy aki a határozati javaslatot fenti módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

103/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a

-       beadási határidő: 2020. július 28. napja legyen,

-       VI.13.pontját javasolja módosítani a következők szerint: A nyertes pályázó a beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 3. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé.

-       VI.16. kerüljön törlésre a kiírásból

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke


10./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület –Szörftároló ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a Képviselő-testület 2020. február 12-i ülésén döntött az építmény felújításáról, a VN. Kft. a döntés értelmében módosította a szerződést, a kivitelezés határidőben, május 15-ig megtörtént. A helyszíni bejáráson megállapításra került, hogy a felújítás engedélytől eltérően történt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a vonatkozó testületi határozatokat és a főépítész úr szakértői véleményét megnézte. Az épület tömege, anyaghasználata megfelelő, viszont a lapostető zöldtetős fedése nem történt meg, mert a kivitelező ezt nem vállalta fel, helyette korcolt lemezfedést rakott, egyeztetve Kruchina úrral. Ha az önkormányzat érdekei azt kívánják, ez lebontható és helyette felrakható a zöldtető. Alapjaiban a tetőszerkezet maradna, egy gyepszőnyeg kerülne a tetejére. Hosszú távon ez nem jelent megoldást, nehéz a karbantartása, nem fog jól funkcionálni. A jelenlegi tető jobban betölti a funkcióját.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a zöldtetőket ő sem támogatja, kérdezi, hogy műfüvet lehet-e felragasztani helyette.

 

Hartai Béla alpolgármester felolvassa a főépítész úr állásfoglalását, a zöld tetőt hiányolta csak. Leírta, hogy van rá lehetőség, hogy maradjon ez a tető, ehhez a szerződő félnek egy új eljárási kérelmet kellene beadni néhány fényképpel, és engedélyt kaphatna a jelen állapot fenntartására. Azt javasolja, hogy minél rövidebb határidővel kerülhessen az épület átadásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a főépítészi egyeztetés során kiderült, hogy a HÉSZ jelenlegi formájában magas tetőt ír elő, a főépítész úr ezt engedte el azzal, hogy helyettes zöld tető létesüljön. Egyetért az alpolgármester úr hozzászólásával, a zöld tetőket abszolút természetellenesnek tartja. Időközben kiderült, hogy önkormányzati tulajdonban lévő alsó bazársori építményen is ilyen korcolt tető van. A településen vannak olyan fedési formák, melyek a településarculati megoldások között nem szerepelnek. Ezek a korcolt lemez, a trapéz és a hullámlemez. Helyére kell tenni azokat a dolgokat, melyek a HÉSZ-nek illetve a TAK-nak nem felelnek meg. Javasolja a településarculati kézikönyvet és a településképi rendeletet módosítani, a cserép és nád mellé a korcolt és a hullámlemezt beemelni az önkormányzati érdekek miatt. Az építmény befejezésére 2020. december 31-ig tart a határidő, az új szabályoknak a szörfépület addig meg is felelhet. Javasolja az objektumot használatba adni azzal, hogy a kérelmező adjon be kérelmet egy új településképi eljárás lefolytatására az épület fennmaradása érdekében.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a teljesítési igazolás kiadásával megvárja a testület döntését. Nem tartja jónak a zöldtetőt, másutt is katasztrofális állapotban vannak ezek a tetők.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a TAK és a TKR felülvizsgálata történjen meg a tetőfedésnél használható anyagok – korcolt lemez, trapéz és hullámlemez – tekintetében.

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

104/2020. VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület –Szörftároló ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja továbbá a TAK és TKR felülvizsgálatát a korcolt lemez és trapéz/hullámlemez és lemezfedés tekintetében a tetőfedésnél használt anyaghasználat okán.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselői megbeszélésen elhangzott, hogy 85 %-os támogatottsággal lehet pályázni. Később a pályázati ügyintéző elmondta, hogy az adóerő képességi mutatók szerint a pályázat 65 % támogatást biztosít. A fennmaradó 35 %-ot most nem tudjuk hozzátenni, ezért azt javasolja, hogy egyelőre ne adjuk be a pályázatot.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy ezzel a pályázattal rendezni lehetett volna pld. a standhoz levezető járda állapotát. A járda nagyon tönkrement, sem biciklivel, sem babakocsival nem lehet rajta közlekedni, végig felvágták, a belső része 10 cm-rel lejjebb van.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja a KPM megkeresését azzal, hogy javítsák ki a járdát.

 

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a telefonkábelt vezették el mintegy 10 éve, a járda azóta meg van süllyedve. A szalagkorlátot most cserélték ki.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy a pályázat keretében csak önkormányzati tulajdonú járdák újíthatók meg, ez nem az.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülésig egyeztet a Közúttal, a járda tényleg vállalhatatlan. A járda mellé szegélyt is rakni kell.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

105/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy 3 ajánlat érkezett, melyek közül a Multi Act Kft. 2.438.400 Ft-os ajánlata a legkedvezőbb. Mindhárom pályázónak már volt kapcsolata az önkormányzatunkkal, Balogh Zoltán a Kisfaludy utas, Nyitrai Zsolt a kerékpárutas, Sturcz Mihály a Balaton utcai beruházásban volt műszaki ellenőr.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag a köztes ajánlat elfogadását javasolja.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a pályázattal el kell számolni, igazolni kell a döntést. Esetleg eredménytelenné nyilvánítható a pályázat és újra kiírható.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja a legolcsóbb ajánlatot elfogadni, majd a szerződésben a feltételeket megfogalmazni, a műszaki ellenőr anyagilag felelős azért, hogy a munka megfelelő minőségben és időben elkészüljön.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a szerződés kerüljön a testület elé véleményezésre, utána kerülhet aláírásra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Multi Act Kft. (1119 Budapest, Ormay udvar 1.) ajánlatának elfogadását javasolja az előterjesztés szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

106/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Multi Act Kft. ajánlatának elfogadásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Kodály Zoltán utca telekrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy kérelmezők a Kodály utca egy szakaszának a helyzetét kérik rendezni, kérelmük az előterjesztés mellékletét képezi. A térképi állapot szerint ott nincs út, a valóságban viszont van. Horváth József felajánlja ingatlanát 10.044 eFt-ért, vagy csereingatlant kér helyette. Kérelmezők az utat szeretnék bejegyeztetni, a telekalakítási eljárás során a tulajdonosok egyetértésére lenne szükség.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a felajánlott ingatlan vonatkozásában készült-e értékbecslés.

 

Gyimesi Mónika elmondja, hogy póthagyatéki eljárásban a hagyatéki eljárás során meghatározott érték alapján határozták meg a kért összeget.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy senki nem vette figyelembe a telekhatárokat, az út nem lett kiszabályozva.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja felbecsültetni az ingatlant.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kisajátításra közérdekből van lehetőség, ennek első lépése, hogy a szakértő megállapítja az ingatlan értékét. Ha azt valamelyik fél nem fogadja el, akkor a bírósághoz kerül az ügy. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, az egyik a telekalakítási eljárás lefolytatására, a másik Horváth József ajánlatának elutasítására vonatkozik.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a terület ingatlanként van feltűntetve, az önkormányzat kifizeti a 10 millió forintot, majd úttá nyilváníttatja. Ezzel az értéke nagyon lecsökken. Javasolja, hogy a testület addig ne nyilatkozzon, amíg független szakértő meg nem vizsgálja az ügyet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg nem kell értékbecslést készíttetni, csak ha meg kívánja az önkormányzat venni az ingatlant. Az út nyilvántartási értéke nem lesz kisebb, utána forgalomképtelen vagyonná nyilvánítjuk. Viszont a törvény erejénél fogva a közműveket ki kell építeni.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja elutasítani a kérelmet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság nem vállal felelősséget a régi dolgokért, nem ért egyet a kérelemben foglaltakkal.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szabályozási terv az önkormányzatra nézve is kötelező érvényű, függetlenül attól, hogy melyik testület fogadta el. Az út megszűntetését a közlekedési hatóság nem fogja támogatni álláspontja szerint.

 

Gyimesi Mónika elmondja, hogy a tulajdonosok szeretnék megoldani a helyzetet, ha a testület most elutasítja a kérelmet, ismét be fogják adni. Az út fizikálisan ott van, le van aszfaltozva.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, ha az önkormányzat elfogadja az út létezését, akkor ott kötelezettségei vannak. Javasolja, hogy a kérelmező ajánlja fel ingyenesen, vagy forráshiányra hivatkozva utasítsuk el.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak komoly forrásvesztesége van, nincs kerete a megvásárlásra.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint megoldás lehet az út feltörése, megszüntetése, ehhez szakértő felkérésére van szükség.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző megjegyzi, hogy akkor Tóth Lászlóék nem tudják az ingatlanukat megközelíteni

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a meglévő közműveket is át kellene helyeztetni.

 

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője szeptember körül egy személyes megbeszélést javasol az érintettekkel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg a lehetőségeket. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy szeptemberben egyeztető megbeszélésre kerüljön sor az érintettek bevonásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

107/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja egyeztető megbeszélés kezdeményezését az érintettekkel szeptember hónapban.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a közlekedési tábla a Kisfaludy út fejlesztésére vonatkozó pályázat része. A forgalomba helyezésig kint kell lennie a táblának, utána jegyzői hatáskörben lehet dönteni. A projekt 1 hónapon belül befejeződik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e ott lehetőség lassú járművekkel közlekedni, lehet-e kivételt tenni a tábla hatálya alól.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem lehet. A lakó-pihenő övezetben 20 km/óra sebesség megengedett, fokozott rendőri jelenlétre lenne szükség a szabályok betartatása érdekében. A forgalomtechnikai tervnek és a tervezői nyilatkozatnak megfelelően javasolja a tábla fenntartását a II. határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja egy meghatározott intervallumban engedélyezni kérelmező részére a behajtást, pld. reggel 7-10 óráig. Ha ez nem elfogadható számára, akkor használja a többi utat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja, különös figyelemmel az elkészült forgalomtechnikai tervben foglaltakra és a tervezői javaslatokra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

108/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek különös figyelemmel a területre elkészült forgalomtechnikai tervben foglaltakra és tervezői javaslatokra.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Szoják Miklós kérelme

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Csendes dűlőben a Folly Arborétum felé vezető útról van szó. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az előző testület vizsgálta a Forry Arborétum képviselőjének kérelmét az egyirányúsítás kapcsán. Sokan a domborzati viszonyok miatt csak tolatva tudnak bemenni az ingatlanukra, ezért többen kérték az egyirányúsítás elvetését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szükség van a terület újra szabályozására, tavaly kértük egy közlekedési szakértő bevonását. Ezt indokolja az út szélessége, a 10 km-es és 30 km-es táblák, a köves útszakaszok. Aki a Csendes dűlőnél jön lefelé, kénytelen a szőlőben kerülni, ezzel is gondok lesznek. Az idő rövidsége miatt nem tudtuk a szakértői anyagot megrendelni, most javasolja megtenni. A Folly Arborétumot bővítették, plusz szolgáltatásokkal jelentek meg, az Oázis panzióhoz is sok vendég érkezik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint megoldás lehet távolabb parkoltatni az autókat, a vendégeket kocsikkal vigyék fel a vállalkozások.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy meglátása szerint ez sajnos nem oldható meg, nincs rá kapacitás sem az örsi kempingnél, sem az Árkádia étteremnél, sem a vasúti őrháznál a 71-es mellett.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy lehetséges-e csak a szezonra kérni az egyirányúsítást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a közlekedési rend felülvizsgálatával a II. határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

109/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szoják Miklós kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a Felső bazársor által közrefogott térre a beton ülőpadokat Spanyolországból kellene behozni, azokat a kivitelező már januárban megrendelte. A koronavírus járvány miatt még 9 hetet kellene várni, ezért hazai forgalmazókat kerestünk meg. Az ajánlatokban szereplő padok a tervezettől kismértékben eltérnek, dönteni kell, hogy melyik lesz a megfelelő. A műszaki ellenőr az egyenértékűséget megvizsgálja. A képeket körbe adja.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag megjegyzi, hogy a második megoldás tetszik neki, de háttámlával.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az alsó bazársoron lerakott kavics formájú betonülőkékhez hasonló megoldás is szóba jöhetne. A beszámolóban minden egyebet leírt.

 

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a Kormánynak van egy országos fásítási programja. A település közterületeiről sok fát kivágtak, a pályázat keretében lehetne pótolni őket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy tudomása szerint Trianonnal összefüggésben is kaphatna az önkormányzat 100 db fát, amit a helyi lakosok ültetnének el.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy az ún. fásítási pályázatot nyújtsuk be, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

110/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és javasolja az ún. fásítási pályázat benyújtását.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

111/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

18./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele, hogy a Képviselő-testület a veszélyhelyzet alatt elfogadott polgármesteri rendeleteket is megerősíti.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy Weller Andrással a megállapodás megkötésre került. Kérdezi, hogy a terület többi részét ki fogja kezelni. A Rizling sorra nem tud bemenni a szemétszállító, sikerült-e ebben az előrelépés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ott, ahol önkéntes közterület foglalás történt, szükség lesz ügyvéd bevonására. A fenntartással a VN. Kft. lesz megbízva, ehhez a vagyonkezelési szerződést módosítani kell. A szemétszállítással kapcsolatosan elmondja, hogy megbeszéltük, a kolléga a kérelmezőt kiértesítette.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a badacsonyi strandon lévő 2. számú büfé megépítésére mi a konstrukció.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft. üzleti tervében 4 dolog szerepel, a Fő utca Badacsonytomajon, a Fő utca Badacsonytördemicen, a Kálvária, Badacsony strand II. üteme. Ez előterjesztés formájában e hét szerdán kerül a Kormány felé. A strandi beruházás kiviteli terve készen van, a kivitelezést meg kell pályáztatni és indulhat a program. 350 milliós projektről van szó, a reális kezdés jövő év második fele.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri kiírni a temetők kapujára, hogy zárják be esténként.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a temetőkben, a Kisfaludy út esetében, a hivatal előtt a járdák gazosodnak, a járdaszegélyek mellett is nő a gaz, ez esztétikailag zavaró. A Badacsonytomaj Elismerő Okleveleket a testületi ülésen adjuk át, addig rendbe kell tenni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy folyamatban vannak ezek a munkák. A kihelyezett szemétgyűjtő kukák különbözőek, mindegyiket másként kell üríteni, ez sok időt vesz el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyi posta alsó részén 2 üzlet nyílik, borbár és reggeliző-kávézó. Az előtte lévő park szép, az önkormányzati sávot a Kft. rendezte, 3 padot raktunk ki oda a vállalkozó kérésére.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy többen jelezték felé a Rizling sori vállalkozók közül a Borhéttel kapcsolatosan, hogy Greznár Attilával való együttműködést nem támogatják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vállalkozók kérésére holnap 9 órakor fognak egyeztetni. A Rizling sori vállalkozók egyelőre nem akarják, hogy a rendezvénybe a borászatok be legyenek vonva.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag elmondja, hogy a borászoknak az a kérése, hogy mivel nem lesz lehetőség a borfesztiválon kitelepülni, a Rózsakő fesztivál keretében, azt meghosszabbítva vehessenek részt faházakkal. 250 eFt-ot fizetnek egy hétre, melyből a faházak és a színpad bérleti díja fedezhető. Maximum 1 programra lenne még lehetőség ebből az összegből. Kérik, hogy a testület szavazzon meg kétmillió forintot, hogy legalább minden nap legyen a kisszínpadon egy program. Ebben Nagy László segítene. Néhány vállalkozót megkérdezett, hogy a borászatokkal van-e problémájuk. Azért nem akarnak hozzájárulni, mert az önkormányzat tavaly nem biztosított pluszforrást, a program színvonala nem volt megfelelő.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy ő is azt hallotta, hogy nem a borászokkal van probléma. Azt mondták, hogy nincs szükségük a Rózsakő fesztiválra, a kétmillió forint a borászatoknak legyen odaadva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor a Borhét az alsó parkban volt megtartva, nem felelt meg nekik. Kérésükre vittük fel a felső részre, akkor az volt a baj, hogy a Rizling sor vége nem kap vendéget. A Rózsakő fesztivált akár szét lehet választani ettől a programtól.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy korábban a Rózsakő fesztivál sok embert vonzott Badacsonyba. A mostani fellépők már olyan horderejűek. A borászatok olyan tartalmas programokat szerveznek, melyek több napra idevonzzák a turistákat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy az idelátogatókat nem lehet szűrni, tudomása szerint augusztus 20. körül már nincs szabad szálláshely a területen. A vállalkozók azt szeretnék, hogy este legyenek nagyobb programok, melyek éjjel kettőig tartanak.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy ha lesz Borhét, akkor mi lesz a helyszíne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy három lehetőség merült fel. Az alsó park, a Dísztér és a régi Borhét területe. A helyreállításra is gondolni kell, ez legyen a rendezvény költségvetésének a része.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy jelenleg a harmadik helyet szeretnék. A házak közé egy elválasztó pavilont javasol tenni, hogy ott ne lehessen közlekedni, a park védelme érdekében.

 

Takács Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a füvesítés és a kiültetett növényanyag is tönkremegy a rendezvények alatt.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja, hogy Greznár Attila kapja meg a 2 millió forintos támogatást, 4-5 napra szervezze meg a műsort. A többi napról pedig a borászatok gondoskodjanak.  A helyszín az alsó park legyen.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja a holnapi egyeztetést megvárni. Ezt követően döntsön a testület. Elmondja, hogy februárban szó volt arról, hogy a közterület felügyelő járja végig a települést, és ahol az úttestbe, kereszteződésbe belógó növényzet van, ott az ingatlantulajdonosok kapjanak felszólítást a helyzet rendezésére. Kérdezi, hogy ebben történt-e előrelépés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy önkormányzati rendelet írja elő, hogy az úttest feléig az ingatlantulajdonos köteles az út és járda tisztítására, a kilógó növényzet nyesésére, a hó eltakarítására. Ezt a lakosság nem fogadja el. A kényszervágásokból komoly konfliktusok lehetnek. Sok tértivevényes levelet küldünk ki, komoly költséggel, eredménytelenül. Ettől függetlenül egyetért a javaslattal, ha kell forrást is biztosítunk hozzá, mert ez nagy probléma.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

112/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az elfogadott polgármesteri rendeleteket is megerősíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Inter-Tourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hogy két verzió lehetséges. A kérelmező újítja meg az önkormányzat tervei alapján jövő május 31-ig, vagy eladja, és a szerződésbe ezt a kötelezettséget rögzíti. Kiderült, hogy a mi terveink alapján nem lehet megújítani, szükséges hozzá a szomszédos Csülök csárda tulajdonosának az együttműködése is. Ezért egyedi tervet kell készíttetni, melynek engedélyeztetése előtt köteles a Képviselő-testület véleményét kikérni. Javasolja egy megállapodásban rögzíteni, hogy vállalja, hogy jövő május 31-ig az általa készített egyedi terv és engedély alapján újjáépíti az épületet. Meg kell határozni a földhasználati jog ellenértékét is. A földhasználati jog éves díja 2016-ban 350 eFt volt, itt egy magasabb értéket kellene alapul venni. Fontos, hogy ott készülne egy vállalható objektum. A szerződés szerint egy éves elmaradása van.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy ebben az ügyben a testület szerda ülésén legyen döntés.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

113/2020. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Intertourist üzlet ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága az Intertourist üzlettel kapcsolatosan javaslatot nem tesz, a Képviselő-testület szerdai ülésén hozza meg döntését.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 13.05 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Takács Lajos

bizottság elnöke                                                                      jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!