2020.02.24 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 2/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2020. február 24-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Forintos Ervin                                 bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

Török Zoltán                                   bizottsági tag                         (5 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László                          polgármester

Hartai Béla                                     alpolgármester

Wolf Viktória                                 jegyző                                     (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Rakics Anna                                   mb. VN. Kft. ügyvezető

Nagy László                                   BVÖKI mb. igazgató

Dr. Gáli Mihály                              ügyvéd

Horváth Gábor                              Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület

Fekete Ferenc                                 Sporthorgász Egyesület elnöke

Lukács Antalné                               Nyugdíjas Egyesület elnöke

Lesz Ferenc                                    Sportegyesület elnöke

Greznár Attila                                 vállalkozó

Greznár Attiláné                             vállalkozó

Demjén Tamás                                taxis vállalkozó

Szőke Gábor                                   vállalkozó

Szántai Zoltán                                 vállalkozó

Vízkeleti István                                vállalkozó

Bíró László                                      vállalkozó

Simonné Visi Erzsébet                    BÖÉE elnök

Slang Henrietta                               igazgatási ügyintéző

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                (18 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Zoltán bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

45/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Török Zoltán bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 36 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a meghívó szerinti 27. napirendi pont „Hegyi taxi üzemeltetés kezdő időpontjának módosítási kérelme” előrehozatalát, mivel a napirendben érintett vállalkozók jelen vannak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a módosító javaslat figyelembevételével a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

46/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2020. február 24-i soros ülésének napirendjét 36 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Hegyi taxi üzemeltetés kezdő időpontjának módosítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Civil szervezetek támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Greznár Attiláné vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő Fesztivál megrendezéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. CÉH Egyesület feladat célú támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. BAHART Zrt. csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 9. Tájékoztatás Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10.A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető VN Kft.

 1. 11. A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető VN Kft.

 1. 12. Badacsonyi Bor7 2020. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének felülvizsgálata, 2020. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye 2020. évi Munkatervének és Szolgáltatási Tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. A 2020. évben lebonyolítandó rendezvényekről Rendezvényterv

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonytomaj 120/4 hrsz. telek hasznosításáról VI.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Tájház udvari 1 sz. üzlet hasznosításáról VI.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tájház udvari 2. sz. üzlet pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Szépkilátó út burkolatfelújítása, ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Felsőbüki út burkolatfelújítása, ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Tátika Üzletház hasznosításáról pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Balaton utcai csapadékvíz probléma

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Béke utcai lakosok kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. BABU diszpécseri feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Badacsonytomaj 66 hrsz. közterület használatának kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Dísztéren levő virágágyás elbontása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. GINOP 7.1.6-16-2017-00004 „Balatonfelvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” c. projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzése -közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Badacsonyörs Kiserdő utca vízellátása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Kulturális együttműködési ajánlatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Települési üdvözlő táblák

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Önkormányzati hirdetőtáblák

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Hegyi taxi üzemeltetés kezdő időpontjának módosítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi a jelenlévő vállalkozókat, hogy kívánnak-e hozzászólni.

 

Demjén Tamás a régebbi taxis vállalkozók képviseletében elmondja, hogy tudomásukra jutott, hogy az új kollégájuk a szerződésben meghatározott határidőre nem tudta produkálni a személyszállítás elvégzéséhez szükséges autót és egyéb paramétereket. Kérik a bizottságot, illetve a testületet, hogy a szerződés szerinti határidőt ne hosszabbítsák meg. Amennyiben a kérésüknek eleget tesznek, vállalják, hogy a kieső bérleti díjat az önkormányzat felé megtérítik. Annak idején ők is nehezen tudták beszerezni az autót és a szükséges papírokat, de határidőre mindent teljesítettek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a testület tavaly többször is tárgyalta az anyagot. A korábbi bérlők szerződése lejárt, Bíró László vállalkozó is kérelmet adott be hegyi taxi üzemeltetésére. A határozati javaslat ennek a fejleménye. Javasolja a testületi ülésre meghívni Bíró urat is, számoljon be arról, hogy milyen stádiumban van az autó és egyebek beszerzése. Fontos, hogy a képviselők tisztán lássanak az ügyben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a testületi ülésre meghívni és meghallgatni Bíró urat, majd ezt követően dönteni. Ha nem tudja teljesíteni a feltételeket, akkor javasolja a többi taxis ajánlatát elfogadni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hegyi taxi üzemeltetés kezdő időpontjának módosítási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testület ülésére a kérelmezőt meghívni és ha a szerződés szerinti paramétereket a kérelmező nem tudja produkálni, akkor javasolja, hogy a jelenlegi szerződő partnerek vállalják át a díj megfizetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

2./ Napirendi pont

Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Civil szervezetek támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a határozati javaslatokban a költségvetésben szereplő összegek szerepelnek, ez néhány esetben alacsonyabb a kértnél. A támogatások összege az előző évek méretékének megfelelően lett betervezve. Ha a bizottság többet javasol, akkor azt a tartalékból kell kipótolni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület esetében a költségvetésben 100 eFt támogatás szerepel. Kéri, hogy aki a javasolt összeggel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

49/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület részére 2020. évben 100 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Badacsonyi Sorthorgász Egyesület 250 eFt támogatást kért, esetükben a költségvetésben 150 eFt szerepel. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 150 eFt összegű támogatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

50/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület részére 2020. évben 150 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Fekete Ferenc elnök megköszöni a támogatást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány 1 millió forinttal szerepel a költségvetésben. Kéri, hogy aki a javasolt összeggel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

51/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Badacsonytomajért Közalapítvány részére 2020. évben 1 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület a költségvetésben 230 eFt támogatással szerepel, ők 350 eFt-ot kérnek. Kérdezi az egyesület elnökét, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Lukács Antalné elmondja, hogy az előző évben 350 eFt támogatást kapott az egyesület. Erre az idén is szükségük lenne, különben a tervezett programjaikat nem tudják megvalósítani. A költségvetésben szereplő összeg a buszköltségre és a belépő jegyekre sem elég.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a bizottság magasabb összeget javasol, a kötelezettségvállalás a 2019. évi várható pénzmaradvány keret terhére lehetséges.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a 350 eFt-os támogatással egyetért azzal, hogy a 120 eFt-os különbözet a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére legyen biztosítva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

52/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete részére 2020. évben 350 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja azzal, hogy ebből 120.000 Ft összeget a 2019. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítson.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Badacsonytomaji Sportegyesület részére a költségvetésben 7 millió forint támogatás szerepel. Kérdezi Lesz Ferenc urat, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Lesz Ferenc az egyesület képviseletében megjegyzi, hogy 7.334 eFt-ot kértek.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy a Sportegyesületnek szüksége lesz a 334 eFt-ra is, javasolja a tavalyi év tartaléka terhére biztosítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden évben a megfontolt gazdálkodásra kérjük a testületet annak érdekében, hogy sikeres gazdasági évet zárhassunk. Nagyobb összegű kötelezettségvállalással javasolja a májusi zárszámadást megvárni. Ezt nem erre az esetre, hanem előrevetítésként mondta el.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a 7.334 eFt-os támogatással egyetért azzal, hogy a 334 eFt-os különbözet az előzetes pénzmaradvány terhére legyen biztosítva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

53/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Badacsonytomaji Sportegyesület részére 2020. évben 7.334 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja azzal, hogy ebből 334.000 Ft összeget a 2019. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítson.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület 350 eFt-os támogatást kért, a költségvetésben is ez került beállításra. Kéri, hogy aki a támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

54/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Badacsonytomaji Polgárőregyesület részére 2020. évben 350 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére a költségvetésben 50 eFt-os vissza nem térítendő támogatás került beállításra. Kéri, hogy aki a támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

55/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére 2020. évben 50 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

 

4./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy az iskola 800 eFt támogatást kért.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ez szerepel-e a költségvetésben.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem szerepel, a kérelem most érkezett.

 

Török Zoltán bizottsági tag kérdezi, hogy mit takar a testvériskolákkal kapcsolatos költség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Marcellháza és Chempin testvértelepülések iskoláival is élő kapcsolatunk van. Tavaly a Chempini iskolából 15 nevelő volt itt. Most kerül sor a badacsonytomaji nevelőközösség viszontlátogatására, illetve Marcellházára is készülnek. A Trianoni megemlékezés kapcsán szeretnének egy kis busznyi küldöttséget meghívni a felvidéki, erdélyi és szlovéniai magyarok részéről, akik emelnék a mi rendezvényünk színvonalát.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 800 eFt-os támogatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

56/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 800.000 Ft összegű támogatással.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Greznár Attiláné vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő Fesztivál megrendezéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi a vállalkozót, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy az elmúlt 12 évben többször csak a rendezvény előtt rövid idővel kapta meg a lehetőséget, így nem mindig sikerült azt megvalósítani, amit szerettek volna. Ha fontos ez a rendezvény a település érdekében, akkor kéri, hogy 2024-ig hozzon döntést a testület. Sok éven keresztül kipótolta a hiányzó összeget, de erre most nincs lehetősége, ezért kéri a támogatás biztosítását. Amíg a költségvetés nagyságrendjét nem ismeri, a műsorral nem tud foglalkozni. Azt szeretné, ha minden zenei ízlésvilág képviseltethetné magát.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint 4,5 milliós költségvetés nem olyan magas a rendezvényhez. Kérdezi, hogy a badacsonyi vállalkozók összeadják-e a 2,5 millió forintot.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy igen, telefonon egyeztetett a vállalkozókkal.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy Greznár Attila által szervezett programok sikeresek, nagy vendégforgalmat eredményeznek, véleménye szerint szükség van rá. Jövőre máshol lehet a rendezvénytér, ezért a helyszínt illetően most nem javasolja a döntést 2024-ig.

 

Hartai Béla alpolgármester 8.35 órakor érkezett meg a bizottság ülésére.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a testületi ülésig össze tudja-e állítani a fellépők listáját, megjelölve a hozzá tartozó összegeket.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy egy részét igen, de a teljes anyagot ennyi idő alatt nem tudja a testület elé tenni.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint erre két nap nem elég. Arról kel dönteni, hogy az önkormányzat a 2 millió forint támogatást biztosítja-e a rendezvényhez, mindig az aktuális helyszínre, közös megegyezéssel.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a bizottság a 2020. év vonatozásában szavazzon.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 2 millió forint összeggel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

57/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Greznár Attiláné vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő Fesztivál megrendezéséhez

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 2.000.000 Ft összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

CÉH Egyesület feladat célú támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a Céh Egyesület képviselőit, kérdezi, hogy kívánnak-e hozzászólni.

 

Tasner Mónika elmondja, hogy már harmadik éve a Céh Egyesület és az Önkormányzat között kétféle együttműködési megállapodás készül. Az egyik az alapműködésre, a másik a feladatfinanszírozásra vonatkozik. A feladatfinanszírozáshoz a projekteket táblázatos formában tűntették fel, az tartalmazza az önerőt, a tagok hozzájárulását, a bevételeket, a lehetséges szponzorokat. A listában 1 millió forint szerepel bérfejlesztés és bérjellegű kifizetések jogcímen. Az alapműködéshez a rendelkezésre álló 7,4 millió forint 10 év alatt erősen amortizálódott, a munkaszervezet tagjainak a bérét mindenképpen fejleszteni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 7,4 millió forint lehet bérjellegű, a 3,6 milliót feladatfinanszírozásra kérik. Ha bérjellegű kiadásokra is kérik, akkor a kérelmet módosítani kell. A határozati javaslatban a 3. pontot javasolja kiegészíteni „és működési kiadások támogatása” szövegrésszel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az angol nyelvű régiós kiadvány mit takar.

 

Tasner Mónika elmondja, hogy ez a kiadvány Badacsony régiót mutatja be, három nyelven jelenik meg. Az angol nyelvű verzió elfogyott, utánnyomása szükséges.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a 3. pont módosításával a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

58/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

CÉH Egyesület feladat célú támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 3. pontot javasolja kiegészíteni „a támogatás célja: a melléklet szerinti feladatok kiadásainak és az Egyesület működési kiadásainak támogatása”.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Nemzeti Regatta és a Kéknyelű virágzás ünnepe időben egybeesik. Úgy gondolja, hogy a testületnek a helyi rendezvényt kellene előtérbe helyezni. Az előző években sem vett részt a testület a Nemzeti Regatta rendezvényen. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy tavaly ott volt a Nemzeti Regattán, az összes nagyobb város képviseltette magát. Nem szeretne többet részt venni, a nevezési díjon felül egyéb költségek is felmerülnek.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy installációt kell készíteni, szerepelni kell, versenyeken részt venni és egyéb attrakciókkal megjelenni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki nem támogatja a rendezvényen való részvételt, a II. számú javasalatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

59/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nemzeti Regattáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

BAHART Zrt. csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy testületi felhatalmazás szükség arra, hogy a Kormányhivatalhoz benyújthassuk a szerződést engedélyeztetésre. Ha egyetértenek vele, akkor aláírásra és az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerülhet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

60/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BAHART Zrt. csereszerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Tájékoztatás Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint fontos feladatai vannak az önkormányzatnak, ha szükség lenne rá, akkor sem juthatunk a pénzünkhöz. Ezért nem javasolja a kötvények vásárlását.

 

Takács Lajos bizottsági tag sem javasolja, csak áron alul lehet visszavásárolni, a kamat is nagyon alacsony.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki nem támogatja a Magyar Államkötvények vásárlását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

61/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető VN Kft.

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a VN. Kft-vel történt egyeztetés alapján készült a rendelet módosítás tervezete. Egy helyen kiegészült, illetve a díjak tekintetében tartalmaz változást.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy azt tapasztalják, hogy a vendégek a kora tavaszi időszakban is gyakran igénybe veszik a fizető parkolókat. Ezért kérik a parkolási időszak módosítását, ami mintegy 1 milliós pluszbevételt eredményezne. A rendszerből kikerült a MOL kút alatti parkoló, túl sok bérlettípus volt, illetve az üzemidők esetében is pontosítás szükséges. A bérlet árát a 300 Ft-os óradíjhoz szeretnék igazítani, a helyi lakosok részére 6 eFt lenne a bérlet ára. Az elektromos autókat is szabályozni kell a rendeletben.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja, hogy elő és utószezonban olcsóbb legyen a parkolás, hogy a vendéget ne űzzük el.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy ehhez az automatákat át kell programozni. Inkább a díjfizetés időszakát kellene rövidíteni. Ezzel az árral számoltak, ha a testület csökkenti, az bevétel kiesést eredményez.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az megoldható-e, hogy a frekventált időszakokban magasabb legyen a díj.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a 300 Ft-os óradíj sok vendég nemtetszését eredményezi, nem javasolja tovább emelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kedvezményes bérletre lehetőség. Több helyen van fél órás jegy vásárlására is lehetőség, ezt javasolja megvizsgálni.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a napijegy 1500 Ft, ezzel reggel 8-tól este 9-ig lehet parkolni.

 

Wolf Viktória jegyző szerint a fél órás jegyvásárlás visszaélésre adhat okot, nehezen ellenőrizhető. Kis település lévén nem javasolja a túlszabályozást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadását javasolja az elhangzottak szerint a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

62/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető VN Kft.

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a bérletek ára nem követte a jegyár emelést, most ezt kérik. Elmondja, hogy az állandó lakosok részére a felnőtt szezonbérlet 3 eFt, a gyerek bérlet 1.500 Ft lesz. A Badacsony kártya regisztrációját a szállásadók nem veszik komolyan. Jelenleg a vendégek 30 %-os kedvezményre jogosultak, ezt kérik 20 %-ra csökkenteni. Szeretnék a Badacsonytomaji Városi Strand nevét megváltoztatni, a településhez kötődő személyről elnevezni. A strand felújítására pályázatot nyert az önkormányzat, ennek része lehet az információs táblák kiegészítése, az új név feltűntetése is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy a Badacsonyi strand is kapjon más nevet.  A Badacsony kártyára igénybe vehető kedvezményt nem javasolja csökkenteni, sokan visszaadták az új jelentési kötelezettségek miatt a szobakiadási engedélyüket, a 30 %-os kedvezmény vonzerőt jelenthet a strandok esetében.

 

Tasner Mónika a Céh munkaszervezet vezetője kéri, hogy ha a testület szeretne módosítani a Badacsony kártya rendeleten, azt az abban résztvevő felekkel történő előzetes egyeztetés után tegye meg.  Rossz üzenete lenne a kedvezmény csökkentésének. A kártyát csak a hivatalos engedéllyel rendelkező szálláskiadók kaphatják meg. Valóban sok kisebb szállásadó visszaadta az engedélyét, de ennek ellenére IFA növekedés várható, mert nem lehet feketén kiadni a szobát az új rendszer miatt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet módosítása nem készült el, mert nem volt idő a témában történő egyeztetésre, a hatásvizsgálatot is el kell végezni. Szerintünk jól működik a rendszer, de ha a bizottság indokoltnak tartja, a Céh Egyesület bevonásával egyeztetést kezdeményezünk.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag nem javasolja a kedvezmény csökkentését, de a Badacsony kártya működési rendszerét könnyíteni kellene.

 

Tasner Mónika Céh munkaszervezet vezetője mindenképpen javasolja a Badacsony kártya rendeletet átvizsgálni, ne legyen dupla regisztráció a szálláshelyeknél, a rendszert drasztikusan lehetne egyszerűsíteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez nem a bizottsági ülésen eldöntendő kérdés, javasolja a Céh Egyesülettel történő későbbi egyeztetést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a badacsonytomaji strand Udvardy Strandként, a badacsonyi strand Egry Strandként jelenjen meg, illetve a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

63/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Badacsonytomaj városi strandot javasolja Udvardy Strandként, a badacsonyi strandot Egry Strandként elnevezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Borbélyné Galambos Gabriella elmondja, hogy a hegyi taxi üzemeltetéssel kapcsolatos napirend kapcsán megérkezett Bíró László vállalkozó. Kéri, hogy a bizottság hallgassa meg őt is.

 

Bíró László vállalkozó elmondja, hogy tudomása szerint 27. napirend lett volna, ezért érkezett később. Elmondja, hogy az autót megrendelte, leelőlegezte. November 20-án rendelte meg, a testület döntését követően, a február 28-i dátumhoz képest sajnos 1,5 – 2 hónapot csúszik. A hegyi taxisok a tárgyalások során jelezték felé, hogy szeretnék, ha kevesebb mikrobusza lenne, ezért a háromból az egyiknek az eladását megkezdte.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy május 1-el biztosan üzembe helyezhető lesz-e a taxi.

 

Bíró László vállalkozó elmondja, hogy igen, addig is vállalja a bérleti díj befizetését. Ha később tudja beüzemelni, azzal is a többieket támogatja, hiszen nem veszi el a bevételüket. Az autót Oroszországban gyártják, a külföldi autók lepapírozása, illetve taxiként történő üzemeltetése is jelentős időt vesz igénybe.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy nem érti a többi taxis felvetését. Korábban elfogadták, hogy plusz egy taxi legyen. Bíró László a bérleti díjat kifizeti, ha később tudja üzembe helyezni az autót, akkor az az ő problémája. A taxisok kérésének megfelelően az egyik mikrobuszát eladja.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a taxisok korábbi szerződése még nem járt le, de kérték, hogy az akkori testület hozzon döntést.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy miért alakult ki újra ez a feszült helyzet.

 

Bíró László vállalkozó elmondja, hogy nem volt kifejezett oka, nem történt negatív dolog.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja egymás között egyeztetni, egyfajta kompromisszumra törekedve. Döntésre a testületi ülésen kerüljön sor.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 9.30 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 9.45 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma. 5 fő

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy Simonné Visi Erzsébet a BÖÉE elnökeként kéri a 29. napirendi pont „Badacsonyörs, Kiserdő utca vízellátása” napirend előrehozatalát. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

64/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a meghívó szerinti 29. napirendi pont „Badacsonyörs Kiserdő utca vízellátása napirend előrehozataláról dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kiserdő utca vízellátása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri Simonné Visi Erzsébetet, hogy tegye meg hozzászólását.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy a terveket áttanulmányozta. Az utcában nincs vezetékes ivóvíz, 8 család közösen 1 vízóra után fizet, egy fillér tartozásuk sincs. Az utca belterületbe tartozik, elvileg kötelező önkormányzati feladat lenne, de a lakók szeretnék a vízvezeték létesítését támogatni. A tervező 21 bekötéssel számol. Meggyőződése, hogy van olyan lakó, akinek DRV-s vize van, több teleknek közös a tulajdonosa. Az összeg 21 helyett mintegy 15 felé fog oszlani. A tervező szerint 100 méterenként több millióért a lakosoknak kell a tűzcsapot biztosítani. A tűzoltósággal egyeztetett erről, úgy nyilatkoztak, hogy a lakóingatlanokhoz 100 méteren belül kell lennie a tűzcsapnak. Ezt figyelembe véve kellene a terveken módosítani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az engedélyes tervekben 380 fm-es szakasz van, 21 ingatlant érintően. Az előző testületek hasonló esetben 50 %-ban támogatták a beruházást. Kérdezi, hogy a lakók a költségek másik felét szándéknyilatkozatban vállalják-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szakági egyeztetés után a vízjogi engedélyeztetési eljárás megtörtént. Ha az engedélyt módosításra előkészíttetjük, az mintegy háromnegyed év. Arra az ingatlanra adható építési engedély, ahol a közműcsatlakozás biztosított. Ha nem vállalja az ingatlan tulajdonosa a rákötést, akkor elképzelhető, hogy soha nem fog építési engedélyt kapni. Félő, hogy a Katasztrófavédelemnél nem tudunk üzemeltetési engedély prezentálni. 2017. július 1-jével a Magyar Állam az önkormányzati közművagyont átvette, az kezelő a DRV.  Az önkormányzatnak át kellene adni a Magyar Állam tulajdonába és a DRV. üzemeltetésébe ezt a rendszert. Ha nem veszi át, akkor az önkormányzatnak kell felvállalni azokat a költségeket, melyek az üzemeltetés során a meghibásodásokkal megjelenhetnek. Áremelkedéssel is számolni kell. A határozati javaslat szándéknyilatkozatra vonatkozik, önkormányzati támogatásról nincs szó benne.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy aki most nem kíván beszállni, mert más lehetősége is van, a későbbiek során a DRV. adhat neki lecsatlakozást.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy történjenek meg az egyeztetések, olyan rendszer épüljön meg, melyet a lakóközösség igényel. Képlékeny a helyzet, javasolja a tervekben figyelemebe venni, hogy ki akar rákötni.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az önkormányzat több millió forintos tervezési költséget vállalt fel, azon dolgozunk, hogy a jelenlegi rendszert 2015-től viziközművé nyilváníttassuk. A lakosokkal a tervező nem köteles egyeztetni, a szakági egyeztetések viszont megtörténtek. A 159 ingatlan tulajdonos megismerhette a terveket, miután több fórumra is sor került az elmúlt években. A Kiserdő utca is része az egész rendszernek, amit most szakaszoltunk az előterjesztés szerint. Egy vízjogi engedély van.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja megnézi külön az érintett közösségeket, majd utána ismét kerüljön vissza a testület elé.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a döntést az egyeztetések után meghozni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a szakaszokra bontás után érkezik egy kérvény a lakosság részéről, akkor a testület maximum 75 %-ban támogathatja a beruházást. A határozati javaslat a szándéknyilatkozatok bekérésére irányul.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

65/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kiserdő utca vízellátása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Badacsonyi Bor7 2020. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy László mb. igazgató elmondja, hogy a helyszínről dönteni kell. Az új rendezvényterület várhatóan 2021-től lesz készen, addig más megoldást kell találni. A férőhelyek számát, illetve az árakat nem javasolja növelni.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvényen 3-4 borász vonul fel, vannak olyanok, akik még bort sem visznek. Alapból kötelezővé tenné a Bor7 résztvevőinek, hogy vonuljanak fel, és minimum 50 liter bort adjanak a szüreti rendezvényhez, nem adna ezért plusz pontot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke saját véleményként elmondja, hogy ők nem tudják vállalni, hogy felvonulnak, de a Borút Egyesület és a Turisztikai Egyesület lovas fogatához hozzájárulnak, több mint 100 liter bort adnak annak ellenére, hogy saját kocsival nem vonulnak fel. Úgy tudja, hogy ezt a többiek is megteszik.  Sokkal fontosabbnak tartja, hogy egy adott borászat hogyan szerepel a borversenyeken.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ő sem javasolja a pontrendszerben szerepeltetni. A kitelepülő borászok tegyenek szándéknyilatkozatot, hogy felvonulnak és támogatják a szüreti rendezvényt. Ha nem teljesítik, akkor a következő évben ez kizáró ok legyen.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a Részvételi Szabályzatba belefoglalni, hogy akinek az önkormányzattal szemben fennálló adótartozása van, az nem települhet ki.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja, hogy ha valakinek adótartozása van, az a Bor7 rendezvényen és a Szüreti rendezvényen se vehessen részt. A 14/b. ponttal kapcsolatosan kérdezi, hogy a nemleges tartozás minden kitelepülőre vonatkozik-e, vagy csak a badacsonytomaji önkormányzathoz tartozókra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bíráló bizottságban a hivatal nem vesz részt, nem szeretne a jövőben sem.  Javasolja, hogy a résztvevő vállalkozás székhelye és telephelye szerinti önkormányzattól szerezze be az igazolást arról, hogy nincs köztartozása. Az önkormányzat közpénzekkel gazdálkodik, amit az Államkincstár és az Állami Számvevőszék is ellenőriz.

 

Takács Lajos bizottsági tag helyszínként az alsó bazársor alatti részt javasolja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a kézművesek helyet kaphatnak-e egységes installációban. Úgy gondolja, hogy melegkonyhás kitelepülőre is szükség van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az eredeti szándék szerint kimondottan kézműves termékek kapnának helyet.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy az alsó bazársoron egy fa kivágására született döntés. Ez mikor történik meg.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy március 15-ig van mód fakivágásra, ennyi idő alatt az engedélyt nem kapják meg. Október 15. után lehet ismét fákat kivágni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a 14./i. pontot pontosítani, „szőlő alapú törköny pálinka” szövegre. Nem engedélyezett bodza és egyéb szörpök árusítása. A 19. pontban a nyitvatartási idő hétvégén 24 óráig legyen kötelező. A 23. pontnál javasolja, hogy az árusok az örző-védő szolgálatot vegyék igénybe, és annak a díját kötelezően fizessék be. Az örző-védő szolgálat díját a rendező felé kötelesek megfizetni. A borászatok részére a részvételi díjat meg kell jelölni. A bor ára minimum 300 Ft/dl árral volt meghatározva.

 

Nagy László mb. igazgató elmondja, hogy tavaly a kitelepülési díj 400 eFt volt, ezt javasolja most is. Ezen felül jelentkezik az őrző-védő szolgálat díja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott javaslatokkal kiegészítve, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

66/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Bor7 2020. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a következőkkel:

-        Bor7 helyszínéül javasolja a Moló Parkot

-        14.b) A Badacsony Bor7-en való részvételt kizáró ok: résztvevő vállalkozása székhelye és telephelye szerinti adóhatósága – önkormányzat és NAV – felé fennálló bármi nemű adó-, vagy köztartozás (nullás/nemleges igazolás az önkormányzattól és NAV-tól)

-        11. c) Badacsonytomaj város önkormányzata Pénzügyi bizottságának képviselő tagja

-        12.b) Bor7 helyszíne területen kézművesek részére a következők szerint: 1-1 pálinka, sajt, sonka, kenyér, pogácsa, kürtöskalács stb. részére, amennyiben a központi helyen nem került kitelepülésre

-        12.c) pontot javasolja törölni

-        14.h) A szabályzatban rögzített alkoholterméken kívül kizárólag az ásványvíz, fröccs, szőlőlé (must) árusítása engedélyezett, és kizárólag csak üvegpohárból.

-        14.i) A Bor7-en saját szőlőboron, szőlő- és törkölypálinkán és pezsgőn kívül egyéb jövedéki termék nem árusítható

-        19.) Az árusító pavilonok építését a kitelepülést megelőző 4. napon lehet megkezdeni, az elbontásukat pedig a zárás utáni 4. napon kell befejezni. A napi nyitvatartási idő hétfőtől – csütörtökig, illetve vasárnap 10,00 – 24,00 óra között tart, 24,00 óra után a kiszolgálás tilos. Péntek és szombati napokon 10,00 – 02,00-ig javasolt és engedélyezett, de hétfőtől-csütörtökig 14,00-22,00-ig minden esetben kötelező, pénteken és szombaton 14,00-22,00 óráig minden esetben kötelező!

-        23.) A kiállító borászatok és a jelen szabályzatban meghatározott árusok, kereskedők tudomásul veszik, hogy a részvételi díj az őrző-védő szolgálat díját nem tartalmazza. A kiállító borászatok és a jelen szabályzatban meghatározott árusok, kereskedők kötelesek az őrző-védő szolgálatot igénybe venni és a szervező által megjelölt őrző-védő szolgálat díját a szervező felé külön számla ellenében megfizetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének felülvizsgálata, 2020. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

67/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének felülvizsgálata, 2020. évi továbbképzési tervének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

68/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye 2020. évi Munkatervének és Szolgáltatási Tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

69/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye 2020. évi Munkatervének és Szolgáltatási Tervének jóváhagyása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

A 2020. évben lebonyolítandó rendezvényekről Rendezvényterv

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

70/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A 2020. évben lebonyolítandó rendezvényekről Rendezvényterv

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4 hrsz. telek hasznosításáról VI.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

71/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 120/4 hrsz. telek hasznosításáról VI.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Tájház udvari 1 sz. üzlet hasznosításáról VI.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy több alkalommal kiírtuk a pályázatot, de nem volt jelentkező. Javasolja, hogy ne csak helyi lakos pályázhasson.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy most is pályázhat bárki, de a pontrendszer miatt a helyiek élveznek előnyt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai bekezdés és az 1-4. pont kerüljön törlésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

72/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 1 sz. üzlet hasznosításáról VI.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai” bekezdés és 1-4. pontjainak törlésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Tájház udvari 2. sz. üzlet pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat a kiírásnak mindenben megfelel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

73/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Szépkilátó út burkolatfelújítása, ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 6 vállalkozónak küldtük ki az ajánlatot, a Szorgos Fuvar Kft. adta ugyanazon műszaki tartalomra a legkedvezőbb ajánlatot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja az útalap készítésénél a 0,60-as bazaltmeddő helyett 0,40-t alkalmazni. Kérdezi, hogy mi lesz a határidő.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy kivitelezői egyeztetés tárgya legyen az alkalmazott anyag. 90 napos határidőt javasol.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

74/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szépkilátó út burkolatfelújítása, ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Szorgos Fuvar Kft. ajánlatának elfogadásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Felsőbüki út burkolatfelújítása, ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy itt is a Szorgos Fuvar Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

75/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felsőbüki út burkolatfelújítása, ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Szorgos Fuvar Kft. ajánlatának elfogadásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Tátika Üzletház hasznosításáról pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat bontásának napján kaptunk egy levelet, miszerint a pályázatot beadták, de a szerződésben foglaltakat nem fogadják el. Kikértük a képviselők véleményét.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy minden képviselő leírta az álláspontját. Javasolja a testületi ülésig egyeztetni a pályázóval.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy az épület rossz állapotban van. Azt javasolta, hogy a testület csökkentse az árat és a vállalkozó saját igényeinek megfelelően tegye rendbe. Fontosnak tartja, hogy ne legyen zárva az objektum.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető megjegyzi, hogy a pályázó bérelte tavaly is, ezért tudta, hogy milyen állapotokat hagyott maga után.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy akinek továbbadja az üzlethelyiségeket a bérlő, arra ugyanúgy vonatkozzanak a pályázati feltételek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy arról volt szó, hogy a Móló büfé üzemeltetőjének a színpadot el kell távolítania, csak a belső részen lehet zenés rendezvény. Kéri, hogy aki 8 millió Ft + rezsivel elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

76/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika Üzletház hasznosításáról pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Balaton utcai csapadékvíz probléma

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kivitelező 107.950 Ft összegen vállalja, ez a költségvetésben biztosított.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerint Sipos Zsolt egyéni vállalkozóval a szerződés megkötését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

77/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton utcai csapadékvíz probléma

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Béke utcai lakosok kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy több lakóval beszélt az utcából, igazából nem szeretnék a járda megépítését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy a költségvetésben nem szerepel, jelenleg nincs rá keret. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

78/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Béke utcai lakosok kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

BABU diszpécseri feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy Marton István, a BABU egyik sofőrje bevállalta a diszpécseri feladatokat 50 eFt/hó díjazás ellenében. Jelenleg 100 eFT-ot fizetünk havonta.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

79/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BABU diszpécseri feladatok ellátásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 66 hrsz. közterület használatának kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy forgalomképtelen ingatlanként közterület használati díjat lehet megállapítani, illetve hozzájárulni, hogy térkő burkolat legyen, mely a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik. Tartós használatba nem adható át, a m2-t még pontosítani kell.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerdáig kéri az adatok pontosítását. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

80/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 66 hrsz. közterület használatának kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Dísztéren levő virágágyás elbontása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke nem javasolja a kérelem befogadását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

81/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dísztéren levő virágágyás elbontása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

GINOP 7.1.6-16-2017-00004 „Balatonfelvidéki kltúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” c. projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzése -közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy szerepelt-e a pályázatban, hogy az információs elemeken milyen kép használható fel. A Turisztikai Egyesületnek szép adatbázisa van, javasolja esetleg velük egyeztetni. Fontosnak tartja, hogy badacsonyi képek jelenjenek meg, illetve a meglévő városarculatnak megfeleljenek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a projekt fő gazdája a Balatoni Fejlesztési Tanács. A közbeszerzési szerződést az ügyvéd úr készítette elő. Nem tudja, hogy milyen egyeztetések történtek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

82/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

GINOP 7.1.6-16-2017-00004 „Balatonfelvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” c. projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzése -közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy kéri megvizsgálni, hogy ki lehet-e kötni, hogy Badacsonyt érintő képek kerüljenek felhasználásra a kiállítási tartalomban, illetve a CÉH Turisztikai Egyesülettel történő közreműködés előírható-e.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

Kulturális együttműködési ajánlatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint az ajánlatban sok a gyerekműsor. Eddig a Laposa Pincészet volt szerződésben a Kultkikötővel, nem tudja, hogy ez most is él-e, illetve az önkormányzathoz küldött ajánlat ezen felül értendő-e. A programok ebben az évben 5 millió forintba, a következő évtől 7 millió forintba kerülnének. Javasolja a további egyeztetést.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja az anyagot a Kulturális Intézmény vezetőjével átnézni, a részleteket tisztázni. Nem javasolja 4 évre előre az együttműködést aláírni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy mintegy 20 programot ajánlanak 5 millió forintért. A strandi helyszínt jónak tartja, 1 év próbaidőt javasol.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a testület kezdeményezzen informális egyeztetést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki jegyző asszony javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

83/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kulturális együttműködési ajánlatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja informális egyeztetést kezdeményezni a Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft képviselőivel.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Takács Lajos bizottsági tag 11.40 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

31./ Napirendi pont

Települési üdvözlő táblák

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint más megoldást kellene választani az UV fólia helyett, mert a táblák 1,5 – 2 év alatt tönkrementek.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy a tábla tartószerkezete készen van, a vállalkozó vállaljon legalább 3 év garanciát a munkájára.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

84/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Települési üdvözlő táblák

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy 3 év garanciavállalást tegyen a kivitelező.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

32./ Napirendi pont

Önkormányzati hirdetőtáblák

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke a hirdetőtáblák esetében is javasolja a hároméves garanciavállalást, az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

85/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati hirdetőtáblák

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy 3 év garanciavállalást tegyen a kivitelező.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke


33./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bölcsődére vonatkozó támogatási szerződést a Kincstár befogadta. A strandi pályázatokról személyes egyeztetésre került sor Budapesten.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a GINOP pályázatról kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési hatóságtól állásfoglalást kértünk az egybeszámítási kötelezettségről. A közbeszerzési törvény nem egyértelmű.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri az új koncepció terveket kiküldeni a képviselők részére.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

86/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

34./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

35./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a műszaki vezető nézze meg a folyamatban lévő munkákat, amennyiben hibát talál, minél gyorsabban intézkedjen.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az elhangzottak alapján a műszaki közreműködő felé, hogy a garanciális bejárásokat végezze el és az arról történő írásbeli tájékoztatást a képviselő-testület részére 8 munkanapon belül küldje meg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a játszótéri pótmunkák mikor kezdődnek meg.  Mi a helyzet a strandi üzletek pályázatával. Weller András ügyében történt-e egyeztetés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a játszótérrel kapcsolatosan a múlt héten megtörtént a bejárás, a szerződésmódosításban rögzítettek megfelelőségét vizsgálták. Hamarosan el kell készülnie. A strandi üzletekre a pályázatot a városüzemeltető visszavonta, a következő napokban újra ki lesz írva. Weller András ügyében 170 eFt-os ajánlatot tett a földmérő, egyébként ügyvéd úr fenntartotta a jogi álláspontját.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi az alpolgármester urat, hogy az örsi vízhálózattal kapcsolatos egyeztetésen mi történt.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy mintegy 40 ingatlan képviselője volt jelen. Elfogadták, hogy a helyzet megoldása csak közös együttműködéssel lehetséges. A kintlévőség 9 millió forint a vizet illetően, amihez több százezer forintos villanytartozás is hozzájön. Csekkeket osztottak ki, a befizetés elindult. Úgy látja, hogy a többség hajlandó fizetni, de akik nem fizettek eddig, ezután sem fognak. Hét végén a DRV-vel egyeztetett, hogy a felhasználók részéről van-e a tartozás rendezésére hajlandóság. A DRV. megtette az első lépést azzal, hogy decemberben nem korlátozta a vízszolgáltatást. Amint realizálódik a befizetés nagyságrendje, a DRV. meg fogja mondani, hogy mi az a műszaki tartalom, ami a földben van és mi fogadható el számára. Az engedélyes tervek és egyéb dolgok még kérdésesek. A DRV. maximum jóindulatból járul hozzá ahhoz, hogy nem cserélteti ki újra, ami műszakilag elfogadható. Ez jelentős tétel lehet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a műszaki közreműködő folytasson le garanciális bejárásokat az elmúlt évek beruházásai tekintetében és arról írásbeli beszámolót nyújtson be 8 munkanapon belül a képviselő-testület felé, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

88/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy felkéri a műszaki közreműködőt, hogy folytasson le garanciális bejárásokat az elmúlt évek beruházásai tekintetében és arról írásbeli beszámolót nyújtson be 8 munkanapon belül a képviselő-testület felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri a hirdetőtáblákat a nyárra megcsináltatni, nagyon rossz állapotban vannak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a strandi hirdetőtáblák bérbeadása hogyan működik.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a badacsonytomaji strandon 3-4 reklámfelület van egy budapesti cég tulajdonában, akik területbérleti díjat fizetnek. Felszólították őket, hogy újítsák meg a reklámfelületeket, erre ígéretet tettek.

 

 

36./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag Zöldné és társai felperesek és az önkormányzat közötti peres eljárásról kér tájékoztatást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a felülvizsgálati kérelem, mint jogi lehetőség rendelkezésre áll. A Rizling sori üzlettulajdonosok kérték az önkormányzatot, hogy járuljon hozzá a szolgalmi jog biztosításához, hogy járműveikkel az üzleteikhez bejárhassanak. Ezt az önkormányzat ellenezte, illetve mivel évek óta bejárnak oda, anyagi követelést is támasztottunk velük szemben.  Gyakorlatilag senki nem gátolta a bejárásukat, de a per évek óta folyik. A Tátika ügyében is éltünk a felülvizsgálati kérelemmel a Kúriánál. Viziközmű ügyben a Kúria I. fokon döntött. Ha a testület úgy határoz, akkor a felülvizsgálati kérelmet benyújtja, véleménye szerint érdemes lenne megpróbálni.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a Rizling soron előnyösebb lenne megértetni a tulajdonosokkal, hogy az áruszállítás reggel 10.00 óra előtt és este 9 óra után történhet. Azon kívül nem mehet be oda autó.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

89/2020. (II.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Török Zoltán

bizottság elnöke                                                                      jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!