2019.10.28 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 11/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2019. október 28-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Borbélyné Galambos Gabriella        bizottság elnöke

Forintos Ervin                                 bizottsági tag

Mékli Bernadett                               bizottsági tag

Takács Lajos                                    bizottsági tag

Török Zoltán                                   bizottsági tag                         (5 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Hartai Béla                                     alpolgármester

Wolf Viktória                                 jegyző                                     (2 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                           műszaki ügyintéző

Bolla József                                   VN. Kft. ügyvezető

Nagy László                                   BVÖKI képviseletében

Molnárné Keller Csilla                   Menü Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály                              ügyvéd

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                 (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

238/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Forintos Ervin bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 27 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Békássy János kéri a meghívó szerinti 18. napirendi pont – Tasner Mónika kérelme – előrehozatalát.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a módosító javaslat figyelembevételével a meghívó szerinti 27 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

239/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2019. október 28-i soros ülésének napirendjét 27 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tasner Mónika kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 3. BVKI Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László

 1. 4. BVKI intézményvezetői pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 6. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A „Vállalkozási szerződés „Badacsonytomaj ZÖLD Város kialakítása – II. ütem 2” – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Alsó-bazársori üzletek szerződéskötés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. BABU

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletén ek felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Felsőbüki út felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Demjén Tamás kérelme támfal felújítási munkához Badacsonytomaj 667. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Kérelem közműfejlesztési támogatáshoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Pápai Nikolett és családja kérelme „Badacsony” név használat tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Juhász Andrea fellebbezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. „Felelősség a közösségért és a környezetért” díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. BM útpályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Borbélyné Galambos Gabriella elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Tasner Mónika kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi Békássy Jánost, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Békássy János gratulál a megválasztott képviselőknek, jó munkát és kitartást kíván nekik a következő 5 évre. Különösebb kiegészítést nem kíván tenni. Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza Gáli ügyvéd úr szakvéleményét. Kérelmüknek nincs műszaki alapja, a munkálatok időpontja miatt keletkezett kára a vállalkozásuknak. Kárigényüket a pénztárgép alapján a tavalyi forgalmukhoz mérten határozták meg, az eltérés 60 %-át kérik, mivel nyilvánvalóan nem egyforma minden év eredménye. Kéri a testületet, hogy mérlegelje a kérelmüket. Ha úgy foglalna állást, a II. határozati javaslatban foglaltakat elfogadják.

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja az elmúlt 5 évre vonatkozóan a vendégforgalom alakulásáról tételes kimutatást kérni. Ha a testület helyt ad a kérelemnek, újabb igények fognak az önkormányzathoz érkezni, mely nagyságrendileg sokkal jelentősebb összeget képvisel. Olyan értéknövelő beruházást hajtott végre az önkormányzat, ami minden szomszédos ingatlan értékét növelte. A színvonalas vendéglátó egységek megjelenése még nagyobb bevételt fog prognosztizálni az elkövetkezendő években, ezért azt javasolja, hogy jelenleg ne támogassa bizottság, illetve a testület a kérelmet. Kérdezi, hogy Part Róberttel megtörtént-e a szerződéskötés a testületi döntésnek megfelelően, és történt-e kifizetés számára.

 

Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintéző elmondja, hogy az előkészített szerződést nem írta alá, nem kéri a számára megszavazott juttatást.

 

Békássy János elmondja, hogy az elmúlt 5 év adatait tudják produkálni. A környékben lévő vállalkozásokat a beruházás nem érintette olyan mértékben, mint őket.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az a dolga, hogy az önkormányzat vagyonára vigyázzon, ezt tette az elmúlt 7 évben. Forintos képviselő úr véleményével ebből az aspektusból nézve egyetért. Úgy gondolja, hogy az új testületnek egy jogilag nem teljes méretékben megalapozott kérelemre ilyen nagyságrendű kifizetést nem kellene teljesítenie. Három verzió lehetséges.  Kérelmezők átgondolják és alátámasztják a kérelmüket számadatokkal, vagy elállnak az igényüktől, vagy polgári peres úton próbálják azt érvényesíteni. Az önkormányzatnak lakosság és vállalkozó barátnak kell lennie, de úgy gondolja, hogy ez nem az a kategória. Ha perre kerülne sor, akkor természetesen vállalja.

 

Békássy János elmondja, hogy nem az önkormányzattal kötött szerződéssel van problémájuk, annak minden pontja hiánytalanul teljesült. A kivitelező az ingatlanuk udvarát 1,5 méter szélesen felásta az építkezés során, a helyreállítás viszont csak augusztus 20. után történt meg, igaz, hogy megfelelő minőségben. Ez csupán munkaszervezési kérdés lett volna. A fő szezonban elviselhetetlen állapotok voltak a borozójuk környékén. Jogi kapcsolatban a testülettel állnak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy az önkormányzat konzorciumi partnerként vett részt, a kérelmet tovább küldené a konzorcium gesztorának.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás 12 partner bevonásával történt meg, de a vállalkozási szerződést Badacsonytomaj Város Önkormányzata kötötte meg a területre, tehát az önkormányzat felel a kivitelezésért. A műszaki paraméterekről a testület döntött. A víz és villanyvezeték kiépítése – mely ad-hoc jellegű volt – valóban több hétre bástyákat épített a borozó környékére.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy a kártérítési igényt jogosnak tartja, ha bizonyítható az elmaradt bevétel kiesés. Javasolja 5 évre visszamenőleg a dokumentumok bemutatását, majd a kérelem újratárgyalását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke is egyérért a beadvánnyal, a vendégek gyakorlatilag nem tudták megközelíteni a borozót. A testületi ülésig kéri beadni a kimutatást 5 évre visszamenőleg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy peren kívüli egyezség célszerűbb lenne. Kéri az ügyvéd úr álláspontját, hogy mely dokumentumok szükségesek a kártérítési igény alátámasztására és bizonyítására.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az önkormányzatnak ügyfél és lakosságbarátnak kell lennie. Mivel a Jegyző asszony egyezségről beszélt, ez nem követeli meg szigorúan a dokumentációk bemutatását. Javasolja ezt a kérelmezőre bízni. A kapott kimutatást alapján a testület hozza meg a döntését.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy Békássy János jelezte-e a beruházás leállításakor, hogy az átmeneti időszakot hogyan tudja elképzelni. Miért nem intézkedett a műszaki ellenőr, hogy az épület környékén az akadálymentes közlekedés biztosított legyen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmező szóbeli jelzést tett. A műszaki ellenőr, Balogh Zoltán úr többször is kint volt a területen. A leállítás előtt az egyeztetéseken kérdeztük, hogy miért nem vonult le a kivitelező időben, nem tudta megmondani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a kivitelező szerint reggel a nyitás előtt dolgoztak, utána mindig betemették az árkokat, be lehetett jutni az ingatlanra.

 

Békássy János szerint nem lehetett az ingatlant megközelíteni, áldatlan állapotok voltak, gyakran az EON hat teherautója volt az udvarban, a munkagépektől nem lehetett semmit sem csinálni. Erről fotódokumentációt is készítettek, a pénztárgépekből is kimutatható a bevételek alakulása.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke lezárja a vitát, szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a kérelem elutasításával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

240/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tasner Mónika kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Török Zoltán bizottsági tag szerint az önkormányzat vagyonát kell védeni a képviselőknek, de vállalkozó barátnak is kell lenniük. A peren kívüli egyezségre kellene törekedni, ezért a megfelelő adatok bekérése után javasolja a testületnek a döntés meghozatalát.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy ő is így látja. Felkéri Békássy János urat, hogy a testületi ülésre a kért dokumentumokat nyújtsa be, melyek alapján a Képviselő-testület meg fogja hozni a döntését.

 

2./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a képviselő-testület jóváhagyásával az iskola a nyári bevételeit elkölti. Kérdezi, hogy mi a felhasználás határideje, és a tervezett munkálatok elkészülnek-e addig.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat és a KLIK közötti megállapodás rögzíti, hogy a tiszta nyereség 50 %-ára alanyi jogon jogosult az intézmény. Az igazgató asszony kérte a teljes nyereség átadását, az előző testület ezt mindig támogatta. A pénzeszközzel december 31-ig kell elszámolni, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettségük keletkezik, kamattal együtt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a testületi tagok kapják meg a vonatkozó árajánlatokat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

241/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

BVKI Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző testület időszakában az a döntés született, hogy az Intézményvezető asszony vizsgálja meg a nyilvános könyvtár fenntartásának szükségességét. Azzal a javaslattal élt a testület felé, hogy a kihasználtságát tekintve szakmai és gazdasági szempontból sem tartja célszerűnek a fenntartását. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kezdtünk tárgyalásokat, ők szolgáltató rendszerben, költséghatékonyan meg tudnák oldani a könyvtár üzemeltetését. Ebben az esetben nem feltétel a felsőfokú végzettségű könyvtárvezető alkalmazása egy személyben, a nyitvatartás is csökkenthető. Az illetékes minisztérium is támogatta a könyvtár ilyen irányú átszervezését. Az előterjesztés az ehhez kapcsolódó módosításokról szól. 2020. január 1-től KSZR könyvtárként üzemelne, segédkönyvtáros alkalmazásával. Az intézmény a központi szoftvereket tudja használni, pályázatokon részt vehet, a Megyei Könyvtár a vállalásait teljesíti. Kérjük az Alapító Okirat módosításának elfogadását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

242/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI Alapító Okiratának módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

BVKI intézményvezetői pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző ciklusidőszakban kiírt pályázatra egy pályázat érkezett be, melyet a képviselők részére megküldtünk. Az előterjesztésben két határozati javaslatot tüntettünk fel, az I. szerint a pályázatot véleményező bizottságtól szakértői véleményt kérünk, a pályázat elbírálásáig Nagy László művelődésszervező munkatárs kap megbízást a vezetői feladatra. A II. szerint a pályázatot a testület eredménytelenné nyilvánítja azzal, hogy új pályázat kiírására kerüljön sor, a döntésig Nagy László kapjon megbízást. Polgármester úrral egyetértve úgy gondolja, hogy nincs más alkalmas személy jelenleg az intézményben a megbízotti vezetői feladatra. Nagy László a feladatot vállalná.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a beadott pályázatban leírtakkal több esetben nem ért egyet. Lehetne-a ezeken változtatni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület másként is dönthet, ha az nem törvénysértő. Megjegyzi, hogy Nagy László nem adott be pályázatot.

 

Nagy László művelődésszervező elmondja, hogy 2 év múlva nyugdíjas lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

243/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI intézményvezetői pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága nem javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

244/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI intézményvezetői pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az ingatlan adás-vételi szerződés tervezetének összhangban kell lennie a pályázati kiírással. A szerződés 15. pontjában a teljesítési határidő 5 év, a pályázati kiírás ennél többet tartalmaz, ezt a részt kéri kivenni. Azt kell tartalmaznia, ami a konkrét dátum a visszavásárlási jog határidejét illetően.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy hol található ez a terület.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Tájház udvaron az Elektro-V. üzlet homlokfalához építve készülne két üzlet, az építési engedély rendelkezésre áll. Az előző testület úgy döntött, hogy mivel az önkormányzat nem tudja megépíteni azokat, befektetőt keres, aki 2 éven belül használatbavételi engedélyt produkál, 50 %-os bankgaranciát tesz le, megveszi a területet 7.350 eFt-ért, majd a saját akarata szerint hasznosítja az üzleteket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kikiáltási ár a felépítmény helyének a forgalmi értékbecslés szerinti értéke és a tervezési költség arányosított része alapján került meghatározásra. A későbbiekre nézve fontos, hogy az értékbecslésnél alacsonyabb áron nem hirdethető meg egy ingatlan, a testület magasabb árra viszont tehet javaslatot. A pályázati felhívásokat 15 napra közzé kell tenni a helyi rendelet értelmében, ha több pályázat érkezik, akkor licitre kerül sor, a licitküszöb meghatározása mellett. Javasolja jelen esetben a pályázat beadásának határidejéül november 20-át.

 

Takács Lajos bizottsági tag javasolja, hogy a kikiáltási ár 10 millió forint legyen. Ha nem lesz ajánlat, akkor ez a későbbiekben csökkenthető.

 

Török Zoltán bizottsági tag egyetért a javaslattal, maximum néhány hónap csúszást fog jelenteni, ha többször kell a pályázatot lefolytatni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy frekventált helyen van az ingatlan, ezért egyetért a javaslattal. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

245/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról III.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy

-       a pályázat benyújtásának határideje november 20. napja legyen,

-       kikiáltási árként 10.000.000 Ft-ot javasol.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat eredeti költségvetésének elfogadását követően év közben folyamatosan olyan döntéseket hoz a Képviselő-testület, melyeknek pénzügyi vonzata van. Az állami támogatások és pályázati pénzek is év közben érkeznek. A módosításokat negyedévente tárgyalja a testület, ha szükséges, akár havonta előkészítjük a költségvetés módosítását. Kaptunk pályázati pénzt utak, hidak fejlesztésére, települési támogatás kiegészítésére, víz és csatorna támogatásra, melyet a DRV felé tovább kell utalni. Az előző testület döntései alapján átcsoportosításokat kellett átvezetni, melyek zömében a tartalék terhére valósulnak meg. Az intézményi átcsoportosításokról szintén a testület hoz döntést. A módosításokról rendelet készül.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzat és intézményeinek dolgozói megkapták-e azt a 40 eFt-os jutalmat, melyről az előző testület a leköszönésekor döntött.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen, még a választások előtt.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy mennyi az átcsoportosítandó összeg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ami a tartalékot érintette, az 13.929 eFt. A többletbevétel miatt az önkormányzat egész költségvetése 17 millióval növekedett.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

246/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a helyi adórendelet felülvizsgálatára minden évben az októberi soros ülésen kerül sor. Erre év közben is van mód, de az adóalanyokra nézve az nem lehet hátrányos. A jogszabály minden év január 1-től engedi meg az „átfogó” módosítást. Szakmai részről nem tettünk javaslatot adóemelésre, de a testület másként is dönthet. Az adóvalorizáció mértékét még nem ismerjük.  Vannak olyan adónemek, melyek esetében Badacsonytomaj ez alatt van, erről legkésőbb a novemberi ülésen szükséges döntést hozni.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy az előző testület tett-e javaslatot az adó mértékét illetően.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az idegenforgalmi adó esetében emelést történt, illetve a reklámtáblák után fizetendő adó mértéke 12 eFt/m2-ről 4 eFt/m2-re csökkent. A reklámtábla használóknak adóbevallási kötelezettsége van.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az ideiglenes, alkalmi jelleggel iparűzési tevékenységet végzők az adózást illetően megbonthatók-e egyéni vállalkozókra, őstermelőkre, stb. Nem mindegy, hogy valaki egy nagy beruházást, vagy egy sírkövet csinál a településen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogszabály egyértelműen fogalmaz, mindenkire azonos feltételekkel vonatkozik a jogszabály.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az ideiglenes iparűzési adó 30-180 nap között fizetendő, kevesebb időre nem kell adót fizetni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy ők járnak különböző borfesztiválokra, ahol kivetik az iparűzési adót, ezt automatikusan be is vallják. Itt ezek szerint a 17 napos Borheteken és egyéb kulturális rendezvényeken nem kell fizetniük a vállalkozóknak. Erre jobban oda kell figyelni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a vállalkozás a bevétel arányában megosztja a fizetendő adót, ezt neki kell bevallania.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag nem ért egyet azzal, hogy csak 30 nap után kelljen iparűzési adó fizetni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

247/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden évben benyújtjuk a pályázatot, most 86 m3 szociális tűzifa kiosztására van lehetősége az önkormányzatnak. Egy háztartás 2-5  erdei m3 fát kaphat, általában 2 m3-t kaptak a rászorulók. A rendelet tervezet tartalmazza, hogy kik szerezhetnek jogosultságot. A fát a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-től rendeltük meg, amit konyhakészen szállítunk ki. Az igényeket 2020. január 31-ig lehet beadni, de általában november végére már elfogy a keret. Tavaly 141 m3 fát kaptunk, ami el is fogyott.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy amikor kevés volt a keret, az önkormányzat vásárolt még tűzifát. A feldarabolását a Badacsonytördemici Tüzép végezte 4.000,-Ft/m3 áron, a kiszállítást az önkormányzat vállalta. Javasolja, hogy a fa kiszállítását a helyi fuvarozók végezhessék.

 

Tamás Lászolóné osztályvezető elmondja, hogy árajánlatot kért a fa felaprítására, most bruttó 5.500 Ft-ért vállalják. A pályázatban foglaltak szerint a fát az önkormányzatnak kell kiszállítania a rászorulók részére. Mivel általában idős emberekről van szó, nem tudják a rönkfát felaprítani, ezért az önkormányzat ezt átvállalta, a költségvetésben van rá fedezet.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy mástól is kérjünk ajánlatot a fa felaprítására. Tudomása szerint a Szorgos Fuvar Kft és Bolf Sándor vállalkozó is foglalkozik ilyen tevékenységgel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja az ajánlatot fuvarral együtt, kompletten megkérni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önrész összegét, a kiszállítás és darabolás költségét a költségvetés biztosítja. A határidő miatt dönteni kell, azzal javasolja a szerződést megkötni, aki a legkedvezőbb ajánlatot adja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat és rendelet-tervezet elfogadását javasolja azzal, hogy az ajánlatkérés a darabolásra és a kiszállításra történjen meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

248/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja azzal, hogy a kiszállításra és darabolásra történjen meg ajánlatkérés.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző testület döntött a pályázat benyújtásáról, melynek keretében 792 eFt többlettámogatást kapott az önkormányzat. Az előterjesztés tájékoztató jelleggel készült.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

249/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rendkívüli szociális támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy azért szeretnénk a jelzett hrsz-ú ingatlanokat vagyonkezelésbe visszakérni, mert úgy tűnik, hogy a központi forrás lehetőséget biztosít az utak felújítására, a Minisztériumnál erre egy tetemes összeg áll rendelkezésre. Levélben jeleztük előzetes szándéknyilatkozatunkat a Minisztérium felé a fejlesztések megvalósítására. Az utak felújítására már nagyon régen igény van a településen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy melyik utakról van szó.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Radnóti út egy szakasza, a Bogyai út, Tatay Sándor út, a Málik pince felé vezető út, és a környékben lévő összekötő utakról.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy örvendetes lenne az utak felújítása. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

250/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az elmúlt időszakban többször szó esett a COOP üzlet fejlesztéséről, egy zárt sorú beépítéssel, melyhez HÉSZ módosítás szükséges. Ehhez a településrendezési eszközök módosítására vonatozó szerződéskötésre még nem került sor, szerdán jönnek az érintettek. A COOP Zrt. vezérigazgatója közben jelezte a Polgármester úr felé, hogy valószínűleg most van egy lehetőség a fejlesztésre, melyhez gyorsított HÉSZ módosítás szükséges, ezért egy tárgyalásos eljárás megindítását indítványozzuk a testület felé. Ha az állami főépítész is egyetért, akkor kiemelt övezetnek nyilvánítjuk a területet. Ide tartozna a zárt sorú beépítésen kívül a szakrális út megépítése, a Fő utca rehabilitációja és a volt Polgármesteri Hivatal megfejlesztése is.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy van-e információ arról, hogy a turisztikai szezonra elkészül-e a bővítés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy csak meg nem erősített információi vannak.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja a kérelem támogatását, hiszen az egyik legnagyobb probléma a településen az élelmiszerellátás. Javasol kétéves határidőt megszabni a befejezéshez. Örül a fejlesztésnek, de nem lehet az a cél, hogy esetleg a jövőben így könnyebben el tudják majd adni az üzletet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületnek erre nincs kompetenciája. A fejlesztés nem gigaméretű, az információk pontosítására még szükség van. A HÉSZ módosítása teljes eljárás keretében akár egy évig is eltarthat, ezért indokolt a jelzett módszert választani.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy jogi lehetőség van a szerződésbe beépíteni, hogy a Polus COOP legyen rászorítva – a HÉSZ módosításának megfelelően – a fejlesztés végrehajtására. Lehetőség van kötbér kikötésére bizonyos határidővel, mely ösztönzi a vállalkozót, és egyéb dolgokra is. Egyetért azzal, hogy kerüljenek be biztosítékként feltételek, de azok ne riasszák el a kérelmezőt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az előző ciklusban a testület több próbálkozást tett az élelmiszerellátás javítására, mely alapján kiderült, hogy egy nagyobb bevásárló központ építése csak a 71-es út mellett válhat relevánssá. Esetleg még a vasút területe kerülhet beépítésre, de a tárgyalás erre vonatkozóan még nem indult meg.

 

Török Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy ez most nem aktuális.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

251/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Településrendezési eszközök módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

A „Vállalkozási szerződés „Badacsonytomaj ZÖLD Város kialakítása – II. ütem 2” – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a pályázati ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintéző elmondja, hogy az előterjesztés részleteiben tartalmazza a közbeszerzési eljárás menetét. Sikerült az eljárást eredményesen zárni, elfogadható ajánlatokat beszerezni. I. rész a Felső bazársor építése, melyre a legkedvezőbb ajánlatot a Szorgos Fuvar Kft. adta. A pályázatban rendelkezésre álló fedezet összege nettó 109.891.340,- Ft. A pályázati forráson felül önerőként nettó 14.111.520 Ft-ot kell hozzátenni. A II. rész a Halászkert parkoló felújítása, melyet szintén a Szorgos Fuvar Kft. nyert el. Itt nettó 21.518.268,- Ft a rendelkezésre álló fedezet, amit nettó 20.263.232,- Ft-tal kell kiegészíteni. A III. rész a Központi parkra vonatkozik, itt a nyertes vállalkozó Sipos Zsolt ev. lett. A rendelkezésre álló fedezet nettó 10.495.116,- Ft, amit nettó 2.969.360,- Ft-tal kell kiegészíteni.

 

Török Zoltán bizottsági tag kérdezi, hogy miből erednek a plusz költségek. Van-e rá forrásunk.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy egy tervezői költségbecslés készült, mely alapján a pályázati támogatást megkaptuk. A II. közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatok ennyivel magasabbak. Az előző eljárásnál 100 milliós többletről beszéltünk, ennyire sikerült leszorítani. Újabb közbeszerzés lebonyolítására már nincs idő sem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tartalék keret terhére biztosítható a plusz összeg.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy valószínűleg nem lesz olcsóbb ajánlat, több cég meg lett szólítva. Javasolja a fedezetet biztosítani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy összességében 2-3 milliárdos projektről beszélünk. Ha a tartalék elfogy, nem tudjuk megvalósítani a terveket. Ezért javasolja most leszorítani az ajánlatokat, a műszaki tartalmat módosítva, hogy a pályázatban rendelkezésre álló összeg elegendő legyen.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint nem megoldás, hogy rossz minőségben készüljenek el a fejlesztések. A strand esetében a korlátrendszer, a tető nem megfelelő, a víz elfolyó feljebb van, mint a talpazat, stb.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ott még nem fejeződött be a munka, a burkolat nincs készen. A kivitelező 5 éves garanciát vállalt, a műszaki ellenőr átvette a munkát.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e az önkormányzatnak műszaki ellenőre, vagy megbízást kapott valaki erre a feladatra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy évek óta Gaál Arnolddal vagyunk szerződésben, aki megfelelő végzettséggel és jogosultságokkal bír. A Kisfaludy útra vonatkozó GINOP pályázat kivételével minden projekt műszaki ellenőrzését is elvégezte.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint a műszaki osztályt fejleszteni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bértábla szerinti bruttó 220 eFt-ért nem lehet képzett mérnököt találni, senki nem vállalja. A köztisztviselői bérek nem kecsegtetőek, egy hét alatt megkeresik azt a pénzt, amit itt két hónap alatt kaphatnak. Ezért döntött a korábbi testület így. Örülünk, hogy találtunk olyan szakembert, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik. Az önkormányzati feladatellátásnak nem része a mérnökök alkalmazása, az itteni feladatokhoz a kollégák 90 %-ának meg van a végzettsége.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy mivel a műszaki ellenőr a pályázatoknál a műszaki ellenőrzést is vállalta, így kvázi a pályázatokból biztosított volt a bére.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy napi szinten itt kellene lennie, ezzel szemben hetente egy napot tölt itt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy lehetne-e a szerződéséhez olyan kitételt tenni, hogy a beruházásokat folyamatosan felügyelje, hogy ne kerüljön a testület olyan helyzetbe, mint pld. Békássy úr esetében.

 

Török Zoltán bizottsági tag kérdezi, hogy a Kisfaludy úti beruházás során felmerült gondok miatt kit terhel a felelősség.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ott más volt a műszaki ellenőr. Eddig már sok beruházás lebonyolódott, kevés gonddal. A Kisfaludy úton sajnos sok probléma van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy név szerinti szavazásra lesz szükség a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testületi ülésen, minősített többséggel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy Takács Lajos képviselő ígérte az anyag áttanulmányozását a testület ülésre. Javasolja a döntéssel ennek az eredményét megvárni.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

252/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A „Vállalkozási szerződés „Badacsonytomaj ZÖLD Város kialakítása – II. ütem 2” – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra és felkéri Takács Lajos képviselő urat, hogy a pályázati anyag megismerését követően referáljon a testületnek annak tartalmáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke 10.10 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 10.25 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

13./ Napirendi pont

Alsó-bazársori üzletek szerződéskötés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nyertes fél, Horváth Norman szerződésmódosítást kezdeményezett, melynek vizsgálatára felkértük az ügyvéd urat. Időközben megérkezett a használatbavétel engedély.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a bérleti és üzemeltetési szerződés 2. pontja a használatbavételi engedély hiányát jelzi. Mivel az engedély megérkezett, ezt a pontot ki kell hagyni. A 8. pontot is mindkét szerződésben javítani szükséges. Egyebekben rendben van.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a kérelmező alapvető problémája az volt, hogy nem tudta átvenni az üzlethelyiséget. Mivel már szezon vége van, kérte, hogy a bérleti időszak 2020. januárjától induljon, 5 teljes évre.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja kiemelni, hogy megtekintett állapotban veszi bérbe az üzletet a bérlő.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

253/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alsó-bazársori üzletek szerződéskötés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz. Kitételként belefoglalható, hogy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számítva adjuk birtokba az üzletet. A pályázat beérkezésének határidejét november 20-ban javasolja meghatározni, illetve az induló bérleti díjra várunk javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy meghatározható-e, hogy milyen üzletkörrel működhet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslatba ezt nem tettük bele, de módosítható.

 

Takács Lajos bizottsági tag az I. sz. üzlet esetében 100 eFt/hó bérleti díjat javasol, 20 ezer forintos licitlépcsővel.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy 80 eFt legyen az induló bérleti díj annak érdekében, hogy legyen érvényes pályázat. 26 m2-en kitermelni a bérleti díjat és a rezsit, ezt soknak tartja. Aki kiveszi, kb 1millió forintot még rákölt, hogy hasznosítani tudja.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint egy fodrász vagy körmös nem tudja ugyanazt az összeget kitermelni, mint pld. egy vendéglátós.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy itt még nincsenek használatbavételi engedélyek. A belső üzletet – mivel az néhány m2-rel kisebb 80 eFt-ért, a külsőt 100 eFt-ért javasolja bérbe adni, 1-2 havi kaució kikötésével.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző szerint célszerű lenne, ha a bérlők januárban kifizetnék a bérleti díjat egyösszegben, teljes évre.

 

Mékli Bernadett szerint ezt a vállalkozók jelentős része nem tudja vállalni. Három havi kauciót és a bérleti díj évi két részletben való megfizetését javasolja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az esetleges felmondási idő végéig köteles a bérlő fizetni a bérleti díjat, évi két részletben, január és június hónapban. A rezsiköltség havi számlázással vagy nevére átírva fizetendő.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke lemondja, hogy egy fodrász és egy körmös dolgozott korábban a Tájház udvaron. Kérdezi, hogy ha szeretnének visszajönni, kaphatnak-e valamilyen előnyt. Eldöntheti-e a testület, hogy mire ad ki működési engedélyt, hogy a lakosságnak mire van szüksége, vagy abszolút üzleti alapon kell dönteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ki lehet dolgozni egy súlyozott pályázati rendszert, meghatározva a feltételeket. De számolni kell azzal, hogy ha valaki jelentősen többet kínál, akkor az fogja megkapni az üzletet.

 

Török Zoltán bizottsági tag egyetért a pontozásos rendszer kidolgozásával, így lehet segíteni azokat, akik korábban itt dolgoztak. Több példa van arra, hogy kiszorítva a helyieket, az kapott lehetőséget, aki az ország más részéről pályázott, majd hamarosan tovább állt, de ezzel tönkretette a helyi vállalkozót is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy amikor az önkormányzat Badacsonyban bérelte a vasút melletti kis épületet, akkor körbe írta, hogy mire szeretné hasznosítani a felépítményt. A jelenlegi fagyiárus így jutott bérleti jogviszonyba, plusz pénzért közterületet is használ. Meg lehet itt is határozni, de inkább azt mondaná példaként, hogy akinek 5 éven túl helyben bejegyzett szolgáltatása van, az részesüljön nagyobb pontszámban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke a további döntések során is javasolja a helyi vállalkozások segítését, figyelembe véve, hogy a lakosságnak mire van szüksége.

 

Hartai Béla alpolgármester szerint mindkét aspektusból megvizsgálva igaz dolgokról beszél a bizottság, de elsősorban a város érdekeit kell szem előtt tartani. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ténylegesen egy fodrász, körmös el tudjon indulni, de a középutat a város érdekeinek figyelembevétele mellett meg kell találni.

 

Török Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy aki a település életében részt vesz, pontosan tudja, hogy mennyit lehet ebből profitálni. Ha egy idegen 20 ezer forinttal többet ad, ezzel kiüti a helyi vállalkozót. Ezt nem tudja elfogadni.

 

Hartai Béla alpolgármester egyetért azzal, hogy a helyieket támogatni kell, de az egyensúlyt megteremtve. Ez nem biztos, hogy a bérleti díjban jelenik meg, lehet például adókedvezményben részesíteni. Javasolja a pontozásos rendszer kidolgozását. Megjegyzi, hogy minden változtatásnak munkaigénye lesz, ezzel az önkormányzatot terheli a testület, plusz embert kell felvenni. Nézni kell, hogy minek mi a következménye.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Borfesztiválokon is pontozásos rendszerrel döntik el, hogy kik vehetnek részt egy adott településen. Úgy kell kialakítani, hogy a helyiek kapjanak előnyt.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a Borhétre visszatérve egy zárt körről beszélünk. A város rovására történt az utóbbi időben a rendezvény támogatása, nem engedték be a nem helyi borászatokat, ezzel plusz pénzek estek ki. A helyeket meg lehetett volna licitáltatni.  Ezért nem javasolja ennél az asztalnál eldönteni, hogy csak fodrász vagy körmös lehet a bérlő. Meg kell nézni, hogy hol a hangsúly.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy az üzlet megtekintett állapotban legyen bérbe adva, ha a bérlő bármit megváltoztat, akkor azt az üzlet visszaadásakor helyre kell állítania.

 

Wolf Viktória jegyző összegezi az elhangzottakat az alábbiak szerint:

-          használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történjen a birtokbavétel és a bérleti díj megfizetésének kezdő időpontja

-          a szerződés lejárta a birtokbavétel napjától számított 5. év végéig

-          pályázat beadási határideje november 20. napja legyen

-          bérleti díjra javasolja 1.000.000 Ft/év + rezsiköltség legyen, két részletben történő megfizetéssel (január és június hónapban)

-          licitösszeg emelésének a mértékére 20.000 Ft-ot javasol

-          3 havi kauciót javasol

-          súlyozásos rendszer kialakításával javasolja újabb pályázat előkészítésének megfontolását

-          működésre/működtetésre vonatkozó koncepció benyújtását javasolja a pályázathoz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja az elhangzott kiegészítésekkel a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

254/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a

-       használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történjen a birtokbavétel és a bérleti díj megfizetésének kezdő időpontja

-       a szerződés lejárta a birtokbavétel napjától számított 5. é v végéig

-       pályázat beadási határideje november 20. napja legyen

-       bérleti díjra javasolja 1.000.000 Ft/év + rezsiköltség legyen, két részletben történő megfizetéssel (január és június hónapban)

-       licitösszeg emelésének a mértékére 20.000 Ft-ot javasol

-       3 havi kauciót javasol

-       súlyozásos rendszer kialakításával javasolja újabb pályázat előkészítésének megfontolását

-       működésre/működtetésre vonatkozó koncepció benyújtását javasolja a pályázathoz.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy az előző napirend tárgyalása során elhangzottak vonatkozhatnak erre a napirendre is.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag megjegyzi, hogy ez az üzlet 2-3 m2-rel kisebb. Javasolja a bérleti díjat kicsit alacsonyabb összegben meghatározni. Úgy gondolja, hogy ennek van jelentősége, mert előfordulhat, hogy a másik üzletre sok pályázat érkezik, a kisebb alapterületűre pedig egy sem.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja 75 eFt/hó (éves szinten 960 eFt) összegben meghatározni a 2. üzlet bérleti díját.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az I. üzlet esetében megfogalmazottakkal, évi 960 eFt bérleti díjjal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

255/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a

-       használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történjen a birtokbavétel és a bérleti díj megfizetésének kezdő időpontja

-       a szerződés lejárta a birtokbavétel napjától számított 5. é v végéig

-       pályázat beadási határideje november 20. napja legyen

-       bérleti díjra javasolja 960.000 Ft/év + rezsiköltség legyen, két részletben történő megfizetéssel (január és június hónapban)

-       licitösszeg emelésének a mértékére 20.000 Ft-ot javasol

-       3 havi kauciót javasol

-       súlyozásos rendszer kialakításával javasolja újabb pályázat előkészítésének megfontolását

-       működésre/működtetésre vonatkozó koncepció benyújtását javasolja a pályázathoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

BABU

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy készített egy szabályzatot, mely kiküldésre került. A pályázat nem teszi lehetővé, hogy menetjegyet adjunk ki a buszra. Az önkormányzati rendelet arról szól, hogy a BABU gyakorlatilag hol parkolhat. A későbbiekben javasolt a taxisok és a különböző szállító kisbuszok, illetve a tekergő járműnek az útvonalát meghatározni. Az üzemeltetési szabályzathoz kéri a testület véleményét. A tervezet tartalmazza, hogy ki veheti igénybe térítésmentesen, és milyen célra a buszokat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a járművek rendelkeznek-e kötelező felelősségbiztosítással.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy miért nem mennek a buszok, van-e még valami akadály.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a gépjárművek működőképesek.

 

Török Zoltán bizottsági tag más menetrendet javasol az őszi, téli, tavaszi, illetve nyári időszakban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a pályázatban van-e olyan kitétel, hogy naponta üzemeltetni kell a buszokat. Elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület bevonásával elkészültek a táblák, kimérésre került, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a busz az egyik megállóból a másikig eljusson.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a pályázatot két nyitott, 23 fős buszra adtuk be. Azért vettük a zárt buszt, hogy a téli időszakban is használható legyen, ezért valamennyit működtetni kellene. A napi használat nincs előírva.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja az iskolások szállítását, illetve az idősek boltba történő szállítását megoldani vele.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy ha valaki bérli, akkor az amortizáció tulajdonképpen az önkormányzat terhére történik. Ezért történt az a javaslat, hogy a sofőrt vegye bérbe a kérelmező, annak a díját fizesse ki. Ha magáncélra használja valaki, - nem pedig köztevékenységet végez – akkor fizessen érte.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat és rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a téli időszakban a zárt BABU üzemeljen, a menetrend a Badacsony Újságban jelenjen meg, illetve a Jegyző asszony dolgozza ki a sofőr igényléséhez a díjak vonatkozásában a szabályzatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

256/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BABU

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja azzal, hogy

-       a kisebb BABU üzemeltetését javasolja a téli időszakban napi rendszerességgel

-       javasolja a menetrend közzétételét a Badacsony Újságban

-       sofőr igényléséhez kapcsolódó díjak vonatkozásában javasolja szabályzat kidolgozását.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ha a beruházás elkészül, már nem kaphat ott helyet a kerékpár kölcsönzéssel foglalkozó Kft.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint jó, hogy itt volt a vállalkozó, nem javasolja ilyen egyértelműen lemondani róla a jövőt illetően.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

257/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletén ek felmondása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Felsőbüki út felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy hol van-ez az út, és milyen az állapota.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a helyszínt megnézte, inkább nyaralóingatlanok vannak ott. A Bolféktól felmenő szűk utca alsó része rossz, az Öreghegyi útra csatlakozó rész jó. A kisebb gödröket mindenütt javítani kellene. Javasolja árajánlat bekérését.

 

Török Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy a képviselők együtt nézzék meg a helyszínt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a helyszínt együtt nézzék meg, majd ezt követően történjen meg a döntés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

258/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felsőbüki út felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja a területen a helyszíni bejárást.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Demjén Tamás kérelme támfal felújítási munkához Badacsonytomaj 667. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja elfogadni a kérelmező ajánlatát, az önkormányzat útját tartja a támfal, köszönjük, hogy megcsinálja. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

259/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Demjén Tamás kérelme támfal felújítási munkához Badacsonytomaj 667. hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Kérelem közműfejlesztési támogatáshoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kivitelezés bruttó ajánlati árát – mely tartalmazza a terveztetést, engedélyeztetést is mintegy 10 millió forint értékben – akkor tudjuk meg, ha a kiviteli tervek elkészülnek. Általában 50 %-os támogatást biztosított a testület, ez alól egyszer történt kivétel, akkor 75 %-os támogatást kapott a kérelmező.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy gesztorként 3 éve van benne a folyamatban. A csatornázásból kimaradt szakasz érinti a Római út egy részét, a Kossuth utcát, a Kápolna utcát és a Pöltemberg utat, összesen 72 tulajdonost. A 72 tulajdonos úgy döntött, hogy befizeti a rá eső 15 eFt-os tervezési költséget. A beruházás 50 %-át akkor adja az önkormányzat, ha mintegy 350 eFt-ot ingatlanonként az érintettek befizetnek. Ezt követően indulhat az ajánlatkérés a kivitelezésre, mely nem közbeszerzés köteles.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja a támogatást megadni, ha a tulajdonosok befizetik a rájuk eső részt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az érintetteket a hivatal nyilatkoztassa meg, hogy a tervezés és kivitelezés költségének 50 %-át befizetik-e. Amennyiben azt mindenki befizeti, biztosítása az önkormányzat támogatásként a fennmaradó 50-ot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

260/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kérelem közműfejlesztési támogatáshoz

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:

javasolja felkérni a hivatalt, hogy nyilatkoztassa meg az érintetteket, hogy a tervezés és kivitelezés 50%-os önrészének befizetését vállalják-e.

- amennyiben igen, a 10.356.000 Ft összegű tervezést és beruházást 50%-ban javasolja támogatni.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Pápai Nikolett és családja kérelme „Badacsony” név használat tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző tudomásulvételt javasol.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag nem ért egyet azzal, hogy egy szobakiadó használhassa a „Badacsony” nevet, ezzel komoly előnyökhöz a jut a többiekkel szemben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a bizottság ilyen jellegű javaslattal élne, akkor a név használatra vonatkozóan rendeletet kell kidolgozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a névhasználatra vonatkozó önkormányzat rendeletet a Jegyző asszony készítse elő, majd a napirendet a következős soros ülésen tárgyalja újra a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

261/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pápai Nikolett és családja kérelme „Badacsony” név használat tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja a napirend újratárgyalását a soron következő ülésen, és felkéri a névhasználatra vonatkozó önkormányzati rendelet előkészítésére a jegyzőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Juhász Andrea fellebbezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az un. Gróf dombon településképi szempontból egy kerítés építését megkifogásolták.

 

Takács Lajos bizottsági tag javasolja megtekinteni a helyszínen, hogy miről van szó.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja a hibás határozatot visszavonni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

262/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Juhász Andrea fellebbezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

„Felelősség a közösségért és a környezetért” díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Megyei Önkormányzathoz kell leadni a javaslatokat, a feltételeknek megfelelő vállalkozóra vagy vállalkozásra.  Az elmúlt években nem tettünk javaslatot, illetve azt nem fogadták be.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag a Nők a Balatonért Egyesületet javasolja, ők sokat tesznek a közösségért és környezetért.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kamara vállalkozásra kér javaslatot, civil szervezet nem jelölhető, a pályázati kiírás eléggé ambivalens.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy vállalkozó vagy társas vállalkozás szerepel a kiírásban. Olyan vállalkozót várnak, aki a jelzett célokat komoly összeggel, vagy munkával támogatta.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha vállalkozásról beszélünk, akkor közcélú támogatásokat ad, kulturális rendezvényeket és szociális jellegű támogatásokat biztosít például a Varga Pincészet Kft. Megjegyzi, hogy nem vagyunk kötelesek javaslatot tenni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag javasolja megkérdezni a Karamát arról, hogy civil szervezet jelölhető-e, majd utána megtenni a javaslatot.

 

Hartai Béla alpolgármester - ha a többség támogatja a Varga Kft-t jelölését a díjra - nem javasolja az újbóli tárgyalást. Ez egy gesztus lehet az önkormányzat részéről a Kft. felé.  Jövőre a feltételek tisztázását követően jelölhető a civil szervezet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a Varga Pincészet Kft-t javasolja a díj adományárára, illetve kéri a Hivatalt, hogy tisztázza, hogy jelölhető-e civil szervezet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

263/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Felelősség a közösségért és a környezetért” díj

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy Varga Pincészet Kft-t (8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.) javasolja a díj adományozására.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

BM útpályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 16.700 eFt összeget nyertünk a Belügyminisztériumtól vissza nem térítendő támogatásként a Kisörsi utca aszfaltozására, a Park utcában és a József Attila utcában járda építésre. A költségvetés elkészült, az ajánlatkérés megtörtént. Az ajánlatok holnapra érkeznek be, ezért kéri, hogy a testületi ülésen történjen majd a döntéshozatal.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a tervek szerint 5 milliós önerőt kell hozzátenni a pályázathoz.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ez a jelenlegi költségvetés módosításban szerepel, mivel a pályázat támogatói okirata megjelent.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ajánlatok ismeretében a döntés a testületi ülésen történjen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

264/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BM útpályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek javasolja az ajánlatok ismeretében a döntést a testületi ülésen meghozni.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a pályázati ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy minden soros ülésre készül egy tájékoztató a folyamatban lévő és elbírálás alatt lévő pályázatokról. A sarkalatos döntést igénylő esetekben külön előterjesztés készül. A TOP fenntartható közlekedésfejlesztés pályázattal készült a BABU és a parkoló, ahol 5 milliós összeg maradt. Módosítási igényt adtunk be július elején a fennmaradó összeg felhasználására, melyből 24 padot és szemeteseket kértünk – az iskola előtt látható kivitelben -, illetve a buszok matricázása szerepelt még, mintegy 800 eFt-ért.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a klímastratégiás pályázat 100 %-os támogatottságú-e, illetve hány rendezvényt jelent.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy igen. A megvalósításról egy programtervezet készült, melyet a képviselőknek ki fog küldeni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a bölcsőde bővítéséről kér tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás elmondja, hogy 21 fős lenne a bölcsőde. A pályázatot befogadták, értékelésre bocsátották.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy a zártkerti program mit jelent. A vadak elleni védekezést fontosnak tartja.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy tavaly és az idén is beadtuk a pályázatot, mely zártkertek és kiskertek útfejlesztését, vadvédelmi hálók telepítését teszi lehetővé. Mi az Ibos út rendbetételét, aszfaltozását tettük bele. A vadak elleni védekezés vonatkozásában sok feltételnek kellene megfelelni. Az I. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázatban maradt 320 eFt, melyből két padot és 1 szemetest vennék a Gyógyszertár elé. Kihelyezéséről az ingatlan tulajdonával egyeztettünk, támogatja. A VN. Kft. fogja kihelyezni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

265/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző testület javasolta, hogy támogatás biztosítása előtt a szociális ügyintéző végezzen környezettanulmányt. Ahová kimentünk, a szociális helyzetet tekintve mindenütt indokolt volt a támogatás. Ténylegesen rászorulókról van szó, akik a téli időszakban még többen lesznek.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 792 eFt-ot kaptunk pluszban, mely a települési támogatásokhoz használható fel, a Kincstár felé december 31-ig kell elszámolnunk ezen összeggel. Megjegyzi, hogy az időarányos teljesítést nem léptük túl.

 

Takács Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a jogkör miért van a polgármester hatáskörében.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy gyorsan kell a segítség, a testületi ülésig nem tudnak várni pld. egy gyógyszertámogatási igénnyel a kérelmezők. Egyetért azzal, hogy vannak olyanok, akik a rendszer hiányosságait ismerve rendszeresen jönnek, illetve vannak olyanok is, akik szégyellik, hogy ilyen helyzetben vannak, és nem kérnek segítséget.

 

Török Zoltán bizottsági tag szerint el kell érni, hogy ha valaki munkaképes, akkor ne segélyekből éljen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy fontos a munkanélküliek visszajuttatása a munkaerőpiacra, ez néhány esetben sikerült.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy lehetne-e élelmiszer utalványt adni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az egy ideig működött, de az előző testület úgy ítélte meg, hogy idejét múlt, inkább pénzt kapjanak a kérelmezők. A támogatással 15 napon belül, számlával igazoltan el kell számolniuk.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke megjegyzi, hogy így el tudja fogadni. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

267/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy lesz-e és milyen formában Búcsú. Aki hozná a ringlist és egyéb eszközöket, az önkormányzattól támogatást kér, mert komoly költséggel jár a játékok helyszínre szállítása. Amennyiben a testület biztosítja számára, a nagy légvárat ingyen használhatják a gyerekek. Úgy gondolja, hogy a karácsonyi díszkivilágítást valamilyen formában meg kellene újítani. A hirdetőtáblák rossz állapotban vannak, erről is dönteni kell.

 

Török Zoltán bizottsági tag a 319/2019. sz. határozattal kapcsolatosan – Babi kerékpárok működtetése - megjegyzi, hogy a kért havi díjat nem tudja támogatni. Javasolja a szerződés felbontását.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ennyibe kerül az üzemeltetés, melyet 5 évig fenn kell tartani. Közbeszerzési eljárás keretében történt a döntés, nettó 100 eFt-ot fogadott el a testület. A fizetéssel kapcsolatosan a háttérben még tesztek folynak. A kerékpárokat egész évben használják a nagyobb városokban, úgy gondolja, hogy itt is lesz rá igény.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint csak a szezonban kellene működtetni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy működtetni kell. A szerződő fél a VN. Kft. és a T-Systems Kft.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja megnézni, hogy mit enged meg a pályázat. Javasolja felkérni az ügyvéd urat, hogy vizsgálja meg, hogyan lehetne minél előbb ebből a helyzetből kihátrálni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a művelődési ház terasz felújítása mikor kezdődik. Kéri, hogy a bontott követ a VN. Kft-nél depózzák be.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kivitelező a szerződést aláírta.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a jövő évben 15 milliót forintot lehet igényelni a Magyar Falu program keretében a Művelődési ház belső részének felújítására.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Móricz Zsigmond utcai lakosok kérték a tűzcsapok kiépítését, mely a használatba vételi engedélyükhöz szükséges. Az építési engedélyben ezt már feltételként előírták. Úgy gondolja, hogy ezt nekik kell rendbe tenni, nem pedig az önkormányzatnak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke szerint sem az önkormányzat feladata a tűzcsapok kiépítése.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a taxisokkal kapcsolatosan elmondja, hogy Bíró László ugyanazon feltételekkel vállalta a szolgáltatást, így 550 eFt/év/fő bérleti díjat fizetnek 2024. december 31-ig. A parkoló terület felfestése folyamatban van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szükség lenne egy közlekedésfejlesztési koncepció elkészítésére, külső szakértő felkérésével. A hegyen lévő utak közlekedésrendjének beszabályozása, a 3 településrész táblákkal való ellátása megoldható lenne. Elmondja, hogy a Római út végéről a megállni tilos tábla eltűnt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Közúttal megállapodtunk az aszfaltozás vonatkozásában. Kérdezi, hogy erre mikor kerül sor.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy Czigler úr nyugdíjba ment, nincs információja. Csak a Közút kezelésében lévő utak – Római út, Fő utca, József Attila utca, Kisörsi utca – jöhetnek szóba.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a MÁV-tól bérelt ingatlan szerződését átvizsgálni, illetve újabb közterületeket kijelölni kereskedelmi célra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy nincs egységes arculat az árusító pavilonok tekintetében Badacsonyban, ezt szabályozni kellene.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző testület a Dísztéren, az Alsó bazársoron nem támogatta a közterületek bérbeadását, ezzel több milliós bevételtől esett el az önkormányzat. A Dísztérre a motorosok rendszeresen beálltak, a Rizling sorra a bejárást nem tudtuk megakadályozni, a rendőrség az idén kezdett ezért büntetni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy fiatal korában Badacsonyban nagyon színvonalas kézműves vásárok voltak. Korábban egy pápai vállalkozó cég koordinálta az árusítást egységes és kulturált formában.

 

Török Zoltán bizottsági tag a gesztenye soron, illetve a posta előtti részen javasolja engedélyezni a pavilonok felállítását.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a Baharttól megvásárolt területen is kiadni helyeket, ha van rá igény.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy megoldás lehet az is, hogy a bérlő az önkormányzat jóváhagyásával megépíti a pavilont, melynek költsége a bérleti díjból levonható. A pavilon az önkormányzat tulajdonába kerül.  Javasolja a karácsonyi dekoráció bővítését is.

 

Török Zoltán bizottsági tag ezt a Fő utca felújítását követően javasolja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Fő utca rekonstrukciója engedélyezési eljárása folyamatban van. A díszkivilágítás a VN. Kft. feladata.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a bizottság javasolja a BABI üzemeltetési szerződésének áttekintését, illetve bérbeadható közterületek felülvizsgálatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

268/2019. (X.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy

-       a BABI üzemeltetési szerződésének áttekintésére javasolja felkérni Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat,

-       bérbeadható közterületek felülvizsgálatát javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri a bizottság javaslatát a Búcsúval kapcsolatosan.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke javasolja a kért 120 eFt-ot biztosítani, ha ingyenesen hozza a légvárat a vállalkozó. Jövőre pedig időben át kell tekinteni ezt a kérdést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kulturális Intézménynek az elmúlt hetekben több tervezett rendezvénye elmaradt. Javasolja megkérdezni őket, hogy ezek terhére tudják-e a kért forrást biztosítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság egyöntetű állásfoglalása az, hogy a BVKI rendezésében az Imre napi búcsú legyen megtartva az idén.

 

Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Borbélyné Galambos Gabriella                                                                Forintos Ervin

bizottság elnöke                                                                      jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!