2019.09.23 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 10/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2019. szeptember 23-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                  bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                   (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Miklós               bizottsági tag                                   (2 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László     polgármester

Orbán Péter               alpolgármester

Wolf Viktória            jegyző                                             (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné         pénzügyi osztályvezető

Rakics Anna              VN. Kft. ügyvezető-h.

Dr. Gáli Mihály          ügyvéd

Demjén Tamás

Szántai Zoltán

Vízkeleti István

Part Andrásné            jegyzőkönyvvezető                          (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat.

Az ülés megnyitása előtt megköszöni mindazok munkáját – irodai dolgozók, intézményvezetők – akik segítették őket, illetve a helyi lakosok és a nyaralótulajdonosok előre vivő javaslatait is ezúton megköszöni, jó egészséget és sikereket kívánva. A választáson a jelölteknek szintén sok sikert kíván. Megjegyzi, hogy a képviselők munkáját majd a választópolgárok fogják értékelni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért, és támogatja az elmondottakat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy távolmaradását bejelentette Laposa Bence és Nagy Miklós bizottsági tag. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

222/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 14 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 14 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

223/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2019. szeptember 23-i soros ülésének napirendjét 14 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karaszon Diána, Poszlovszky Krisztina

 1. 2. Hegyi irányjáratok közterület ügyéről II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bíró László, Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Szőke Gábor, Vízkeleti István

 1. 3. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 4. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 5. A közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/20126. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Egry József Emlékmúzeum (Badacsonytomaj 1334. hrsz.) vagyonértékelése, vagyonkezelési adatok módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. BaBi üzemeltetési feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Kultúrház külső terasz felújítási munkáira – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Mészáros Gábor és társai kérelme tűzcsap kiépítése tárgyában Badacsonytomaj Móricz Zsigmond utca és Zalai köz kereszteződésében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karaszon Diána, Poszlovszky Krisztina

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Scheller doktor úr jelezte, hogy rendel, ezért nem tud a bizottsági ülésen részt venni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a védőnő kéri a régebbi iratok megsemmisítésének megoldását. A fogorvos külön bejáratot szeretne, a rendelő szellőztetése nehézkes a nyári időszakban. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

224/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Hegyi irányjáratok közterület ügyéről II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bíró László, Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Szőke Gábor, Vízkeleti István

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ügyvéd úr arról tájékoztatta, hogy az előkészített anyagban a kipontozott helyeket pontosítani szükséges. Kéri a hivatal vezetését és a testületet, hogy ezek a kipontozott helyek a valóságot tükrözzék, mely alapján majd a testület hozza meg a döntését. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzati rendelet szerint a bérleti díj 850 Ft/m2/nap. 36 m2-ről van szó, fél év távlatában. Ez alapján a bérleti díj pontosan duplája lenne, mint a mostani 550 eFt/taxi. A testület a település érdekeit nézi, ezért célszerű lenne ezt a bérleti díjat megemelni. Nem gondolja, hogy a duplája legyen, de kéri a taxisokat, hogy tegyenek magasabb ajánlatot.

 

Demjén Tamás vállalkozó megköszöni a testületnek, hogy foglalkozik az ügyükkel. Úgy gondolja, hogy sikerült egy kompromisszumos megoldást találni a szerződéssel kapcsolatosan. Régebben 6 taxi volt, a most fizetett bérleti díj úgy alakult ki, hogy kifizették a távozók bérleti díját is. Most úgy egyeztek meg, hogy amennyiben az 5. kolléga is vállalja ugyanazon feltételeket, amit ők, akkor az 550 eFt-os bérleti díjat tudnák megfinanszírozni az 5 autóra vonatkoztatva. Ehhez kérik a testület támogatását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hogyan értendő a határozati javaslatban megfogalmazott útburkolati jelek felfestése.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hegyi irányjáratokon kívül más nem használhatja ezeket a parkolóhelyeket, melyeket a felfestéssel lehetne elkülöníteni, az rendőrséggel való egyeztetést követően. Az a cél, hogy kimondottan az 5 gépjárműre vonatkoztatva lehessen közterületfoglalási engedélyt kérni. Kérdezi, hogy a szerződés kiegészíthető azzal, hogy a településen hasonló tevékenységre csak az adott gépjárművekre adható engedély.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a felvetéssel kapcsolatosan az az aggálya, hogy az a versenyt korlátozza, nem tartja szerencsésnek ezt a kitételt belevenni. A polgármester dönt az éves engedélyek kiadásáról, ő tudja szűrni az igényeket és esetlegesen vissza tudja utasítani a kérelmet. Addig, amíg a szerződés érvényben és hatályban van, jogilag és fogalmilag is kizárt, hogy az 5 vállalkozón túl egyedi engedély kiadásra kerüljön. Ha azt akarjuk, hogy kerüljön bele ez a fék, akkor ezzel a kiegészítéssel és jogi alátámasztással nem kell a jelenlegi vállalkozóknak attól tartani, hogy kibővül a kör. Lesz egy érvényes testületi határozat, mely mindenkit köt, illetve az egyedi területhasználatról a polgármester dönt. Jogi álláspontja szerint a szerződést nem kell kiegészíteni, hogy ne legyen ebben a vonatkozásban támadható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szerepeljenek-e a szerződésben a gépjármű típusok és rendszámok.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy javasolja, ezzel még inkább pontosítani ha lehet.

 

Demjén Tamás vállalkozó megköszöni a szándékot, hogy a terület meg lesz jelölve, így más járművek nem állhatnak oda. Egyetért azzal, hogy a rendszámok szerepeljenek a szerződésben.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy besorolás szempontjából maradnak-e személyszállítók, vagy taxi minősítést kapnak a gépjárművek, ha a szerződést így módosítja a testület.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a gépjárműveknek a közlekedési hatóságtól kapott engedélyük van, ha ettől elesnek, akkor a szerződés is okafogyottá válik. A járművek a különleges személyszállításra vonatkozó előírásoknak felelnek meg. Nem taxik, közösségi buszok, illetve irányjáratok, hanem kvázi személyszállításra alkalmas gépjárművek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel egy 170 eFt/éves díjtétel is. Ez mire vonatkozik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közterülethasználati rendeletben külön övezetek vannak meghatározva. Az I. övezetben a díjtétel 550 eFt/db/év, a 170 eFt éves díjtétel az ezen kívüli helyeket jelenti. Az inflációs ráta nem mozgathatja az összeget, mert közterület használati díjként szerepel. Jelenleg a 4 irányjáratra vonatkozóan van hatályos szerződés. A mostani tervezet 2020. január 1-től fog hatályosulni. Bíró László külföldi tartózkodása okán csak a testületi ülésen tud részt venni.

 

Demjén Tamás vállalkozó a taxisok nevében elmondja, hogy számukra ez így megfelelő és megköszöni a képviselők hozzáállását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

225/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hegyi irányjáratok közterület ügyéről II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a szerződésben a gépjárművek típusai és rendszámai kerüljenek rögzítésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Tájház udvaron lévő ingatlanról van szó. A szükséges dokumentumokat az előterjesztéshez csatoltuk. A kipontozott részekre várjuk a javaslatokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a területet eladásra kínáljuk, eladásra kínáljuk a tervnek az arányos részét is, illetve egy beépítési kötelezettséget is előírunk azon terv szerint, amit az illető megvásárol. Ezzel a három ponttal garantálható, hogy ez így jól fog működni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy csak az elmondottak szerint javasolja az értékesítést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervben üzlet és iroda szerepel. Az egész konstrukciónak az a lényege, hogy városképileg lépjünk tovább a tervben szereplő objektum megépítésével.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy készült-e értékbecslés. Hol akarja a testület meghirdetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az értékbecslés a testületi ülésig meg fog érkezni, ahol a kikiáltási árról is dönteni kell majd.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a helyben szokásos módon lesz meghirdetve, nyilvános pályázatként. Az lenne az igazi, hogy helyi vállalkozó pályázna, de ezt nem lehet garantálni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés úgy készült, hogy a jelenlegi tervdokumentációnak megfelelően várjuk el az építést, illetve a beépítési kötelezettség határideje maximum 4 év lenne.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a szerződésben a használatbavétel határideje 5 év legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden rendelkezésre áll, pénz és akarat kell a megvalósításhoz. Két évnél hosszabb időt nem adna.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a jogerős használatbavételi engedély megszerzésére az adás-vételi szerződés bejegyzésétől számított 2 éven belüli határidő legyen megállapítva. A pályázat elbírálásától számított 15 napon belül az adás-vételi szerződést alá kell írni, egyébként semmisnek minősül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi a helyzet akkor, ha a vevő megkezdi az építkezést, de nem fejezi be.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy erre a szerződéstervezet megoldást kínál. Azt tiltja a jog, hogy az önkormányzat jogalap nélkül gazdagodjon. Ha az önkormányzat számára nyilvánvalóvá válna, hogy nem fog megvalósulni, már akkor visszavásárolhatja. Kérdezi, hogy az ingatlan vételára tartalmazza-e a terv ellenértékét.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy igen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az értékbecslést most kapta meg, mely szerint az ingatlan kerekített forgalmi értéke 5.350 eF, 52 eFt/m2 a fajlagos értéke, 96,5 m2 a beépíthetőség, az ingatlan alapterülete pedig 103 m2. Megcsináltattuk a terveket, az értékbecslésben meghatározott összeg plusz a terv arányosított részének költsége lehet az ingatlan vételára? Kérdezi.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy ki készítette az értékbecslést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Sall Csaba.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi legyen a pályázat benyújtásának határideje.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy október 18-án 10 óra legyen a pályázati határidő. Így már az új testület foglalkozhat az október végén tartandó testületi ülésen a témával.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a pályázó az ingatlan bekerülési költségére vállaljon bankgaranciát, mely minimum 50 % legyen.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy erre jogilag van lehetőség, a pályázati kiírásba bele kell írni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

226/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a következő kiegészítésekkel:

-       beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlannyilvántartásban történő bejegyzésétől számított 2. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé

-       15 napon belül adásvételi szerződést köteles aláírni a nyertes pályázó, ellenkező esetben a pályázatot semmisnek tekinti

-       tervdokumentációban foglaltak szerinti megépítés vállalását javasolja

-       kikiáltási árként javasolja az értékbecslésben meghatározott összeget és a terv dokumentáció arányosított költségét

-       az ingatlan vételára tartalmazza a tervdokumentáció árát is

-       pályázat beadási határidejére javasolja a 2019. október 18. 10,00 óra

-       javasolja, hogy a pályázó bankgaranciát vállaljon a bekerülési érték 50%-ára

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy három per van jelenleg folyamatban, mindegyik jogorvoslati szakaszban.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a harmadik perben mikorra várható a Kúria döntése. Valaki azt mondta, hogy a vízhálózatot megépítteti. Hozzá lehet-e nyúlni, vagy ott bármiféle munkálatokat végezni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy véleménye szerint most nem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a Viziközmű Társulat létrejönne, akkor elméletileg kezdeményezhetné a viziközmű hálózat megépítését. A régi hálózat esetében is kezdeményezni kell, de nem az önkormányzatnak, hanem a társulatnak.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy félreértette a kérdést, lehet újat létrehozni, a döntés általában egy év alatt várható. Tavaly nyáron adtuk be, lassan aktuális lenne. Szerintük egy feltételnek nem felel meg, szerintünk a 70 – 30 %-os arány bizonyítható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni az ügyvéd úr ebben a ciklusidőszakban végzett munkáját. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e a beszámolóval kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

227/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

A közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/20126. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/20126. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Fűzfa utcai ingatlan tulajdonosa milyen fejlesztést kíván végrehajtani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy településképi véleményezési eljárást kezdeményezett az ügyfél hónapokkal ezelőtt. Az engedélyezési eljárást megindította.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a 3 fenyő alatti területtel mi a helyzet. Az ingatlan tulajdonosa kérdezte, hogy ki a hibás a kialakult helyzetért. A hivatal megtette-e a szükséges lépéseket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy több alkalommal történt főépítészi és tervezői egyeztetés. A felek tájékoztatást kaptak a HÉSZ rendelkezéseiről, a főépítészi egyeztetésen a tervező a jelenlegi beépítési előírásokat megismerte. Azóta nem kaptunk érdemleges megkeresést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a költségvetésben szerepel-e a GINOP pályázatot illetően a teljes összeg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 2,5 milliárdos pályázatnál előleget hívtunk le, mely megérkezett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Egry József Emlékmúzeum (Badacsonytomaj 1334. hrsz.) vagyonértékelése, vagyonkezelési adatok módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Múzeum térítésmentes átvételét megkérvényeztük. Valószínűleg ezzel van összefüggésben.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy 62 millióról visszavették 50 millióra, így kevesebb a vagyoni értéke, ami nem jó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szakemberek szerint jelentős összeget kell rákölteni. Ezért is volt az a szándék, hogy az önkormányzat vegye át. Amit ráköltünk, így a saját vagyonunk lesz. Illő lenne felújítani, de egyelőre „nincs közünk hozzá”.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzatnak időről időre költenie kell ingatlan karbantartásra, illetve hibaelhárításra. Kérdezi, hogy a ravatalozó, illetve az egészségház homlokzati részének felújítására van-e ütemterv.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy sok önkormányzati ingatlannak a VN. Kft. a vagyonkezelője. Ők minden évben készítenek karbantartási és üzleti tervet, melyeknek erre vonatkozóan kell adatokat tartalmazni. Folyamatosan szembesülünk azzal a problémával, hogy a felújítást elismeri a VN. Kft., de a beruházást nem. Ezeket az intézményeknek kellene tervezni, kivételt képez az óvoda, mely a Társuláshoz tartozik. Erről egyeztetni kell, a koncepcionális tervezésnél jelentősége van a felújítások és felhalmozási kiadások vonatkozásában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

230/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egry József Emlékmúzeum (Badacsonytomaj 1334. hrsz.) vagyonértékelése, vagyonkezelési adatok módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

BaBi üzemeltetési feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az üzemeltetés költsége több mint 100 eFt/hó, mely a működtetés során nem jön vissza. Ezt nem tudja elfogadni.

 

Rakics Anna a VN. Kft. ügyvezető helyettese elmondja, hogy a BaBi rendszer kialakításakor a konzorcium tagja volt a Veszprém Megyei Önkormányzat, az Önkormányzat és a VN. Kft. A konzorciumi szerződésben a kialakítás költsége 25 millió forinttal szerepelt. Ők a projekt műszaki tartalmát kapták meg. A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálta el, a legjobb ajánlatot adó T-Systems Kft-vel kötötték meg a szerződést, mely nemcsak a kialakítást, hanem az üzemeltetést is tartalmazta. Erre a pályázatban nem volt fedezet. A pályázat teljesülése érdekében a szerződést alá kellett írni. A fenntartási kötelezettség 5 év, addig ezeket a szoftver jellegű költségeket fizetni kell. Márciustól novemberig tartó időszakra az üzemetetéshez a költségkalkulációt csatolták. Ehhez kapcsolódik még 12 hónapra az áramköltség, mely a készenléti időben 2 x 9 ezer forint volt. Elmondja, hogy az üzemeltetéssel összefüggésben 24 órás készenléti ügyeletet tartanak, melynek a költségét szintén jelezték. A bevételi oldal az önkormányzatnál fog jelentkezni. A karbantartáshoz szükséges fedezetet kéri biztosítani. A garancia csak a gyártási hibákra vonatkozik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyi bevétel várható.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az attól függ, hogy hányan veszik igénybe. 30 kerékpár van, 200 Ft/óra bérleti díjat fogadott el a testület.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy miért nincsenek kirakva a kerékpárok, hogyan lehet őket igénybe venni, hol lehet letenni őket, muszáj-e visszahozni a kiindulási helyre.

 

Rakics Anna ügyvezető-helyettes elmondja, hogy 10 eFt kauciót kell fizetni egy kerékpárért, előre. Ezt csak akkor kapja vissza az igénybe vevő, ha a kiindulási dokkba visszahozza.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a kerékpár sokkal többet ér, nem fogják visszahozni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy van bennük gps, nem lehet ellopni, a rendőrség közbelép. Ezért csak egy jelképes összegként került a 10 eFt meghatározásra, ennél több pénz nem biztos, hogy van a turistáknál erre a célra. Jelenleg az OTP-vel még folyamatban van a webes fizetési felület aktualizálása, ezért még nem tudnak fizetni, így nincsenek kirakva a biciklik. A bankkártyás fizetés már működik.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Falumúzeum sem működik, szombaton nagyobb társaság szerette volna megnézni, így bevétel sem várható belőle. Kéri kiírni, hogy a kerékpárok még nem működnek.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy miért most derül ki, hogy 350 eFt/hónap összegbe kerül márciustól novemberig ez a történet.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a pályázat beadásakor erről még nem tudtunk semmit. Jövőre képződik bevétel.

 

Rakics Anna ügyvezető helyettes legalább a T-Systems Kft. felé kifizetendő 126 eFt-ot kéri támogatásként, ez kötelezően kifizetendő összeg.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a két BaBu busznak sincs értelme, ki sem mennek a parkolóból, csak töltögetik őket, a hegyi utakon nem lehet velük közlekedni. Kérdezi, hogy a menetlevél használata elő van-e írva a buszokhoz.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a T-Systems Kft. felé fizetendő összeget megszavazni a VN. Kft. részére. Kérdezi, hogy lehet-e velük időszakos üzemeltetésre szerződni. A többiről a következő testület döntsön. Ebben az évben ne fordítsanak rá egyebet. Kérdezi, hogy a pályázatban ki kell-e mutatni a tényleges üzemeltetést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati projekthez költséghaszon elemzés készült, a pályázati előrehaladási jelentésnél ezt prezentálni kell. Egy szezont bezárólag tudunk majd konkrét adatokat. Novemberben már nem várható el a működtetés, a tavasz előtt nem célszerű álláspontja szerint üzembe helyezni. A buszokhoz a menetlevelet vezetni kell, a szerződésben foglaltak szerint.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy a T-Systems Kft-vel egész évre kellett szerződni.

 

Rakics Anna ügyvezető-helyettes elmondja, hogy ha az új testület úgy dönt, hogy nem finanszírozza, akkor is üzemeltetni kell a rendszert. Ők csak felügyelni tudják, hogy hol vannak a biciklik, applikációs és webes felületen is. Ő és Gáspár Tamás felváltva, folyamatosan rendelkezésre állnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a buszoknak is már a nyáron működniük kellett volna. Az önkormányzat részéről a marketing oldal nem volt megfelelően támogatva. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a T-Systems Zrt. felé fizetendő 126.873 Ft/hó összeget 2019. december 31. napjáig biztosítsa a Képviselő-testület a VN Kft. felé, illetve javasolja, hogy az üzemeltetéshez szükséges költségeket építse be a következő évi üzleti terveibe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

231/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BaBi üzemeltetési feladatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a T-Systems Zrt. felé fizetendő 126.873 Ft/hó összeget 2019. december 31. napjáig biztosítsa és javasolja a VN Kft. felé, hogy az üzemeltetéshez szükséges költségeket építse be a következő évi üzleti terveibe.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

232/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Kultúrház külső terasz felújítási munkáira – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy három ajánlat érkezett. A GY-Vill. Kft. bruttó 5.833.679,- Ft-os, a ZEBU 2005. BT. 6.109.538,- Ft-os, az APG Építő Kft. 6.191.034,- Ft-os ajánlatot adott. Erre a célra a költségvetés felhalmozási keretében 5 millió forint van tervezve.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a belső térnek közösségi térként kellene funkcionálni. Amikor ez is megvalósul, akkor kellene foglalkozni a terasszal.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az épület külső része megszépült, ehhez hozzátartozik a terasz is. Javasolja az állagmegőrzésre tekintettel megcsináltatni. Nem tartja jónak, ha csak az új dolgokra költ az önkormányzat 100 milliókat, a régieket pedig hagyja tönkre menni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint az épület előtt az aszfalt nagyon rossz, kátyús az út és a parkolórész. A rendelkezésre álló 5 millió forintból inkább ezt kellene megcsináltatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy amíg nincs meg a művelődési ház funkciója, addig nem javasolja. Ha pld. az épületen belül lesz egy kávézó, akkor másként kell kialakítani a teraszt is. Meg kell várni, hogy hogyan hasznosul az épület a jövőben. Szíveseben költene a parkolóra és az aszfaltos részre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy még nem történtek meg a közműcserék, az új aszfaltos utat vagy burkolt parkolót több helyen meg kellene bontani.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kéri, hogy a VN. Kft. legalább ideiglenesen szűntesse meg az ott lévő kátyúkat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az új művelődési házat megterveztettük, gyakorlatilag forrást kell hozzá szerezni, melyet ebben a ciklusban nem tudtunk megtenni. A régi hivatal átépítésével történne az új művelődési ház kialakítása, mely mintegy 4-500 milliós forrást igényel. A TOP pályázatok időszakában váratlanul adódott egy lehetőség a jelenlegi művelődési ház energetikai és külső felújítására. 148 millió forintot nyertünk pályázati úton, mely tartalmazza az óvodai napelemeket is. A Magyar Falvak keretében 2020-ban 15 millió forintra pályázhatunk, a cél a művelődési ház belső felújítása. Az illemhelyet, büfét és színháztermet ebből elfogadhatóvá lehet tenni. Ennek ismeretében döntött a testület úgy, hogy több más feladatra, pld. egészségház homlokzata, egyéb festések, terasz megújítása, stb. 5 milliót tesz félre. A beérkezett ajánlatok alapján a legjobb ajánlatot tekintve mintegy 800 eFt-ot kell hozzátenni. Reményeink szerint a bitumenes részt a Közúttal közösen le tudjuk aszfaltozni, ha saját pénzből kellene, akkor nyilván több milliót igényelne. Ebbe az 5,8 millióba biztosan nem fér bele.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a burkolatfelújítás során térkövet kell alkalmazni, ez a közművek miatt is könnyebben megbontható és helyreállítható.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha ez valóban téma, akkor a testületi ülésig fel lehet mérni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az épület előtti zöld területből lehet-e parkolót csinálni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg közterület. A parkolót terveztetni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy gyakorlatilag az étterem vendégei használják parkolásra a területet. Korábban a vállalkozó egy jelképes összeget fizetett ezért, majd a zöldterületet gondozta, de az utóbbi években ezek is elmaradtak. Hosszabb távon egy parkoló automatát kellene majd odatenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a terasz felújításához van-e még észrevétel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vállalkozó szerint október végéig el tud készülni. Javasolja november közepét meghatározni. Ismerteti a műszaki tartalmat, mely Gaál Arnold műszaki ellenőr felmérése alapján készült. Ezeket a képviselők részére áttanulmányozásra meg fogjuk küldeni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az 5 millió feletti részt a tartalék terhére biztosítsa, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

233/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kultúrház külső terasz felújítási munkáira – ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a legkedvezőbb ajánlattevővel, a GY-VILL Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) kössön szerződést bruttó 5.833.697 Ft összegben, melyből a 833.679 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi tartalék terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Mészáros Gábor és társai kérelme tűzcsap kiépítése tárgyában Badacsonytomaj Móricz Zsigmond utca és Zalai köz kereszteződésében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a telek tulajdonosai beadványukban leírták, hogy nem kapják meg a használatbavételi engedélyt, mert a Katasztrófavédelem előírta, hogy 100 m-en belül tűzcsapnak vagy tűzivíz tározónak kell lennie. Az építési engedély már tartalmazza, hogy ez a használatbavétel feltétele lesz. A tűzcsap kiépítése mintegy 400 eFt + ÁFA, ehhez kérik az önkormányzat támogatását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a támogatás biztosításával egy lavina indul el, ezért kockázatosnak tartja.

 

Kun István bizottsági tag nem javasolja a tűzcsap kiépítésének költségét átvállalni, viszont az út felbontásához a hozzájárulás biztosítását támogatja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

234/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Mészáros Gábor és társai kérelme tűzcsap kiépítése tárgyában Badacsonytomaj Móricz Zsigmond utca és Zalai köz kereszteződésében

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a bölcsődei pályázat hogyan áll.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a hiánypótlást teljesítette. Várhatóan gyorsan el fogják bírálni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Fő utca rekonstrukciójával kapcsolatosan biztosítják-e a pénzügyi fedezetet.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy információja szerint az építési engedély rendelkezésre áll. Időközben az MTÜ létrehozta a Badacsony és Térsége Nonprofit Kft-t, mely diszponál a források felett. Az ügyvezetővel történt egyeztetésen elhangzott, hogy várhatóan a Fő utca lesz az első, ami ebből a csomagból el fog készülni, de konkrét határidőt nem tud.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy arról volt szó, hogy az ASP-s pályázaton keresztül meg tud újulni a település honlapja. Valamit mielőbb kezdeni kell vele, nem lehet megtalálni semmit, még egy rendeletet sem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a honlap megújítása tervben van. A rendeletek az njt.hu oldalon áttekinthető formában megtalálhatók.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Zöld Város II. pályázattal mi a helyzet.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a közbeszerzésre az ajánlattételi határidő pénteken jár le. Konkrét érdeklődő egyelőre nincs. A pályázat lebonyolításának határideje jövő év június 30.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselők segítéségét abban, hogy akik meghívást kaptak, azok adjanak be pályázatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

235/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

236/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy másfél hete az ügyvéd úr jelenlétében megkísérelték aláírni Horváth Normannal a bérleti szerződést. Nehézséget okoz, hogy a használatbavételi engedély még nem áll rendelkezésre jelenleg sem. A partner jelezte, hogy kérelemmel fog élni a testület felé, mely időközben megérkezett. Ha a használatbavételi engedély egy héten belül megérkezne, ez a szezon akkor is elmúlt. Igaz, hogy vállalták az éves nyitva tartást, de jövedelem a szezonban keletkezik. Ezért kéri a testületet, hogy 2020. január 1-től induljon az 5 éves szerződési időszak. Addig a használatbavételi engedély jó eséllyel megszerezhető, a bérleti díjat is jobb szívvel fizetné meg egész évre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a badacsonyi strand büfének és a strandcikk üzletnek van-e használatbavételi engedélye.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy próbaüzemben működtek.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a befizetett pénzt visszaadni a pályázónak, majd teljesen új pályázatot kiírni.  Jövő évig van idő, jöhet olyan pályázó is, aki foglalkozik a dologgal, nemcsak a testületet szidja annak ellenére, hogy az általa kért átalakításokat is megcsináltuk. A badacsonyi strandi bérlők mindenben együttműködőek voltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nyilván erre is van mód, de emlékeztet arra, hogy nem tolongtak a bérlők egyik üzletre sem. Ezt figyelembe kell venni. Úgy gondolja, hogy a meglévő partnerrel kellene olyan szerződést kötni, mely mindkét fél számára kedvező lehet. A szerződést 15 napon belül alá kellett volna írni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázó a megtekintett állapotra nyújtotta be a pályázatát, ebben az évben már fizetnie kellett volna a bérleti díjat.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a befizetett óvadékot az önkormányzat használta. Nem javasolja visszafizetni, hanem jelen keretek között tartani a folyamatokat, megegyezve a bérlővel. Van egy nyertes pályázat, a szerződést fizikai valóságában nem lehetett megkötni, mert az épület nem létezik. Van igazság abban, hogy önhibáján kívül nem tudta teljesíteni. A polgármester úr javaslatát tudja támogatni, jogilag ezt lehet a legkevésbé támadni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az alsó-bazársor üzlethelyiségeire vonatkozó szerződésekről a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő soron ülésen tárgyalni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Jegyző asszony által tett kiegészítéssel elfogadásra a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

237/2019. (IX.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Az Alsó-bazársor üzlethelyiségeire vonatkozó szerződésekről a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő soros ülésen javasolja újra tárgyalni az ügyet.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a Római úti csatornázás ügyében és a badacsonyörsi temető kapcsán kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy az egészségháznál megtörtént-e a felmérés a beázások és egyéb hiányosságot kapcsán.  A Kisörshegyi és Csigáskúti út közötti szakaszra a járdaépítéshez a tervezői ajánlatok megérkeztek-e. Az Iskola utcában a társasházak témájában mi a helyzet. Az iskolai szakkörökről lehet-e tárgyalni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a csatorna ügyében az engedélyezési dokumentáció 3 héten belül benyújtásra kerül. Az ügyintézési határidő 60 nap. A VN. Kft. felé jeleztük, hogy a temetőnél a kerítést csinálják meg. Az egészségháznál a felmérést Gaál Arnold műszaki ellenőr elvégezte. A járdaszakaszhoz a tervezői ajánlatokról nem tud. Az Iskola utcai társasházakhoz az építési engedély jogerős. A szakkörökről a következő ülésen lehet dönteni, még nem kaptunk tájékoztatást az iskolától.

 

Rakics Anna ügyvezető-helyettes elmondja, hogy a temető kerítésének egy részét holnap megcsinálják, illetve még gyártják a kerítés elemeket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az un. „Angol-ház” eladásából a badacsonyörsi lakosságnak 20 millió forint volt beígérve azzal, hogy az a településrészre lesz fordítva, de semmit nem kaptak belőle.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs.  Megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Forintos Ervin                                                                         Kun István

bizottság elnöke                                                                 jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!