2019.05.30. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 7/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2019. május 30-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                  bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                  (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                  (2 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Krisztin N. László     polgármester

Orbán Péter               alpolgármester

Wolf Viktória            jegyző                                             (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné         pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás       pályázati-műszaki ügyintéző

Bolla József                ügyvezető

Bolfné Tóth Melinda  óvodavezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Vargáné Szőke Judit   könyvelő

Ruda Gábor               elnök

Székely István            könyvvizsgáló

Demjén Tamás

Szőke Gábor

Szántai Zoltán

Majer Géza

Part Andrásné            jegyzőkönyvvezető                          (13 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Laposa Bence és Nagy Miklós bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

140/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 30 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

Wolf Viktória jegyző javasolja a következő napirendi pontok felvételét:

 1. 1. Pályázatokról szóló tájékoztató
 2. 2. VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról
 3. 3. Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a fenti napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

141/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a 2019. május 30-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

 1. 1. Pályázatokról szóló tájékoztató
 2. 2. VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról
 3. 3. Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

tárgyú napirendeket.

 

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az alábbi sorrendi módosításokat:

-          1. napirendi pont a meghívó szerinti 20. napirendi pont „Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása”

-          2. napirendi pont a meghívó szerinti 16. napirendi pont „Alsó bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

 

Kérdezi, hogy egyéb javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

142/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2019. május 30-i soros ülésének módosított napirendjét 33 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Menü Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 4. Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 5. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Ruda Gábor elnök

 1. 6. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradvány felosztása és létszámbővítési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 1. 7. VN. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 9. Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Az adóztatásról szóló 2018. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Önkormányzati fejlesztésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének felajánlása az önkormányzatnak

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. 2265. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj Csendes dűlő ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése – 1874/1. hrsz. ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Oroszi András ingatlan felajánlása a Bt. 2932., 2933., 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. 041/16. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. E-jetski elleni petíció

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a bérleti szerződés az év végén jár le, de a taxisok már most kérik tárgyalni a következő időszakra a szerződésük meghosszabbítását.

 

Demjén Tamás taxis vállalkozó elmondja, hogy az elmúlt 25 évben folyamatos volt a kapcsolatuk a képviselő-testületekkel és a hivatallal, mindig megpróbáltak megfelelni a testület kéréseinek. A régi autóikat lecserélték, a személyszállítási kéréseket teljesítették, stb. A korábbi időszakban is akkor kérték a szerződés meghosszabbítását, amikor az még érvényben volt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy december 31-ig a szerződés hatályos és érvényes.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyik távollévő képviselő azt kérte, hogy a ciklusidőszakon átívelő döntést ne hozzon a testület. Egy helyi vállalkozó emailben bejelentkezett, hogy ő is szeretne ilyen típusú tevékenységet folytatni, kérte, hogy a testület a szerződéskötésnél ezt vegye figyelembe. Nem pályázati eljárás keretében keres az önkormányzat partnereket, hanem a taxisok közterületet bérelnek az önkormányzattól a tevékenységükhöz. A jelenlegi 4 taxis évek óta közmegelégedésre végzi ezt a tevékenységet, a testülettel együttműködve.  Pillanatnyilag a közterületfoglalásról szóló rendeletben nincs olyan passzus, mely alapján el lehetne utasítani a további igényeket, ha a feltételeket a kérelmező biztosítja. Úgy gondolja, hogy erről a jelenlegi taxisokkal is egyeztetni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja egy fórum összehívását, ahol az új kérelmezőt is meg lehet hallgatni.

 

Demjén Tamás vállalkozó elmondja, hogy ezek szerint bárki jelentkezhet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy indokolt lenne a rendeleti szabályozás. A rendelet szerint valóban bárki adhat be kérelmet közterület bérletére. A kijelölt helyen a taxisok közterülethasználati szerződéssel tevékenykednek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az informális egyeztetés összehívásával, ahol a hivatal az egyeztetéseket lefolytatja a testület jelenlétében a jogszabályi megfelelés érdekében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

143/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja informális egyeztetés összehívását e tárgyban, ahol az érintettekkel a hivatal a szükséges egyeztetéseket lefolytatja a képviselő-testület jelenlétében a jogszabályi megfelelés érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a pályázó képviselőjét, Majer Géza urat. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Majer Géza vállalkozó elmondja, hogy a megpályázott üzlet jelen állapotában nem tud megfelelően működni vendéglátó egységként. Nem egyértelmű számára, hogy lehet-e a nyílászárókat máshová tenni, plusz nyílászárót beépíteni, mert az egyik helyiségen nincsen ablak. Tegnap tudta meg, hogy a kapcsolódó területen az átjárás helye megváltozik. Az épületen belül a közművek, a szennyvíz elfolyó kialakítása a végezni kívánt tevékenységükhöz nem megfelelő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre most nem tud direktben válaszolni, a pályázati eljárásra kell koncentrálni. Megoldás lehet, hogy a testület elfogadja a pályázatot, majd a szerződéskötésig a felvetett kérdéseket tisztázza. Másik megoldás, hogy eredménytelennek nyilvánítja és újra kiírja.  A fal áthelyezéssel kapcsolatosan azt az intézkedést hozta, hogy a térdfalat bontsák el és tegyék át úgy, hogy az épület egyenes vonalú átjárhatósága biztosított legyen.  A többi kérdés megválaszolására a szakembereknek fel kell készülni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a másik üzlet tulajdonosával hasonló kérdésekben az alpolgármester úr egyeztetett. Kéri, hogy adjon erről tájékoztatást.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az ablak marad, mert a módosítás plusz 650 eFt-ba kerülne. A szennyvizet és a vizet kérésére plusz összegért kiépítettük.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ha a pályázatot a testület eredményesnek hirdeti, majd amennyiben a szerződéskötésig nem sikerül megnyugtató megoldást találni a pályázó részére, akkor elállhat-e a szerződéskötéstől.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ebben az esetben elveszti a befizetett pályázati óvadékot. A pályázó megismert műszaki állapotra adta be a pályázatát.  Javasolja megfontolásra eredménytelenné nyilvánítani jelen eljárást, és új pályázatot kiírni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy éves nyitva tartás esetén egy összecsukható üvegfallal zárhatóvá lehet-e tenni a teret.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzletben 2 asztal elfér. Télen valószínűleg senki nem akar egy féltető alatt tartózkodni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy ennél az épületkomplexumnál eddig 10 millió forintos pótmunka merült fel. Ki kell kérni azoknak a véleményét, akik kompetensek az ügyben. Javasolja jelen pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alsó bazársor esetében a módosítások a pályázatból megoldhatók voltak. A tervezés olyan üzlethelyiségekkel számolt – pld. ajándékbolt –, melyek nem igényelnek vizet és csatornát.  Ehhez képest a ZÖLD város I. pályázatban megjelölt tevékenységekhez nincsenek meg a feltételek.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a tervek sokszor egyeztetve voltak, több vendéglátós megnézte, de nem jelezte, hogy nem jók. A tervező eladótér és raktár tervezésére kapott felhatalmazást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázat eredménytelenné nyilvánításával, a II. és a III. határozati javaslat elfogadásával június 18-i beadási határidővel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

144/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja eredménytelenné nyilvánítani a pályázati eljárást és a II. határozati javaslat elfogadását és a III. határozati javaslat elfogadását június 18-i beadási határidővel a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Menü Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt és Székely István könyvvizsgálót. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző a határozati javaslatot 2.532 eFt adózott eredménnyel kiegészítve javasolja elfogadásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 2.532 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

145/2019. (V.230) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 2.532 ezer Ft adózott eredménnyel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy időközben kiderült, hogy a beépített melegítőknek nincs elegendő áramellátása. Amper emelés szükséges, mely mintegy 200 eFt-ba kerül. Kéri, hogy a saját telefonszámát engedélye nélkül senki ne adja ki. Mindösszesen 527 eFt-ot kér támogatásként a Képviselő-testülettől.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy április 1-től az ügyvezető béremelést kapott, 326.700 Ft 9 hónapra az emelés és járulékainak összege. Illetve a hálózatbővítéshez 200 eFt szükséges.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy konyhatechnikai és energetikai terv nem készült. A további fejlesztésekhez nem elegendő a mostani 350 A.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek 526.700,- Ft támogatással, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

146/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 526.700 Ft összegű támogatással.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Ruda Gábor elnök

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Ruda Gábor urat, az Egyesület elnökét. Kérdezi, hogy mennyi a kötet összbekerülési költsége. Kértek-e máshonnan is támogatást.

 

Ruda Gábor elnök elmondja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázaton 400 eFt-ra pályáztak, de ennek a felé kapták meg támogatásként a kiadandó kötethez. Mivel a kötet írója helyi fiatal, ezért fordultak elsőként a badacsonytomaji testülethez. Természetesen egy méltányos mennyiségű tiszteletpéldányt az önkormányzat rendelkezésére bocsátanak, amennyiben támogatják a kérésüket.  300 példányt terveztek összesen, A5-os, 176 oldalas könyvről van szó. Terveznek egy bemutatót, ahol jelen lesznek a kötet szellemi támogatói is.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a helyi fiatal könyvének támogatását.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki javasolja a kérelem támogatását az I. határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

147/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradvány felosztása és létszámbővítési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Bolfné Tóth Melinda óvodavezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető elmondja, hogy a költségvetés tárgyalása során a testület kérésére az óvoda költségvetéséből 4,5 millió forintot vett le, ami most az eszközbeszerzés sorról hiányzik, - kiságyakat és székeket szeretett volna vásárolni -, illetve a rezsiköltségekből vett el 2 millió forintot. Most még szüksége lenne egy plusz óvodapedagógusra, hogy a törvény által előírt átfedési időt teljesíteni tudja. Taktilis járda kialakítására a vak kisgyermek befogadása miatt van szükség.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az Intézményi Társulásnál keletkezett 2.506.134 Ft szabad pénzmaradványt a Társulási Tanács visszautalta az önkormányzatnak azzal, hogy abból az óvodavezető által kérelmezett dolgok kerüljenek megvalósításra. Az óvoda és mini bölcsőde 2018. évi pénzmaradványa 4.069.440 Ft, egy része kötelezettségvállalással terhelt. Pozitív döntés esetén az intézmény 4.062.440,- Ft-ot költhet el az előterjesztés szerinti feladatokra. A testület javaslatot tesz, a döntést a TT hozza meg. A két község polgármestere tiszteletben tartotta Badacsonytomaj többségi részét, ezért utalta vissza a testület elé javaslattételre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a jegyző asszony által összefoglalt határozati javaslattal egyetért oly módon, hogy az Intézményi Társulásnál keletkezett 2.506.134,- Ft szabad pénzmaradvány önkormányzat részére történő visszautalását a Képviselő-testület vegye tudomásul azzal, hogy abból az óvoda vezető által kérelmezett, kismotorozásra, biciklizésre alkalmas terasz kialakítását és a kerítés, kapu felújítását, ezen összeg erejéig az önkormányzat valósítsa meg, illetve a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi pénzmaradványát 4.069.440,-Ft összegben javasolja a TT részére elfogadásra azzal, hogy a kötelezettség vállalással terhelt részt a szállítói számlák fedezetéül biztosítsa, a szabad pénzmaradványt, 4.062.440,-forint összegben az intézmény részére az előterjesztés szerinti feladatokra  biztosítsa, illetve a létszámbővítési kérelmet  az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja, , kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

148/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradvány felosztása és létszámbővítési kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

VN. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Bolla József ügyvezető urat, és Székely István könyvvizsgáló urat. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy adózott eredményről beszélünk a mérleg szerinti helyett.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni, a beszámolóval egyetért.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek 13.360 eFt adózott eredménnyel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

149/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 13.360 ezer Ft adózott eredménnyel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

150/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

151/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

152/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Kulturális intézménynek 7.103 eFt szabad pénzmaradványa van.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja ebből 6.103 eFt-ot elvonni és az önkormányzat általános tartalékába helyezni azzal, hogy ezt a művelődési ház felújítására fordíthatják. A felújítási tervhez költségkalkuláció készíttetésére javasolja felkérni az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető a fennmaradó 1 millió forintot rendezvényekre kéri átcsoportosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jövőre a Magyar Falvak Program keretében jó eséllyel számíthatunk mintegy 15 milliós ilyen típusú pályázati támogatásra. Viszonylag kevés támpontot adott a testület a városnapra vonatkozóan. Az egyeztetéseken kialakult a jelenlegi program, de az egyes tételek költségéről az intézményvezető tud tájékoztatást adni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az első verzióban kisebb volumenű költséggel történt a tervezés. Azért van szüksége az 1 millió forintra, hogy a többi rendezvényt ne kelljen nagyon lecsökkentenie.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke jóváhagyásra javasolja azzal, hogy az intézményvezető dolgozza ki a költségvetést, majd annak elfogadásáról később döntsön a testület. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy BVKI-tól a 6.103.085 Ft-ot vonja el és helyezze tartalékba, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

153/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a BVKI-tól elvonni javasolt 6.103.085 Ft összeg önkormányzati tartalékba helyezését tartja indokoltnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

154/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Az adóztatásról szóló 2018. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző évekhez kapcsolódóan pozitív változás figyelhető meg, kevesebb a kintlévőség, erőteljesebb a szankció, az elektronikus ügyintézés is megkönnyíti a folyamatokat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

155/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az adóztatásról szóló 2018. évi beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a javaslat szerint a zeneszolgáltatás 22 óráig engedélyezett hétköznapokon, vasárnap 24.00 óráig, péntek és szombat éjjel 2.00 óráig. Ez alóli felmentéshez legalább 8 nappal a rendezvényt megelőzően a kérelmet be kell nyújtani. Esküvő esetére nem volt javaslat. A rendőrség és a közterület felügyelet június 8-től megkezdi a fokozott ellenőrzést.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a hét utolsó munkanapjától a hét első munkanapját megelőző napig éjjel 2-ig, utána éjfélig legyen lehetőség a kültéri zeneszolgáltatásra. Esküvő esetében reggel 6 órát javasol.

 

Wolf Viktória jegyző szerint ez nem egyértelmű. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását az előterjesztés szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendeletet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

156/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Önkormányzati fejlesztésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Kishableány étterem előtti járda szegélyezésére 3 ajánlat érkezett, melyeket ismertet. A legkedvezőbb ajánlatot a PRODIGE Kft. adta, 1.901.994 Ft összegben. A munka átadásának határidejeként június 10.-ét javasolja. Kéri, hogy az építési törmelék elhelyezéséről minden esetben adjon igazolást a kivitelező.  Elmondja, hogy a Bíróék féle épület elbontása megtörtént. A megmaradt alap elbontására a legkedvezőbb ajánlat 650 eFt + ÁFA. A felújítás során ősszel ez fel lesz szedve. Addig javasolja más módon, pld. virággal eltakarni, díszíteni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy 80 m2-ről van szó. A balesetveszély miatt javasolja elbontani a betonalapot és lekavicsozni a területet.

 

Bolla József ügyvezető szerint jövőre szét kell bontani az egészet. Nem látja balesetveszélyesnek, egy lépcső magasságról van szó. Egy betonfestéssel megoldható lenne ebben a szezonban.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a felújítás reális kezdése 2020. szeptember lesz.  Bontás után bazaltzúzalékot javasol.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy Takács Zsolt vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot, két nyárfa tuskót, meglévő aknát is ki kell venni, illetve dolomittal való visszatöltés szerepel benne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja Takács Zsolt vállalkozó ajánlatának elfogadását azzal, hogy a területet drainkaviccsal töltse vissza.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 9.42 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 9.55 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkáira a Szorgos Fuvar Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot 377.190 Ft összegben. Javasolja a munka megrendelését. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I.-II-III. határozati javaslatot az elhangzottak szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

157/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati fejlesztésekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I., II., III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy

-       Kishableány előtti szegélyezés építési munkáival PRODIGE Kft. Balatonederics, Petőfi utca 11. szám alatti ajánlatot adót 1901.994 Ft összegen,

-       mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkáival a Szorgos Fuvar Kft. (8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2900/9. szám alatti ajánlatot adót 377.190 Ft összegen

javasolja megbízni.

Felkéri a hivatalt, hogy az építési törmelék elszállításának igazolását kérje be a vállalkozótól.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ki ért azzal egyet, hogy a Bíróék féle épület alapjának elbontásával Takács Zsolt ev. Badacsonytomaj, József Attila utca 14. szám alatti ajánlatot adót 650.000 Ft + ÁFA összegen bízza meg a testület.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

158/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati fejlesztésekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Bíróék féle épület alapjának elbontásával Takács Zsolt ev. Badacsonytomaj, József Attila utca 14. szám alatti ajánlatot adót 650.000 Ft + ÁFA összegen bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a kerítéssel kapcsolatosan történt-e előrelépés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tujákkal fogják lehatárolni a területet. Amint az időjárás lehetővé teszi, megkezdik az ültetésüket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

159/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy körbe érdeklődött, az intézményeket jelenleg nem kívánjuk bekameráztatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

160/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy egy pályázat érkezett, mely megfelel a kiírásnak. A pályázatot egy évre írtuk ki.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a pályázatot érvénytelenné nyilvánítani és az üzletek bérletével összhangban 5 évre ismét meghirdetni az előterjesztés szerinti II. és III. határozati javaslatnak megfelelően.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

161/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. és III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a bérlet időtartamát 5 éves határozott időre határozza meg, 1.000.000 Ft/év bérleti díj összeggel, június 18-i beadással és azzal, hogy az üzlet nyitva tartására köteles a pályázó legalább a szomszédos üzletek nyitva tartásához igazodóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról volt szó, hogy a bérleti díjat arányosítani kell ebben az évben a nyitvatartási időszakhoz. Ha tudna júliustól üzemelni, akkor ez korrekt lehet. Viszont, ha csak szeptemberben tudja átvenni, akkor nem megfelelő módszer az arányosítás. Helyi vállalkozóról van szó, aki 5 évre venné bérbe.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy tudomása szerint, ha nem egy évre lett volna pályáztatva, akkor az üzletbérlők is meggondolták volna a WC működtetését.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy ha az illemhely leendő bérlője automatizálja a WC-t, akkor 1 millió forintig írhassa le a költségeket, a nyitva tartást legalább a két üzlettel összhangban javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester 10.02 órakor távozott a teremből.

 

19./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a raktározási célra igényelt helyiségért 25 eFt/hó bérleti díjat fizetne a kérelmező. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja. hogy a kérelmező korábban már bérelte az üzlethelyiséget, nagyon korrekt volt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja június 18-től maximum szeptember 15-ig bérbe adni. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

162/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek június 18-i beadási határidővel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének felajánlása az önkormányzatnak

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a badacsonytomaji állomásról van szó. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag nem javasolja a felajánlást elfogadni, nem tud megfelelő célt megfogalmazni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

163/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének felajánlása az önkormányzatnak

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Varga Pincészet Kft. javasolta az előterjesztésben szereplő módosítást, melyet az Ellenőrző Bizottság javasolt.

 

Kun István bizottsági tag javasolja elfogadásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


 

164/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

2265. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hol található az ingatlan.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Hársfa utca folytatásában található.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ott telkek kialakítását tervezte az önkormányzat, ezért meggondolandónak tartja az elővásárlási jog gyakorlását.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a közműveket az útnál az önkormányzatnak kell majd kiépíttetnie.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy éljen az elővásárlási jogával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

165/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2265. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Csendes dűlő ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése – 1874/1. hrsz. ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a felajánlás 237 m2 útra vonatkozik. Az úton megy keresztül a szennyvíz vezeték.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a felajánlás elfogadását a Képviselő-testületnek. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

166/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Csendes dűlő ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése – 1874/1. hrsz. ingatlan felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Oroszi András ingatlan felajánlása a Bt. 2932., 2933., 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a felajánló 3 millió forintot kér a telekért. Kérdezi, hogy hol található az ingatlan.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a Kisörsi utca végén a kertek mellett, a rendezési tervben sportterületként van jelölve, csak ezzel összefüggésben építhető be.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az ingatlan gazos, javasolja felszólítani a tulajdonost a rendbetételére. Nem javasolja a felajánlás elfogadását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

167/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Oroszi András ingatlan felajánlása a Bt. 2932., 2933., 2934. hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

041/16. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Kisfaludy utcáról van szó. Régebben már döntés született az ügyben, de most újra szükséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

168/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

041/16. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti a beérkezett kérelmet, mely mindenben megfelel az előírásoknak. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy kérelmező 500 eFt vissza nem térítendő, és 1 millió forint visszatérítendő kölcsönt kér, egyéb ingatlan nincs a nevükön.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a letelepedési támogatásokkal kapcsolatosan történjenek meg az ellenőrzések, a helyszíni szemlék. Az ügyvéd úr vizsgálja meg, hogy a korábbi esetekben is rákerült-e a tulajdoni lapokra a jelzálogjog, ha nem, akkor ez legyen bejegyeztetve a Földhivatalban.  Kéri, hogy a mai napon legyen elküldve a felkérő levél az ügyvéd úrnak azzal, hogy a hét folyamán ezt intézze el.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

169/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelmek

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 500.000 Ft vissza nem térítendő, 1.000.000 Ft visszatérítendő támogatási összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a praxisjogot a tulajdonos nem adta el, az meg fog szűnni. Az önkormányzat a feladatot ellátja működési engedély birtokában ez év december 31-ig, de már csökkentett finanszírozással. Ha nem tudjuk foglalkoztatni az orvost, a szakszemélyzetet, illetve az eszközöket biztosítani, akkor január 1-től nem lesz gyermekorvosi ellátás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a bérleti szerződés az eszközökre lejárt, egy évre szólt.

 

Krisztin N. László polgármester szerint december 31-ig újra meg kell kötni. Ha esetleg valaki jelentkezne orvosként, akkor egyelőre csak közalkalmazottként tudna dolgozni. Javasol megbízni egy „fejvadász” céget, hogy próbáljon egy gyermekorvost keresni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzat támogatja a fiatalok idetelepülését, növekszik a gyermeklétszám, alapvető lenne a gyerekorvosi ellátás biztosítása. Tudomása szerint volt egy érdeklődő, de nem tudtak megegyezni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az új pályázatban sok eszköz beszerzése is megtörtént. Kéri megnézni, hogy konkrétan milyen eszközöket béreltünk. Az egyeztetést a héten kéri lefolytatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

170/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

E-jetski elleni petíció

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy személy szerint csatlakozna a petícióhoz. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, ha be van korlátozva az eszközök használatának helye és teljesítménye, akkor nem ellenezné.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint, aki 15-20 millióért megvesz egy ilyen járművet, az nem fogja bekorlátozottan használni. Kérdezi, hogy van-e további vélemény. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki csatlakozva a petícióhoz az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

171/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

E-jetski elleni petíció

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


 

172/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy küldött egy levelet a jegyző asszonynak és a testületnek. Megjegyzi, hogy nem kapott írásbeli tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázattal összefüggésben érkezett panasszal kapcsolatos jelentést összeállítottuk és megküldtük az ügyvéd úrnak, aki késve válaszolt vissza. Ennek figyelembevételével fogja a válaszlevelet megküldeni. Kérdezi, hogy felolvassa-e az ügyvéd úr által küldött levelet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy igen.

 

Wolf Viktória jegyző felolvassa a levelet.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az ügyvéd úr önmaga írta a pályázati kiírást, most pedig megcáfolja a leírtakat. A történések alól megpróbál kibújni, a testület marad rossz pozícióban, mert nem kap megfelelő jogi támogatást. Ez már több esetben is előfordult, felmerülhet a kérdés, hogy miért tartunk jogászt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy jogos a hozzászólás, ez benne és a jegyző asszonyban is felmerült.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a testület többsége úgy gondolta, hogy a pályáztatás rendben volt, az ő véleménye szerint több sebtől vérzik. Az önkormányzat működését az idevonatkozó szabályok határozzák meg.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint, ha a testület úgy dönt, hogy nem volt megfelelő a pályáztatás, akkor a bérlő a bírósághoz fordul. Kérdezi, hogy ebben az esetben üzemeltetheti-e az üzletet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy nem történt meg a birtokba adás, mert nem volt a VN. Kft-nek üzemeltetésre átadva.

 

Wolf Viktória jegyző kéri kimondani, hogy ki a felelős. A Hivatal ebből az ügyből teljes egészében kimaradt. A panaszbejelentésre 30 napon belül kell válaszolni, se a birtokbaadásról, se a befizetésről nem rendelkezünk hitelt érdemlő dokumentációval.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint ez a helyzet nem volt szándékos, véletlenül alakult ki. A februári testületi üléstől kell végig nézni a folyamatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy helyrajzi szám van, a felépítmény az ingatlan része, az egész strandról van szó. Az épületek is a vagyonkezelés részei. A vagyonkezelő minden felépítményért és ingóságért felel, kötelezettségei is vannak, nem csak jogai. A 71-es út és a Balaton közötti rész a VN. Kft. kezelésében van. A jövőre nézve kéri a Kft-t, hogy ha megkapják a testületi határozatot, és nem egyértelmű számukra, akkor kérjék az egyeztetést. Előkészítésre kapott felhatalmazást a Kft., nem pedig a pályázat lebonyolítására. Ettől függetlenül, ha vagyonkezelői jogkörében ezt megtette, nem követett el törvénysértést. A műszaki leírásba bele kellett volna foglalni, hogy a birtokba adás a használatbavételi eljárást követően történik. Ez nem olyan jelentőségű hiba, mely a pályázat eredménytelenségét okozza. Ha a pályázó odafigyel, hogy mire adja be a pályázatát, akkor gyakorlatilag tudja, hogy jelenleg egy építés alatt álló ingatlanról van szó, a birtokba adás a későbbiekben fog megtörténni. Amíg nincs jogerős használatbavételi engedély, az ingatlan nem adható birtokba.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a pályázati felhívásban az szerepelt, hogy az eredményhirdetéstől számított 2 héten belül szerződéskötés történik, nem pedig birtokbaadás. A témával a testület a februári, márciusi és áprilisi ülésén foglalkozott. A határozatnak megfelelően, az ügyvéd úr által készített szerződéstervezet és felhívás alapján írták ki a pályázatot. Áprilisban szabadságon volt, a testületi ülésen helyettesítették. A határozatban az szerepel, hogy előkészítésre hatalmazza fel az ügyvezetőt, a büfével együtt. Pályáztassák meg a büfét és a strandcikk üzletet. Ebből adódott a félreértés.

 

Wolf Viktória jegyző kikéri magának. A bizottsági és testületi jegyzőkönyveket végig kell olvasni. Nem lehet kiragadott információkból működni. Kijelenti, hogy a VN. Kft. figyelmetlen volt. Az tekinthető alapiratnak, amit a bizottsági és testületi határozat tartalmaz.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy ő a félreértés szót használta.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a ciklus elején egyeztetés történt a testületben arról, hogy tartalmi jegyzőkönyvek készülnek, nem pedig szó szerintiek. Örülne, ha ez a téma lezárulna. A testület beruházást hajt végre a Kft. által vagyonkezelt területen. Amíg nincs jogerős használatbavételi engedély, nem adhatja bérbe senkinek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy tulajdonosi hozzájárulás nélkül nem pályáztathat a vagyonkezelő a nemzeti törvény szerint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vagyonkezelésbe adásnak logikailag az a célja, hogy a tulajdonos megbízik az adott cégben, aki átveszi a feladatokat. Egyébként a cég intézménnyé alakulna és egy csap kicseréléséről is a testületnek kellene dönteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy építési engedély köteles ügyekben a testületnek kell dönteni. Egyébként, ha jogilag a többség rendben találja, akkor elfogadja.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy az ügyvéd úr a jövőben mindig legyen itt, és vállalja fel a véleményéért a felelősséget. Ne keverjen bele olyan dolgokba senkit, ami jogilag nem helyes.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja az újra pályáztatást.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a testület jóhiszeműen és előrelátóan járt el, amikor elkezdte a pályáztatást, nem megvárva az épületek átadását, mely után még egyéb időtényezők is várhatók. Ehhez képest a bérleti díjak 10 milliós nagyságrendűek.  A strandi büfékre és a strandcikk üzletre a szerződés aláírásra került, a bérleti díjat befizették.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az alsó bazársori üzletekhez a szerződés előkészítése hogyan áll.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy még nem készült el, az ügyvéd urat a testület döntéséről az áprilisi testületi ülést követően értesítette.

 

Kun István bizottsági tag szerint, ha az ügyvéd úr nem reagál, akkor nem javasolja átutalni a megbízási díját.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ki kell nyilatkoztatni, ha a testület nem akar tovább dolgozni vele. Az ügyvéd úr havi átalányárat vállalt, ami nem változik, lehet egy hónapban 5 vagy 50 ügye. Ellehetetleníti a hivatali dolgozók helyzetét is, őket szidják az ügyfelek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy úgy érzi, ebben az ügyben a Hivatal nem felelős. Véleménye szerint a pályázat kiírható, de amíg munkaterület van, addig nem adhatók birtokba az üzletek. A VN. Kft-re ugyanazon szabályozási kötelmek vonatkoznak, mint az önkormányzatra és egyéb intézményekre. A vagyonrendelet és a beszerzési szabályzat alapján lehet dönteni. Lehetett pályáztatni, de ki kellett volna írni, hogy milyen műszaki állapotban van az ingatlan és mikorra várható a birtokba adás. Az ügyvéd urat nyomatékosan megkérte, hogy a pályázati kiírást, a szerződést és a helyi és felsőbb szintű jogszabályokat is nézze meg, a leírt anyag nem erről árulkodik. A pályázó a köztartozás mentes igazolást benyújtotta, az önkormányzattól nem rendelkezett megfelelő igazolással, amit a bírálók nyilván figyelmetlenségből nem vettek észre.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a testület foglaljon állást, a cél az, hogy az önkormányzat haladjon előre.

 

Wolf Viktória javasolja, hogy a VN. Kft., mint a pályázat lebonyolítója kérjen hivatalos állásfoglalást az ügyvéd úrtól, hogy védhető lesz-e a pályázat lebonyolításának jogszerűsége.  Ez olyan jogi kérdés, ahol fontos lenne a jelenléte.

 

Bolla József ügyvezető támogatja a jegyző asszony javaslatát. Megbíztak az ügyvéd úr szakmai tudásában, úgy gondolja, hogy ebbe a kellemetlen helyzetbe önhibájukon kívül sodródtak bele, minden egyéb szándékot félretéve. Laposa Bence képviselő javasolta a berendezések és bútorzat településarculati kézikönyvben leírtaknak való megfeleltetését. Az egyeztetés megtörtént, a minőségi követelményeknek megfelelően megtörtént az eszközök megrendelése.  Kéri a testületet, hogy úgy gondolkozzon, hogy egy olyan folyamatról van szó, melynek meghiúsulása esetén egyéb problémák is felmerülhetnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 11.10 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 11.15 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a badacsonyi strandot meg kellene nyitni a jövő hét végére egy külön bejárattal, konténer pénztárral és büfével.  Kerítéssel fizikailag leválasztható a strand egy része a munkaterülettől, úgy gondolja, hogy a vendégek vízhez jutását biztosítani kell. Kérdezi, hogy lehet-e az átmeneti időszakra nem teljes áru jegyet kiadni, vagy szabad strandként üzemeljen a strand.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a változtatáshoz rendeletmódosítás szükséges. Kizárólag rendeletmódosítással lehet ilyen döntést hozni, ami most nincs előkészítve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strandot a VN. Kft. üzemelteti. Megérti, hogy a testület segítségét kéri a döntéshez, de működhetne úgy is, hogy ő dönti el. Előfordulhat, hogy június végéig nem lesz jó idő. Logikailag azt mondaná, hogy akkor kell megnyitni a strandot, amikor van már értelme. Addig pedig legyen szabadstrand.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint gazdasági szempontból nem engedhető meg, hogy szabadstrandként üzemeljen.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a rendelet szerint május 15-től szeptember 15-ig tart nyitva a strand, de ettől az ügyvezető belátása szerint eltérhet. A személyzetből még 2 fő hiányzik, nem vette fel őket. Elmondja, hogy a belépőjegy a rendeletnek megfelelően 700 Ft lesz, és saját hatáskörben akkor nyitja meg, amikor jónak látja.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a strandrendeletet tüzetesen átnézni. A kérdéseket a rendelet elfogadása előtt kell tisztázni. Ha a testület a rendelettel ellentétes döntést hoz, akkor törvényességi felhívást kell tennie, ennél pedig nincs kellemetlenebb eset a testületi ülésen.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az alsó temetőbe a rézsű felől a vadak bemennek, 40 méteren kerítést kell csinálni. Erre két lehetőség van. Vagy folytatják a félbehagyott kőkerítés építését, vagy ideiglenes jellegű kerítést készítenek. Ő a meglévő kerítést folytatná úgy, hogy akácfa oszlopokra vasbeton hálót tenne. Az anyagár mintegy 150 eFt, plusz 2 ember 4 napos munkája merül fel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az akácoszlopokat 10 év után cserélni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a nagyságrendet saját hatáskörében tudja kezelni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a régi városháza lehullott vakolatának ügyében kétszer mentek ki a bejelentést tevő szomszédhoz, és sokáig nem tudtak bemenni a területére. Másfél hete tudtak csak egyeztetni. Az egész ház hátulját be kell állványozni, mintegy 200 m2 vakolatot le kell verni és elszállítani. Ezt a strandi szezonban nem tudják megcsinálni, ehhez a nagy volumenű munkához nincsenek meg a feltételeik, az emberi erőforrás sem áll rendelkezésre. Az alpolgármester úrral egyeztetve arra jutottak, hogy vállalkozóval lehet csak megoldani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke az autóbusz veszteglő kialakításáról kér tájékoztatást.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 15 x 25 m-es területet legyomirtóztak, elvileg Takács Zsolt vállalkozó holnap kezdi meg a feltöltését zúzalékkal.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy Kun István képviselővel a közvilágítási lámpák helyszínének kiválasztására kaptak megbízást a testülettől. A Bogyai útra a támfal felől 6 lámpa kihelyezését is javasolja, itt a költségek felét az érintett lakosok vállalják. A munka érintené Viosz Judit területét, melyhez egyeztetni kell vele. Javasolja a szerződést megkötni a nyertes kivitelezővel.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a közterület felügyelő kollégát, hogy ezt intézze.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

173/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

31./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy három határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés. Elmondja, hogy a II. javaslattal összefüggésben az első világháborús emlékmű felújítására 4 ajánlat érkezett, a legolcsóbb Bodor István restaurátor bruttó 1.180 eFt-os ajánlata. A pályázatban 1,5 millió forint áll rendelkezésre.  A munkát június 30-ig kell befejezni. A III. javaslattal kapcsolatosan elmondja, hogy az önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatot minden évben benyújtjuk.  A belterületi utak vonatkozásában tavaly nem nyertünk, most ismét pályázunk a BonVino alatti járdaszakaszra, a József Attila utca kimaradt járdaszakaszára és a Kisörsi utca aszfaltozására. A pályázat összköltsége 16.971.873 eFt, melyből 35 %, azaz 5.941.155 Ft az önerő. Ennek biztosításáról dönteni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek a vitában elhangzott összegekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

174/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I.-II.-III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

-       Bodor Istvánnal kössön szerződést bruttó 1.180.000 Ft összegen

-       a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra javasolja pályázat benyújtását a következő költséggel

 • pályázat költségét összesen:                       16.971.873,- Ft-ban,
 • az önerő mértékét (35%):                             5.941.155,- Ft-ban,
 • az igényelt támogatás összegét (65%):      11.030.718,- Ft-ban

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

32./ Napirendi pont

VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Székely István könyvvizsgáló adta bruttó 400 eFt összegben, mely ÁFA mentes és éves megbízásra vonatkozik. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

175/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

33./ Napirendi pont

Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a testület által meghatározott paraméterekkel az új ajánlatok beérkeztek. A legolcsóbb ajánlatot az az Ábrahám Sat Bt. adta, bruttó 5.234.560,- Ft összegben.  A munka elvégzésének határideje június 30. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy ennyi idő alatt nem fogja tudni a vállalkozó megcsinálni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a legkedvezőbb ajánlattal a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

176/2019. (V.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az Ábrahám Sat Bt.-vel kössön szerződést ajánlat szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Forintos Ervin                                                                         Nagy Lajos

bizottság elnöke                                                                 jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!