2019.03.25 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 5/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2019. március 25-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                  bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                      (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Orbán Péter               alpolgármester

Wolf Viktória            jegyző

Tamás Lászlóné         pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás       pályázati-műszaki ügyintéző

Bolla József                ügyvezető

Berecz Nikolett         igazgató

Bolfné Tóth Melinda  óvodavezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Dr. Gáli Mihály          ügyvéd

Perger János                munkavédelmi megbízott

Palotai Zoltán              tűzvédelmi megbízott

Part Andrásné            jegyzőkönyvvezető                             (12 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

80/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 28 nyílt napirendi pont szerepel. 29. napirendi pontként javasolja felvenni Kocsis Zsolt területbérlettel kapcsolatos kérelmét. Kérdezi, hogy további plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat.

Wolf Viktória jegyző javasolja 30. napirendként megtárgyalni a „Városi Könyvtár átszervezése” 31. napirendként „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról” tárgyú napirendeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a javasolt napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

81/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a 2019. március 25-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

29. Kocsis Zsolt területbérlettel kapcsolatos kérelméről

30. Városi Könyvtár átszervezése

31. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

tárgyú napirendeket.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

82/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2019. március 25-i soros ülésének módosított napirendjét 31 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Badacsonytomaj Város Év Rendőre jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth József r.alezredes, osztályvezető

 1. 2. Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János, Palotai Zoltán

 1. 3. Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök- nagymester

 1. 4. VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” – megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde udvar felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

 1. 6. A strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 7. A fizető és ingyenes parkolók működtetéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 8. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 9. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 10. Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 11. Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (II)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 12. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 13. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről és Közbeszerzési Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. A bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása – II. ütem” – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. „Zöld város kialakítása pályázat – Badacsony strand beruházás elektromos hálózatfejlesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Fő utca rekonstrukcióról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Alsó bazársori üzletek hasznosításáról - bérbeadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Kamerarendszer telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. 2019. évi lomtalanításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Kocsis Zsolt területbérleti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Városi Könyvtár átszervezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

31.   Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Év Rendőre jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth József r.alezredes, osztályvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a bruttó 50 eFt összeg megemelését, másutt ennél magasabb összegű jutalmakat adnak. Helyi, kiemelkedő munkát végző rendőrről van szó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nettó 50 eFt jutalmat javasol. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

83/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Év Rendőre jutalmazására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek nettó 50.000 Ft összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János, Palotai Zoltán

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Perger János és Palotai Zoltán urakat. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hivatal tavaly kötött szerződést a Fyrex Kft-vel Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal munka-, tűz és balesetvédelmi feladatainak ellátására, az önkormányzat és egyéb intézményeinek ezirányú feladatait továbbra is Perger János úr látja el. A hivatal dolgozói részére több órás oktatást tartottak, az általuk előkészített anyag a tűzoltósággal is egyeztetésre került.

 

Palotai Zoltán megköszöni a megbízást, bízik benne, hogy az előkészített anyaggal tetszést arattak. A Dunántúlon 124 önkormányzatnál látják el munka-, tűz és balesetvédelmi feladatokat. Az átvilágítás megtörtént, a hiányosságok pótlásra kerültek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

84/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök- nagymester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Borlovagrend az előző évi 100 eFt-os támogatás felhasználásáról elszámolt. Az idén 300 eFt-ot kérnek. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag 100 eFt támogatást javasol az idén is biztosítani.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

85/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 100.000 Ft támogatási összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” – megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az eszközök megérkeztek, a MENÜ Kft-nél vannak betelephelyezve. A szellőztető rendszer műszaki átadás-átvétele a héten valószínűleg megtörténik. Az építési beruházásnál a kivitelező költségvetés módosítást irányozott elő, az egyeztetés folyamatban van. Megállapodás megkötésére van szükség, mivel a fenntartó az önkormányzat, az eszközök használója pedig az óvoda és a Menü Kft. lesz.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

86/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” – megállapodás megkötéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde udvar felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az óvodavezető 4 x 7 m térkő burkolatra, 15 fm léckerítés készítésére a Széchenyi utca felőli kerítés melletti bokrok elé, valamint a bölcsődei és óvodai udvarrészt elválasztó jelenlegi rossz kerítés helyett 20 fm léckerítésre, illetve 4 tuja kivágására adott be kérelmet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az óvoda várható pénzmaradványa 4.062 eFt, melyből a társulási tanács 2.806 eFt erejéig tud majd esetlegesen döntést hozni. Az árajánlatok függvényében ez a munka a pénzmaradvány terhére megrendelhető.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzat, az óvodavezető vagy a társulás kéri be az ajánlatokat. Javasolja a bölcsőde udvarán gyermekbarátibb burkolatot, pld. műgyantát alkalmazni ott, ahol a gyerekek motorozni szoktak.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy túl drága, 10 eFt/m2 a műgyanta, plusz az alap előkészítése is jelentős összeg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a hivatal kapja meg a feladatot, akkor feltérképezzük, hogy mennyi maradék térkő van, ezzel is költségcsökkentés érhető el.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az orvosi rendelő melletti kerítés is rossz állapotban van, cserélni kellene.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy egyetért a kérelemben foglaltakra az ajánlatok bekérésével azzal, hogy a maradék térkő is kerüljön felhasználásra, ezzel csökkentve a költségeket, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde udvar felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, továbbá javasolja felkérni a hivatalt, hogy vizsgálja meg a maradék térkő mennyiségét is és e vonatozásban is kérjen be ajánlatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

A strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Rakics Annát a VN. Kft. képviseletében. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az itt tanuló, de nem helyi gyerekek kaphatnak-e kedvezményes strandbelépőt, és a bérletek mikortól válthatók ki.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a Tatay Sándor Általános Iskola tanulói kiválthatják a kedvezményes belépőt. A bérleteket május közepétől lehet megvásárolni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzat által megvásárolt 100 db belépő elosztásáról a polgármester úr dönt-e a jövőben is. Javasolja azokat névre szólóan, lakcímmel ellátva kiadni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint az a gond, hogy ennél több kerül kiosztásra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet szerint a polgármester úr kap felhatalmazást erre.

 

Rakics Anna elmondja, hogy tavaly sok visszaélés volt a kártyával, nem volt rajtuk név, csoportosan jöttek be olyan személyek, akiket nem tudtak beazonosítani. Szeretnék kontrolálni, hogy az adott sorszámú kártya kinek lett kiadva, hogy azt ne lehessen továbbadni, mert a kártyát használók száma 3-400 fő volt.  Azt szeretnék, ha egy lista alapján ők állíthatnák ki. Másik megoldás az áremelés, a 2 eFt-os darabár.

 

Laposa Bence bizottsági tag felveti, hogy szükség van-e egyáltalán arra, hogy éves belépőt kapjon valaki reprezentációs céllal. Egyszeri belépésre jogosító jegyet javasol helyette, ez nem adható tovább.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 400 db sorszámozott napi jegyet javasol, 490 Ft kedvezményes árral számolva.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a strandrendelet módosításához van még néhány javaslatuk. Az üdülőtulajdonosok is kérnék az idényre szóló kedvezményes kártyát. Ebből üdülő ingatlanonként kettő lenne kiadható 10 eFt/db áron, az építményadó befizetésének igazolása mellett. Ez megfelel a kedvezményes gyerek szezonbérletnek, amit bárki megvásárolhat. A kártyán név, cím és vonalkód szerepel. A kártya a strand üzemeltetőnél váltható ki.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a badacsonyi büféknél minél előbb szűnjön meg a jelenlegi kritikán aluli állapot. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet az elhangzott javaslatokkal elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

88/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a tervezet

a) 13.§ (4) bekezdése a következőt rögzítse „Felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott napijegyet biztosítson, legfeljebb 400 darabot, melyet az üzemeltető részére az 1. mellékletben C. oszlop 4. sorában meghatározott díj értéken megtérít.”

b) Az üdülőkedvezménykártya vonatkozásában is javasolja fényképes igazolvány - üzemeltető általi - kiadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

A fizető és ingyenes parkolók működtetéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a MOL kút alatti parkoló kikerült a fizető parkolók köréből, mivel elcserélésre került. A Balaton utcában a Csiki parkoló neve megváltozott, most Balaton utcai parkolóként szerepel. Az ingyenes parkolást biztosító igazolványok kérdéskörével kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat részére 40 db-ot adtak át eddig, melyet a polgármester úr osztott tovább. Mivel a bérletek rendszám nélküliek, sok volt a visszaélés, több külföldi rendszámú autón is láttak ilyen bérletet. Javasolják a jövőben a bérletekre ráírni a rendszámot. A bérlet a helyi lakosoknak 4 eFt-ba kerül, ezekre a bérletekre is ezt az összeget javasolják meghatározni. Szeretnék, ha egy kapott lista alapján ők állíthatnák ki.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja 30 db-ra csökkenteni az átadott bérlet számát, azokat rendszámmal ellátni és 4 eFt/db árat meghatározni.

 

Berecz Nikolett igazgató kérdezi, hogy az Egry Múzeum dolgozóinak is meg kell-e vásárolni a bérletet, ha a munkahelyük közelében akarnak parkolni.

 

Rakics Anna elmondja, hogy ők a gesztenyefák alatt szoktak parkolni. A hivatalos parkoló a mozgáskorlátozottakra vonatkozó táblától az Egry sétányon halad, ezért eltekintenek a fizetéstől.  Kérdés viszont, hogy a rendezvények alatt használt parkolóhelyek díjmentesek maradnak-e. Az árusok hogyan fognak parkolni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az új rendelet tervezet 10. §-a szerint a háziorvos ingyenesen parkol, illetve a rendezvényekre és egyéb esetekben a polgármester rendelkezésére az üzemeltető adhat ki mentességre, illetve kedvezményre jogosító engedélyt.

 

Nagy Miklós bizottsági tag felveti, hogy az idén még lenne lehetőség a Hartai Béla féle területen is parkolni, jövőre pedig már máshol lesz a Borhét helyszíne.

 

Kun István bizottsági tag nem javasolja az említett terület igénybevételét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az idénybérletek ára beépíthető a faházak bérleti díjába, a borászok pedig kaphatnak egy-egy parkolóbérletet a rendezvény idejére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a turista buszok hol tudnak parkolni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag a 6 ha-os terület alsó részét javasolja, murvával vagy bazaltzúzalékkal megtömörítve megfelelő lenne a buszok parkolásához. Erről megfelelő információt kell adni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázaton nyert elektromos buszokkal egyszerre 33 embert be lehet onnan hozni a központba.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja a buszveszteglő kialakítását azzal, hogy a területen lévő szemetet mielőbb el kell tűntetni.

 

Rakics Anna elmondja, hogy egy minimális emelést terveztek. A parkolójegyek árát 300 Ft-ra szeretnék megemelni, a bérletekét 4 eFt-ra. Ezzel arányosan a többi tétel árát is módosítanák az előterjesztésben foglaltak szerint, mivel évek óta nem volt emelés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet az elhangzott javaslatok figyelembevételével elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

89/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A fizető és ingyenes parkolók működtetéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 14.§-t egészítse ki: „Felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott parkolóbérletet biztosítson, legfeljebb 30 darabot, melyet az üzemeltető részére 4.000 Ft/db értéken megtérít.”

A rendelet 2. mellékletében a VN Kft. által javasolt bérletek díjemelésével a következők szerint javasolja:

4.1. Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezők és badacsonytomaji közületek részére

a)    Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezők természetes személyek részére idény bérlet:  4.000 Ft

b)    Badacsonytomajon munkahellyel rendelkező természetes személyek részére

ba)     havi bérlet:        5.000 Ft

bb)     idény bérlet:       15.000 Ft

c)     Badacsonytomaji székhellyel rendelkező jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek részére

ca)      havi bérlet:        15.000 Ft

cb)      idény bérlet:       40.000 Ft

4.2. Egyéb természetes személyek és közületek részére

a)    heti bérlet:         6.000 Ft

b)    havi bérlet:      15.000 Ft

c)     idény bérlet:     40.000 Ft

 1. 1. Kizárólagos használati jogok éves díjai:

a) lakossági             60.000 Ft/idény

b) közületi 130.000 Ft/idény

 1. 2. Bérletbemutatási díj: 1.500 Ft/alkalom

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a tervezet szerint a temető 7.00 – 18.00 óra között van nyitva. Kérdezi, hogy ez mit jelent pontosan.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogszabály kötelezővé teszi a nyitvatartási idő rögzítését, de nyilván nem lesz lakattal bezárva. Javasolja a közszolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazni a polgármestert.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a közszolgáltatási szerződés aláírására javasolja felhatalmazni a polgármestert, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

90/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, továbbá javasolja a közszolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazni a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a badacsonytomaji strandon megkezdték a nyári szezonra való felkészülést, Badacsonyban nem tudnak nekiállni. Ott egy vizesblokk és egy kabin áll majd a vendégek rendelkezésére, illetve egy ideiglenes pénztárat szeretnének kialakítani, mivel már látható, hogy a bejárati rész a szezon kezdetére nem fog elkészülni. A közterületeket és játszótereket folyamatosan karbantartják, a szelektív gyűjtőket kihelyezték.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a badacsonyi strandon folyó munkák kivitelezője kötelezhető-e arra, hogy a munkaterületet körbe kerítse. Most az egész strandot használják.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a viharjelző berendezés áramkábelének javításához az egész strandot végig kellett ásni. A parti világítás is teljesen új nyomvonalat kap, ezért az egész strandon mozogniuk kell. A füves terület helyreállítására ígéretet tettek. A VN. Kft. intézkedéseket tett arra, hogy egy konténerbüfé legyen a 2-es kapu környékére telepítve. A strand hátsó részét június elején szeretnék megnyitni, ezt a kivitelezővel is egyeztették. A projekt csak egyben adható át, június 28. a munkák befejezésének határideje. Sok olyan igény merül fel, mely nem szerepel a tervekben. Kértük, hogy a bejárati rész elkészítése legyen az elsődleges. A kivitelező februárban úgy nyilatkozott, hogy március végére nagyjából elkészülnek, már csak a kertészeti munkák maradnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a Fő utcán a sövény szerkezetet egységesíteni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

91/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ügyvéd urat és a VN. Kft.-t a testület felkérte a szerződéstervezet előkészítésére. Javasolja a pályázati felhívást a megépítésre kerülő bejáratnál lévő strandcikk üzletre is kiírni.

 

Kun István bizottsági tag a J pont értelmezésével kapcsolatosan kérdezi, hogy ha a pályázó egy Kft. lesz, akkor a Kft.-nek kell meglennie a gyakorlatnak, vagy elegendő, ha egy alkalmazott rendelkezik azzal. Javasolja ezen pont átdolgozását úgy, hogy a helyi vállalkozásokat ne zárjuk ki.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a tulajdonos rendelkezzen a gyakorlattal, nem elegendő egy dolgozó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg egy újonnan létrejött Kft. nem tud pályázni. javasolja a j) pont átdolgozását oly módon, hogy a „pályázó a felsorolt tevékenységet legalább 2 évet meghaladóan folytatta és ezt működési engedéllyel vagy bejelentésköteles tevékenységre vonatkozó nyilatkozattal igazolja”.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a J pont javasolt módosításával elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

92/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja továbbá a strandbejáratnál található strandcikk üzlet pályázati felhívását is előkészíteni.

Javasolja a j) pont átdolgozását azzal, hogy a pályázó a felsorolt tevékenységet legalább 2 évet meghaladóan folytatta és ezt működési engedéllyel vagy bejelentésköteles tevékenységre vonatkozó nyilatkozattal igazolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (II)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy iparűzési adót fizet-e a kérelmező.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 10.30 órakor távozott a bizottság üléséről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az engedélyben szereplő munkát végezhetik el.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

93/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (II)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a Kulturális Intézmény igazgatóját, hogy küldenek-e meghívókat a rendezvényekre.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 10.32 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy becsült létszámot írtak be a jogszabályi előírásoknak megfelelően, mely teljesíthető.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy mikor van a köztisztviselői nap. A pedagógusokat minden évben ünnepeljük.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a köztisztviselői nap megszűnt, eltörölték.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

94/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről és Közbeszerzési Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy előreláthatóan a Kisfaludy sétány és a Felső bazársor vonatkozásában, illetve a GINOP pályázatnál a tervezésre és az építési beruházásra kell kiírni közbeszerzést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

95/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről és Közbeszerzési Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendezvényeket maximum éjfélig, 15 nappal korábbi bejelentéssel javasoljuk engedélyezni. Ez felkészülésre ad lehetőséget a rendezvény szervezőjének, illetve visszautasításra is, ha nem biztosítható a lakosság tájékoztatása. Kivételt képezhetnek a lakodalmak, melyeket reggel 6.00 óráig javasol engedélyezni. A rendőrséggel való együttműködésről több egyeztetés történt. Június 1. és szeptember 1. között megerősített rendőrségi és közterületfelügyelői szolgálat lenne, folyamatos külső jelenléttel. Az üzletek nyitva tartását nem tudjuk korlátozni, de éjfél után nem folytathatnak zeneszolgáltatást. Ha a rendelet életbe lép, az érintett vendéglátó egységek üzemeltetői és az esküvők helyszínéül választott vállalkozások részére a rendőrség bevonásával fórumot tartunk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy ha a vendéglátó egység üzemeltetője nem tartja be a rendeletet, akkor kerüljön megszüntetésre a működési lehetősége, és a bérleti jogviszony. Max. egy hónapra javasolja kiadni az engedélyt a zenés rendezvényekhez, nem pedig egész szezonra.

 

Laposa Bence bizottsági tag az egyeztetést követően javasolja a rendelet elfogadását, az alapként kerülhet ismertetésre a fórumon.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 15 nappal korábban be kell jelenteni, egyszerre esetleg max. két rendezvényre kaphat a kérelmező engedélyt a tervezet szerint. Sok rendezvény várható, esküvőből mintegy 60 előrejelzésünk van. A fórumra meghívandók listájának összeállításához a képviselők segítségét kéri.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja a rendelet tervezetet, azt a fórumon javasolja az érintettekkel egyeztetni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

96/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja és javasolja informális fórum megtartását az érintettek meghívásával és a rendőrség bevonásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

A bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a BVKI szervezésében továbbképzésre került sor a témában, melyen részt vett. A rendőrség által tett javaslatokat az anyagba beépítette, népszerűsítve a közrend és közbiztonság fontosságát. Ígéretet tettek, hogy a rendezvényekre kitelepülnek az állampolgárok széleskörű tájékoztatása érdekében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

97/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a pályázatok beérkezésének határideje holnapi nap 16.00 órakor jár le, a testületi ülésen lehet érdemben tárgyalni az ajánlatokról.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testületi ülésen történjen meg a döntés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

98/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületi ülésen javasolja a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása – II. ütem” – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a tervezetet pontosítani kell, illetve a költségvetést is jóvá kell hagyni. A központi parkot illetően 3 millió forinttal csökkentette a költségeket, több tételt levett, pld. a hulladéktárolók közötti faépítményt, az öntözőrendszer felújítását, a játszótér kerítést és kevesebb lesz a növényesítés is. A térkövezés, padok és szemetesek szerepelnek még nagyobb tételben, esetleg ebből hagyható el. Még bruttó 20 millió forintot kellene levenni.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja lehúzni az említett tételeket, azok később is pótolhatók. Így a parki rész 11 millió forintba kerülne.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elvi síkon javasolja, hogy 10 milliót tegyen hozzá az önkormányzat, a másik 10 milliót pedig faragja le a költségekből.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja azoktól megkérni az ajánlatot, akik eddig is adtak be. Ismerteti ezen cégeket. Elmondja, hogy 3 x 2 érvényes ajánlat szükséges, minden részterületre külön-külön kell ajánlatot benyújtani.

 

Nagy Miklós bizottsági tag Folly Péter vállalkozót javasolja még megszólítani.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja szeptember közepére a határidő megállapítását, mert a növénytelepítésekre is gondolni kell, ez a munka télen nem végezhető. Ha a közbeszerzési eljárás lezárul, június közepén lehet legkorábban a munkaterületet átadni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szeptember 16-án hétfőn javasolja a munkaterület átadását, de az előkészületeket addigra meg kell tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy meg kell vizsgálni, meddig lehet a megvalósítási határidőt kitolni, a testületi ülésen erről referálunk. Fokozott műszaki ellenőrzés szükséges, az E-naplóba a hivatal nem tehet bejegyzést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy szerdáig várjuk a javaslatokat. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

99/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása – II. ütem” – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

„Zöld város kialakítása pályázat – Badacsony strand beruházás elektromos hálózatfejlesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Úgy gondolja, hogy az EON-tól kapott tájékoztatásban szereplő Amper mennyiség túlzott. Javasolja újabb ajánlat bekérését.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy egyetért, a Borbarátok vendéglőnél is elegendő 3 x 60 A.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az ajánlatban szerepel egy földkábel fektetés 2.133 eFt-ért, melyet csak az EON végezhet el. Jelenleg 3 x 25 A áll rendelkezésre + a VN Kft-nek is ennyi van biztosítva. 3 x 80 A mennyiségig a hagyományos mérőszekrénnyel lehet kalkulálni, ekkor nem is kellene a földkábelt megépíteni. Erről a tervezővel kell egyeztetni.

 

Laposa Bence bizottsági tag 11.15 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Kun István bizottsági tag szerint nem fogunk olyan vállalkozót találni, aki ezt egy hónapon belül megcsinálja.  Azt kell leegyeztetni, hogy a 3 x 3 x 50 A esetén ki tudják-e szolgálni árammal a meglévő berendezéseket, a kábel keresztmetszete megfelelő-e ehhez.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

100/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Zöld város kialakítása pályázat – Badacsony strand beruházás elektromos hálózatfejlesztés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága egyeztetést javasol a területgazdával, hogy a 3 x 3 x 50 A-ral ki tudja-e szolgálni a meglévő berendezéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Fő utca rekonstrukcióról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megjegyzi, hogy régészek kutatják a Pálos kolostor romjait.

 

Laposa Bence bizottsági tag 11.17 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a körforgalomtól a tűzoltóságig terjedő szakaszon az út kezelését és tulajdonjogát is át kellene vennie az önkormányzatnak. A közútkezelő kérte a korábbi határozat kiegészítését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

101/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fő utca rekonstrukcióról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Alsó bazársori üzletek hasznosításáról - bérbeadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megjegyzi, hogy az induló bérleti díjat meg kell határozni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag üzletenként 2 millió forintot javasol.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint az üzlet előtti járdát is használni fogják.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 2,5 millió forintos bérleti díjat javasol.

 

Kun István bizottsági tag szerint nem egyforma méretűek az üzletek. A VN. Kft. részére egy raktárat is ki kellene alakítani. A pályázóknak tudniuk kell, hogy felújítás lesz, a szerződésbe bele kell foglalni, hogy kötelesek azt tűrni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a munkát nem lehet felfüggeszteni a szezonban, esetleg ütemezni lehet. A megvalósítási határidőt ki kellene tolni 6-8 hónappal. A leendő bérlő a felújítást tűrni köteles, az abból adódó károkért a pályáztató felelősséget nem vállal.  A bérleti időszak 2019. május 1-től 2023. október 31-ig tart, a licitlépcsőt pedig 150 eFt-ban javasoljuk meghatározni.

 

Laposa Bence bizottsági tag felveti, hogy az összes önkormányzati tulajdonú ingatlant forgalmi alapon kellene bérbe adni. Minden bevétel látható, online, ezért a bevétel 10 %-át határozná meg bérleti díjként.

 

Wolf Viktória jegyző szerint ha komoly nyeresége van egy cégnek, akkor az plusz hozadékot jelentene, de ha nullára hozza ki az eredményét, mivel költségként sok minden leírható, akkor nem tudjuk megmagyarázni például az Állami Számvevőszéknek, hogy nem kaptunk semmit bérleti díj címen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy egyelőre a bérlők a fixen megállapított bérleti díjat fizessék be. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

102/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alsó bazársori üzletek hasznosításáról - bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy

-          az induló bérleti díj 2.500.000 Ft/év+rezsiköltség összegen legyen meghatározva, a licitösszeg emelésének mértéke 150.000 Ft legyen.

-          a bérleti időszakot javasolja 2019.05.01. napjától 2023. október 31. napjáig meghatározni.

-          a bérleti szerződésben javasolja rögzíteni, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy határidőn túl egy érdeklődő volt, akit tájékoztatott arról, hogy a pályázatot újra ki fogjuk írni, ha a testület elfogadja azt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az utasellátó épület további pályáztatását. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

103/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kötelező feladatról van szó. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

104/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Kamerarendszer telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy két ajánlat érkezett, az ÁbrahámSat Bt.-től illetve a z LNL Group Solutions Kft-től. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy nem egyeztethető össze a két ajánlat tartalma, Vella Zsolt profi ajánlatot állított össze, a másik nagyon hiányos.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a szakmailag jobb megoldást elfogadni.

Forintos Ervin kérdezi, hogy a szezonra elkészülhet a kamerarendszer. Vella Zsolt ajánlatát áttekintve kérdezi, hogy szükséges-e a Dísztérre 4 kamera, a Halászkert parkolóhoz 3 kamera, a Kisfaludy-Római út kereszteződéséhez 3 kamera, a Gróf dombhoz 2 kamera, Badacsony kempinghez 4 kamera. A Káptalantóti úti méregraktárhoz és a József Attila és Borostyán utca kereszteződéséhez úgy gondolja, hogy szintén szükség van a kamerák elhelyezésére.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy fentieket a testület kérte. A Mólónál javasolja kihagyni, mert a pályázatban szerepel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a folytatásban szereplő tételeket javasolja megvalósítani. A 12. ponttól a Gyűjtő és Átjátszó Bázisok és Tárolási Pontok, optikai elosztó kiépítése szerepel.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11.55 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Wolf Viktória jegyző kéri majd pontosítani, hogy hány áramvételezési pont kialakításáról van szó, melyek a tervezéssel és engedélyezéssel együtt 200 eFt-os tételeket jelentenek. A kivitelezés határidejét is tisztázni kell a testületi ülésig.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ÁbrahámSat Bt. ajánlatának elfogadását javasolja a 9. és 10. pont kivételével és kéri a testületi ülésig lepontosítani az áramvételezési helyek és tervezések díjait, továbbá javasolja a kivitelezés határidejének tisztázását az ülésig, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

105/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kamerarendszer telepítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az  ÁbrahámSat Bt. ajánlatának elfogadását javasolja a 9. és 10. pont kivételével azzal, hogy kéri a testületi ülésig lepontosítani az áramvételezési helyek és tervezések díjait, továbbá javasolja a kivitelezés határidejének tisztázását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

2019. évi lomtalanításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy kötelező feladatról van szó. A lomtalanítás tervezett módját nem tartja jónak, az idősek nem tudnak regisztrálni, maximum 2 m3 korlátozott típusú hulladékot visznek el, és még szabadságot is kell kivenni.

 

Rakics Anna elmondja, hogy személy szerint örül annak, hogy nem közterületről történik a kihelyezett hulladék összegyűjtése, tavaly csak a Csigáskúti úton 5 konténer szemetet szedtek még össze a lomtalanítás után.

 

Kun István bizottsági tag sem tudja elfogadni, kérdezi, hogy törvényes keretek között milyen más megoldást lehet keresni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a panaszbejelentéseket továbbítjuk kivizsgálásra a szolgáltató felé.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem javasolja elfogadni az NHSZ által tervezett lomtalanítást. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

106/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2019. évi lomtalanításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Beszámoló az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a támogatottak elszámoltak-e a kapott összeggel.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen, a szakmai és a pénzügyi elszámolás megtörtént.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

107/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi támogatások felhasználásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az Egry József Művelődési Ház felújítása kapcsán ismét 1,5 millió forintra van szükség, a bejáratnál lévő vasbeton födém bontásához, illetve újraépítéséhez.  Kérdezi, hogy a napelemes lámpák kiépítéséhez kérjünk-e be árajánlatot.

 

Kun István bizottsági tag oda javasolja kihelyezni őket, ahová az előző tervekben igény volt rájuk.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a Kisfaludy úttal kapcsolatosan a kivitelező azt mondta, hogy a teljes kopóréteget meg lehetne csinálni 30 millió forintból, ha később készül, akkor a duplája lesz a költség. Erre most nincs fedezete az önkormányzatnak. Vannak olyan meredek részek, ahová a macskakő helyett térburkolatot javasol, mert az nem csúszik annyira. Elmondja, hogy a Rózsakő étteremtől a Kisfaludy házig nincs semmilyen világítás.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az alsó bazársornál nem szerepelt a járda burkolása a tervekben. Mivel gyorsan dönteni kellett, a kivitelezővel megbeszélte, hogy burkolja le térkővel, mintegy 60 m2-ről van szó.

 

Laposa Bence bizottsági tag 12.30 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Bíró féle üzlet bontására mikor kerül sor.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a szerződéskötés és a helyszíni egyeztetés megtörtént. Egyéb kapcsolódó témában nem kell dönteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

108/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A bizottság javasolja a 92/2019. (III.08.) határozat kiegészítését, az Egry József Művelődési Házban a bejáratnál lévő vasbeton födém újraépítése miatt szükségessé váló 1,5 millió forint biztosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

109/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a csónakveszteglő tervezése hogyan áll.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy régi terveink vannak, a múlt héten egyeztetett a tervezővel.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a DRV. addig nem állítja helyre a vízórát, amíg a korábban Farkas Erzsébet által bérelt önkormányzati lakás után a 400 eFt vízdíj tartozás kifizetése nem történik meg. A lakás új tulajdonosával kötött adás-vételi szerződésben az önkormányzat vállalta, hogy a lakást tartozásmentesen adja tulajdonba.

 

Dr. Gáli  Mihály ügyvéd elmondja, hogy az önkormányzat tehermentesen adta el az ingatlant, ami valójában nem az. Nem tudjuk produkálni a tiszta ingatlant, ezzel kárt okozunk a vevőnek, aki a bírósághoz is fordulhat. Az önkormányzatnak viszontkereseti lehetősége van a volt bérlővel szemben. Javasolja, hogy annak érdekében, hogy elkerüljük a vevővel a pereskedést, rendezzük a tartozást a DRV. felé, majd fizetési meghagyással érvényesíthető a hátralék behajtása a volt bérlőtől.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az új vevő a bíróságon kártérítést is követelhet az önkormányzattól.  Kérdezi, hogy a tartozás behajtható-e a bérlővel együtt lakó fián. Nonszensz, hogy a DRV. ennyi idő alatt nem küldött értesítést a hátralékról.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem az önkormányzat volt a DRV. szerződő partnere, az adás-vételi szerződés megkötése után 9 hónappal kaptunk értesítést a tartozásról.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem tudjuk, hogy mikori a tartozás, a polgárjogi igények 5 év után elévülnek. Az új tulajdonosnak nincs vize, meg kell oldani ezt a helyzetet. Az önkormányzat teljesen vétlen, soha nem kaptunk jelzést a DRV-től a tartozásról. Elmondja, hogy a fizetési meghagyás Farkas Erzsébettel szemben adható ki, a fia hozzátartozóként használhatta az ingatlant. Az új tulajdonos nem mondhatja, hogy több millió kártérítést követel az önkormányzattól, mert az un. kárenyhítési kötelezettség is megjelenik.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy az önkormányzati ingatlanok esetében az önkormányzat nevén legyen a közműszámla és mi számlázzuk tovább a bérlőnek. Így nem fordulhat elő hasonló eset.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a közműtartozás kifizetésével a 2018. évi pénzmaradvány terhére egyetért azzal, hogy a volt bérlő ellen is meg kell indítani a behajtási eljárást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

110/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja a testület felé a Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti ingatlanon a volt bérlő által felhalmozott vízdíjtartozás megtérítését a DRV ZRt. felé, azt követően a volt bérlő elleni behajtási eljárás megindítását. A kiadást az önkormányzat 2018. évi várható pénzmaradványkeret terhére javasolja biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Kocsis Zsolt területbérleti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti a kérelmet. Javasolja, hogy 2019. augusztus 31-ig az alsó bazársor előtti területen maradhasson az Ice’N’Go üzlet. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

111/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kocsis Zsolt területbérleti kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az Ice’N’GO pavilon területhasználatát engedélyezni az Alsó-bazársor előtti közterületen 2019. augusztus 31. napjáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

Városi Könyvtár átszervezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy 2019. március 31-el megszűnik a könyvtáros közalkalmazotti jogviszonya az intézménnyel. Ezt követően be kell tölteni a pozíciót. Ehhez a Veszprém Megyei Eötvös Károly könyvtár szakmai iránymutatását megfogalmazta, miszerint helyi fiatallal is betölthető ezen álláshely, ha 3 év alatt megszerzi a szükséges végzettséget. Ad-hoc helyzetről van szó, biztosítani kell a nyitva-tartást, melyhez legalább segédkönyvtárosi végzettség lesz szükséges. Nyilatkozni kell arról is, hogy a testület támogatja a könyvtár átszervezését, nem kívánja önkormányzati intézményként nyilvános könyvtárként fenntartani. Az önkormányzat a kötelező feladatellátását a könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság számára, kezdeményezi a nyilvános jegyzékből való törlését. A Megyei Könyvtár a könyvbeszerzéseket megoldja, illetve éves szinten 4 rendezvényt hoznak ide. Ha igényeljük, akkor megvizsgálják a helyszínen, hogy a felújítás alatt lévő Egry József Művelődési Házban kialakítható-e a könyvtár.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületnek arról kell dönteni, hogy az átszervezés előkészítéséhez szükséges feladatok elvégzéséhez hozzájárul-e.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

112/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Városi Könyvtár átszervezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

31./ Napirendi pont

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az igazgatási feladatokat ellátó kolléganő jelezte, hogy a nyugdíjak emelkedtek, viszont az öregségi nyugdíj összege nem változott. Több gyógyszerköltség enyhítésére irányuló kérelmet el kell utasítania, mivel az 1 főre jutó jövedelem meghaladja a rendeletben meghatározott határt.  Ezért javasolja a családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem határát a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-ában, egyedül élő esetén 500 %-ában meghatározni. A javaslat más segélyezési formát nem érint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

113/2019. (III.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 13.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Forintos Ervin                                                                         Nagy Miklós

bizottság elnöke                                                                 jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!