2018.11.26. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 14/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. november 26-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin              bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                     (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné         pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás      pályázati-műszaki ügyintéző

Bolla József                ügyvezető

Berecz Nikolett           igazgató

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Dr. Gáli Mihály           ügyvéd

Veress István              lelkész

Part Andrásné             jegyzőkönyvvezető                           (11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

297/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 24 nyílt napirendi pont és 1 zárt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat.

Wolf Viktória jegyző javasolja a Képviselő-testületi ülésen sürgősségi indítványként megtárgyalni a következőket: Konyha pályázat, itt a szellőző berendezésre az ajánlattételi határidő holnap jár le. A GINOP pályázat ügyében a héten dönt a bíráló bizottság, az Arany János programra később kapunk választ, a Zöld Város és a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos pályázatban szintén hamarosan lejárnak a határidők, konzultációra van szükség, így az előterjesztéseket csak később tudjuk előkészíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a meghívó szerinti 20. napirendi pontot „Kővágóörs-Révfülöp-Kapocs (Sion) Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme” 3. napirendként megtárgyalni, mivel Veress István lelkész úr a bizottsági ülésen megjelent. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalását az általa javasolt sorrendiségi módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

298/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. november 26-i soros ülésének módosított napirendjét 24 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

2. Badacsonytomaj VN. Kft. kérelme a 443/2018. (XI.07.) határozat módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

3. Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs (Sion) Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5. Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei befektetésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. Temetőrendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8. A 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2019. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. 2019. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. 2019. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2019. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. „Badacsonytomaj-Kisfaludy utca fejlesztése” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. §. (1) bekezdése alapján indult nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. „Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. §. (1) bekezdése alapján indult nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Beszámoló a Társulási Tanács 2018. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Felelősség a közösségért és környezetért díj felhívása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy azért van szükség a megállapodásra, mert különben nem lehet az állami normatívát lehívni.  Kéri a bizottság támogatását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hányan dolgoznak most a Menü Kft-ben.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy öt teljes munkaidős dolgozó van jelenleg, illetve egy négy órás munkavállaló felvételét tervezi.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

299/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Molnárné Keller Csilla ügyvezető egy korábbi testületi döntéssel kapcsolatosan helyesbítést kér. Elhangzott, hogy a konyára mennyi pénzt költött a testület. A konyhát 1 napra elegendő készlettel vette át, folyamatosan jöttek olyan dolgok, melyeket neki kell kifizetni. Sorra merülnek fel olyan feladatok, melyekhez kérnie kellene a támogatást, de nem mindig teszi. Tartozása nincs. Most viszont január 1-től kötelező minimálbér emelés lesz, melyet nem tud megfinanszírozni. Ezért január 1-től vagy havi 120 eFt támogatást kér feladatellátás címén, vagy 5 %-os normaemelést. A múltkor említett kiszállítással kapcsolatos problémákra is választ kér. A támogatásokat mindig az önkormányzati tulajdonú konyhának kéri, nem pedig magának.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja megvárni, hogy valójában hogyan fog alakulni a minimálbér.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az üzleti tervvel kapcsolatos tárgyaláskor meghozni a döntést mindkét gazdasági társaság esetében. El kell kezdeni kidolgozni a koncepció, illetve a költségvetés tervezésének szakaszában.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy mint az intézményekért felelős tanácsnok, többször megnézte az előző vezetés alatt is a konyha raktárkészletét. Akkor üresek voltak, most pedig roskadoznak a polcok. Nem járnak naponta többször Tapolcára áruért, a szükséges anyagokat helybe hozatják.

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. kérelme a 443/2018. (XI.07.) határozat módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a napirend a jelzett határozat számszaki helyesbítéséről szól. Kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a testület elfogadta a VN. Kft. beszámolóját, melyben mindent részletesen leírt. A mai előterjesztés lényege egy technikai kiegészítés, ami lehetővé teszi a pontos pénzügyi elszámolást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

300/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. kérelme a 443/2018. (XI.07.) határozat módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs (Sion) Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az egyházközség 3 millió forint önkormányzati támogatást kér, 5 milliós pályázat és 1,5 milliós önrész mellett, mely az I. ütem költségeit fedezné az evangélikus imaház építése során. Köszönti Veress István lelkész urat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Veress István lelkész elmondja, hogy az imaház hosszú évekig a református egyházzal közös tulajdonban volt, most meg tudták venni az 50 %-os részüket, így az evangélikus gyülekezet fogja használni. Egy közös találkozási pontot szeretnének itt létrehozni, több mint 50 programot terveznek jövőre az idei 8 programmal szemben. Az imaház rossz állapotban van, szeretnék felújítani. Fontos egy betonkoszorú építése, illetve a tető felújítása, illetve arra gondoltak, hogy a tetőteret is hasznosítanák. A helyi közösség kis létszámú, de nagyon aktív, az imaház megvételére komoly gyülekezeti adomány gyűlt össze. Pályázni is szeretnének, a terveket és a költségvetést Epres Róbert tervező készíti. Max. 5 millió forintra lehet pályázni. Az I. ütem megvalósításához a rendelkezésre álló összeg kevés, ezért kérik a testület 3 millió forintos támogatását. A tetőtérben a II. ütemben a későbbiek során klubhelyiséget szeretnének kialakítani. Az alsó részben egy teakonyha is helyet kapna, illetve a közösségi térben előadásokra, beszélgetésekre lenne lehetőség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy elviekben támogatja a kérelmet, de a döntést a 2019. évi költségvetés keretszámainak ismeretében javasolja meghozni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a pályázat beadásához konkrétumok szükségesek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben a fázisban a szándéknyilatkozat is elég. Arra kell törekedni, hogy az 5 millió forintot sikerüljön lehívni, ezért egyrész a szándéknyilatkozat kiadását, másrészt pedig a 3 millió forint előzetes biztosítását javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a II. ütem hogyan lesz finanszírozva.

 

Veress István lelkész elmondja, hogy az épület megújítása, állagmegóvása sürgető, mivel rossz állapotban van. Ezt célozzák meg elsőként. A testület támogatása nélkül nehezen tudnák befejezni. Az I. ütem befejezése adhat lehetőséget a későbbi továbblépésre. Ha nyernek a pályázaton, akkor az I. ütemet jövőre szeretnék befejezni. Úgy gondolják, hogy a teljes megvalósítás 2-3 évet vesz igénybe.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a cél nemes, javasolja támogatni annak ellenére, hogy nem láthatók a számok. Ha kevesebbet ad a testület, azzal nem igazán segít.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja kizárólag a pályázat igazolt nyertessége esetén kiadni a 3 millió forintra az előzetes kötelezettségvállalást.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy nem ismerjük a jövő évi költségvetést, nem tudjuk, hogyan változnak az árak. Ha a testület elkötelezi magát, akkor lehet, hogy emiatt kell lemondani a saját fejlesztésről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a kérelem elvi támogatását azzal, hogy a költségvetés tárgyalása során legyen meghatározva a támogatás mértéke.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy ez a pályázathoz megfelelő-e.

 

Veress István lelkész elmondja, hogy igen, megköszöni a testület pozitív hozzáállását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

301/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs (Sion) Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs (Sion) Evangélikus Egyházközség kérelmét megismerte és elviekben támogatja azt, a támogatás mértékéről a 2019. évi költségvetés keretszámainak megismerését követően javasolja a döntés meghozatalát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az állami támogatások, a képviselő-testület döntései, illetve egyéb könyveléstechnikai átcsoportosítások átvezetése történik az önkormányzat, illetve a hivatal esetében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

302/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei befektetésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kapott ajánlatot a testület elé terjesztette.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ha a futamidő lejárta előtt szükség van a lekötött pénzre, akkor milyen feltételekkel lehet hozzájutni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a névérték kifizetése lejáratkor egyösszegben esedékes.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy úgy emlékszik, hogy 6 ezer forintot kell fizetni, ha idő előtt kivesszük a pénz. Úgy gondolja, hogy a bankon belüli más típusú portfólió igénybevétele gesztus értékű lehet az állam és a bank felé, az önkormányzatot pedig max. 6 eFt veszteség érheti. Nyilván nem az önkormányzat összes pénzéről, hanem egy kisebb összegről lehet szó. Javasolja most tisztázni a feltételeket.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a kapott anyagból semmi nem derül ki.

 

Krisztin N. László polgármester 9.45 órakor távozik a bizottsági ülésről azzal, hogy telefonon tájékoztatást kér a feltételekről.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az állampapírnál fontosnak tartja mérlegelni, hogy az egyik legbiztosabb befektetési forma, ahol a kamat 1,25 %. Ez a banki költségeket fedezi. Ha a képviselő-testület államkötvény vásárlása mellett dönt, akkor 20 millió forintnál többet nem javasolnának lekötni.

 

Kun István bizottsági tag nem javasol lekötni semmit sem.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szintén nem ért egyet a javasolt lehetőség igénybevételével.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a testületi ülésen - a feltételek tisztázását követően – meghozni az érdemi döntést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

303/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei befektetésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést javasolja a döntés meghozatalát a képviselő-testületi ülésen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az adórendelet jogi szempontból történő átdolgozására, a fogalmi zavarok megszűntetésére került sor, az adó mértéke nem változott a tervezetben. Ha a testület egyéb módosítást javasol, azt előkészítik.

 

Nagy Miklós bizottsági tag kérdezi, hogy az IFA bevételek után mennyi állami támogatást kapunk.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 1 Ft bevétel után 1 Ft támogatást.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a Spar telek után hogyan adózik a tulajdonos, tekintettel arra, hogy a fejlesztést nem végezték el.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, az elhanyagolt ingatlanok után 350 Ft/m2 összeget, egyébként pedig 10 Ft/m2-ot kell fizetni. Tudomása szerint nincs erre az ingatlanra beépítési kötelezettség.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az építési kötelezettséget bele lehet-e foglalni a HÉSZ-be. Lehet-e kiemelt övezeteket létrehozni, ahol magasabb az adó mértéke, pld. a Danubius soron, illetve Badacsonyban a Moló vonalától felfelé.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy utólag nem tudjuk létrehozni a beépítési kötelezettséget. Az adózásban diszkriminatív megoldásokat nem javasol, a külön övezetek létrehozását alaposan át kell gondolni és indokolni kell. Kéri pontosítani a területet, a 71-es út alatti és felette a Park utca és Római út közötti területekre gondol-e a képviselő úr.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint az ötlet jó, de a részleteket alaposan át kell gondolni.

 

Kun István bizottsági tag szerint, ha valaki nagyobb bevételre tesz szert pld. Badacsonyban, akkor több adót fizessen.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint is fontos az arányos teherviselés, erről egyeztetést javasol az érintettekkel. Javasolja a következő évben előkészíteni az övezeti módosításokat, majd a következő testület dönthet azok bevezetéséről.

 

Wolf Viktória jegyző szerint az elvégzett fejlesztések után kellene erre visszatérni, így jobban indokolható az adóemelés. Több alövezetet lehetne létrehozni. Az iparűzési adó tekintetében az a probléma is fennállhat, hogy a fizikailag itt lévő cégeket nem mindig ide jelentik be.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy pár évvel ezelőtt külsős szakember vizsgálta az iparűzési adóból származó bevételeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

304/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Temetőrendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a sírhelyek árát nem javasoltuk emelni az előterjesztés szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ezzel egyetért. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

305/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Temetőrendelet felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

A 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet elfogadása azért szükséges, hogy az ASP rendszerben a kötelezettségvállalásokat és bevételeket le tudjuk könyvelni, illetőleg a jogszabályi előírásoknak megfeleljünk. Az átmeneti időszakban a havi felhasználás az eredetileg elfogadott előirányzat 1/12 részét nem haladhatja meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy pld. a telefon esetében kivitelezhető-e, hogy évente történjen a fizetés a havi bontás helyett.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem, mivel havonta a tényleges fogyasztás alapján történik a befizetés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

306/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2019. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni az előkészítők munkáját. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal tartja magát az alapelvekhez.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy mit jelent az életpálya program, és a további bérrendezések fogalma.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy törvény szerinti előre lépésre van lehetőség. A felsőfokú végzettségű munkavállalók I., a középfokúak II. kategóriában tervezhetik az életpálya modellt. A jogok és kötelezettségek szintén a törvényben vannak meghatározva. Az önkormányzati szektorban 12 éve nem volt béremelés, a költségvetési törvény továbbra sem számol növekedéssel. Most van egy olyan számunkra „érdekesen” értelmezhető passzusa a törvénynek, miszerint, ha az önkormányzat megemeli az alapilletményt, ahhoz plusz állami forrást lehet lehívni, mely az iparűzési adóerő képességhez mérten adható. Ezen még dolgoznak és egyeztetnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

307/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2019. évi koncepciójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester 10.10 órakor

érkezett vissza a bizottsági ülésre

Krisztin N. László polgármester 10.10 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre. Elmondja, hogy telefonon egyeztetett. A bank üzletszabályzatában szerepelnek a szükséges információk, amit a testületi ülésig meg fognak küldeni. Ha a futamidő előtt felveszik a lekötött összeget, akkor 3 ezreléket, de max. 6 ezer forintot kell fizetni, egyéb veszteség nem éri az ügyfeleket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke tájékoztatja a polgármester urat a bizottság javaslatáról, miszerint a testületi ülésen történjen meg a döntés a napirendet illetően.

 

 

10./ Napirendi pont

2019. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

308/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2019. évi munkatervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

2019. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ellenőrzési rendszerbe mindenkit, a Közös Hivatalt és az intézményeket is próbáltuk belefoglalni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

309/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2019. évi belső ellenőrzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az elektronikus ügyintézés mit foglal magába.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2018. január 1-től van lehetőség elektronikus ügyintézésre, a központi rendszer, illetve program folyamatosan fejlődik. Jelenleg 50 űrlap áll rendelkezésre a kérelmek benyújtására, ez januártól 134-re fog nőni. Az elektronikus ügyintézéshez az állampolgároknak ügyfélkapura van szükségük, a kérelmek fogadására szakrendszerileg fel vagyunk készülve. Példaként említi, hogy az iparűzési adóbevallást már most is csak elektronikusan lehet benyújtani. A hatóságok 90 %-a hivatali kapun keresztül intézi az ügyeit, ehhez az állampolgároknak e-személyi igazolvány szükséges. A lakosság tájékoztatása közösségi portálokon februárig megtörténik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e a Hivatal vezetése műszaki osztályvezetőt felvenni 2019-ben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, de eddig nem volt megfelelő jelentkező.  Szükség lenne rá, ha a pénzügyi fedezete megteremthető. Meg lehet próbálni, van lehetőség a pályázatot eredménytelenné nyilvánítani. Megjegyzi, hogy jövőre befejeződnek a projektek, bár az elszámolás is fontos. Javasolja képviselői fórum keretében közösen átgondolni.

 

Wolf Viktória jegyző megköszöni a Képviselő-testület támogatását. Számolni kell azzal is, hogy a közterületfelügyeleti iroda felállításra kerül, ehhez a koncepció terv elkészült. Olyan emberre lenne szükség, aki a műszaki osztály mellett az iroda vezetését is el tudja látni. Személy szerint elfáradt, egyedül végzi 4 éve a feladatokat. Fluktuáció a nyugdíjba vonulások miatt van, illetve 2018-ban egy fő távozott, helyére megfelelő kolléga került. A műszaki ellenőrzés hiánya érezhető, napi szinten szükség lenne kommunikációra. A műszaki osztályvezető kinevezésén kívül egy irodavezető vagy igazgatási álláshely létrehozására is szükség van.

 

Kun István bizottsági tag támogatja az elhangzottakat. A testületi ülések és döntések száma jelentős, komoly munkát ad a hivatali kollégáknak. Minden dolgozón sok a teher, fontos lenne a megerősítés. A közterületfelügyeleti iroda létrehozását támogatja, vezetésére lenne egy személyi javaslata is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a munkavállalót pályázat útján kell kiválasztani.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzati dolgozók felé ebben az évben van-e tervezve jutalmazás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a munkáltató jogosítványa, ha van ilyen kezdeményezés a testület részéről, a közösség örömmel fogadja.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy sok a munka, melyből minden dolgozó kiveszi a részét. Javasolja kidolgozni a jutalmazás mikéntjét.

 

Krisztin N. László polgármester a jutalmazással egyetért, de azzal nem, hogy mindenki azonos elánnal vesz részt a feladatok megoldásában.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a hivatali dolgozók, a polgármester és a jegyző jutalmazását.

 

Kun István bizottsági tag a polgármester úr és a jegyző asszony részére 2-2 havi bérnek megfelelő jutalmat javasol. A dolgozók jutalmának összegéről ők döntsenek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem egyforma az adott szervezeteknek a gazdálkodási lehetősége, ezért más rendező elveket szoktunk figyelembe venni. Javasolja, hogy ne legyen most ad-hoc jellegű döntés, kérjük fel a jegyző asszonyt, hogy tegyen majd javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy saját hivatala vonatkozásában tud javaslatot tenni. Béremelést nem tudtunk adni, ha felemelnénk az illetményalapot 70 eFt-ig, az fájdalmasan érintette volna mindkét önkormányzatot forrás szinten. Év közben az üres álláshelyeket nem töltöttük be, ezzel egy alapkeretet spóroltunk meg a jutalmazásra, ezért ide plusz forrást nem kérünk. Így is igyekszünk tartalékkal zárni az évet.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a gazdasági szervezetek között azt látja, hogy a bérek minimum 15 %-kal emelkedtek ebben az évben. Ezért javasolja a bérek és járulékai éves keretének minimum 15 %-ában meghatározni a jutalomkeretet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzati hivatal kivételével mindenütt kaptak béremelést. Nálunk csak azok kaptak, akiknél a garantált bérminimum 181 ezer forintra való emelése miatt szükséges volt. Más intézményeknél ágazati pótlékokra van lehetőség, és a közalkalmazotti bértábla lehetővé tette a béremelést. A Hivatal esetében a bértábla havi szinten 4,5 millió forint körüli összeggel bír, plusz a járulékok. Nálunk nincsenek 300 eFt körüli fizetések.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy ezért javasol 10 millió forint jutalom és járulékai keretet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a testületi ülésre kidolgozni a jutalmazással összefüggő javaslatot azzal, hogy a jutalomkeret a bérek és járulékok éves költségének minimum 15 %-a legyen, majd a testület hozza meg döntését. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

310/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2019. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a cafeteria juttatás úgy néz ki, mint az előző évben, összege maximum bruttó 200 eFt lehet, mely nettóban 151 eFt-ot jelent. 2019-ben csak Szép kártyára használható, készpénz már nem adható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

3119/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2019. évben

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj-Kisfaludy utca fejlesztése” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. §. (1) bekezdése alapján indult nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás lezajlott. Két pályázat érkezett. A Víz-Szerviz Építő Kft 298.760.800 Ft-os ajánlatot adott, de mivel a hiánypótlást nem teljesítette, ezért azt érvénytelennek kellett nyilvánítani. A Szorgos Fuvar Kft. 277.921.153 Ft-os ajánlatával nyertesként kihirdethető. Először az ajánlati ára 273 millió forint volt egy számítási hibából eredően, a költségvetés átnézése után ezt módosítani kellett. A hiánypótlásokat a Szorgos Fuvar Kft. megfelelően teljesítette. A pályázatban az építésre 268,5 millió forint áll rendelkezésre, de egy 14,5 milliós tartalék átcsoportosítható, így a beruházást meg tudjuk valósítani. A munkaterület átadásától számítva 180 nap áll rendelkezésre a befejezéshez. A szerdai testületi döntést követően 5 munkanap áll rendelkezésre a szerződéskötésre, majd ezt követően kerülhet sor a munkaterület átadására.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy télen nem fognak tudni dolgozni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a szezonra muszáj befejezni.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi a polgármestert, hogy miről tárgyalt Nagy Krisztiánnal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi témák kapcsán az elmaradásokról, illetve a Tájház udvari és alsó bazársori fejlesztésekről beszéltek.  Fontos, hogy a fejlesztés az ott működő vállalkozásokkal és ott lakó emberekkel harmóniában történjen. Ezt nehéz lesz megoldani, napi egyeztetés szükséges.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja felkérni Part Róbertet, aki nagyon a szívén viseli a Kisfaludy utca fejlesztését. Ő menedzselte a támfal építést, a viziközmű társulat tagja, a szereplőkkel napi kapcsolatban van, hallgatnak rá. Kérdezi, hogy kaphatna-e a kapcsolattartásra és a folyamat segítésére egy megbízást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy konkrét feladatfelsorolással lehet befoglalkoztatni megbízási szerződés keretében ennek a projektnek a kapcsán, de meg kell határozni, hogy mivel vállalhat kötelezettséget. A projekt megvalósításában közreműködő személyként javasolja a megbízását. Javasolja, hogy a GINOP pályázat megvalósítása során minden kedden 8.00 órakor kooperációs értekezleten történjen egyeztetés, bármikor szükség lehet műszaki, jogi, testületi, politikai döntésekre.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a nyertes vállalkozóval meg kell értetni, hogy nagyon fontos a menedzselés is a megvalósítás mellett. Folyamatos előkészítésre lesz szükség, napi problémákkal, amit előre át kell gondolni. A tervek sok hibát tartalmaznak, probléma esetén azonnal meg kell keresnie az önkormányzatot.

 

Bolla József ügyvezető kérdezi, hogy kaphat-e Part Róbert a segítségéért valamiféle juttatást.

 

Kun István bizottsági tag szerint ingyen nem lehet elvárni, hogy segítse a beruházást.

 

Laposa Bence bizottsági tag havi 50 eFt/hó díjazást javasol.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az eljárás tekintetében az eljárást lezáró döntés meghozatalát. A projekt megvalósításában közreműködő Part Róbertet megbízással javasolja alkalmazni, a projekt fizikai megvalósításának végéig havi 50 eFt megbízási díjjal a határozati javaslatot kiegészítve.

 

Nagy Lajos 10.50 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az előző ülésen kért anyagok közül csak egyet kapott meg, a Tájház udvarra, alsó bazársorra és a Kisfaludy útra vonatkozó dokumentumokat még szeretné látni. Kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

312/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonytomaj-Kisfaludy utca fejlesztése” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. §. (1) bekezdése alapján indult nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az eljárás tekintetében az eljárást lezáró döntés meghozatalát és projekt megvalósításában közreműködő személyként javasolja megbízni Part Róbert urat projekt fizikai megvalósítása végéig havi 50.000 Ft megbízási díjjal.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

„Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. §. (1) bekezdése alapján indult nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy ajánlatot kaptunk az Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től, a „Lamandert” Kft-től és az M-Flex Befektető, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től. A hiánypótlást a „Lamandert” Kft. teljesítette, a másik két ajánlattevő nem.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 10.52 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a „Lamandert” Kft. 232.187.639,- Ft-os nettó ajánlatot adott. A pályázatban átcsoportosítással 240 millió forint áll rendelkezésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

313/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. §. (1) bekezdése alapján indult nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. – II. számú határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy jövő nyáron a badacsonyi strandon elméletileg egy büfé fog üzemelni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint, ha van rá igény, egy konténer büfét még lehetne üzemeltetni. Így nem lenne monopolhelyzet.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a büfé bérletét már a kivitelezővel való szerződéskötés előtt megpályáztatná. Így tisztázható lenne, hogy mi a kivitelező és mi a bérlő feladata, illetve a belső építészet terén milyen igénye van a bérlőnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozó feladata világos. A leendő bérlőnek kérései lehetnek.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a kész terveket nem lehet módosítani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy csak apró változtatásokra van lehetőség.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy nagyon óvatosan lehet csak módosítani a közbeszerzést követőn. Elképzelhetőnek tartja, hogy a mobil büfésnek ne kelljen bérleti díjat fizetni, ha valaki a sajátjával kitelepülne.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy a vonatkozó tarifák szabályozva vannak.

 

Kun István bizottsági tag szerint meg kell vizsgálni, hogy mennyibe kerülne egy konténer büfé kialakítása. 5 év bérleti díjjal számolva visszanyernénk az árát, és az önkormányzaté maradna.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a Kisfaludy út fejlesztésével kapcsolatos forgatókönyvet az édesapja átnézte, nagyon sok hibát tartalmaz, az egésznek az alapja rossz, hibásak a történelmi tények, stb. Ezért fizetett az önkormányzat 2 millió forintot. Rosszul döntöttek, inkább a helyi szereplőkkel kellett volna kidolgoztatni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy megküldtük az anyagot az MTÜ-nek, várjuk a szakmai javaslatukat. A GINOP pályázatot ők csinálták, még nem elfogadott semmi.

 

Wolf Viktória jegyző a későbbiekben javasolja esetleg egy ad-hoc bizottságot létrehozni, ők a soft elemek véleményezését elvégezhetnék. Előírás, hogy a bizottságban több a képviselő, mint a külsős tag.

 

Kun István bizottsági tag javasolja minél nagyobb létszámmal létrehozni a bizottságot.

 

 

16./ Napirendi pont

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsony-tomajon” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a jegyző asszonyt, hogy a jövőben a badacsonytomaji vállalkozók – kivéve a képviselők cégét – kapjanak ajánlattételi felhívást a hasonló kaliberű munkákra. A beérkezett három pályázat Gerencsér Tamás ügyintéző javaslatára került a testület elé. A polgármester úr kérte, hogy minél több helyi cég legyen megszólítva, melyből iparűzési adó bevétel is származna. Ezzel ért egyet ő is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy azok a vállalkozások kaptak felhívást, akiket a testület első körben javasolt!

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelenleg 400 millió forint értékű munkát végeznek a helyi vállalkozások, pontosabban két vállalkozó. Ha egy helyi vállalkozó kap egy felkérést és nem reagál rá, akkor nem tudunk mit tenni.

 

Kun István bizottsági tag szerint jogtalan ez a háborgás a hivatallal szemben. Az ajánlatkéréseket rendszerint megkapták a helyi vállalkozók, de nem adtak be semmit.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint örülni kell annak, hogy van kivitelező, ahhoz képest, ahogy fél évvel ezelőtt álltunk e téren, megnyugtatóbb a helyzet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a legolcsóbb ajánlatot adó ZEBU 2005 Bt-vel bruttó 25.916.192 Ft összegben javasolja a szerződés megkötését, kézfelemeléssel jelezze. A munka befejezésének határideje május 30., a munkaterület átadása a szerződéskötéstől számított 15 napon belül történik.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

314/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsony-tomajon” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplővel, a ZEBU 2015. Bt-vel kössön vállalkozási szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./  Napirendi pont

Beszámoló a Társulási Tanács 2018. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító    Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

315/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Társulási Tanács 2018. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat kilépett a Társulásból, ezért kell módosítani a megállapodást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

316/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Káptalantóti út mellett ismét sok a szemét.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy írásban is többször felhívta a testület figyelmét arra, hogy ez megoldásra váró feladat, a szabálysértők ellen szankciókat kell alkalmazni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

317/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Környezeti állapotról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

BAHART Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy előző évben milyen összegű támogatást kapott a kérelmező.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy tavaly nem kaptak támogatást, előtte pedig a most kért összeg felét, meghatározott célra. A part menti bástyát újították fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a befizetett IFA után igényelhető le az állami támogatás. Tavaly nem kaptak az önkormányzattól támogatást, most ugyanazt a fejlesztést akarják elszámolni, amit már tavaly is.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a BAHART elkezdte a munkát az elcserélt területen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hol fognak tudni parkolni a jövőben a buszok.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy a parkoló most még a VN. Kft. üzemeltetésében van. Közel 200 parkolóhellyel van kevesebb, ha megépülnek az újak, akkor is 80 parkolóhelyet veszítettünk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy parkolás témakörével foglalkozni kell, illetve a területet a VN. Kft. vagyonkezeléséből ki kell venni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a napirend kapcsán kér javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a kért összeggel támogatni a BAHART-tot azzal, hogy abból a kerítést az önkormányzat igényeinek megfelelően csinálják meg. A kérelem nem erről szól, a tavalyi fejlesztéseket akarják elszámolni.

 

Bolla József ügyvezető kéri, hogy az önkormányzat kérje fel a BAHART-ot, hogy a zúzalékos részeket a pénzár és a tátika épülete előtt is burkolják le.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy a támogatásból a kérelmező a kerítést valósítsa meg az önkormányzat igénye szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

318/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BAHART Zrt. támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a támogatás összegéből kérelmező a kerítés építését/felújítását valósítsa meg az önkormányzat igénye szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Felelősség a közösségért és környezetért díj felhívása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem kötelező javaslatot tenni, de ha olyan indokolt szereplőt talál a testület, aki Veszprém megyéért sokat tett, akkor kéri, tegye meg a javaslatát.

 

Laposa Bence bizottsági tag 11.25 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy a Képviselő-testületi ülésen legyen döntés. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

319/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felelősség a közösségért és környezetért díj felhívása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testület ülésén a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a focipálya hátsó részén a kondipark fedett lesz-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy igen. A játszótér közepétől a kondiparkig meg kell építeni a járdát is, mintegy 70 m2-ről van szó.

 

Laposa Bence bizottsági tag 11.27 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja egy táblázat készítését a pályázatokról, azok költségeiről.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a pályázatokkal pénzügyi szempontból nincs gond, a Zöld Városnál kb. 10 millió forint marad.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a megmaradó keret fordítható-e pótmunkákra.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a közbeszerzővel kell egyeztetni ezeket a kérdéseket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megbeszélésre a szerdai testületi ülést követően még a héten sor kerül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

320/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Miklós bizottsági tag 11.30 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

321/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a templom kivilágítása kapcsán sikerült-e egyeztetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Takács Lajos vállalkozótól augusztus 20-át követően kértünk ajánlatot, mely a mai napig sem érkezett meg. Kérdezi, hogy kitől kérjünk be újabb ajánlatot.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11.33 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a Gy-Vill Kft-t és Kun István vállalkozót, illetve Ondok Ernőt javasolja. Elmondja, hogy szó volt a József Attila utca bal oldalán a járda megépítéséről is. A Bányász strand tekintetében a kerítés és egyebek kapcsán javaslatok hangzottak el, történt-e előrelépés. A csónak veszteglővel kapcsolatosan kér tájékoztatást. Megkeresték azzal, hogy a régi edzőpályán lehetne-e kutyakiképzést folytatni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy arról volt szó, hogy a József Attila utcai járdát jövőre újítjuk fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a csónakveszteglő kialakításához a nádtörvény módosítására van szükség, de a törvény összefügg a strandok mederkotrásával, a kemping lehetőségével, a vaddisznók ügyével és egyebekkel is. Az edzőpályával kapcsolatosan többször kereste Molnár Zsolt a kutyakiképző megépítése miatt. Úgy gondolja, hogy ez az ingatlan a jövőben fejlesztési terület lehetne. Most a HÉSZ-ben sporttevékenység és szabadidő tevékenységre javasolt, de ez módosítható. Lehetne ott egy kisebb üzem, vagy a település közlekedési koncepciójának részekén parkoló. Pályázati úton egy nagyparkolót lehetne ott kialakítani, és a libegő megvalósítása esetén a parkolóból elektromos buszokkal lehetne mozgatni a kirándulókat, egészen Badacsonyig. Megmutatta több érdeklődőnek, például szupermarket építéséhez is. Azonban mindenki a 71-es út mellett akar területet.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint egyeztetni kellene arról, hogy mobil eszközök elhelyezésével is megfelel-e a terület a kutyakiképzéshez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelmező szerint turisztikai vonzerőt is jelentene, versenyeket rendeznének, stb. Esetleg meg lehet vizsgálni ezt a verziót is.

 

Laposa Bence bizottsági tag úgy támogatja a kérelmet, hogy csak olyan dolgokra ruházzon be a kérelmező, amit el tud vinni, ha az önkormányzatnak szüksége lesz a területre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a régi hivatalépület melletti Coop bolttal kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Coop Zrt. továbbra is fenntartja a szándékát, de HÉSZ módosításra lenne szükség. Kértük a főépítész urat, hogy terjessze be a testület elé az ügyet. A főépítész úr tekintetében elveszítettük a bizalmat, képtelenség elérni, nem teljesíti időben a kapott feladatokat. Szakmailag és emberileg nincs vele gond, de egyeztetni kell vele a jövőről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a jégpálya kapcsán sikerült-e megállapodni Hartai úrral.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülés után megköszönte a testület pozitív döntését, azóta nem kommunikáltak. Mejlinger László úgy nyilatkozott, hogy a projektet az EON miatt az idénre elengedték. Másik probléma, hogy az üzlet mellé szerették volna elhelyezni a jégpályát, nem pedig a VN. Kft. ügyvezetője által javasolt homokos területre.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a kerékpárút alatti járda térkövezésével mi lesz.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a badacsonyi strandon a beruházás miatt fel lesz szedve a térkő, onnan át lehetne telepíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a Fő utcával kapcsolatosan kér információt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden héten kooperációs értekezletre kerül sor Bérczi László, Földi István atya, Jankovics Tibor tervező jelenlétében. A koncepciótervről december 4-én 10.00 órakor lesz a harmadik egyeztetés. A megbeszélés nyilvános, bárki részt vehet rajta. Elfogadása előtt a testület elé fogja hozni. A Tátika üzletházban tartott téli rendezvényekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője szerint alkalmatlan a hely, nem oldható meg az épület vízellátása.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy egyeztetett a Kulturális Intézmény vezetőjével. A Tátika vízrendszere közös hálózaton van a stranddal. A strandot levíztelenítették, így a Tátika épületét is. Ezt Szebellédi Ferenc sérelmezte, de megértette, hogy télen nem lehet az épületre ráadni a vizet.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Kulturális Intézmény vezetőjét, hogy erről írásban is értesítse Szebellédi Ferenc kérelmezőt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Bányász strandtól Badacsonyig a járda használhatatlan, nincs közvilágítás.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy erről is fognak egyeztetni. Az örsi lakosság érdeklődve várja, hogy a településrészen történt 70 milliós ingatlanértékesítésből mennyi fejlesztés fog helyben megvalósulni, erről is beszélni kell. Elmondja, hogy a csütörtöki rendezvényre szeretettel várunk mindenkit, a projekt mérete miatt közvetítés nem lesz.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy befejeződött a Tátika per vagyonjogi része. A Győri Ítélőtábla az ellenfél követelésének 51-52 %-át megítélte, ez kétszer 8,9 millió forintot jelent, az első és a másodrendű felperesek részére.  Az ítélet jogerős. A Kúriához a kézbesítéstől számított 60 napon belül, január 21-ig van lehetőség felülvizsgálati kérelemmel élni. Úgy gondolja, hogy az Ítélőtábla döntése jogilag nem állja meg a helyét, úgy érzi, lenne esélyünk a Kúriánál azért is, mert a Veszprémi Törvényszék az önkormányzatra kedvező döntést hozott. Mindent megpróbált, de úgy tűnik, hogy felsőbb érdek miatt az indítványunkat nem vette figyelembe az Ítélőtábla.

 

Krisztin N. László polgármester a testületi ülésen javasolja sürgősséggel tárgyalni ezt az ügyet, és felhatalmazni az ügyvéd urat a felülvizsgálati kérelem benyújtására.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy van-e lehetőség a végrehajtás felfüggesztését kérni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy igen, van lehetőség a jogerős határozat végrehajtásának a felfüggesztésére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

322/2018. (XI.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 


Forintos Ervin                                                          Kun István

bizottság elnöke                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!