2018.05.18. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 8/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. május 18-án 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Kalmár György            Badacsony Média munkatársa

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

157/2018. (V.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 5 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 5 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

158/2018. (V.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. május 18-i rendkívüli ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

  1. 1. Néhai Dr. Sellyei Ferenc saját halottá nyilvánításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Amaczán üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. Badacsonytomaj 2471/A/5 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 5. Badacsony ABC parkoló közvilágításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Néhai Dr. Sellyei Ferenc saját halottá nyilvánításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet Nagy Lajos képviselő kezdeményezte. Az előzetes szimpátia szavazás eredménye igen, most a formai döntés meghozatalára kerül sor.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

159/2018. (V.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Néhai Dr. Sellyei Ferenc saját halottá nyilvánításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Amaczán üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közzétett pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, mely a kiírásnak megfelel. Pályázó az óvadékot befizette, az előzetes előírásoknak eleget tett. Az üzlet előtti területre a közterület használati díjat pluszban kell megfizetni. Szalai Zoltán pályázó a szerződés aláírásától tud nyitva tartani, szeptember 30-ig.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

160/2018. (V.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Amaczán üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2471/A/5 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 1 pályázat érkezett Dr. Sellyei Ferencné részéről, mely a kiírásnak megfelel. Az adás-vételi szerződést Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr készíti elő.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

161/2018. (V.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2471/A/5 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a település adóerő képessége kb. a duplájára nőtt, mely befolyásolja a pályázati önerő mértékét. A Képviselő-testület korábban határozott a pályázat beadásáról és annak számairól. Most a pályázati önerő 5.641.795 Ft-ra nő, a támogatás összege 10.477.619-Ft, mely mintegy 35 – 65 %-os arányt jelent. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy fentiek mellett is támogatják-e a pályázat beadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy úgy tudja támogatni, ha ezen felül már nem kell hozzátenni további összegeket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a támogatási szerződés aláírásáig vissza lehet vonni a pályzatot, illetve addig az útfelújításra indikatív ajánlatot is lehet beszerezni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a BonVino Hotel az előtte lévő járda fejlesztését 50 %-ban tudja támogatni, viszont a Neptun Hotel vezetősége ezt nem vállalja be. A maga részéről nem erőltetné ezt a pályázatot, javasolja más dolgokra koncentrálni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a VN. Kft. ajánlata alapján a pályázat beadását.

 

Laposa Bence bizottsági tag egyetért a pályázat beadásával.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a későbbiekben is van még lehetőség a pályázat visszavonására.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

162/2018. (V.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Badacsony ABC parkoló közvilágításáról (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy miért az önkormányzat kért ajánlatokat, amikor a parkoló kezelője a VN. Kft. Javasolja, hogy a Kft. kösse meg a szerződést a nyertes pályázóval, ők legyenek a megrendelők.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy három ajánlatot kértünk, kettő érkezett be az alábbiak szerint:

-       Ondok Ernő villanyszerelő mester bruttó 3.907.692,- Ft

-       Kun István egyéni vállalkozó bruttó 2.621.661,- Ft

-       GY-VILL Kft. nem adott be ajánlatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi a pontos tartalma az ajánlatkérésnek.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a tervező 5 db 8 méteres lámpaoszlopot tervezett. Kérték a lámpatestek méretének csökkentését, így 6 db 6 méteres lámpaoszlop, nagy teljesítményű lámpákkal, kerül elhelyezésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a legkedvezőbb ajánlat elfogadását. Kérdezi, hogy mi lesz a munka elvégzésének határideje. Kérdezi, hogy Badacsonyban a térkövezéssel kapcsolatos probléma megoldódott-e, a geodéziai pontok kitűzése megtörtént-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy igen. A szintekkel voltak gondok.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Borhéten a pavilonok áramellátását meg lehet-e oldani az út alatti átvezetéssel.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy igen, de az utolsó alkalommal lesz ezen a helyszínen a Borhét megrendezve. Elmondja, hogy a parkoló közvilágításának kiépítését június 15-ig nem tudja vállalni, mivel a lámpák leszállítását 4 hét múlva ígérték.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a teljesítés vállalt napja június 29.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy felmerült az is, hogy a kerékpárút kapcsán az önkormányzat kap 3 lámpatestet.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy 4 lámpáról volt szó, mindegyik más típusú. Három a Füge közben, egy a Római úton lesz elhelyezve. Érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Kun István bizottsági tag szavazásból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

163/2018. (V.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bizottsági tag kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun István képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ABC parkoló felújításához kapcsolóadóan a közvilágítás kiépítését a kedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó – Kun István egyéni vállalkozó - végezze el, és a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására kérje fel az ingatlan vagyonkezelőjét, a Badacsonytomaj VN Kft-t, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

164/2018. (V.18.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony ABC parkoló közvilágításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ABC parkoló felújítása beruházáshoz kapcsolódóan a közvilágítás kiépítésének kivitelezésére Kun István egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el 2.064.300 Ft + ÁFA összegben.

A vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására kérje fel az ingatlan vagyonkezelőjét, a Badacsonytomaj VN Kft-t.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 8.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                          Kun István

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!