2017.11.27. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 20/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. november 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin            bizottság elnöke

Kun István                  bizottsági tag                                                                        Nagy Lajos                                   bizottsági tag

Nagy Miklós               bizottsági tag

Laposa Bence            bizottsági tag                                    (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszakiügyintéző

Bolla József                 NV. Kft. ügyvezető

Győri Benjámin

Győri Orsolya

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (10 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

350/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 32 nyílt napirendi pont, és 1 zárt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend módosítására vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

351/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. november 27-i soros ülésének napirendjét 32 nyílt napirendi ponttal és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Akcióterületi tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft.

 1. 2. Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft. Szabó Zoltán főépítész

 1. 3. Településarculati kézikönyvről és településképi rendeletről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

 1. 4. HÉSZ módosítás elhatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az adóztatásról szóló 2016. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj körzeti megbízott jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2018. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Balatoni Szövetséggel megállapodás 2018. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. „Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. A települési adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Temetőrendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. A reklámok​, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Szociális tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. 2018. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. 2018. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése – Konzorciumi megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. AVIS IGNIS Kft. megkeresése ingatlan megvásárlásra Bt. 02/25. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Programok Pontok fejlesztése” c. pályázat előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. V. ütem csatorna tervének felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Zárt ülés

 1. 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Akcióterületi tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft.

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Bozzay Balázs úr jelezte, hogy egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt a bizottsági ülésen nem tud részt venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervet pályázatok kapcsán kellett elkészíttetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

352/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Akcióterületi tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft. Szabó Zoltán főépítész

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Zöld város pályázat tette kötelezővé az ITS elkészítését. Lakossági fórumon már ismertetésre került, a lakossággal további egyeztetésre lesz mód.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előzetes véleményezési eljárást lefolytattuk, az észrevételek beépítésre kerültek.  Az anyag végső véleményezési szakaszba lépett.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az ITS. módosítható-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, és évenként felülvizsgálható.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kormányrendelet kötelező felülvizsgálatot is előír, az előzetes véleményezési szakasz lefolytatása nem kötelező, 21 napos véleményezési eljárással megoldható a módosítás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

353/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Településarculati kézikönyvről és településképi rendeletről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kézikönyv a jelenleg hatályos HÉSZ-szel még nincs teljes összhangban, mert külön területeket kellett lehatárolni. A TAK az idén még visszakerül a testület elé. Az állami főépítész, az Örökségvédelmi Hivatal és a Nemzeti Park véleményét még várjuk, a határidő nem járt le, a Lechner Központ honlapjára az anyagokat feltöltöttük. A partnerségi egeztetésre az időpontot kitűztük..

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a napirendhez kapcsolódóan vizsgálni kellene, hogy főként az örsi hegyben lévő medencéket honnan töltik fel vízzel. Úgy gondolja, hogy a közkutakról, de bizonyítani nem tudja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

354/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Településarculati kézikönyvről és településképi rendeletről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

HÉSZ módosítás elhatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Hafner Kálmán levélben kezdeményezi a tulajdonában lévő más besorolású területek egységesítését, a felmerülő költségek vállalása mellett. A főépítész úrral az egyeztetés megtörtént. Amennyiben a testület támogatja, a kérelemben foglaltak megoldhatók.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ingatlanon a megengedettnél nagyobb lakóépület van. A terület viszont szépen karbantartott, ennek örülni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Hafner úr lakóépület építésére készíttetett építési dokumentációt. A teraszt nem tudta megépíteni, amíg az utat az önkormányzattól nem vásárolta meg. Ezt követően szembesült azzal, hogy az építéshatóság nem támogatja a terasz megépítését, mert ezzel a beépítési százalékot túllépi. Ezért került a kérelem a testület elé.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri, hogy a jövőben a határozati javaslat mindig érthetően legyen megfogalmazva.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy övezeti átsorolás történik, beépítési százalék vonatkozásában. A HÉSZ vonatkozó előírásait be tudjuk csatolni, térképet még nem.  A főépítésszel az egyeztetés megtörtént, javasolja a módosítást. A rendelkezésre álló anyagot átküldi a képviselők részére.

 

Kun István bizottsági tag szerint a testületnek törekedni kell a következetességre a kérelmek elbírálása során. Hafner úr sokat tesz a településért, de őt globálisan zavarják a hasonló dolgok.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

355/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosítás elhatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Az adóztatásról szóló 2016. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyi települési adó bevétele volt az önkormányzatnak.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 53 eFt, mintegy félmillió forint költség mellett.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy gépjármű adó meg nem fizetése miatt vontak-e ki autót a forgalomból.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. Jelenleg csak a kivonás kezdeményezésére van jogkörünk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a településen dolgozó vállalkozások befizetik-e az iparűzési adót, illetve azt hogyan tudnánk behajtani. Az elmúlt évben 15-20 db 50 milliós épület készült, melynek 2 %-a lenne az adó. Az iparűzési adó behajtására fokozottan oda kell figyelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az adózás rendjéről szóló törvény 24. §-a kimondja, hogy önbevalló a rendszer. Ha az adóhatóság érzékeli az építési tevékenységet, akkor felszólítást küldhet ki.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint ebből az elkövetkezendő években közel annyi adóbevétel származhatna, mint az IFA-ból.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a telefonos társaságokra, internet szolgáltató cégekre van-e behatásunk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden esetben a központ küldi ki a településekre vonatkozó iparűzési adóbevallást. Valamennyi adó tekintetében nehéz bizonyítani, hogy a megosztás jogszerű-e. Az iparűzési adónál változott az adózási morál, a NAV felé is bejelentési kötelezettség áll fenn.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

356/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az adóztatásról szóló 2016. évi beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Herjaveczné Lukács Boglárka és Herjavecz Rajmund György 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 11 szám alatti lakosok és Török Zoltán 8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 6. szám alatti lakos 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra és 1.000.000 Ft kamatmentes kölcsön biztosítására nyújtott be kérelmet, 10 éves futamidőre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

357/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Letelepedési támogatási kérelmek

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a következők szerint:

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Herjaveczné Lukács Boglárka és Herjavecz Rajmund György (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 11.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosítani a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Török Zoltán (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 6.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosítani a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy pályázat arra biztatta az SE vezetőségét, hogy a Szőlő és Bor Éve kapcsán a borvárosokból érkező gyerekek részére egy tornát rendezzenek. A pályázat sajnos nem volt eredményes, ezért most a programba fektetett összeg hiányzik. Nem volt döntési helyzet, ha nem biztosítják előre az összeget, akkor nincs semmi esélyük a pályázathoz.

 

Nagy Lajos bizottság tag javasolja kérelem befogadását. Az őszi fordulóban egy meccs kivételével mindig nyert a csapat, úgy gondolja, hogy érdemes támogatni őket.

 

Kun István bizottsági tag szintén támogatja jelen kérelmet, de kéri, hogy a jövőben az SE elnök jobban figyeljen oda, ne költse el előre a pénzt azzal, hogy majd az önkormányzat úgyis kifizeti helyettük.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Szőlő és Bor éve kapcsán nem rendeltünk minden beadott programhoz forrást. Ezt a tornát terveztük, mivel együttműködési megállapodásunk van a térségi borok marketingje vonatkozásában. Látható, hogy az éves támogatás nem elegendő a Sportegyesület működtetéséhez. Most a csapat első helyen áll, elképzelhető, hogy megnyerik bajnokságot. Ekkor újabb kérdések merülnének fel, a megyei bajnokságban való részvétel az önkormányzat további támogatása nélkül nem lehetséges.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az öltözővel is kell valamit kezdeni. Megjegyzi, hogy már nem mennek fel a gyerekek a tetejére, mert a VN. Kft. lekerítette.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 200 eFt összegű támogatás biztosításával és az I. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

358/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sportegyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 200.000 Ft összegű támogatással.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj körzeti megbízott jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Rendőrkapitányság mennyivel járul hozzá a jutalmazáshoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az utolsó két évben rendkívüli ülés keretében döntött a testület a támogatásról. Most időben beadták a kérelmet, megjelölve a jutalomra javasolt személyét. A jutalmazáshoz az önkormányzat támogatását kérik.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja, hogy a testület határozza meg, hogy ki és mikor adja át a pénzt a megjelölt személy részére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző évben külön megállapodást kellett kötni a Kapitánysággal az összeg átadásáról, azt a rendőrség utalta át a jutalmazott részére. A polgármester úr csak képletesen tudja átadni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja az előterjesztésben szereplő bruttó 50 eFt biztosítását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért alpolgármester úr javaslatával és a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

359/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj körzeti megbízott jutalmazására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek bruttó 50.000 Ft összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2018. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a 2018. évi cafeteria az alapilletmény ötszörösénél nem lehet kevesebb, de maximum 200 eFt lehet. A kettő között minimális különbség van. A dolgozók ebből 147 eFt-ot kapnak kézhez, melyből max. 100 eFt lehet készpénz, a többi Szép kártyára utalható.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy egészségpénztári feltöltésre, vagy ruhapénz biztosítására van-e lehetőség.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a köztisztviselőket köti a törvény, az osztályvezető asszony által elmondottakon túl más lehetőség nincs a cafeteria keretében. Egyéb bérrendszeren kívüli juttatást 51 %-os SZJA fizetési kötelezettség terhel. A jutalomkeretet 22 % terheli, ezért inkább azt javasoljuk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

360/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2018. évben

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Balatoni Szövetséggel megállapodás 2018. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kaphatunk-e ÁFÁ-s számlát a Balatoni Szövetségtől.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az összes balatoni település kedvezőbb árat tud kiharcolni, mint egy-egy önkormányzat.  A határozatba kéri belefoglalni, hogy próbálják meg a jövőben a permetezés idejét úgy meghatározni, hogy a strandolókat ne zavarja. Előfordult, hogy délután lepermetezték az embereket a strandokon, állítva, hogy nem káros az egészségre. Ha csapadékosabb a nyár, akkor a szúnyoggyérítés nem eredményes, ilyenkor elképesztő kritikákat kapunk az itt nyaraló vendégektől.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot azzal, hogy próbálják a permetezés idejét úgy megválasztani, hogy a strandolást, a strandolás idejét ne befolyásolja, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

 

361/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balatoni Szövetséggel megállapodás 2018. évi szúnyoggyérítésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy próbálják a permetezés idejét úgy megválasztani, hogy a strandolást, a strandolás idejét ne befolyásolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

„Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés módosítása során a testületi döntések kerültek beépítésre, az állami támogatásból származó bevételek rendezése történt meg, illetve technikai átcsoportosítások történtek egyik számlaszámról a másikra. Ezek plusz bevétellel, illetve kiadással nem járnak.  A Közös Hivatalnál is történt technikai átcsoportosítás, illetve többletbevétel rendezése, a Kulturális Intézménynél kisebb összegszerű átcsoportosítások vannak. A rendelet módosítás jóváhagyását kérjük a Képviselő-testülettől.

 

Laposa Bence bizottsági tag 9.16 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

362/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mit jelent, hogy az iparűzési tevékenység ideiglenes jellegű. Egy nyáron itt árusító vállalkozó adóalanynak minősül-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a törvény szerint a vállalkozó akkor köteles napi 5 eFt iparűzési adó megfizetni a nettó árbevétele után, ha egybefüggően 180 napot meghaladóan dolgozik a településen. A szezonális árus adóalany, de ha az éves nettó bevétele nem éri el a 2 millió forintot, akkor adómentes, illetve nem feltétlenül marad itt egész szezonban. Kéri a bizottságot, hogy a rendelet módosítás 1. §-ában az építményadó évi mértékére a reklámhordozó esetén tegyen javaslatot. Most 1 m2 reklámhordozó felületig 25 eFt közterülethasználati díjat kell fizetni. Ezen felül 44 eFt-ot évente. Most a maximum adótétel 12 eFt/m2.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a maximum meghatározását. A kis felületet igénylők így is jobban járnak.

 

Laposa Bence bizottsági tag 9.20 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy ezt a szabályozást a Városarculati terv felülírja-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy be lehet korlátozni a testület egyetértése mellett, a településképi bejelentési kötelezettség terhe mellett lehet majd kirakni a reklámokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a saját rendezvények kapcsán a BVKI is fizetett pld. a szüreti molino után. Kéri, hogy a jövőben ezt próbáljuk másként rendezni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzati intézmények mentesek. A jövőben pontosan le kell határolni, hogy mire nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a bizottság javasol-e változtatást a többi adónem esetében.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy nem emelné fel az idegenforgalmi adót, figyelembe véve, hogy pld. a parkolási díjak is magasak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy nem emelne a telekadó és az építményadó tekintetében sem. Elmondja, hogy többen kérdezték tőle, hogy miért vonta vissza a testület az IFA bizonyos százalékának visszatérítését a szobakiadók felé. Úgy érezték, hogy ez ösztönző jellegű volt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 10-20 eFt-ot igényeltek vissza a legtöbben, ebből nem lehet minőségi fejlesztést végezni. Aki szálláshelyet ad ki, annak a minimumfeltételeket egyébként is biztosítani kell. A Turisztikai Egyesülettel történt beszélgetés után megegyezés született arról, hogy az önkormányzat a vállalkozókkal egyeztetve ezen összeget a közterületek fejlesztésére fordítja. Így a rendeletből kikerült ez a passzus, nem látja indokoltnak az újbóli bevezetését. Az adó befizetésére nem volt hatása, a befizetett IFA azóta emelkedett meg, mióta az ellenőrzést visszavezettük, illetve minden évben belépett egy nagyobb vállalkozás, például a BonVino, a Halászkert vagy a Badacsonyi Kemping.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az Egyesület meghatározott céljaira az IFA bevétel egy részét felhasználhatná-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület elkészítette a listát arról, hogy a jövő évben mit szeretnének megvalósítani, melyet előzetes szűrésre a 4 polgármesternek bemutattak, majd a testületek döntik el, hogy mire adnak forrást. A testületnek nem kell mindent támogatnia, a programok egy részét az Egyesület finanszírozza.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a három fenyő alatti területen lévő reklámtáblák kereteivel mi lesz, illetve az út mentén elhelyezett reklámokért ki szedheti be a pénzt.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a reklámtáblák kereteiről az új tulajdonossal kell egyeztetni. A badacsonytomaji és a Bányász strand közötti sárga keretekben elhelyezett reklámokról is egyeztetni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja azzal, hogy a reklámhordozó esetén az építményadó évi mértéke 12 eFt/m2 legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

363/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja az építményadó évi mértékét a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó esetén 12.000 Ft/m2összeggel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

A települési adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja ezt az adónemet megszüntetni

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület szándéka jó volt, de egyetért a javaslattal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. rendelet tervezetet – az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését -  támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

364/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A települési adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy sok anyakönyvi eseményünk van, évente mintegy 60 esküvőt tartunk, 90 %-ban nem helyiek részére. Az északi part és a hasonló települések vonatkozásában vizsgáltuk a díjak mértékét. Van, ahol a házasságkötésért 80 eFt-ot kell fizetni, plusz szolgáltatások nélkül. Mi 35-45 eFt-os díjakat javaslunk első ütemben. Arra nem volt példa, hogy valaki azért mondta vissza a Badacsonytomajon tartandó esküvőt, mert soknak tartotta a fizetendő díjakat. Indokolt esetben az anyakönyvi díjak mérséklésére van lehetőség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

365/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Temetőrendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy évente egy alkalommal kötelező a rendelet felülvizsgálata, díjemelést nem javaslunk.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nincs olyan probléma, melyet a rendeletben szabályozni kellene. A sírokat 25 év után újra meg kell váltani, erre a sírokra kihelyezett felszólításokkal, vagy levélben történő megkereséssel hívják fel a figyelmet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

366/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Temetőrendelet felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

A reklámok​, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet megalkotásának határideje lejárt, de ennek elfogadása meg kell hogy előzze a TAK és a TER elfogadását. A Kormányhivatallal egyeztetett a tervezetről, a módosított tervezetet a testületi ülésig meg fogja küldeni a képviselők részére. Javasolja településképi bejelentési kötelezettség alá tenni a reklámokat, a kihelyezésre mindenki tegye meg a bejelentést. A döntés a tervezet szerint polgármesteri átruházott hatáskörébe tartozik.  A rendelet hatálya a település egész terültére kiterjed, többszörös bírságolási lehetőség van.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a legszigorúbban kell eljárni. A polgármester átruházott hatásköréből kivenné az engedélyezést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bejelentésköteles eljárásokban két lehetőség van. 8 napon belül nyilatkozik a hatáskör gyakorlója, vagy tudomásul veszi, vagy megtiltja a tevékenységet. Ha 8 napon belül nem reagál, akkor a kérelmező quázi azt csinál, amit akar. Így minden esetben rendkívüli ülést kellene összehívni.

 

Kun István bizottsági tag egy etikai bizottság létrehozását javasolja, elektronikus véleményeztetéssel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a Városarculati kézikönyv más metodikát ír elő, akkor hozzá lehet igazítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

367/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A reklámok​, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Szociális tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 117 m3 tűzifát lehet szétosztani.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy ebben a témában egyeztetett a szociális ügyintézővel. Sokan nem férnek bele jövedelmük alapján a támogathatók körébe. Az egy főre jutó jövedelemhatár most 99.750 eFt. Az ügyintéző több javaslatot tett. Javasolja a rendelet 2. §. (1) bek. d) pontjában megfogalmazott öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-ában meghatározni az egy főre jutó jövedelem határát.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a feltételeket a testületi ülésig átdolgozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendeletet az elhangzott módosítással elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

368/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális tűzifáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezet 2.§ (1) bekezdés d) pontját „annak a 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjasnak, akinek az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át” szövegezéssel fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ki állította össze az értékelést. A pénzügy és az igazgatás munkája röviden le van írva, a műszaki osztály munkája részleteiben fel van tűntetve, úgy tűnik, magasan felette áll az egész hivatalnak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az osztályoktól dolgozónként kérte be az anyagot, amit a beszámolóba bedolgozott. A pénzügyi irodából egy kollégától kapott információt, sajnos ezzel az osztállyal komoly problémái vannak. Az ügyiratok számát tekintve bizonyos osztályokon növekedés érzékelhető. Egyes igazgatási területen, a kommunális igazgatás területén és a települési adó miatt érzékelhető ügyiratszám növekedés.  Az ASP rendszernek köszönhetően bizonyos szakrendszerekben elegendő az ügyfél kijelölése, a határozatot legyártja a rendszer, utána csak borítékolni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

369/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

2018. évi munkatervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy decemberben lesznek-e költségvetési keretszámok.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egyenlőre nem, a normatívákat tudjuk. Szakmai javaslata, hogy a bizottság január közepéig tartson egy rendkívüli ülést, ahol csak ez lenne a napirend. Így az ott elhangzott módosítások átvezetésével a soros ülésre az elfogadásra kész tervezet kerülhetne be. A soros ülésen rövid az idő ahhoz, hogy az egyes intézmények költségvetését a testület részleteiben megismerje. Néhány jogszabályváltozás várható még, ezért nem célszerű a koncepció és az üzleti tervek előzetes tárgyalása sem. Nem látja reális esélyét annak, hogy a költségvetési főszámok ismerete nélkül előzetesen vállaljon az önkormányzat kötelezettségeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

370/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2018. évi munkatervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

2018. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a belső ellenőrzési tervet szigorúbban venni, mint az előző években. Úgy érzi, hogy néhányan nem veszik kellő komolysággal a rájuk nehezedő felelősséget, komoly jogszabályi hiányosságok is vannak. Javasolta a könyvelés vizsgálatát. Személy szerint javasolt még néhány tételt mindkét önkormányzat esetében, a belső ellenőr pedig hozzáigazította, amit még ellenőrizendőnek és fontosnak tart. Ezen felül a testület is tehet javaslatokat.

 

Kun István bizottsági tag szerint a testületnek nem kell ebbe beleszólnia. Ha a hivatal vezetése a javasolt ellenőrzéseket fontosnak tartja, akkor javasolja a forrást hozzárendelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


 

371/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2018. évi belső ellenőrzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke 11.00 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 11.14 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Győri Benjamint és Győri Orsolyát, a városarculati terv készítőit. Elmondja, hogy a cég képviselői a korábbi testületi határozatnak megfelelően kaptak meghívást a bizottsági ülésre. Kéri, hogy ismertessék az átdolgozott anyagot, addig a következő napirend vonatkozásában nem indítja meg a tárgyalást és a vitát.

 

Győri Benjamin köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy cégük az év elején kezdett el foglalkozni a városarculati kézikönyvvel. Egyrészt feladatok keletkeztek az építési törvény átdolgozását követően. Olyan feladatokkal foglalkoztak, melyeket a törvény hatálya nem érint.  Az adott település vázolja fel, hogy milyen épített környezetet szeretne. Itt egy másik cég is közreműködött a városkommunikáció terén, az általuk készített anyagot is figyelembe vették. Mindketten városépítészek, településrendezéssel, építészeti munkákkal, városszépítő koncepciókkal, projektelőkészítéssel – főként energiahatékonysággal összefüggésben – foglalkoznak. Az anyagban rögzítésre került irányvonalat egyeztetések, helyszíni bejárások után alakították ki, megjelölve a pozitívumokat és negatívumokat egyaránt. A különböző városszerkezeti pozícióban lévő helyszínek identitását meghatározva adták meg az egyes arculati elemeket. A közterületek kialakításával, a közterület és magántulajdonban lévő ingatlanok kapcsolatával a jogszabály nem foglalkozik. A stratégiai dokumentumokból látható, hogy hová szeretne eljutni a város, ehhez milyen eszközei vannak. A városarculati kézikönyv olyan iránymutató, mely a közterületek kialakításának fontos segédeszköze. Nemcsak a városkép formai megjelenítéséről szól, az elhatározott döntések hosszútávon meghatározzák a város arculatát, épített környezetét és kultúráját. A közterületi dizájn elemek kialakítására a nagyobb városok akár külön tervzsűrit is összehívnak. Az anyagban meghatároztak hard és soft elemeket, melyeket be kell integrálni a tényleges döntéshozatalba. A jövőbeni beruházásoknál így nem kell minden esetben a tervezőkkel külön tervprogramot kitalálni. A dokumentum a képviselők körében került társadalmasításra, ezt a civil és gazdasági szereplők körében folytani kell. Fontos, hogy elfogadják a megfogalmazott irányelveket. Ha a város eszerint határozza meg az arculatát érintő beruházásait, szüksége lesz a magántőkére, a gazdasági szereplők, akár a szálláshely szolgáltatók egyetértésére.

 

Győri Orsolya elmondja, hogy a településképi arculati kézikönyv elkészítését jogszabály írja elő, ez a HÉSZ-hez kapcsolódó un. képeskönyv, mely felméri az épített környezet minőségi értékeit és problémáit. Fontos, hogy a közösség jóváhagyja az útmutatóként hasznosítandó dokumentumot.  A dokumentum elején egy klasszikus városépítészeti vizsgálat van, mely kiemelten tartalmazza az identitás tudat formálásában jelentős gócpontokat.  Fontos a meglévő védett értékek megőrzése. Három jól elkülöníthető településrész mellett kiemelték a vízparti térséget a 71-es út és a Balaton közötti területet, mely változatos funkcióval bír. Az információk rendezése során az alábbi karakter területeket határolták le: Örsi szőlők és kapu térsége, iparterületek, zártkertek területe, új telep, a tomaji városközpont. Tájképi értékek a Badacsonyi szőlőhegy, a 71-es út melletti terület, a víztér, természetközeli területek a hegytetők. A tengelyek a következők: Római út és a Káli medence felé vezető út. A megfogalmazható karakterterületeknek fontos szerepük van a lokális identitás formálásában, a turizmus fejlesztésének is lehetnek alappillérei. A városkapuk jelentősége fontos, kiindulási és tájékoztatási pontot jelentenek. Ezek a következők: a badacsonyörsi buszmegállók és vasúti megállóhely, a Káli medence felőli kapu, a tomaji városkapu a vasútállomás és környezete, a balatoni kapu a kikötő térsége, a badacsonyi városkapu a 71-es út mellett. A központi terület önmagában is érték, a kikötő területének pontos artikulálása sarkalatos pontja lehet a kézikönyvnek.  Fontos k kiemelni a védett területeket, a Kisörsi hegy, Badacsonyi hegy a Nemzeti Parkhoz tartozik. Kiemelték Badacsony főbb értékeit, melyek a „badacsonyiságot” jelentik, városarculati szempontból ezek a legfontosabbak: badacsonytomaji városközpont, örsi kapu térsége és a kikötő térsége. Ezek a kereskedelmi, szolgáltatás és látvány szempontjában a legintenzívebb sűrűségű helyszínek.  Vizsgálták, hogy milyen formai világgal operálnak a jelenleg meglévő városarculati elemek, a közterületek berendezése, az utcabútorok, utcaképek, a vendéglátó épületek, rendezvényhelyszínek. A városmarketing tevékenységről is szereztek információkat. Benyomásuk az, hogy rendkívül heterogén, de a jó dolgokat költséghatékonyságból meg lehet tartani. Fontos lenne az egységes megjelenés minden településrészen. Kiemelték a település központját, mely utcaképi sajátosságokkal rendelkezik. A reklámkihelyezésekre fokozottan figyelni kell. A másik érzékeny terület a Római út. Az út mellett a bazaltkerítés, és a ráfutó szőlő és borostyán a meghatározó, az út karakterének megőrzése a település hagyományait illetően fontos. A legkritikusabb utcaképi szempontból az Egry sétány, és a kikötő környéke, ahol a nyári szezonban a legintenzívebb a használat. Az ideiglenes kitelepülések miatt a városkép romlik. A vendéglátóhelyek utcaképi megjelenése nem egységes. A rendezvényhelyszíneket artikuláltabban javasolja elképzelni. Az új kommunikáció fontos eleme a városmarketing, melynek az alapelveket és a közös értékeket kell kommunikálni.  A Városarculati koncepcióban megfogalmazott karakter területek megjelenését differenciálva például a városközponthoz egy klasszikus megjelenés illik, a kikötő térségében a mai arculat, kortárs megoldások is megjelenhetnek. A többi terület egyszerű funkcionális arculattal bírna.  A klasszikus történelmi arculathoz tartozhat a kockakövek alkalmazása, archaikus utcabútorok megjelenése. A modern kortárs arculat esetén a mai szabadtéri tervezésnek az eszköztára jelenhet meg, az aszfalt burkolat helyett pld. nemesebb anyaghasználat. A vegyes övezetekben egy egyszerűbb formavilágú egységes megoldás követendő. A városképi összetervezést erősítheti a színkódok alkalmazása. Ezáltal jobban szembeötlő, ha egyik karakter területből a másikba érünk. Ezek a színek megjelenhetnek a hirdető és irányítótáblákon, de a kereskedelmi szolgáltatóknál is. A városi útvonalak egyedi jelzéseket is kaphatnának, felfestésekkel, burkolatba integrálással.  Összvárosi szinten javasolják egy mentális térkép elkészítését, melyre jó példa lehet egy régi badacsonyi képeslap.  Ez más vetületben is megjelenhet, pld. levélpapíron.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a részletes tájékoztatást. A városarculati kézikönyvtől az irányelvek megfogalmazását várta, például Badacsonyban milyen utcabútorok, milyen szobrok készüljenek, milyen anyagok felhasználásával. Hol legyen körforgalom, milyen útmutató táblák legyenek, hogy legyenek a hulladékgyűjtő edények, az információs pontok. Mi legyen egy közparkban, milyen virágok legyenek a strandokon. Mit lásson, milyen formában az ideérkező turista. A kapott anyag egy általános megfogalmazás, melyet a testület eddig is tudott nagyjából. Másfél éve nincs Badacsonyban hirdetőtábla, mert arra vár a testület, hogy a kézikönyv megmondja, hogy milyen legyen és hová kerüljön.

 

Győri Benjamin elmondja, hogy a dokumentum tartalmazza a formai megjelenést, az anyaghasználatot. Az energiahatékonysággal kapcsolatosan a napelemekkel működő lámpatesteket javasolták, a formai követelményeket koncepcionális szinten meghatározták.  A tervezési megbízás az irányok meghatározását tartalmazza.  Ha ezek elfogadásra kerülnek, akkor lehet bővíteni az anyagot, majd társadalmasítani. Nem tudják pontosan meghatározni az adott gyártmányt, gyártót, stb.

 

Győri Orsolya elmondja, hogy tervezőként nem határozhatnak meg mindent, fontos az anyag társadalmasítása, a helyiek véleménye. A koncepciót felvázolták, melyet a képviselők, majd egy szélesebb kör véleményez.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy egy konkrétan használható anyagra van szükségünk. Ha ez kikerül a lakosság elé, attól nem lesz pontosabb.

 

Győri Benjamin elmondja, hogy arról volt szó, hogy a főépítész és a testület bevonásával az anyag egyeztetve lesz, addig nem tudnak tovább haladni, amíg nincs meg a konszenzus.   Kéri az észrevételeket pontokba szedni. Azt nem tudja vállalni, hogy kitalál még 4-5 verziót. Amíg nem látják tisztán, hogy elfogadhatók-e az irányvonalak, nem tudnak tovább tervezni.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy az anyag tekintetében hogyan teljesülnek a szerződésben vállalt kötelezettségek.

 

Győri Benjamin szerint szükséges egy szerződésmódosítás a felek között.  Úgy tud felelősséggel javaslatot tenni, ha látja, hogy mit jelentenek a javaslatok az önkormányzat költségvetésében, tud-e rá forrást találni. Például, ha a közvilágítás korszerűsítésében gondolkodik a település, a lámpatesteken kívül még egy arculati tényező is szerepelni fog.

Kéri a jegyzőkönyv kivonatának megküldését.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja először a leírtakról dönteni. Ha annak pontjaival a bizottság, illetve a testület egyetért, akkor lehet megkezdeni a konkrét kidolgozást.

 

Győri Benjamin arra is választ kér, hogy melyek a testület számára értékes elemek, mit akar megőrizni, mi nem cserélhető le. Például az iránytótáblák, egységes házszámok.  Emellett fontos az egység megteremtése. Vannak magánberuházásból megvalósuló portálok is, ezeket hasonlóképpen kell szabályozni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy miért csak most beszélünk az anyagról, amikor az már áprilisban elkészült. Mikor készül el a használható kézikönyv.

 

Győri Benjamin elmondja, hogy a dokumentum szóbeli véleményezése ma történik. Írásban kéri, hogy pld. mit kell megőrizni és mit lehet cserélni. A kiegészítő elemek szerinti átdolgozása kb. 30 nap, majd ismét meg kell tárgyalni. Külön leírásokat készítenek a karakter területekre, mely alapján lehet tovább haladni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a legközelebbi konzultáción már látni szeretnénk a konkrétumokat.

 

Győri Benjamin elmondja, hogy ez nincs benne a szerződésben. Most egy közterület alakítási terv készül. A kért anyag egy másik munkában tudna megvalósulni, látványtervet nem tud készíteni, most nincs rá erőforrása. Kéri, hogy az anyagban 8 oldalon át felsoroltakat véleményezze a testület. Van egy külön felületük, ahol erre elektronikus formában, személyenként is van lehetőség.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a lehatárolásokat elfogadni. A véleményezést közösen megbeszélve javasolja. Úgy gondolja, hogy képi elemek nélkül nem tud a testület megfelelő döntést hozni. Kéri, hogy január elejére legyenek meg a konkrét szabályozások.

 

Győri Benjamin javasolja a rendelet tervezetet áttanulmányozni, az a normatív szabályokat tartalmazza. A képes elemekről eddig nem volt szó, így nem készítettek ilyet. Kéri a teljesítésigazolás kiadását a koncepció elkészítésére, utána tudnak foglalkozni a részletes kiviteli alapú tervezéssel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződéskötés februárban történt, a testület a mai napig nem látott a munkából semmit, nem kapott tájékoztatást. Kértük a vállalkozót, hogy szeptember 15. környékén jelenjen meg. Nem tudott eljönni. Feladatuk volt a társadalmasítás, amit kérünk komolyan venni.  Mi nem tudjuk megmondani a részleteket. Úgy gondolja, hogy a teljesítés igazolás még nem adható ki, nem szeretnénk fizetni. Közel 1 éve várunk erre a kézikönyvre, nem tudtunk előbbre lépni, legszívesebben felmondaná a szerződést. Szilárd elhatározás volt a folyamat végig vitele, erre pénzt áldogozott az önkormányzat. Kéri, hogy a felvetéseket teljesítsék, utána lehet beszélni a teljesítés igazolásról. Kérdezi, hogy hogyan képzelik a társadalmasítást és ennek milyen konkrét lépései lesznek.

 

Győri Benjamin elmondja, hogy a tervezési ütemtervet leadták. A koncepciót egyeztetik a testülettel, majd az társadalmasításra kerül, utána lehet beszélni a rendeletről. A dokumentumot többször megküldték véleményezésre, írásos véleményt nem kaptak. Ebben a körben egyeztetési folyamat is történhetett volna. 5 alkalommal voltak a településen, akkor is lehetett volna egyeztetni. Az eredeti szerződés szerinti szakaszt lezárták, erre vonatkozóan az összes módosítás átvezetése a szerződés szerinti második szakaszan van. Mivel nyár végéig nem született döntés, egy másik munkát is elvállalt, a Puskás Ferenc stadion tervezője mellől nem tudott eljönni, így nem tudott részt venni a szeptemberi egyeztetésen. Ezt az egyeztetést már májusban vagy júniusban is meg lehetett volna tenni, de tervezőként nem tud testületi ülést generálni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kapott anyagot mi is meg tudtuk volna csinálni, azért vontunk be szakembert, hogy konkrét javaslatokat tegyen le. Arról szóljon a dokumentáció, hogy a badacsonytomajiak részére mit javasol, egy-egy adott kérdésben két alternatíva megjelölésével. Elmondja, hogy a javasolt bazalt kockakővel az a gond, hogy az emberek nem szeretik, beszerezhetetlen, nagyon drága. A jelenlegi állapotokhoz képest tovább szeretnénk lépni, pénzügyi és egyéb lehetőségeket figyelembe véve ehhez reális lehetőségünk van. Ehhez kérünk megfelelő anyagot.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint az utcanév és házszám táblák megtartandó pozitív felületek. Az összes többi esetében kéri a javaslatokat.

 

Krisztin N. László polgármester példaként említi, hogy játszótér építése esetén a természetvédelem és a hagyományok miatt minden tanácsadó a fa játékokat favorizálja. Ennek ellenére a jövőben a játékok itt fémből lesznek, mert nincs 5 évente 50 millió forint a cseréjükre. Az ITS és Településfejlesztési koncepció szerint minden tevékenységet egy környezetvédelmi és fenntarthatósági burkon keresztül kell elképzelni. Elképzelhető, hogy a javasolt két verzió helyett a testület egy harmadikat választ célszerűségi okokból. Rövid időn belül kézzelfogható anyagot kér.

 

Győri Benjamin elmondja, hogy sok pénzt és időt fektetettek ebbe a munkába. Kérdezi, hogy mit kell tenniük a teljesítésigazolás kiadásához, illetve ahhoz, hogy a kifizetés megtörténjen. Egy fél éves tervezési ciklussal kalkuláltak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a lista alakuljon ki a megőrizendő elemekről. Kérünk 2-3 javaslatot minden elemre Badacsony jellegéhez illeszkedően, melyből a testület ki fogja választani a legkedvezőbbet. Utána tekinthető ez a tervezési szakasz lezártnak. A következő szakasz tekintetében az a javaslat, hogy rendszeres, legalább havi 1 találkozásra kerüljön sor.

 

Győri Benjamin elmondja, hogy a társadalmasítást a testület, a gazdasági szereplők és civil közösség körében a nyári időszakban meg kellett volna tenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke fontosnak tartja, hogy kép alapján is láthassa a testület, illetve a lakosság az elképzeléseket a társadalmasítás során.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy menyi idő alatt készül el az az alternatíva, amit társadalmasítani lehet.

 

Győri Benjamin elmondja, hogy összesen 12 lapról beszélünk, mindegyikre két példát mutatnak be. Jövő hét keddre elkészül az anyag.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha az megfelelő, a teljesítés igazolást kiadjuk, és megkezdődhet a társadalmasítás.

 

Győri Benjamin kéri a rendeletterezettel kapcsolatosan a testület írásos válaszát, mivel az az önkormányzat számára kötelező elem lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a településen élők véleménye nélkül nem szívesen foglal állást. Példaként hozza, hogy szeretnénk, ha a Bringa körút keretében elkészülne Badacsonyban is a hiányzó kerékpárút. A NIF-től nemleges választ kaptunk, érvekkel alátámasztva elkezdtünk küzdeni a megvalósításáért. A közmeghallgatáson felvetődött a Római út egyirányusítása, amit az emberek nem fogadtak el. Előfordulhat, hogy ennek a rendeletnek is van olyan passzusa, ami szakmailag jó, de az itt élőknek nem elfogadható. Jelentős pályázati támogatást nyert el a település, a közbeszerzések folyamatban vannak, a kiviteli tervek készülnek. Fontos, hogy a lehető legrövidebb időn belül elfogadásra kerüljön a dokumentum, hogy az abban foglaltak érvényesíthetők legyenek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy olyan újabb rendelet tervezetet vár, ami a 2018. évi jogszabályváltozásokat leköveti, a helyi rendeleteknek is megfelel. Megjegyzi, hogy többször történt írásbeli kommunikáció és nem kétszer került visszautasításra az itteni részvétel.

 

Győri Benjamin a társadalmasítás időpontját február végére javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez késő, január végéig, egy hétköznapi napra kér javaslatot.

 

Győri Benjamin elmondja, hogy emailben jelezni fogja a neki megfelelő időpontot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni, hogy a bizottsági ülésen részt vettek és tájékoztatást adtak.

 

21./ Napirendi pont

Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Táncsics utca végén lévő hulladékgyűjtő sziget miatt több bejelentés érkezett. Megoldódott-e a probléma.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról volt szó, hogy átkerül az edzőpálya alatti részre, de ez még nem történt meg.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy elsősorban a vállalkozók dobálják be az üvegeiket éjszaka. Ha ez valóban így van, akkor az ő környezetükbe kell tenni, hogy ne zavarjanak másokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szigeteket a lakossági kommunális hulladék gyűjtésére helyeztük ki. A működési engedélyekhez szemétszállítási szerződést kell bemutatniuk a vállalkozóknak, de ebben nincs szabályozva a szállítás gyakorisága. Ezt a borászati vállalkozás esetében is rögzíteni kell. Keresni kell a megoldást, esetleg olyan helyet keresni, ahol összegyűjthető és üzleti alapon kezelhető az üveg.

 

Kun István bizottsági tag javasolja segíteni a vállalkozókat ebben a témában, jónak tartja a szelektív gyűjtést.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint, ha az edzőpálya alá lekerül a gyűjtő, akkor ott rövid időn belül összegyűlik a szemét, hasonló helyzet alakul ki, mint a badacsonyörsi volt boltnál.

 

Krisztin N. László polgármester átmeneti megoldásként javasolja a sűrűn lakott övezetből egy ritkábban lakottba áthelyezni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

372/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Környezeti állapotról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Beszámoló a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


 

373/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése – Konzorciumi megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Kisfaludi út élmény sétánnyá alakítása a konzorciumi együttműködési megállapodásban 419.244.286,- Ft-tal szerepel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akik jelen voltak az MTÜ-vel folytatott megbeszélésen, hallották a pályázat várható sorsát. Hivatalos értesítést még nem kaptunk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

374/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése – Konzorciumi megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy pályázat nem érkezett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy tudomása szerint a szerződési feltételek között vannak olyan pontok, melyeket a volt bérlő nem vállal. Kérik, hogy változtasson a testület a kiíráson. Nehezményezték, hogy a hátsó udvarról a strand felé teljesen ki vannak zárva. A határidővel, fizetési feltételekkel is gondjaik vannak.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy forduljanak írásban a testülethez a szerződéstervezet 16. pontjának módosítását kérve.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy pályázatot már nem nyújthatnak be. A szerződést az ügyvéd úr fogja előkészíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, azzal, hogy a szerződés 16. pontját módosítsa a testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

375/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a szerződés 16. pontját módosítsa a testület.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a pályázatot benyújtó magánszemély mit akar csinálni pontosan.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem tudja sajnos.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja átgondolni a döntést, hiszen az önkormányzat 4,5 millióért veszi bérbe a MÁV-tól, és 2 millió kap érte.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint ez így már elfogadható. Javasolja, hogy a pályázó mutasson be látványtervet arról, hogy hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant. A szerződés csak egy szezonra szóljon.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a testület azt szeretné, hogy a tér nyitott legyen, úgy gondolja, hogy ennyit érdemes áldozni ezért. Fontos, hogy legyen szigorú ellenőrzés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a gesztenyesor kiadásáról a MÁV-val folytassunk tárgyalásokat.

 

Kun István bizottsági tag ezt nem támogatja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy közterület használatra csak vendéglátó tevékenység esetén van lehetőség, a bérlő által igényelt, de maximum 30 m2 mértékben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

376/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy pályázat nem érkezett. Javasolja a versenyfelhívás ismételt kiírását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

377/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


27./ Napirendi pont

AVIS IGNIS Kft. megkeresése ingatlan megvásárlásra Bt. 02/25. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy amíg a libegő sorsa nem ismert, nem javasolja a telek értékesítését.

 

Kun István bizottsági tag sem támogatja az ingatlan eladását.

 

Orbán Péter alpolgármester úgy gondolja, hogy ez a terület a jövőben fel fog értékelődni, nem javasolja eladni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag sem támogatja az eladását.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy kis túlzással ez a 6 ha-os terület része, nem javasolja értékesíteni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az ingatlan a VN. Kft. kezelésében van. 1,5 éve kötött bérleti szerződést Takács Csabával határozatlan időre azzal, hogy az ingatlant egy hónapon belül kitakarított állapotban visszaadja szükség esetén. Az ingatlanban szalmabálákat tárol.  Bérleti díjat nem fizet, de a füves területet rendszeresen nyírja, az épületet karbantartja, 6 konténer szemetet elvitetett, folyamatos felügyeletet tart. A szerződés bármikor felmondható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a 3 fenyő alatti területen az ígért fejlesztés megvalósul-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy úgy emlékszik, ha nem valósul meg, akkor a bekerüléskori forgalmi érték feléért vásárolja vissza az önkormányzat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzottak szerint a 2. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

378/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

AVIS IGNIS Kft. megkeresése ingatlan megvásárlásra Bt. 02/25. hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


28./ Napirendi pont

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Programok Pontok fejlesztése” c. pályázat előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a BVKI intézményvezetője a bizottság ülésén nem tud jelen lenni, a kérdésekre a testületi ülésen tud válaszolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja befogadni a pályázatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

379/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Programok Pontok fejlesztése” c. pályázat előkészítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a strandi fejlesztésekről kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy a bányász strand és a tomaji strand esetében megköthető-e a szerződés. Badacsony esetében kiírtuk-e az új eljárást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a két strandra vonatkozóan megköthető. A badacsonyi strandra a meghívandó gazdasági szereplőkre javaslatot kér, ezt követően lehet előkészíteni az ajánlati felhívás anyagát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja Gaál Arnold megbízott műszaki szakember bevonását a közbeszerzési pályázat előkészítésébe.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy akkor tudunk előre haladni az ajánlati felhívás kiküldésében, ha a műszaki paramétereket Gaál úr átnézte. Javasolja a projekteket érintő megbeszélést november 30-án, csütörtök 15.00 órára összehívni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja jegyző asszony kiegészítésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

380/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Javasolja Gaál Arnold bevonásával a projektek műszaki megbeszélés megtartását 2017. november 30. napján 15 órától.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

V. ütem csatorna tervének felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 108 millió forint keretösszeg lett meghatározva a Római út elmaradt szakaszainak aszfaltozására, a központi maradvány keret terhére. Nincs csatorna a Kossuth utca leágazásától a Bonvino hotelig. Az ott lakók kérték, hogy a testület fontolja meg ezen a részen a gerincvezeték kiépítését, majd utána történjen meg az aszfaltozás. A tervek készen vannak, de a tervező szerint aktualizálni kell őket.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az V. ütemhez kapcsolódóan a Római út Kossuth utca végéig terjedő szakaszra a meglévő tervek felülvizsgálatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az V. ütemhez kapcsolódóan a Római út Kossuth utca végéig terjedően a meglévő tervek felülvizsgálatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

381/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

V. ütem csatorna tervének felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az V. ütemhez kapcsolódóan a Római út Kossuth utca végéig terjedően a meglévő tervek felülvizsgálatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

31./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

382/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

32./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy arról volt szó, hogy az ügyvéd úr felülvizsgálja az önkormányzat bérleti szerződéseit.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a határozott idejű szerződéseket egyoldalúan nem, csak egyező akarattal lehet módosítani. Írásbeli javaslatait megtette a Parték féle szőlő bérleti szerződésével összefüggésben. Ha megkapja a listát, a többi szerződést is átnézi.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e számszerű javaslat a bérleti díjra. A mellette lévő ingatlanért 400 eFt bérleti díjat fizetnek.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy amikor ugar volt a terület, nem ért többet, örült az önkormányzat. hogy valaki betelepíti és gondozza. Szőlőt telepíteni sok millió forintba kerül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja felhatalmazni a polgármestert, hogy az egyeztető tárgyalást folytassa le Partékkal.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy milyen esélye van annak, hogy a bérlők a szerződésmódosítást elfogadják.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a testület mindent megtesz az önkormányzat érdekeinek érvényesítésére. Fontos, hogy ezt ne ellenségeskedésnek fogják fel. Az önkormányzatnak kötelessége kezdeményezni a bérleti szerződések felülvizsgálatát, ami vagy eredményesen zárul, vagy nem.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásával azzal, hogy a polgármester kezdeményezzen tárgyalást a 988/1. hrsz-ú ingatlan bérleti díja vonatkozásában a bérlővel, illetve Dr. Gáli Mihály ügyvéd az önkormányzat összes hatályos bérleti szerződését vizsgálja felül és tegye meg javaslatát,  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

383/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri a polgármestert, hogy a 988/1 hrsz-ú ingatlan bérleti díja vonatkozásában tárgyalásokat kezdeményezzen a bérlővel.

Javasolja felkérni Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az önkormányzat összes hatályos bérleti szerződését vizsgálja felül és tegye meg javaslatát e tárgyban.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Kun István bizottsági tag javasolja az önkormányzati dolgozók éves munkájának év végi elismerését, illetve Bolla József ügyvezető év végi jutalmazását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatalnál rendelkezünk jutalomkerettel. Ezt szeretné hivatalon belül megoldani. Évek óta nem került sor igazgatási ügyintéző felvételére, illetve aljegyző sincs a hivatalban. A műszaki csoportot nem tudjuk tovább erősíteni, mert nincs megfelelő jelentkező. Nincs jutalomkeret a Művelődési központnál, illetve az óvodánál 1.161 eFt áll rendelkezésre.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft-nek van forrása a jutalmazáshoz.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a polgármester úr részére 2 havi, az alpolgármester részére 1 havi, a VN. Kft. és a Menü Kft. ügyvezetője részére 1-1 havi, a jegyző asszonynak 2 havi jutalom megállapítását. Az óvodavezető és a BVKI vezetőjének jutalmazása a Polgármester úr hatásköre, a Jegyző asszony a közös hivatal dolgozóit meglátása szerint jutalmazza.

 

Forintos Ervin bizottsági tag felhívja a figyelmet a beruházások fontosságára a jutalmak összegének meghatározása során.

 

Kun István bizottsági tag szerint a dolgozók nagyon keveset keresnek, az ő esetükben ezt figyelembe kell venni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki a Közös Hivatal dolgozóinak jutalmazásával egyetért, azzal, hogy azt a Hivatal jegyzője saját belátása szerint a 2017. évi tartalék keret terhére tegye meg, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

384/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jutalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak jutalmazásával egyetért azzal, hogy azt a Hivatal jegyzője saját belátása szerint a 2017. évi tartalék keret terhére tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester úr két havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

385/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jutalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. László polgármestert eredményes munkavégzéséért két havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester úr egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

386/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jutalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. László polgármestert eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester úr másfél havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  1 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

387/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jutalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Orbán Péter alpolgármestert eredményes munkavégzéséért másfél havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester úr egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

388/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jutalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Orbán Péter alpolgármestert eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Wolf Viktória jegyző egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

389/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jutalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy Wolf Viktória jegyző eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bolla József VN. Kft. ügyvezetője egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

390/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jutalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Bolla József VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezetője egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

391/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jutalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Molnárné Keller Csilla Menü VN. Kft. ügyvezetőjét eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse, mely összeget a 2017. évi tartalék keret terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Kun István bizottsági tag javasolja a Társulás felé, hogy az óvodavezetőt 1 havi jutalomban részesítse.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bolfné Tóth Melinda óvodavezető egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

392/2017. (XI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jutalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Társulás felé, hogy Bolfné Tóth Melinda óvodavezetőt eredményes munkavégzéséért egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem jogerősen befejeződött az ÉV. Kft. ügye, 32 millió tőke követelésük és 3,5 millió kamat és illeték követelésük volt. Ebből a Veszprémi Törvényszék 4.750 eFt-ot tekintett megalapozottnak. Ő a bíróság döntését megalapozottnak tartja. Beszámítási követelésként kívánta érvényesíteni a 4.750 eFt-ot, emiatt nem kívánta megfellebbezni az ítéletet. A másik fél viszont igen. Ha ők fellebbeznek, megnyílik a csatlakozó fellebbezési lehetőség. Az önkormányzat nincs elzárva attól sem, hogy ezen összeget vagy ennél többet külön perben érvényesítsen, erre 5 évig van lehetőség. A másodfokú tárgyalás hónapok múlva várható.

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 14.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Nagy Miklós

bizottság elnöke                                         jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!