2017.10.24. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 18/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. október 24-én 7.30 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag                                    (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                   bizottsági tag                                                                            Nagy Miklós                           bizottsági tag                                     (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszakiügyintéző

Berecz Nikolett            BVÖKI igazgató

Bolla József                 NV. Kft. ügyvezető

Vargáné Szőke Judit   könyvelő

Székely István             könyvvizsgáló

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Simonné Visi Erzsébet

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós és Kun István bizottsági tagok távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

316/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 24 nyílt napirendi pont, és 3 zárt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend módosítására vonatkozóan van-e javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester a Céh Turisztikai Egyesület kérelmét kéri napirendre emelni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja azt a 6. napirend keretében megtárgyalni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Menü Kft. ügyvezetője jelezte, hogy később fog megérkezni a bizottság ülésére. Ezért a meghívó szerinti 4. napirendi pontot a 7. napirend után javasolja tárgyalni. Kérdezi, hogy egyéb napirendi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

317/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. október 24-i soros ülésének napirendjét 24 nyílt napirendi ponttal és 3 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser Önkormányzati Fejlesztési-   és Projektiroda Kft

 1. 3. Műszaki szakértésről a Zöld Város projekthez kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. „Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Dr. Lajtai Bálint CORDICT Kft. ügyvezető

 1. 5. Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Céh Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Illés Zoltán elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Borókai Flóra ügyvezető AKCIÓ Kft.

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

Székely István könyvvizsgáló

Fekete Ferenc FEB elnök

 1. 7. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 9. Vagyongazdálkodásról tájékoztatás és javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. „Kisfaludy Sándor utcai sétány létesítése” tervezési szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Jégpályáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Euro-Fém Kft. Badacsonytomaj 222, 223, 224. hrsz-ú vételi felajánlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonytomaj 988/1. hrsz. ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. e-Mobi Kft-vel megállapodás megkötéséről elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. KLIK 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A 262/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Zárt ülés

 1. 1. Badacsonytomaj 099/2. hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Badacsonytomaj 099/3. és 099/4. hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj 099/5. hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Kulturális Intézmény közműdíj visszatérítést kapott. A rendelet módosítás során ennek rendezése, illetve a finanszírozás visszacsökkentése történt, mivel többletbevételük volt.

 

Wolf Viktória jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 67 milliós tartalékkal rendelkezik, ezért nagyon fontos, hogy hogyan gazdálkodunk, főként a tervezett beruházásokra tekintettel. A vagyongazdálkodással összefüggésben készítettünk egy javaslatot, melyet külön megfontolásra ajánlunk. Kéri, hogy kerüljenek kiválasztása azon ingatlanok, melyek hasznosításával a jövőben számolni lehet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

318/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser Önkormányzati Fejlesztési-   és Projektiroda Kft

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző elmondja, hogy a pályázaton az önkormányzat 612 millió forint támogatást nyert el, a projekt megvalósítására az előterjesztésben jelzett feladatokhoz árajánlatok bekérése, illetve a vállalkozó kiválasztása szükséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Tájház udvar fejlesztése esetében a meglévő tervekhez bontási terv kiegészítést kell tenni, melyre a Masszi Építész Iroda Kft.  bruttó 349.250,- Ft-os ajánlatot adott. Az előterjesztés az ajánlat elfogadását javasolja. Módosító indítványa, hogy a tervezés 50 %-os megvalósulását követően a vállalkozási díj II. részlete csak akkor kerüljön kifizetésre, ha a tervező átadja az engedélyes és a kiviteli terveket is, és az engedélyek megérkeznek. Esetleg mástól is lehetne ajánlatot kérni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a javaslat már elhangzott egy korábbi bizottsági ülésen is, azóta a szerződéseket ennek megfelelően kötjük, illetve, ha lehet, a teljes tervcsomagra kérünk ajánlatot.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző kéri, hogy a bizottság tegyen javaslatot, hogy kitől kérjünk a „soft” elemekre, illetve a kiviteli tervekre ajánlatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nyilvánosság biztosítására vonatkozó tevékenységek és a „soft” költségek (kötelező lakossági akciók) vonatkozásában és a beruházással érintett épület vonatkozásában az energetikai tanúsítvány elkészítését próbáljuk házon belül, önkormányzati intézményi szinten megoldani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a BVKI bevonásáról van szó. A „soft” elemeket lehetne csomagban kezelni. Az energetikai tanúsítványon kívül a többit egy cég meg tudja oldani. A pályázatba beállított összeg szinte elfogyott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előkészítők kb. 15 milliós összeget állítottak be erre a célra, mert a kiviteli tervekkel nem számoltak. Tehát ténylegesen nem 65 milliós tartalékkal rendelkezünk, de jelentős kötelezettségünk van már. A teljesítés igazolást ő írja alá.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a megbízásra kerülő műszaki szakember legyen a felelős, a döntés legyen megalapozott.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a megjegyzést úgy fogja fel, hogy az ő védelmét szolgálja. Ezért is kéri az alpolgármester úr és a szakértő szignóját az aláírása előtt.  Például a bontási tervnek része kellene lenni az alapajánlatnak. Megjegyzi, hogy a tárgyalásokat újra elkezdtük a Tájház udvari üzlet tulajdonosával.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

319/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a tervezési díjak esetén 50%-os vállalkozási díj kifizetését javasolja az engedélyezési szintű tervek leszállítása esetén, és az engedélyek megérkezését követően javasolja a 100%-os tervezési díj kifizetését.

A nyilvánosság biztosításához szükséges kötelező tevékenységek elkészítése, a "Soft" költségek (kötelező lakossági akciók) lebonyolítását és a beruházással érintett épület/épületrész vonatkozásában az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló energetikai tanúsítvány elkészítését javasolja önkormányzati intézményi szinten megoldani.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Műszaki szakértésről a Zöld Város projekthez kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múltkori ülésen többen jelezték, hogy nincs olyan műszaki szakember, aki teljes mértékben képben lenne. Két irányban vetődtek fel javaslatok. Egyrészt, hogy vegyünk fel egy építő mérnököt állományba, vagy keressünk egy olyan céget, illetve vállalkozót, aki műszaki menedzsmenti feladatokat vállal. A pályázati előírások szakmai vezetőt írnak, de ez nem alapvetően műszaki szakembert jelent. 6 pontból álló feladatsor állítottak össze, melynek beárazását kérték. Erre érkezett havi, egyösszegű ajánlat 550 eFt-ra, melyért gyakorlatilag minden felsorolt feladat elvégzését vállalja. Lehet további tárgyalást folytatni, vagy ettől teljesen eltérő megoldást választani. Az alapjavalattal, egy szakember állományba való felvételével kapcsolatosan félő, hogy nem megfelelő jelentkező lesz, mivel csak alacsony bért tudunk adni a bértábla szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a műszaki tartalom csökkentése lehetséges-e a pályázat keretében.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ebből nem volt probléma az elmúlt időszakban.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Lantai Adrienn projektmenedzser több alkalommal is elmondta, hogy a benyújtott verzión belül nagy mozgástér van. Lehet módosítási javaslatokat tenni a projekteken belül.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző szerint nem egyértelmű, hogy a műszaki ellenőrzést vállalja-e az ajánlattevő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a TOP-os programokhoz 3 árajánlatot kell bekérni. Ha a legkedvezőbb ajánlatottevő Gaál úr ezen összeg keretében vállalja, akkor a projektben elszámolható költségeken belül tudunk maradni a műszaki ellenőrzés tekintetében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy úgy értelmezte, hogy kompletten vállalja az összes létező feladatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke további egyeztetést javasol, pontosítva az ajánlatot, amit kissé magasnak tart.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a mostani építőipari helyzetben felesleges tovább keresgélni. Javasolja határozatlan idejű szerződés megkötését, rövid idő alatt kiderül, hogy keletkezik-e hozzáadott érték a munkája kapcsán.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület kérésének próbált megfelelni, hogy történjen valami műszaki vonalon. Nem kívánja erőltetni ezt a megoldást, kérdezi, hogy van-e más javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ajánlati összeg egy része a Zöld Város projektben elszámolható műszaki ellenőrzés jogcímen, ha vállalja a műszaki projektasszisztensi feladatokat is, mely többek részéről kívánalom. A másik része terheli az önkormányzatot a megvalósítási időszakon kívül. A műszaki ellenőr felelőssége, hogy az építési naplót és a fizikai megvalósítást nézi-e naponta, illetve szerződéskötés kérdése is lehet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem csak a műszaki ellenőrzést kértük, hanem azt, hogy tekintse át az egyes beruházásokkal kapcsolatos pályázatokat, terveket és költségvetéseket. Ha a projekt olyan fázisba jut, hogy a közbeszerzés által kiválasztott kivitelező ajánlatot ad, tegyen javaslatot, hogy hogyan lehetne közelíteni a költségvetésben szereplő összeget a pályázatban beállított összeghez, mely a legtöbb esetben több a beállított értéknél. A műszaki tartalom csökkentésével lehetne spórolni. Alapvetően ilyen feladatokra kapna megbízást. Gazdasági, pénzügyi okok miatt a műszaki ellenőrzést is javasolja a feladatok közé betenni a Zöld Város projekt esetében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását határozatlan idejű szerződéskötés mellett azzal, hogy történjen egyeztetés a testületi ülésig az árajánlat pontosításáról, az ajánlati ár csökkentéséről. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

320/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Műszaki szakértésről a Zöld Város projekthez kapcsolódóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja határozatlan idejű szerződéskötéssel és azzal, hogy az ajánlati tartalom pontosítását kéri és az ajánlati ár csökkentését kezdeményezi tárgyalási szinten a testületi ülésig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


4./ Napirendi pont

„Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Dr. Lajtai Bálint CORDICT Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Dr. Lajtai Bálint, a CORDICT Kft. ügyvezetője jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, külföldön tartózkodik. Telefonon elérhető, ha bármi kérdés lenne felé.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismereti a rendelkezésre álló pályázati forrásokat a strandok esetében, illetve a szükséges többletforrásokat a fejlesztési munkák megvalósítása érdekében az alábbiak szerint:

Badacsonytomaji strand nettó 33.858.268,-é Ft pályázati forrás, nettó 3.790.681,- Ft többlet forrás.

Bányász strand nettó 27.685.040,- Ft pályázati forrás, nettó 9.366.138,- Ft többlet forrás

Badacsonyi strand nettó 47.244.094,- Ft pályázati forrás, nettó 25.659.726,- Ft többlet forrás.  Kéri a bizottság javaslatát. Kérdezi, hogy a határidő hosszabbításról kaptunk-e visszajelzést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a múlt héten küldtük el a levelet a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, még nem kaptunk választ. A szerződéskötést megelőzően nyilatkozati szinten kellett mindenről igazolást benyújtani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy 5 napos szerződéskötési moratórium van, 75 napos teljesítési határidővel.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a támogatási szerződés október 31.-el lejár, visszafizetési kötelezettség lép életbe kamatokkal együtt. Ezért el kell dönteni, hogy a testület melyik strand esetében rendeli hozzá a plusz forrást. Ha ezt nem vállalja fel, akkor elhalasztjuk a fejlesztés esélyét. Első körben év végéig, második körben április 30-ig kértük a határidő módosítást. Ősszel esetleg bontani lehet, de építési tevékenység nem végezhető. A beruházást a jövő szezonra be kell fejezni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint már a nyáron le kellett volna folytatni a közbeszerzést a műszaki osztály közreműködésével. Szigligeten és Ábrahámhegyen több sikert tudnak felmutatni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás Badacsonytomajon eredménytelen lett, ezért a Hivatal nem okolható. Megjegyzi, hogy Ábrahámhegyen is ugyanez a hivatal működik közre a projektek lebonyolításánál, ahol az eljárások rendben zajlanak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tiszta a lelkiismerete. Kétszer tárgyalt a képviselőkkel együtt a helyi vállalkozókkal, de nem érkezett ajánlat a közbeszerzés során. Javasolja a badacsonytomaji strand esetében bevállalni a plusz forrás biztosítását a legjobb ajánlatot adó KL DEMEX Ipari Szolgáltató Kft. kivitelezése mellett. A Bányász strand esetében elgondolkodna a visszamondás lehetőségén. Meggondolandó 33 millió forintot rákölteni egy olyan strandra, melynek a jövője nem látható. Szükség lenne ott egy 60-70 milliós kotrási munkára, nem engedélyezik a nád kivágását, illetve csónakkikötő létesítését sem. Megoldás lehet a hosszú távú bérlet vagy az eladás. A badacsonyi strand esetében új közbeszerzést kellene lefolytatni. A vizesblokkot meg kell építeni, a Városkapu projektben nem szerepel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a Bányász strand esetében nem ért egyet, meg kell csinálni a fejlesztést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megoldódna a csatorna, lesz egy játszótér, vizesblokk, de az épület funkciójában nem tud előre lépni. A strand iszapos, hínaras, a nádat nem lehet kivágni. Három évig nem lehetne értékesíteni a strandot.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a két strandon a fejlesztést bevállalni. A badacsonyi strand esetében 10 órakor kerül sor egyeztetésre a Speciál Bau Kft. részéről Éri Balázzsal és az új statikus tervezővel, aki jóval kedvezőbb összeget hozott ki. Javasolja új közbeszerzési eljárás kiírását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy minden újabb eljárás pénzbe kerül, az első közbeszerzés a rendelkezésre álló keretet kimerítette.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a Bányász strandra is új közbeszerzés kiírását, fontos, hogy a beruházás elkészüljön. Javasolja a terveket átnézetni az új műszaki szakemberrel, majd azután kiírni a közbeszerzéseket, a pontos műszaki tartalom ismeretében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a Bányász strandon inkább az infrastruktúrát kellene fejleszteni a 7,5 milliós játszótér helyett.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázatot a játszótérre adtuk be. Az MTÜ Ábrahámhegyen engedélyezte az átcsoportosítást, a támogatási szerződés módosítása megkezdődött, válasz még ott sem érkezett.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Bányász strandi fejlesztéshez nettó 9,3 millió forintot kell hozzátenni, volt olyan visszajelzés is, hogy a kivitelezésre kevés a 75 nap. Elvileg április 30-ig megkapjuk a határidő hosszabbítást, így újra lehetne közbeszereztetni.  Úgy tudja, hogy kisebb mértékű átcsoportosításra van mód.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy akkor tudjuk a folyamatot a badacsonytomaji strand esetében beindítani, ha a határidő hosszabbítást engedélyezik.  A Bányász strand tekintetében a következő javaslatok hangzottak el: plusz forrás biztosítása, új pályázat lefolytatása, a pályázat műszaki tartalmának áttekintése, és a polgármester úr által felvázolt verzió, melyek közül dönteni kell. A badacsonyi strand vonatkozásában a műszaki tartalom áttekintésére és új eljárás lefolytatására hangzott el javaslat, melyet személy szerint támogat.  Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a badacsonytomaji strandra a plusz forrás biztosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

321/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást biztosítson az alábbiak szerint:
 2. 2. 1. rész – Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése:      nettó 3.790.681,- Ft
 3. 3. javasolja megfontolásra a Bíráló Bizottságnak, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek a bíráló felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Bányászi strandra a plusz forrás biztosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

322/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

1. A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást biztosítson az alábbiak szerint:

 1. a. Bányász strand fejlesztése: nettó 9.366.138,- Ft forrást + ÁFA, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja és a visszaigényelt ÁFA összegét az önkormányzat részére visszatéríteni javasolja.

2. javasolja megfontolásra a Bíráló Bizottságnak, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredényesnek a bíráló felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a badacsonyi strandra vonatkozóan új közbeszerzési eljárás lefolytatását támogatja, és egyet ért a határozati javaslattal, melyet ismertet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

323/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy aBalatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást ne biztosítson a Badacsonyi Strand fejlesztése tekintetében.

Javasolja áttekinteni a beruházás műszaki tartalmát és új közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nettó forrást biztosítjuk, de az ÁFA minket terhel. A visszaigényelt ÁFÁ-t a VN. Kft. visszatéríti az önkormányzat részére.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a pályázat kiírója a beruházás 80 %-át finanszírozza le 87 millió forint összegben. A maradék 20 %-ot az önkormányzatnak előre meg kell finanszíroznia, melyet a műszaki elszámolást követően kapunk vissza.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy ha a Bányász strandi felújításokra is kellene építési engedély, akkor nem állna benne az önkormányzat pénze a projektben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Bahart közgyűlésén fog részt venni. A közgyűlés egyszer már felfüggesztésre került. A 22 érintett önkormányzatnak október 31-ig vissza kellett volna fizetnie 1,5 milliárdos tőkejuttatást az Államnak. Ez Badacsonytomaj önkormányzatát nem érinti, mivel a vonatkozó részvényeket Siófok megvásárolta. A Kormánnyal a tárgyalások megkezdődtek. Megjelent egy kormányhatározat, melyben a tőkejuttatást elengedik. A Balatoni 360 milliárdos fejlesztési csomagban lévő Bahartot érintő 12 milliárdos fejlesztés erejéig az Állam be akar szállni, ezzel az önkormányzatok kezében lévő tulajdonrészek nagyon leértékelődnek. Siófok ki akarta fizetni a rá eső részt, így szinte egyszemélyben hozhatott volna döntéseket.

 

5./ Napirendi pont

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Céh Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Illés Zoltán elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Borókai Flóra ügyvezető AKCIÓ Kft.

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az Akció Kft. részéről Tímár Kata egyéb elfoglaltsága okán nem tud jelen lenni a bizottság ülésén.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy alapvetően rendben lement a szezon, a VN. Kft. részéről és a BVÖKI részéről a feladatok teljesültek. Sok szempontból nehéz év volt, de továbbra is az a véleménye, hogy a közterületek és egyéb ingatlanok rendezésére nagyobb gondot kell fordítani. Az Akció Kft-vel való együttműködéssel kapcsolatban úgy gondolja, hogy a kommunikáció terén egyértelműen sikeres volt, a Badacsony első látásra portál új színt hozott a város életébe. Az általános települési, önkormányzati kommunikáció terén nem tudtak sokat hozzátenni. A rendezvények kapcsán továbbra sincs rend, a külsős rendezvények aránytalanul drágák. De az is látható, hogy belső erőforrásokkal nem tudjuk profi módon megoldani a rendezvényeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a szigligeti süllő fesztivál megrendezéséből sokat lehetne tanulni. Kérdezi, hogy a parkoló automata javítása valóban 900 eFt-ba került-e. Kéri, hogy a tervezett fejlesztések a szezon előtt készüljenek el.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy igen, két rossz automatából állítottak össze egy használhatót. Ha a fejlesztések megvalósulnak, utána tervezi korszerű automaták vásárlását. Kéri, hogy a fejlesztésekhez ne neki kelljen tervezetet és költségvetést csináltatni. A Városüzemeltető Kft. elsősorban közfeladatokat lát el, nem pedig a vállalkozási tevékenységet erősíti.

 

Krisztin N. László polgármester 9.00 órakor távozott a teremből.

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a környező strandokhoz képest élményelemekkel nem állunk jól, ezen a téren kellene előrelépni. Nem komoly dolgokra gondol, de minden évben kellene valamit csinálni.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy Laposa Bence képviselő által elmondottak helytállóak. A településen sokan úgy gondolták, hogy az Akció Kft. munkája kapcsán nyilatkozatok jelennek meg az újságokban is, így jobban előtérbe kerül a település.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

324/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a jegyző asszonyt, hogy a napirend keretében ismertesse a Badacsonyi CÉH Egyesület kérelmét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az Egyesület 2.269 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást kért a működési kiadásokra, december 31-ig történő felhasználással. Az eddigi támogatással elszámoltak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a többi érintett önkormányzattól is kértek-e támogatást. Akkor támogatja a kérésüket, ha a többi önkormányzat is részarányosan kifizeti a rájuk eső részt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Ábrahámhegy Önkormányzatához nem érkezett megkeresés. Az egyesület által folytatott egyeztetésekről nem tudunk, más információk jutnak el hozzánk, egyéb csatornákon át. A kért összeg időarányosan reális. A támogatási szerződést előkészítettük, az ügyvéd úrral egyezettük. Javasolja megfontolásra, hogy esetlegesen az 5 fél együttes akaratával kössenek szerződést a későbbiekre.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a többi település éves finanszírozást szavazott meg, Badacsonytomaj csak az első 9 hónapra adott támogatást.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület az egyesület számára az előző ülésén megszavazta a támogatást 2018. évre vonatkozóan. Javasolja, hogy ennek arányában finanszírozza meg a még fennmaradó három hónapra az önkormányzat a támogatás összegét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésére megérkező Illés Zoltánt, az egyesület új elnökét, gratulál megválasztásához. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Illés Zoltán elnök elmondja, hogy szeretne jó együttműködést elérni az önkormányzatokkal. Badacsonytomaj Önkormányzatához nyújtott be egy támogatási kérelmet a Céh Egyesület nevében, mivel pénzhiánnyal küzdenek. A többi önkormányzatot egyelőre nem keresték meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ha a kért összeg helyett a jövő évi támogatás időarányos részét, 1.850 eFt-ot kap az egyesület, ez akadályozza-e a működésüket.

 

Illés Zoltán elnök elmondja, hogy meg fogják oldani. Örülne annak, ha az alaptámogatást megkapná az egyesület, illetve műsoronként további támogatást kaphatnának.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a Márton napi vigasság rendezéséhez és a programajánló kiadványhoz is kér pénzt az egyesület.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint támogatni kell a rendezvényt, az nem maradhat el.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a testületi ülésig tájékoztatást kér arról, hogy a környező önkormányzatok milyen összegű támogatást adnak.

 

Berecz Nikolett igazgató kéri, hogy rossz idő esetén a Turisztikai Egyesület időben értesítse a helyi lakosokat arról, hogy a rendezvény elmarad.

 

Illés Zoltán elnök elmondja, hogy a Márton napi vigasság rossz idő esetén a Művelődési Házban lesz megtartva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az egyesület támogatásával az elhangzottakkal kiegészítve és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

325/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Céh Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága A Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelmét a határozati javaslat szerinti tartalommal javasolja támogatásra 2.269.000 Ft összegben, melyből a működési kiadások finanszírozását (bér + járulékai és közmű/rezsiköltség, irodaszerköltségek) engedélyezi finanszírozni 1.919 ezer Ft összegben, a Márton napi vigasságokat 280 ezer Ft-tal, őszi-téli programajánló kiadványt 70 ezer Ft összeggel finanszírozza.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

Székely István könyvvizsgáló

Fekete Ferenc FEB elnök

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az ügyvezető urat, hogy milyen pénzügyi megoldást lát arra, hogy a dolgozók béren kívüli juttatást kaphassanak.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy tavaly szezon előtt és után kaptak a dolgozók differenciált formában jutalmat. Mindenki minimálbéren van, amit Erzsébet utalvánnyal egészítenek ki. Januártól kötelező minimálbér emelés lesz. Az embereit szeretné megtartani, a munkaerő problémákat komolyan kell venni. Csak anyagi juttatásokkal lehet a stabil embereket megtartani, úgy érzi, hogy ezt tudja kezelni.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy béren kívüli juttatás esetén évi maximum 100 eFt adható kedvező adózás mellett.

 

Nagy Lajos bizottság tag elmondja, hogy a sportpálya öltözőjének a tetejére a gyerekek meccsek idején felmásznak, ami balesetveszélyt jelent. Javasolja lekeríteni, és a tetőt felújítani.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az öltöző 7-8 évvel ezelőtt pályázatból lett megújítva. Az akkori tervek csak kátránypapír borítást tartalmaztak a tetőre, amit már akkor sem helyeseltek. Az épület beázik, új tetőszerkezettel kell ellátni a kellő védelem érdekében.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a temetők rendben vannak-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy igen, az alsó temetőnél is elkészült a beruházás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


 

326/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt.  Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a támogatási kérelmet azért nyújtotta be, mert jelenleg mínusz 330 eFt-on áll a gazdálkodása. A nyáron béremelést kapott, illetve rengeteg túlórát kellett kifizetnie, és plusz egy alkalmazottat felvennie a nyári szabadságolások miatt. Ha a pályázat nem lesz eredményes, a konyhára akkor is költeni kell. Előfordulhat, hogy nem tudnak főzni, mert a két üst és a két zsámoly rossz állapotban van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a nyári táboroztatás gazdaságilag sikeres volt-e.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy nem kérheti el a szülőktől azt az összeget, amit kellene. Például a dolgozók vasárnap másfélszeres bért kapnak, az étel allergiások étkeztetése is többe kerül.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő úgy gondolja, hogy a nyári étkeztetés fontos a konyha számára, ebben az időszakban csak az óvodásoknak főznek, illetve a szociális étkeztetés jelentkezik.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem tudja elfogadni, hogy a nyári időszak nem volt eredményes, a táboroztatásnak pluszbevételt kellett volna eredményeznie.

 

Wolf Viktória jegyző szerint fontos, hogy ne legyen veszteséges a vállalkozás, megfelelően legyen kalkulálva az étkezés díja, gazdaságos legyen a konyha működtetése.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

327/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy a rendezvények finanszírozásába milyen szponzorokat sikerült bevonnia.  Az Akció Kft. költségeivel kapcsolatosan kérdezi, hogy béreltük, vagy megvettük a kellékeket.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a bevételi és kiadási oldalt a Borhét esetében az előterjesztés tartalmazza. A támogatók ebben az esetben a Kulturális Intézmény partnerei, ez a média megjelenésre is igaz. Az Akció Kft. által benyújtott költségvetési táblát megkapták a képviselők. Az intézmény szerződéses viszonyban nem állt velük, ezért elszámolási kötelezettség sem merült fel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az Akció Kft. milyen költségvetés csökkentő javaslatokat tett le, illetve milyen szponzorokat vont be azért, hogy a rendezvény kevesebbe kerüljön.

 

Berencz Nikolett igazgató elmondja, hogy terméktámogatásról van szó, a jobb ajánlatot választották.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az intézmény dolgozóinak béren kívüli juttatására lát-e fedezetet a költségvetésben vagy az önkormányzathoz kell folyamodnia. Úgy gondolja, hogy a kollektívát is kell jutalmazni, mert a rendezvényeken közösen álltak helyt. A vezető jutalmazása megtörtént. Kérdezi, hogy saját hatáskörben megoldható-e a dolgozók elismerése.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy béren kívüli juttatást kapnak a dolgozók. Jutalomról akkor beszélhetünk, hogy év végén marad az intézménynek ilyen célú pénzmaradványa. A dolgozók az elmúlt három évben kaptak pénzjutalmat, erre az előző években nem volt példa. Az intézményvezető jutalmát is az intézménynek kellett kigazdálkodnia. Az előterjesztésben leírta, hogy a jövő évben több híres, a településhez kapcsolódó személynek lesz valamilyen jubileumi évfordulója. A jövő évi rendezvények szervezőit mielőbb ki kellene jelölni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint minden esetben a BVKI legyen a gesztor. Úgy érzi, nem történt előrelépés a különböző külsős cégek bevonása kapcsán. Figyelembe kell venni a rendezvények látogatottságát, ha nincs érdeklődés, akkor azt a rendezvényt ne szervezzük meg a jövőben.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint is fókuszáltabban kell a rendezvényeket szervezni, nincs szükség 20 rendezvényre. Egy-egy koszorúzásra pld. mindig ugyanaz a néhány ember jön el.

 

Nagy Lajos bizottsági tag is javasolja a rendezvények számát csökkenteni. Sajnos bármilyen meghívót kap a lakosság, nem vesznek részt semmin.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Rózsakő fesztivál is ellaposodott az idén. Kérdezi, hogy a bizottság mely rendezvényeket javasolja kivenni a tervezetből.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy legyen egy teljeskörű és egy csökkentett verzió, melyről a testület döntsön. Mindennek a meghatározója a rendelkezésre álló forrás lesz, a jövő évben sem lesz mód pazarlásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

328/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Wolf Viktória jegyző javasolja a meghívó szerinti 20. napirend tárgyalását, mivel az abban érintettek képviselője az ülésre megérkezett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja a napirendi sor módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

329/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sor módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Meghívó szerinti 20. napirendi pont „Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről” napirend előrehozatalát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke a tulajdonosok képviseletében köszönti Simonné Visi Erzsébetet, kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy másodszor kerül ez a napirend a testület elé. Kérdezi, hogy történt-e változás az elnapolása óta.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy július 1-től lépett életbe az a törvényi változás, melytől reméltük, hogy az állam visszavesz minden ivóvíz és szennyvíz közművet. Egy-egy újabb vízóra akna és a beszerelés költsége 220-250 eFt. Annyi változás történt, hogy július 1-től az ivóvíz kivitelezője nem köteles a 4 eFt-os illetéket megfizetni a DRV felé. Három ajánlatot kértünk, melyből kettő érkezett be. Az AQUA DROP Mérnöki Iroda KFt. ajánlata bruttó 488.950- Ft, a Special Bauterv ajánlata bruttó 1.250.950,- Ft. Javasolja a kedvezőbb ajánlat elfogadását. Az érintett lakosok kérték az önkormányzat segítségét a pályázat benyújtásához, a szükséges forrást nem tudják összeszedni a 6-8 ingatlan esetében. Az órán túli részt a kivitelezést követően át kell adni a Magyar Államnak, az önkormányzat nem szerez tulajdonjogot.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy amikor első körben tárgyaltak, a polgármester úr és Hartai úr azt kérte, hogy egyben történjen az összes rendszer kezelése. Nem tudja, hogy mennyi lesz a bekerülési költség és ki fogja befizetni. Kéri a közösség nevében, hogy jelen kérelmüket első körben fogadja be a Képviselő-testület, majd -  ha szükséges -  ismét meg fogják keresni az önkormányzatot. Úgy gondolja, hogy nem várható el, hogy egy-egy személy 5-600 forintot fizessen azért, hogy legyen ivóvize.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy itt gyakorlatilag egy főóra van. Ha a tervezés megvalósul, akkor ingatlanonként további 220-250 eFt költséggel kell számolni. Kérdezi, hogy minden érintett ingatlantulajdonos rácsatlakozik-e.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy 4 állandó és 3 nyaralóingatlanról beszélünk. Neki is gondot jelent azonnal 250 eFt-ot előteremteni. Nem tudja, hogy ki tudja befizetni és ki nem, nem lát bele az érintettek anyagi helyzetébe.

 

Nagy Lajos bizottsági tag ezt a választ így nem fogadja el.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi lesz, ha nem valósul meg a fejlesztés.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy annak idején, amikor a Kisörshegyi ivóvízrendszer újra lett nyitva, ígéretet kaptak arra, hogy az összes rendszer egyben lesz kezelve, a testület ezt elfogadta.  Nem a lakosság hibája, hogy olyan vízvezeték rendszeren van, amit senki nem ismer el.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat szerint támogatja a Kiserdő utcai lakosok kérelmére a 488.950 Ft tervezési díj biztosítását az előzetes pénzmaradvány terhére, 75 napos tervezési határidő mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

330/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az ivóvíz gerincvezeték építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terv elkészítésével az AQUADROP Mérnöki Iroda Kft-t (9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24.) bízza meg, bruttó 488.950 Ft tervezési díj ellenében.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Vagyongazdálkodásról tájékoztatás és javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló területek kapcsán az értékbecslés elkészítésére árajánlatot kértünk be, melyet az előterjesztés részleteiben tartalmaz. Kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mindenképpen el kell készíttetni az önkormányzati ingatlanokra az értékbecsléseket. Feltérképeztük az összes hasznosítható vagy vagyonkezelésbe átadható ingatlant. Van néhány olyan házas ingatlan, melyekkel érdemes lenne valamit kezdeni. Pld. az un. Angol ház, a Széchenyi utcai bérlakás, a Kert utcai lakás, stb. A bérleményeknél megfontolandó a magasabb bérleti díj. Vannak parlagon heverő beépítetlen területek is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Fűzfa utcai ingatlant egy évig hirdettük, nem volt pályázó.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja tovább hirdetni változatlan áron.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy megkereste az „angol házzal” kapcsolatosan az alapítvány elnökét, aki szerint jelenleg nem lehet eladni. Valahogyan viszont hasznosítani kellene, pld. fecskelakásként három családnak is megfelelő lenne. Javasolja ösztönözni a Széchenyi utcai lakás bérlőjét, hogy fizesse be a bérleti díjat, vagy ajánljuk fel megvételre. Úgy gondolja, hogy a sok vékony mezőgazdasági parcella nem fog elkelni. Kérdezi, hogy a Badacsonylábdiban lévő önkormányzati ingatlan eladható-e.

 

Wolf Viktória jegyző szerint az „Angol ház” jó állapotban van, minden közművel el van látva. A házban akár hostel jellegű szállást lehetne csinálni, ha lenne benne még 2-3 fürdőszoba. A működtetéshez szükséges engedély és feltétel adott.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a VN. Kft. tudná-e üzleti alapon működtetni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az Egry József szállót 5 évig működtette, minimum 3 főt kíván teljes munkaidőben.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri két héten belül egy képviselői fórum megszervezését az ingatlanok vonatkozásában.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy ne mindent külső céggel akarjon megoldani a Képviselő-testület. Ezt pazarlásnak ítéli.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés napirendről való levételével, illetve az informális ülés összehívásával az ingatlanok hasznosításával kapcsolatosan, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

331/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vagyongazdálkodásról tájékoztatás és javaslatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az előterjesztés napirendről történő levételét azzal, hogy kéri helyszíni bejárását az ingatlanoknak, és informális ülésen egyeztetni a továbbiakban az ingatlanok vonatkozásában.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a megállapodás tervezet elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti megállapodás tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

332/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Megállapodás vérszállításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy két határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés. A pályázatok egy része megvalósítás alatt, másik része elbírálás alatt van. A „világörökség” pályázat szintén elbírálás alatt van. Gondot jelent, hogy minden idegen területen van, nincs a WC épület feltűntetve, termőföldből való kivonás szükséges, illetve hozzájárulások beszerzése is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti két határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

333/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatoka elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

„Kisfaludy Sándor utcai sétány létesítése” tervezési szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Masszi Építész Iroda Kft-vel kötöttünk egy szerződést. Ha ez is hozzáadódik, nem-e lesz közbeszerzés köteles az eljárás. Kérdezi, hogy hová lesz többletvízvezeték tervezve.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy utána fog nézni a költségeknek a testületi ülésig. Az Építész Iroda folyamatosan egyeztet a szakágazatokkal, amikor fizikálisan megérkezik a terv, utána küldik meg a számlát. A Kbtv. 111.§-a alapján ez nem közbeszerzés köteles.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a vezetéket a korábbiakkal ellentétben a Római útig tervezték. A pályázatban 15 millió forint van tervezve, valószínű, hogy így elszámolható lesz.

 

Orbán Péter alpolgámester javasolja megcsináltatni a terveket a 2017. évi általános tartalék terhére.

 

Forintos Ervin kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

334/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Kisfaludy Sándor utcai sétány létesítése” tervezési szerződés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Jégpályáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az iskolában felállított pálya értékét a tulajdonos 24.990 eFt + ÁFA összegben határozta meg. Ezt az összeget ő túl magasnak tartja, ezért ajánlatot kért egy cégtől, akik jégpályák kivitelezésével foglalkoznak. 150 m2-es az iskolában felállított pálya, a cég egy 300 m2-es új jégpályára 3-5 év garanciával 14.800 eFt + ÁFA összegű ajánlatot adott.  Szeretné látni az üzemeltetés költségeit. Megjegyzi, hogy a kislánya mindösszesen 3 alkalommal vette igénybe a pályát. Nem olyan az anyagi helyzetünk, és egyéb szinten sem javasolja a jégpálya megvásárlását, vannak fontosabb beruházások is.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy még nem kaptunk számlát az üzemeltetés költségéről, az áram felhasználásról.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint nem korrekt úgy ajándékot adni, hogy utána a piaci ár kétszereséért kínálja megvételre a tulajdonos.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a jégpálya megvásárlását és a határozati javaslat elfogadását nem támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

335/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jégpályáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Fűzfa utcai ingatlan megvásárlására nem érkezett pályázat. Kérdezi, hogy a korábbi érdeklődő jelentkezett-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen, de nem adott be pályázatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki javasolja a pályázat ismételt kiírását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

336/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy pályázat nem érkezett. Amennyiben az ismételt kiírásra sem lesz jelentkező, a továbbiakban nem javasolja az utasellátó épület bérbevételét a MÁV-tól, mivel az önkormányzat nincs olyan anyagi helyzetben, hogy ezt jövőre is bevállalja.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

337/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Euro-Fém Kft. Badacsonytomaj 222, 223, 224. hrsz-ú vételi felajánlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a három ingatlan vételára közel 10 millió forint. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy amikor telephelyet keresett a VN. Kft., az ingatlanokat 30 millióért kívánta a tulajdonos értékesíteni a mostani 10 millióval szemben. A Kft. részére elegendő a megvásárolt terület a telephely kialakításához. Egyébként a 10 millió forintot korrekt árnak tartja. 30 %-os beépítettség megengedett a HÉSZ szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy személy szerint nem támogatja a felkínált ingatlan megvásárlását. Kéri, hogy aki az I. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

338/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Euro-Fém Kft. Badacsonytomaj 222, 223, 224. hrsz-ú vételi felajánlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés a bérleti jogviszony időtartamát 2018. április 1-től 2018. november 30-ig javasolja meghatározni.  Tavaly jelzés érkezett, hogy nem tudtak Pünkösd napján kinyitni Nem javasol ennél hosszabb szezonális időszakot, illetve kéri, hogy szerződéshosszabbításra ne legyen lehetőség.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a szerződésbe és a pályázati kiírásba is belefoglalni, hogy az ingatlan a megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. Utólagosan semmiféle felújítási költség nem számolható el, műszaki hibára és egyébre hivatkozással sem. Kéri, hogy a határozatban szerepeljen, hogy semmiféle előbérleti vagy elővásárlási jogviszony nem keletkezik a szezonbérleti szerződésből a jövőre vonatkoztatva.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az épületegyüttes strand felőli oldalán katasztrofális, rendezetlen állapotok voltak.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a szerződésben tisztántartási kötelezettség szerepel. Kérdezi, hogy ez legyen-e rendkívüli felmondási ok.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja azonnali felmondási okként kezelni. Fontos, hogy az albérlőknek is, üzletekre lebontva legyen szemétszállítási szerződésük, heti rendszerességgel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződésben így szerepelt, a jövőben is heti egy alkalommal, de esetenként szükség szerint javasolja. Megkerestük az NHSZ-t, hogy adjon tájékoztatást a hulladékszállítási szerződéssel rendelkezők köréről, de az Info törvényre hivatkozva ezt megtagadták.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel, 7.500 eFt + rezsiköltség indulóárral javasolja a határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

339/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a bérleti szerződésben szerepeljen:

-        bérlő megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérbeadó semminemű felújítást nem teljesít,

-        elővásárlási jog, előbérleti jog ne szerepeljen a szerződésben,

-        határidő hosszabbításra ne kerülhessen sor

-        strand felőli részen nem pakolhat ki, nem használhatja, rendkívüli felmondási   okként szerepeljen a szerződésben, ha ezt a bérlő megszegi,

-        hulladékszállítási szerződéssel rendelkezzen üzletenként legalább heti egy alkalomra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz. ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a szerződéstervezetet elkészítette. A sima betűvel jelzett szöveg az eredeti verzió, a ferde, aláhúzott szöveg a pénzügyi bizottság javaslatai szerint átdolgozott rész, a vastag, állóbetűs szöveg a legutolsó vevő által elvárt igényeket tartalmazza. Jogi álláspontja szerint az utolsó verzió jelentősen fellazítja a jogviszony kereteit.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint érdekes a kérelmező megközelítése, miszerint a maximum vételárig megterhelné az ingatlant, stb.  Ha komolyra fordulna a helyzet, tudomása szerint a jelenlegi bérlő is pályázna.  Úgy gondolja, hogy most jó kezekben van az ingatlan, de a bérleti szerződés újragondolható. Az még a korábbi polgármester idejében készült, szerepel benne a szőlő újra telepítése, melyet a jelenlegi bérlő felvállalt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért az elmondottakkal, nem javasolja a helyi lakos kezéből kivenni a szőlőműveléssel hasznosított ingatlant. Csűri úr napi szinten zaklatja a bérlőket. Személy szerint nem javasolja a terület eladását.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem javasolja, hogy inaktív vagyontárgy maradjon, annak örülne a legjobban, ha a jelenlegi bérlők vennék meg.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a pályáztatástól visszaállni és a jelenlegi bérlővel fennálló szerződést a bérleti díj tekintetében felülvizsgálni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy még 6-7 év van hátra a szerződés lejártáig. Összegzi az elhangzottakat, miszerint a bizottság nem javasolja az ingatlant pályázati úton hasznosítani. A bérleti szerződést hatályban tartja a jelenlegi bérlővel, de javasolja annak felülvizsgálatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a II. határozati javaslattal és a kiegészítésekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

340/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/1. hrsz. ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a bérleti szerződés felülvizsgálatát javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

e-Mobi Kft-vel megállapodás megkötéséről elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megköszöni, hogy minden módosító javaslata beépítésre került a tervezetbe A II/3 pontban javasolta, hogy az eredeti állapotot haladéktalanul vissza kell állítani saját költségen, ha megszüntetésre kerülne a töltőállomás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat csak a területet adja át ingyenesen. Minden egyéb költséget a telepítő Kft. vállal. A töltőállomás a MOL benzinkút melletti nagy parkoló sarkán lesz kiépítve.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a forgalomtechnikai dolgokat is megoldják-e. Ha időközben a területet más városrendezési célra kívánjuk igénybe venni, akkor áthelyezhető-e a töltőállomás, mivel a szerződés határozatlan időre szól. Ha rongálás történne, kit terhel a felelősség.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy áthelyezhető az elektromos töltőálloás.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az E-Mobi Kft. tulajdona, őt terheli minden felelősség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy előre kialkudott áron városfejlesztési célok esetén a töltőoszlop áthelyezhető, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

341/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

e-Mobi Kft-vel megállapodás megkötéséről elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy városfejlesztési célok esetén az önkormányzat vállalja a töltőoszlopok áthelyezését előre kialkudott és a megállapodásban rögzített áron, amennyiben az projekt megvalósítását korlátozná.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

KLIK 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

342/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

KLIK 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési tervét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

A 262/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Dr. Sipos Balázs vételi ajánlatot tett a Badacsonytomaj 0135/1. hrsz-ú és a135/2. hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra.  Kérdezi, hogy mennyi azok könyv szerinti értéke, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

343/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A 262/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzat 117 m3 szociális tűzifát nyert el pályázat igénybevételével. Kérdezi, hogy az elosztás feltételeivel mikor foglalkozik a Képviselő-testület.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy novemberben. Tavaly negyven család volt jogosult a támogatásra, 2 m3 fát utaltunk ki háztartásonként. Kérdezi, hogy az idén is kérjünk-e ajánlatot a szociális tűzifa feldarabolására és kiszállítására.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy igen. Javasolja a tavalyi módon a fa elosztását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

344/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Badacsony Céh Turisztikai Egyesület 7,4 millió forintot kap működési kiadásokra, illetve külön megállapodást javasol feladatfinanszírozás tekintetében kérelem esetén. Kérdezi, hogy ez csak Badacsonytomaj önkormányzatát terheli, vagy a négy önkormányzatot közösen.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint itteni rendezvények esetén mi fizetjük, de más települések rendezvényeihez nem járulunk hozzá.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd tájékoztatást ad arról, hogy a 0135/5. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a szerződéskötés folyamatban van. Átvezetésre beadta a Földhivatalba, egy héten belül megérkezik a bejegyzés. A másik ügy utólagos módosításáról döntött a testület. Elmondja, hogy polgár jogilag egy teljesítésbe ment szerződést nem lehet módosítani. Úgy gondolja, hogy elégséges, ha a testület elengedi ezt a kötelezettséget.

 

Forintos Ervin a folyamatban lévő peres ügyekről kér tájékoztatást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy november 20.-án lesz az újabb tárgyalás a Tátika üzletház ügyében. A felperesek követelése töredéke a korábbinak. Azt szeretnénk elérni, hogy ezt se kelljen megfizetni. Mindegyik fél indítványozta, hogy személyesen kerüljön meghallgatásra a szakértő. Úgy látja, hogy a 4 milliós kötelezettségen túl nem lesz olyan, amit ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak vállalnia kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag felveti, hogy a felperesek kárt okoztak az önkormányzatnak. A felújításokkal és átalakításokkal rongálták a műemlék jellegű épületet.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ezt írásban megfogalmazta, de szakanyaggal szükséges alátámasztani, a viszontkeresetét meg kell alapoznia. Kérdezi, hogy november 20-án a bruttó 4 millió forintért kiálljon-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy más szakértőt kell keresni, aki a tényeket más szempontból vizsgálja meg

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ennek költsége lesz. A Pannon Justitia Irodát ajánlja. Megbízhatóak és alapos, áttekintett anyagot tesznek le. Ha megkapja a kiegészítéshez szükséges szempontrendszert, akkor az árajánlatukat megkéri.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint vizsgálni kell, hogy lehetett-e a műemlék épületben műszaki átalakításokat tenni, ez keletkeztetett-e a tulajdonos számára bármiféle értéket. Ha kereskedelmi tevékenysége érdekében csinálta, akkor azt ne az önkormányzatnak kelljen megfizetnie.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Keresztúri ház épületgépészeti felújítása megvalósult-e. A badacsonytomaji Fő utca rekonstrukciójával kapcsolatban többször módosítva lett a terv.  A terv befogadása, a teljesítés igazolás megtörtént-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületi üléséig a kérdésekről egyeztet a kollégákkal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

345/2017. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                      Nagy Lajos

bizottság elnöke                                         jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!