2017.09.25. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 17/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. szeptember 25-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Bolla József                 NV. Kft. ügyvezető

Lantay Adrienn             ügyvezető

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

292/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 22 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend módosítására vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

293/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. szeptember 25-i soros ülésének napirendjét 22 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogszakorvos, Dr. Scheller György háziorvos, Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos, Poszlovszky Krisztina védőnő

 1. 2. TOP 212-15-VE1-2016-00009 Zöld Város (mérföldkő módosítása)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn ügyvezető Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft

 1. 3. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 4. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Bokros László festőművész munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonyörs Mandulás utca aszfaltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Sötét Krisztina kérelme 2251/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez hozzájárulás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonytomaj 1889/8 hrsz-ú ingatlanon ivóvíz vezetékhez szolgalmi jog kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tájékoztató peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 20. Ügyvédi szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogszakorvos, Dr. Scheller György háziorvos, Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos, Poszlovszky Krisztina védőnő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a munkatervben szereplő napirendről van szó. Minden érinett megküldte a beszámolóját, de jelezték, hogy a bizottsági ülésen nem tudnak jelen lenni, mivel rendelési idejük van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a fogorvos által felsorolt problémákból néhányat megold az elektromos és fűtési rendszer korszerűsítésére benyújtott pályázat. Kéri figyelembe venni a finanszírozás során, hogy a rendelőben magánrendeléseket is folytatnak az orvosok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egészségházban több probléma van, többek között a homlokzati faburkolattal és a külső festéssel is. Meg kell nézni, hogy mit lehet a pályázat keretében megoldani, és mit kell saját erőből finanszírozni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az egészségház homlokzati munkáira a testület már korábban kérte a költségvetés elkészítését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy még nem készült el.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

294/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

TOP 212-15-VE1-2016-00009 Zöld Város (mérföldkő módosítása)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn ügyvezető Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. nyerte el pályázaton a program menedzsment munkálatait. Az eredetileg betervezett mérföldkövek tarthatatlanná váltak, többek között a több mint egy éve csúszó döntési folyamat miatt. Egyeztettek Lantay Adrienn ügyvezetővel, hogy milyen mérföldkövek lennének ideálisak. Kéri, hogy foglalja össze a tárgyaláson elhangzottakat.

 

Lantay Adrienn ügyvezető elmondja, hogy a pályázatot 2016. tavaszán nyújtották be, a projektet októberben tervezték indítani, a befejezés határideje 2018. decemberre volt tervezve. A támogatásra vonatkozó döntést viszont csak idén tavasszal kapták meg, a projekt időszaka így 27 hónapról 18 hónapra rövidült. A 25 %-os készültségi fokot 1-2 hónap alatt tervezték elérni. Úgy gondolja, hogy ez most lehetetlen, tekintettel arra, hogy nem tudjuk, milyen lesz az időjárás a tél folyamán. Ezt a mérföldkövet ezért 4 hónapra tervezte át. A másik csúszást az okozza, hogy az ITS teljesítésének október 30-i határidejéhez plusz egy hónapot tett hozzá, mivel a felsorolt dokumentumokhoz pénzügyi teljesítési kötelezettség is tartozik. Tudni kell, hogy a projektet előbb be lehet fejezni. Annak nem látja értelmét, hogy minden mérföldkő teljesítésekor módosítási igényt kelljen benyújtani a közreműködő szervezethez, ezek a bent lévő beszámolót és fizetési kérelmet megakasztják. Javasolja a most előterjesztett ütemtervet elfogadni. Ha a közbeszerzés lezárul és elindul a kivitelezés, látható lesz, hogy a projekt fizikai befejezése mikorra várható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a projekt zárását a 2019. októberében tartandó önkormányzati választások elé tenni.

 

Lantay Adrienn ügyvezető elmondja, hogy az utolsó mérföldkő inkább csak technikai jellegű, a használatbavételi engedélyek, a menedzsmenttel kapcsolatos ügyek, a pénzügyi zárás tartozik ide. A kivitelezés befejezését augusztus 31-re kérte, így szeptemberben megtartható a projektátadó ünnepség, az ütemterven nem kell változtatni.  Ha fontos a teljes megvalósulás, akkor a kivitelezést megpróbálja egy hónappal lerövidíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja megcélozni 2018. végét az építési munkálatok befejezésével.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha szűk határidőket szab a testület, akkor módosítást kell kezdeményezni, ami megakasztja az előző szakasz elszámolását.

 

Lantay Adrienn ügyvezető elmondja, hogy az egész pénz rendelkezésre áll. Fel lehet gyorsítani a kivitelezést, ha a vállalkozási szerződés tervezetben lehetőséget adunk arra, hogy a vállalkozó előleg számlát bocsásson ki, melyből előre tud dolgozni. Az engedélyezésre és a kiviteli tervek elkészítésére 2017. december 31-i határidőt terveztek.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a nyári szezonban nem lehet építkezni. A szerződést úgy kell megkötni, hogy a vállalkozó június végén vonuljon le a munkaterületről.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ezzel egyetért. Kérdezi, hogy a térplasztikára az építési engedély hogyan áll.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Nemzeti Park megfellebbezte, a döntésre várunk. A kiviteli tervek készülnek. Reálisnak a 2018. őszi kezdést tartja, a közbeszerzést januárban tudjuk indítani.

 

Lantay Adrienn ügyvezető elmondja, hogy azt tapasztalta, hogy egy nagy beruházás közbeszerzése 5 hónapig tartott, a nyílt eljárásra bárki bejelentkezhet, ezért az eljárás elhúzódhat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerzővel a szerződéskötés megtörtént. Kérdéses pont az alsó bazársor, de gyakorlatilag 4 héten belül ott is meg lehet az engedély. A badacsonyi ABC parkoló építési engedélye 2018. tavaszán jár le, addig meg kell kezdeni a kivitelezést.

 

Lantay Adrienn ügyvezető elmondja, hogy a közbeszerzés tagolható, Tájház udvar, ABC parkoló, alsó bazársor, stb. funkciókra. Így lehet az eljárást meghívásos kategóriában is bonyolítani, kiküszöbölve, hogy bárki bejelentkezzen.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ő ezt javasolja.

 

Kun István bizottsági tag kéri, hogy a mérföldkövekben is tükröződjön, hogy a főszezonban ne legyen munkavégzés.

 

Lantay Adrienn ügyvezető elmondja, hogy a kivitelezési tevékenység egyben kezelendő, a nyertes kivitelezővel viszont lehet egyeztetni, hogy nyáron a Tájház udvarra, esetleg az ABC parkolóra koncentráljon.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha több közbeszerzési eljárás lesz, az többe is kerül.

 

Lantay Adrienn ügyvezető elmondja, hogy nem így van, a pályázat keretében történt a szerződéskötés. Esetleg a hirdetményi díj jelenik meg pluszban. A közbeszerzési törvény ajánlása szerint változtatni kell az ajánlattevőket az egyes eljárásokban, de ez nem követelmény.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felhívták az önkormányzat figyelmét arra, hogy az 5 tagból legalább 1-2 főt cserélni kell.

 

Lantay Adrienn ügyvezető elmondja, hogy a tervezőnek a közbeszerzési eljárás végéig rendelkezésre kell állnia, mert a tervekkel kapcsolatban biztosan lesznek kérdések. A módosított ütemtervet a testületi ülésre meg fogja küldeni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, azzal, hogy a bizottság felkéri a projektmenedzsert egy újabb változat előkészítésére a határidők módosítása tekintetében kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

295/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP 212-15-VE1-2016-00009 Zöld Város (mérföldkő módosítása)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és felkéri a projektmenedzsert egy újabb változat előkészítésére a határidők módosítása tekintetében.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület szeptember 30-ig finanszírozza a Cég Turisztikai Egyesület működését a korábbi döntésének megfelelően. Az egyesületnek új elnöke van Illés Zoltán személyében, illetve a tagság egy része is megújult. Kérte az új elnököt, hogy vizsgálja meg az egyesület pénzügyi helyzetét. Ha van forrás az októberi költségekre, akkor azt javasolja, hogy a testületi ülésen csak az önkormányzat hatáskörébe tartozó döntésekre kerüljön sor. Alapkérdés, hogy akar-e a testület a másik három településsel turisztikai vonalon együttműködni, ha igen, akkor mi legyen az iroda sorsa. Az önkormányzathoz kerüljön át, vagy maradjon az egyesület körében. Az egyesület e hét csütörtökön tartja első ülését. Reményei szerint új időszak következhet az együttműködésben, Illés Zoltán nyitott mindenre. Ma fog találkozni a három település polgármesterével is. Kéri a bizottság javaslatát, hogy mit képviseljen.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint az a jó irány, ha együttműködünk a környező településekkel, Szigligettel való együttműködés különösen fontos Badacsony számára. Úgy gondolja, hogy szükség van egy megfelelő kvalitással rendelkező turisztikai menedzserre, illetve, hogy az elnök személye szerencsés választás volt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy különösen akkor lenne ildomos a referens alkalmazása, ha az irodát az önkormányzat átveszi, így megvalósulhatna a szakmaiság. Ha a testület úgy dönt, hogy nem veszi át a Tourinform Irodát, akkor olyan helyzetet kell teremteni, ami kiszámítható, látható minden fillérnek a sorsa. Először abban kell állást foglalni, hogy kíván-e a testület a három településsel együttműködni. Véleménye szerint célszerű lenne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az elmúlt 8-10 évben Badacsonytomaj nagy szerepet vállalt az iroda működtetésében. Javasolja, hogy ne csak az idegenforgalmi adó alapján történjen a hozzájárulás kiszámítása. Valószínűleg a Szigligeti vár bevétele több, mint a Badacsonytomajon befizetett adó.

 

Kun István bizottsági tag azt tartaná jónak, ha az iroda a Közös Önkormányzati Hivatal égisze alatt működne, egy turisztikai menedzser alkalmazása mellett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja a döntés függvényében az ott dolgozók közalkalmazottként vagy szakfeladat esetén a munka törvénykönyve szerint dolgozhatnának, illetve létrehozható erre egy cég vagy más fórum.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a testület a közös hivatalban gondolkodik, akkor oda olyan szakemberre van szükség, aki köztisztviselői jogviszonyban látja el a feladatot. Ilyen tevékenységi kör jelenleg nincs a hivatalban, a feladat ellátásáért a közös önkormányzati hivatal vezetője felelne. A feladatot ő maga nem szívesen vállalná fel. Ha külön intézményként működne, akkor intézményvezetőre és alkalmazottakra van szükség. Ha önkormányzati funkcióként, akkor a menedzsment a feladatot a polgármester úr vezetésével láthatnák el.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint ez nem jó irány, inkább a szorosabb együttműködéssel kell megoldani a jelenlegi formában. Olyan szakembert kell keresni, aki akár a régióban is tudna elérni sikereket, így a többi település is szívesen adna támogatást. Az önkormányzatoknak viszont végig kell vinniük a koncepciót. Nem értéktelen az iroda által eddig megszerzett tudás, de nem látja a továbblépés lehetőségét. Szükség van olyan szakemberre, aki ellenőriz és számon kér. A világ gyorsan változik, gyakran előfordul, hogy aki korábban ellátta a feladatot, nem tud megújulni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ne hosszútávú, hanem egy évre szóló szerződés megkötésére kerüljön sor. A támogatás mértékének megállapítása történhet lakosság arányosan, a befolyt IFA alapján, stb., de mindenképpen Badacsonytomajnak kell a legtöbbet fizetnie. Meg kell találni a kompromisszumot, ami minden érintett számára elfogadható. Ha megvalósulna a libegő, az egy kiszámítható turisztikai attrakció lenne.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint nem biztos, hogy az iroda jelenlegi dolgozói helyett megfelelő szakemberek jelentkeznének, több területen munkaerőhiány van. Elhangzott, hogy az új elnöknek is kevés szabadideje van. Hogyan fog így zökkenőmentesen működni a rendszer.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy az elnöknek nem feladata, hogy napi szinten foglalkozzon az Egyesülettel. Szükség van egy háttérszervezetre. Olyan markáns turisztikai szakember kell, akit most nem lát a csapatban. Természetesen ennek van költségvonzata, de lehet ilyen embert találni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy Badacsonyban van a Tourinform Iroda, ahol nagyon sok ember megfordul. Úgy gondolja, hogy a teherviselésnek közösnek kell lenni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint jó lenne Káptalantótit is ehhez a régióhoz kapcsolni, szépen fejlődő település.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy az a véleménye, hogy maradjon meg az iroda, a Turisztikai Egyesület valamilyen módon támogassa. Ki kell találni, hogy kivel és hogyan lehet motiválni és számon kérni őket.

 

Laposa Bence bizottsági tag 3-4 dolgot tekintve egyeztetést javasol az egyesület elnökével, pld. arról, hogy legyen-e változás a kollégák tekintetében. A szerződésben legyenek mérőszámok, de nem a régiek. Akkor hagyná meg az irodát a jelen formájában, ha lesz érdemi változás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Illés Zoltán elnök bizalmat ad a jelenlegi dolgozóknak egy ideig. Úgy gondolja, hogy új, tapasztalatlan személyzettel összeomlik a rendszer.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy hogyan történjen az iroda finanszírozása. Látni kellene, hogy a többi önkormányzat milyen mértékű támogatást biztosít.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy létszám tekintetében az önkormányzat 1,5 főt, az egyesület 2,5 főt tervez. Meggondolandó, hogy télen is ott kell-e nyitva lennie az irodának.

 

Wolf Viktória jegyző összefoglalja az elhangzottakat, miszerint a Képviselő-testület működjön együtt Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Szigliget, illetve Káptalantóti önkormányzatával.  Vizsgálja meg a Tourinform Iroda jövőbeni üzemeltetésének és működtetésének lehetőségeit, illetve objektív mérőszámok kerüljenek megállapításra egy esetleges szerződéstervezetben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több képviselőtől is elhangzott, hogy a befolyt turisztikai bevételek alapján történjen a jövőbeni elszámolás. Összességében Szigligetnek a várból több bevétele lehet, mint Badacsonytomaj IFA bevétele.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a strandok bevétele kiszámítható, kérdés, hogy melyik település mit számol el költségként.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Badacsonytomaj esetében a strandok bevétele a VN. Kft-nél csapódik le. Javasolja a turisztikai bevételek arányában megvizsgálni a települési támogatások összegét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

296/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

-       működjön együtt Ábrahámhegy, Badacsonytördemic és Szigliget községek önkormányzataival, illetve Káptalantóti község önkormányzatával,

-       Tourinform Iroda jövőbeni üzemeltetését és működtetését vizsgálja meg,

-       objektív mérőszámok kerüljenek meghatározásra egy esetleges szerződéstervezetben,

-       vizsgálja meg a turisztikai bevételek arányában a települési támogatások összegét.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

297/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy egy érdekeltségnövelő támogatásra pályáztunk, melynek összegét a BVKI részére átadtuk, illetve a közfoglalkoztatottak után kapott állami megelőlegezés és visszafizetés előirányzatáról van szó. Helyére kerültek a Kulturális Intézmény esetében a plusz bevételek, a pályázat és a jutalmazás is. A módosítás azért szükséges, hogy a fedezet mindenhol biztosított legyen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

298/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kimaradt a „legalább” szó, a Kormányhivataltól egy tájékoztatást kaptunk, ennek megfelelően javasolja elfogadásra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

299/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 10-12 diákról van szó évente.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kéri a beérkező kérelmek alaposabb vizsgálatát. Tudomása van arról, hogy többen nem tartózkodnak itt életvitelszerűen, így nem jogszerűen veszik igénybe a támogatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két olyan tanulóról van sejtésünk, akik esetleg nem tartózkodnak itt életvitelszerűen, az idén várhatóan nem adják be a kérelmet. Javasoljuk a programhoz való csatlakozást. A támogatást valóban hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek veszik igénybe, akik a megyétől, az iskolától további kiegészítést kaphatnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

300/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Laposa Bence bizottsági tag papírtakarékosság céljából a jövőben csak az előterjesztéseket kéri papíralapon is megküldeni, a mellékleteket nem.

 

 

8./ Napirendi pont

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Zöld Város I. pályázathoz a Bűnmegelőzési Koncepciót csatolni kell. A Koncepciót elkészítettük, kéri az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

301/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a határozati javaslat elfogadását. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről is dönteni kell a határozatban, melyről a feljebbviteli szerv is értesül. Az iskolában jelenleg hátrányos helyzetű gyerekek vannak. Javasolja, hogy a Tatay Sándor Általános Iskola 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az illetékesek eddig nem vették figyelembe a kérelmünket, Benczik Zsolt úrral tárgyalni fog, hogy mit kell tennünk, hogy befogadják a javaslatainkat.  Úgy gondoljuk, hogy az oktatásért felelős szervnek fel kellene vállalni a gyerekek utazási költségét. Kisapátiból, Nemesgulácsról és Tapolcáról is járnak ide gyerekek, illetve Badacsonytördemicről is. Badacsonytördemic Szigligettel van közös hivatalban, ez más alaphelyzetet teremt. A körzethatárok módosítása a többi településnek is érdeke, az iskola igazgatója már tárgyalt a polgármesterekkel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

302/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Bokros László festőművész munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Bokros László festőművész, az Egry Baráti Kör elnöke elhalálozott. A felesége azzal kereste meg a környező települések polgármestereit, hogy nehéz helyzetben van, vásárolnának-e a művész képeiből.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy zsűrizett képekről van-e szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint látni kellene a képeket. Ha van közöttük olyan, ami a múzeum rangját emeli, akkor nézze meg egy hozzáértő.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az Egry Múzeumban egy Udvardi Erzsébet kép sem volt eddig, most pedig a javaslat szerint 150 eFt-ot adjon a testület egy képért. Inkább a helyieket javasolja támogatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 nem szavazattal, igen és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

303/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bokros László festőművész munkáiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

„Felelősség a közösségért és a környezetért” díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy személy szerint nincs avaslata. Kéri, hogy akinek van, a testületi ülésig tegye meg. Vállalkozásokat is lehet javasolni a díjra. Például a Folly Arborétumot, mely egyre látogatottabb, nyílt napokat is szerveznek a közösségnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Folly Arborétum jelölésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

304/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Felelősség a közösségért és a környezetért” díjról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjra a Folly Arborétum és Borászatot (8258 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.)

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy a strandi pályázatok esetében hivatalos eredmény még nincs. Valószínű az lesz az eredmény, hogy a Kl-Demex Kft. nyeri a Bányász strand és a badacsonytomaji strandi fejlesztést, az SZL-Bau Kft. pedig a badacsonyi strandot. Az SZL-Bau Kft. az 5 millió forinttal magasabb ajánlati árát plusz garanciák vállalásával ellensúlyozta, így került az első helyre. A bírálat során az ár 70 %-ban számítandó be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy testületi ülésen sürgősségi indítványként kellene tárgyalni ezt a témát, előtte egyeztetés szükséges.

 

Kun István bizottsági tag javasolja inkább eredménytelenné nyilvánítani az eljárást, és újabb pályázatot kiírni.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint túl vannak árazva az ajánlatok, de nincs értelme az újabb eljárásnak. A fejlesztést csak a pályázati támogatással lehet megvalósítani. Az SZL-Bau ajánlata szerint 6,5 milliót hozzá kell tenni a garancia vállalás miatt, ez nagyon sok.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a VN. Kft. a pályázati pénzt nettóban kapja meg, a vállalkozó bruttóban számol. Az önkormányzat pénze hónapokig áll a projektekben.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy várhatóan mintegy 40 millió + ÁFA összeget kell hozzátenni a pályázati támogatáshoz.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ha ilyen összeget lekötünk a strandi fejlesztésekhez, akkor a Zöld Város és egyéb pályázatokhoz honnan lesz pénz.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a lemondás lehetőségével nem foglalkozna. A Jegyző asszony szerint a pályázat egyben lett kiírva, nem lehet megbontani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy mivel részajánlatok vannak, van rá lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy a badacsonyi strandfejlesztéssel muszáj élni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem tudja elképzelni, hogy a Bányász strandi fejlesztés elmaradjon.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a strandi fejlesztések jövedelemtermelő beruházások. Innentől nem adhatjuk bérbe az ingatlanokat. Egy költség-haszon elemzést kér előkészíteni a VN. Kft. részéről. Véleménye szerint még egy pályázati körre nincs idő.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy annyi lesz a fejlesztési munka önereje, amiből szinte saját erőből is meg tudtuk volna valósítani.

 

Kun István bizottsági tag a nádazást segítő pályázatról kér tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy műemlékek felújítására lehet pályázni Népi építészeti program 2017 – Népi építészeti emlékek helyreállításának támogatására 2-20 millió forint összegben, 50 %-os intenzitással. A Kisfaludy ház nádtető felújítását lehetne így megoldani, a szerződés 3.410 eFt-ra van megkötve. A tervezett munkát a bejárati rész nádazásával kiegészítve 2 millió forintot lehetne igényelni. Az állagmegóvás és helyreállítás a költségvetésben tervezve van. A pályázatot október 9-ig kell beadni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzat a következő nagy felújítás keretében vállalta a tűzvédelmi kapcsoló áthelyezését és a villámvédelem felújítását.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a tervezési díj 300 eFt, plusz 3-400 eFt-ot kellene hozzátenni a pályázati szempontok miatt. Az árajánlatot be kellene kérni hozzá.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

305/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja továbbá a Kisfaludy-ház nádazására és egyéb állagmegóvásra vonatkozó pályázat beadását a Népi építészeti program 2017 – Népi építészeti emlékek helyreállításának támogatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Lajos bizottsági tag a sportpályán elhelyezett székekkel kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az államtól kapott székek rendeltetésszerű használatára 3 évig fenntartási kötelezettségünk van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a testületi ülésen a továbblépés lehetőségeire kitérni.

 

13./ Napirendi pont

Badacsonyörs Mandulás utca aszfaltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Elmondja, hogy úgy tudta, hogy a Mandulás utca lesz aszfaltozva és a Szépvölgyi út zsákutca tábláig terjedő szakasza. Kérdezi, hogy az ajánlatkérés hogyan történt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közterület felügyelő mutatta meg az ajánlattevőknek az érintett helyszíneket. Mivel rossz utat mutatott meg, ezért a kivitelező azt tükrözte le. Miután jeleztük a tévedést, a másikat is letükrözte. Csak az egyik útra áll rendelkezésre a pénzügyi fedezet. A másik útra 1 millió forint alatti összegre van szükség, ezt saját hatáskörben rendezhetné. A képviselők közül négynél többen támogatták, hogy saját hatáskörben rendelje meg a munkát. Ettől függetlenül a testület hivatalos döntését kéri. A Szidónia utca felújítása akkor kezdődhet a testület korábbi határozata értelmében, ha az érintett lakóktól a költségek 50 %-a beérkezik az önkormányzat számlájára. A pénz péntek délután beérkezett, a Horváth Ép. Kft. megkezdheti a munkát.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a sportpálya felső felén, a Bercsényi utcában a parkoló aszfaltozása megtörtént, a kivitelező szépen dolgozott.

 

Laposa Bence bizottsági tag 11.13 órakor távozott az ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a polgármester úr saját hatáskörében rendezze az út aszfaltozását. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

306/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Mandulás utca aszfaltozásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BestBike Kft. a felső-bazársori üzlet bérletét felmondta. A határozati javaslatban a kérelem elfogadását javasoljuk, 60 napos felmondási idő letöltésével.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a bérleti díjat befizette-e a bérlő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen, korrekt volt minden téren. A helyiséget csak a szezonban használja.

 

Laposa Bence bizottsági tag 11.15 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

307/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy pályázat nem érkezett. Nem javasolja az épületet 2018. évre bérbe venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a MÁV-val határozatlan idejű szerződést kötöttünk. Javasol még egy próbát tenni. A bérbeadásra két ötletünk van. Egy kávézót tudnánk ott elképzelni, vagy a Lipóti pékséggel kellene egyeztetni, hogy ott egy kisebb pékséget üzemeltessenek.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy tudomása szerint a vendéglátósok is beadnának egy pályázatot.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint egy reggeliző üzemeltetése, fornettivel és egyéb választékkal nem lenne veszteséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az utasellátó épület bérbevételére a pályázat ismételt kiírását támogatja az előterjesztés szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

308/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester napirenden kívül szót kér. Elmondja, hogy időközben érkezett egy levél, melyben állást kell foglalni. A „badacsonyi vállalkozók” a Közmeghallgatásra juttatták el levelüket, de nem került szóba a kezdeményezésük. Ismerteti a levelet, mely Laposa Bence képviselő úr által tett nyilatkozatokról és az ezzel kapcsolatos reakciókról szól, etikai vizsgálatot kérve. Az aláírók neve 80 %-ban nem olvasható, a beadvány fénymásolt példány. Kéri a bizottság véleményét, hogy a testület elé terjessze-e a beadványt.

 

Orbán Péter alpolgármester úgy gondolja, hogy nem a testület dolga a levelet megválaszolni. Tudomása szerint a képviselő úr elnézést kért azért, amit mondott.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a beadványt hivatalosan nem kapták meg és  a jegyzőt illető rágalmakat e tárgyban visszautasítja. Etikai vizsgálatot csak köztisztviselő ellen lehet indítani, képviselő ellen méltatlansági eljárásra van lehetőség.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy egyetért a Jegyző asszonnyal. Ahol a nyilatkozat megjelent, abban a fórumban van joga bárkinek ellennyilatkozatot tenni. Ha valakinek jogi jellegű igénye van, próbálja meg érvényesíteni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a levél nem hivatalos beadvány. Javasolja, hogy a testület ne foglalkozzon vele, nincs rá kompetenciája.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, ha van rá jogi lehetőség, akkor nincs ellene a vizsgálatnak. Úgy gondolja, hogy amit a vállalkozói kör letesz az asztalra, nem viszi előre Badacsony ügyét. Ennél sokkal többet kell tenni, hogy a koncepcióban megfogalmazott fejlesztésekkel jó irányba történjen meg az elmozdulás. A település stratégiában is megfogalmazottak szerint nyilatkozott, miszerint a minőségi szolgáltatások növelése Badacsony fejlődésének a kulcsa.

 

Krisztin N. László polgármester 11.38 órakor távozott a teremből.

 

 

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda 28 millió forintban határozta meg az ingatlan értékét, a licitre október 16-án kerül sor. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az I.1.d. pont módosítására van szükség, az alábbiak szerint: „műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)”

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


309/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az I.1.d) pont módosításával, miszerint: „műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)”

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Sötét Krisztina kérelme 2251/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez hozzájárulás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az adás-vételi szerződés szerint a vevőnek visszafizetési kötelezettsége van. Ha a testület úgy dönt, hogy nem engedi el ezt a kötelezettséget, mivel nincs rá szabályozás, az értékkülönbözet megállapítására az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslését az önkormányzatnak kell kifizetnie. Jelenleg nem jogszerűtlen, ha a testület méltányosságot gyakorol, a szerződés kötésekor nem volt erre vonatkozó hatályos önkormányzati rendelet. A telekre nagy értékű házat építettek, a beépítési kötelezettségüket teljesítették. Családi problémák miatt szeretnék az ingatlant értékesíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy nem haszonszerzés van a háttérben. Javasolja a kérelmet befogadni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a kötelezettségvállalást két oldalról lehet módosítani. A testületi döntés alapján megállapodnak a felek abban, hogy a szerződési kötelezettséget megszüntetik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy az ügyvéd úr készítse elő a szerződésmódosítást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

310/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sötét Krisztina kérelme 2251/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez hozzájárulás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szerződésmódosítás előkészítésére és hatalmazza fel a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1889/8 hrsz-ú ingatlanon ivóvíz vezetékhez szolgalmi jog kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Magyar Állam az ingatlan tekintetében ivóvíz gerincvezeték építéséhez 30 m2 nagyságban szolgalmi jog bejegyzéséhez kéri az önkormányzat hozzájárulását.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11.50 órakor távozott az ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy egy ilyen jogügylethez ügyvédi ellenjegyzésre van szükség. Nem a Magyar Állam javára, hanem az egyik ingatlan javára és a másik terhére állapítanak meg szolgalmi jogot. Ebben a formájában nem szívesen ellenjegyezné, a szerződésben foglaltak nem szakszerűek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy miért nem az úton vezetik az ivóvizet.

 

Sütő Árpád műszaki ügyintéző elmondja, hogy ezen a telken van egy vízóra akna, ahonnan a fél hegy vízellátása történik. A hatóság az 1937. hrsz-ú ingatlanra adta ki a vízjogi létesítési engedélyt.  A vezeték kiépítésekor sokkal célszerűbb a földterület ásása egy fás, bokros részben, mint az aszfaltburkolat felbontása. A költségek az építtetőt terhelik. Ezért kérik a vezetékjog bejegyzését az önkormányzati területre, és nem a mellette lévő útra. Ha az önkormányzat tervezi ezen területek, főként az Arborétum utca ellátását, a földsávban sokkal olcsóbban meg tudja oldani, mint az aszfaltburkolatban.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a kérelem befogadásával az önkormányzati ingatlan értéke csökken a szolgalmi jog és az elhelyezendő tűzcsap miatt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy beépíthető-e az ingatlan.

 

Sütő Árpád műszaki ügyintéző elmondja, hogy közút kialakítására van lejegyezve a terület alsó része. Ismerteti a HÉSZ szerinti besorolását.

 

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11.52 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a testület a szerződés elkészítésére kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, illetve akkor és csak akkor járuljon hozzá a szolgalmi jog bejegyzéséhez, ha a tűzcsap a 1937 hrsz-ú telekhatárhoz közelebb eső területen kerül tervezésre. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

311/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 1889/8 hrsz-ú ingatlanon ivóvíz vezetékhez szolgalmi jog kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a szerződés elkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, illetve akkor és csak akkor járul hozzá a szolgalmi jog bejegyzéséhez, ha a tűzcsap a 1937 hrsz-ú telekhatárhoz közelebb eső területen kerül tervezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Tájékoztató peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az ügyvéd urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy napi kapcsolatban van a Jegyző asszonnyal, az adott ügyek állásáról tájékoztatja őt, illetve a testületet is. Várja a kérdéseket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy Zöldné és társai szolgalmi jog ügye már 2 éve a bíróságon van. Kérdezi, hogy mikorra várható a befejezése.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az önkormányzat az alperes az ügyben, a szolgalmi jog alapítására pénzt kérünk. 1-1 millió forint követelést támasztottunk a felperesekkel szemben.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy mi történik, ha az eljárás közben pályázati támogatással fejleszteni kívánjuk a területet.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a bíróság ugyanazt az utat jelöli meg, mint a Szebellédi féle ügyben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázathoz tudomása szerint Szebellédi úr írásbeli hozzájárulását adta a Halászkert parkoló fejlesztése kapcsán.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a peres ügyek a tevékenységének csak az egyik részét teszik ki, de egyéb önkormányzati ügyeket is intéz. Ezekről a polgármester úr számol be a lejárt határidejű határozatok között.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

312/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató peres ügyekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Ügyvédi szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr munkájával elégedett. Sokan kérdezik, hogy miért mezőtúri ügyvédje van az önkormányzatnak. Kérdezi, hogy ha a gépkocsi üzemanyag felhasználását nem térítjük, akkor is vállalja-e a felkérést.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem akarja, hogy támadás érje miatta a képviselőket. A Polgármester úrral egyeztetett. A jövőben ingyenes jogsegélyt biztosít a lakosság részére, melynek időpontja a soros bizottsági ülés napján lenne. Ha havonta egy alkalommal kell jönnie, annak költségét vállalja.

 

Laposa Bence bizottsági tag úgy gondolja, hogy az adott bizottsági ülésen eldönthető, hogy a testületi ülésen szükség van-e az ügyvéd úr jelenlétére. Az elmúlt néhány ülésen több olyan ügy volt, hogy nem tudtak tovább haladni a munkával. Úgy gondolja, hogy most nem lesz szükség a jelenlétére. Javasolja, hogy a második alkalom ne legyen fix, arra egy előre egyeztetett időpontban kerüljön sor. A bizottság a költségtérítés biztosítását javasolja havi két alkalmon túli jelenlét esetére.

 

Laposa Bence bizottsági tag 12.20 órakor távozott az ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot a költségtérítésre vonatkozó kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

313/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ügyvédi szerződés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A költségtérítés biztosítását javasolja havi két alkalmon túli tanácsadás idejére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

314/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az iskola igazgatója azzal kereste meg, hogy mi lesz a sorsa a jégpályának. Kérdezi, hogy az üzemeltetés mennyibe került.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Hivatal felé nem érkezett ilyen megkeresés. Egy megállapodás van a birtokunkban, melyet az érintettek kötöttek. Kéri pontosan megnézni a testületi ülésig, hogy mennyi volt a villanyáram és a víz költsége. Úgy emlékszik, hogy milliós nagyságrendben számoltunk.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a szomszédokat zavarja a jégpálya üzemeltetéséhez szükséges motor zúgása. Nem tudtuk, hogy az üzemeltetés milyen zajjal jár, a jövőben zajvédőket kellene beépíteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az UrbenDesign Kft. visszajelzését várjuk. Ez mit jelent.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a beadványukat, mely 19-én érkezett. Elmondja, hogy október 20. előtt esélytelennek látják a városarculati kézikönyv megjelenését. A teljesítés igazolás kiállítását kérik. Jelezték, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén nem tudnak részt venni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy nem azt tükrözi az anyag, amit szeretett volna látni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint is gyenge anyagot készítettek. Kérdezi, hogy jogilag megoldható-e, hogy addig nem fizet az önkormányzat, amíg a megfelelő anyagot át nem adják. Jöjjenek le egyeztetni, konkrétan el kell mondani, hogy mit szeretnénk. Addig a teljesítés igazolást nem javasolja kiadni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a Céh Turisztikai Egyesületet is bevonni az egyeztetésbe.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a vérszállítással kapcsolatos szerződés mikor kerül aláírásra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervezetet megküldte az érintett önkormányzatok felé, visszajelzés nem érkezett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a VN. Kft. korábbi telephelye mellett megvásárolt területekkel mi a helyzet.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a műszaki osztály az ingatlanok határát földmérővel kiméretteti, a telekhatárok pontos ismeretében tudják a területek tisztítását megkezdeni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az NHSZ szemétszállító céggel egyeztetni kell a Káptalantóti úton lévő ingatlanokról. Fontos, hogy legalább 6 hónapra kössék meg a szerződést, ne az út mellé rakják ki a szemetet. A Borhét szervezésével kapcsolatosan elmondja, hogy abban a Kulturális Intézmény minden dolgozója részt vett. Ha az intézményvezető kapott jutalmat, akkor a másik két dolgozó is megérdemli. Kérdezi, hogy mit tett az Akció Kft. Javasolja a műszaki osztály megerősítését 1 építésszel Jelenleg nem tudja megbeszélni az ilyen jellegű dolgokat senkivel. Régebben több építész is volt a műszaki osztályon.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az NHSZ ügyvezető igazgatójával a tárgyalás időpontját leegyezteti. A műszaki osztályra egy dolgozó felvételéhez a pályázat kiírását saját hatáskörben tudja intézni, ha ebben egyetértés van. A Borhét szervezésével kapcsolatosan az intézményvezető tud álláspontja szerint választ adni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az NHSZ nyilvántartása pontos-e. Egyedül az önkormányzatnak érdeke, hogy rendben menjenek a dolgok, viszont nem tudjuk számon kérni, hogy hány tulajdonosnak van szerződése.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha megkeresést kapunk, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően tájékoztatást fogunk adni. Az érintetteket fel tudjuk szólítani, hogy hulladékgyűjtő edényzetbe tegyék a szemetet, egyelőre mást nem tudunk tenni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy aki ingatlannal rendelkezik, az köteles a hulladékot elszállíttatni. Ha nem hajlandó szerződést kötni, akkor kötelezni kell rá.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a területen sok épület nincs feltűntetve az ingatlan-nyilvántartásban sem. Ilyenkor az építéshatóság az illetékes, ők bírságolhatnak.

 

Bolla József ügyvezető szerint arra kellene kötelezni a nyaralótulajdonosokat a település egészén, hogy a szerződés megkötésekor vegyék meg az egy évre szóló 24 db zsákot is. Legyen tárgya az egyeztető tárgyalásnak a szelektív hulladékgyűjtők sorsa is, elsősorban a vállalkozók rengeteg hulladékot hordanak a gyűjtők mellé az utóbbi időben. Szakképzett dolgozói is kénytelenek szemetet szedni, félő hogy felmondanak, mert nem arra szegődtek, hogy szemetet szedjenek.

 

Kun István bizottsági tag szerint el kell gondolkodni a minél magasabb szintű gépesítés lehetőségén.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a műszaki osztály bővítésével kapcsolatosan elmondja, hogy szükség van egy olyan emberre, aki a pályázatok kapcsán megnövekedő feladatokat el tudja látni, az alpolgármester válláról is leveszi a felelősséget.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem a műszaki osztály akasztja meg a pályázati dolgok menetét. A terveket álláspontja szerint csak építészek és építő mérnökök tudnák szakszerűen átnézni, akik bruttó 204 eFt-os fizetésért valószínűsíti nem hajlandók az önkormányzatnál dolgozni. Ennyiért nem lehet felelős műszaki ellenőrt, felelős vezetőt találni alkalmazásban.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az ABC mögötti út miatt is sok lakossági bírálat érkezik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Bazaltkő Kőbányák Kft. kérte, hogy a szezonban ne történjen munkavégzés. A munkaterület átadására ezért most kerül sor.

 

Bolla József ügyvezető szerint a napi munkák miatt is szükség lenne egy plusz műszaki szakemberre, nemcsak a pályázatok miatt. Ennyi pénzért viszont senki nem fog ide jönni. A testületnek meg kell teremtenie a fedezetet arra, hogy ne köztisztviselői jogviszonyban legyen alkalmazva. Most indulnak a beruházások, sürgős megoldásra van szükség. A munkakör a műszaki osztály tevékenységébe illik, a szakembert a VN. Kft. nem tudja felvenni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 13.15 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóhoz kapcsolódóan van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

315/2017. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 13.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                    Laposa Bence

bizottság elnöke                                         jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!