2017.09.04. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 16/2017.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. szeptember 4-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.


Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (5 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag


Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Bozzay Balázs             BFH Európa Kft. képviseletében

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő  1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

288/2017. (IX.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 2 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

289/2017. (IX.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. július 25-i rendkívüli ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

  1. 1. Integrált településfejlesztési stratégia

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs BFH Európa Kft.

  1. 2. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök


II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Integrált településfejlesztési stratégia

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs BFH Európa Kft.

Hozzászólások

Forintos Ervin elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a TOP1 Zöld Város projekt kapcsán kénytelenek voltunk megrendelni az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, melynek megelőző anyaga a Településfejlesztési Koncepció. A koncepciót 2013-ban fogadta el az előző Képviselő-testület, megpróbálunk e szerint haladni. A Stratégia elkészítésére kiírt pályázatot a BFH Európa Kft. nyerte el azzal, hogy egyelőre az első mérföldkőig fogja elkészíteni. Ehhez képest a Zöld Város II. projekthez a kész ITS-t kérik, mely kellemetlen helyzetet idézett elő. Bozzay Balázsnak a szerződése augusztus 15-én lejárt, a szerződését módosítottuk, a hiánypótlást továbbítottuk a pályázat készítőjéhez. A pályázat előkészítője jelezte, hogy ha a MÁK nem fogadja el ezt a helyzetet, ők mindennemű felelősség alól szeretnének mentesülni. Ezt követően jeleztük az ITS készítőjének, hogy a programnak el kell készülnie szombat estére, hogy azt hétfőn reggel rendkívüli ülés keretében a testület véleményezni tudja. A testület határozatát mielőbb meg kell küldeni a pályázat előkészítőjének, hogy a teljeskörű hiánypótlást ma éjfélig teljesíteni tudja. Megköszöni a képviselőknek, hogy rendelkezésre álltak.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 314/2012-es Kormányrendelet értelmében hasonlóképpen kell eljárni, mint a HÉSZ módosítás esetében. A testület által előzetesen jóváhagyott egyeztetési anyagot meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal és és államigazgatási szervek felé, a szükséges fórumokon társadalmasítani kell. Az anyag még egyszer a testület elé fog kerülni.


Kun István képviselő szerint rossz gyakorlat az, amikor a pályázó szolgáltató nem teljesíti a vállalt feladatát, és az önkormányzatnak kell megoldania a problémát. Úgy néz ki, hogy ki vagyunk szolgáltatva a pályázati szolgáltatást tevőnek.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az volt a gond, hogy augusztus 15-ig nem készült el. A Zöld Város I. pályázat beadásakor szeptember 30-ra vállaltuk az első mérföldkőig az anyag elkészítését. Akkor nem tudhattuk, hogy a Zöld Város II. esetében a hiánypótlásban kérni fogják a kész ITS-t.


Bozzay Balázs elmondja, hogy az ajánlattételi felhívásban két határidő volt megjelölve, 2017. december 31., illetve legkésőbb a szerződést követő 6 hónapon belül. Így az ajánlatát december 31-i határidővel tette. Ehhez képest a szerződésben augusztus 15. szerepelt. Ezt az önkormányzattal való jó viszonyára tekintettel nem akarta felhozni.  Erősen előre kellett hoznia az anyag befejezését a jogilag tett ajánlatához képest. Az ITS elkészítése munkaigényes terület, az egyeztetési folyamatot be kell tartani, a pályázati rendszer pedig ettől függetlenül történik. A Polgármester úrnak a pályázatíró okozott olyan kellemetlen helyzetet, melyért érthetően a maga részéről nem vállalta fel a felelősséget. A Stratégiát társadalmasítás nélkül nem lehet elfogadni, határidő módosítást célszerű kérni a mérföldkő esetében, mert az esetleg csak akkor készülhet el szeptember 30-ig, ha minden érintettől hamarabb beérkeznek a válaszok.  Maga részéről össze van rakva az anyag, de jogilag egyeztetni kell a lakossággal is. Az a legcélszerűbb, ha minden projekt szerepel a település stratégiájában. Az ITS előzményeként szolgáló Koncepciót is közösen gondolták végig. Az ITS-ben az akcióterület kicsit kisebb, mint az általuk javasolt, a badacsonyörsi Folly Arborétum területileg kissé kiesik. Az előző akcióterület nyugati határa a Balaton-part, így a 71-es út mentén kell lehatárolni. A Muskotályos úttól felfelé a Kisfaludy út, illetve a hegy alatti utcák tartoznak bele.  A Köbölkút hegytől a József Attila utcán érkezünk vissza.


Wolf Viktória jegyző Nemesgulács – Badacsonytomaj határát kéri még megnézni.


Bozzay Balázs elmondja, hogy azon belül vagyunk, de meg fogja nézni. A körforgalomtól a Kisörsi utca felé a 71-es út becsatlakozását is tartalmazza. Az ITS-ben meghatározott célok megegyeznek a Koncepcióban elfogadottakkal, kissé finomítva azokat, illetve illeszkedik a pályázatok tartalmához is. Azokat az új elképzeléseket is tartalmazza az anyag, melyek még konkrét pályázati formát nem öltöttek. Tartalmazza egy-egy projekt indokoltságát, forrásigényét is. 9 kulcsprojekt került megfogalmazásra, melyek lehetővé teszik a fejlesztési elképzeléseket. Ezekről egyeztetni kell a testülettel, lakossággal, vállalkozókkal. Az első a magasan pozícionált termékek és szolgáltatások kialakítása Badacsonytomajon. Ennek része a Zöld Város I. és Zöld Város II. projekt. A Zöld Város II. Badacsonyban a parkot, a mellette lévő parkoló rekonstrukcióját tartalmazza. A gazdasági változások folytán viszonylag rövid időn belül 20-30 %-os motorizációs tehernövekedés jelentkezik, melyet meg kell oldani. Erre az önkormányzat van néhány területe a településen, ezeket fenn kell tartani akkor is, ha szívesen hasznosítaná más célokra. A fejlesztések nem jelentenek feltétlenül lélekszám emelkedést, de az autósok száma nőni fog, mely a főszezonban egyre nagyobb gondot jelent.  A víz felé, illetve a hegy felé sem lehet építkezni, de muszáj ezen elgondolkodni, a mostani parkoló fejlesztés nem segít a helyzeten. A játszótér is fel lesz újítva, de a park alapstruktúrája nem tud megváltozni. A közlekedő utak nem kerülnek átgondolásra, de tenne rá javaslatot, mert a zöldfelületeknek jobban használhatónak kellene lennie. Most az út kiosztása túlépített, nem logikus. Célszerű lenne a fejlesztést ennek tudatában megoldani. A felső bazársori épületek, a sarkon lévő rendezetlen, kihasználatlan rész megújítása is szükséges. Itt egyfajta mini látogatóközpont, értékesítési pont alakulhatna ki, melyet a Zöld Város II. projekt tartalmaz. Része többek között a világörökségi projekt, a Kisfaludy úti fejlesztés, az új városközpont és rendezvénytér, Fő utca rekonstrukciója. Az anyag tartalmazza a közösségi tér kialakításához kapcsolódó javaslatokat. Szükség van forgalomszabályozásra, illetve a tér átépítésére, ez lenne a város kulturális központja is. A Badacsony kapuja projekt szintén hosszú ideje ismert. Az első öt helyen szereplő kulcsprojekt a központ körüli fogadótér fejlesztése, a tartózkodási idő növelésével kapcsolatos projekt elemek, a tavaszi és őszi időszakban olyan célcsoportok megszólítása, akik a kiépült infrastruktúrát hasznosíthatják. Ezt szolgálná a libegő is. Javaslatot tett kötélpálya létrehozására is a Kőbányánál, mely javaslatok megvalósításához a Nemzeti Park hozzájárulása is szükséges. Úgy gondolja, hogy a libegő a tájba illene, de az alatta lévő területet szabadon kell hagyni. Emiatt a megvalósítása várhatóan nehézségekbe fog ütközni. A Borvidéki Látogatóközpont is a kulcsprojektekhez tartozik. Kell egy pont, ahol az emberek kényelmesen megismerhetik a területen működő borászatokat, plusz információkat kaphatnak. Ezt a funkciót a Felső bazársor be tudná tölteni. Korábban is szerepelt már az óvoda és mini bölcsőde megújítása, az intézmények energia korszerűsítése, megújuló energiával való ellátása. Ezen kulcsprojektek kiegészítésére még van mód. A hálózatos projektek kiegészítő jellegűek. Ide tartozik pld. a kerékpáros fejlesztés. Európát nézve Magyarország a harmadik a kerékpárosok számát illetően, erre komoly turizmus építhető. A kerékpárút kiépítésére a Római úton van lehetőség, melyhez kompromisszumok szükségesek, mint pld. az egyirányúsítás. Fontosnak tartja kellő mennyiségű, megfelelő kerékpár tároló kihelyezését, kerékpár kölcsönző kialakítását is. A fedett vagy félfedett tárolók kialakítására a Fő utcáná, illetve Badacsonyban a leendő komp körül tettek javaslatot. Célszerű lenne a strand körül és a Fő utca projekt kapcsán is egy átöltözési, tisztálkodási lehetőséget, illetve szerviz bázist is kialakítani. A vendéglátóhelyeken biztosítani kell, hogy a vendég rálásson a kerékpárjára.  A hálózatos projektekhez sorolhatók az egységes útjelző táblák, parkolási kapacitások fejlesztése, elő és utószezoni projektek kidolgozása, rendezvények infrastrukturális feltételeinek megteremtése, eszközök fejlesztése, sátorok, sörpadok, kiegészítő eszközök beszerzése. Nem tartozik ide a komoly hang és fénytechnika, mely folyamatos  utánkövetést igényel. Továbbra is szerepeltették a szabadtéri műalkotások kihelyezését. Fontos Badacsonyörsön a vízparthoz jutás biztosítása, a Káptalantóti út melletti iparterület fejlesztése, Egry Józseffel összefüggésben a művészeti élet ösztönzése, társadalmi foglalkoztatási paktum létrehozása. A kulcsprojektekről 1-5 oldalas leírás készült a jogszabályi előírásoknak megfelelően.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy elsősorban a pályázatot tartja szem előtt, de az elképzelés jó. Szőlészeti és borászati bemutatóhelyet is javasolja létrehozni.


Bozzay Balázs elmondja, hogy ez a Norvég pályázatban megfogalmazódott, de a pályázat nem volt eredményes. Most a Felső bazársor látná el ezt a funkciót, de valóban nem ez az ideális megoldás.


Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a badacsonyi központi park egy családos turista részére megfelelő.


Bozzay Balázs megjegyzi, hogy soha nem látott senkit leheveredni a fűbe, mely érhető is a sok gyalogút és az ott lévő épületek miatt. Ezt javasolja átgondolni.


Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy mindenki tekintse át az anyagot, és az abban leírtakat próbálja meg betartani.


Bozzay Balázs elmondja, hogy lakossági fórumot kell tartani. Kérdezi, hogy a jelen egyeztetési folyamatban milyen részletességgel tárgyalják meg a leírtakat, hiszen az anyag a koncepcionális dolgokat tartalmazza továbbvezetve, valójában új elemet nem. Úgy gondolja, hogy egy szakmai egyeztetésre is szükség van.


Wolf Viktória jegyző javasolja a szerződésmódosítást Bozzay Balázs cégével. Másrészt a partnerségi rendeletünk a honlapon és településszinten történő partnerségi egyeztetést tesz lehetővé, a főépítész úr jelenlétében. Úgy gondolja, hogy az egyeztetés első körében a szakgárda és a lakossági érdeklődők feltehetik a kérdéseiket.


Krisztin N. László polgármester szerint közmeghallgatás keretében lenne célszerű egyezetni szeptember 15. körül, így többen eljönnének. Az a gyakorlat, hogy a közmeghallgatáson fix napirendek is szerepelnek. A decemberi közmeghallgatásokon a nyaralótulajdonosok nincsenek itt. Évente egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartani.


Nagy Miklós bizottsági tag felveti, hogy a Turisztikai Egyesület közgyűlésére szeptember végén kerül sor, esetleg azzal is össze lehetne kötni.


Orbán Péter alpolgármester mielőbbi lakossági közmeghallgatást javasol.


Kun István bizottsági tag napirendként az ITS értékelését, a Római úti helyzetet és a szüreti rendezvény értékelését javasolja.


Forintos Ervin bizottság elnöke Masszi Pál Fő utcára vonatkozó tervét javasolja még ismertetni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a lakosság már lakossági fórum keretében véleményezte, de Földi atya véleménye miatt csak szűkített megvalósítás lehetséges. Javasolja a közmeghallgatást, mivel az ITS esetében kötelező a lakossági egyeztetés. Javasolja külön napirend keretében a pályázati projektekről áttekintést adni.


Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a közbeszerzésekről is beszélni kellene, érdekli az embereket, hogy miért nem tudjuk megkezdeni a fejlesztéseket.


Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy mi legyen a szerződésmódosítás határideje. Az ITS-re és az akcióterületi tervekre szeptember 30-át javasoljuk. Közmeghallgatásra kérdezi, hogy akkor a szeptember 12-én 18.00 órát javasolja a bizottság, illetve ehhez kapcsolódóan kezdeményezzük a projektmenedzsmentnél a mérföldkő módosítás időpontját?


Bozzay Balázs javasolja az egyeztetések miatt a szerződés dátumát október 30-ra módosítani.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az anyag elfogadását, a szerződésmódosítást október 30-cal és a mérföldkövek módosítása és közmeghallgatás okán elhangzottakat elfogadásra javasolja a vitában elhangzottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


290/2017. (IX.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Integrált településfejlesztési stratégia

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

  1. az Integrált Településfejlesztési Stratégia – előterjesztés szerinti – dokumentációját előzetesen vegye tudomásul, az egyeztetési eljárás lefolytatására ítélje alkalmasnak. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerinti egyeztetési eljárás lefolytatását rendelje el.
  2. BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6. I/106.; képviseli: Bozzay Balázs ügyvezető) Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése tárgyában és Akcióterületi terv elkészítése tárgyában megkötött szerződés időbeli hatályát 2017. október 30. napjára módosítsa és hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítások aláírására.
  3. kezdeményezze a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt első mérföldköve határidejének (2017. szeptember 30.) módosítását, melyre kérjen javaslatot a projektmenedzsertől és kérje fel annak előkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.
  4. az ITS vonatkozásában közmeghallgatás tartását rendelje el 2017. szeptember 12. napján 18,00 órai kezdettel a Művelődési Házban. A közmeghallgatásról történő értesítésre kérje fel Krisztin N. László polgármester urat postai úton is.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal


2./ Napirendi pont

Vegyes ügyek,

Badacsonytomaj 399. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Badacsonytomaj Borostyán u. 11. számú ingatlanon egy kisebb hétvégi ház található, melyre a Nemzeti Parknak van bejegyzett jogosítványa. A Magyar Állam után második helyen az önkormányzatnak van elővásárlási joga az ingatlan 96/112-ed részére.  Az ingatlan nem osztható meg. Javasolja dönteni arról, hogy élni kíván-e az elővásárlási jogával a testület.


Nagy Lajos bizottsági tag szerint jó helyen van az ingatlan, közművesített, javasolja elgondolkodni az elővásárlás lehetőségéről.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a soros testületi ülést nem tudjuk megvárni a témával, mert 15 napon belül nyilatkozni kell, hogy kívánunk-e élni az elővásárlási joggal. Azt javasolja, hogy ezt a mintegy 7 millió forintot inkább a projektek megvalósítására fordítsuk, ne avatkozzon be a testület a két testvér dolgába.


Kun István bizottsági tag erkölcsi oldalról megközelítve sem javasolja az elővásárlási jog gyakorlását.


Nagy Miklós bizottsági tag szerint komoly fejlesztések előtt állunk, ne foglalkozzunk vele.


Laposa Bence bizottsági tag sem javasolja.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


291/2017. (IX.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 399. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslatot fogadja el, az elővásárlási jogával ne éljen.


Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnalForintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 10.35 órakor bezárja.


K.m.f.Forintos Ervin                                                         Nagy Lajos

elnök                                                      jegyzőkönyv hitelesítő


 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!