2017.08.28. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 15/2017.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. augusztus 28-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.


Jelen vannak: Nagy Lajos                  bizottsági tag, korelnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (4 fő)


Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin              bizottság elnöke                                (1 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Bolla József                 NV. Kft. ügyvezető

Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné     igazgató

Rózsa Tamás

Molnár Rolnad

Part Andrásné             jegyzőkönyvvezető                           (10 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő
 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Nagy Lajos bizottság korelnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin bizottság elnöke jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

254/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság korelnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Nagy Lajos korelnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos bizottság korelnöke

Nagy Lajos bizottság korelnöke elmondja, hogy a meghívóban 24 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére vonatkozóan van-e javaslat.


Wolf Viktória jegyző kéri a bizottságot, hogy a „Tervezett útfelújításokról” tárgyú előterjesztést vegye fel a napirendjére.


Krisztin N. László polgármester a következő előterjesztéseket kéri felvenni a bizottság napirendjére:

-        Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

-        Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról

-        Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról

Elmondja, hogy a Szidónia útra, a Szépvölgyi út egy rövid szakaszának felújítására, illetve a futballpálya felső részén lévő parkolók kialakítására kértünk be árajánlatokat. Szükség van a közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott testületi határozatok felülvizsgálatára is, mivel két lakóközösség sem kapott még konkrét választ. A Csendes dűlő és a Kisörshegyi út kapcsán hozott döntését a testület felfüggesztette július 1-ig, remélve, hogy az Állam szerepet vállal a fejlesztésekben. A következő előterjesztés arról szól, hogy a cégek ügyvezetőinek bérrendezésekor felmerült a BVKI intézményvezetőjének esete, akinek a bérét jogszabály határozza meg, besorolás szerint történik a megállapítása, tovább nem emelhető. Ezért jutalom megállapítására tesz javaslatot. Kéri még kitérni a kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalra, amit a képviselői fórumon határozott el a testület.  Javasolja a meghívó szerinti 13. és a 25. napirend előrehozatalát, 4. és 5. napirendként tárgyalását, mivel az érintettek a bizottsági ülésen megjelentek.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kéri, hogy aki a javasolt 4 napirend felvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

255/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi módosítás –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága a meghívó szerinti 24 nyilvános napirendjéhez felveszi:


25. Tervezett útfelújításokról

26. Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról

27.  Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

28. Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról


tárgyú napirendeket.

A Bizottság utasítja Nagy Lajos korelnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnökNagy Lajos bizottság korelnöke kéri, hogy aki a kiegészített napirendi sort a javasolt sorrendi módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


256/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a 2017. augusztus 28-i soros ülésének módosított napirendjét 28 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott. Molnár Roland egyesület képviselője

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme iskolai szakkörök biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 3. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 4. Javadalmazási szabályzat az önkormányzat gazdasági társaságainál

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Bolla József ügyvezető

 1. 5. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. A HÉSZ módosításáról és település arculati kézikönyvről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Városarculati kézikönyvről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. MÁV együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Vagyonmegosztási megállapodásról - ASP

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj 790. és Badacsonytomaj 791. hrsz-ú ingatlant érintő telekhatár kiigazítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Vállalkozási szerződésmódosítás Kommunikációs és stratégiai szaktanácsadásra – Akció Kft.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj 0135/5. hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Vajda János Gimnázium támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. NADI Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott   döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tervezett útfelújításokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Nagy Lajos bizottság korelnökét a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos bizottság korelnöke

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA


1./ Napirendi pont

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott. Molnár Roland egyesület képviselője

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke köszönti az Egyesület elnökét. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Molnár Roland egyesület elnöke köszönti a bizottságot, köszöni a meghívást. Megköszöni Laposa Bence képviselőnek a Dűlőre Futunk rendezvény keretében a sporteszközök felajánlását. Elmondja, hogy az egyesületük 2008. február 15-től működik, tíz év alatt mintegy 8.600 hátrányos helyzetű Veszprém megyében élő gyermeket támogattak. Bízik abban, hogy a bizottság illetve a testület lehetőségeihez mérten támogatja kérelmüket.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a Dűlőre Futunk rendezvényt is támogatta, ezzel közvetve is segítette az Egyesületet. A kérelmüket a testület elé terjesztette, kéri, hogy a bizottság tegyen számszerű javaslatot.

Nagy Lajos bizottság korelnöke a határozati javaslatban leírt 50 eFt-os támogatással egyetért. Kérdezi, hogy van-e más javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


257/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft támogatási összeggel a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme iskolai szakkörök biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke köszönti az iskola igazgatóját, kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy most egy elvi állásfoglalást kér az 5 szakkör támogatásáról. Szeptember elején tudják felmérni, hogy hány gyermek jelentkezik egy adott szakkörre, 10 főnél kevesebb jelentkező esetén nem fogják elindítani a szakkört. Tavaly az akrodance, a kézilabda és az asztalitenisz volt keresett, a kosárlabdára kevesebben jelentkeztek. A szülők jelképes, 2.500 Ft-os összeget fizettek félévente, melynek bevezetését elfogadták. A pénzt a Badacsonytomajért Közalapítvány kapta meg, visszaforgatták a gyerekekre. Az idén is ezt a rendszert javasolja, úgy érzi, hogy ennek köszönhetően kevesebb volt a hiányzás.


Nagy Lajos bizottság korelnöke elmondja, hogy tavaly rendszeresen ellenőrizte a szakköröket, mindent rendben talált. Javasolja továbbra is a 2.500 Ft-os szülői hozzájárulást, illetve a határozati javaslat elfogadását.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a határozatba kerüljön bele, hogy 10 főnél kevesebb jelentkező esetén a szakkör indítását a testület nem támogatja.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


258/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme iskolai szakkörök biztosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy azon szakkörök kerüljenek támogatásra, ahová minimum 10 tanuló jelentkezik, illetve félévenként 2.500 Ft/félév/szakkör díj megfizetését javasolja a szülők felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az iskola igazgatóját, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy felmérték, hogy hány gyerek szállításáról lenne szó. A 71-es út mellett lakó gyerekek felszállhatnak az ábrahámhegyi kisbuszra, így 1 fordulóval az iskolás és óvodás gyerekek behozhatók. Badacsony felé csak a Bacchus étteremig kell elmennie a busznak.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a sofőri álláshely betöltésre került. A kapcsolódó feladatokat Csík Milán látja el, aki kötődik a településhez, hiszen édesapja badacsonytomaji születésű, ő pedig itt futballozik a helyi csapatban. Már dolgozott sofőrként, egyébként pedig főiskolára jár. December 31-ig vettük fel első körben, de műszaki területen esetlegesen továbbra is számítunk a munkájára.


Nagy Lajos bizottság korelnöke elmondja, hogy pozitív tapasztalatai vannak az új dolgozóval kapcsolatosan. Kéri, hogy szeptember elején az igazgató asszony közölje a gyerekek szállításához kapcsolódóan a pontos adatokat, kit milyen címen kell felvenni.  Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


259/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügy előtörténetét ismeri a bizottság. Megkeresés érkezett az önkormányzathoz. A testület úgy döntött, hogy az ingatlant pályázat útján hasznosítja, de a beérkezett pályázatot nem fogadta el. Az ingatlan úgy kerül újra meghirdetésre, hogy az ügyvéd úr bevonásával szerződéstervezet készült, mely alapján a nyertessel a szerződés majd megköthető lesz. A tervezet a testületi ülésen elhangzott vitatott pontokat tartalmazza. A szabadságolások miatt az anyag csak most készült el.


Csűri Róbert pályázó képviseletében elmondja, hogy a felhívásra a Trt Hungaria Ingatlanforgalmazó Kft. pályázatot nyújtott be, amit a Képviselő-testület nem fogadott el, a szükséges minősített többség nem volt meg. A Polgármester úr felvetette, hogy legyen újabb pályázat kiírva, melyhez az ügyvéd úr készítse elő a szerződéstervezetet. A tervezet tartalmazza az elidegenítési jogra, a terhelési tilalomra és visszavásárlási garanciára vonatkozó feltételeket. Ő kérte, hogy a Képviselő-testülettel a felmerült problémákat beszéljék át, erre fórum keretében sor is került. Úgy gondolta, hogy sikerült mindent tisztázni. Javasolta a szerződésbe belefoglalni, hogy amennyiben a nyertes pályázó magasabb összegért elidegenítené az ingatlant, mint amiért vásárolta, a különbözetet az önkormányzat részére valamilyen formában a vételár kiegészítéseként fizesse be. Ők nem kívánják elidegeníteni, ez minden pályázóra legyen érvényes. Ezen kívül ne lehessen többel megterhelni az ingatlant, mint a vételár. A visszavásárlási joggal kapcsolatban a testület javasolta, hogy a jelenlegi bérlő ne kerülhessen ki a bérleti jogviszonyból, a szőlőművelés maradjon fenn.  Nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat 10 évig indokolás nélkül, azonos áron visszavásárolhassa az ingatlant. Ezek a feltételek a pályázók körét leszűkítik, - konkrétan a mostani bérlőre -, a terület értékét csökkentik. Ha az önkormányzat nem írja ki a pályázatot, az számukra értelmezhetetlen, furcsa helyzet lesz. Ha kiírja, akkor kéri ezeket a tételeket belefoglalni, hogy mindenki ugyanolyan eséllyel indulhasson. Javasolja, hogy az önkormányzat a terület bérbeadására vonatkozó szerződést is bocsássa a pályázók rendelkezésére.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződés nyilvános, a honlapon megtekinthető. Az előterjesztés mellékletét képezi. Úgy gondolja, hogy a tervezetben egy pont kivételével minden szerepel. A tervezet szeptember 15-ig lehet benyújtani a hasznosításra vonatkozó pályázati dokumentációt. Tudni kell, hogy a Magyar Államnak és a Nemzeti Parknak elővásárlási joga van.


Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy az ügyvéd úr által megküldött szerződéstervezetet még nem látták a képviselők, de nem látja akadályát, hogy bizonyos apróbb dolgokat módosítsanak rajta.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy meg lehet vizsgálni a javaslatokat, de természetesen nem kötelező elfogadni azokat. Az bántja a folyamatban, hogy amikor a pályázó személyesen megkereste, azonnal tájékoztatta, hogy egy hosszú lejáratú bérleti joggal terhelt ingatlanról van szó, mely még 6-7 évig tart. Azzal mindenki egyetért, hogy védeni kell a korábbi partnert, bár a bérleti díj még most is baráti. A pályázó elmondta, hogy a bérlővel megegyeztek, változatlan feltételekkel a futamidő végéig a szőlőt művelik. A testület döntésén meglepődött. Most úgy tűnik, felbomlott a Bérlővel ez az egyezség, úgy érezhető, hogy egyes képviselők vélemény nyilvánítása mögött ez áll. Ismerteti a bérleti szerződés 11. pontját, mellyel szintén gond van. Javasolja, hogy a testületi ülésig az ügyvéd úrral történjen újabb egyeztetés az elhangzott felvetésekről, vannak olyan kérdések az ügyben, melyeket még egyszer át kell gondolni.


Nagy Lajos bizottság korelnöke hiányolja, hogy az ingatlan bérlője soha nincs jelen, pedig a testület már többször is tárgyalta ezt az ügyet. Javasolja a téma napirendről való levételét azzal, hogy arról a későbbi időpontban tárgyaljon a bizottság, illetve a testület.  A két fél közötti tárgyalásról nem tudunk semmit.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bérleti szerződés Parték jogviszonyát rendezi, mely 2024. december 31-ig van érvényben. Javasolja az ügyvéd úr meghívását a testületi ülésre.


Laposa Bence bizottsági tag nem javasolja tovább halasztani a döntést, javasolja a testületi ülésig a szerződést az elhangzottak szerint átdolgozni. Négy pontban lehetne összefoglalni a javaslatokat, a következők szerint:

 1. Terhelési tilalom, az ingatlan terhelése maximum a vételár mértékéig történhet.
 2. Elidegenítési tilalom, ha a nyertes pályázó magasabb összegért elidegenítené az ingatlant, mint amiért vásárolta, a különbözetet az önkormányzat részére valamilyen formában a vételár kiegészítéseként fizesse be.
 3. A visszavásárolási jogot, - ha ezek után van értelme belefoglalni – feltételekhez kell kötni.
 4. A bérleti jogviszony továbbra is fennmarad.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az ügyvéd úr vizsgálja meg a felvetéseket szerdáig, ha nem tudja megoldani, akkor rendkívüli ülés keretében legyen tárgyalva. Ismét elmondja, hogy a testület nem akarta eladni az ingatlant, viszont érkezett egy kérelem, melyet megvizsgált. Úgy látta, hogy több indok szól amellett, hogy pályázati úton értékesítse. Viszont Badacsony jövőjét hosszú távon a szőlő és bor biztosítja, ezért annak védelmét garantálni kell.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy keletkezhet visszavásárlási jog abból, például ha a szőlő védelmét nem garantálja, vagy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően használja az ingatlant, vagy engedély nélkül gazdasági épületet épít, mely 20 %-ot meghaladó mértékű.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha a szőlő kipusztul, akkor ott újratelepítési kötelezettség van.


Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az ügyvéd úrtól azt várja a testület, hogy a vevő részére és az önkormányzat részére is elfogadható szerződést állítson össze. Ha szerződésszegés történne, egy tehermentes ingatlan kerüljön vissza.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak félelmei, hiszen pld. a 8 millió forintos Spar telekre 1 milliárdos jelzálog került. Kezelni kell azt is, hogy az értékbecslő jelen esetben ennél lényegesebb magasabb értéket állapított meg az ingatlanra, előfordulhat, hogy a szerződésben szereplő összeg nem végleges még akkor sem, ha tartalmazza, hogy a vételár és eladási ár közötti különbség az önkormányzatot illeti meg.  A feltételek a következő kiírásban sincsenek kezelhető módon rögzítve, annak ellenére, hogy elhatároztuk azok kidolgozását.


Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a vevő meg is fejlesztheti a területet, onnantól nehezebb a helyzet.


Csűri Róbert pályázó mellett ülő hölgy elmondja, hogy ő közjegyző és, hogy az igazság megállapítására igazságügyi szakértő rendelhető ki az ingatlan esetleges eladása esetén.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy az elhangzottak szerint foglalja össze a határozati javaslatot.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja-e azzal, hogy az adásvételi szerződés tervezetét ügyvéd úr vizsgálja felül a testület üléséig a következők figyelembe vételével:

-       terhelési tilalom az ingatlan vételáráig terjedjen maximum, azzal hogy visszavásárlás esetén az ingatlan tehermentesítését vállalja a vevő 30 napon belül,

-       elidegenítési tilalom bejegyeztetése feltételekkel (feltételek konkrét meghatározásával) vagy helyette 10 éven belüli értékesítés esetén a vevő vállalja, hogy értékesítés esetén a vételár feletti összeget az önkormányzat felé megfizeti, azaz ha magasabb áron értékesítené, mint a szerződésben elfogadott összeg, akkor a vételár különbözetként megfizeti azt az önkormányzat felé,

-       esetleges értékesítés alkalmával a pályázat nyertese vállalja, hogy az új vevővel az adásvételi szerződésben foglalt feltételeket – a jelen szerződés szerint – biztosítja az önkormányzat előzetes tájékoztatása mellett,

-       visszavásárlási jogot feltételekhez kell kötni úgy, mint például a 7. és 10. év között a szőlő kivágásra kerül, szőlő védelmét a vevő nem garantálja, a területet a vevő nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően használja, illetve nem jogszabályszerű beépítést végez, stb.,

-       vevő vállalja, hogy fenntartja a jelenlegi bérleti jogviszonyt ugyanazon feltételekkel.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kéri, hogy aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


260/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az adásvételi szerződés tervezetét ügyvéd úr vizsgálja felül a testület üléséig:

-       terhelési tilalom az ingatlan vételáráig terjedjen maximum, azzal hogy visszavásárlás esetén az ingatlan tehermentesítését vállalja a vevő 30 napon belül,

-       elidegenítési tilalom bejegyeztetése feltételekkel (feltételek konkrét meghatározásával) vagy ahelyett 10 éven belüli értékesítés esetén a vevő vállalja, hogy értékesítés esetén a vételár feletti összeget az önkormányzat felé megfizeti, azaz ha magasabb áron értékesítené, mint a szerződésben elfogadott összeg, akkor a vételár különbözetként megfizeti azt az önkormányzat felé,

-       esetleges értékesítés alkalmával a (pályázat nyertese) vevő vállalja, hogy az új vevővel az adásvételi szerződésben foglalt feltételeket – a jelen szerződés szerint – biztosítja az önkormányzat előzetes tájékoztatása mellett,

-       visszavásárlási jogot feltételekhez kell kötni úgy, mint például a 7. és 10. év között a szőlő kivágásra kerül, szőlő védelmét a vevő nem garantálja, a területet a vevő nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően használja, illetve nem jogszabályszerű beépítést végez, stb.,

-       vevő vállalja, hogy fenntartja a jelenlegi bérleti jogviszonyt ugyanazon feltételekkel

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Lajos bizottság korelnöke 10.00 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 10.10 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

5./ Napirendi pont

Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a Csendes dűlői fejlesztést közel 10 millió forinttal fogja támogatni. Nem tudtuk, hogy a július 1-i jogszabályváltozás a gyakorlatban mit fog jelenteni. Több döntést hozott a testület, melynek keretében közel egymilliárd forint értékű közművagyont adtunk át az állam részére, a kötelező érvényű felkérésnek megfelelően.  A lakóközösség várja a víz és csatorna program megvalósítását. Két megoldás lehetséges. Vagy fenntartjuk a korábbi döntésünket támogatva a fejlesztést, és tudomásul vesszük, hogy az átkerül az Állam tulajdonába, vagy megváltoztatjuk a döntést, mert nem akarunk átadni közel 10 millió forintot.  Nem lenne probléma, ha az Állam fejlesztené meg az átvett közműveket, de erre nincs garancia.


Nagy Miklós bizottsági tag szerint az utat az itt élő lakosság használja, ezért javasolja a támogatás biztosítását.


Rózsa Tamás érintett lakó elmondja, hogy korábban is át kellett adni a megépült csatorna vagy vízhálózatot a DRV. részére. Tudjuk, hogy a DRV. nem fog beruházni. Összesen 10 lakó érintett, ebből 9-en támogatják ingatlanonként 500 eFt-tal a fejlesztést. A 10. érintett nem használja a területét.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi rendszerben üzemeltetésre kellett átadni a közműveket a DRV. részére, de a tulajdonjog megmaradt, most a tulajdon jogot kell átadni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Csendes dűlő esetében arról kell dönteni, hogy a korábbi határozatát fenntartja-e a Képviselő-testület. A költségvetésünkben erre a célra 15.862 eFt van elkülönítve. Ennek a felét a lakóközösség fizeti meg az önkormányzat részére.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

261/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, illetve javasolja, hogy a Csendes-dűlő víz- és csatorna-beruházás során elfogadott határozatát tartsa fenn.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Javadalmazási szabályzat az önkormányzat gazdasági társaságainál

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Javadalmazási Szabályzatot a belső ellenőrzés javasolta előterjeszteni, ismerteti a vonatkozó szabályokat. Megjegyzi, hogy a Menü Kft. illetve a VN. Kft. ügyvezetőjével nem tudott személyesen egyeztetni. Kérdezi, hogy egyetértenek-e az átküldött 4,5 oldalas verzióval.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az anyagot nem tudta áttekinteni, ha megismeri, utána tudja véleményezni.


Molnár Csilla ügyvezető elmondja, hogy az elmondottak alapján egyetért.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a szabályzat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


262/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javadalmazási szabályzat az önkormányzat gazdasági társaságainál

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Javadalmazási Szabályzatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület januártól májusig meghozott döntései indokolják.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


263/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet tervezet a Kormányhivatal idei évi  ellenőrzési programjába tartozik. A helyi népszavazást a település választópolgárai 10-25 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezheti.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


264/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

A HÉSZ módosításáról és település arculati kézikönyvről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a három HÉSZ módosítás fut egymással párhuzamosan. Egyik a 2015-ben Klie Zoltán által megkezdett, másik az idén elindított Tájház udvarral kapcsolatos, illetve a harmadik a Folly Réka és Varga Kft. által, illetve egyéb önkormányzat által kért módosítás. A főépítészi záró vélemények megérkeztek, mely alapján a két rendelet megalkotható. Az 54/2017. (II.01.) határozatával döntött a testület a HÉSZ módosításáról, melynek kiegészítése szükséges a palackozó üzem szabályozásával, illetve a határozati javaslatban felsorolt ingatlanok tekintetében elővásárlási jog gyakorlásával, melyről az egyeztetés megtörtént. Dönteni kell továbbá a Településképi arculati kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásáról is, melynek elkészítésére lehetőleg ne külső vállalkozót vegyünk igénybe, ezt Ő Sütő Árpád műszaki ügyintézővel elkészíti a magyar állam által finanszírozott 1 millió forint ellenében. A törvény által előírt főépítészi feladatokat Szabó Zoltán főépítész látja el.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a háromból egy a kötelező elem. A testület által korábban elfogadott elemek kiegészítésre kerültek két ponttal. Az egyik a Gulácsi út mentén 6-7 nadrágszíj parcella, melyek összevonása után lakótelkek lennének kialakíthatók. A főépítész úr elővásárlási jog megállapítását javasolta. Az önkormányzat így be tud lépni vevőként, legfeljebb lakótelekkel fizeti ki az árat. A másik tétel arra vonatkozik, hogy a Leszner pincét eladta az új tulajdonos, ahol a vevő szálláshely fejlesztést szeretne végrehajtani. A terveket a főépítésszel egyeztette. Meglátásunk szerint a fejlesztés érdeke az önkormányzatnak is. A vevő problémaként jelezte, hogy a kazánház épületet is eladták. Kiderült, hogy ahol a tartályok álltak, az a terület az önkormányzaté, és útként van kiszabályozva. Kérdezi, hogy visszaállítható-e az eredeti állapot.  Az épület sarka erre a területre lóg mintegy 30 cm-t, ezért nem kapja meg az építési engedélyt. A főépítész szerint ez térképészeti javítással megoldható. Ettől függetlenül a HÉSZ-ben is szerepeltetjük. Probléma van a Római úttal párhuzamos szakaszon is, ott az önkormányzat terjeszkedett rá az úttal az ő telkére. Mivel az út így is keskeny, nem tudjuk visszaadni a területet.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kéri, hogy aki a jegyző asszony által ismertetett rendelet tervezeteket és határozati javaslatokat elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


265/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A HÉSZ módosításáról és település arculati kézikönyvről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati rendelettervezeteket és határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Városarculati kézikönyvről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a munkaközi anyag elkészült, társadalmasítását javasoljuk. A szerződésben ezt az Urben Design Kft. vállalta, azt szeretnénk, ha meg is tennék.


Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy az önkormányzat adja ki nekik a kért részteljesítést, ugyanebben az emailben pedig kapjanak felszólítást, hogy intézzék az anyag társadalmasítását.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a részteljesítésre vonatkozó igazolás kiadásával együtt az Urben Design Kft. kapjon felkérést az anyag társadalmasításának lefolytatására is, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


266/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Városarculati kézikönyvről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a részteljesítésre vonatkozó igazolás kiadását is javasolja a Kft. részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

MÁV együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több mint egy éve tart a megállapodás létrehozása, mivel olyan tervezeteket küldött a MÁV, amit nem tudtunk elfogadni. Legutóbb például tartalmazta az állomások takarítását és síkosság mentesítését is. A Városüzemeltető a fű nyírását végezte eddig is, plusz teherként ingyenesen. Most évi 60 eFt + ÁFA összeget kapnának érte.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az alábbi tevékenységeket tartalmazza a tervezet: Az épület és vasúti megálló hely közötti járdák, térburkolatok, dilatációs hézagok tisztítása, évi 2 alkalommal. Ez gyomirtóval való permetezést jelent, úgy gondolja, hogy ez a három állomás peronját tekintve megoldható. Kaszálás évi legalább két alkalommal. Badacsonyban egyes részeken évi 10-12 alkalommal, másutt 3 alkalommal végzik, mindenütt más a nyírási igény.  A helyszíni bejáráson a régi területhez képest a szelvényszámokat jelentősen leszűkítették, az 1004-es-től az 1040-es szelvényig, kivéve a badacsonyi strand épületei felé eső résztől a badacsonyi megállóig.  A badacsonyi vasútállomás egész területét is nyírni fogják. A területet Tóth Tibor úrral bejárta, de ismét le fogja ellenőrizni, hogy jók-e a leírtak. További egyeztetésre van szükség, szerdáig pontosítani fogja az ellátandó feladatokat.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy a meglévő személyzettel képes-e megcsinálni a munkát.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy kisebb létszámmal dolgoznak, mint ami az üzleti tervükben szerepel, folyamatosan keresnek embereket. Ezeket a munkákat eddig ingyen végezték el, mert a testület igénye, hogy a településnek rendezettnek kell lenni. Fűnyírás tekintetében a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolttal kötött szerződést. Örsön ők végzik el ezt a munkát, illetve Badacsonyban az Ibos úton és a Kőkapu felé, jövő héten pedig a Bányász strandtól a Badacsonyi strandig fogják lenyírni a füvet.


Kun István bizottsági tag szerint egyre kevésbé lehet embert kapni, fontosnak tartja a gépesítést. Úgy gondolja, hogy 1 géppel akár négy ember munkáját is ki lehet váltani. Akár több műszakban is lehetne dolgozni a gépek kihasználtsága érdekében.


Bolla József ügyvezető szerint a műszakozást sokan nem vállalnák. Reggel korán nem lehet dolgozni, nyáron a déli melegben szintén nem lehet. A gépek javítására sokat költöttek, csak a multikárra több mint 1 millió forintot. Örül a megvásárolt kisteherautónak, amivel a belső szállítási és ellenőrzési feladatokat meg tudják oldani, illetve pénzszállításra is alkalmas.


Krisztin N. László polgármester javasolja erre a témára az üzleti terv tárgyalásakor visszatérni.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy az ügyvezető szerdáig folytassa le a szükséges egyeztetéseket, és a vitában elhangzott módosítási javaslatokat, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


267/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MÁV együttműködési megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy

-       A megállapodás 2. oldalán a "Feladatok az állomás/megállóhely területén" rész alatt a következő szöveg módosuljon:

"Kertészeti tevékenység elvégzése az alábbiak szerint: Az épületek körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, gondozása évi 2 alkalommal. Kaszálási tevékenység évi legalább 2 alkalommal."

-       akkor és csak akkor kössön szerződést a MÁV Zrt-vel, ha az előerjesztés mellékletét képező „Badacsonytomaj VN. Kft. fűnyírása az érintett MÁV területeket illetően” dokumentumban szereplő tételek közül kizárólagosan az 1004-es szelvénytől az 1040-es szelvényig képezi részét az Együttműködési megállapodásnak azzal, hogy a VN Kft. ügyvezetője egyeztessen a MÁV ZRt-vel e tárgyban.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Vagyonmegosztási megállapodásról - ASP

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra az önkormányzat sikeresen pályázott, a gazdálkodási és adó szakrendszereket használja. A többi szakrendszerekhez október 1. napjával csatlakozik. Javasolja a vagyonmegosztási megállapodás jóváhagyását az előterjesztés szerinti tartalommal.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


268/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vagyonmegosztási megállapodásról - ASP

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 790. és Badacsonytomaj 791. hrsz-ú ingatlant érintő telekhatár kiigazítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Leszner Pincéről van szó.  Part Arnold földmérő tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Badacsonytomaj 790., hrsz-ú ingatlanon lévő épület átlóg az önkormányzat tulajdonát képező 791. hrsz-ú Palackozó útra. Az ügyet a földmérő intézi a pince tulajdonosának megbízása alapján, melyhez a hozzájárulásunkat kérik. Az út témájában egyeztetni kell.


Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a módosítás anyagi vonzata kit terhel.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megbeszélésen úgy nyilatkozott, hogy nem szeretnénk anyagi áldozatokat hozni az ügyben.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


269/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 790. és Badacsonytomaj 791. hrsz-ú ingatlant érintő telekhatár kiigazítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Vállalkozási szerződésmódosítás Kommunikációs és stratégiai szaktanácsadásra –  Akció Kft.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződéstervezetet elkészítette. A vállalkozási szerződés 2. pontjában a 3.6. pontot javasolja elfogadni az előterjesztésben foglaltak szerint.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


270/2017. (VII.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vállalkozási szerződésmódosítás Kommunikációs és stratégiai szaktanácsadásra –   Akció Kft.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kísérletet teszünk az épület jövő évi hasznosítására, érdeklődő volt. Elhangzottak olyan képviselői vélemények is, hogy nem kellene a MÁV-vel megkötött szerződést jövőre fenntartani, mert ez pillanatnyilag veszteséget jelent az önkormányzatnak. Felvetődött, hogy a hasznosítás tekintetében lehetőséget kell kínálni a Kulturális Intézménynek, a Turisztikai Egyesületnek és egyéb vállalkozásoknak. Ennek során el kell dönteni, hogy csökkentsük-e a bérleti díjat. Ehhez várja a bizottság javaslatát.


Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a MÁV tervezi a Balaton északi partjának villamosítását. Kérdezi, hogy indítványozható-e ennek kapcsán, hogy bontsák el a különálló épületet, a másikat pedig újítsák fel. Ha ezt megoldanák, akkor nem kellene bérbe venni, viszont ők sem adnák ki.

Nagy Lajos bizottság korelnöke elmondja, hogy a vasútállomás védett, hozzátartozik a kis épület és a trafik is.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az jelenti a gondot, hogy egy helyrajzi számon van a teljes vasúti pályatest, így nem tudják eladni sem, lebontani pedig nem fogják, hiszen bevételt hoz.


Nagy Miklós bizottsági tag 11.00  órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő


Nagy Lajos bizottság korelnöke javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőjéül Kun István bizottsági tagot megválasztani. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


271/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság korelnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Nagy Lajos korelnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos bizottság korelnöke


Laposa Bence bizottsági tag javasolja 2 millió forintra csökkenteni az épület kikiáltási árát, a strandi büfék és egyéb egységek bérleti díjából kiindulva.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kéri, hogy aki a II. számú határozati javaslatot 2 millió forint/év kikiáltási árral + rezsiköltséggel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


272/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 2.000.000 Ft/év+rezsiköltség bérleti díj összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem érkezett pályázat.


Laposa Bence bizottsági tag egyelőre nem javasolja a pályázat újbóli kiírását.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


273/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek pályázat kiírását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0135/5. hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megjegyzi, hogy az ingatlan átírása nem történt meg, még a Községi Közös Tanács nevén van a telek.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több ilyen eset is van, pld. a Coop Tourist üzlet alatti terület témája is ide tartozik. A Coop Tourist annak idején megvette és kifizette az üzlet alatti területet. Kéri ezt kivizsgálni és a testületi elé beterjeszteni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az elővásárlási joggal összefüggésben az iratot megkutattuk, de nem találtunk semmit. Elképzelhető, hogy ez is a Közös Tanács VB. idejére tehető.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


274/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0135/5. hrsz-ú ingatlan ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület egy fórum keretében úgy döntött, hogy Éri Balázstól kér be egy ajánlatot. Éri Balázs jelezte, hogy nem tudja bevállalni. Az alpolgármester úr és a műszaki ügyintéző jelenlétében döntés született a pályázat felbontására és a testület elé terjesztésére. A kiviteli tervre szükségünk van, a tervező rugalmasnak tűnt. Nincs idő újabb ajánlatok kérésére.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a kiviteli terv készítésére a Wéber Építésziroda Kft-vel történjen meg a szerződéskötés, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


275/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli terv készítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a kiviteli terv elkészítésére a Wéber Építésziroda Kft-vel (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8/F.) kössön szerződést bruttó 8.864.600 Ft (azaz bruttó nyolcmillió-nyolcszázhatvannégyezer-hatszáz forint) összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Horváth Zoltán úrtól, Badacsonytördemici polgármesterétől érkezett a megkeresés arra vonatkozóan, hogy Badacsonytördemicről, Nemesgulácsról és Szigligetről tudnánk-e vállalni a vér beszállítását Tapolcára. Erre két hetenként, egyik héten Badacsonytördemicről, másik héten Nemesgulácsról lenne szükség. A jó térségi kapcsolat miatt a maga részéről nem zárkózik el a kérés teljesítésétől, mely többletköltséggel sem jár. A Polgármester úr jelezte, hogy ezért fizetni szeretne. Szigliget esetében már plusz út lenne, el kell dönteni, hogy azt is fel tudjuk-e vállalni.

Nagy Lajos bizottság korelnöke elmondja, hogy a volt sofőr nyugdíjba vonulása után ő szállította a vért Tapolcára. Nem biztos, hogy az időbe belefér, mivel itt csak ¾ tízkor végeztek a vér levételével. A kórház parkolójából több fordulóval lehet csak bevinni. Ha a testület támogatja, akkor pontosan vezetni kell, hogy melyik településről származik a vér.


Krisztin N. László polgármester javasolja Badacsonytördemic és Nemesgulács községekről a vérszállítás felvállalását. Szigligetről személyesen nem fordultak hozzánk, ha ez megtörténik, akkor ismét tárgyaljunk róla.


Nagy Lajos bizottság korelnöke egyetért a javaslattal. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


276/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Megállapodás vérszállításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Vajda János Gimnázium támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az iskola bíztatására az egyik helyi szülő kereste meg az önkormányzatot. Tájékozódott arról, hogy a megszólított települések max. 20-30 eFt-os támogatást nyújtottak.


Nagy Lajos bizottság korelnöke 20 eFt-ot javasol támogatásként meghatározni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, megjegyzi, hogy erre nincs elkülönített önkormányzati forrás.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


277/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vajda János Gimnázium támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, tehát nem javasol támogatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke megjegyzi, hogy helikopteres mentőszolgálatról van szó, a településről is vittek el betegeket. Kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ebben az évben fél millió forinttal támogattuk a tapolcai mentőszolgálatot.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezen felül az ügyeleti ellátásnál egy Suzuki Vitara gépkocsi vásárlását is támogatták az érintett települések, létszámarányosan.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki fentiekre tekintettel most nem javasolja a támogatás biztosítását, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


278/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, tehát nem javasol támogatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

NADI Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy beteg gyermekekért alapítvány fordult hozzánk támogatásért, akik a gyerekek családjának megsegítéséhez kérnek támogatást, mely a tartalék terhére nyújtható.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja – vagyis nem javasolja a támogatásukat -, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


279/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

NADI Alapítvány támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, tehát nem javasol támogatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tájékoztatóban a pályázati ügyintéző részletesen leírt mindent, de ismerteti a pályázatok jelen állását. A kerékpáros közlekedés javítását szolgáló pályázatot szóban támogatták, de hivatalos értesítést még nem kaptunk. A Városközponti barnamezős terület, Felső bazársor megújítása első körben elutasításra került. Az Egészségház minőségi és energetikai fejlesztéséről nincs a kezünkben támogatói nyilatkozat. A GINOP Világörökségi pályázat kapcsán hiánypótlást kaptunk. Ennek egyik eleme Viosz Judit hozzájáruló nyilatkozata a parkoló sarkában tervezett épülethez, amit egyelőre nem ad ki. A szociális alapellátás konyhára vonatkozó részéhez leírtak valósak. A Zöld Város pályázat II. körére benyújtottuk a pályázatot, a testület kérésének megfelelően a Wéber Építésziroda megküldte a 140 millió forintos költségkimutatást. A pályázati ügyintéző konzultált az utas tervezővel, a Halászkert parkolóra engedély szükséges, a munkára 25 millió forint van előirányozva. A nagy parkra 15 millió egy korábbi vázrajz alapján. A gazdálkodásfejlesztésnél 3 millióval többet, 53,7 millió forintot kérünk. Az óvoda pályázatnál határidőn belül érkezett 2 helyi pályázat. A Társulási Tanács új közbeszerzés kiírását rendelte el, ez folyamatban van. Reméljük lesz rá pályázó, a kivitelezés a jövő évre csúszik át.  Hasonló a strandi pályázatok ügye, egy pályázat érkezett, viszont két érvényes pályázatnak kell lennie.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ez a kiírásban szerepelt-e.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az MTÜ kiírásában szerepelt, ezt ismét a testület elé kell vinni. Az eljárás plusz pénzbe kerül, határidő módosítást is kérni kell. Több önkormányzat is küzd azzal a problémával, hogy nincs kivitelező. Úgy gondolja, hogy más filozófiát kell követni, a nagyvállalkozásokat is meg kell hívni.  A helyi vállalkozói körrel kétszer tárgyaltunk, felajánlottuk segítségünket a pályázatok elkészítéséhez, ennek ellenére csupán egy ajánlat érkezett be.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy hulladékgazdálkodással és szelektív gyűjtéssel kapcsolatos pályázat készült, mivel Badacsonytomaj és Ábrahámhegy településen is nagy probléma az illegális hulladék lerakása. Szakmai kiadványokra, szakemberek bevonásával szemléletformálást elősegítő rendezvények megtartására pályázunk, 3 millió forint értékben. A pályázat 100 %-os támogatottságú.


Nagy Lajos bizottság korelnöke elmondja, hogy a Káptalantóti úton is katasztrofális a helyzet. A kirakott szeméttel valamit csinálni kell.


Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy Viosz Judittal folytatott tárgyalások hogyan állnak.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy előzetes hozzájáruló nyilatkozatot kértünk tőle. Az ügyvédje visszaírt, próbálunk megfelelni a kért elemeknek. Lehetetlen a projekttartalmat csökkenteni a tulajdonában lévő fogadórésszel. Nem partner abban sem, hogy a WC-t megvásároljuk tőle. A Kisfaludy ház bejárata és a bástya is az ő tulajdona.


Laposa Bence bizottsági tag javasolja egy behajtani tilos tábla kihelyezését a Vas megyei Üdülőhöz.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy közútról van szó, de megnézzük, mit lehetne tenni.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a világörökségi pályázat lényege veszne el azzal, ha lezárjuk a parkolóhoz vezető feljutást, akkor nincs értelme az egésznek.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a Káptalantóti út melletti ingatlantulajdonosok fizetnek-e ingatlanadót. Korábban felmérésre került, hogy ott sok illegális épület van. Van-e szemétszállítási szerződésük. Dönteni kell a strandi fejlesztésekhez az új pályázat kiírásáról is.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy utána fogunk nézni, hogy az ingatlanok után fizetnek-e adót. Tudomása szerint szemétszállítási szerződéssel rendelkeznek, ezt a kollégák tavaly kigyűjtötték. Az jelenti a gondot, hogy nem hulladékgyűjtő edényzetben, illetve NHSZ-es zsákban rakják ki a szemetet. A szolgáltató csak arról az ingatlanról viszi el a szemetet, amelyiknek van szerződése a szolgáltatásra. Az illegális lerakás miatt akkor célszerű feljelentést tenni, ha bizonyítható, hogy ki tette le. Megoldás lehetne a térfigyelő kamera.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nyaralótulajdonosok vagy kukát vesznek vagy évi 26 zsákot kapnak az NHSZ-től. Ha több szemét keletkezik, akkor is kirakják.


Nagy Lajos bizottság korelnöke felveti, hogy még mindig nem küldték ki a csekkeket, megint összegyűlik a fizetendő összeg, és az emberek egy része nem fogja tudni befizetni.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy erről már adott tájékoztatást a lakosság részére.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a plusz szemét a nyári időszakban jelentkezik, egyértelmű, hogy a nyaralótulajdonosok termelik. Kérte, hogy az NHSZ adjon át zsákokat, mivel hét végén az irodájuk zárva tart, nem lehet ott megvásárolni. Erre nem voltak hajlandók. Fontos lenne, hogy a VN. Kft-nél is megvásárolható legyen a zsák. Térfigyelő kamerát legalább 15 helyre ki kellene rakni. A kereskedők is a szelektív gyűjtőhelyekre teszik ki a rengeteg üveget és egyéb hulladékot, ez a korábbi években ilyen szinten nem volt jellemző.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület az ősz folyamán akár külön napirend keretében vagy más módon foglalkozzon ezzel a kérdéssel.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy a pályázatokról szóló beszámolóval kapcsolatosan van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja és támogatja a hulladékgazdálkodás tárgyában elkészített pályázat beadását, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


280/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek és támogatja az FM-LSZF/2017-01 kódszámú pályázat beadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen ügyekben hozott döntést.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


281/2017. (VII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke javasolja, hogy a szemetes témával kapcsolatosan itt fogalmazzon meg a bizottság egy határozati javaslatot. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

282/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, javasolja továbbá az illegális hulladéklerakás témájával foglalkozzon az őszi ülésszakban.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Tervezett útfelújításokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e ezzel foglalkozni a testület. Ha igen, akkor most kerüljenek-e felbontásra a beérkezett ajánlatok. Már említette, hogy 3 téma merült fel. Az első a futballpálya felső részénél a parkoló kialakítása. A második a Szidónia út felújítása, melyre a lakosságtól érkezett kérelem. Tájékoztatják az önkormányzatot, hogy még nincs csatorna és víz mindenütt, az út állapota pedig katasztrofális. Az érintett lakosok bizonyos összeg befizetését vállalják. Az önkormányzat rendelete szerint az utak ily módon történő megújítására a kérelmeket október végén vagy a jövő év elején kell beadni.  Az önkormányzat megrendeli a munkát, a költségek felét a közösség felajánlásként befizeti az önkormányzat számlájára. Ebben az esetben akár szeptember végére el tud készülni a Szidónia utca. A másik út, ha mindenki a saját összege erejéig megrendeli a munkát, de jobb, ha egy kézben van az ügy vitele. Badacsonyörsön a Szépvölgyi út alsó szakasza is rossz állapotban van, nem aszfaltos. Ennek a felmérése is megtörtént, a testület eldönti, hogy kíván-e vele foglalkozni. A Szidónia út esetében az elmúlt két évben sok bejelentés érkezett. Nagy építkezések zajlottak, a súlykorlátozást nem vették figyelembe. A vonatkozó korábbi rendeletünket a Kormányhivatal hatályon kívül helyeztette. Megjegyzi, hogy ott az aszfalt rendben van, a betonozott résszel van inkább probléma. Kéri a bizottság véleményét.


Nagy Lajos bizottság korelnöke javasolja az árajánlatok felbontását. Megállapítja, hogy azt a bizottság tagjai is támogatják.


Krisztin N. László polgármester felbontja, majd ismerteti a beérkezett ajánlatokat, az alábbiak szerint:

Kis-Csicsi Kft. ajánlata: Szépvölgyi út bruttó : 3.256.915,- Ft, Szidónia út  12.099.925,- Ft, Sportpályai parkoló 1.635.760,- Ft. Vállalási határidő október 1.

Horváth Ép. KFt. ajánlata: Szépvölgyi út bruttó: 2.755.646,- Ft, Szidónia út: 8.141.018,- Ft, Sportpálya: 1.191.260- Ft. , munkaterület átadásától számított 15 nap.

Szabau Kft. ajánlata: Szépvölgyi út bruttó: 3.118.498,- Ft, Szidónia út: 8.787.130,- Ft, Sportpálya: 1.269.492,- Ft.

Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft. ajánlata: Szépvölgyi út bruttó 2.964.879,- Ft, Szidónia u. 8.939.848,- Ft, sportpálya 1.297.940,- Ft.


Kun István bizottsági tag javasolja mindhárom munkát megrendelni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az aszfaltkeverő telepek november 15-ig dolgoznak tudomása szerint, mely akadályozhatja a megvalósítást.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kéri a bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy foglakozzon-e a testület az utak és parkoló javításával. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

283/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tervezett útfelújításokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szidónia utca, a Szépvölgyi út, a Sportpálya melletti parkoló aszfaltozását rendelje el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy a beérkezett ajánlatok közül melyiket támogatja a bizottság. A legjobb ajánlatot a Horváth Ép. Kft. adta, 12.077.924 eFt összegben, a munkát a munkaterület átadásától számított 15 napon belül elvégzik.


Krisztin N. László polgármester javasolja a határozatba belefoglalni, hogy számítunk a lakosság 50 %-os hozzájárulására a Szidónia út esetében. Kéri, hogy a munkaterület átadásáig az önkormányzat számlájára ezen összeget fizessék be. Megjegyzi, hogy a sportpályánál nem lesz az egész parkoló aszfaltos, a kerítés mellett marad egy zöld sáv.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Horváth-Ép. Közmű, Út és Mélyépítő Kft. kapjon megbízást a munkák elvégzésére bruttó 12.077.924,- Ft összegben az általános tartalék terhére, illetve a Szidónia utcai lakosok a munkaterület átadásáig fizessék meg az általuk felajánlott összeget, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

284/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tervezett útfelújításokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szidónia utca, a Szépvölgyi út, a Sportpálya melletti parkoló aszfaltozását Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft-től (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) rendelje meg bruttó 12.077.924 Ft összegen az ajánlat szerint és a fedezetet az önkormányzat 2017. évi tartalék kerete terhére biztosítsa és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

Kérje fel a Szidónia utcai lakosokat, hogy kérelmükben foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásáig fizessék meg az általuk felajánlott összeget.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban már javasolta, hogy a Kulturális Intézmény vezetőjét a Borhét és a Szüret szervezése kapcsán premizálja a testület, mivel a bérének megemelésére nincs lehetőség. Anonim válaszok többsége jónak ítélte a munkáját. Javaslatát a testületi ülésig kidolgozza, most bruttó 500 eFt jutalom megállapítását javasolja a Borhét eredményes lebonyolításáért.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

285/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja Berecz Nikolett BVKI intézményvezető részére bruttó 500.000 Ft összegű jutalom kifizetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Bíró féle ügy elakadt. Javasolja, hogy Dr. Sipos Balázs ügyvéd kapjon megbízást arra vonatkozóan, hogy készítse elő ezt a folyamatot és az ehhez kapcsolódó testületi döntéseket. Árajánlata 1 millió forint alatt van, így nem kell több ajánlatot beszerezni. Az ügyvéd úr ilyen ügyekkel is foglalkozik.


Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy a bizottság az ajánlat szerinti 250 eFt + ÁFA ügyvédi díjazást el tudja-e fogadni a tartalék terhére.


Nagy Lajos bizottság korelnöke kérdezi, hogy van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kisajátítási eljárás és a képviselő-testületi döntések előkészítésére Dr. Sipos Balázs ügyvéd kapjon megbízást, díjazását 250 eFt + ÁFA összegben támogatja a 2017. évi tartalék keret terhére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

286/2017. (VIII.28.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj belterület 2557/3/A helyrajzi számú összesen 91 m2 alapterülettel felvett, egyéb épület kisajátítására és a 2557/2, 2557/3, 2557/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő földhasználati jog tekintetében a kisajátítási eljárás és képviselő-testületi döntések előkészítésére kérje fel dr. Sipos Balázs ügyvédet. Az ügyvédi díjazást 250.000 Ft+ÁFA összegben fogadja el, azt az önkormányzat 2017 évi tartalék kerete terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Kun István bizottsági tag kéri megemlíteni Dr. Sipos Balázs ügyvéd úrnak a Viosz Judit féle parkoló kisajátításának ügyét is.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkeresték a Keszthelyi TV-től, mivel tavaly interjút adtunk nekik. Most 40 eFt + ÁFA összegért szeptember 5-én ismét adásba kerülhetnénk, három ismétlést ajánlottak fel.  Kéri a bizottság állásfoglalását, hogy igénybe vegyük-e ismét a lehetőséget.


Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy ezt a Kulturális Intézmény vezetője döntse el.

Kérdezi, hogy a bizottság egyetért-e azzal, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr minimum a bizottsági üléseken legyen jelen.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a testületi üléseken is vegyen részt, illetve havonta egy fix időpontot jelöljenek ki az aktuális feladatok átbeszélésére.

Nagy Lajos bizottság korelnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

287/2017. (VIII.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat ügyvédjével kapcsolatos javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat ügyvédje havonta legyen jelen egy előre meghatározott fix időpontban, illetve a bizottsági és testületi üléseken is.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Lajos bizottság korelnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.15 órakor bezárja.


K.m.f.Nagy Lajos                               Nagy Miklós                                     Kun István

bizottság korelnöke                   jegyzőkönyv hitelesítő                jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!