Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2017.08.09. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 14/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. augusztus 09-én 11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Laposa Bence                bizottsági tag

Kun István                    bizottsági tag

Nagy Lajos                    bizottsági tag                                        (4 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                    alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné              osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa            jegyzőkönyvvezető                                (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Nagy Miklós bizottsági tag távolmaradását előzetesen jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

247/2017. (VIII. 09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 3 nyílt napirendi pont szerepel. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

248/2017. (VIII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslatok:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. augusztus 09-i rendkívüli ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Magyar Állam tulajdonában és az NFA kezelésében levő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. TOP-2.1.2-15-VE1-2016. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” és TOP-2.1.2-16 pályázathoz kapcsolódó kiviteli és tanulmányterv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 1. Napirendi pont

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Forintos Ervin elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendre vonatkozóan.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja, hogy a 2016. évi feltételekkel azonos módon történjen majd a tűzifa elosztása.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

249/2017. (VIII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. rendelje el pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására a maximálisan igényelhető 230 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 292.100,- Ft erejéig a 2017. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítsa.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő:         azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

 1. Napirendi pont

Magyar Állam tulajdonában és az NFA kezelésében levő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.. melléklete)

Hozzászólások

Forintos Ervin elnök megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a napirendi ponthoz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kigyűjtésre kerültek a településen azok az ingatlanok, melyeket megfontolásra ajánlunk, ezek közül külön kiemelné:

-          „Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín” fejlesztés pályázathoz kapcsolódóan a 012/32 hrsz a), g) alrészlet 041/16 és 040 hrsz.-t,

-          a „Vízparti sétány”-hoz kapcsolódó: 0274/2, 0288/7, 0290/1 és 0288/23 helyrajzi számú ingatlanokat.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolná ezekhez hozzá venni a vízpart rehabilitációval érintett helyrajzi számokat, valamint az ún. Büdös-tó környékét, a vasút és a 71-es főközlekedési út közötti területet a hosszú távú stratégia szempontjából: 0202/1 hrsz, 0200 hrsz, 0199 hrsz, 0198/74 hrsz, 0193 hrsz, 0192 hrsz., 0191 hrsz, 0267/2 hrsz, 0288/7 hrsz, 0288/13 hrsz, 0288/8 hrsz, 0288/21 hrsz, 0288/23 hrsz, 0290/5 hrsz, 0290/7 hrsz, 0290/8 hrsz, 0292/14 hrsz.

Kun István bizottsági tag javasolná előbbiekhez hozzá venni a 71-es főközlekedési út közötti területet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja, hogy jegyző asszony által kiemelt, illetve Laposa Bence és Kun István bizottsági tagok által javasolt ingatlanok vagyonkezelésbe vételét a Képviselő-testület felé, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

250/2017. (VIII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magyar Állam tulajdonában és az NFA kezelésében levő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Badacsonytomaj 012/32 hrsz a) és g) alrészlet, 041/16 hrsz, 040 hrsz, 0274/2 hrsz, 0288/7 hrsz, 0290/1 hrsz és 0288/23 hrsz, 0202/1 hrsz, 0200 hrsz, 0199 hrsz, 0198/74 hrsz, 0193 hrsz, 0192 hrsz, 0191 hrsz, 0267/2 hrsz, 0288/7 hrsz, 0288/13 hrsz, 0288/8 hrsz, 0288/21 hrsz, 0288/23 hrsz, 0290/1 hrsz, 0290/5 hrsz, 0290/7 hrsz, 0290/8 hrsz, 0292/14 hrsz-ú ingatlanok tekintetében kezdeményezze az önkormányzati vagyonkezelésbe vételt a Balatoni Integrációs Kft. felé.
 2. 2. rendelje el az 1. pontban felsorolt ingatlanok tekintetében az adatlapok benyújtását és a kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó térképmásolatok Takarnet rendszerből történő lekérését 3.000 Ft/ingatlan összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítsa.
 3. 3. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Integrációs Kft-t értesítse a döntésről és a szükséges intézkedéseket megtegye, az eljáráshoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.

Határidő:           azonnal

Felelős:               Forintos Ervin képviselő

 

 

 

 

 

 1. Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” és TOP-2.1.2-16 pályázathoz kapcsolódó kiviteli és tanulmányterv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Hozzászólások

Forintos Ervin elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirenddel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy előzetes döntés született, mely szerint kérjenek be ajánlatokat, mert vészesen közeledik a pályázat beadási határidő.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy a TOP-2.1.2-15-VE1-2016. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” kiviteli terveinek elkészítése tárgyban beérkezett árajánlatokról készült táblázatot tekintsék át és hozza meg a bizottság a határozati javaslatát. A benyújtott árajánlatok alapján az 1, 3, 4, 5 projekt helyszínekre vonatkozóan a SPECIÁL BAUTERV Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra az ajánlati árakon. Javasolja továbbá, hogy a 2. projekthelyszín tervei tárgyában új ajánlat kerüljön bekérésre.

Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

251/2017. (VIII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázathoz kapcsolódó kiviteli készítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-2.1.2-15-VE1-2016 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan:

 1. az 1. projekthelyszín - Badacsonyi strand fejlesztése (strandi öltöző, vizesblokk) tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) kössön szerződést bruttó 952.500 Ft (azaz bruttó kilencszázötvenkettőezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.
 2. a 2. projekthelyszín - Badacsonyi strand 1. projekthelyszínen túli tervei tárgyában új ajánlat bekérését rendelje el.
 3. a 3. projekthelyszín - Badacsony alsó park tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) kössön szerződést bruttó 990.600 Ft (azaz bruttó kilencszázkilencvenezer-hatszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.
 4. a 4. projekthelyszín - Badacsony ABC parkoló tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) kössön szerződést bruttó 2.349.500 Ft (azaz bruttó kettőmillió-háromszáznegyvenkilencezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.
 5. az 5. projekthelyszín - Városháza tér tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) kössön szerződést bruttó 1.587.500 Ft (azaz bruttó egymillió-ötszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.
 6. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 7. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, az 1-5. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződések aláírására.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottsági elnök ismerteti a TOP-2.1.2-16-VE1-2016. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” tárgyban a tanulmánytervek elkészítésére beérkezett ajánlatokat. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Felső-bazársor felújítására a Wéber Építész Iroda ajánlatát fogadják el, a többinél pedig próbálják egy kézbe adni a feladatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti az 1-2-3 projekt helyszínek esetén a Masszi Építész Iroda Kft. projekthelyszínenkénti részajánlatát.

 

Orbán Péter alpolgármester szintén azt javasolja, hogy lehetőség szerint egy tervező céggel dolgozzanak, ne pedig külön-külön válasszanak az egyes projekt helyszíneket illetően. A Masszi Építész Iroda Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a kiviteli tervek azért nem kerültek megrendelésre, mert nagyságrendileg többe kerülnek a tanulmánytervnél és addig nem volt célszerű megrendelni, míg nem nyer a pályázat. Utána kell nézni, ha a kiviteli tervet rendelnénk meg, azt utána lehetne-e engedélyeztetni.

 

Wolf Viktória jegyző hozzáteszi, hogy Lantay Adrienn javasolta, hogy a pályázat benyújtásához elegendő a tanulmányterv és az ő javaslata volt az is, hogy nyertes projekt esetén rendeljük meg az engedélyezési szintű terveket.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök benyújtott ajánlata alapján a VÁROS-TEAMPANNON Kft.-t javasolja megbízni a tanulmánytervek elkészítésével.

 

Laposa Bence bizottsági tag egyetért Forintos Ervin bizottsági elnök javaslatával. Javasolja továbbá, hogy a tanulmánytervek elkészítésére vonatkozó szerződésben kerüljön rögzítésre fix áron az engedélyes tervvé, kiviteli tervvé történő átdolgozása.

Forintos Ervin bizottsági elnök az 1, 2, 3. projekt helyszínek esetében, benyújtott árajánlata alapján javasolja a VÁROS-TEAMPANNON Kft-t, a 4. projekt helyszín esetében a Wéber Építész Irodát megbízni a tanulmánytervek elkészítésével a határozati javaslat és ajánlatok alapján. Kéri, hogy aki a javaslatokkal egyetért, azokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

252/2017. (VIII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-2.1.2-16-VE1-2016. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázathoz kapcsolódó tanulmányterv készítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-2.1.2-16 kódszámú Zöld Város kialakítása című pályázathoz kapcsolódóan:

 1. az 1. projekthelyszín - Egry sétány csapadékvíz elvezetés, járda kialakítás tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a VÁROS-TEAMPANNON Kft-vel (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) kössön szerződést bruttó 635.000 Ft (azaz bruttó hatszázharmincötezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. a 2. projekthelyszín - Központi park fejlesztése, új játszótér telepítése tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a VÁROS-TEAMPANNON Kft-vel (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) kössön szerződést bruttó 444.500,- Ft (azaz bruttó négyszáznegyvennégyezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. a 3. projekthelyszín - Halászkert parkoló felújítása tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a VÁROS-TEAMPANNON Kft-vel (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) kössön szerződést bruttó 444.500,- Ft (azaz bruttó négyszáznegyvennégyezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 4. a 4. projekthelyszín - Felső-Bazársor felújítása meglévő tanulmányterv alapján tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a Wéber Építész Iroda Kft-vel (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8/F) kössön szerződést bruttó 254.000 Ft (azaz bruttó kettőszázötvennégyezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 5. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 6. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1-4. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.
 7. kösse ki, hogy a szerződésben előzetes vállalást tegyen a partner a pályázat nyertessége esetén az engedélyes és kiviteli tervre vonatkozóan számszerűen.

Határidő:         azonnal,

Felelős:            Forintos Ervin elnök

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyban a bizottság erősítse meg és hagyja jóvá a Badacsonytomaj VN. Kft- -mint ajánlatkérő- által jelzett, ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket::

 

-          Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. 8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.

-          NALEOKIT Kft. 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 3.

-          PRO-DI-GE Kft. 8312 Balatonederics, Petőfi Sándor utca 11.

-          Gy-Vill Kft. 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.

-          KL DEMEX Kft. 7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25.

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

253/2017.(VIII.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” – közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan megerősíti, és jóváhagyólag tudomásul veszi az ajánlatkérő Badacsonytomaj VN Kft. által jelzett – ajánlattételre felkért – gazdasági szereplőket, úgy mint:

-          Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.)

-          NALEOKIT Kft. (8258 Badacsonytomaj, Béke utca 3.)

-          PRO-DI-GE Kft. (8312 Balatonederics, Petőfi Sándor utca 11.)

-          Gy-Vill Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.)

-          KL DEMEX Kft. (7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25.)

Határidő:         azonnal,

Felelős:            Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12,25 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                           Kun István

elnök                                                         jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!