2017.06.27. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 11/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. június 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (4 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin             bizottság elnöke                                (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki ügyintéző

Molnárné Keller Csilla  MENÜ. Kft. ügyvezető

Bolla József                 ügyvezető

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Nagy Lajos korelnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin bizottság elnöke jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

204/2017. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Nagy Lajos korelnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök

Nagy Lajos korelnök elmondja, hogy a meghívóban 6 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére vagy a sorrendiségre vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

205/2017. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. június 27-i rendkívüli ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. MENÜ Kft. és VN Kft. ügyvezetőinek béremelésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető és Bolla József ügyvezető

 1. 2. TOP-4.2.1-16 pályázatról (határozat módosításáról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 3. Önkormányzati tulajdonban álló víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról (vagyonátháramlás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-2.1.2-16, TOP-3.2.1-16, TOP-3.1.1-16)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Nagy Lajos korelnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

MENÜ Kft. és VN Kft. ügyvezetőinek béremelésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető és Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Nagy Lajos korelnök köszönti Molnárné Keller Csilla és Bolla József ügyvezetőket. Kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyrészt a képviselők is jeleztek hasonló irányú gondolatokat az elmúlt hónapokban, másrészt egy minimálbér emelés megváltoztatta az alkalmazotti közösség és a vezetők bérének arányát. Előfordul, hogy egy dolgozó túlmunkával közel annyit keres, mint az ügyvezető, ugyanakkor a felelősségi viszonyok teljesen mások. Az ügyvezetők kinevezésekor volt egy olyan megállapodás, hogy a bérük idővel felülvizsgálatra kerül. Hosszú ideje szó van arról, hogy az önkormányzati rendszer teljesítményét növelni kell, valamilyen premizálás bevezetésével, melyre eddig határozott intézkedés nem történt. Javaslatokat kér a két ügyvezető bérére, melynek pénzügyi kezelése az üzleti terven belül történjen. Ha az eredménynél negatívum keletkezik, akkor a testület pótolja a hiányzó fedezetet. Javasolja, hogy az új üzleti tervbe ezek a bérek épüljenek be, de a testület dönthet más megoldásról is. Mindkét szervezet alapvetően jól működik, a képviselő-testület elvárásainak nagyrészt megfelelnek. A határozati javaslat számszerű javaslatot nem tartalmaz.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy mennyi az ügyvezetők jelenlegi bére.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy bruttó 300 eFt, nettó 199 eFt.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy bruttó 220 eFt, nettó 146.300 eFt.

 

Nagy Lajos korelnök megjegyzi, hogy a VN. Kft. előző ügyvezetőjének a bére 470 eFt volt.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 5 évvel ezelőtt 350 eFt volt a bruttó bére. A testületnek az volt a hozzáállása, hogy nem lehet az alpolgármester úr fizetésénél több. A törvényi változást követően az alpolgármester bére már jelentősen megemelkedett.

 

Nagy Lajos korelnök a VN. Kft. ügyvezetőjének bérét bruttó 380 eFt-ban, a Menü Kft. ügyvezetőjének a bérét bruttó 350 eFt-ban javasolja meghatározni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag a Menü Kft. vezetője esetében 330 eFt-ot javasol.

 

Kun István bizottsági tag szerint a két cég nagyságrendje eltérő, költségvetésük, létszámmal való gazdálkodásuk alapján kellene arányosítani.

 

Krisztin N. László polgármester a Menü Kft. esetében maximum 300 eFt-ot javasol első ütemben. A VN. Kft. esetében el tudja fogadni a bruttó 380 eFt-ot. Elmondja, hogy ebbe a körbe szerette volna a Kulturális Intézmény vezetőjét is beemelni. Sokat dolgozik, szervezi a Borheteket és a Badacsonyi Szüret nagyrendezvényeket. Amennyiben a rendezvények sikeresek lesznek, javasolja tevékenységét premizálni, melyet a képviselők egyetértése esetén a soros ülésre előkészít. Az igazgató asszony a közalkalmazotti bértábla alá tartozik, melytől a bérét a lehetőségek szerint már eltérítették. További elismerésére ez lenne a lehetőség.

 

Kun István bizottsági tag javasolja januárban újra tárgyalni a vezetők bérét, addigra látható lesz, hogy ki tudják-e gazdálkodni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Menü Kft. gazdálkodása azért volt pozitív, mert közel 10 millió forintot tett át a testület a céghez. A VN. Kft. eredményét nem lehet elvonni annak nonprofit jellege miatt, így a béremelés ezévi fedezete biztosított lehet. Célszerű lenne az üzleti terv megalkotásakor visszatérni a bérek felülvizsgálatára.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy ha csak az önkormányzati feladatokat és a közhasznú tevékenységet végzik, - nem kapnak annyi vállalkozói megbízást -, akkor az eredményük csökkenni fog.

 

Nagy Lajos korelnök kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a VN. Kft. ügyvezetőjének a bére bruttó 380 eFt-ra, a Menü Kft. ügyvezetőjének a bére bruttó 300 eFt-ra módosul 2017. július 1-től, mely az üzleti terv tárgyalásakor kerüljön felülvizsgálatra, illetve a BVKI intézményvezetője premizálása tekintetében készüljön a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről javaslat a soros ülésre a két nagy rendezvény okán, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

206/2017. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. és VN Kft. ügyvezetőinek béremelésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a

 1. Menü Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) ügyvezetőjének, Molnárné Keller Csillának 2017. július 1. napjától díjazását havi bruttó 300.000 Ft-ban állapítsa meg.
 2. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) ügyvezetőjének, Bolla Józsefnek 2017. július 1. napjától díjazását havi bruttó 380.000 Ft-ban állapítsa meg.
 3. Kérje fel a munkáltatói jog gyakorlóját, hogy az üzleti terv tárgyalásakor vizsgálja felül a béreket.
 4. Kérje fel a munkáltatói jog gyakorlóját, hogy a BVKI intézményvezetője tekintetében premizálási javaslattal éljen a soros ülésen a két nagy rendezvény okán.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök

2./ Napirendi pont

TOP-4.2.1-16 pályázatról (határozat módosításáról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Hozzászólások

Nagy Lajos korelnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat előkészítésére a Virtual English Systems Kft.-vel kötöttünk szerződést. A pályázati összeg 5.333 eFt-ra módosult, melyhez a testületi határozat módosítása is szükséges. A Kft. ügyvezetője az előkészítő munkát a projektköltség csökkenése okán 237 eFt + ÁFA összegre módosította.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vizsgálva a megyére jutó keretet, úgy látszott, hogy az igényelt összegű támogatásra nincs esély, ezért a pályázat tartalma módosításra került. Az egy jármű, informatikai eszközök beszerzését és a menedzsment költségeit tartalmazza. Látva a változást, a közreműködő Kft. ügyvezetője mintegy felére csökkentette a pályázat előkészítésének díját.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető megjegyzi, hogy szüksége lenne a támogatásra, a Kft. autójával problémák vannak, többek között a konyhai üstök is cserére szorulnak.  Általában mintegy 260 főre főznek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyéb feladatok egy másik pályázat keretében kerültek tervezésre.

 

Nagy Lajos korelnök kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

207/2017. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP-4.2.1-16 pályázatról (határozat módosításáról)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök

3./ Napirendi pont

Önkormányzati tulajdonban álló víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról (vagyonátháramlás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos korelnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2017. július 1-jével az önkormányzati tulajdonban lévő viziközmű vagyonelemeket a Magyar Államnak térítésmentesen, közcélú adományként át kell adni a viziközmű szolgáltatásról szóló törvény 79.§ (4) bekezdése értelmében. Ez közel 810 millió forint vagyonvesztéssel jár, mely a vagyonmérlegünkben jelentkezni fog. A szerződéseket a DRV. készíti elő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat vagyona kb. 5 milliárd forint, ennek mintegy 1/5 részéről van szó. Nem mobilizálható vagyonról - földalatti csövekről és átemelőkről - beszélünk. A csatorna kiépítéséhez komoly állami pénzeket kaptunk, de a későbbi testületeknek tudniuk kell, hogy a vagyonvesztés nem a felelőtlen gazdálkodás eredménye, hanem jogszabályi változás következménye, mely minden önkormányzatot érint.

 

Nagy Lajos korelnök kérdezi, hogy az átadott vagyon miatt várható-e, hogy emelkednek a víz és csatornadíjak. A Balaton-parton így is többet kell fizetni, mint másutt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a DRV-vel az üzemeltetési szerződést június 30-cal fel kell mondani.

 

Nagy Lajos korelnök kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

208/2017. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati tulajdonban álló víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról (vagyonátháramlás)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök

4./ Napirendi pont

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-2.1.2-16, TOP-3.2.1-16, TOP-3.1.1-16)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos korelnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megjelent TOP 2. körös pályázati kiírásokkal kapcsolatosan a Képviselő-testület részdöntéseket hozott, mely alapján az egyeztetéseket lefolytatta. Három pályázat beadását javasoljuk. A TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat keretében a reálisan pályázható összeg 150 millió forint. A TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása pályázat keretében a badacsonyi központi park, az új közösségi ház, sportpálya, felső bazársor és hasonló ötletek merültek fel, a reális pályázati összeg 150-200 millió forint. Mindkét pályázat benyújtásának határideje augusztus 15. A TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázat keretében a reálisan pályázható összeg 50 millió forint. Itt két elektromos busz beszerzéséről és 1 elektromos töltőhely kialakításáról döntött a testület azzal, hogy az önkormányzat menedzsmentje nyújtja be a pályázatot. A másik két pályázat esetében külső szervek bevonását javasoljuk. A kerékpáros infrastruktúra címszó alatt lehet pályázni un. Babi bérelhető kerékpárokra is.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy ehhez a települést kerékpárosbarát településsé kell alakítani, melynek egyik feltétele, hogy a kerékpáros állomást a József Attila utca végére kell tenni. Új kerékpárutak építésén túl sávok kialakítása is lehetséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elsőként a felső bazársor felújítását javasolja a 2. pályázat keretében. Viszont a tervezési költség tízmilliós nagyságrend. Egyes vélemények szerint a tanulmánytervvel is lehetne pályázni, de később szükség lesz a kiviteli tervekre is.  A sportpálya felújításhoz TAO pályázati forrást kellene inkább szerezni.  Az új közösségi ház költségvetése 400 millió forint, nem jöhet szóba. A központi parkban a füvesítésnek nem látja értelmét. Megjegyzi, hogy van lehetőség konzorciumi partner bevonására is.

 

Kun István bizottsági tag felveti az un. Büdös tó és környékének átalakítását a Nemzeti Parkkal konzorciumban.

 

Nagy Lajos korelnök szerint ott több mint 40 magántulajdonos van, a Nemzeti Park is tiltakozott minden változtatás ellen korábban. A pályázati határidőbe nem fér bele az előkészítési munka.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja a 6 ha-os terület egy részének puffer parkolóvá alakítását, bekötését a központi részbe.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a parkolók bővítése a libegő programnak a része.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a Tátika üzletház beleférne a programba, ha önkormányzati tulajdon maradna a későbbiekben bevételt teremtene. A pályázathoz valószínű a tanulmányterv is elegendő, ha nem nyer a pályázat, akkor nem kell engedélyes tervet készíttetni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a keret 150-200 millió forint.

 

Nagy Lajos korelnök javasolja a Halászkert parkoló megújítását.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző megjegyzi, hogy gazdaságélénkítésben és zöldterületek felújításában lehet gondolkodni.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja az Egry sétány bevonását a pályázatba, illetve a felső bazársor megújítását.

 

Bolla József ügyvezető szerint az Egry sétányon van a legrosszabban fizető parkoló, nem tartja érdemesnek költeni rá. A 6 ha-os területen is csak akkor van értelme parkolókat kialakítani, ha ott egyéb attrakció van. Ha a felső bazársoron üzletek lesznek, akkor a Halászkert parkolót is meg kell csinálni hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Zöld Város kialakítása pályázat előkészítésére 3 ajánlatot kértünk be. Az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. képviseletében Lantay Adrienn bruttó 6.934.200 Ft, a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. bruttó 15.240 eFt ajánlatot adott, az ukki önkormányzati kft. nem nyújtott be ajánlatot. Az előkészítés költsége a projektben elszámolható. Véleménye szerint projektelemként elsőként a Felső-bazársor és a Halászkert parkoló felújítását, majd a Badacsony Központi park megújítását, Egry sétány csapadékvíz elvezetését, járda és parkoló kialakítását lenne célszerű megjelölni.

 

Nagy Lajos korelnök kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a TOP-2.1.2-16 kódszámú Zöld város kialakítása pályázat beadását támogatja a vitában elhangzottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

209/2017. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-2.1.2-16)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-2.1.2-16 kódszámú Zöld Város kialakítása 2. pályázat beadását rendelje el, a projekt összköltségét legfeljebb 200.000.000 Ft-ban határozza meg.

A projekt-előkészítési feladatok ellátása tárgyában a Virtual English Systems Kft-vel (7551 Lábod, Kossuth utca 57.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) kösse meg a szerződést bruttó 635.000 Ft (azaz bruttó hatszázharmincötezer forint) összegben, melyet a projektben elszámolható mértékig biztosítson a 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére.

A projektelemeket jelölje meg az alábbi sorrend szerint: Felső-bazársor megújítása, Halászkert parkoló felújítása, Badacsony Központi park megújítása, Egry sétány csapadékvíz elvezetés és járda és parkoló kialakítás.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázat minimum költsége 50 millió forint. Két elektromos kisbusz, 3 töltőállomás és kerékpárút feljelölése, forgalomtechnikai terv, ehhez kapcsolódó táblák, lámpák kialakítása tartalmat javasolja meghatározni.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az EON a töltőállomás megvalósítását egy évig is elhúzza.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a pályázatban a mérföldkövek meghatározását úgy, hogy a határidő tartható legyen. Kéri, hogy a pályázati ügyintéző az útmutatás alapján állítsa össze az 50 milliós programot.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző megjegyzi, hogy a települési parkolási rendszer infrastrukturális és informatikai kiépítése is lehetséges.

 

Nagy Lajos korelnök kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázat beadását minimum 50 milliós összköltséggel az elhangzott tartalommal javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

210/2017. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-3.1.1-16)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a TOP-3.1.1-16 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázat beadását rendelje el és a projekt összköltségét minimum 50.000.000 Ft-ban határozza meg.
 2. a projekt-előkészítési feladatok ellátásával bízza meg a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát.
 3. 3. projektelemként két elektromos kisbuszt,  3 darab töltőállomás és kerékpárút feljelölést, forgalomtechnikai terv és az ehhez kapcsolódó elemek (pl.: táblák, lámpák, stb.) kialakítását jelölje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat keretében 150 millió forintra pályázhatna az önkormányzat jó eséllyel. Itt lehetne szó a régi művelődési ház, az egészségház bevonásáról, de a régi művelődési házra nem javasol költeni, az egészségház esetében a szinte földig lenyúló tető miatt nem érdemes. Felvetődött még az Egry Múzeum, ahol a fűtést ki lehetne építeni, a hőszigetelést megoldani. Az épület vagyonkezelője az önkormányzat, állásfoglalást kell kérni, hogy vagyonkezelőként lehet-e pályázni.  Bár a múzeum látogatottsága gyenge, nem keletkezne többletbevétel. Esetleg még az Angol ház vagy a Keresztury ház jöhet szóba.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a Tátika üzletház, a Kisfaludy ház is önkormányzati tulajdon. Napelemek kiépítésében is lehet gondolkodni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag a VN. Kft. telephelyét veti fel lehetőségként.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy nem, vagy alig használt épületekre nem adható be a pályázat, mert néhány év alatt a beruházásnak meg kell térülnie. Úgy gondolja, hogy a Művelődési ház és a Tátika üzletház felelne meg, más nem.  A hivatali épületre és az óvodára lehetne napelemet rakatni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Tátika lehetséges vevője szerint 2-300 milliót rá kellene költeni ahhoz, hogy működhessen. A napelemeket nem javasolja.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a pályázat nagyon kötött, az építési költségeknek csak a 30-40 %-a lenne megoldható ily módon.  Ott maradna a szétbontott épület, belül romhalmazként.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy a Kisfaludy háznál sem látja értelmét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a régi „pártházra”, a Széchenyi utcában lévő önkormányzati lakásra, illetve a felső kolóniai önkormányzati épületekre lehetne még gondolni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint egyik sem reális. Javasolja a soros ülésre kidolgozni a lehetőségeket.

 

Nagy Lajos korelnök kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat beadásáról a soros ülésen történjen döntéshozatal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

211/2017. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-3.2.1-16)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága javasolja, hogy a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat beadásáról a Képviselő-testület 2017. július 5-i soros ülésén történjen döntéshozatal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos korelnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Zöld Város projekt kapcsán a közbeszerzőt, az ITS készítőjét, az Akcióterületi terv készítőjét a testület kiválasztotta, szükség lesz a projekt menedzsment megjelölésére is. Ezzel kapcsolatosan vizsgáljuk egy 100 %-os tulajdonú önkormányzati cég létrehozásának lehetőségét, mivel a 272-es Kormányrendelet alapján a projektmenedzsmenti feladatokat saját alkalmazottal, 100 %-os tulajdonban lévő önkormányzati vagy állami céggel lehet ellátni.  Célszerűbb lenne a saját projektcéget akkor létrehozni, amikor konkrét pénzügyi támogatási szándék van a Turisztikai Ügynökség részéről.  Tárgyalt a balatoni projekteket – komp, libegő, stb. -  bonyolító cég vezetőjével. A komppal kapcsolatban viszonylag kevés önkormányzati teendő lesz, a parti fejlesztéseket kell megneveznünk. Előreláthatóan a libegőre az önkormányzatnak kell pályázni. A Balatoni fejlesztési csomagban 17 milliárd forint szerepel attrakció fejlesztésre, melynek része lehet a libegő is. Felvetette az igazgató úrnak, hogy ha ők lennének a projekt gazdák, direktben lehetne EU-s forráshoz jutni. Erre választ még nem adtak. Ezért 100 %-os önkormányzati tulajdonú cégektől kértünk ajánlatot, az ukki önkormányzat által létrehozott Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-től, a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-től és a Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-től. Az ajánlatok bontására a mai napon került sor.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két érvényes pályázat érkezett. A VN. Kft. ajánlata bruttó 15.240 ezer Ft, az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda KFt. ajánlata bruttó 6.934.200,- Ft. A Balatoni Turisztikai ZRt. nem adott be ajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az alacsonyabb összegű ajánlat elfogadását. A közbeszerző átnézte a MÁK által megküldött támogatási szerződést, melyben leírták, hogy mivel a projektelemek összefüggenek, nem szabad részletekre bontani a közbeszerzést, így a 612 millió forintot egyben kell pályáztatni. Nemzeti nyílt eljárást kell lebonyolítani, 3 hónapos átfutási idővel. A műszaki ellenőrt 2-3 héten belül ki kell választani. A pályázat miniszerelnökségi kontrollt kap, melynek előnye, hogy az utólagos ellenőrzések során nem lehet nagyobb probléma. A kiválasztásra kerülő projektmenedzsmenttel mielőbb egyeztetni fog a pályázat tartalmáról. Amennyiben a kért dokumentumot a beadott pályázat pontos értelmezéséről nem készítik el, a szerződést nem kötjük meg.

 

Nagy Lajos korelnök kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátására az Önkormányzat Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel történjen meg a szerződéskötés bruttó 6.934.200 Ft összegben, illetve a polgármester a héten egyeztessen a nyertes ajánlattevővel egy olyan dokumentum előkészítéséről, amiben rögzítésre kerül a beadott pályázat pontos értelmezése, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

212/2017. (VI.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat10

Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. az projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzat Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (székhely: 8347 Ukk, Kossuth utca 32., adószám: 25899285-2-19; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) kössön szerződést bruttó 6.934.200 Ft (azaz bruttó hatmillió-kilencszázharmincnégyezer-kettőszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. a polgármester a héten egyeztessen a nyertes ajánlattevővel arról, hogy a szerződéskötés előtt készítsen egy olyan dokumentumot, melyben rögzítésre kerül a beadott pályázat pontos értelmezése.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök

Kun István bizottsági tag 9.35 órakor távozott az ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

6./ Napirendi pont

Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos korelnök kéri a polgármester urat, hogy mondja el, hogy a napirend keretében miről kell tárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Bíró féle ügyben a szerződést megküldtük, válasz még nem érkezett. A közbeszerző szerint építési engedély nélkül is ki lehet írni a közbeszerzést. Az önkormányzatnak érdeke, hogy lezárja az ügyet.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja megkeresni őket.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a költségvetésükben 3,5 millió forinttal szerepel a pára elszívó, amit augusztusban vagy az őszi szünetben lenne célszerű beépíteni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja megvárni a pályázat eredményét.  Elmondja, hogy a Szuperinfótól megkeresték azzal, hogy kedvezményes, nettó 35 eFt/hasáb áron lehet hirdetni, hasonló megjelenéssel, mint ahogy korábban a Céh Turisztikai Egyesület hirdette a badacsonyi rendezvényeket. Javasolja a megkeresést áttenni a Kulturális Intézményhez. Ha az intézményvezető szükségesnek látja, akkor gazdálkodja ki a költségvetéséből. Elmondja, hogy Hafner Kálmán féle útügyben a szerződést aláírta. Forintos Ervin képviselő javasolta, hogy a helyi vállalkozók kapjanak tájékoztatást a pályázati projektekről. A közbeszerző szerint állami cél a helyi vállalkozások bevonása. A fórum időpontjaként június 28-án 19.00 órát javasolja. Kérdezi, hogy ki kapjon meghívást a megbeszélésre.

 

Nagy Lajos korelnök javasolja Fedő Róbert, Gyécsek Norbert, Farkas János, Sipos Zsolt, Szántai Ferenc, Török Zoltán, Nagy Krisztián, Németh Róbert, Takács Zsolt és Folly Péter meghívását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Vollein Ferenc ifjú festő könyvének bemutatása június 29-én 17.00 órakor lesz a BonVino Hotelben, mindenkit szeretettel várnak. Tájékoztatást ad arról, hogy az iskola atlétikai csapatának egyik tagja az országos döntőben 3. helyezést, kézilabda csapata pedig 7. helyezést ért el. Az utazásukat saját hatáskörben 50 eFt-tal támogatta. A BÖÉE támogatási kérelmét javasolja a soros ülésre terjeszteni.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a Kisfaludy úti fejlesztéssel kapcsolatosan június 29-én 10.00 órakor lesz a tervezői egyeztetés, melyre várjuk a képviselőket is.

Nagy Lajos korelnök több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 9.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Nagy Lajos                                                        Laposa Bence

korelnök                                                  jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!