2016.07.14 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 17/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. július 14-én 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                                  (4 fő)

 

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                bizottsági tag                                    (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta              műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki-pályázati ügyintéző

Bolla József                ügyvezető

Lantay Ákos                ALD Consulting Kft.

Nagy Gábor                B-Fond Ing. Forg. Kft.

Simonné Visi Erzsébet  BÖÉE elnök

Visi János                    Kisörshegyi Ivóvízhálózat tul. köz. képviselője

Horváth Józsefné

Brüll Károly

Part Andrásné             jegyzőkönyvvezető                           (13 fő)

Lakosság részéről megjelent: 2 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

266/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 8 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

267/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016. július 14-i rendkívüli ülésének napirendjét 8 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. „Zöld város” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Ákos ügyvezető ALD Consulting Kft.

 1. 2. Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Simonné Visi Erzsébet BÖÉE részéről

Gáborjáni-Szabó Gábor és Nagy Gábor, a tulajdonosok képviseletében

 1. 3. A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN Kft.

 1. 4. Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszer ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Pályázat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Kondipark létesítésére előirányzott költségvetési forrás felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsony, Egry sétányról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

„Zöld város” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Ákos ügyvezető ALD Consulting Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Lantay Ákos ügyvezető urat. Kérdezi az anyaggal kapcsolatosan, hogy a soft elemek átdolgozásra kerültek-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy összességében minimális csökkentés történt, pld. az ITS vonatkozásában. Tájékoztat, hogy a képviselő-testület kérésének helyt adva a soft költségekhez további árajánlatokat is kértek be az összehasonlítás érdekében. Kéri Gerencsér Tamás pályázati ügyintézőt, hogy ismertesse a beérkezett ajánlatokat.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ajánlatot a BFH Európa KFt. a HBH Stratégiai és Fejlesztési Kft. és az ALD Consulting KFt.

A BFH Európa Kft. az akció tervre 1.905 eFt, a költséghaszon elemzésre 762 eFt, a zöld infrastruktúra hálózatfejlesztési és fenntartási akciótervre 10.160 eFt, a képzési tervre 1.651 eFt, az ITS-re 2.159 eFt-os ajánlatot adott.

A HBH Kft. az akció területi tervre 6.985 eFt, a költséghaszon elemzésre 1.270 eFt, a képzési tervre 508 eFt, a zöld infrastruktúra hálózatfejlesztési és fenntartási akciótervre 2.323 eFt, az ITS-re 5.080 eFt-os ajánlatot adott.

Az ALD Consulting Kft. Lantay Ákos az akció tervre 6.350 eFt, a költséghaszon elemzésre 3.302 eFt, a zöld infrastruktúra hálózatfejlesztési és fenntartási akciótervre 698.500 Ft, a képzési tervre 298.450 Ft, az ITS-re 4.000 eFt-os ajánlatot adott.

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint jelentős különbségek vannak az ajánlatok között. Megadja a szót Lantay Ákos ügyvezetőnek.

 

Lantay Ákos ügyvezető szerint a piaci árakat ismerve a BFH ajánlata nem átgondolt. Az akció területi terv nem apróság, az 1.950 eFt alulárazott tétel. Sümegen egy ITS módosítást végeznek, a Belügyminisztérium által közrefogott járási központban, melynek költségvetése többszöröse ezen összegnek. A 4 millió forintot abszolút racionálisnak tartja. Sok egyeztetési szakasza van az ITS-nek, a folyamat is hosszú, Sümegen majd három hónapot vett igénybe egy elkészült ITS módosítása.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy abban az esetben, ha a soft költségek tekintetében, pld. az ITS vonatkozásában a 4 millió forintot a pályázatíró bent hagyja, és javasolja ezt a költséget beállítani, a későbbiekben bizonyosan átsorolható-e, ha kedvezőbb ajánlatot kapunk a megvalósítási időszakban a beruházási költségek vonatkozásában. A választ kéri szó szerint rögzíteni.

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy indokolt esetben igen. Tételezzük fel, csak előveszek egy tételt, így szabadon az ABC parkolót, nem 6 millióért oldják meg a közbeszerzés során a csapadékvíz elvezetését, hanem 6,5 – 7 millióért, akkor ott van egy mínuszunk.  A másik oldalon is egy alacsonyabb árajánlat, ezek a tételek átsorolhatók, nyilván figyelembe véve a pályázat által meghatározott belső korlátokat. Igen, egyébként,  jogszabály szerint átsorolhatók, ha ezzel nem sértjük a pályázati belső korlátokat.  Ez esetben mivel az infrastruktúrára menne át, nem látom a veszélyét, hogy %-os korlátokat sértenénk. Egyébként a csapadékvíz rossz példa volt, mert az önmagában nem támogatható, 40 %-os korlát alá esik. Egyébként a zöld infrastruktúra hálózatfejlesztési terv is azért annyi, amennyi, mert ott bele számítandó ebbe az ominózus 40 %-ba,  azzal értük el gyakorlatilag majdnem a 40 %-ot pár forint híján.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy a pályázati projektadatlapba beépített soft költségek alapján beállított költségek kinek az árajánlata alapján készültek.

 

Lantay Ádám ügyvezető kérdezi, hogy a soft alatt mit értünk. Melyiket? Ennek van egy képzési része, ezeket én írtam be. Meghatároztuk a %-os korlátok figyelembevételével és a piacon szokásos árak figyelembevételével.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy valós árajánlat képezi-e az alapját.

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy nincs rá valós árajánlat, a bekért árajánlatokat sem látta még. Nyilvánvalóan lehet korrigálni ezzel ezeket a tételeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy ha van rá mód, legyen korrigálva. Ez költségkímélő tényező lehet. Elhangzott többször, hogy jobban szeretnénk a beruházásra fordítani a rendelkezésre álló összeget.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a köztünk lévő egyéb megállapodásokban szerepet játszik-e ez, vagy indiferens.

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy az ITS-re azért a Balázséktől kérdeztek rá, mert nekik van egy előzményük, ezt a tudást fel kell használni. Ez olyan, mint a tervezés. A tervek minősége, mélysége számára nem megfelelő, függetlenül attól, hogy Ybl díjas tervek. A tudást célszerű felhasználni, nem elveszíteni.  Akcióterv vonatkozásában és költség-haszon vonatkozásában kérhetünk be más árajánlatokat, de ez időben megnyújtja a dolgokat, és az apró játékokat nem tudják. Én már tudok dolgokat, ezeket utánkövetni nehéz. Megoldható, de nehéz. Az egész fejlesztést nehezíti a turisztikai szezon. Ekkor nem célszerű kivitelezni, mert nemcsak tudatilag hátrányos, de bevételtől is esünk el. Vannak olyan szakaszok, melyeket flottul kell megoldani, ez többek között az előkészítő szakasz, hogy elméletileg elkezdődhessen az építési szakasz, melyet záros határidőn belül meg kell csinálni. Jelen állásban, a bírálatok nem igazán haladnak. Függetlenül a projekt tervezett megkezdésétől, meg lehet, hogy csúszás lesz benne. Most már van sok projektjénél csúszás, ahol tervezési szinten elkezdték a projektet, de a bírálat nem történt még meg. Ha a késedelem 2-3 hónap lenne, akkor a kivitelezés a strandszezonra csúszhat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy miért most jönnek elő ezek a dolgok, miért nem indultunk egy másik irányba, ha százalékosan nem jönnek össze a dolgok. A múltkor rövidre kellett volna zárni a témát. Nem kellett volna elhozni ezt az anyagot ide.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy őt zavarja, hogy a Halászkert parkoló eltűnt az anyagból.

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy nem tudja, hogy a testület döntött-e róla vagy sem, de a megbeszélés lényege az volt, hogy ha a strandterülethez be tudunk venni újabb részeket, ahhoz a Halászkert parkolót fogjuk feláldozni. A sétányrész és strandbejárat be tudott jönni, a polgármester úr elment a megyéhez tárgyalni. Állásfoglalásuk szerint a strand területéből egy jó részt be tudtunk venni, nyilvánvalóan valamit fel kellett emiatt áldozni. A strandbejárattal és a 71-es úttal párhuzamosan végig egy sétány készül, a strandon belül ki lesz alakítva egy nagyobb pihenőtér burkolt felülettel.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a sétány a kerítést is magába foglalja-e.

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy egy gabion fal épülne a szintkülönbség miatt, lényegében ott húzódik majd a kerítés. A pályázat kiírója részéről az az elvárás, hogy a különleges területeken biztosítani kell az ingyenes hozzáférhetőséget. A nyári időszakban nem szeretnénk ezt biztosítani, mert a strand bevételt termel. Nyilvánvalóan kell egy kerítés a strand felőli oldalon, hogy nyáron le tudjuk zárni. A többi időszakban sétányként kell üzemelni, Keszthelyen hasonlóan működik a stand. A jelenleg meglévő tervezést belevettük.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az első mérföldkőnél megjelölt összeg nem kevés-e. Ahhoz képest, hogy a soft elemekben mennyi minden fel van sorolva.

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy pontosan ki lett számolva. A mérföldköveknek sajátossága van, a határidőket be kell tartani, illetve pénzügyileg legalább ennyi forrást el kell költeni. Ha időben és pénzügyileg nem tartjuk a mérföldköveket, akkor büntetésre kell számítani, ezt nem szeretnénk. Ezért inkább alul költségelte a mérföldkövet.  A kivitelezésnél lehet gyorsabban és lassabban is haladni kicsit, lehet a költségeket optimalizálni, de az előkészítésnél a dokumentumokat le kell tenni. Nem szeretné, ha késnénk, akár egy engedély vagy bármi miatt.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kérdezi, hogy a múltkori ülésen elhangzottak beépítésre kerültek-e a projektbe.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az anyagot tegnap kapta meg, sajnos nem tudta tüzetesen átolvasni. Megemlíti, hogy kollégái tájékoztatása alapján néhány pontatlanság található benne, például a város területén nincs Bonyhád és autóbusz pályaudvar, illetve néhány elemet, ami Badacsonytomaj esetében nem releváns. Ezeket az ülés után pontosítani kell. A bírálati szakaszhoz is illeszkednek a mérföldkövek. Nagyon fontos, hogy a beruházási költségek kerüljenek felülvizsgálatra a testület részéről akár a mai ülésen.   Van még az anyagban olyan, hogy a támogatáshoz az önerő mértéke 0 forint, de a lakások vonatkozásában 28 millió kötelezettséget vállal az önkormányzat, amit a pályázat mellé biztosítani kell. Az igényfelmérési és kihasználtsági terv egyik oldalán beszél egy ilyen passzusról is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint, ha most vizsgáljuk, akkor a költségek valamilyen irányba el fognak tolódni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szükséges árajánlatokat bekértük, arról tájékoztatást adtunk. Erre referált a pályázatíró, hogy nem megalapozottak a dokumentumok. A programcsomagot hónapokkal ezelőtt átadtuk, az osztályvezető asszony a héten ismételten megküldte. A pályázatírótól pénteken 10.00 óráig kérte a dokumentációt. A szerződés július 15-re vonatkozik, a beadási határnap július 22.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a beruházási oldalon van-e olyan, amit most el kell mondani.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint majd a tényleges kivitelezői ajánlatok alapján lehet továbbmenni. Laikusként ezeket a nagyságrendeket el tudja fogadni, reméli, hogy túl nagy különbségek nem lesznek, inkább lefelé sikerül elcsúsztatni a költségeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy most ne latolgasson tovább a bizottság. Kérdezi, hogy 610 millió forint kerülhet-e a kipontozott helyre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy testület a TOP-os programban nem tesz hozzá önrészt, viszont vállal kötelezettséget. Ennek az összegét szeretné véglegesen tudni. A pályázati összköltség 610 millió Ft. A 2. pont egyértelmű. Javasolja újabb ponttal kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a projekthez kapcsolódóan milyen összegben kell kötelezettséget vállalni és a testület azt minek a terhére vállalja.  Az igényfelmérési és kihasználtsági terv számol a két lakással 28.325 eFt összegben.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a két tetőtéri lakás kialakítása 28 millió forintba kerül?

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy az épületre nettó 44.600 eF-os nettó árat kapott, a két lakás ennek kb. a fele, így megalapozottnak látja a lakások árát. Durván 200 eFt/m2 nettó árral lehet számolni, ez a mai áraknak megfelel.

 

Kun István bizottsági tag szerint már bruttó 194 eFt-ért vannak komplett kivitelezések.

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy a közbeszerzés alá fog tartozni, nyílt eljárás lesz, ahol ajánlatok érkeznek be, bárki adhat ajánlatot rá. Ennek függvényében változhat az összeg.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző szerint a Halászkert parkolót valahogyan fel kellene újítani, mert különben szégyenfoltként marad ott, főként ha a Felső bazársor felújítása is megtörténne. A soft költségekből le lehetne venni ennek érdekében 7 millió forintot. A tervezői értékbecslésekből is mintegy 10 millió forint levehető lenne. Az alap szerinte mintegy 30 millió.

 

Kun István bizottsági tag szerint egy aszfaltburkolatot lehetne rárakni tervezés nélkül is.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző szerint a parkoló felújítására engedély kell. A kifizetett tervezéseknek a felét is át lehetne oda rakni.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az összeg megjelenik a számlánkon, ezen költségek vissza jönnek. Utána arra költjük, amire akarjuk.

 

Lantay Ákos ügyvezető szerint zsírfogót is építeni kell, a csapadékvíz elvezetést is meg kell oldani. Most jelen állapotában működőképes a parkoló. Ha a testület a visszakapott pénzen aszfaltozni akar, megteheti. Ha a pályázatba beleviszi, akkor ellenőrizni fogják, meg kell felelni az összes jogszabályi kötelezettségnek. Előnyösebb lenne, ha a testület a pályázattól teljesen függetlenül megszavazná a burkolat javításának megrendelését a VN. KFt.-től.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy elhangzott, hogy a 28 millióra vonatkozóan kötelezettséget kell vállalni.

 

Lantai Ákos ügyvezető elmondja, hogy az önkormányzat lakáscélú megtakarítására lehet kötelezettséget vállalni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a Halászkert előtti parkolóban teljesen megfelelő lenne egy aszfaltréteg a VN Kft. által ráhúzva, a térkövezés helyett. Ha csak vitatkozunk, a határidő lejár, nem lehet beadni a pályázatot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint az a baj, hogy az építészetben nem tudunk előre lépni, ez lenne a fajsúlyos kérdés, csak parkosítunk sok pénzért. Mi lesz a strandi büfékkel, vizesblokkal.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ugyanezt kérdezné ő is. Nem akarja szétszedni a projektet, csak tisztázni szeretné a részleteket, hogy a későbbiekben ne legyen jogvita. Inkább a kérdésre várunk választ. Ha az egész strand parkosítását megcsináljuk, akkor egy-két év múlva a strandi büfék felújításra kerülnek, a parkosítást szétverjük, melynek a fenntartási időszaka 5 év lenne, az utolsó kifizetési kérelemtől számítva.

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy a tervezők a strandbejáratra 34 millió forintot áraztak be, a strand kertészeti részre nettó 74 millió forintot, így összesen 138 millió forintról van szó. Az ÁFA 0 %.

A városkapu részben a városkapu, a kertészet, a vitorláshajó, a térplasztika és az alsó bazársor és a WC szerepelnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a badacsonyi strand most is szép. Nem ért egyet azzal, hogy 74 millió forintot ráköltsünk a zöldfelületre. Miért cserél le mindent a tervező. Máshová jobban kellene ez a pénz. A Halászkert parkoló rossz állapotban van, közben a strandi burkolatok lesznek kicserélve.

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy gabion fal épül a 71-es úttól befelé a szintkülönbség megtámasztására 13,5 millióért, kültéri burkolatok lesznek a sétánynál. Amit a tervező tervezett, ő azt dolgozta fel. A tervezői költségbecslést nem írhatja felül. A kertépítési munkák összességében 22 millió forint, ebből a büfék körül 694 m2 kültéri burkolat 20 milliós tétel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy lehet nem is lesz büfé.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a polgármester úr azt mondta, hogy legyen betervezve a büféken kívül minden, azt pedig vállalkozási koncepcióban próbáljuk megépíteni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a büfék, öltözők és vizesblokkok sincsenek benn a felújításban.  A büfékre lehet találunk befektetőt, de az öltözőket és vizesblokkokat ki fogja megépíteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint most nem tud a bizottság állást foglalni. Kérdezi, hogy mennyire sürgős ez az ügy. Egy órája vitázunk.  Nem muszáj mindenkinek végighallgatni ezt a vitát. Lépjünk előre, nincs megfelelő javaslat. Zárjuk rövidre.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja megszavazni a fő költségelemeket. Jövő hétre hívjuk le a strand tervezőt és történjen megállapodás arról, hogy a 138 millió forintba mi fér bele. Mennyi lesz a kertépítés, a támfal, és egyebek.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy részletesen ki van mutatva minden tétel, mindenre van költségbecslés.

 

Lantay Ákos ügyvezető elmondja, hogy részéről nem lenne gond, lejavítva a módosított pontokat be tudja adni a pályázatot egy órán belül.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy fel fogja hívni a tervezőt és távozik a teremből.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a jövő hét elejére a tervezővel egy egyeztetés összehívását. Kéri, hogy aki a módosító javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

268/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Zöld város” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a jövő hét elejére a strandi beruházás tervezőjével egy egyeztetés összehívását.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a szerződés módosításra szükség van, az július 15-én lejár. A pályázat beadási határideje július 22. Kéri, hogy aki a szerződés meghosszabbítását július 22-ig támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

269/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Zöld város” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja az ALD Consulting KFt.-vel kötött szerződés meghosszabbítását 2016. július 22-ig.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Simonné Visi Erzsébet BÖÉE részéről

Gáborjáni-Szabó Gábor és Nagy Gábor, a tulajdonosok képviseletében

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke tisztelettel köszönti a napirend kapcsán megjelenteket. Az előterjesztésben szerepel, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön át a két terület és az elővásárlási és egyéb dolgokat rendezzük a tulajdonosokkal.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Gáborjáni úr megküldte a korrektúrázott megállapodás tervezetet, melyet az ügyvéd úrnak és a testületnek előzetesen továbbított. Ügyvéd úr válaszát ismerteti. Javasolja a 13. pontot kihúzni a megállapodásból, mert nem diszkriminálhatunk az adóalanyok között.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a kempingnek jelenleg hány tulajdonosa van.

 

Nagy Gábor a B-Fond Ingatlanforgalmi Kft. képviseletében elmondja, hogy szakmai tanácsadóként van jelen. Előtte tulajdonosa volt a társaságnak, illetve a BalatonTourist Kft-nek az ügyvezetője. A B-Fond KFt. az egyik szereplő. A másik a Villa Park Badacsony Kft., illetve a Badacsony Park Kft. Felhatalmazása van mindhárom részről, jognyilatkozatot nem tesz, de szakmai tanácsadóként felkérték rá. Úgy gondolja, hogy egy üzlet akkor sikeres, ha minden szereplő megtalálja a számítását. 2011-ben vásárolta meg az SCD Balaton Holdingot, majd ősszel tárgyalt a Polgármester úrral a fejlesztési kötelezettségekről. Akkor elmondta, hogy az önkormányzat ne számítson rá, mert a fejlesztést vállaló társaság nem áll abban a helyzetben. A strand használatáról szeretett volna megállapodni, ezért 2012. tavaszán hozzájárult, hogy legyen nyitva a strand, használják a lakók és a nyaralótulajdonosok. Tárgyalt szélesebb körben is, kérdezte a Polgármester urat, hogy mit szeretne az önkormányzat. Ez legyen a megállapodás alapja, biztos abban, hogy a befektető is megtalálja a számítását. Felmerült, hogy a területet adják át, ezt támogatta. A tulajdonosoknak is azt javasolta, hogy meg kell találni az önkormányzattal a hangot. A Badacsony Park Kft. csak használatba kívánta adni az ingatlant, tulajdonba nem. Szakmai tanácsadóként elmondta, hogy véleménye szerint nincs különbség, ezt nehezen, de elfogadták. Most árulnak egy területet, mely nem akkor, mellyel rendelkeznek és nincs megközelítési lehetősége. Az összes szereplő belátta, hogy meg kell állapodni. A Villapark Badacsony Kft. jelenleg végelszámolás alatt van. Az egyik ingatlan 1/3 része van a tulajdonukban, melyet a B-Fond Kft és a Badacsonypark Kft. szeretné közösen megvásárolni. Ehhez szükséges az önkormányzat elővásárolási jogról való lemondása. A tárgyalás mindig bizalmon alapszik. Kéri, hogy az önkormányzat mielőbb küldje meg az álláspontját, hogy az ügyvédek a megállapodást mielőbb elő tudják készíteni. Ha valamivel az önkormányzat nem ért egyet, kéri jelezni. Erre postafordultával válaszolni fognak. A területen kempinget szeretnének üzemeltetni, ehhez a szakmai felkészültsége adott. Tudomása szerint az önkormányzat is egyetért ezzel a hasznosítási móddal. A felújítás komoly költséggel jár, szakmai tervet le fog tenni a tulajdonosnak. Most az infrastruktúra nem alkalmas, minden létező közművet kibontottak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy nem mindegy számunkra, hogy tulajdonban vagy használatban van-e a terület. Csak az 1/1-es tulajdont tudja elképzelni.

 

Nagy Gábor elmondja, hogy biztos tulajdonba adná, így rendezettebb az egész, ezért is támogatta.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy lehet-e arra számítani, hogy valaki nem támogatja.

 

Nagy Gábor elmondja, hogy a B-Fond Kft. támogatja a tulajdonba adást.  A Villa Park Kft. végelszámolás alatt van, nem fogják gátolni. A Badacsony Park Kft. nem igazán vett részt a tárgyalásokon. Elfogadták a terület és az út tulajdonba adását, erre másfél évig próbálta meggyőzni őket. Most árulnak egy 3,1 ha-os területet, melynek a tulajdonjogával nem rendelkeznek és nincs megközelítése. Ezért javasolta a megállapodást az önkormányzattal, az előrelépés érdekében. Ha mégis, akkor visszalép, nem adja a nevét a folyamathoz. Amit megígért, azt mindig megtartotta.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hány m2-ről van szó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a megállapodás megkötése előtt, illetve a tulajdonosok felhatalmazása nélkül nem tudjuk a földhivatali anyagokat elkészíteni. Az érintett területek nagyságát pontosítja, 4.056 és 4.518 m2. Az egyik a 71-es úttal párhuzamos, udvar és gazdasági épület megnevezésű. A ház fizikálisan már nincs jelen. A 4518 m2-es ingatlan beépítetlen területként kerülne megnevezésre, ha a megállapodás megköttetik az önkormányzat és tulajdonosok között. Erre vonatkozik a határozat első pontja, a megállapodást ennek megfelelően készítettük elő. A 2. pontban - amit pirossal írt a B-Fond Kft. - , az út és zöldterület együttesen beépítetlen terület, és udvar és gazdasági területként funkcionál. A 3. pontban a telekegyesítés egy földhivatali munkarész, nem releváns, tőlünk független eljárási rend. Erre kötelezettséget nem vállalhatunk, kivenné a megállapodásból. Az 500 Ft/m2-es vételárral kapcsolatosan elmondja, hogy a testület tehet ilyen vonatozásban vételi ajánlatot. Az ÁFA törvény szerint a beépítetlen terület ÁFA mentes. Az értékbecslés 1500 Ft/m2 árat irányoz elő, így az 500 Ft-os vételi ajánlatot jogszerűen megteheti az önkormányzat. A 9. pontban az ügyvéd úrral egyetért. Ezt inkább az adás-vételi szerződésben rögzítené, melyre az önkormányzat kötelezettséget is vállal az eredeti szövegben. A 9. pontot érintetlenül hagyná. A 10. pont 1. bekezdését elfogadhatjuk, ez részükről felajánlás, nekünk garanciális elem. A 11. pontban az önkormányzat a maga részéről minden támogatást meg tud adni. A 13. pont nem releváns, az adótörvény keményen köt minket. Jogszerűen ezt nem javasolja. Fentieknek megfelelően javasolja a megállapodás elfogadását. A 9. pontban szerepel, hogy ha a tulajdonosok aláírják, a földhivatali munkarészeket el tudjuk készíttetni. A végleges adás-vételi szerződés az ügyvéd úr szerint 1 nap alatt aláírható.

 

Nagy Gábor szerint is elfogadható. A tulajdonosoknak fontos, hogy meg tudják vásárolni az osztatlan közös részt minél gyorsabban. Ehhez kell az önkormányzat elővásárlási jogról való lemondása. Kéri, hogy az ügyvéd úr némi magyarázattal készítse elő, 24 órán belül megpróbálnak válaszolni. Mint szakmai tanácsadó, a hasznosítást módját elkezdi kidolgozni.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a bizottság által elfogadni javasolt megállapodás tervezetet az ügyvéd úr állítsa össze és küldje meg. Ha egyetértés van, akkor a testületnek nem kell újra tárgyalni. Ha lesz észrevétel, akkor igen.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök kérdezi, hogy szeptember 30-át jelölte meg az ügyvéd úr a megállapodás létrejöttéhez, ez mennyire tartható. Lehet-e korábban.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mi erre a határidőre tudunk mindent vállalni. Lehet, hogy szerződésmódosításra is szükség lesz. Három tulajdonosról és egy önkormányzatról van szó. Ha elfogadásra kerül, akkor aláírásra kész. A végső határidő így szeptember 30.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a fejlesztés meghiúsulása miatt komoly kötbért kellene fizetni. Támogatja, hogy minél hamarabb rendeződjön a helyzet. Kérdezi, hogy az utat ki fogja kiépíteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy itt nem útról beszélünk. Jelenleg az ingatlan-nyilvántartás tartalmaz egy kis házat, mely fizikailag nincs meg. Az önkormányzat ezt gyorsabban rendezni tudja meglátása szerint az ingatlan-nyilvántartásban, mint a tulajdonosok. A terület udvar és gazdasági épület besorolást fog kapni.

 

Nagy Gábor elmondja, hogy ez fizikálisan út lesz, de ezt egy közműhálózat tervezés fogja megelőzni. Úgy gondolja, hogy lesz még sok megbeszélni való.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a határozati javaslat pontjairól kéri a bizottság szavazatát. Kéri, hogy aki az 1. ponttal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

270/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj-Badacsonyörs 2157/9. hrsz-ú ingatlanból kiszabályozandó terület térmértékével és térkép szerinti – HÉSZ-el egyező – kimutatást fogadja el.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a 2. ponttal egyetért a Jegyző asszony által elmondottakat figyelembe véve, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

271/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a jelen határozat mellékletét képező megállapodás tervezetét az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:

 1. Az 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. pontot változatlan tartalommal fogadja el az előterjesztés szerint.
 2. A 3. pontban kerüljenek pontosításra m2 szerinti megjelöléssel az ingatlanok:

„A Beépítetlen Területet úgy kell kialakítani, hogy az teljes egészében, mintegy 8574 nm területre az Önkormányzat tulajdonaként kerüljön utóbb földhivatali bejegyzésre, míg a Beépítetlen Terület megközelítését szolgáló mintegy 4056 nm területű udvar és gazdasági épület a Tulajdonosok adott területe javára és a Beépítetlen Terület terhére bejegyzendő átjárási szolgalmi jogként kerüljék földhivatali bejegyzésre”

 1. A 4. pontot az előterjesztés szerinti tartalommal és az utolsó mondat kiegészítve:

„A Beépítetlen Terület fix vételára: 500 Ft/m2”

 1. A 10. pont egy további egy bekezdéssel kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a telkükön tervezett ingatlanfejlesztés kapcsán, saját költségükön kialakításra kerülő közmű vezetékekhez való kapcsolódást a Beépítetlen Terület tulajdonosa számára ingyenesen lehetővé teszik.”

 

 1. A 11. pont egy további egy bekezdéssel kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „Új igénynek nem tekinthető a Szabályozási Tervben illetve a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő beépítés kialakítása, melynek engedélyezése során Önkormányzat minden támogatást megad Tulajdonosok részére.”

Felelős:    Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő:             azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

 

272/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja felhatalmazni Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések megtételére és az ügyben lefolytatandó tárgyalások lebonyolítására.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4. pontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

273/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a területkiszabályozáshoz szükséges munkarészek elkészíttetéséről gondoskodjon.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5. pontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

274/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Dr. Gáli Mihály ügyvédet a szükséges dokumentumok előkészítésére.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6. pontjával egyetért, 500 Ft/m2 vételár megjelölésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

275/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mindösszesen 8.574 m2 területű ingatlanrészre 500 Ft/m2 áron tegyen vételi ajánlatot az ingatlanok tulajdonosai felé.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

3./ Napirendi pont

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a VN. Kft. ügyvezetőjével egyeztetett. A rendelet tervezet 8/A.§ (1) bekezdésében a fürdési idény évente május 15-től szeptember 15-ig terjedő időszakra módosulna. A (3) bekezdés két alpontra módosulna, miszerint az a) pontja szerint a badacsonytomaji strandon 19.00 órától 24.00 óráig a strandot saját felelősségre lehet használni, 24.00 órától 6.00 óráig zárva tart. A b) pont szerint a badacsonyi strandon 19.00 órától 21.00 óráig saját felelősségre használható a strand, 21.00 órától 8.00 óráig zárva tart.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a badacsonyi strandra 22.00 óráig be lehessen menni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a badacsonytomaji strandon a reggeli nyitvatartási idő módosítását többen támadták, a helyzetet az ügyvezető megoldotta. A levelet aláírók tudomásul vették, az előírt fürdési időt betartják.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a nyitvatartási időszakban a karbantartás hogyan történik.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a strand személyzete határozza meg a munkarendet. Az udvaros feladata, hogy nyitásra alkalmassá tegye a strandot, összeszedi a szemetet, a homokozót rendezi, a külső parkolókat takarítja, majd a nap folyamán ezt rendszeresen elvégzi. A takarítónő a vizesblokkokat tartja folyamatosan rendben. A strandgondnok a két strandon felváltva van jelen. Pénztáros mellett jegyellenőrt is alkalmaznak. A rendeletben nem volt pontosan meghatározva a nyitvatartási idő, ezért is kérte a módosítását. Az üzemeltetési időn túli felelősség kérdését szintén tisztázni kellett. Külön kell kezelni a két strandot, egészen más a vendégköre. A tomaji strand családbarát, esténként közösségi térként is használható. Az őrzés este 20.00 órától reggel 6.00 óráig biztosított. Amíg van vendég, a büfék nyitva vannak. A kapu az elmúlt években 6.00-tól 8.00 óráig nyitva volt, mintegy 30-40 fő fél 8-kor bement és nem fizettek belépőt egész nap.  Badacsonytomajon 8.00 – 19.00 óráig kell belépőt venni. A reggeli ingyenes használatra 6.00 és 8.00 óra között most is lehetőség van, ha 7.00 óráig megtörténik a belépés. 7.00 és 8.00 óra között a kapu zárva van, ekkor történik a strand takarítása. Akik bérlettel rendelkeznek, vagy egyéb belépési jogosultságuk van, korlátozás nélkül élvezhetik a szolgáltatásokat. A nyitvatartási időn túl mindenki saját felelősségére tartózkodhat a strandon, ekkor szolgáltatást nem tudunk biztosítani. A strand Badacsonytomajon éjféltől, Badacsonyban este 10.00 órától zárva van. Badacsonyban az őrző-védő szolgálat este 9.00 órakor udvariasan megkéri a fürdőzőket, hogy távozzanak, a strand kb. fél 11-kor ürül ki. Ha később lesz a zárás, ez is tolódni fog. Badacsonyban jelentős rongálásra lehet számítani, ezért amíg a felújítás nem történik meg, a 22.00 órai zárás ne legyen tovább kitolva. A testület minél nagyobb bevételt vár el. Próbált rendet tenni, kamerarendszer épült ki, a kerítéseket felújították, a Tátika üzletháztól a strandot leválasztották. Fokozott ellenőrzés van a strandokon, személyén és a rendőrségen keresztül is.

 

Horváth Józsefné köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy Brüll úrral együtt a Polgármester úr meghívására vannak itt. A strandokról nincs jó tapasztalata. Nem sűrűn jár oda, de két hete balesetet szenvedett, és nem volt, aki ellássa. A gyermekmedence kövekkel van körbevéve, ott esett el. Legalább táblával kell jelezni, hogy ott balesetveszély van. Arra is gondolni kellene, hogy nem mindenki bírja a jódos fertőtlenítést, ezt 97 %-os alkohollal is meg lehetne oldani. A mellékhelyiségek kellemetlen illatúak, nem érezni a klór fertőtlenítő illatát. Badacsonyban nincs közvilágítás, ezt fejleszteni kellene. A három hete bevezetett jegyellenőrzést rendben lévőnek gondolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a badacsonyi strandnál egy komoly termálfürdőben sokkal kellemetlenebb illatok vannak. Véleménye szerint a jegyárak a szolgáltatáshoz illeszkednek. A testülettel is végigjárták a Balaton-parti strandokat. Természetesen vannak jobb strandok nagy városokban, de nem kell szégyenkeznünk a strandjaink miatt.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a kritikát szívesen veszik, próbálnak javítani a strandok színvonalán. Két hete alkalmaznak vöröskeresztes elsősegélynyújtó szolgálatot, augusztus 20-ig. Ez 500 fő feletti strandokon kötelező is. Kéri, hogy ha a hozzászóló a lidónál megy be a vízbe, akkor ne a kövek mellett tegye. A partvédművet a kövek biztosítják, szükség van rájuk. A Balatoni Fejlesztési Tanács ünnepélyesen átadta és értékelte a Balaton-parti strandokat. Strandjaink 2 csillagos minősítést kaptak, ez előrelépést jelent.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, azzal a módosítással, hogy a b./ pontban a badacsonyi strand esetében 19.00 órától 22.00 óráig tartson a nyitvatartási időn kívüli igénybevétel, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

276/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja az alábbi módosítással

„8/A.§ (1) A fürdési idény évente május 15-től szeptember 15-ig terjedő időszak.

(3) A strandok napi nyitvatartási ideje 8,00 órától 19,00 óráig tart.

a) Nyitvatartási időn kívül a badacsonytomaji strandon 19,00 órától és 24,00 óráig a strandot a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe. A strand 24,00 órától 6,00 óráig zárva tart.

b) Nyitvatartási időn kívül a badacsonyi strandon 19,00 órától és 22,00 óráig a strandot a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe. A strand 22,00 órától 8,00 óráig zárva tart.”

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

4./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszer ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztéshez két melléklet került csatolásra. Az egyik, melyben a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal elutasította a rendszer viziközművé nyilvánítását. Ezt keresetlevéllel szeretnénk bírósági útra továbbítani, mert álláspontunk szerint a határozat jogsértő. Az ügymenetben eljárási hibák is vannak. Kéri a felhatalmazást arra, hogy az ügyvéd úr a keresetlevelet benyújthassa, a határozatban megjelölt hivatkozásokat nem tudjuk elfogadni elutasítási indokként. Az előterjesztés másik melléklete a DRV-től érkezett elektronikus levél, mely „Tisztelt Partner”-ként szólítja meg az önkormányzatot. Nem kaptunk visszajelzést, hogy a tulajdonostársak is megkapták-e ezt a levelet. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat ezen ügyben nem partnere a DRV Zrt-nek. A levélben Vizitársulás és  PJT jogcím szerepel, ezek nem léteznek, nem is léteztek. Elmondja, hogy a Katasztrófavédelemnek fognak írni, tekintettel arra, hogy a vízkorlátozás az ÁNTSZ-szel egyeztetve történik állítólag. Véleményük szerint ilyen időjárás mellett nem korlátozható a vízfogyasztás. A lakosságtól is érkezett tájékoztatás arról, hogy az ÁNTSZ és a DRV felé is megtették a szükséges jelzéseket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a díjhátralék mikor keletkezett, hogyan kell értelmezni.

 

Visi János elmondja, hogy a DRV. velük van kapcsolatban, de nem érkezett tőlük semmiféle hivatalos értesítés arról, hogy akár átmenetileg is le akarják zárni a szolgáltatást. Voltak arra célzások, hogy augusztus 4. lenne a korlátozás kezdő napja, de hivatalos megkeresés nem történt. Indítványozza az új vezérigazgatóval erről tárgyalást kezdeményezni ezt megelőzően. A teljes összeg nem a nem fizetők miatt keletkezett, hanem jelentős rész van abban, hogy elfolyt a víz a hegyen. Ezt jelezték március 5-én a DRV-nek és az önkormányzatnak is. A DRV. elutasította a hiba kivizsgálását, majd később mégis megtették az új vezérigazgató közreműködése után. Viszont március 5-től június 8-ig folyt a víz. Az órák megfigyelése alapján az elfolyt vízmennyiségből 1500-2000 m3 nem az ő terhükre róható. Nyilván van tartozás, akik használják a vizet, fizessék be annak értékét. Már büntetnek, mert nem fizettünk, ez ilyen sarkosan nem igaz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi az az összeg, amit befizettek és mi a kintlévőség.

 

Visi János elmondja, hogy erre fel kell készülnie, hogy pontosan meg tudja mondani. A hosszú időszak alatt 1500-2000 m3 vizet senki nem használta fel, ezt meg kell szorozni 454 Ft-tal. Összesen 1 személynek van csatornája.

 

Kardli Eszter elmondja, hogy a Badacsonyörs Öreghegyi u. 79. szám alatt lakik. A DRV. a tavaly kiküldött összegre öt hónap alatt több mint 251 eFt kamatot számolt fel annak ellenére, hogy 2014-ben jóvá kellett volna hagyniuk a 3.125.575 Ft-ot, melyet az önkormányzat kérelmezett júniusban. Október 15-én több levélváltás után nagy nehezen jóváírták, de a felhalmozott kamatot nem engedik el. Kérte a Jegyző asszonyt, hogy nézzen utána a folyamatnak, mert ebben az időszakban az önkormányzat volt a gesztor a vízügyben. Ha ezt szűken vesszük, mert csak a számlákat intézték, akkor is ebbe a kategóriába esik. Csak hagyták a kamatok felhalmozását.  A követelés nem reális. Közel 1 millióval túlfizették a DRV-t tavaly ősszel, múlt év októberében. 2015. június 12-től komplett elszámolást kell kérni.

 

Kun István bizottsági tag 10.31 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint nem az önkormányzat a felelős azért, hogy csőtörés miatt elfolyt 1500 m3 víz. Azt gondolják, hogy ezt az önkormányzat fogja kifizetni? Nem fogja elengedni a DRV. Miért nem lehetett a nem fizetőket kötelezni, hogy kifizessék az elhasznált vizet. Kérdezi, hogy a sok nyaralóban a medence a nyomós közkútból van-e feltöltve vízzel.

 

Visi János elmondja, hogy nem az önkormányzatot vádolják. Március 5-én észrevették, hogy baj van, ezt mindenhová jelezték. A DRV. is tudta, hogy folyik a víz. Elutasították a kérést a javításra. Az új vezérigazgató viszont azonnal intézkedett a javításról. Szerintük a 772 eFt senkitől nem hajtható be, mert a talaj megitta. Az előző időszakban felhalmozódott 8 milliós tartozás jelentős részét a DRV. leírta, egy részét a Polgármester úr közreműködésével befizették. Szeretnék elérni a DRV-vel folytatandó tárgyaláson, hogy az elfolyt vizet írják jóvá, nem az önkormányzattól várják a kifizetését.

 

Horváth Ferenc megjegyzi, hogy a DRV. a június 31-én kelt levelében egy nem létező címre, nem létező szervezetnek küld fizetési felszólítást. Június 30 napos. Legfontosabb kérdés, hogy a DRV. milyen jogon korlátoz bármit is pld. a Csigáskúti u. 138. fogyasztási helyen. Ilyen nincs is. Hogyan került a PJT a felszólításra, ki írta alá a szolgáltatási szerződést a DRV-nél. Többszöri fizetési felszólításra és egyéb megjegyzésekre hivatkoznak. Azoktól lehetne követelni az összeget. Vagy tisztázni kell a DRV-nél az önkormányzattal közösen, hogy ki a fogyasztó és az összeg kit terhel. Ezt már az önkormányzat gesztorsága alatt meg kellett volna tenni, 2010-ben. Nem egyről beszélünk, ez az iratokból egyértelmű. Rendelkezésre áll az a szolgáltatási szerződés, melyet 1993-ban kötött a DRV., az aláírók egy része már nem érhető el. Még most is ez a Kőrishegyi Vizitársulásra vonatkozó szerződés van érvényben, a Vizitársulás viszont soha nem volt. 20 éve valótlan címen valótlan személyeket szólítanak fel, ez elfogadhatatlan. Az ingatlantulajdonosok egy része közvetlenül a DRV-nek fizeti a díjat, valójában a DRV. a szolgáltató, függetlenül bármilyen egyéb ügylettől. Ez a probléma, ezt kell tisztázni. A DRV. kinek, mikor számláz, hogyan szólítja fel az érintetteket. Erről kell beszélni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy Ön kinek fizeti a számlát.

Horváth Ferenc elmondja, hogy Szombathelyről hozza a vizet, nem hajlandó arra a hálózatra csatlakozni, melynek vitatott a jogi helyzete. Nem fizet vízdíjat, mert nem is használja.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy ezt majd négyszemközt meg fogja cáfolni.

 

Visi János elmondja, hogy tavaly augusztusban elérték a DRV-nél azt egy tárgyalás folyamán, hogy mindenki közvetlenül fizethet a DRV-nek. Rész-számlákat nem adnak ki, a saját fogyasztását fizesse be mindenki. A jogász megadta azt az elszámolási lehetőséget, mellyel az érintettek jelentős része él, 90-en így fizetnek.

 

Simonné Visi Erzsébet javasolja mindenféle vitát lezárva, hogy az önkormányzat próbáljon összehozni egy megbeszélést, melyen az önkormányzat jogi képviselete, a műszaki osztályvezető, Visi János, az egyesület nevében ő, illetve Horváth Ferenc az ingatlan tulajdonosok képviseletében vegyen részt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a DRV-től az elmúlt hónapokban a hivatalhoz ez ügyben semmi nem érkezett, kivéve az adatkéréseket MEKH eljárásában. Önkormányzatunk ebben az eljárásban nem fizetésre kötelezett, tartozása nincs. Javasolja az előterjesztés szerint, hogy történjen meg e levél közzététele, illetve javasolja benyújtani a keresetlevelet. Kéri a keresetlevél benyújtásának támogatását, a határozati javaslat elfogadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja harmadik pontként megfogalmazni a találkozó létrehozását, augusztus 8-ig kezeljük valahogy a problémát.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az egyeztetésre, mint ahogy eddig is természetesen készek. Javasolja esetlegesen a kimutatást megkérni a DRV-től az elmúlt x évre, illetve hogy ne zárják el a vizet, ehhez hatóságok megkeresését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy a közeljövőben legyen egy egyeztetés a DRV-vel az előterjesztésben szereplő pontok figyelembevételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

277/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszer ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO 2016/908-12 (2016) ügyiratszámú határozata ellen keresetlevelet nyújtson be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróságnak, melynek előkészítésére kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.
 2. kérje fel Krisztin N. László polgármester urat, hogy a DRV. Zrt. CC-5422841-10/2016. ügyiratszámú levelének hirdetményi úton történő közzétételéről gondoskodjon.
 3. mielőbb legyen egy egyeztetés a DRV-vel az előterjesztésben szereplő pontok figyelembevételével.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Kardly Eszter elmondja, hogy az Öreghegyi út felső része járhatatlan a gödrök miatt. Kéri a javítását. Véleménye szerint ez fontosabb, mint a strand felé a járda térkövezése. Kérte már két évvel ezelőtt, hogy a kerítése melletti akácfákat vágják ki. Ott már 1996-ban is egyenes volt az út, a térkép szerint viszont kanyarodik. A fák rádőltek az útra. Kéri az eredeti állapotában visszaállítani az utat és kivágni a fákat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Kempinghez vezető járda burkolását azért végezteti el a testület, mert a Kemping tulajdonosa 12 milliós fejlesztést vállalt át. Ezzel a kompromisszumos ajánlattal az önkormányzat jól járt.

 

Kardly Eszter kérdezi, hogy az Öreghegyi ingatlantulajdonosoktól milyen kompromisszumot kér az önkormányzat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 50 %-os tulajdonosi hozzájárulás mellet a beruházás költségének 50 %-át az önkormányzat hozzáteszi.

 

Kardly Eszter megjegyzi, hogy egyszer már 100 %-ban kifizették az utat. Saját területükből vették le, majd átadták az önkormányzatnak azzal, hogy tartsa karban. A megegyezés szerint az önkormányzat nem állja a vállalását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy erről a VN. Kft. ügyvezetőjét értesíteni fogjuk.

 

 

5./ Napirendi pont

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztés javasolja a 200 eFt-os önrész felhasználását.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

278/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ rendelje el a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. a./ pontja alapján kiírt Közművelődési és Érdekeltségnövelő pályázat benyújtását.

2./ a pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3/B.  mellékletében, a K355 soron szereplő előirányzat terhére 200.000,- Ft összegben biztosítsa.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

6./ Napirendi pont

Pályázat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Két ilyen pályázatot adhatunk be.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy valóban két pályázat adható be, de mivel kis település vagyunk, kicsi a keretösszeg, ezért az esélyünk is kisebb, csak a sportpálya vonatkozásában javasolja beadni a pályázatot, az előterjesztésben foglaltak szerint, a polgármester úr jelenlétében folytatott tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően. A Sportpálya melletti futópályához önerőt kell biztosítani, ezzel lenne teljes a kondipark. A nagyobb eséllyel való induláshoz 2 millió forint önerőt javasol biztosítani a pályázat benyújtásához.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a projekt 100 %-os támogatottságú. A Kert utcai helyszínhez a költségvetésben 3 millió forint rendelkezésre áll. Sokan futnak a pályán. Két kondiparkra lehetne pályázni, illetve örsre egy kisebb is kialakítható lenne a játszótéren.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyi a kondipark bekerülési költsége.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy nem lehet tudni, augusztus 15-ig kell benyújtani a pályázatot. Futókör esetén kell csak önrészt fizetni, teljes költsége 8.890 eFt. 150 m2-es területre minimum 15 eszközt kell telepíteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint inkább a SPAR áruház illetve más bevásárló központ megvalósításához kellene lépéseket tenni, nem pedig kondiparkokat építeni. Felépítjük, utána nem lesz rá igény. Bár ha a testület nem szavazza meg a pályázat benyújtását, a fiatalok nehezményezni fogják.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ezt a pályázatot nem javasolja így beadni. Nem javasolja az Egészségházzal szemben a kondiparkot, mert véleménye szerint nem lenne kihasználva.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a futókör kihagyását, a másik rész 100 %-os támogatottságú.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki így támogatja a pályázat beadását, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

279/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy rendelje el pályázat benyújtását a Nemzeti Szabadidő – Egészség Sportpark Programban való részvétel céljából egy „D” típusú 150 m2 nagyságú sportpark létesítése vonatkozásában a badacsonytomaji 306/1. hrsz-ú sportpálya területén.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy mikor kapjuk meg a 200 db széket a sportpályára.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ma fogják szállítani. A szénégető dűlőben javasolta betárolni első körben. Kérdezi, hogy ez így megfelelő lesz-e.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy igen.

 

 

7./ Napirendi pont

Kondipark létesítésére előirányzott költségvetési forrás felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Kert utcai játszótérnél kerülne kialakításra ez a kondipark. Két kifogása van. Kérdezi, hogy miért nem az önkormányzat veszi meg a játékokat, így jóval olcsóbb lenne. Az előterjesztésben szereplő cégek nem gyártók, hanem forgalmazók. A telepítésért is 470 eFt-ot fizetünk. Kérdezi, hogy miért.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy 4 céget keresett meg, 3-tól kapott ajánlatot. Nem biztos, hogy olcsóbban meg tudnánk csinálni. Kéri a javaslatokat, hogy kiktől kérjen még ajánlatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja ajánlatot kérni a Royal Kert-től, az Ugráló.hu-tól és az ArnoldGold Sport-tól is.

 

Horváth Józsefné a Kondipark.hu-t javasolja, ez egy debreceni gyártó, aki le is szállítja a termékeket. Az interneten rajta vannak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint ez nem gyártó, hanem forgalmazó. Attól kell megrendelni, akinek a legkedvezőbb az ajánlata. Kéri, hogy aki a napirend újratárgyalásával egy következő rendkívüli testületi ülésen egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

280/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kondipark létesítésére előirányzott költségvetési forrás felhasználásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja további árajánlatok bekérését, majd egy következő rendkívüli ülésen a napirend újratárgyalását.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

8./ Napirendi pont

Badacsony, Egry sétányról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a polgármester úr megkérte a műszaki osztályt, hogy vizsgálja meg az Egry sétányon a nyílt csapadékvíz elvezető árok zárttá tételének lehetőségét. Az árok lefedésével járda készülne, a parkolás megszűnésével sétány funkció alakulna ki. A hiányzó vadgesztenyefákat pótolni kellene. Ehhez geodéziai bemérés és engedély szükséges. A beérkezett tervezői árajánlat 1.985 eFt + ÁFA. Még két ajánlatot várunk.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy 2006-2010. között megkezdődött az árok kibetonozása a 40 x 40-es lapokkal, de a lakók nem engedték befejezni. A helyszínt megnézve megállapította, hogy a Balaton vízszintje magasabb, mint az árok kifolyó része, a víz visszafolyik és megtelik a csatorna. Badacsonyörsön is ez a helyzet.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint ezért kell a geodéziai bemérés.

 

Brüll Károly elmondja, hogy a mintegy 80 éves gesztenyefasor kiveszőben van, a pótlása sajnos nem történik meg. A vízelvezetés a Vasút átépítését, a vasúti áteresz megszűntetését követően problémát jelentett. Az árkot egy darabig burkolták, utána abba hagyták. A parkoló miatt egyirányú utcának megfelelő úton két irányú forgalom van, a gyalogosok közlekedése nehéz és veszélyes. Kéri, hogy az Egry sétányt valóban sétányként kapják vissza, ne parkoló legyen. A másik oldalon a házak felől a vízelvezetésre megoldást kell találni.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy mi az elképzelés a tervek megrendelése után. A kivitelezés véleménye szerint több mint 50 millió forint. Kérdezi, hogy a költségvetésben van-e erre fedezet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kivitelezésre jelenleg nincs pályázati kiírás. A tartalék terhére tudna működni.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint így is kevés a parkoló, el kell gondolkodni, hogy hol tudná biztosítani helyette a lehetőséget a testület. A VN. Kft. tájékoztatása szerint ez a parkoló évi kb. 1 millió forint bevételt hoz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a geodéziai felmérést meg kellene rendelni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a fákat akkor sem lehet kivágni, ha letörnek az ágak, stb. Arra mindig engedélyt kell kérni.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a fák pótlását a VN. Kft-től megrendelni. Akkor térjünk vissza a tervezési ajánlatra, ha látunk reális pályázati lehetőséget a megvalósításra. Felesleges elkölteni 2 millió forintot, ha pontosan tudjuk, hogy nem lesz rá 50-100 millió forint megcsinálni. Ha nincs valós pályázati lehetőség, hiába van tervünk, csak lejár.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 11.05 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma 2 fő.

Az ülés nem határozatképes.

 

Horváth Józsefné elmondja, hogy azért kaptak meghívást, hogy a véleményüket elmondják a témával kapcsolatosan. Több ízben tárgyaltak a műszaki osztály vezetőjével, a polgármester úrral és az alpolgármester úrral. 25 éve saját költségükön csinálták meg a vízelvezetést az út alatt, az önkormányzatnak ez semmibe nem került. Néhány éve próbálták az árkot kitisztítani, kilapozni, de előttük már nem készült el a munka. Az árkot a VN. Kft. nem tisztítja ki, az elvezető csatornát sem. Többször bejárták, lefényképezték, de nem történt semmi. A Kft-nek két havonta kellene rendben tartani az árkot, már lényegesen előbbre lennénk. Az úr is ellene van, hogy a megfelelő helyzetet visszaállítsuk. Ott az Egry Múzeum, a sétány nem véletlenül sétány. Nem ott kellene parkolni. A fákat a vasút oldalán ők korábban pótolták.

 

Brüll Károly elmondja, hogy a másik oldalon fűbeton van, ezért nem tudnak házilagosan új fákat ültetni. A másik oldalon pótolták őket.

 

Horváth Józsefné szerint az önkormányzatnak véglegesen meg kell oldania a problémát. Nem véletlenül mutatják a révfülöpi Balatoni nyár keretében a Badacsonyi hegyet. Badacsony nem is szerepel a dzsipieszen. Miért? Több geodéziai cégtől kell ajánlatot kérni, és rendet tenni a sétányon.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy nem indokolja semmi azt a stílust, amit a hölgy előad. Kiegészíti javaslatát azzal, hogy rendeljük meg a fák pótlását és az árok tisztítását a VN. Kft-től, ha szükséges legyen erre egy költségvetés és rendeljük hozzá a plusz forrást.

 

Nagy Lajos bizottsági tag  11.10 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy ha nem kerül sokba, akkor történjen meg a geodéziai felmérés is. Várjuk még meg a két árajánlatot, majd döntsünk a rendkívüli ülésen.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy semmire sem megyünk azzal, ha tudjuk a szinteket. A tervet utána el kell készítenie a tervezőnek. Nem vehető külön a kettő.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke visszavonja a javaslatát. Várjuk meg a két árajánlatot, és rendkívüli ülésen döntsünk. Kéri, hogy aki Laposa Bence módosító javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

281/2016. (VII.14.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony, Egry sétányról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. az Egry sétányon lévő árok tisztítását és a hiányzó fák pótlását rendelje meg a VN. Kft-től.
 2. a tervezői ajánlatok beérkezése után rendkívüli ülésen történjen döntés a továbbiakról.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 11.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Nagy Lajos

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!