2015. 10. 23. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 23/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. november 23-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag                                    (2 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Lukács Antalné              ügyvezető

Dr. Pinterits Judit           fogorvos

Dr. Laposa József

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                        (11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Nagy Lajos bizottság korelnöke, levelező elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

357/2015. (XI.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Nagy Lajos levezető elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

Nagy Lajos levezető elnök elmondja, hogy a meghívóban 22 nyílt napirendi pont és 2 zárt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Tóth Mária tankerületi igazgató kérte, hogy a „Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat” tárgyú napirendet vegye le a bizottság a napirendről, mivel az általuk jóváhagyott megállapodás még nem érkezett vissza.

 

Nagy Lajos levezető elnök javasolja az ismertetett napirend levételét és kéri, hogy aki a módosított napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

358/2015. (XI.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015. november 23-i soros ülésének módosított napirendjét 21 nyílt napirendi ponttal és 2 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Dr. Pinterits Judit (H-MO-MED Kft.) fogszakorvos kérelme fogászati magánrendeléshez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogorvos

 

 1. 2. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné Kuratórium elnöke

 1. 3. Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Laposa József

 

 1. 4. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 

 1. 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 

 1. 6. Sajtóperről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 1. 7. VN. Kft. és Menü Kft. egyesüléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné ügyvezető Menü Kft.

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 

 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. 2015. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Bolla József ügyvezető

 

 1. 9. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Bolla József ügyvezető

 

 1. 10. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 11. A helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 12. Javaslat a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 13. Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 14. Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 15. Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 16. Egészségház fűtésleválasztása, fűtéskorszerűsítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17. Tájház-udvari üzletek hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 18. Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 1. 1. Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Krisztin N. Lászlóné iskola igazgató

 1. 2. Badacsonytomaj 0121/16. és 0121/19. hrsz-ú inatlan adás-vételi szerződés kifüggesztésével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai elutasító állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Dr. Pinterits Judit (H-MO-MED Kft.) fogszakorvos kérelme fogászati magánrendeléshez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogorvos

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök köszönti Dr. Pinterits Judit fogorvost. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a fogorvos normál rendelési ideje hétfő, szerda péntek 8.00 -14.00 órára, kedd 14.00 – 19.00 órára, csütörtök 12.00 - 19.00 órára változna, amennyiben a bizottság illetve a testület támogatja a magánrendelést. Ebben az eseten a Feladat ellátási szerződés 8. pontját is módosítani szükséges.

 

Nagy Lajos levezető elnök kéri, hogy aki ezzel a kiegészítéssel támogatja a határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

359/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Pinterits Judit (H-MO-MED Kft.) fogszakorvos kérelme fogászati magánrendeléshez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a Feladatellátási megállapodás 8. pontja a rendelési idő változása miatt is módosul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné Kuratórium elnöke

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a járművekkel kapcsolatos akciók keretében keletkezett az 58.362,- Ft-os összeg. A Közalapítványt eddig is támogatta a testület. Kérelmüket beterjesztettük, de véleménye szerint a költségvetés elfogadásáig halasztható a döntés. Ettől függetlenül támogatja a kérelmet.

 

Nagy Lajos levezető elnök megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

360/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Badacsonytomajért Közalapítvány kérelmét támogassa és vissza nem térítendő támogatásként 58.362,-Ft–ot az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa.
 2. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő és az átutalásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon.
 3. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

3./ Napirendi pont

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Laposa József

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag érintettsége okán kéri kizárását a szavazásból.

 

Nagy Lajos levezető elnök kéri, hogy aki támogatja Laposa Bence szavazásból való kizárását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

361/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Laposa Bence szavazásból történő kizárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

Nagy Lajos levezető elnök köszönti Dr. Laposa József kérelmezőt. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Laposa József elmondja, hogy majdnem egymás melletti ingatlanokról van szó. Fentieken kívül két önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant is meg szeretnének vásárolni, arra törekednek, hogy egy összefüggő nagyobb területük legyen.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a határozati javaslat 1. pontját kiegészíteni, hogy a bizottság támogatja a kérelmet, a vételi ajánlatot elfogadja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az értékbecslés összegét a vevő fizette-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetés tárgyalása során előtérbe került, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységén javítani kell, mivel a meglévő közel 600 vagyontárgyból nem hozzuk ki azt a hozadékot, amit lehetne. Komoly összegeket költünk az ingatlanok fenntartására, vagy ha nem gondozzuk, akkor elerdősödnek. A vagyongazdálkodás a kis területek mellett a nagyobb objektumok értékesítését is jelenti. Példaként említi a Szász Pál telek értékesítését, ahol szálloda épült, bevételt generálva. A megbeszélésen javasolta, hogy a testület tegyen javaslatokat a vagyongazdálkodási tevékenység javítására. Jó lenne, ha az önkormányzat ki tudná ajánlani azokat az ingatlanokat, melyeket direktben nem tud hasznosítani. Most kívülről érkezett kérés az önkormányzathoz. Ha az értékbecslés készen van, az önkormányzat nem tud koncepciót az ingatlanra, akkor a kérelmet lehet támogatni.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi Laposa urat, hogy mit fognak csinálni a területtel.

 

Dr. Laposa József elmondja, hogy ha sikerül 3-4 ha-t összerakni, akkor szőlőt telepítenek. Azonban ez támogatás függő, jövőre még lesz EU-s támogatás, ezt szeretnék kihasználni.

 

Nagy Lajos levezető elnök kéri, hogy aki Jegyző asszony kiegészítésével a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

362/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

A bizottság javasolja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását, az 1. pontot kiegészítve azzal, hogy a bizottság támogatja Dr. Laposa József kérelmének, vételi ajánlatának elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

4./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ismételten olyan anyagot kaptunk a KLIK-től, mely nem tartalmazza azokat a településeket, ahonnan meghatározó számban járnak ide gyerekek. Káptalantóti polgármestere jelezte, hogy erőfeszítéseket tesz, hogy idetartozhassanak.  Nemesgulácsra jelenleg 4-5 tanulójuk jár, ide pedig 19 fő. Nem mindegy számukra, hogy például az autóbusz bérletet az állam finanszírozza, vagy a testületnek kell. A jelenlegi rendszer nem teszi lehetővé, hogy egy település két irányba tartozzon. Felháborítja, hogy Badacsonytördecet sem említették, pedig mintegy 30 éve rendszeresen 20-30 gyermek jár ide.  Javasolja, hogy a testület olyan határozatot hozzon, mely tartalmazza ezen településeket.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását a megfogalmazott kiegészítéssel támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

363/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogassa a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2016/2017. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2016/2017. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

5./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi az előterjesztőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a helyi fiatalok egy indítványt nyújtottak be arra, hogy az ifjúságpolitikai alapot a testület erősítse meg olyan elemekkel, melyek konkrétan segítik a fiatalok letelepedését. A települési koncepció tartalmaz ilyen csomagot, Badacsony hazavár címmel, melynek része az ösztöndíj pályázat is. Örül annak, hogy a fiatalok tanulnak, maximálisan támogatja a pályázatokat. Ettől függetlenül a jövőre nézve javasolja behatárolni azokat a tanulmányi irányokat, melyek a programmal összecsengenek, amire helyi szinten szükség lehet. A programot ebbe az irányba kellene elmozdítani.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

364/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

6./ Napirendi pont

Sajtóperről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tátika per kapcsán két sajtóorgánumnál sajtó helyreigazítást kértünk, melyet egyik sem teljesített. Ügyvéd úr felvetette az eljárás folytatásának lehetőségét, igényünk peresítését. Kérdés, hogy megalapozott-e, az ítéletet írásban nem kaptuk meg.  A tárgyaláson képviselőtársával együtt jelen volt, de az ítélethirdetésre nem tudtak maradni. A legutolsó lakossági fórumon elhangzott olyan vélemény is, hogy minden igaz, amit az újság leírt.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd a kétségek eloszlatására elmondja, hogy a kérelmeket elkészítette, benyújtás előtti állapotban vannak. A hírek megjelenése óta 5 hét eltelt. El kell dönteni, hogy okoz-e akkora érdeksérelmet az önkormányzatnak a két cikk, hogy bírósághoz forduljon. Álláspontja szerint a kifogásolt állásfoglalások túlnyomó többsége tényszerű, helytálló. A keresetet a HVG esetében csütörtökig, a Népszabadság esetében vasárnapig kell benyújtani. A bíróság 8 napon belül kitűzi a tárgyalást, ha nincs szükség hiánypótlásra. Az idén az I. fokú ítélet megszületne, február-március környékén várható a jogerős ítélet, a közzétételi kötelezettség ekkor lép életbe.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint bizonytalan az eljárás kimenetele, de javasolja a kereset benyújtását. Ha hisz a testület abban, hogy igaza van, és a bíróság ezt megítéli, akkor egy erkölcsi megerősítést fog kapni.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a felszólító levelet elküldtük a két sajtóorgánumnak. Az ügynek még nincs vége, további cikkek jelenhetnek meg. Hogy elejét vegyük a hasonló írásoknak, fontos a továbblépés, különben a testület hiteltelenné válhat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előzetes felméréskor az ügy továbbvitelét 7 fő támogatta.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

365/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sajtó-helyreigazítási perről tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg dr. Gáli Mihály ügyvédet sajtó-helyreigazítási per megindításával és a szükséges intézkedések megtételével a HVG.hu és a Népszabadság című napilap megjelenő és az általuk közzétett írások tekintetében, mely írás több vonatkozásban is megsérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a polgári jog ide vonatkozó rendelkezéseit.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

7./ Napirendi pont

VN. Kft. és Menü Kft. egyesüléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Lukács Antalné ügyvezető Menü Kft.

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást a napirenddel kapcsolatosan.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az új PTK-ba olyan jogszabály szerepel az átalakulásokkal kapcsolatosan, mely eddig nem volt ismert. A nonprofit társaság csak nonprofit társasággal egyesülhet. A régi szabályok már nincsenek hatályban. A közhasznúsági fokozat eléréséhez kötelezettségvállalást kellett az alapítóknak megfogalmazni az alapító okiratban. A nyereség nem osztható fel a tagok között, csak közhasznú tevékenységre fordítható. A cég vállalkozói tevékenységet csak a közhasznúsági célok érdekében folytathat. Az új szabályok szerint álláspontja szerint a VN. KFt.-be nem olvadhat be a Menü Kft. Vagy a VN. Kft. nonprofit jellegét kell megszűntetni, vagy a Menü Kft. megszűntetésének egyszerűbb módját kell választani. Ha nincs tartozása, akkor végelszámolással megszűntethető.

 

Nagy Lajos levezető elnök köszönti Székely István könyvvizsgálót. Kéri, hogy mondja el a véleményét.

 

Székely István könyvvizsgáló megjegyzi, hogy sajnos a törvényt így módosították. A legolcsóbb megoldás a végelszámolás lenne. Viszont az adósság rendezéssel probléma van.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy van-e mód arra, hogy a VN. Kft. a Menü Kft-t megvásárolja.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy az eszközök megvásárlására van módja, melyből az adósság rendezhető lenne. Majd a Menü Kft. végelszámolással megszűnne.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy csak a cég üzletrészét lehet megvásárolni, de akkor a vevő tulajdonos lesz abban a cégben, melynek a további működését nem akarja. A törvény is kizárja ezt.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a tartozáson túl milyen egyéb költségek jelentkeznének a végelszámolás kapcsán.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a cégbíróság 15.000 + 3.000 Ft-ért megszűntnek nyilvánítja. Ez az adóhatóság vizsgálatát is maga után vonja, de a beolvadás sem lenne lehetséges a hozzájárulásuk nélkül.

 

Székely István könyvvizsgáló megjegyzi, hogy ha nincs adótartozás, akkor az ellenőrzés egyszerűsített eljárással történik. 5 évre visszamenőleg bekérik az iratokat, a fontos dolgokat nézik meg.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy mennyi adóssága van a Kft-nek.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy az adóhivatal felé teljesítette kötelezettségét. Összesen mintegy 1,5 millió forint tartozása van, melyből az önkormányzat felé 865 eFt tagi kölcsönnel és rezsiköltséggel tartozik, melyeket akkor tud rendezni, ha a kintlévőségei beérkeznek. Tartalékolni nem tud. Kérdezi, hogy mi lesz a dolgozókkal, lesz-e főzés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az eddigi törekvések szerint a testület a főzőkonyhát meg kívánja tartani a személyzettel együtt. A VN. Kft. irányításával tevékenykedett volna a továbbiakban a konyha, de az új helyzetben ez nem működhet.  A Badacsony Kulturális Kht. végelszámolása az ÁFA befizetés miatt mintegy 15 millió forintba került, a meglévő eszközök után az államnak ÁFÁ-t kellett fizetni. Ennek a cégnek nagyobb a vagyona, félő hogy még több lenne a fizetési kötelezettség. Ezt nem szeretné. Még az is jobb megoldás lenne, ha megmaradna a Kft, a jelenlegi ügyvezető nyugdíjazása után új vezetőt választana a testület. Kérdezi, hogy lehetséges-e, hogy a VN. Kft. megvásárolja a Menü Kft.-t.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy elvileg lehetséges, de a célhoz nem kerülünk közelebb. Az önkormányzat tulajdonos lesz, de a Menü Kft. nem fog megszűnni azzal, hogy az üzletrészét megvásároljuk. A végelszámolás jogutód nélküli megszűnést jelent, minden jogi kötelezettséggel együtt.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy végelszámolásnál a dolgozóknak végkielégítés jár.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a maga részéről csak olyan megoldást támogat, mellyel a dolgozók elbocsátása egyelőre nem jöhet szóba. Ha most nem tudunk ilyet, akkor el kell napolni az ügyet.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint megállapodás kérdése, hogy az új Kft. hogyan veszi át a dolgozókat, mintha jogutódlás történt volna vagy sem. Ez a dolgozók szempontjából fontos részletkérdés.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a végelszámolás megindítását, az elhangzottak szellemében.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ha a testület elhatározná a végelszámolást, akkor dönt annak kezdő időpontjáról. A jogszabály rögzíti, hogy milyen feladatok állnak az ügyvezetés előtt. A zárómérleget a közzétételtől számított 15 napon belül el kell készíteni.

 

Székely István könyvvizsgáló szerint január 1. lenne praktikus a végelszámolási folyamat megindításához.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg a Menü Kft. végelszámolásának lehetőségét, a szükséges jogi, műszaki, humánpolitikai és pénzügyi erőforrásokat. A kapcsolódó mérlegbeszámolót kérje be 2015. december 31-i fordulónappal. A vagyonmérleg birtokában derülnek ki a fizetési kötelezettségek. Foglalkozni kell azzal, hogy a dolgozók munkajogi státuszával mi történik a jövőben.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Jegyző asszony által összefoglaltakat határozati javaslatként elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

366/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN. Kft. és Menü Kft. egyesüléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja meg a Menü Kft. végelszámolásának lehetőségét, a szükséges jogi, műszaki, humánpolitikai és pénzügyi erőforrásokat. Az ehhez kapcsolódó mérlegbeszámolót kérje be 2015. december 31-i fordulónappal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2015. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Bolla József ügyvezető

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi a Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a cég gazdálkodása stabil, bevételeit teljesítette. Az adatok az év végéig még változni fognak, további bevételek várhatók. A közhasznú és vállalkozási részről egyaránt jelentős kiadások is lesznek. 5 fő továbbfoglalkoztatását a cég saját hatáskörében, 2,7 millió forint összegben felvállalta. Ki kell fizetnie többek között az új telephely tervezését, a hótolást, 22 fa kivágását, stb. Ebben az évben mintegy 6 millió forintos kiadásuk várható.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy mikor kezdik meg a fakivágást, és mi lesz a kivágott fával.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ahol nincs szükség engedélyre, illetve önkormányzati terület, ott fogják megkezdeni a munkát. A Nemzeti Park helyi képviselője jelezte, hogy 2 méternél magasabb fák kivágásához engedély kell. Régebben a nagy törzsű fákat egy vállalkozónak értékesítették, aki az Ajkai Hőerőműhöz szállította.  A kapott összeg fedezte a költségeket. A vegyes fát csökkentett áron meghirdették. Most saját célra is tartalékolniuk kell, a telephely fűtéséhez.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri, hogy készüljön egy táblázat az érintett ingatlanokról helyrajzi szám, tulajdonos megjelölésével. Jelölni kell azt is, hogy szükséges-e fakivágási engedély illetve egy vélelmezett ütemezést is kér.  Fontos a kitisztított területek jövőbeni fenntartására is kitérni. Ha kell, a jövő évi koncepcióba kerüljön erre egy elkülönített összeg betervezésre.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a zöldterületek fenntartásánál meg fogja jeleníteni a plusz igényt. A kért anyag elkészítéséhez a műszaki osztály munkatársának segítségét kéri a helyismeret miatt.  Az emberek december 1-től tudják ezt a munkát megkezdeni, jelenleg még járdát burkolnak.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

367/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2015. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Bolla József ügyvezető

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester a tisztánlátás érdekében kérdezi, hogy a kért összegre miért van szükség. A túléléshez kell, bérekre, vagy milyen célra. Megjegyzi, hogy ha valamit betervezünk, attól az még nem jár. Ha élni és fejleszteni tud a cég, akkor ez nem egy automatizmus. Az elmondottak minden intézményre vonatkoznak.  A VN. Kft.-ből nonprofit jellege miatt nem lehet pénzt kivonni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy előreláthatóan nyereséggel zárják az évet. Szeretnék elkerülni, hogy az első hónapok finanszírozásához kölcsönt kelljen igénybe venni. Ha maradna plusz pénzük, azzal szeretnék megoldani az évkezdést. Szüksége van némi mozgástérre, hogy a céget rugalmasan tudja működtetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a folyamat, ami az elmúlt időszakban zajlott, nem folytatható tovább. Volt olyan ülés, hogy 29 millió forintot osztott ki a testület, a betervezett fejlesztéseknek pedig nem lesz meg az önrésze.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetésben az előirányzat keretein belül kell maradni. A pénzügyi osztályvezetőre hárul a felelősség, hogy milyen kérelmeket fogadhatunk be. A testület meghatározta a fejlesztés irányát, a helyi rendeletek is változtak. Kéri, hogy a 2016. évi üzleti tervben kerüljön felülvizsgálatra, hogy jó helyre kerültek-e tervezésre a ráfordítások illetve a bevételek a VN. Kft. esetében.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezzel kapcsolatban megbeszélésre van szükség.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az üzleti tervet a Képviselő-testület elfogadta. A Herceg Ferenc utcában Kovách úr problémáját, a csapadékvíz elvezetését megoldották testületi határozat nélkül, a teljesítés igazolása megtörtént. A bejárat előtti részt 125 eFt-os összegben az ingatlan tulajdonosa megfizette. Ez a téma hármas megállapodás keretében 500 et-tal érinti az önkormányzatot, melyre kéri a testület döntését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mivel nem készült előterjesztés, ennél a napirendnél nem szavazhatnak róla.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzleti tervbe a programok szervezéséhez, konkrétan a szüreti rendezvényre 5 millió forint került be. Erre egy munkavállalót fel is vettek, melynek nyilván volt költsége. A feladatot végül is nem ez a szervezet végezte el.

 

Bolla József ügyvezető szerint nem így történt, a felvett ember költségeit a Kft. állta.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy jelenleg elfogadták a cég üzleti tervét, holott nem láthatók a költségvetési lehetőségek. Kéri az apparátust, hogy ilyen helyzet nem forduljon elő többet, hogy a testület elfogad valamit és utólag kell milliókat átrakni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az üzleti tervet a Felügyelő bizottság jóváhagyásával kell a testületnek megtárgyalni. Elfogadása nem vonja maga után az ott feltűntetett összeg költségvetésbe való beépítését, ezzel 2015. november 23-án még nem számolhat a Kft. Koncepcionális javaslatként élni fogunk ezzel a jövőben. Ez egy átfutó tétel volt, mely nem valósult meg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a költségvetésben 10 millió forintot biztosított a testület a VN. Kft. támogatására, melyből 5 millió forintot a szüret megrendezésére szerepeltetett. Miután úgy döntött, hogy a rendezvényt a BVKI szervezi, átkerült az 5 millió forint. A VN. Kft. benyújtotta kérelmét, hogy 22 millió forintos összeggel számolt. A testület kiegészítette az összeget, de az 5 millió ki lett belőle véve. A két ügy különvált.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az év elején igény mutatkozott arra, hogy a szüret rendezése és szervezése a VN. Kft-hez kerüljön. Ezért került ilyen jellegű megfogalmazással elkülönítve kezelésre az 5 millió forint a költségvetésben, a testület jóváhagyásával.

 

Bolla József ügyvezető szerint az üzleti tervük nincs összhangban az önkormányzat költségvetésével, nem szerepel benne az 5 millió forint. Egy munkaerőt felvettek, de 1-2 hónap után megszűnt az alkalmazásának szándéka.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület akkori döntését kellett a költségvetési előirányzatok között szerepeltetni.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy az üzleti tervet nem szabad októberben elfogadni, mert ilyen félreértések lehetnek. Tervről van szó, mely változhat. Felhívja a figyelmet arra, hogy hamarosan ki kell fizetni 90 millió forintot a Tátika visszavásárlására.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy szabadon a tartalékban lévő 130 millió forintos előirányzattal rendelkezhetünk.  Ezen felüli lekötött pénzünk kötelezettségvállalással terhelt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatásra ki fogja mutatni, hogy mennyi pénzt költöttünk. A jelzett összegből 100 millió már kötelezettséggel terhelt, 30 millióból lehetetlen mintegy 5 milliárdos csomagot megvalósítani.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

368/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit KFT (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kérelmét támogassa és működési kiadásainak biztosításához 5.000.000 Ft összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa.

2.  Badacsonytomaj VN KFT működéséhez 5 fő 2015. december 1-től 2016. március 31-ig történő tovább foglalkoztatására 765.860,-Ft/hó, összesen: 3.063.440,- Ft támogatást biztosítson az önkormányzat  2016. évi költségvetése, Egyéb működési támogatások ÁH kívülre jogcím  terhére előzetes kötelezettségvállalással.

 1. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
 2. Kérje fel a Költségvetési és adóosztályt, hogy a támogatási szerződés előkészítéséről és a kifizetésről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy rövidebb, de jogilag előkészített SZMSZ került a testület elé. Az előző SZMSZt hétszer módosította a testület, több olyan pontot tartalmazott, melyek „ellentétben” voltak.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki rendelet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

369/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

11./ Napirendi pont

A helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

370/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi adókról szóló 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

12./ Napirendi pont

Javaslat a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy törvényi kötelezettség minden évben a sírhelyek díjának felülvizsgálata.  Maga részéről nem javasolja az emelését.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

371/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a temetőkről a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004.(IV.05.) önkormányzati rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat ne módosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

13./ Napirendi pont

Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázaton 31 erdei m3 tűzifa támogatást nyertünk, mellyel 15-16 család támogatható. Általában 2 m3-t szoktunk adni családonként, melynek kiszállítása az önkormányzat kötelezettsége. Kéri a helyi rendelet megalkotását és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

 

Nagy Lajos levezető elnök megjegyzi, hogy tudomása szerint többet igényeltünk.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a beérkezett igények szerint ennyit tudtak adni. A pályázat tartalmazza, hogy kik élveznek előnyt az elosztásban.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

372/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális tűzifa vásárlására és kiszállítására vonatkozó adás-vételi szerződés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-vel (8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.) 31 erdei m3 keménylombos szociális célú tűzifa vásárlására és kiszállítására vonatkozó adás-vételi szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére hatalmazza fel a polgármestert.

Az önrész összegét és a kiszállítás költségét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítsa.

 

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

Határidő: azonnal

 

Nagy Lajos levezető elnök kéri, hogy aki a rendelet-tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

373/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

374/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2016. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy az SZMSZ 46.§ (6) bekezdése értelmében a képviselő-testület által elfogadott munkatervet a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

15./ Napirendi pont

Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

375/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Társulási Megállapodás módosítására javaslat

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás (a „Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás) Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően hagyja jóvá.

2./ Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

16./ Napirendi pont

Egészségház fűtésleválasztása, fűtéskorszerűsítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Miklós bizottsági tag kérdezi, hogy a teljes beruházásnak mennyi a költsége. Az előterjesztés különböző alternatívákat tartalmaz, inkább csak viszonyszámokkal. Úgy lehetne jól dönteni, ha pontosan láthatók lennének a költségek. Egy hűtő-fűtő megoldás korszerűbb lenne.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy erre konkrétan még nem tudunk választ adni. Kun István képviselő az elektromos fűtést javasolja hőszivattyúval. Ha elektromos kazánt választaná a testület, akkor a radiátorokhoz nem kellene hozzányúlni, viszont a fűtés drágább.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy az orvosokkal történt-e egyeztetés.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy konkrét egyeztetés még nem volt, társasházi közgyűlést kell összehívni hozzá. Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvossal is egyeztetni kell, hogy mi a véleménye.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a pluszban termelt áramot meddig kell felhasználni, átvihető-e a következő évre.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a pályázat tekintetében 5 év alatt kell felhasználni. 250 eFt-os plusztermelés mutatkozott, melyet az MVM Zrt. kifizetett volna, de mivel a pályázat szerint bevétel nem keletkezhet, nem nyújtottuk be a számlát.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az egészségház fűtéskorszerűsítésére árajánlatok bekérésével, a társasházi közgyűlés összehívásával, Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvossal történő egyeztetéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

376/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egészségház fűtésleválasztása, fűtéskorszerűsítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. az egészségház fűtésleválasztásának, fűtéskorszerűsítésének érdekében kérjen be árajánlatokat a tervezésre, kivitelezésre.
 2. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert a társasházi közgyűlés összehívására, mely ülésen kerüljön egyeztetésre a korszerűsítési szándék. Erről Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvossal is javasolja az egyeztetést lefolytatni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

17./ Napirendi pont

Tájház-udvari üzletek hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi az előterjesztőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a testület a Tájház udvari üzletek közül 3 üzlet megvásárlását határozta el, melyből kettő teljesedésbe ment, egy még nem. A tulajdonos 60 napot kapott, hogy a bérlőket kiköltöztesse. Szeretnénk, ha az érintett ingatlanokat mi is bérbe tudnánk adni. Erre nyilvános pályázatot kell lebonyolítani, az előterjesztés a mai ülés anyagát képezi.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a harmadik üzlet megvásárlásával mi a helyzet. Eddig milyen bérleti díjat fizettek a bérlők.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kihallgatást kér a bank vezetőjétől, mert az ügyintéző nem jogosult dönteni. Az okozza a problémát, hogy a Bank is értékbecslés alapján dolgozik, a két becsült érték között 200 eFt-os különbség van. Az üzletek bérleti díja tudomása szerint 20-30 eFt volt + a rezsiköltség.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

377/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház-udvari üzletek hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat fogadja el a 8258 Badacsonytomaj 116/1. hrsz-ú és 116/3. hrsz-ú ingatlanok hasznosítása vonatkozásában és pályázati kiírás tárgyában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

18./ Napirendi pont

Magánerős út és közműépítések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi az előterjesztőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a bizottság az a döntést hozza, - nem elvetve a támogatás lehetőségét - a költségvetés függvényében térjünk vissza ennek a témának az eldöntésére. Kötelezettséget vállalnánk 16 millió forintra, ugyanakkor ennek az útnak a csatornázására már adott pénzt a testület.  A döntéshez mindenképpen tudni kell a pénzügyi lehetőségeket.

 

Nagy Miklós bizottsági tag egyetért a javaslattal. Kell egy vonalat húzni, átgondolni, hogy hol tartunk. A nagyobb kihívásoknak meg kell felelnünk a jövőben.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

378/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Magánerős út és közműépítések támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a magánerős közműfejlesztés támogatására vonatkozó döntést javasolja a költségvetés tárgyalásának időszakára elhalasztani, nem elvetve a támogatás biztosításának lehetőségét.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

19./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az Egry Emlékmúzeum komplex kulturális, alkotó és szolgáltató térré történő átalakítására vonatkozó 57 milliós pályázat elkészült, azt aláírta, az anyag a pályázati dokumentációt készítőknél van. A pályázati ablakot még nem nyitották meg. Megjegyzi, hogy folyamatosan keresik meg pályázatkészítő szervezetek, melyeket a legnagyobb tisztelettel fogad, adott esetben képviselő társaival együtt. A legutóbb kiküldött anyagot rendelkezésükre bocsátotta, illetve a településfejlesztési koncepcióból készített 5 oldalas dokumentációt és a 24 pontos fejlesztési dokumentációt is. Kérte, hogy tekintsék át a listát, mutassanak rá azokra a projektekre, melyek tekintetében erősnek érzik magukat, illetve ha tudnak olyan pályázatról, melyre nem gondoltunk, jelezzék.  Az utolsó megkeresés pénteken volt, fő profiljuk a víz és csatornaprogram volt.  A Balaton körbe csatornázására a Kormány kötelezettséget vállalt 2015. december 31-i határidővel. Készült olyan lista, hogy mely településeken kell szinte kötelező jelleggel a programot befejezni, ezen Badacsonytomajnak is szerepelnie kell. Emiatt van esélyünk az előrelépésre, az együttműködés kereteiről a testületnek kell majd dönteni. Ismerve a pályázati együttműködések kapcsán beszűkülő lehetőségeket, egyre többen vállalnak olyan együttműködést, melyben a tervezés és az előfinanszírozás is szerepel. A Hősök tere programot is megemlítette az egyik szervezetnek, akik tervező csapattal is rendelkeznek. Ha megfelelő kiírás jelenik meg, megkeresnék az önkormányzatot és a tervezési költséget a projekt keretei között elszámolnák.  Ezzel érdemes lenne foglalkozni,, mert így a tervezési költségek nem az önkormányzatot terhelnék. Elmondták, hogy energetikai jellegű felújításokra, környezetvédelemmel összefüggésben várhatók pályázatok.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

379/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

20./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés tényadatokat tartalmaz. Nagyrészt szociális jellegű kérelemről van szó, melyek a testület részéről nem igényeltek intézkedést.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

380/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 21. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Művelődési ház, a Tájház udvar és a Városkapu terveit megismertették a lakossággal. Szeretné, ha a szerdai testületi ülésen döntés születne. A tervezők a kiegészítő anyagokat megküldték, továbbítani fogja a testületi tagok részére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az osztályvezető asszony a sürgősségi indítványt előkészítette.

 

Nagy Lajos levezető elnök 10.10 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10.20 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

Hiányzik Forintos Ervin bizottsági elnök és Kun István bizottsági tag

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Művelődési ház terveinek utolsó egyeztetéséről készített emlékeztetőhöz viszonyítva néhány pont nem a megbeszéltek szerint szerepel, erre a sürgősségi indítványban ki kell térni.  Úgy érzékelte, hogy a terv a fórumon résztvevőknek tetszett.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint az alapkoncepció és a vizuális megjelenés pozitív.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájház udvarra 3 verzió készült. Az A. verzió szerint egy vízcsepp alakú park uralja a tér központját. A parkolók a Tájház folytatásában, a Hivatal felől megszűnnének. Egy üzlet egyenlőre maradna, ha mégis eladná a tulajdonos, ott egy üvegfelületű kávézó lenne kialakítva. Az utca egyirányú lenne, az iskola előtti téren új parkolók lennének kialakítva. Ez a legköltségesebb verzió. A B. verzió szerint átlós irányban csíkok szabdalnák a teret, kis trepniken lehetne eljutni bárhová. Rendezvények idején lefedhető az egész rendszer.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a C. verzió szerint a parkolók maradnának, egy mini park alakulna ki. Itt semmilyen utcabútor nem került feltűntetésre. A fórumon a legtöbben az A. verziót támogatták. Ebben az esetben viszont helyet kell találni a rendezvényeknek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre két alternatíva lehetséges, a Tájház udvar vagy az új Művelődési ház udvara. A művelődési ház adottságait kihasználva, adott esetben akár a parkoló átmeneti lezárásával egy nagyobb teret lehet biztosítani a rendezvényekhez. A színházterem végének nyitása lehetővé tenné, hogy nem kellene külön színpadot építeni a rendezvények alkalmával, illetve ott a vendégek fogadását is le lehetne bonyolítani.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a boltnak szolgalmi joga van a bejáráshoz.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez a tér szélére leszorítható. A rendezvénytér burkolt lenne, mobil növényekkel, bútorokkal ellátva.

 

Nagy Lajos levezető elnök szerint az üzlet a Fő utcáról is feltölthető.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a Tájház udvar egy mindennapi szolgáltató központ lehetne, közepén parkkal, a széleken pedig szolgáltatásokkal. A rendezvénytér pedig az új infrastruktúrával ellátott helyen lenne, ahol a külső-belső funkció összefolyhat. Közelsége miatt a Fő tér is bekapcsolható. Az üzletet nem hétvégén, rendezvények idején töltik fel, véleménye szerint ez kezelhető lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Városkapu projekttel kapcsolatosan a strandbejárat és a park vonatkozásában is HÉSZ módosításra van szükség a tervező szerint. A strandbejárattal az a probléma, hogy a HÉSZ szerint a tetőhéjalás szöge 25 %-os lehet, a tervező ennél kevesebbet akar. A rendezvénytér mérete kisebb, mint amit elképzeltünk. A problémákat összefoglaljuk a testületi ülésre. A pályázatok megjelenése március környékére várható, addigra engedélyes tervekkel kell rendelkeznünk. Javasolja az egyik tanácsnokot megbízni azzal, hogy szerezzen kapcsolatrendszert arra, hogy a hivataloknál az engedélyek mielőbb teljesedésbe menjenek. Nem tudja elfogadni, hogy egy engedélyezési eljárás 1,5 évig tart. Megjegyzi, hogy a két gyalogátkelőhelyre az építési engedély megérkezett.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a Városkapu projekttel kapcsolatosan Orbán Péter alpolgármester kapott felkérést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előkészítés a műszaki osztály feladata, de a lobbi tevékenységre mindenképpen a politikát kéri.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy informálisan megegyeztek abban, hogy a rendezvénytérrel kapcsolatosan a HÉSZ módosítást elindítja a testület, itt egy egyszerűbb megoldás lehetséges.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a tervező még nem küldte meg az anyagot, ezért nem tudja szakszerűen megfogalmazni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy elvi szintű javaslatot is tehet a bizottság, de vissza kell hozni újra, ha a tervezők mást fogalmaznak meg.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a park esetében kezdeményezhető egy javítás, a másik esetben nem biztos, hogy a jogszabályok lehetővé teszik, a módosítás hónapokat vehet igénybe. A következő egyeztetés pénteken lesz, a Nemzeti Park állásfoglalása megérkezett, a park vonatkozásában pozitív.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ez a három projekt sok évre meghatározza a település kinézetét. A badacsonyi projekttel kapcsolatosan nincs problémája, a Közösségi központot szintén el tudja fogadni. Bár a bolt feltöltése miatt aggályai vannak. A Tájház udvaron elkészült tér véleménye szerint dekoratív.  A szomszéd reklamációja miatt egyszer már szét kellett bontani és újraépíteni, nem szabadna újra szétszedni. A Tájház nem illik bele a képbe, kihasználtsága nem megfelelő. Úgy gondolja, hogy Badacsonyban nagyobb létjogosultsága lenne. A Tájházzal kapcsolatos közvélemény kutatás eredménye megosztott volt. Megfontolásra ajánlja a jövőbeni áthelyezését.

 

Nagy Lajos levezető elnök szerint is szép az elkészült tér, de a macskakő burkolat nem ide való. A Tájház szerinte sem illik ide, annak ellenére, hogy ebben az évben a bevétele meghaladta a 100 eFt-ot.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a működtetése most is veszteséges, a bérköltség 300 eFt körüli összeg volt. Forintos Ervin képviselő jelezte, hogy Balatonfüreden a kikötő közelében épített látogatóközpont 30 milliós bevételt hozott. Ha a Tátika épületét visszakapja az önkormányzat, abban lehetne egy látogatóközpontot kialakítani, melynek tartalma lehetne a helytörténeti kiállítás is. Így nem kellene bérlőket felkutatni, néhány embernek foglalkoztatást biztosítana. Ha itt csak 10 ezer ember fordulna meg, akkor 10 milliós bevételt jelenthetne. Ezt csak gondolatébresztőnek szánta, nem biztos, hogy ez a helyes irány.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a falumúzeumot jobban el tudná képzelni a Szegedy Róza ház mögötti épületben lévő nagy pajtában. A borászati anyagokat is ki lehetne oda vinni. A Tátikával kapcsolatosan jó ötletnek tartja a látogató központot, egy geológiai, bányászati iránnyal. Túracentrum is lehetne a Nemzeti Park bevonásával, illetve önkormányzati üzlettel, melynek kínálata a kirándulásokhoz, a kerékpártúrákhoz kapcsolódik.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint is akkor lesz a térből egy kultúrált rész, ha a Tájház lebontásra kerül. Javasolja, hogy ennek szellemében történjen meg a tér áttervezése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy készült egy komplett anyag a kerékpáros témában, melyet a testület még nem ismer. Az abban foglaltakat megfelelő időpontban szabad publikálni. Egyelőre olyan háttértámogatót kell keresni, aki pozitív döntés esetén a megfelelő helyeken tovább tudja vinni az elképzelést.

 

Nagy Lajos levezető elnök kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

381/2015. (XI. 23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos levezető elnök

 


Nagy Lajos levezető elnök megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 11.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                    Nagy Lajos                              Nagy Miklós

bizottság elnöke                                 levezető elnök                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!