2023.10.24 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 16/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2023. október 24-én (kedden) 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag

                           Mékli Bernadett                                bizottsági tag

                           Rádulyné Halász Ibolya                   bizottsági tag

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag                   (5 fő)

               

Távolmaradását bejelentette:

                           Hartai Béla                                       bizottsági tag

                           Vercz Attila                                      bizottsági tag                    (2 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                           polgármester

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                 (3 fő)

                           

Meghívottak közül jelen vannak:

                            Gyimesi Mónika                             műszaki-igazgatási ügyintéző

                            Tóth Zsuzsanna                              osztályvezető-helyettes

                             Rakics Anna                                   VN Kft. ügyvezető

                             Molnár Mihály                                pályázati referens

                             Dr. Végh József                              ügyvéd

                                            

                             Kovács Ágnes                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent:        0 fő       

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Vercz Attila és Hartai Béla bizottsági tagok távolmaradásukat jelezték. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

344/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Forintos Ervin bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 21 napirendi pont szerepel, kéri, hogy aki egyetért a 21 napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

345/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. október 24-i soros ülésének napirendjét 21 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve 2023.-2024. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft. Ügyvezető

 1. Tűzifa szállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről – ajánlat bekérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Alsó-bazársori üzletek bérletének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Kisfaludy-ház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Kodály Zoltán utca telekügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Óvoda napelemes rendszerének bővítése és klíma berendezések telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. 8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról- ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Kisörshegyi útpadka javítása – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Napelemes lámpák telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Pályázatokról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 1. Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri az előkészítő kollégát a részletek ismertetésére.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a módosításra a testület döntései miatt van szükség. Lényegében átcsoportosítás történt. Volt, ahova még nem tudott pontos határozat számot. A tartalék keret terhére történt a módosítás. Az étkezési díjaknál is szükséges volt, de a fő összegeket nem értini.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy szó volt plusz összegekről is, például a Szőlő utcánál is.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az előterjesztésben benne van, hogy létrehoznak egy keretet és m2 árakat kérnek majd be, s így lesz a bruttó 30milliós keret.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy ha a testület eldönti, akkor majd a következő testületi ülésre kerül be.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Szőlő utca nem fix ár.

 

Molnár Mihály pályázati referens hozzáteszi, hogy amíg nincs döntés, az nem lehet benne a módosításban. Csak a következőben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

 

346/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

2./ Napirendi pont

Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkéri az előkésztő kollégát, hogy ismertesse az előterjesztést.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy az adós kolléganő kidolgozta az anyagot. A következő év előtt 45 napon belül kell meghatározni, hogy módosítanak-e vagy sem. Az adó maximumok nem álltak rendelkezésre az előkészítéskor még. Minden le van írva, hogy mi hány forint. El kell dönteni, hogy kíván-e a testület módosítani az adók mértékén vagy sem.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, az IFA-t idén módosították, s az előterjesztés szerint nem emelnek rajta. Két határozati javaslat is van.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag hozzáteszi, hogy nem javasolja az emelést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

347/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi adórendeletek felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága megismerte a helyi adórendelet felülvizsgálatára készített előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi adórendelet ne kerüljön módosításra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a javaslata volt, hogy a belső ellenőr személyében váltás legyen, amely jó döntésnek bizonyult. Minden évben meg kell határozni a jövő évi tervet, ez van most az anyagban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

348/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti formában javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2024. évi belsőellenőrzési munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

4./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök a jegyző urat kérdezi, hogy kötelező ez a felülvizsgálat?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez alapja minden induló pályázatnak, rendelkezni kell ilyen programmal. Most érkezett el az idő, hogy az újabb javaslatok bele kerüljenek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza: az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

349/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2023-2028, továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2023-2028 a www.badacsonytomaj.hu honlapon tegye közzé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

5./ Napirendi pont

Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy általában december hónap elején szokott lenni. Kérdezi, hogy 2023. december 04. vagy 07. napja legyen?

 

Török Zoltán alpolgármester véleménye, hogy 2023. december 04.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az is felmerült, hogy online legyen megtartva. A jogszabályok lehetővé teszik.

 

Török Zoltán alpolgármester maradna a megszokottnál, s javasolja a december 04. napját, de az online megoldást nem.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag is a személyest javasolja. Kell lehetőséget adni a személyes találkozóra. Neki a december 04. napja megfelel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával és a 2023. december 04. napján 18,00 órai időponttal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

350/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 1. évi közmeghallgatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2023. évi közmeghallgatás időpontját 2023. december 04. napján, 18,00 óra időpontban határozza meg, továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt kérje fel, hogy a közmeghallgatás időpontjáról     a lakosságot előzetesen informálja.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

értesítésre 5 munkanap

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve 2023-2024. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna VN Kft ügyvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az ügyvezetőt a részletek ismertetésére.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ez egy kötelező tájékoztató anyag. Minden évben meg kell tárgyalni és elfogadni. Az előterjesztés mindent tartalmaz.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az idei évben ki lesz a külsős a hókotrásnál?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy mint eddig is, most is Bolf Sándor lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

351/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozat elfogadását.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

7./ Napirendi pont

Tűzifa szállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy megérkeztek az ajánlatok. A legolcsóbb Orbán József ajánlata lett.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ezzel most annyit értek el, hogy majdnem fele ár lett. El kell gondolkodni, hogy a helyit érdemes-e megkérdezni.  

 

Forintos Ervin bizottsági tag hozzászólva elmondja, hogy pedig kapott hideget-meleget, hogy javasolta Orbán Józsefet.

 

Török Zoltán alpolgármester véleménye, hogy tudomásul kell venni, hogy annak a legegyszerűbb a kiszállítás, aki vágja.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az Orbán József rakodóval teszi fel a fát az autóra.

 

Török Zoltán alpolgármester véleménye, hogy nem könnyű összehozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdése, hogy Orbán József vágja?

 

Török Zoltán alpolgármester válasza, hogy igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

352/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális célú tüzelőanyag (összesen 80 erdei m3) keménylombos tűzifa ingatlanokhoz történő szállításával megbízni Orbán József (8286. Gyulakeszi, Kossuth u. 64.) egyéni vállalkozót 5.800,-Ft + ÁFA/forduló, azaz 2.900,-Ft + ÁFA/m3 összegben, melyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére javasol biztosítani a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

8./ Napirendi pont

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről – ajánlat bekérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy megérkeztek az ajánlatok. Felkéri az előkészítőt a tájékoztatásra.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy befürödtek rendesen. Akiket megszólítottak, azok nem vállaltak mindent egyben. A Bakony Plastiroute a legteljeskörűbb. Az örsi és badacsonyi tábla szerepel. Örsre is jó lenne a csere.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, olyan rémlik neki, hogy amikor kihelyezték, akkor volt garancia. Nem lehet utánanézni?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válasza, hogy a holnapi testületi ülésig nem tudják megkeresni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy régen lett kitéve.

 

 1. Bodnár Attila jegyző véleménye, hogy akkor biztos nincs garancia. Maximum 3-5 év lehetett.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a Bakony Plastiroute a meglévő oszlopra ki tudja tenni, de javasolt új oszlopokat is. El kell dönteni. Elmondja, hogy szerinte a Bakony Plastiroute éri meg a legjobban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy csak a szállítás nincs benne az árban.

 

Forintos Ervin bizottsági tag nem is érti, hogy ide jönnek, de nem tud szállítani?

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy kérjenek árajánlatot, hogy mennyi lenne a szállítás.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy egy tábla vagy több? Szerinte egyelőre egy tábla.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a novemberi ülésre újra be kéne hozni és addig kér a szállításra ajánlatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök egyetért.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy Ajkán van?

 

Rakics Anna ügyvezető válaszol, hogy igen. Elmondja, hogy szerinte nem fér fel a kocsira, azért nem szállítják.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző javaslata, hogy a VN Kft. hozza el a táblát.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem biztos, hogy fel fér, hasonló autójuk van, mint a táblás cégnek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag felajánlja, hogy elhozza a táblát.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy akkor meg van a szállítás oldva.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy akkor örsre is? Mi van, ha mi szállítjuk és akkor kettőt kéne rendelni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával két tábláról azzal, hogy a városüzemeltetés hozza el, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

353/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről – ajánlat bekérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2 db tábla kerüljön megrendelésre azzal a kiegészítéssel, hogy a városüzemeltetés a szállítást oldja meg.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

9./ Napirendi pont

Alsó-bazársori üzletek bérletének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi a jegyző urat kíván-e hozzátenni valamit.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mindenki előtt ott az anyag, ismeri mindenki.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy mi volt a 11-es pont, amire a Norman céloz a levelében.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az a pont tartalmazza, hogy elfogadják a feltételeket és nincs további igényük.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy ezt miért nem akarja?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy próbálkozik. Ha öt napon belül nem írja alá, akkor semmis lesz.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy beleírta, hogy ezzel minden igényét letudja és ezt nem akarja elfogadni. Fontos, hogy határidő legyen az aláírásra.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy akkor legyen 2023. november 15. a határidő az aláírásra. Ha nem írja addig alá, akkor jogvesztés lesz.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy miért egyezzenek bele, hogy a bérlő nem fizet inflációt?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, úgy lesz, ahogy szavaznak.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag összegzi, hogy akkor vagy elengedik, vagy sem.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, tett egy ellenajánlatot, s joga van a testületnek elfogadni, vagy sem.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy akkor a határidő az aláírásra 2023. november 15.

 

Dr. Végh József ügyvéd szerint is jó a határidő dátuma.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy mi van a díjtartozással?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, hogy nincs tartozás.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a szerződésben benne van még?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ezeket kivette belőle.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy szerinte jobban meg kell fontolni, mit írnak alá. Nehogy mások majd próbálkozzanak ezért. Mindenkinek egyformán kéne a szerződéseket megoldani. Nem lett jó vége.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az akkori vezetés döntötte ezt így el. Nem most döntöttek. A mai napig le van zárva kerítéssel a terület.

 

Dr. Végh József ügyvéd egyetért, hogy még mindig le van zárva. A másik az, hogy a bérleti szerződéseknél nagyon oda kell figyelni, hogy a fejlesztések, ha zajlanak, akkor köteles tűrni a bérlő. Az is tény, hogy nem lehet bele venni, hogy ellehetetlenül a működése. Hiszen a munkák után sokkal szebb lesz a környezet. A bérleti szerződésben az a baj, hogy nincs erre utaló dolog. Azt állították, hogy benne van és mint kiderült, nincs benne.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, arról volt a döntés, hogy legyen benne. Az önkormányzat akkori ügyvédje valamiért kihagyta ezt. Hozott anyagból dolgoznak.

 

Dr. Végh József ügyvéd javasolja, hogy ilyenek a jövőben ne legyenek.

 

Török Zoltán alpolgármester helyesel, hogy igen, fontos, hogy benne legyen a szerződésben.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az egy év, amit a munkálatok miatt elvesztett, azt megkapja és a plusz egy évben az új környezet fogadja majd.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ha lejár a szerződés újra lesz pályáztatva.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, a bérlő elmélete az, hogy amíg nem tudja használni, addig a bérleti díj nem jár, hiszen haszontól is elesett.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy mi lenne, ha per lenne?

 

Dr. Végh József ügyvéd visszakérdez, hogy mekkora lenne a kár? Az elmaradt haszonra hivatkozhatna, hogy X millió forint kiesett.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy igazából akkor jár jobban az önkormányzat, hogy azt mondja, hogy aláírja és majd úgyis újra ki kell írni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy egy dolog, hogy jelenleg élő szerződése van. Nem lesz felmondva.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy amíg nincs vége a pernek, addig nem lehet semmit tenni.

 

Dr. Végh József ügyvéd egyetértve mondja, hogy igen, pontosan. Óvatosan kell dönteni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy az ügyvéd úr azt írta, hogy egyértelmű javaslata a felmondás.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az még akkor volt, amikor azt a véleményt írta. Azóta rendeződött. Aláírta, hogy rendezettnek tekinti. A testület dönt, hogy az inflációkövetést akarja vagy sem.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök egyetért, hogy aláírja a szerződést és azzal, hogy szeretné ne legyen infláció követő.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a pavilonokkal kapcsolatban mi a helyzet?

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök is kérdezi, hogy állandó helyen lesznek?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy biztos nem. Szerinte nem, de nem tud semmit.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy sokan azt szeretnék, hogy a borhét visszakerüljön oda.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy lesz ebből valami?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy minden fejlesztés, s ami létrejön az önkormányzaté lesz. A BTTF csak megvalósít. Az önkormányzat dönt, hogy hol lesz a bódé. S igen, valószínűleg lesz belőle valami.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ebben a szerződésben nem kell kezelni?

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy nem. Ezt nem. Pont jó is volt neki.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy biztos nem állandó lesz a bódé.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy szeretné, ha maradnának, de a nem inflációkövetés nem tetszik neki. Nem tud vele egyet érteni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy mindenkinek igaza van. Jelenleg abban kell dönteni, hogy inflációkövetéssel vagy nélkül fogadják el. Az alap szerződésben nem volt benne az inflációkövetés.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, egyetért azzal, hogy ha aláírják az inflációkövetés nélkül a szerződést, akkor megegyeznek végre. De csak úgy, hogy minden mást vállalnak és 2023. november 15-ig aláírják. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi döntést hozza:

 

354/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Alsó-bazársori üzletek bérletének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződés módosítás 2023. november 15. napjáig kerüljön aláírásra, és a bérleti díj inflációkövetés nélkül kerüljön megfizetésre

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi az előkészítő kollégát, hogy kíván-e hozzáfűzni még valamit.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző köszöni nem, minden le van írva az előterjesztésben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy szőlőtelepítés van írva. Az árral kapcsolatban nem talált semmi. Ki fogja meghatározni a bérleti díjat? Ha többen jelentkeznek, akkor ki dönt?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a hasznosítás nem kérdés, csak szőlőtelepítés lehet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy akkor csak az ár a döntő.

 

Forintos Ervin bizottsági tag jelzi, hogy a pontozási rendszerrel kapcsolatban lenne javaslata. Nem látja, hogy 10 ponttal lenne díjazva, hogy a hegyközség tagja vagy ha őstermelő.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy kötelező tagsága lesz a szőlőtelepítést követően.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy utána?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy benne van a szerződésben, ha nem telepít, akkor megszűnik a szerződés. Ezt figyelemmel lehet kísérni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, miután bérelte.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy nem érti, miért kell kizárni, hogy nem helyi valaki.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy miért, mindegy ki jön ide?

 

Dr. Végh József ügyvéd szerint igen. A pályázatot úgyis el kell bírálni majd. Aki erre ajánlatot tett, az sem helyi. Csak az a jó, aki Badacsonytomaj Városon belül állandó lakcímmel rendelkezik? Nem érti miért kell kizárni, aki nem itt lakik.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a testület indoklás nélkül kizárhat bárkit.

 

Dr. Végh József ügyvéd egyetértve elmondja, hogy igen, a testület dönthet csak.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy az 5% beépíthető, akkor az a 4000m2 felett?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válasza, nem.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, ennek a története a következő. Ez egy furcsa alakú telek. Egy része az étterem előtt van. Van egy másik része, ami telepíthető terület. Az ingatlanra kell készíteni egy helyszínrajzot, ami megmutatja, hogy mekkora – 5590m2 -, amit be kell telepíteni szőlővel. Arról szól a rajz, azt veszi bérbe. Nincs beépítési kötelezettség. Gyakorlatilag ez alapján tud telepítési támogatási is igényelni. Az egy dolog, hogy minimum 10 évre szól a telepítés után a fenntartási kötelezettség. Onnantól 10 év a fenntartási kötelezettség, hogy bérbe veszi és telepít. A kis rész nincs benne.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, ezt érti, hogy az 5% beépítheti, az a 4000m2-re vonatkozik? Akkor 4000m2 szőlő és bármit építhet?

 

Dr. Végh József ügyvéd a kérdésre válaszolva elmondja, hogy semmit nem építhet. Az egy dolog, hogy a teljes területen lehet, ebben az övezetben, de oda nem.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, ez bérbeadás, itt nincs építés.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, volt már ilyen.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az önkormányzat jogosult ellenőrizni. Minden az önkormányzaté marad. Aki ezt kiveszi, az komolyan is gondolja az egészet. Csak és kizárólag szőlőtelepítésre adja az önkormányzat bérbe.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mennyi a bérleti díj?

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök véleménye, hogy meg kell kérdezni, hogy most mennyit ér a terület. Majd utána lehet dönteni az árról.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy érdekes ez. Nem mindegy, hogy hol van a bérelhető terület. Szerinte értékbecslőt kell megkérni. A lényeg, hogy szakember bevonásával történjen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy 5 év után már hasznot hoz a szőlő. Bizonyos összeget adnak a szőlőtelepítéshez támogatásként. Tervet kell beadni, akkor kap támogatást. A támogatásból kell szőlőt telepíteni. A támogatás 5 évre van kiszámolva, hiszen 5 év után már termőre fordul a szőlő és hasznot hoz.

 

Dr. Végh József ügyvéd egyetért. Elmondja, hogy régen önerő is volt, most már nincs.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a bérleti idő 10 évnél kevesebb nem lehet. A NAK-tól és a Hegyközségtől is véleményt kell kérni az árral kapcsolatban.

 

Török Zoltán alpolgármester ismételten elmondja, hogy igen, szakértő bevonása szükséges.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a helyi földbizottságtól is kérjenek állásfoglalást az árral kapcsolatban.

 

Forintos Ervin bizottsági tagnak módosító javaslata, hogy 10 pontot érjen a helyi hegyközségi tagság.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az elbírálásnál 10 pontot érjen a tagság, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi döntést hozza:

 

355/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása, elbírálási pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati felhívásnál a pontozási rendszerbe kerüljön bele, hogy 10 pontot érjen a Hegyközségi tagság

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, mely tartalmazza majd a szakértő bevonását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

356/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat kiírását megelőzően kérjenek fel szakembert, szakértőt a bérleti díj megállapításához.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

11./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy mindenki megkapta és ismeri az anyagot.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a kiírás szerint van egy olyan rész, amit lehetne pontosítani. Azt a részt, amely kimondja, hogy nem áll perben az önkormányzattal, ott módosítaná arra, hogy az elmúlt 5 évben.

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, hogy nem érti, hogy ha valaki peres ügyben állt az önkormányzattal, az miért kizáró ok? Azzal egyetért, hogy ha mos perben áll, a múltban, azt nem érti.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az időtartamot szeretné meghatározni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, szerinte nincs olyan, akinek nem volt ügye.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy bérbeadásnál nem szeretne olyan bérlőt, akivel volt már peres ügye az önkormányzatnak. Ehhez határozottan ragaszkodik.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a pont szerinte is kell, csak az időt módosítaná benne.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag is módosítaná.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök az írná bele, hogy jelenleg nem áll perben. Az anyag most azt írja, hogy soha nem állt perben. Módosítaná, hogy az elmúlt 5 évben.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy Mékli képviselő asszony azt javasolja, hogy vegyék ki.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy módosító javaslatként szeretné Török Zoltán javaslatát, hogy 5 éven belül, ha volt, vagy ha most van, akkor nem pályázhat. 5 éven túl nem számít.

 

Dr. Végh József ügyvéd vélemény, hogy akinek volt peres ügye, ne indulhasson. Azért, mert aki az önkormányzattal már jogvitában volt, ott már komoly gond van. Ilyenkor nagyobb a veszélye egy újabb pernek. Öt év rövid idő, egy per simán eltart addig.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző egyetért az ügyvéd úrral.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az előterjesztés szerint egy év van kiírva a bérbeadásra. Erre figyelemmel kell lenni. Az egy év szerinte kevés.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, miért lett egy év? Soha nincs ilyen benne egy szerződésben.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy már a véleményét elmondta.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag szerint az egy év kevés.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy két dolog miatt volt. Az egyik a választások miatt.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy mindent bele kell írni, hogy ne legyen gond. Ha felújítás lenne, azzal kapcsolatban is minden szerepeljen.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag egyetért. Olyan döntést hozzanak, hogy 5-10 év múlva is jogos legyen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mit értenek a hasznosítás alatt?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az alapszerződésben is benne van.

Dr. Végh József ügyvéd közli, hogy ő is beleírta.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a 2013-as állapotot figyelembe véve, de nem volt ott időpont, hogy mikor tekinthető meg. Legyen benne egy olyan tartalom, hogy milyen állapot van, és a 2013-as milyen állapot volt. Legyen rögzítve minden. Tapasztalatból mondja. Bérleti díj összege? Ha valaki megajánlja az induló összeget, akkor licit lesz?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, igen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag módosító javaslata, hogy legyen időpont amikor megtekinthető az ingatlan.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag pontosítást kér, hogy a bérleti jogviszony 1 év. Aki egyösszegben megfizeti az 5 évet, az előnyt jelent, akkor erről nem beszélhetnek, ha jól érti.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen, ez valóban benne van, ki kell venni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy 2013-ban, mikor bérbe adták, akkor szerették volna, hogy az üzemeltetés tekintetében mi hogyan legyen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy most is benne van.

 

Forintos Ervin bizottsági tag nem találja.

 

Dr. Végh József ügyvéd közli, hogy a szerződésbe beírta, a 10-es pont tartalmazza.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy minden nap nyitva kell lenni? Pontosítani kellene. Kötelező legyen egy alap, egy minimum legyen a nyitva tartásra.

 

Török Zoltán alpolgármester 15,17 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

Legyen egy szezon és egy alap, amikor kötelező neki nyitva lenni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag hozzáteszi, hogy például május 01.-től szeptember 30-ig.

 

Forintos Ervin bizottsági tag egyetért. Elmondja, hogy legyen egy követelmény, s kerüljön bele.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy az épület téliesített?

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye, oldja meg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy lassan az önkormányzat fizet, hogy vegye ki valaki. Ez így nem vagyonkezelés.

 

Forintos Ervin bizottsági tag egyetért.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy egész évben, szezonon kívül is nyitva kell lenni. Ezt tegyék bele, legyen kötelező. Volt példa, hogy a felújítást az önkormányzattól kérték. Az legyen a bérlőé, neki kell megoldani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag egyetért és kéri, legyen benne az időpont a nyitva tartásra.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, előzetesen egyeztetett időpont a megtekintésre, s megoldják. Akkor nem kell pontos időt megadni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, a felhívásnál azt látja, hogy a beérkezés időpontját is meg kell adni. Valamint a bontás idejét is el kell dönteni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, meddig van szerződés.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy 2023. december 31-ig.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a beérkezés ideje december 01. jó lenne?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy soros ülésen legyen. Szerinte november 30. legyen és december 15-ig döntés.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázat beérkezésének ideje 2023. november 30. 12,00 óra legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

357/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása – pályázat beérkezésének ideje, módja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat beérkezésének ideje, és módja: 2023. november 30. napja 12.00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Kisfaludy-ház hasznosítására”), kerüljön meghatározásra.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázat bontásának ideje 2023. november 30. 14,00 óra legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

358/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, pályázatok bontási ideje

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati felhívásban a pályázat bontásának helye és ideje: 2023. november 30 napja 14.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Rózsakő terme, legyen.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázat tárgyalásának ideje 2023. november 30. 14,30 óra legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

359/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, pályázatok tárgyalási ideje

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati felhívásban a pályázati tárgyalás helye: 2023. november 30. napja 14,30 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Rózsakő terme, legyen.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bérleti szerződés időtartama 1 év legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi döntést hozza:

 

360/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, bérleti szerződés időtartama

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bérleti szerződés időtartama 1 év legyen.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázati felhívásból kiveszik, hogy soha nem volt peres ügyben az önkormányzattal, s helyette beleveszik, hogy az elmúlt 5 évben nem volt peres ügyben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi döntést hozza:

 

361/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, feltételek pontosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati kiírásban módosításra kerüljön, miszerint az nyújthat be pályázatot, aki az elmúlt öt évben nem állt peres ügyben az önkormányzattal.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, a nyertesnek kötelező nyitva tartani egész évben, de szezonon kívül csak hétvégén. A szükséges felújításokat kötelezően vállalja a műemléki kitételek figyelembevételével, a lakástörvényben szereplő, a bérlőt terhelő részek betartásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Dr. Végh József ügyvéd felolvassa a 10-es pontot, s Forintos Ervin kérésének megfelelően kéri a szerződésbe bele írni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, legyen benne, hogy megtekintett állapotban.

 

Krisztin N. László polgármester 15,32 órakor megérkezik az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a 11-es pont is eleme a szerződésnek, ez egy átadás-átvételi jegyzőkönyv.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

362/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, kötelező nyitvatartás és felújítás részletei

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a 10-es, 11-es pontot, valamint a kötelező nyitvatartást, és a kötelező felújítás pontos részleteit tartalmazza a szerződés.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az induló bérleti díj nettó 15.000.000,-Ft + rezsi legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

363/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, induló bérleti díj összege

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az induló bérleti díj összege 15.000.000,-Ft legyen.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy kaució a bérleti díj 10%-a legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

364/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, kaució mértéke

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kaució a bérleti díj 10%-a legyen.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szerződéskötés határideje 2023. december 04. napja legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

365/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, szerződéskötés határideje

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: 2023. december 4. napja legyen.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, ha új bérlő nyeri meg, az önkormányzat meghirdette a melegkonyhás éttermet, s arra alkalmasan át tudja adni?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy törvényileg kötelező így átadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szerinte közjegyző előtt köttetik a szerződés ez nem kérdés.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy három nap volt megadva, az nem kevés?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy kell a rövid idő a határidő miatt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy birtokbaadás nem lesz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a három napot módosítaná 10 napra a kiköltözésre. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

366/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, kiköltözési határidő

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bérleményből kiköltözéssel kapcsolatos határidő 10 nap legyen.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a licit mértéke 500.000,-Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

367/2023.(X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház hasznosítása, licit mértéke

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a licitösszeg emelésének mértéke 500.000,- Ft legyen.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök 10 perc szünetet rendelt el.

 

12./ Napirendi pont

Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri a kollégát a részletek ismertetésére.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy minden benne van az előterjesztésben. Korábban arról volt szó, hogy ezt az utcát fel kell újítani és erre kértek ajánlatot. Szerepel a legjobb ajánlat is az anyagban, melyet javasolják elfogadásra és a szerződés megkötését. Erre egy bruttó 3,8millió forintos összeget javasol biztosítani útfelújításra és négyzetméter árra kérnek ajánlatot, s így lenne a szerződés is. Az már nem kerül a testület elé, ha a keretösszeget elfogadják.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a Nyárfa utca is benne lesz?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy majd idővel azt is megoldják, lesz egy keret és akkor megnézik mi fér bele. Javaslatokat szívesen fogadnak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy kiment a felhívás és azt látja, hogy a feltételek lehetőségeket biztosítanak, hogy korábban is benyújthatja a számlákat. Ilyen munkánál nehéz megállapítani, hogy hány % jár a vállalkozónak. Egy nagy munkánál ezt nagyon nehéz megoldani. Legyen előlegszámla és végszámla is.

 

Molnár Mihály pályázati referens jogosnak tartja az észrevételt. Ez a 20milliós szerződésnél volt téma. A pályázat le lett zárva. Nem kért részszámlákat a vállalkozó. Itt a keretösszegnél ki lett véve az anyagból. Lehetősége meg lesz, de nem biztos, hogy élni fog vele. Megoldja, ha mégis kell. Itt már nem releváns.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

368/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága  a „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Szőlő utca javítási, aszfaltozási munkái a költségvetésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek javasolja nyilvánítani a Képviselő-testületnek, és a beszerzési eljárás nyertesének a Szorgos Fuvar Kft-t javasolja nyilvánítani bruttó 6.254.750 Ft árral, továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a Szorgos Fuvar Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésére és a szükséges lépések megtételére. A szükséges forrást az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartaléka terhére javasolja biztosítani a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal a bruttó 3,8 millió forintos keretről egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

369/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szőlő utca felújítása és további leromlott állapotú útszakaszok felújítási, aszfaltozási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy további bruttó 3.800.000 Ft keretösszeget biztosítson a 2023. évben útfelújítási munkálatok elvégzésére az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékkerete terhére.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

13./ Napirendi pont

Kodály Zoltán utca telekügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az előkészítő kollégát a részletek ismertetésére.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy többször volt már téma. Ez egy döntés lenne arra vonatkozóan, hogy ezt az állami ingatlant lehessen térítésmentesen igényelni. Ez egy formai követelmény. A határozat ennek alapján készült.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, a település fejlesztés célját kell meghatározni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy két pontot ki kell tölteni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy település fejlesztési célt kell beírni. Kiegészítésként a 13. törvény 1. bekezdés, 1. pont kerüljön bele.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

370/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kodály Zoltán utca telekügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön bele, hogy a Badacsonytomaj 421 helyrajzi számú ingatlant az önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közfeladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és településfejlesztés célra kívánja felhasználni.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

14./ Napirendi pont

Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a Tátika épületére vonatkozóan a mai napon megérkezett a vállalkozási szerződés módosítása. Ezzel párhuzamosan a használatba vételnek 2023. november 15. napig meg kell történni. Az önkormányzat lesz a tulajdonos és az üzemeltető is. Már szerződéseket – liftek karbantartási szerződése – kell kötni és

 

Dr. Végh József ügyvéd 16,12 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.  

 

a tűzvédelmi oltóvizet is meg kell oldani. A költségét az önkormányzat vállalja, mely nagyjából 500.000,-Ft. Karbantartási ajánlat a liftre évi 1millió forint bruttó, a telepítőtől. A konyhai eszközökre 2,2millió éves szinten. Bevételek is lesznek, mint például az étterem üzemeltetése. Meg lesz a fedezet az üzemeltetési díjból. Kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kell adni ezekről. Az összeg nem lényeg, de a nyilatkozat most kell. A testületet tájékoztatni kell, s felhatalmazás kell a polgármesternek, hogy alá írja a nyilatkozatot. Nem lehet előre pontosan az összeget tudni. Vár még karbantartási javaslatot, éves szinten 3-4 millió forint, bruttó kifizetés lesz. Ez még jön hozzá. Ezzel számolni kell.

 

Forintos Ervin bizottsági tag részben egyetért. De meg lesz határozva, hogy hány hónap garanciát kell vállalni és kinek? A beépítő vállalkozó vállalhat csak. Szerinte itt nincs kiút. Mint tulajdonosnak be kell vállalni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a liftnél nem volt bárki, a konyhánál igen. Lehet lesz olcsóbb is, de ezzel számolni kell. Ezt nem tudják senkire átadni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy nem ért mindennel egyet. Nemigazán tetszik neki. Ha erre nincs elkülönítve pénz, akkor nem alkalmas erre a munkára.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy tudták, hogy az üzemeltetés pénzbe fog kerülni. Nem garanciáról van most szó. Az üzemeltetési szerződés az önkormányzaté. Az nem pályázati pénz.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, a konyháról szeptember 09.-én döntött a BTTF. Számára a gond az, hogy utolsó pillanatban kerül eléjük. Az információ visszatartása a BTTF részéről a nagy gond.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azért hozta be a testület elé, hogy a beszerzési szabályzatnak megfelel ez. Ha kisebb összeg lett volna, akkor be sem hozza. Mivel nagyobb összeg, így be kellett hozni a testület elé, hogy adjanak felhatalmazást az aláírásra és legyen támogató döntés. Amit Forintos Ervin feszeget azt a testületi ülésen mondja el, ott lesz az Éva is. Mindig azt a választ kapja, hogy volt elkülönítve rá összeg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a Kálvária átvétele megtörtént már?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy kíváncsi lesz a nagy parknál az öntözőrendszerre is. Mert lehet gond lesz a milliós összeg is.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ott nem használatbavétel van. Azzal is kell számolni, hogy az épület fontos, mikor bérlőt keresnek. Nem tudnak többet kérni, mert akkor bevétel lesz, viszont nullára kell kihozni. Lesz még sok összeg. Valamit valamiért.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy lassan ennek a napirendnek a tárgyalását le kell zárni. Olyat még nem látott, hogy ilyen beruházás hiba nélkül menne. Éppen azért van egy műszaki átadás és használatba vételi eljárás. Ezután átveszi a vagyont az önkormányzat, a város. Érdemes azzal gondolkodni, hogy lehet, hogy nem kell azonnal belemenni egy pályázatba. Hiszen pár hónap után jönnek elő apró hiányosságok, amiket meg kell majd oldani. Lehet nem szabad azonnal pályázati eljárásba menni, nehogy csak a gondok legyenek, az apró hibákkal. Ezt az időt ki kell várni, amíg kiderülnek a kisebb gondok. Máshol is már vannak gondok, mert nem várták meg a kisebb-nagyobb problémák megoldását. Ezekből a problémákból pedig tanulni kell. Azt kéri, hogy javaslatként a felhatalmazást adja meg a testület. Ennél az épületnél – a jelenlegi önkormányzati hivatal épülete – is meg kellett ilyen szerződéseket kötni, ami akkor nehéz volt.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, a közbeszerzéseket meg lehet nyerni egy cégnek és van egy gyártó is. Sok termékre 12-24 hónap jótállás is van. Szeretné majd látni a szerződésket, hogy mennyi garancia lett kötve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, akkor van ennek értelme, ha a kivitelező nem vállal garanciát, pedig kell neki.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogyan lehet az, hogy a gyártó nem vállal? A garancia alatt nem nyúlhat más hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, neki viszont kötelező, garanciával vállalta. Nincs üzemeltetési szerződés. Karbantartási szerződés van. Nem a kivitelezővel köti meg. Ezek szerint a tűzivíznél felmerült a tűzoltóságtól, hogy növelni kell a vízmennyiséget. Nem tudja mennyibe kerül majd. Ezért van itt az anyag.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, lesz itt még nagyon sok minden.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ha garancia hiba miatt kell hozzányúlni, az a vállalkozóé. Ha más van, nem garancia, akkor az üzemeltető feladata. Ez erről szól. Ez igen, pénzbe kerül.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, egy konyhát nem önkormányzat fog működtetni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, azt majd át kell hárítani a vállalkozóra. Arról kell nyilatkozni, hogy ezeket a szerződéseket megkötik. A használatbavételkor kell, hogy az önkormányzattól legyen ilyen nyilatkozat. Nem kell gond mindig. Független a garanciától. A karbantartási szerződést akkor kell megkötni, ha kész minden. A lift más.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy majd hozza a testület elé, ha a működtetésről kell nyilatkozni. A kiadások remélhetőleg bevételekkel is fognak járni. Sokat gondolkodik azon, hogy ha olyan üzemeltető lesz, aki erre üzleti vállalkozásként tekint és meg akar gazdagodni, akkor mi lesz a következménye. Majd a pályázat kiírásakor el kell gondolkodni, hogy jól alakuljon minden. Szándéknyilatkozatokat kell kiadni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

371/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Gyimesi Mónika ügyintéző 16,35-órakor távozik az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

15./ Napirendi pont

Óvoda napelemes rendszerének bővítése és klíma berendezések telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót a pályázati referensnek.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy megvizsgálták az épület üzemeltetése kapcsán, milyen költségcsökkentést lehetne megoldani. A jelen napelemes rendszer úgy bővíthető, hogy nem kell semmihez hozzányúlni. Az inverterhez van kötve a teljesítmény és bővíthetőek a napelemek. Jóval többet tud majd termelni és ezzel kiegészíteni a fűtést, ez nagy megtakarítással járna. A gáz lehet vele még jobban kiváltani. A hűtő-fűtő klímát javasolják. Az árakat figyelembe véve 2,5-3millió lenne jelenleg a gáz díja. Éves szinten 1millió forint csökkentést lehetne elérni. 5-6 év alatt megtérülne a befektetés. A rendszer bővül 16 napelemmel és 20 db-ot áthelyeznek, hogy hatékonyabb legyen. Van 3 db klíma beszerzése, amik a szobákba és egy az étkezőbe kerülne. Beszerzési eljárás volt. Javasolják ezt az ajánlatot elfogadni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző 16,38 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy milyen garancia van.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy 24 hónap alapból. A napelemekre több, 15 év. Klímáknál 24 hónap. Ennél nagyobbat nem tud kérni, nem kapnak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a testületi ülésig nézzen utána a pontos számoknak.

 

Molnár Mihály pályázati referens megígéri, hogy utána néz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

372/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Óvoda napelemes rendszerének bővítése és klíma berendezések telepítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

16./ Napirendi pont

8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az ügyintézőt a napirend ismertetésére.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a múltkori testületi döntés alapján kértek ajánlatot. A legjobb a VN Kft. ajánlata volt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s elmondja, hogy örül annak, hogy a VN Kft. adta a legjobb ajánlatot. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

373/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, és javasolja a Badacsonytomaj VN Kft-el való szerződéskötést.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

17./ Napirendi pont

Kisörshegyi útpadka javítása – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot, s megadja a szót az ügyintézőnek.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy egy út beszakadásáról van szó. Közel a játszótérhez.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy vis maiorban megoldható-e, jegyző urat kérdezi.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a jogszabály nem teszi lehetővé.

 

Forintos Ervin bizottsági tag köszöni a választ.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ne felejtsék el a Római úton van egy víznyelő, ami körbe van kerítve, az is balesetveszélyes. Nehéz megoldani, mert nem akna van, ezért nehéz a megoldás. Komoly vízelvezető. Legyen ez is napirenden. Ezzel is kell foglalkozni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a strandra vihetik azt a földet, amit kiszednek, hiszen úgyis megy egy töltés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csak tiszta földet lehet vinni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

374/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisörshegyi útpadka javítása – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy javasolja a szerződés megkötését a Badacsony Construct Kft-el.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

18./ Napirendi pont

Napelemes lámpák telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja ki adta a legjobb ajánlatot. Elmondja, hogy hozzá jött még egy közútkezelői hozzájárulás, mivel állami területet is érint, így a közútkezelőtől is szükséges volt bekérni a hozzájárulást.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy meddig lesznek a lámpák?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a Szénégető bejáratáig, s a túloldalon az utolsó ház vonalát érinti. Önálló oszloppal. A fodrászattól indul majd.

 

Forintos Ervin bizottsági tag köszöni a tájékoztatást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy olyan távolságban lesznek, mint az oszlopok?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy még a kivitelezővel nem egyeztettek. A terepviszonyok behatárolják. A fákat is figyelembe kell venni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy környezeti és útviszonyokat figyelembe véve lesz megoldva.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy úgy kértek ajánlatot, hogy a kivitelező nem volt még kint?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy senki sem mondta, hogy nem volt kint. Bárki kimehet oda. Nem volt lejegyezve, de attól még ott voltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy úgy adnak ajánlatot, hogy tisztában vannak azzal, hogy tudja telepíteni. Utána jön az, amit a kolléganő mondott, hogy a terepviszonyokat felmérik.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, szakmai szemmel adta ajánlatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

375/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napelemes lámpák telepítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozat elfogadását, a Surányi-Építő Kft-vel való vállalkozási szerződés megkötését a Káptalantóti utcában 20 db napelemes lámpa telepítésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

19./ Napirendi pont

Pályázatokról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az előkészítőt az anyag ismertetésére.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a zöldterület fenntartó gép beszerzésére a szerződés aláírása a vállalkozó részéről megtörtént. November hónap végére, december elejére átadja a gépet. A GINOP pályázatnál október 31. határidővel minden megtörtént. November 15.-ig le kell záródni a dolognak a módosítások miatt. Lényegében ennyi. Illetve az MFP útfejlesztési pályázat kivitelezési szakasza lezárult, a műszaki átadás is kész.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

376/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló beszámoló elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

20./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

377/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy Dr. Magó Ágnes megkereste a Tájházzal kapcsolatban, mivel a nádazás elmarad, a vizesedés lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Annáék nagyon sokat tettek. Többek között vízelvezetési rendszert telepítettek, a virágokat is átalakították. Mi volt a megkeresés tárgya? Azért kérdezi, mert bent volt nála Dr. Magó Ágnes és elmondta az elképzelést, hogy – nagyon védte az épületet – az egyik az, hogy gyűjteményt hozzanak létre, a másik pedig az épület volt. A gyűjteményt megőrzik, az biztos. Sokan azt mondják, hogy ez az épület kifejezetten nem tájház. Valóban régi épület, istálló volt régen. Itt a téren nem igazán érvényesül. Volt egy felmérés a lakosság körében, és 50-50% volt, hogy maradjon vagy sem. Felmerült az, hogy ezt az épületet máshol építenék fel. Behívta az Ági nénit és megkérdezte őt is. Nem zárkózott el, csak szakembert kér hozzá. Megkapta tőle az illető számát, hívta, de nem vette fel. Felvette a kapcsolatot egy emberrel, aki megyei múzeumnál dolgozik és lejön majd megnézni az épületet. Az elképzelés, hogy a Kert utcai játszótérnél 2-3 épülettel oldanák meg. A gyűjteményt szépen lehetne bemutatni. Tehát Dr. Magó Ágnes együttműködve ment el tőle. Azért merült fel, mert ha a tetőt megcsinálják 4-5 millió forint és akkor inkább új épületre költenének. Megvárják, hogy a szakértő mit mond. Csak ennyi.

 

Forintos Ervin bizottsági tag köszöni a választ. Kérdezi, hogy a strandok közötti járdával mi a helyzet. A másik kérdése pedig a napelemes lámpa, hogy a Bányász és a Badacsony strand közötti járdán is legyenek ilyen lámpák. Ezzel is foglalkozzanak. Köszöni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy foglalkoztak ezzel is. Igen, az a döntő, hogy ezen a szakaszon nincs semmi, csak a járda. Se látványosság, se üzlet. De a Park utcában ott a sétány lehetősége. Ráadásul teljesen szezonális. Látja, hogy használják. Lehet lesz pénz és bátorság, akkor mérjék fel és hozzák a testület elé. Picit olyan, mint a Tomaji strand előtt, hogy miért nem térkövezik le a parkolót. Nagyon sok pénzbe kerül és szezon függő. Kéri, hogy a kollégák mérjék fel, hány lámpára lenne szükség. A járdát fontosabbnak tartja. Nyilván a kettőt is össze lehet kapcsolni. Volt egy tervező és tervben van, hogy a Balaton felé szélesítik a járdát és jobban látható legyen a Balaton. Megérti, hogy mindenkinek gondja van vele.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja ezzel a járdával kapcsolatban, hogy a Közútnak írtak levelet és még nem válaszoltak. Lehet fejleszteni, csak még nem tiszta a rész. Felmérik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsony kempingig is folyton gond van a lámpákkal és cserélni kell. Ennél jobb kell.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, ha mást is tudnak, szívesen fogad minden segítséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sokszor egy csere ügyében fel sem veszik a telefont.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a fánál is látni lehetett. Ilyen a hozzáállás.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

378/2023. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 17,05 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                                Forintos Ervin

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!