2023.05.04 rendkivüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 8/2023.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2023. május 04-én (csütörtök) 15.15 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag

                           Hartai Béla                                      bizottsági tag

                           Mékli Bernadett                              bizottsági tag

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag                     

                           Vercz Attila                                      bizottsági tag                      (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

                           Rádulyné Halász Ibolya                     bizottsági tag                      (1 fő)       

                           

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Krisztin N. László                           polgármester

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (3 fő)

                           

Meghívottak közül jelen vannak:

                             Tóth Zsuzsanna                            költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                             Gyimesi Mónika                             műszaki-igazgatási ügyintéző

                             Dr. Végh József                              ügyvéd

                             Molnár Mihály                                pályázati referens

                                            

                             Kovács Ágnes                                jegyzőkönyvvezető     

                                                              

Lakosság részéről megjelent: 1 fő      

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin bizottsági tag hiányzik (késik). Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

181/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Mékli Bernadett bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 7 napirendi pont szerepel.  Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

182/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. május 04-i rendkívüli ülésének napirendjét 7 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. Kodály Zoltán utca telekügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. Háromoldalú megállapodásról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2023. (03. 01.) képviselő-testületi határozatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának és kapcsolódó szervezeteinek, intézményeinek a 2024. évi villamos és gáz energia beszerzései fedezetének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. Badacsonytomajon megrendezésre kerülő „2023. évi borhét” programsorozat kulturális programelemeihez kapcsolódó feladatok ellátása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. „Badacsonytomajon az EKF -ről tájékoztatás, a projekt keretében magvalósuló programok rendezvényszervezéssel összefüggő feladatainak ellátása” beszerzési eljárás döntéshozatala. Az Egry József Emlékmúzeum megnyitásával kapcsolatosan megkötendő műtárgy letéti szerződés ügye.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. BVKI intézményvezetői pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

  1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Kodály Zoltán utca telekügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Felkéri Dr. Végh József ügyvéd urat, hogy ismertesse az ügy részleteit.

 

Dr. Végh József ügyvéd: elmondja, hogy a szakvélemény a főépítésszel előzetesen egyeztetve készült el, hiszen telek darabok, maradványok maradtak volna, mely kivitelezhetetlen lett volna egy telekalakítási ügyben, nem engedélyezték volna, hiszen nagyon kicsi darabok maradtak volna. Az eredeti koncepció az lett volna, hogy az alap természetbeni határokhoz igazodva, ahogy az egyes tulajdonosok ténylegesen használják a telkeket, azok a telkekhez legyenek hozzá egyesítve. Így olyan telkek jönnek létre, melyek a helyi építési szabályoknak teljesen megfelelnek, s igazodnak a többi telek kialakításához is. Ennek a lényege, hogy az ingatlan tulajdonosok döntő része jóval nagyobb területhez jut, mint a korábbi telke volt. Ezért elsődleges volt, hogy amely területet használnak az egyesítve legyen a jelenlegi területükkel olyan formában, hogy az ingatlan-nyilvántartásban nem a nevükön szerepló, de használatban levő területeket megváltanák, megvásárolnák a másik telek tulajdonosától. Részletesen elmondja, szemlélteti a felmérési vázrajz segítségével az adott telkek változásait. A szakértő megállapította a területek értékét. Az összefoglaló mindent számszerűleg is tartalmaz. A megoldási javaslat alapján, ha az Önkormányzatot 31.667.720Ft fizetési kötelezettség terhelné, és 17.979.322Ft-ra tarthatna igényt a saját tulajdonát képező területből, akkor ténylegesen 13.688.393Ft fizetési kötelezettség terhelné az Önkormányzat kiadási oldalát, s az út teljes egészében Önkormányzati tulajdonba kerülne. Az ingatlanok pedig telekalakítási eljárás keretében lennének rendezve.

 

Forintos Ervin képviselő 15,35 órakor megérkezett a bizottsági ülésre. Szavazásra

jogosult képviselők száma 6 fő.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi ilyenkor a gyakorlat, ha mindenki elfogadja a kötelezettségét? Az állam elfogadja az igazságügyi szakértő véleményét vagy újra lefolytat egy értékbecslést?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszol, hogy kizárt, hogy újra lefolytat egy értékbecslést.

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy lehetséges-e, hogy senki nem akar fizetni az érintettek közül, s mindent úgy használnak, mint eddig, abba az állam bele menne-e?

 

Dr. Végh József ügyvéd azt mondja, hogy ha a Magyar Állam ilyet elfogadna, azon nagyon csodálkozna, csoda lenne.

 

Krisztin N. László polgármester azt mondja, hogy az egyik probléma az, hogy olyan kis darabokat kéne adni-venni, amit nem lehetne a helyi építési szabályzat szerint megoldani, nem lehet leválasztani. Kérdezi az ügyvéd urat, hogy jól mondja-e?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszol: pontosan így van. A jelen állapot egyik ingatlan tulajdonosnak sem jó.

Vercz Attila bizottsági tag azt mondja, hogy ha valakinek nincs lehetősége fizetni, akkor ugyanúgy lesz minden, mint most.

 

Hartai Béla bizottsági tag egyetért Vercz Attilával, hogy ha nem tud mindenki fizetni, akkor nem lesz az ügy megoldva. Nehéz mindenkit egy rendelet alá venni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az ügyvéd urat, hogy mi lehet a megoldás?

 

Dr Végh József ügyvéd azt válaszolja, hogy ez egy egységes megoldás. Ezen kívül részmegoldások lehetnek, de mindennek meg vannak a keretei. Olyanból ne induljanak ki, hogy ezt-azt elfogad az Önkormányzat, mert nem teheti meg, a Magyar Állam pedig nem fogja megengedni.

 

Takács Lajos bizottsági tag azt mondja, ez egy rendezetlen út. Javaslata, hogy önkormányzatilag kell megtenni az első lépést. Az Önkormányzatra eső részt ügyvédi letétbe kell helyezni.

 

Dr. Végh József ügyvéd szerint természetesen meg lehet tenni. Az értékbecslések módosulhatnak, de elképzelhetetlennek tartja, hogy az értékbecslések nagy mértékben változnának. Addig nem találja fontosnak, hogy részleteiben közöljenek bármit a Magyar Állammal, amíg a többi érintettel nincs semmilyen megállapodás.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, ha minden szereplő megállapodik, mondhatja az állam, hogy új értékbecslést kér? Akkor kezdődhet újra az egyezkedés.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke Kérdezi, hogy további észrevétel, javaslat van-e.

 

Takács Lajos bizottsági tag módosító indítványa, hogy az Önkormányzat a rá eső részt helyezze ügyvédi letétbe, hogy azonnal kifizetésre kerüljön, amikor szükséges.

 

Borbélyné Galambos Gabriella a bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért és elfogadja a módosító indítványt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadja a határozatot:

 

183/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kodály Zoltán utca telekügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kodály Zoltán utca telekügyében helyezzék letétbe az önkormányzatot érintő rész, és akkor kerüljön kifizetésre, amikor szükséges.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella a bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja az ügyvéd úr által előterjesztett és ismertetett előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

184/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kodály Zoltán utca telekügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága Dr. Végh József által előterjesztett, és ismertetett előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

2./ Napirendi pont

Háromoldalú megállapodásról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2023. (03. 01.) képviselő-testületi határozatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy 2023.03.01.-jén megtartott ülésen elfogadta a testület, hogy megköti a háromoldalú megállapodásokat az Önkormányzat a Városüzemeltető Kft és a négy érintett fél között. Viszont a határozat nem tartalmazta, hogy kivel köti meg és milyen épületre a megállapodást. Ezért javasoljuk a módosítást, hogy a hiányzó adatokat tartalmazza a határozat.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag, egyben érintett jelzi, hogy a négyzetmétert nem helyesen tüntették fel. Hiányosságokat talált.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy abban állapodtak meg, hogy a régi szerződésekkel megegyező tartalmú új szerződéseket fognak kötni. Annyi változás lesz, hogy a szerződésekben a VN Kft. helyett Badacsonytomaj Város Önkormányzata fog szerepelni. Az ügyvéd urat kéri, hogy a kipontozott részeket legyen szíves kitölteni.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérése, hogy a határozati javaslatban is pótolják a hiányos részeket. Kéri kizárását a szavazásból.

 

 Borbélyné Galambos Gabriella a bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért Mékli Bernadett kizárásával a szavazásból, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot.

 

185/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Képviselő-kizárásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja Mékli Bernadett képviselő kizárását a szavazásból.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A határozati javaslatot teszi fel szavazásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a régi szerződések mintájára készítsék el a kellő pontosításokkal és javításokkal. Kéri, hogy aki ennek elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 1 bizottsági tag kizárásával meghozza az alábbi határozatot:

 

186/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Háromoldalú megállapodásról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2023. (03. 01.) képviselő-testületi határozatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a háromoldalú megállapodásokat azzal a kiegészítéssel, hogy a régi szerződések mintájára kerüljön előkészítéssel az adatok pontosításával, és javításával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a közvilágítás korszerűsítése LED-es lámpatestekre 50% megtakarítást jelent. Bérleti konstrukció keretében lenne megállapodás, így valósulna meg a szolgáltatás. Nemcsak a régi, elavult technológia lesz lecserélve, de hosszú távon olcsóbb lesz közvilágítás. A közbeszerzés elindítására kéri a bizottság jóváhagyását. 

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy az anyag tartalmazza azokat a lámpatesteket, amelyekkel már foglalkoztunk?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy azokat a lámpatesteket tartalmazza, amelyek cserélve lesznek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor először foglalkoztak ezzel, akkor még több részből állt a terv, durván ezer lámpatest cseréjéből, hálózat fejlesztésből, lámpatestek kiépítéséből is. Nem volt egyetlen pályázó sem. Elmondták akkor, hogy ezekkel az elemekkel nagyon nő a költség és a futamidő jelentősen kitolódik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ezeket a lámpákat a beüzemelve lehet-e majd megnézni, a fényerőt látni?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy azt a fényerőt, ami a csere előtt volt, azt utána is biztosítani kell. A gyalogosátkelőnél meg van határozva, hogy milyen fényerő kell. Meg kell felelni minden jogszabálynak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sokszor a lakosság úgy érzékeli ilyen cseréknél, hogy a világítás nem olyan erős, mint volt. Ezért volt olyan javaslat, hogy a nyertes kivitelező végezzen egy fénymérést, s utána azt az eredményt produkálni is kell a csere után.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a régi világítás meleg fényű volt, az újak hideg fényűek lesznek. Ezek egy más érzetet jelentenek, de nem jelenti azt, hogy kisebb a fényerő. Meg kell ezeket is szokni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

187/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Led-es lámpatestekkel történő korszerűsítés vonatkozásában a tenderdokumentációban foglaltak szerint az EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízását közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint javasolja, hogy hatalmazza fel a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges becsült érték meghatározásáról, egybeszámításról és fedezet rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat aláírására és a közbeszerzés megindításához szükséges további lépések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának és kapcsolódó szervezeteinek, intézményeinek a 2024. évi villamos és gáz energia beszerzései fedezetének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy 2023-ban lejárnak a gáz és villamosenergia szerződések. A közbeszerzés útján megkötött szerződések nagy előnye, hogy stabilitást, biztonságot jelent, jóval kedvezőbb áron tudjuk így beszerezni az villamosenergiát és a gázt, mint az egyetemes szolgáltatás. A múlt év fogyasztása alapján kerültek meghatározásra a fedezetek. Ezeket a közbeszerző cég szakemberei állították össze. A közbeszerzés megindításához kéri a bizottság döntését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

188/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának és kapcsolódó szervezeteinek, intézményeinek a 2024. évi villamos és gáz energia beszerzései fedezetének meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomajon megrendezésre kerülő „2023. évi borhét” programsorozat kulturális programelemeihez kapcsolódó feladatok ellátása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a Kulturális Intézmény költségvetésében szerepel a Borhét szervezésére 14millió Ft + Áfa. Az volt az igény, hogy még színvonalasabb rendezvény legyen, mint az elmúlt években. A Kulturális Intézmény az előkészületeket megkezdte. A javaslat az, hogy a keretösszeget emeljük meg, s álljon rendelkezésére a Kulturális Intézménynek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a borászokkal való találkozáson szó volt a programok rögzítéséről. Úgy váltunk el, hogy lesz egy testületi támogatás, s még színvonalasabb rendezvény lehet a Badacsonyi Borhetek. Elhangzott, hogy tekintettel arra, hogy a Céh Turisztikai Egyesület két színvonalas rendezvény is szervez, ezért a jövőre nézve az a javaslat hangzott el, hogy a Turisztikai Egyesület szervezze ezeket a programoka ezentúl. Most hármas együttműködés készülődik, de a jövőre nézve át kell adni ezen programok szervezését a Turisztikai Egyesületnek úgy, hogy az Önkormányzat támogatóként megjelenik a folyamatban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella a bizottság elnöke elmondja a saját véleményét, hogy szerinte a Céh Turisztikai Egyesület partner lesz ebben, ha időben értesül mindenről. Észrevételt tesz, hogy nem szerepel a javaslatban, hogy meddig tart a borhét esténként. Szeretné kiegészíteni a javaslatot azzal, hogy pontosan szerepeljenek az időpontok.

Módosítja a javaslatot, hogy pénteken és szombaton az eddigieknek megfelelően hajnali 2 óráig tartson a rendezvény, így szervezzék a programokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szerinte a szabályzatban ezek az időpontok rögzítve vannak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy azért kéri a módosítást, hogy a szerződés pontos időpontokkal menjen ki a borászokhoz.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy csak határozati javaslatot lehet módosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslatban azért nincsenek a hiányolt időpontok, mert azt a Borhét szabályzata tartalmazza. Az a kiindulási alap.

 

Hartai Béla bizottsági tag megkérdezi, hogy hány borászat jelentkezett eddig?

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy nagyjából tíz borászat jelentkezett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly hét borászat volt. Idén vannak új jelentkezők. Azért dolgozunk azon, hogy a színvonalat növeljük, hogy több borászat akarjon megjelenni, mint tavaly. Még nincs abban a fázisban a szervezés, hogy meg lehessen hirdetni, hiszen a program része még nincs finanszírozva.

 

Borbélyé Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a borászokkal történt informális egyeztetések voltak már. Úgy gondolja, hogy ha a döntések megszületnek, akkor utána már felgyorsulnak a dolgok, hiszen közel az időpont.

 

Hartai Béla bizottsági tag 16.30-kor távozik a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma 5 fő.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

189/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomajon megrendezésre kerülő „2023. évi borhét” programsorozat kulturális programelemeihez kapcsolódó feladatok ellátása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozat elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

6./ Napirendi pont

 „Badacsonytomajon az EKF-ről tájékoztatás, a projekt keretében magvalósuló programok

rendezvényszervezéssel összefüggő feladatainak ellátása” beszerzési eljárás döntéshozatala –

Egry József Emlékmúzeum megnyitásával kapcsolatosan megkötendő műtárgy letéti szerződés

ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat elnyert egy EKF pályázatot, mely közel 15 millió forintot forrást jelent. Irodalmi műsorok, zenei programok, pódiumbeszélgetések szervezésére, lebonyolítására.

 

Hartai Béla bizottsági tag 16,32-kor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma 6 fő.

 

A testület döntött, hogy EKF pályázat az Egry József Múzeum udvarára van tervezve. Fontos döntés volt, hogy a testület az Egry József Múzeum működését idén finanszírozz-e. Amikor megszületett a döntés, hogy finanszírozzuk, akkor lehetett elgondolkodni azon, hogy az EKF pályázatot hogyan valósítsuk meg. Figyelembe véve, hogy a múltban volt egy állandó kiállítás, s voltak időszakos kiállítások, ezt a mintát vettük figyelembe. A múzeum működését és az EKF pályázatot úgy próbáltuk eggyé tenni, hogy megpróbáltunk egy Egry anyagot összeállítani, s emellett időszaki programokat beiktatni. Nehézséget okoz, hogy a Megyei Múzeum is pályázott, s nem tudnak a részünkre Egry alkotásokat kölcsönözni. Próbáltunk a Keszthelyi Múzeumból képeket szerezni, még nincs eredmény. Illetve magán gyűjtőktől képeket kölcsönözni. Az Önkormányzat 11 képpel rendelkezik. Ez volt a program szerkezeti része. A másik problémakör az ott dolgozó személyzet hiánya volt. Szerencsére sikerült két személyt felvenni, akikkel a munka el tud indulni. Sikerül magán gyűjtőtől műveket kapni, de nyilván meg kell oldani a művek biztonságát, ezért letéti szerződés kell kötni. Ezt csatoltuk is. Az egyik döntési helyzet, hogy ebből csomagból kell kötni egy letéti megállapodást. Ügyvédi letétbe kell helyezni a képek értékét. Ha nem akarja a testület a teljes portfóliót, akkor választani kell belőle, hogy hányat és mely képeket szeretnénk. A polgármester ismerteti, hogy az Önkormányzat 11 képével és Bor Pál alkotásaival kezdődnek a programok. Elmondja, hogy a szombati nyitást követően az elképzelések szerint milyen programokat terveztek, hogyan indul az EKF pályázat megvalósítása. Kéri a bizottságot a döntés hozatalra és a képek kiválasztására.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a számszerűsített adatokat kérdezi a polgármester úrtól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatban szerepelnek személyi kiadások, prospektusok, plakátokra vonatkozó összegek, eszközökre, táborokra, projektorra, székekre, napvitorlára vonatkozó összegek. Ezeket a pályázat költségvetése tartalmazza.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a szakmai- és kommunikációs vezető személyére már vannak jelöltek?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen már megvannak, s nevesíti is őket. Elmondja, hogy a díjuk a pályázatban részletezve is van.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító indítványt elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

190/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonytomajon az EKF-ről tájékoztatás, a projekt keretében magvalósuló programok rendezvényszervezéssel összefüggő feladatainak ellátása” beszerzési eljárás döntéshozatala. Az Egry József Emlékmúzeum megnyitásával kapcsolatosan megkötendő műtárgy letéti szerződés ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek „Badacsonytomajon az EKF projekt keretében megvalósuló programok rendezvényszervezéssel összefüggő feladatainak ellátása” feladatra kiírt meghívásos beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítani, és az eljárás nyertesének az Artender Nonprofit Kft-t kihirdetni bruttó 5.930.000 Ft összegű ajánlatával valamint felhatalmazni a polgármestert a kapcsolódó megbízási szerződés megkötésére a szerződéskötéshez és a megvalósításhoz szükséges lépések megtételére. A kiadás fedezetét 100%-ban a támogatási szerződés biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella a bizottság elnöke megkérdezi, hogy a képek felajánlásáról is kell-e szavazás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy lehet a kérdés megközelíthető pénzügyi oldalról vagy a képek oldaláról lehet egyeztetni. Ha minden képek szeretnénk, akkor többlet pénz kell, s azt az összeget kell ügyvédi letétbe helyezni. A Kulturális Intézmény külön biztosítást köt a képekre, az épületre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy az anyagban szereplő képeken felül vannak-e még képek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a 11 darab van, amely az Önkormányzat tulajdona.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy amennyiben a bizottság támogatja a javaslatot, akkor ezekből a képekből válogatnak.

 

 

Krisztin N. László polgármester mondja, hogy 4-5 db kép bérleménye jön ki a 10 millió forintból. A

legtöbb kép kisméretű, kevés a nagyobb mű. A festmények kiválasztásához szükség van a testület segítségére.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök módosító indítványt nyújt be, hogy 15 millió forint értékű letéti szerződés legyen megkötve.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag rákérdez, hogy ki kell-e választani most a képeket?

 

Hartai Béla képviselő távozik a teremből 17,01. órakor. Szavazásra jogosult

képviselők száma 5 fő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a legdrágábbakat kivesszük és a szobrot, akkor 16,3 millió forint lehet az összeg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök módosító indítványt nyújt be: az ügyvédi letétbe kerülő összeg a képekért 16,3 millió forint értékben legyen, Dr. Végh József ügyvéd úrnál, 2023.szeptember 30-ig, a várható pénzmaradvány terhére.

 

Hartai Béla képviselő 17,04 órakor visszaérkezik a bizottsági ülésre. Szavazásra

jogosult képviselők száma 6 fő.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy a biztosítás készen van-e a képekre?

 

Krisztin N. László polgármester válaszol, hogy még nem, mivel pontos döntés kell, mely képek lesznek a kiállításon, melyekre kell biztosítást kötni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök a módosító indítványról kérdezi, hogy észrevétel, kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadja a módosító határozatot.

 

191/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonytomajon az EKF-ről tájékoztatás, a projekt keretében magvalósuló programok rendezvényszervezéssel összefüggő feladatainak ellátása” beszerzési eljárás döntéshozatala. Az Egry József Emlékmúzeum megnyitásával kapcsolatosan megkötendő műtárgy letéti szerződés ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egry József Emlékmúzeum megnyitásával kapcsolatosan megkötendő műtárgy letéti szerződés vonatkozásában az ügyvédi letétbe kerülő összeg a képekért 16,3 millió forint értékben kerüljön meghatározásra 2023. szeptember 30. napjáig, a fedezet pedig a várható pénzmaradvány terhére kerüljön biztosításra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

7./ Napirendi pont

 BVKI intézményvezetői pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy végig hallgatták a két urat, akik közül nem tudtak választani. Ezért javasolják a képviselő testületnek, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Majd később új pályázat írásáról döntsön.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

192/2023. (V.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI intézményvezetői pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a BVKI intézményvezetői pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 17.08 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                              Mékli Bernadett

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő              

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!