Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évben meghozott határozatai II.

100/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Juhász János ügyvéd, a Turi család (6726 Szeged, Hátszegi u. 13.) képviseletében tett kérelmét elutasítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.05.31.


101/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2011. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletében szereplő tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


102/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat által 2008. március 31.-én kibocsátott Kötvény alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Az Önkormányzat 2012. július 15-ig bezárólag tárgyalást kezdeményez a kibocsátó Raiffeisen Bank Zrt-vel annak érdekében, hogy a 2013. március 31-től belépő tőke törlesztési kötelezettségre és kamataira a fedezet biztosítható legyen. A tárgyalási alapot az árfolyamrés, valamint az árfolyam különbözetből eredő növekmény képezi.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. július 15.

 


103/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
a.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Borhét műsortervével és a szépségverseny megszervezésével
b.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Polgármester  szabadságolási ütemtervét
c.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy folytassanak további tárgyalásokat Mikoláné Pintér Erika terület eladásával kapcsolatban egy kedvezőbb pozíció eléréséért.
d.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással támogatja, hogy a háztartások számának megfelelően emeljék fel a Badacsony újság példányszámát.
e.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással támogatja, hogy a nyomdai költség kifizetése az általános tartalék terhére történjen.
f.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással egyetért azzal, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre készüljön a Hivatal átszervezésére javaslat.
g.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az adókivetések legkésőbb május 20.-áig kerüljenek postázásra.
h.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy Rakics Anna a Badacsonytomaj VN Kft. mb. ügyvezetője jogviszonyát 2012. december 31-ig meghosszabbítsák.
i.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 nem szavazattal egyetért azzal, hogy a volt ABC melletti kialakítandó út területéről a változtatási tilalom kerüljön le. Felkérik a Jegyzőt, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre a változtatási tilalomról szóló rendelet tervezetet terjessze elő.
j.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a régi Városháza hasznosításáról készüljön tájékoztatás.
k.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy kérjenek árajánlatot a Klastrom út 150 méteres szakaszának felújítására.
l.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a Badacsony újságban a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztály tegyen közzé egy felhívást a magán vízi társulatok tagjainak teendőivel kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


104/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2012. évi üzleti tervét elfogadja az alábbi feltételekkel:
1./ Az üzleti terv munkaszámai alatti költségek felbontásra kerülnek a júniusi Testületi ülésre, ami tartalmazza az irányítás általános költségeit.
2./ A Badacsonyörsi fürdőhelyre az 500 e Ft költség megnevezésre kerül külön soron az üzleti tervbe.
3./ Ütemterv készül az árkok és a füves területek nyírásának ütemezéséről, melynek a fontossági sorrendjét -  a települési bejárást követően - a Képviselő-testület állapítja meg.

Felelős: Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető
Határidő: Folyamatos

 


105/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


106/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Balatonrendes Önkormányzat 3/2012. (I.26.) sz. határozatában foglaltakat nem fogadja el. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a TÁMASZ Szociális Társulásban résztvevő önkormányzatok részére kimutatott összegre igényt tart a 66/2012. (IV.12.) sz. testületi határozatban foglaltak szerint.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap

 


107/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

 


108/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Kilátó csúcsára alpinista technikával zászlót helyezhessenek el.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Kilátó csúcsára egy Web kamerát helyezzenek el.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a javaslatot, hogy amennyiben a Neolit Kft a felszólító levél átvételétől számított 5 napon belül nem végzi el a javítást, akkor a bank garanciát felszabadítsák.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

 


109/2012. (V. 09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Nagyné Pál Zsuzsanna kérelmének és a bérleti szerződésnek a bérlő személyében bekövetkezett változásának  - egyebekben a bérleti szerződésben foglaltaknak változatlanul hagyásával - módosításához hozzájárul

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő:2012. 06.15.

 


 

110/2012. (V. 24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörsi fürdőhely kialakításával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
-    a Villa Park Badacsony Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft. képviseletében eljáró Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által megküldött „Ideiglenes használatot engedő szerződés”-t nem írja alá.
-    Lépéseket tesz politikai vonalon az Önkormányzatot ért kár vonatkozásában és a tervezett kisajátítás tekintetében annak érdekében hogy az Önkormányzat kedvező pozícióban várhassa ezt a kormányzati programot.
-    Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a 2012. június 14.-ei soros Képviselő-testületi ülésre zárt ülés keretében terjessze elő az Önkormányzatot ért vagyoni- és nem vagyoni károk leltárát
-    4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy levelet írnak a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Irodának, amelyben az előterjesztés felvezető szövegének II./ 1., 2., és 4. pontjában szereplő pontatlanságokra és tévedésekre felhívják a figyelmet.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: A következő Képviselő-testületi ülés


111/2012. (V. 24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi Megújulás Operatív Program, Óvodafejlesztés című, TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú, könnyített elbírálású kiírásra pályázatot nyújt be azokkal a feltételekkel, melyeket a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetője megvalósítani kíván. A pályázatíró által adott 80 e Ft + ÁFA ajánlatot elfogadja. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor az Óvoda költségvetéséből vonják el az összeget, ha nem nyer, akkor az általános céltartalék terhére kerül elszámolásra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. július 1-től folyamatos

 


112/2012. (V. 24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth Márta osztályvezetőt, hogy a júniusi soros ülésre készítsen egy előterjesztést a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban. Pontosítsa a céggel, hogy mi lesz a tartalma a településfejlesztési koncepciónak, amit ők vállaltak.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. június 14.

 


113/2012. (V.24.) sz. határozat:

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium „Idegenforgalmi” Országos Közfoglalkoztatási Program pályázatán részt kíván venni és  felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

2./ A Képviselő-testület a konzorciális szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a szükséges önrészt, 322.263,- Ft összegben biztosítja.

3./ 1 havi támogatást, mely 611.554,- Ft, előfinanszíroz Balatonfüred Város Önkormányzata részére. Az utolsó havi elszámolást követően, a támogatás jóváírásakor  Balatonfüred város Önkormányzata ezt visszautalja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. május 25.

 

 


114/2012. (V.24.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi Alsó-bazársori illemhely biztosítása érdekében felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt és a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy próbáljanak meg a Vasúttal, a BAHART-tal, vagy a Tátika tulajdonosával egy ingyenes szerződést létrehozni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egy időrendi sorrendet állít fel a népművészeti vásár biztosítására. Ha adott ideig jelentkezne olyan kézműves, népművész, aki többet is hajlandó fizetni a Dísztéren az 5 területért, akkor vele kötnek szerződést. Amennyiben nem volna jelentkező, először Greznár urat kérdezik meg, hogy van-e hajlama szerződéskötésre és azonnali fizetésre, ha ő sem jelentkezne, akkor Kis úrral kötnek szerződést.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 6 hektáros területet ajánlja fel Greznár Attila ügyvezető igazgatónak (Happy New World Kft.) az Extreme hinta berendezés elhelyezésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Horváth Márta osztályvezető
Határidő: Folyamatos


115/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola várható átszervezésével kapcsolatos lehetőségekről, feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


116/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása során a sport és tömegsport támogatására a 2012. évi költségvetésben előirányzott 800 e Ft-os keret felhasználásának jogára a hatáskört átadja a Humán Ügyek Bizottságának.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, a települési sport feladatok jogcímen tervezett 800.000 Ft összeg terhére a Sportegyesületet 88.000 Ft összeggel támogatja, melyet az U7-U9-U11 csoportok versenyeztetési költségeire kell felhasználni.
Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés előkészítésére és az érintettek értesítésére.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. június 30.
SZMSZ módosításra az augusztus havi testületi ülés

 


117/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BEWITAL Bt. képviseletében, Molnár Zsolt (9228 Halászi, Damjanich u. 28.) kérelmében szereplő Klastrom út 150 m-es szakaszának aszfaltozását
-    amennyiben rövid időn belül megmaradt aszfalt burkolathoz kedvezményesen hozzá lehetne jutni, akkor annak felhasználásával,
-    a beérkezett legkedvezőbb árajánlat alapján max. 2 M Ft erejéig támogatja az általános tartalék terhére.
Felkéri a Jegyzőt, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Az árajánlatok beérkezésétől 10 napon belül

 


118/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Kolping Család Egyesületnek, hogy az Egyházközség részére orgona felújításra adott 1 M Ft-ot a Ranolder Kereszt kivilágítására felhasználhatja.
Felkéri a Jegyzőt a döntésről a Badacsonytomaji Egyházközséget és a Kolping Család Egyesületet értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. augusztus 31.


119/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Greznár Attila (Happy New World Kft. Budapest) kérelmét támogatja, és 2012. július 1. és augusztus 20. között az Alsó-bazársor előtti zöld területből 30 m2-t bérbe ad az „XXL Extreme” elnevezésű körhinta üzemeltetése céljából 468.900 Ft/ idény összegért.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, illetve felhatalmazza a Polgármestert a területbérleti szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


120/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a B1237 Kft (8258 Badacsonytomaj, Római u. 88.) képviseletében Nagy Miklós kérelmét támogatja, és bérbe adja az 1239. hrsz-ú Felső-bazársor ingatlant 2012. júniustól 2012. december 31-ig, 500.000 Ft bérleti díj ellenében.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


121/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj VN Kft végleges átköltözésre vonatkozó kérelmét elutasítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


122/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal és az alábbi kiegészítéssel elfogadja:
•    A Társaság elektronikus elérhetősége: info@bvu.hu

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


123/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
•    a társaság elektronikus elérhetősége: info@bvu.hu
•    székhely és telephely címét fel kell cserélni
•    A 10/ a) pontból „az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára” mondat kerüljön ki
•    A 11. ponthoz a VN. Kft. adja meg a társaság korábbi könyvvizsgálóinak nevét
•    A 12. ponthoz a VN. Kft. adja meg a társaság korábbi Felügyelő Bizottságok tagjainak nevét

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


124/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft 2012. évi részletes üzleti tervét elfogadja az előterjesztésnek megfelelően.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


125/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Schmidt Balázs (1125 Budapest, Kikelet u. 36.) kérelmét elutasítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


126/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal átszervezésére vonatkozó előterjesztés alapján a hivatal szervezetére vonatkozó döntését – a járások kialakításával kapcsolatos jogszabályok megjelenéséig – elnapolja.
A járásokkal kapcsolatos jogszabályi környezet véglegessé válását követően felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző javaslatát figyelembe véve, az ellátandó feladatokhoz szükséges hivatali szervezet kialakítására tegyen javaslatot. A javaslat kialakításánál a szakszerűséget és a hatékonyságot kell figyelembe venni.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. szeptember 15.

 


127/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az elhangzott javaslatok figyelembevételével kerüljön átdolgozásra a régi Városháza hasznosítására vonatkozó pályázati felhívás. Amennyiben olyan projekt javaslat érkezik, amelyik hosszú távon pozitív hatású lehet a település számára, akkor a Képviselő-testület nem zárkózik el az értékesítéstől.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap

 


128/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 305/2011. (XII.08.) sz. határozatát visszavonja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Elnökét értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. június 30.

 


129/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Turisztikai térkép elkészítéséhez a fedezetet az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírja.
Felkéri a Jegyzőt, az előirányzat módosításáról és az érintettek értesítéséről intézkedjen.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 15 nap

 


130/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinél végzett ellenőrzése során tett megállapítások végrehajtására készített intézkedési ütemtervet az alábbiak szerint fogadja el: A jövő évi Vulkán-kötvény hitel- és tőketörlesztésének biztosítására az Önkormányzat a bevételeinek egy részét – az adóbevételek 10 %-át, az előre nem tervezett bevételek közül a MOL-tól kapott 16 M Ft-ot, az idegenforgalmi adó állami kiegészítését – egyensúlyi tartalékba helyezi. Az egyensúlyi tartalékba helyezett összeg más célra nem használható fel.
Felkéri a Polgármestert, a határozat Állami Számvevőszék részére történő megküldésére intézkedjen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 15 nap

 


131/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy minden újszülött születésekor egy fa kerüljön elültetésre.
Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a facsemete ültetéssel kapcsolatos lehetséges területeket mérje fel és terjessze a Testület elé.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


132/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Badacsonytomaj Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztésben szereplő tartalommal.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


133/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel együtt elfogadja. A megjelent Turisztikai pályázattal kapcsolatban 1-2 napon belül konkrét, részletes leírást kér a pályázatíró cégtől.
5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért abban, hogy a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázattal kapcsolatban készüljön felmérés, a lakossági igény megismerése céljából.
E pályázattal kapcsolatban kerüljön sor egyeztetésre a Remondis Kft-vel.
Végeznek egy felmérést azzal kapcsolatban, hogy van-e a településen a környezetvédelem irányában elkötelezett olyan civil szervezet, amely felvállalná ennek a segítését, lebonyolítását.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő:  Következő soros Képviselő-testületi ülés

 


134/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
-    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a felnőtt strand belépő árát 500 Ft-ban határozza meg
-    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a felnőtt délutáni strand belépő árát 300 Ft-ban határozza meg
-    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a gyermek délutáni strand belépő árát 150 Ft-ban határozza meg
-    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a Badacsony kártyás strand belépő árát 450 Ft-ban határozza meg
-    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a  Badacsony kártyás gyermekjegy árát 280 Ft-ban határozza meg
-    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő ülésig az internetes fórumot felfüggeszti
-    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással felkéri a Polgármestert, hogy 1-2 napon belül folytasson egyeztetést dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral az SCD-vel kapcsolatos kérdésekről

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


135/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az átruházott hatáskörben hozott szociális döntésekről a Polgármester adjon tájékoztatást a Humán Ügyek Bizottságának.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


136/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

 


137/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata által felajánlott BAHART részvényekből nem kíván vásárolni.
A Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt elővásárlási jogáról lemond.
Felkéri a Polgármestert a döntésről Keszthely Város Önkormányzat polgármesterét értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. június 30.

 


138/2012. (VI.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsony újság kiadására és a helyi TV működtetésére július és augusztus hónapban a jelenlegi díj alapján kerüljön sor, melynek fedezete az Önkormányzat céltartaléka.
A Képviselő-testület közvélemény kutatást végez a lakosság körében arról, hogy a költségek ismeretében igénylik-e a helyi TV közvetítéseket. A közvélemény kutatás eredményéről a Képviselő-testület augusztusi soros ülésére készüljön tájékoztatás

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. augusztus 9.


139/2012. (VI.18.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az önkormányzat ügyvédjét, hogy Busch Jánosné badacsonytomaji lakos önkormányzat felé fennálló tartozása miatt indított végrehajtási eljárás azonnali megszűntetésére,  az eredeti állapot helyreállítására, a lefoglalt gépjármű forgalomba történő visszahelyezésére intézkedjen.
A testület dönt arra vonatkozóan,  hogy Busch Jánosné ingatlanára fenti tartozás jelzálogjog formájában legyen ráterhelve, melyhez Busch Jánosné hozzájárult.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: azonnal

 


140/2012. (VI.18.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának 08000/347/2011/bü. számú nyomozást megszüntető határozata ellen panasszal él.
Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző    
Határidő: azonnal

 


141/2012. (VI.18.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 11/2012. (III.23.) önkormányzati rendelettel módosított 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet ne kerüljön módosításra.
Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: azonnal

 


142/2012. (VI.18.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, „Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló rendelet módosítására javaslat” tárgyú előterjesztést a napirendről leveszi.
Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: azonnal

 


143/2012. (VI.18.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. KFT. ügyvezetői ellátására pályázatot ír ki, a feladat ellátásáért bruttó 200 eFt munkabért határoz meg.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati kiírás tervezetét a következő rendkívüli ülésre készítse el.
Felelős:    Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő:  Rendkívüli ülés időpontja

 


144/2012. (VI.18.) sz. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj VN. KFT. Alapító Okiratának kiegészítésével egyetért.
A KFT. cégkivonatába és alapító okiratába a
-          47.7 Egyéb máshová nem sorolt áru kiskereskedelme
-    47.78. Egyéb máshová nem sorolt új áru kereskedelme tevékenységi körök átvezetését támogatja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


145/2012. (VII.25.)  számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012. évi nevelő munkájáról szóló beszámolót elfogadja.146/2012. (VII.25.)  számú határozat

Badacsonytomaj Város Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázók névsor szerinti, külön-külön történő meghallgatását támogatja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal


147/2012. (VII.25.)  számú határozat

Badacsonytomaj Város Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetői állására Nagy Lászlóné kinevezését támogatja.


148/2012. (VII.25.)  számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát támogatja.


149/2012. (VII.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2011/2012. évi nevelő-oktató munkáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: Azonnal

 

 

 

Felelős:     Krisztin N. László polgármester


150/2012. (VII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program, Innovatív iskolák fejlesztése c. TÁMOP-3.1.4-12/2 azonosító számú kiírásra a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános iskola pályázatot nyújtson be azzal a kitétellel, ha a pályázat anyagilag nem terheli az Önkormányzatot.
A pályázat 100 % -os támogatottságú, önrészt nem igényel.
Felkéri az intézmény igazgatóját a pályázat határidőben történő elkészítésére és benyújtására.

Felelős: Csizmarik Béláné iskolaigazgató
Határidő: 2012. augusztus 15.

 


151/2012. (VII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetői állásának betöltésére szóló pályázati kiírást az előterjesztésben szereplő tartalommal, az alábbi kiegészítéssel,  ill. módosítással elfogadja:
-    A pályázat címe: Pályázati kiírás ügyvezetői feladatok ellátására
-    Az ügyvezető feladata: A Kft. ügyvezetői feladatok ellátása
-    A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Gazdasági Társaságnál vezetői munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat
-    A vezetői megbízás időtartama: 2012. augusztus 19-től kezdődően,  határozatlan időtartamra szól
-    Bérezés: bruttó 200.000,- Ft/hó

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. augusztus 18.


 

152/2012. (VII.25.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Állami Számvevőszék Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményeinél végzett ellenőrzése során tett megállapítások végrehajtására készített és a 130/2012. (VI.14.) határozatával elfogadott intézkedési ütemterv c, pontját az alábbiakkal módosítja:
A beruházásaink során megvalósult létesítmények fenntartásának pénzügyi kihatásait, a pályázatban előírt 5 év fenntartási kötelezettség időtartama alatt /2007-2011-ig tartó időszak/ - évente - a pályázattal megvalósult beruházásokat a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztály október 31-ig, legkésőbb a következő évi költségvetési koncepció összeállításáig,  teljes körűen vizsgálja meg.
A fenntartáshoz szükséges költségekre a következő évi költségvetésben kötelezettség vállalásként a fedezetet biztosítja.
- Közösségi Ház és Rendezvénytér I. ütem beruházás során megvalósított Polgármesteri Hivatal és Közösségi tér működtetése során megtakarítással számol önkormányzatunk az elavult infrastruktúrával rendelkező intézmények modern épületbe történő költözése miatt.
-  Iskola épület felújítása, modernizálása is várhatóan megtakarítást eredményez az előző évekhez képest.
-  Kilátónál jelentkező rendszeres karbantartási költséget az adott évi költségvetésnek a működési költségei között külön soron biztosítani kell.
-  Szennyvíztelep rekultivációja jelentős többletköltséggel nem jár, a létesítmény funkciójából és jellegéből adódóan.

Felelős: Horváth Márta Építéshatósági és Vagyongazd. Osztály vezető
Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóoszt. vezető
Határidő: minden év október 31., és az Önkormányzat következő évi költségvetési koncepció

Felkéri a Polgármestert, intézkedjen a határozat Állami Számvevőszék részére történő megküldéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 15 nap


 

153/2012. (VII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Ősz programsorozat pályázat megvalósításához szükséges 1,5 M Ft + ÁFA összeg biztosítása érdekében a CÉH Turisztikai Egyesülettel és a badacsonyi vállalkozókkal tárgyalásokat kezdeményez.
Amennyiben a tárgyalások eredményesek lesznek, akkor a program megvalósításra kerül, ha nem, akkor a költségvetésben jelenleg szereplő 5.080.000,- Ft-os összeg terhére kerül megszervezésre a program. A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye költségvetésében szereplő Badacsonyi Ősz rendezvényeire előirányzott 4 M Ft + ÁFA összeget címzetten átcsoportosítja az Önkormányzat költségvetésébe, abban az esetben, ha sikerül 2 M Ft-tal megnövelni az összeget.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 15 nap


 

154/2012. (VII.25.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2012. (VI.l8.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi és a tárgyban megindított végrehajtási eljárást felfüggeszti az alábbi feltételekkel:
Az adós, Busch Jánosné részletfizetési kérelmének 2012. december 31-ig ad helyt azzal, hogy az összegnek minden hónap, legkésőbb 15. napjáig be kell érkeznie, továbbá bármely részlet elmulasztása esetén a végrehajtási eljárás folytatódik.
Folytatódik továbbá a végrehajtási eljárás a meghatározott idő elteltével is. Az adósnak igazolnia kell, hogy az ingatlan értékesítése érdekében minden tőle telhetőt folyamatosan elkövet (ingatlan-hirdetések stb.). Továbbá az ingatlan vételárát az Önkormányzattal egyeztetve kell meghatároznia, melynek során reális vételárat lehet csak megjelölni, s ennek érdekében helyi ingatlanközvetítő segítségét is igénybe kell venni, aki szakértelmével az ingatlan pontos, reális, a piacon realizálható vételárát meg tudja határozni. Illetve bármilyen vevőjelölt jelentkezik, akkor arról haladéktalanul értesítenie kell a jegyzőt. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy amennyiben bármely megszabott feltétel meghiúsulását észleli, akkor folytatja a végrehajtást.
Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy Busch Jánosné adóssal az Önkormányzat nevében kössön engedményezési szerződést, amely szerint, ha az ingatlan értékesítésre kerül, ő akkor az Önkormányzat követelését kitevő összeget a vételárból engedményezi.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


155/2012. (VII.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állására 5 év határozott időre 2012. augusztus 1. napjától – 2017. július 31. napjáig Nagy Lászlóné (8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 6.) szám alatti lakost kinevezi. Vezetői pótlék mértéke 230 %.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. augusztus 1.

156/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tapolcai dr. Deák Jenő Kórház aktív sebészeti és belgyógyászati osztály megtartása érdekében éljen az 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés b) és c) pontjában biztosított felterjesztési jog alkalmazásával és kezdeményezze az illetékes Emberi Erőforrás Minisztériumnál a Tapolcai dr. Deák Jenő Kórház funkcióváltásának elvetését. Javasolja, kérje és kezdeményezze az illetékes szaktárcánál az osztályok megtartását, hogy a térségben élők érdekeinek megfelelően a Kórház a jelenlegi státuszában működhessen tovább.
A háziorvossal való egyeztetés után a Badacsony újságon keresztül tájékoztatja a lakosságot a megváltozott helyzetről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.


 

157/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
1.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SCD Group International Ltd-vel  2007 januárjától napjainkig kötött szerződések és a keret-megállapodással kapcsolatosan – mivel 2007 óta a szerződésekben megfogalmazott fejlesztések nem valósultak meg – a jelenleg még hatályos szerződésekkel szemben érdekmúlást jelent be. A Képviselő-testület az adott területeken tervezett fejlesztések megvalósítását továbbra is támogatja, arra igényt tart, de más beruházó partner bevonásával.
Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az érdekmúlás fennállásáról az SCD Group International Ltd-t értesítse.
2.    A Veszprém Megyei Intézményfenntartó Társulást tájékoztatja az SCD Group International Ltd-vel megkötött szerződésekből eredő – a badacsonyörsi és a badacsonyi kempingek értékesítéséből, majd később bezárásából származó idegenforgalmi adó és az ehhez kapcsolódó állami támogatás, és iparűzési adó és építményadó elmaradó kárösszegéről. Tájékoztatja továbbá a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Közponot, hogy az SCD Group International Ltd-vel megkötött szerződésekből esetlegesen keletkezett további károk felmérése szakemberek bevonásával folyamatban van, amelyről a felmérés elkészültét követően szintén tájékoztatást küld.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. augusztus 13. illetve folyamatos
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy intézkedjen az SCD Group International Ltd-vel megkötött, de teljesedésbe nem ment szerződések által okozott teljes körű kárfelmérés céljából közgazdász, ingatlanforgalmi szakértő, könyvvizsgáló szakemberekből álló – dr. Gáli Mihály ügyvéd úr segítségével – csoport felállításáról. Ezen feladat költségét a Polgámester a 2012. évi költségvetési rendelet szerinti keretek között, a fel nem használt előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosítja.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap
3.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Club 67 Bt-nek az 1239 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földhasználati jog bejegyzésre vonatkozó 98/2012. (V.09.) sz. határozatát – az Önkormányzat hosszú távú anyagi érdekeire való tekintettel visszavonja. A Képviselő-testület a jelenleg fennálló jogviszonyt nem kívánja módosítani.
4.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a B1237. Kft (8258 Badacsonytomaj, Római u. 88.) szám alatti gazdasági társaságnak a badacsonytomaji 1239. hrsz-ú ingatlan bérletével kapcsolatosan meghozott 120/2012. (VI.14.) sz. határozatában szereplő bérleti díjat időarányosan 150 e Ft összegben állapítja meg, változatlan időintervallumra 2012. december 31. napjáig.
A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú szerződés aláírására.
5.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Alsó-bazársor területét érintő kiemelt állami beruházásként tervezett II. Balatoni Komp közlekedési fejlesztési projekt megvalósítását a KÖZOP program keretén belül támogatja, e tárgyban hozott korábbi határozatát megerősíti.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


 

158/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja Káptalantóti településről az Önkormányzat intézményeibe beíratott gyermekek szállítását Káptalantóti-Badacsonytomaj viszonylatában 2012. december 31-ig.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a TRIÁSZ 06 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 10 e  Ft/nap + ÁFA áron, határozott időre: 2012.09.01.- 2012.12.31-ig a szerződést készítse elő, a Polgármestert pedig felhatalmazza a fenti tartalmú vállalkozási szerződés  aláírására.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. szeptember 1.


 

159/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

1.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Úrvölgyi Judit (8258 Badacsonytomaj, Szent Donát u. 14.) és társai kérelmét támogatja és intézkedik az Ibos Ferenc és a Szent Donát út kátyúztatásáról, a 2012. évi költségvetés szabad előirányzatai terhére 450 e Ft összeget biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szabad előirányzatok közötti átcsoportosításról gondoskodjon, az átcsoportosítás az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosításainál vegye figyelembe.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Horváth Márta osztályvezető
Határidő: Azonnal, illetve a legrövidebb időn belül, amit a cég vállal

2.    7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az önkormányzat által fenntartott helyi közutak állapotának javítása céljából, ezen cél finanszírozhatósága érdekében útalap létrehozásának tervezetét készítse el és terjessze a Képviselő-testület elé. A hegyi utak rendbetételét érintően azok sürgősségi, műszaki feladatainak felmérése érdekében egy ad-hoc Hegyközösségi Tanácsadó Bizottságot hoz létre. A bizottság a feladatával kapcsolatos műszaki, sürgősségi és anyagi kérdésekben javaslatokat dolgoz ki és készít elő a Képviselő-testület számára. A bizottságot az Ötv. szabályaira figyelemmel két külterületi ingatlantulajdonos, valamint a Képviselő-testület tagjaiból létrehozza.
Felkéri a Jegyzőt a Bizottság megalakításának előkészítésére.
Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. októberi soros K-T ülés

3.    6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatával – az Önkormányzat költségvetését figyelembe véve – készítsen előterjesztést a  helyi adókból az útalap képzésének lehetőségeiről
Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. októberi soros K-T ülés


 

160/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Káptalantóti Község Önkormányzatának (8283 Káptalantóti, Petőfi u.48.) a badacsonytomaji 0131. hrsz-ú 19.557 m2 térmértékű kivett ipartelep és út megnevezésű ingatlannak Badacsonytomaj település közigazgatási területéből Káptalantóti Község közigazgatási területébe történő átcsatolása iránti kérelmét – tekintettel arra, hogy az átcsatolás eredményeként az Önkormányzat jelentős állandó  adóbevételtől esne el – a kérelmet elutasítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. 08. 31.


 

161/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Happy New World Kft-nek az V. Rózsakő Fesztivál megrendezésének idejére 2012.08.21-ig a Díszparknak a Borhetekhez igénybe vett részének a borászokon kívül (8 pavilon) maximum 10 kézművesre korlátozva a rendezvényen való részvételt engedélyezi. Egyúttal az 54/2012. (IV.12.) önkormányzati határozat alapján 2012. 04. 27.-én megkötött szerződésben foglalt a Díszpark helyreállításának  határidejét az V. Rózsakő Fesztivál idejére meghosszabbítja.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


 

162/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Rausz István r. alezredes kinevezését a Tapolcai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjévé.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. augusztus 15.


 

163/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  Alapító okiratának módosítása

1.) Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:  
5.) Bankszámla száma:
Pénzforgalmát az OTP Bank RT. Közép Dunántúli régió, 8300 Tapolca, Fő-    tér 2.,
11748052-15733940-00000000 számú költségvetési elszámolási számlán bonyolítja.

2.) Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiakkal kiegészül:

7.)…………………..
TEÁOR  6920 - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
3.) Az alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
(hatályos: 2012. január 01-től ):

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
841 Közigazgatás
8411 Általános közigazgatás
84112 Általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
8411261 Önkormányzatok, és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Alaptevékenységek és a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:    

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
841 Közigazgatás
8411 Általános közigazgatás
84112 Általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
8411141 Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység
8411151 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység
8411171 Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység       

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül
882 Önkormányzati szociális támogatás
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások
8821111  Aktív korúak ellátása
8821121 Időskorúak járadéka
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8821151 Ápolási díj alanyi jogon
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

4.)  Az alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

15.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatói jogviszony:    

Foglalkoztatottak jogviszonya lehet közszolgálati, melyekre a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvény,  közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint munkavállaló, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadó.

5.) Az Alapító Okiratnak a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

6.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  alapító okirat módosítását  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  ….../2012.(……. ) sz   határozatával 2012. augusztus …….. hatállyal hagyta jóvá.  

Badacsonytomaj, 2012…………………         P.H.    


……………………………………………………
Krisztin N. László          Dr. Weller- Jakus Tamás
polgármester                          jegyző


Felkéri a Jegyzőt, az Alapító Okirat a Magyar Államkincstárnak történő megküldésére az intézkedést tegye meg.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 15 nap


164/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Badacsonytomaj Városi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzatához mellékletként csatolja, valamint a Köztisztviselői Etikai Kódex tartalmát a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel megismertesse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. szeptember 30.


 

165/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzati feladatellátás várható lehetőségei, a Többcélú Társulás jövője” című napirenddel kapcsolatosan jelen ülésen döntést nem hoz, mivel még nem állnak rendelkezésre teljes körűen azon információk, melyek a napirenddel kapcsolatosan megalapozott döntést elősegítenék. A szeptemberi soros Képviselő-testületi ülésen fogja megtárgyalni a napirendet.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. szeptember 13.


166/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselö – testülete a 123/2012.(VI.14.) valamint a 144/2012.(VI.18.) önkormányzati határozatait hatályon kívül helyezi.

1./Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát …. akként módosítja, hogy az alapító okirat bevezető részének utolsó mondatát törli.


2./Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy annak 1./ és 2./ pontjait törli és azok helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

1./ A nonprofit társaság neve, elérhetősége

a) A társaság teljes cégneve:
Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

b) A társaság rövidített cégneve:
Badacsonytomaj VN Kft.
(a továbbiakban: Nonprofit Társaság)

c) a Nonprofit Társaság elektronikus elérhetősége:
info@bvu.hu


2./ a) A Nonprofit Társaság székhelye (a központi ügyintézés helye):

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

b) A Nonprofit Társaság telephelye:

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 27.


3./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy az alapító okirat 3./ pontjának számozását 3./a)-ra változtatja, továbbá a 3./ pontot kiegészíti az alábbi b) ponttal:

b) A Nonprofit Társaság tagja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)
Nyilvántartási száma: 15427504.
Képviseli: Krisztin N. László polgármester (8258 Badacsonytomaj, Füge köz 5.)

4./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy az alapító okirat 4./ pontjának a korábban hatályban volt 1997. évi CLVI. törvényre hivatkozó (harmadik) mondatát, továbbá az üzletszerű gazdasági tevékenységeket tartalmazó felsorolást megelőző mondatát törli.

5./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy az alapító okirat 5./ pontjának első bekezdését törli és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

5./ A Nonprofit Társaság jogállása

A Nonprofit Társaság közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság.
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


6./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy az alapító okirat 7./ pontját törli és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

7./ A Nonprofit Társaság működésének időtartama
A Nonprofit Társaság határozatlan időtartamra alakult és működését a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően kezdte meg.


7./Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy az alapító okirat 8./ pontjának első mondatát törli és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

A Nonprofit Társaság törzstőkéjét (jegyzett tőkéjét) kizárólag az alapító vagyoni hozzájárulása alkotja, melyből az alapító a nem pénzbeli betétet, illetve annak tárgyait az alapító okirat aláírásával egyidejűleg a Nonprofit Társaság rendelkezésére és kizárólagos tulajdonába bocsátotta, a pénzbeli betét összegét pedig a Nonprofit Társaság számlájára maradéktalanul befizette.


8./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy az alapító okirat 9./ pontját törli és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

9./ A Nonprofit Társaság legfőbb szerve

A Nonprofit Társaságnál mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál taggyűlés nem működik, és a Nonprofit Társaság legfőbb szervének a gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Gt.), illetve jelen alapító okiratban meghatározott hatáskörében az egyedüli tag írásban határoz, melyről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

A legfőbb szerv hatáskörében eljáró egyedüli hatáskörébe tartozik a Gt-ben írottakon túl a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás, a közhasznúsági jelentés és a befektetési szabályzat elfogadása is.

A Nonprofit Társaság egyedüli tagja a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a Felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni.
Ez úgy történik, hogy az egyedüli tag jegyzője a döntés tervezetét, a döntés tervezett időpontja előtt legalább 8 (nyolc) naptári nappal korábban, a véleményezési jog gyakorlására vonatkozó írásbeli felkéréssel együtt a véleményezési jog gyakorlására jogosultak részére átadja, az átvétel egyidejű igazolásával.
A véleményezési jog gyakorlására jogosultak kötelesek írásbeli véleményüket az egyedüli tag jegyzőjéhez legkésőbb a döntés tervezett időpontja előtti napon eljuttatni.
Ezen írásbeli vélemények nyilvános iratok.

A Nonprofit Társaság mint közhasznú szervezet éves beszámolóját a jogszabályok által előírt határidőben az ügyvezető terjeszti elő az egyedüli tagnál, az egyedüli tag pedig ugyanezen határidőben jogosult és köteles azt képviselő-testületi ülésen megvitatni és jóváhagyni.

Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az egyedüli tag döntéseinek tervezetét, az arra leadott írásbeli véleményeket és az egyedüli tag ezt követő döntését.
Az egyedüli tag által hozott határozatokat a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani, melyről az ügyvezető gondoskodik.
Ezen nyilvántartásnak tartalmaznia kell az egyedüli tag valamennyi határozatának tartalmát, időpontját és hatályát.

A Nonprofit Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratok (beleértve a döntéstervezeteket és az azokra adott írásbeli véleményeket is) nyilvánosak, azokba az ügyvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet.

Az egyedüli tag a döntését tartalmazó határozatot, jegyzője útján, a határozat keltétől számított legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül írásban közli az ügyvezetővel, a Felügyelőbizottsággal és a Könyvvizsgálóval.

Az egyedüli tag döntését tartalmazó határozatot a Badacsony Újság elnevezésű helyi lapban nyilvánosságra kell hozni, a határozat időpontját követő legközelebbi lapszámban.
A Nonprofit Társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos beszámolókat, a mindezekkel kapcsolatos adatokat ugyancsak az előbbiekben meghatározott módon kell nyilvánosságra hozni.
Mindezekről a Nonprofit Társaság ügyvezetője gondoskodik.

Amennyiben az egyedüli tag döntése meghatározott személyt vagy személyek meghatározott csoportját érinti, úgy az adott döntést tartalmazó határozatot az érintett személlyel vagy személyekkel írásban külön is közölni kell.  Erről az egyedüli tag a jegyzője útján gondoskodik.

A Nonprofit Társaság mint közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolóinak közlése nyilvános.

Az egyedüli tagnak a Nonprofit Társaságot érintő határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt azzal, hogy nem minősülnek előnynek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil.tv.) 38. § (2) bekezdésében írottak.


9./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy az alapító okirat 10./ pontját törli és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

10./ A Nonprofit Társaság ügyvezetője

a) általános rendelkezések

A Nonprofit Társaság alapító által kijelölt első ügyvezetője
2010. május 31-ig:
Ferenczy Károly  (8296 Monostorapáti, Vörösmarthy u. 6.)  anyja neve: Mód Magdolna, Kisszőlős, 1949.12.11.)
2010. június 01.- 2012. február 24.
Bolla József (8258 Badacsonytomaj, Római u. 36.) anyja neve: Németh Teréz, szül: Tapolca, 1958. 02.19.)

A Nonprofit Társaság jelenlegi ügyvezetője 2012. február 24. napjától 2012. június 18.  napjáig terjedő határozott időtartamra Rakics Anna (születési családi és utóneve: Rakics Anna, anyja születési neve: Merkli Teréz, születési helye és ideje: Tapolca, 1981. május 31., adóazonosító jele: 8417883231.) 8258 Badacsonytomaj, Petőfi utca 26. szám alatti lakos.

Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszony keretében, megbízási szerződés alapján végzi.
Az ügyvezető a társaság operatív irányítását végzi és munkáltatói jogkört gyakorol a Nonprofit Társaság alkalmazottai felett.
Az ügyvezető képviseleti és cégjegyzési joga önálló és úgy történik, hogy az ügyvezető a Nonprofit Társaság kézzel, géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégnevéhez a nevét az aláírási címpéldány szerint önállóan írja.

A Nonprofit Társaságnál az egyedüli tag az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §-ában foglalt felelősség alól.

Az ügyvezető a Nonprofit Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Gt. kivételt nem tesz -, a Nonprofit Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a Nonprofit Társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve a Nonprofit Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljáró egyedüli tag által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a Nonprofit Társaságnak okozott károkért.

A Nonprofit Társaság felelős azért a kárért, amelyet ügyvezetője e jogkörben eljárva harmadik személynek okozott.  

b) összeférhetetlenségi szabályok
Nem lehet a Nonprofit Társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, továbbá az, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.
Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek – mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.
Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.
Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget. A tilalom hatálya a Gt. 104. § (4) – (6) bekezdés szerinti esetekben a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - , amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A Nonprofit Társaság ügyvezetője – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a Nonprofit Társaságéval azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben /Ptk. 685. § c) pont/, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet folytató más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.
A Nonprofit Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Nonprofit Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.      
A Nonprofit Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Nonprofit Társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

Az ügyvezető jogállására, tevékenységére, az általa ellátandó feladatokra, felelősségére stb. egyebekben elsősorban a Gt., valamint a Civil.tv., illetve egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.


10./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy az alapító okirat 11./ pontját törli és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

11./ A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója

A Nonprofit Társaság alapító által kijelölt első könyvvizsgálója  

Szarka László        2004.02.17.-2006.05.31.    
SY-MURG Pénzügyi     Tanácsadó és     Könyvvizsgáló KFT    . (Frick Beatrix) 2006.06.01.-2007.05.31. volt.

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója jelenleg a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász u. 21., cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.) 2007. június l.. napjától 2013. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.
A könyvvizsgálatért személyében felelős Székely István könyvvizsgáló (anyja születési neve: Oltárci Mária) 8300 Tapolca, Bányász u. 21. szám alatti lakos.

A könyvvizsgáló feladatainak teljesítése érdekében a Nonprofit Társaság könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől, illetve Nonprofit Társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet, a Nonprofit Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálóját a Nonprofit Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljáró egyedüli tagnak a Nonprofit Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni, A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a  Nonprofit Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság tagjainak a Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles haladéktalanul a legfőbb szerv hatáskörében eljáró egyedüli tag döntését kezdeményezni.
Ha az egyedüli tag ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket az egyedüli tag nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Nonprofit Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki
a) a legfőbb szerv hatáskörében eljáró egyedüli tag képviselője, illetve az ügyvezetői tisztséget betölti,
b) a Nonprofit Társasággal mint közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a Nonprofit Társaság mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d) az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A könyvvizsgáló jogállására, tevékenységére, az általa ellátandó feladatokra, illetve a tisztsége ellátásával kapcsolatos összeférhetetlenségre, végül felelősségére egyebekben elsősorban a Gt., valamint a Civil.tv., illetve egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.


11./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy az alapító okirat 12./ pontját törli és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

12./ A Nonprofit Társaság Felügyelőbizottsága

A Nonprofit Társaság alapító által kijelölt első Felügyelőbizottságának tagjai az alábbi személyek  voltak:

Sall Csaba                2004.02.17-2006.05.31.    
Galambos Imréné            2004.02.17.-2006.05.31.    
Nagy Lajos                2004.02.17.-2006.05.31.    

Bolla József                2007.01.01.-2010.05.31.    
Vastag Béláné                2007.01.01.-2011.03.08.    

A Nonprofit Társaság Felügyelőbizottsága három tagú, jelenlegi tagjai az alábbi személyek:
Tóth László (születési családi és utóneve: Tóth László, anyja születési neve: Horváth  Magdolna) 8258 Badacsonytomaj, Kodály u. 38. szám alatti lakos,

Léránt Kálmán Sándorné (születési családi és utóneve:  Orbán Ilona, anyja születési neve: Ásztai Ilona) 8261 Badacsonytomaj, Panoráma u. 6. szám alatti lakos, és

Molnár József (születési családi és utóneve: Molnár József, anyja születési neve: Kázsmér Borbála) 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa u. 7. szám alatti lakos

A Felügyelőbizottságot, illetve annak tagjait a Gt. vonatkozó szabályai szerint a legfőbb szerv hatáskörében eljáró egyedüli tag választja, illetve jelöli ki, továbbá megválasztását követően bármely tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

A Felügyelőbizottság testületként jár el, és tagjai sorából választ elnököt.
A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye.
A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Nonprofit Társaság egyedüli tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.


A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tagja jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és a Nonprofit Társaság legfőbb szerve (annak hatáskörében az egyedüli tag) hagyja jóvá.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles haladéktalanul a legfőbb szerv hatáskörében eljáró egyedüli tag döntését kezdeményezni.

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Nonprofit Társaság mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a Felügyelőbizottság az ügyvezetőtől jelentést és felvilágosítást, illetve a Nonprofit Társaság munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Nonprofit Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
Az ügyvezetőnek, illetve a munkavállalóknak a jelentéskérést, illetve a tájékoztatást (felvilágosítást) a kérés jellegétől és a tájékoztatás (felvilágosítás) tárgyától függően a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, legfeljebb azonban a jelentés adására vagy tájékoztatásra (felvilágosításra) irányuló kéréstől számított egy munkanapon belül, a kérés jellegétől és a tájékoztatás (felvilágosítás) tárgyától függően szóban vagy írásban kell teljesíteni.

A Felügyelőbizottság tagját a legfőbb szerv hatáskörében eljáró egyedüli tagnak a Nonprofit Társaságot érintő napirendet tárgyaló ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni, illetve ezen üléseken a Felügyelőbizottság tagja köteles részt venni.

A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Nonprofit Társaság könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság ülésén történő meghallgatását.

A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szerv hatáskörében eljáró egyedüli tagot vagy az ügyvezetőt tájékoztatni, továbbá az egyedüli tag ülésének összehívását, valamint az ügyvezető haladéktalan intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Nonprofit Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Nonprofit Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a Nonprofit Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljáró egyedüli tag határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Nonprofit Társaság, illetve az egyedüli tag érdekeit, haladéktalanul kezdeményezi a Nonprofit Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljáró egyedüli tag döntését és javaslatot tesz a döntés tartalmára.

A Felügyelőbizottság indítványára a legfőbb szerv hatáskörében eljáró egyedüli tag ülését az indítvány megtételétől számított legfeljebb harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni.


Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A felügyelőbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Nonprofit Társasággal szemben a Nonprofit Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a legfőbb szerv hatáskörében eljáró egyedüli tag képviselője, illetve az ügyvezetői tisztséget betölti,
b) a Nonprofit Társasággal mint közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Nonprofit Társaság mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d) az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A Felügyelőbizottság jogállására, tevékenységére, az általa ellátandó feladatokra, a tisztsége ellátásával kapcsolatos összeférhetetlenségre, illetve felelősségére stb. egyebekben elsősorban a Gt., a Civil.tv., a felügyelőbizottsági ügyrend, illetve egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.


12./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy annak 13./ pontját törli, egyúttal az eredetileg 14./ pont számozását 13./ pontra, az eredetileg 15./ pont számozását pedig 14./ pontra változtatja.


13./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. alapító okiratát …. akként módosítja, hogy annak eredetileg 15./ pontját törli és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

14./ A nonprofit társaságra a Civil.tv., a polgári törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvény, a Gt., továbbá egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen alapító okiratot, illetve annak módosítását az alapító képviselője, elolvasás és értelmezés után, mint az alapító akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írja alá.

Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okiratot módosító okirat aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő:  2012, augusztus 25.


 

167/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
-    A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani olyan pályázati lehetőségre, amelynek támogatása 100 %-os intenzitású, melynek keretében megújul a badacsonyi strand bejárata, kialakításra kerül egy kerékpáros információs központ, strandi jegypénztár, csomagmegőrző valamint további még hiányzó közösségi funkciókat kielégítő helyiségek.
A program részeként a 71-es úttal párhuzamos Alsó-bazársori rész lebontása, a merőlegesen elhelyezkedő rész felújítása, azon programrészek kialakításával, amelyek nem fértek el a strandbejárati résznél (kerékpártároló, kerékpáros büfé), különös hangsúllyal, hogy nyilvános WC-t kell biztosítani.
-    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat elkészítésével az A.M.T. Hungária Bt. (9023 Győr, Álmos u. 18.) sz. alatti szervezetet bízza meg.  A megbízási díj összege Bruttó 100 e. Ft.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. augusztus 31.


168/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete
-    a Raiffesen Bank futamidő hosszabbítására tett javaslatát elveti.
-    megvizsgálja legalább két bank tekintetében az adósságátvállalás lehetőségét.
-    a VULKÁN kötvény jövőbeni visszafizetési lehetőségei közül a településre nézve a legkedvezőbb megoldás kiválasztására közgazdász szakembert vesz igénybe.
-    megvizsgálja az óvadéki betét összegéből történő előtörlesztés lehetőségét, majd ez alapján meghatározza a fennmaradó összeget.
-    felhatalmazza a Polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a Raiffeisen Bank nyilatkozattételre jogosult illetékes személyével a VULKÁN kötvény szerződésével kapcsolatban. Kérje a pénzintézetet, hogy a 2,3 %-os forgalmazói jutalékkal 2012-ben, és  a következő években se éljen az önkormányzattal szemben.
-    a legjobb konstrukciót kiválasztva a napirend ismételten kerüljön megtárgyalásra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos

 


169/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által kibocsátott VULKÁN kötvény szerződésében szereplő pénzügyi feltételek vizsgálatát kezdeményezi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél a célból, hogy a szerződő pénzintézet a szerződés megkötésekor visszaélt e pozíciójából fakadó erőfölényével, továbbá a pénzintézet által a szerződésben kért ügynöki díj és egyéb költségek az általánostól elfogadott mértékben nem haladják-e  meg, azok esetlegesen arányban állnak-e a Bank által vállaltakkal, mivel a szerződésben szereplő díjakat  az önkormányzat hátrányosnak ítéli meg részéről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

 


170/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonlelle Város Önkormányzata által felajánlott BAHART részvényekből nem kíván vásárolni. A Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt elővásárlási jogáról lemond.
Felkéri a Polgármestert, a döntésről Balatonlelle Város Önkormányzat polgármesterét értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

 


171/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván megállapodást kötni a 0313/22.hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos korlátozási kártalanítási ügyben, Tóth Imre meghatalmazásából dr. Udvarhelyi Olivér ügyvéd (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.) kérelmezővel, mivel a Rendezési tervben szereplő korlátozás nem az Önkormányzat érdekében került rá az ingatlanra, hanem szakhatósági előírás alapján került a település hatályos településrendezési tervébe.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt és a Veszprém Megyei Kormányhivatal illetékes szervét értesítse.
Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. szeptember 1.

 


172/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Cserhalmi Györgyné (1125 Budapest, Zalatnai u. 5/1.) által térítésmentesen felajánlott 2916. és 0184/32. hrsz-ú ingatlanokat nem fogadja el.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a felajánlót értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. szeptember 1.

 


173/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabai Levente (1162 Budapest, Baross u. 239.) kérelmét megtárgyalta és újabb pályázatot ír ki a 0257. hrsz-ú ingatlan értékesítésére, az előző felhívásban szereplő feltételekkel, az alábbiak szerint:

A pályázat kiírásának határideje: 2012. szeptember 15.
A pályázat beadásának határideje: 2012. október 01.
A pályázat bontása: 2012. októberi soros Pénzügyi bizottsági ülésen
A pályázati tárgyalás időpontja: 2012. október 11-i soros testületi ülés
A pályázati felhívás jelenjen meg Badacsonytomaj Város Önkormányzat honlapján és a Badacsony Újságban.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse és az újabb pályázati felhívást készítse elő.
A pályázati felhívásban az alábbi javítást kell elvégezni:
A pályázat nyertese által befizetett letét a vételár részeként kerül elszámolásra.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. szeptember 15.

 


174/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2008. július 30. napján a Nemzetek Háza, Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége Egyesület (1062 Budapest, Bajza u. 54.)  sz. alatti szervezettel, mint bérlővel létrejött az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj 1792. hrsz-ú ingatlan részét képező Keresztúry Ház megnevezésű 102 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló épület bérleti szerződés módosítását kezdeményezi.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


175/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fűzfa utca meghosszabbításának bejegyzése érdekében Szekeres Jánosné (8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 61/B. I/4) az út kialakításával kapcsolatosan keletkező ingatlanok összevonási költségét és Pálfi Vendel Béla (2030 Érd, Ellenőr u. 6.) ingatlanrészének megvásárlására vonatkozó kérését az alábbi feltételekkel támogatja: a 2012. évi költségvetésben erre a célra 250 e Ft-ot biztosított. A kéréseket ezen pénzügyi lehetőségek keretén belül biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


176/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2012. szeptember 28. napján lejáró 9 M Ft folyószámla hitelszerződésének meghosszabbítását nem támogatja.
Felkéri a Jegyzőt, a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


177/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagy Sándor kérelmét elutasítja azzal, hogy az út fenntartója nem Badacsonytomaj Város Önkormányzata, hanem a BEFAG és a kérelmező forduljon az út fenntartójához az útszakasz állapotával kapcsolatosan.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


178/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
A  Közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletet vizsgálja felül a díjak és az elvek alapján.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012.szeptember 1.

 


179/2012. (VIII.09.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a régi Városháza hasznosítására vonatkozó átdolgozott pályázati  felhívást elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
A pályázat beadási határideje: 2012. szeptember 30.
A pályázat felbontási ideje: 2012. október 1.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az átdolgozott pályázati felhívás mielőbbi honlapra kerüléséről gondoskodjon.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal

 


180/2012. (VIII.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi borászok és Greznár Attila  kérelmező által beterjesztetteket a Badacsony Díszpark funkció bővítésére, elfogadja, az alábbi módosításokkal:
•    Kérelmező saját költségére tervet nyújt be
•    A tervrajzot előzetesen a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Hatóságával egyezteti
•    Kérelmező és az Önkormányzat között új megállapodás jön létre a Díszpark funkciójának bővítésére
•    Felkéri a Jegyzőt a megállapodás előkészítésére
•    A kivitelezés során, a Központi Parkban a tervrajz alapján a Borhetek rendezvény idejére felállított 15 db faház helye térkövezésre kerül, a tér közepe továbbra is zöldterület marad
•    A DRV Zrt-től állásfoglalást kér a közmű bevezetésének lehetőségéről
•    Az ideiglenes közmű bevezetése a térkövezés előtt, a kérelmezőt terheli

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


181/2012. (VIII.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztus végén megjelenő, új turisztikai pályázat beadásához az Alsó-bazársor (strandbejárat) és környékének tervezésére vonatkozóan kéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt, hogy szélesebb körből kérjen be további árajánlatokat, augusztus 31.-ei határidővel.

Felelős: Horváth Márta Vagyongazd. és Ép.hatósági oszt.vez.
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. augusztus 31.

 


182/2012. (VIII.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft kérelmét nem támogatja a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására. Felkéri a Jegyzőt, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


183/2012. (VIII.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a pályázót értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos

 


184/2012. (VIII.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő testületi ülésre felülvizsgálja, hogy szakfeladatként vagy Kft-ként szeretné továbbra is üzemeltetni a Badacsonytomaj VN Kft-t, és ez alapján írja ki a pályázatot ügyvezetői állásra.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Rakics Annának, a VN Kft. jelenlegi megbízott ügyvezetőjének a cég ügyvezetői feladatainak további ellátására tett nyilatkozatát.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal

 


185/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 71-es út menti fakivágás ügyében 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül:
1.    a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásba ügyfélként rész kíván venni! Kéri a fakivágások engedélyezésének azonnali felfüggesztését.
2.    Kéri bemutatni, hogy milyen tanulmány alapján mondták ki, hogy 443 fa balesetveszélyes (a fák diagnózisát bemutató tanulmány).
3.    Kéri továbbá a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt-t, mutassa be az önkormányzatnak, hogy a fák majdani kitermelését végzők milyen szakmai háttérrel rendelkeznek (a fakitermeléshez szükséges jogosítvány megléte).
4.    Amíg a kért dokumentumokat nem bocsátják az önkormányzat rendelkezésére, nem adnak engedélyt a fakivágásra. Amennyiben az mégis elkezdődik, úgy jogi lépéseket szorgalmaznak.
6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az Önkormányzat az Ötv.101 § (1) bekezdése alapján biztosított felterjesztési jogával élve megkeresi a fakivágások ügyében az illetékes Minisztériumot.
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közútkezelő Vállalattól tájékoztatást kér, hogy a József Attila úton /és annak folytatásán/ korábban elvégzett fakivágások tekintetében ki volt a fakitermelést végző cég, megelőzte-e közbeszerzési eljárás a munkát végző cég kiválasztását, mi lett a kitermelt fa sorsa, és mi fog történni az elbokrosodott csonkokkal.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kártérítési igénnyel fordul a Közútkezelő Vállalat felé az edzőpályánál okozott károk megtérítéséért.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


186/2012. (IX.12.) sz. határozat:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.    megkereséssel fordul minden a településen dolgozó bejegyzett civil szervezethez, hogy delegáljanak 1 főt a Hegyközösségi Tanácsba.
2.    7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 159/2012. (VIII.09.) sz. határozat önkormányzati bizottság létrehozásáról szóló részét visszavonja.
3.    6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül együttműködési megállapodást köt a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal.
4.    6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a kérdéskör kezelésére a Műszaki Osztályt jelöli ki és a munkába partner szervezeteket von be.
5.    4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal megalakítja a Hegyközösségi Tanácsot, amelynek a tagjai több civilszervezetből lesznek delegálva. A Tanács feladata:
-    az önkormányzat közigazgatási területén lévő, önkormányzati kezelésben álló közutak műszaki állapotának felmérése
-    a közutak műszaki állapotának javításához szükséges források biztosítására javaslatok készítése a Képviselő-testület felé
-    a közutak karbantartására vonatkozóan – azok műszaki állapotát figyelembe véve – intézkedési tervet készít.
-    A Tanács feladatának elkészültével megszűnik.
6.    5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Rajzó Ildikó képviselőt bízza meg azzal, hogy szervezze a jövőben ennek a Tanácsnak a munkáját.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2013. május 31.


187/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. bérleti szerződés ügyét és a Torja-Dent Fogászati és Egészségügyi Bt. bérleti szerződés ügyét az októberi soros Képviselő-testületi ülésen újratárgyalja, mivel szükségesnek látja megvizsgálni az előterjesztésből kimaradt amortizációs költség és karbantartási költség kiszámítását, és annak megvizsgálását, hogy más önkormányzatnál - ahol adnak bérbe helyiséget - milyen rendszerrel dolgoznak

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Következő soros Képviselő-testületi ülés


188/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


189/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település szociális helyzetéről és a foglalkoztatási lehetőségekről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


190/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek tájékoztatóját az elvégzett közösségi munkáról elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
-    a Vagyongazdálkodási Osztályvezető a szabályozási terv készítője felé tolmácsolja azt az igényt, készítsenek alternatívákat, hol lehetne kialakítani horgászcsónak kikötőket.
-    a sportfejlesztési koncepciót Rajzó képviselőasszony vezetésével a bizottság áttekinti
-    kezdeményezi a TAO aspiráns cégek meghívását annak érdekében, hogy egyeztessen a Sportegyesületnek adható támogatásról
-    megvizsgálja milyen időszak alatt keletkezett a Sportpályán kimutatott vízfogyasztás, ki volt akkor az üzemeltető
-    a Humán Ügyek Bizottsága egyeztetést tart a Darts Klub vezetőjével, és tájékoztatja a forráslehetőségről

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. december 31.

191/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat BAHART részvényeit értékesíti, ezzel összefüggésben a Vagyonrendelet módosítása tárgyában előterjesztést készít a soron következő Képviselő-testületi ülésre.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szántód Község Önkormányzata által felajánlott BAHART részvényekből nem kíván vásárolni.
A Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt elővásárlási jogáról lemond.
Felkéri a Polgármestert, a döntésről Szántód Község Önkormányzat polgármesterét értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2012. október 11., illetve 2012. szeptember 30.


192/2012. (IX.12.) sz. határozatot:

1.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázatot ír ki a jegyzőkönyv mellékleteként szereplő „Pályázati kiírás ügyvezetői feladatok ellátására” szerint az alábbi módosításokkal.
-    A pályázat elbírálásakor előnyt jelent az 5 éves vállalkozás vezetői gyakorlat és a helyismeret
-    Bérezés: Bruttó 200.000,- Ft/hó
-    Pályázat benyújtásának ideje: 2012. október 15.
-    Elbírálás módja rendkívüli Képviselő-testületi ülésen történjen
Felkéri a Jegyzőt, a VN Kft ügyvezetői feladatainak ellátására a pályázat     kerüljön kiírásra
Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Azonnal
2.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasítja, hogy Badacsonytomaj VN. KFT. jelenlegi mb. ügyvezetője a gazdasági év végéig (2013. május 31-ig) munkaszerződéssel ellássa a vezetői feladatokat.
3.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül dönt arról, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. készítsen egy működési tervet, melyet a Képviselő-testület egy rendkívüli, kizárólag ezzel a napirenddel foglalkozó ülés keretében végigtárgyal, majd meghozza döntését a városüzemeltetés további ellátása érdekében.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Rakics Anna mb. ügyvezető
Határidő: 2012. október első hete


193/2012. (IX.12.) sz. határozat:

1.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az I. fokú építéshatóság további működtetésének felülvizsgálatát a költségvetés előkészítésének időpontjában tárgyalja meg. Felkéri Horváth Márta osztályvezető asszonyt, hogy tekintse át az osztály jelenlegi működését, hogy költségek szempontjából mindenben megfelel-e a másutt meglévő gyakorlatnak.
2.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Badacsonytomaj Város aljegyzői álláshelyére az előterjesztés II. sz. mellékletében foglalt tartalommal pályázatot ír ki. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a pályázati kiírásnak a törvény által megszabott, és helyben szokásos módon történő közzétételére.
3.    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére. A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében az alábbi álláshelyek megszüntetését határozta el.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 17 fő köztisztviselő
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 16 fő köztisztviselő, mely az alábbiak szerint  alakult:
4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül dönt arról, a hivatali apparátus létszámának tervezésekor január 1-től az Igazgatási osztály 1 fővel kisebb létszámmal működjön tovább.

 

Létszámcsökkentés előtti engedélyezett

Létszám    (fő)

Létszámcsökkentés utáni engedélyezett

Létszám          (fő)

Intézmény

Teljes

Munkaidőben

foglalkoztatottak

Rész

munkaidőben

foglalkoztatottak

Összesen:

Teljes

Munkaidőben

foglalkoztatottak

Rész

munkaidőben

foglalkoztatottak

Összesen:

Ált. Iskola

18

--

18

18

--

18

Óvoda

10

--

10

10

--

10

Polgármesteri

Hivatal

17

--

17

16

 

--

16

Önkormányzati

igazgatás

4

-

4

4

--

4

Közterület

felügyelet

1

--

1

1

-

 

1

Városi Műv.

Központ és

Könyvtár

4

1

5

4

1

5

Védőnői szolg.

1

--

1

1

--

1

Háziorvosi

Szolg.

 

1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

Mindösszesen: (fő)

55

2

57

54

2

56

A Képviselő-testület az önkormányzat „intézményei létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető létszám és álláshely – átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében hozta meg döntését, amely szerint az önkormányzat (igénylő) fenntartói körén belül a költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres illetve szervezeti változás feladatátadás következtében az önkormányzat (igénylő) fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli- továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.
A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, hogy az önkormányzati rendeleten, illetve a Többcélú Kistérségi Társulási határozaton kívüli, jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Amennyiben az önkormányzat mégis visszaállítja az álláshelyet, köteles a támogatásról lemondani, illetve azt visszafizetni.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. december 15.


195/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Településfejlesztési koncepciója készítésének 2012. őszi szakasza menetrendjét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. Településfejlesztési koncepció témájában a honlapon levelezési lehetőséget ajánl az állampolgároknak.
A koncepcióban megjelölt négy csoportba az alábbi személyek delegálja:
Turizmus: CÉH Turisztikai Egyesület elnöke
2011-ben a legtöbb idegenforgalmi adót befizető 5 vállalkozó
Gazdaságfejlesztés:  2011-ben a legtöbb iparűzési adót befizető 5 vállalkozó
Varga Pincészet Kft
BAHART Zrt.
Vidékfejlesztés: Borheteken kiállító borászok
Badacsonyi Kutatóintézet
Badacsonyi Hegyközség
Vinum Vulcanum Borlovagrend
Társadalmi erőforrások: Civil szervezetek
Collegium Fenno Ugricum Badacsonytomaji Intézet

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal


196/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítását komplexebb formában, a Vagyonrendelettel összefüggésben újratárgyalja az októberi Képviselő-testületi ülésen.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2012. októberi soros Testületi ülés


197/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos


198/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátás várható lehetőségeiről és a Kistérség jövőjéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 2013. január 1. napjától a kötelező feladatai ellátásához az alábbi szándéknyilatkozatot teszi:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat a
-    gyermekjóléti és a családsegítési feladatokat önállóan,
-    szociális étkeztetés és házi segítségnyújtási feladatokat kisebb társulás keretében,
-    belső ellenőri feladatot, önállóan, megbízással,
-    a háziorvosi ügyeletet társulással,
-    a Pedagógiai Szakszolgálatot önállóan szándékozik ellátni.
Felkéri a Polgármestert, a döntésről a Többcélú Kistérségi Társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 15 nap


199/2012. (IX.12.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Azonnal

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!